DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2004 r ZARZĄDZENIA: Nr 6/05 Wójta Gminy Prostki z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2004 rok Nr 7/05 Wójta Gminy w Kruklankach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2004 r UCHWAŁA Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2004 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2004 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jarosław Franczuk Członek Zarządu Tomasz Mariusz Andrukiewicz Członek Zarządu Artur Tadeusz Urbański Członek Zarządu Marek Tadeusz Bujło

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. SPRWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 ROK WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 r. (w zł) Tabela 1 Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po Wykonanie zmianach z dn. w 2004 r r. % Wykonania Struktura wykonania % porównanie wykonania do 2003 r A OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE ,90% 17,34% 195,85% I Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,96% 927,53% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,66% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,57% II Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,26% 159,81% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,79% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,13% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,72% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,15% III Pozostałe dochody ,83% 118,11% Gospodarka leśna ,93% 160,94% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do ,93% sektora finansów publicznych Drogi publiczne powiatowe ,30% 0,35% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,30% Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,00% a 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Starostwo powiatowe ,89% 173,23% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,19% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,77% 0140 Podatek od towarów i usług ,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,47% 0810 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw Wpływy z róŝnych dochodów ,16% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,00% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00% Komisje egzaminacyjne ,67% 58,46% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,67% RóŜne rozliczenia finansowe ,27% 167,97% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00% 0920 Odsetki ,53% Licea ogólnokształcące ,86% 151,70% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,86% Szkoły zawodowe ,49% 104,50% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,50% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,18% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł ,00% Pozostała działalność ,59% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,26% 53,36% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,26% Domy pomocy społecznej ,00% 100,44%

3 Wpływy z usług ,99% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,87% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,97% 65,78% 0830 Wpływy z usług ,97% Fundusz Pracy ,72% 256,41% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,72% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,45% 96,34% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,45% Powiatowe urzędy pracy ,30% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,30% Pozostała działalność ,00% a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2709 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% Placówki wychowania pozaszkolnego Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Internaty i bursy szkolne ,03% 58,53% 0140 Podatek od towarów i usług ,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% Pozostała działalność ,17% 128,85% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2706 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,28% z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00% a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2709 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00% a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2709 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł B OGÓŁEM SUBWENCJE OGÓLNE ,06% 58,40% 109,90% I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00% 109,75% II Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,08% a III Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00% a IV Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00% 249,82% V Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00% a C OGÓŁEM DOTACJE ,34% 24,27% 84,54% I Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,96% 83,21% powiat Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 95,56% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,97% 106,29% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00% 92,80% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,67% 91,67% Nadzór budowlany ,00% 143,15% Urzędy wojewódzkie ,00% 102,41% Komisje poborowe ,00% 105,79% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% 109,72% Ratownictwo medyczne ,00% 40,23% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,95% 112,23% zdrowotnego Ośrodki wsparcia ,00% 126,67% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,17% a Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,98% 31,19% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00% 76,66% II Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji ,00% a rządowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00% III Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 85,24% Starostwo powiatowe ,00% a Pozostała działalność ,00% 2,32% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00% 109,91% Domy Pomocy Społecznej ,00% 106,53%

4 Pozostała działalność ,00% a Pomoc materialna dla uczniów ,00% 225,73% IV Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00% 9575,00% ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,00% 1325,00% Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% a Ośrodki wsparcia ,00% a V Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00% 0,00% własnych powiatu Drogi publiczne powiatowe ,00% 0,00% VI Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00% 218,18% terytorialnego Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% 300,00% VII Dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,43% 69,45% samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00% 84,96% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,46% 107,43% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,27% 100,81% Rodziny zastępcze ,66% a Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00% 11,89% Starostwo powiatowe ,00% a VIII Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów ,00% 198,82% publicznych Drogi publiczne powiatowe ,00% 100,19% Licea ogólnokształcące ,00% a Szkoły zawodowe ,00% 473,02% Powiatowe urzędy pracy ,00% a Placówki wychowania pozaszkolnego ,00% a Pozostała działalność ,00% 796,69% IX Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,37% a finansów publicznych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% a Szkoły zawodowe ,00% a DOCHODY OGÓŁEM ,78% 100,00% 110,26% Objaśnienia do kolumny 10: a - pozycja nie występowała w budŝecie na rok WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 r. w zł. Tabela 2 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach z dn r. na 2004 r. Wykonanie w 2004 r. w podziale na rodzaje realizowanych zadań Zadania realizowane na Zadania własne podstawie porozumień z finansowane z dotacji jednostkami samorządu terytorialnego Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Zadania własne pozostałe Wykonanie w 2004 r. % wykonania Struktura wykonania % porównanie wykonania do 2003 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00% 0,08% 20,87% Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 0,08% 95,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 020 LEŚNICTWO ,15% 0,07% 113,77% Gospodarka leśna ,93% 0,06% 160,94% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,93% Nadzór nad gospodarką leśną ,87% 0,00% 20,24% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,87% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,15% 7,97% 114,74% Drogi publiczne powiatowe ,10% 7,89% 114,94% Powiatowy Zarząd Dróg ,55% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,31% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,37% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00%

5 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,83% Starostwo Powiatowe ,32% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,87% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarstwa pomocnicze ,84% 0,07% 96,46% 2660 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla gospodarstwa pomocniczego ,84% 630 TURYSTYKA ,33% 0,04% 254,88% Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,47% 0,03% 207,89% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00% zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,20% 4300 Zakup usług pozostałych ,87% 4309 Zakup usług pozostałych ,57% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,53% Pozostała działalność ,00% 0,01% a 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,51% 0,28% 77,46% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,51% 0,28% 77,46% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,74% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,91% 0,53% 153,10% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00% 0,11% 92,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,73% 0,02% 196,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,73% Nadzór budowlany ,00% 0,41% 181,54% 4020 członków korpusu słuŝby cywilnej ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71% 7,84% 110,11% Urzędy wojewódzkie ,00% 0,65% 103,04% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Urzędy Marszałkowskie ,00% 0,00% a Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieŝące realizowane na podstawie ,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rada Powiatu ,63% 0,37% 102,43% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% Starostwo Powiatowe ,77% 6,50% 108,84% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% ,00%

6 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,85% 4260 Zakup energii ,99% 4270 Zakup usług remontowych ,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,24% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,85% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,91% Komisje poborowe ,00% 0,06% 105,79% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Pozostała działalność ,28% 0,26% 261,64% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,27% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,43% 4300 Zakup usług pozostałych ,64% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,20% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,75% 4430 RóŜne opłaty i składki ,02% 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa ,00% handlowego 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,98% 4,96% 123,72% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% 4,92% 124,53% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ,00% funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ,00% funkcjonariuszy 4080 UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom ,00% zwolnionym ze słuŝby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Obrona cywilna ,03% 0,04% 139,38% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,25% 103,21% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,23% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,67% Starostwo Powiatowe ,70% a 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,07% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,59% 0,91% 23,44% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek ,20% 0,91% 153,56% samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych ,53% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych ,07% oraz poŝyczek i kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu ,00% 0,00% 0,00% terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00% 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 0,00% 4810 Rezerwy ,00%

7 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,82% 43,45% 110,09% Szkoły podstawowe specjalne ,93% 3,53% 95,29% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek ,76% Misjonarek Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niŝ jednostka samorządu ,76% terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Gimnazja ,00% 1,63% 128,84% Powiatowe Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Pomoce naukowe dydaktyczne i ksiąŝki ,95% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,83% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% Gimnazja specjalne ,99% 2,15% 147,09% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,93% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,93% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek ,93% Misjonarek Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niŝ jednostka samorządu ,93% terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Licea ogólnokształcące ,19% 8,83% 112,43% Starostwo Powiatowe ,19% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,19% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,99% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,98% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,97% 4240 Pomoce naukowe dydaktyczne i ksiąŝki ,97% 4260 Zakup energii ,99%

8 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Zespół Szkół Nr ,99% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,98% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Pomoce naukowe dydaktyczne i ksiąŝki ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,94% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62% 4120 Składki na fundusz pracy ,57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% 2540 Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) ,52% Uniwersus ,60% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,60% oświaty Zakład Doskonalenia Zawodowego ,56% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,56% oświaty J. Dębowski (Centrum szkoleniowe ALFA ) ,11% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,11% oświaty Licea profilowane ,95% 3,22% 247,42% Zespół Szkół Nr ,87% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99% 4120 Składki na fundusz pracy ,89% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,82% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00%

9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół Nr ,96% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77% 4120 Składki na fundusz pracy ,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół Nr ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół Nr ,96% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,76% 4120 Składki na fundusz pracy ,77% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% Szkoły zawodowe ,52% 21,28% 98,53% Zespół Szkół Nr ,63% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,43% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,29% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,93% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,88% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych ,89% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,95% ,00%

10 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,79% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,99% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,09% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,99% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,84% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% 2540 Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) ,55% Ełckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych ,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00% oświaty Centrum Szkoleniowe "Alfa" (J. Dębowski) ,97% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,97% oświaty Zakład Doskonalenia Zawodowego ,28% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,28% oświaty B. Jodko, M. Jodko, W. Guziak, J. Zimińska-Guziak (Policealne Studium ,24% Ekonomii) 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,24% oświaty H. Pietraszko (Policealna Szkoła Pracowników Ochrony) ,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00% oświaty B. i M. Plitt ,89% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,89% oświaty Fundacja Kultury Informatycznej (Policealne Studium Informatyczne) ,03% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,03% oświaty Szkoły zawodowe specjalne ,00% 0,68% 131,06% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00%

11 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,00% 1,28% 109,84% dokształcania zawodowego 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,97% 0,54% 134,59% Zespół Szkół Nr ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Zespół Szkół Nr ,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,74% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% Bursa Szkolna ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,98% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,81% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Pozostała działalność ,37% 0,31% 156,02% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,67% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,65% 4300 Zakup usług pozostałych ,89% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych ,00% ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00%

12 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% 851 OCHRONA ZDROWIA ,96% 2,33% 104,97% Ratownictwo medyczne ,00% 0,15% 53,56% Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,95% 2,18% 112,23% zdrowotnego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,74% zaliczanym do sektora finansów publicznych Powiatowy Urząd Pracy ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Dom Dziecka ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% 852 POMOC SPOŁECZNA ,99% 21,08% 95,44% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00% 2,94% 107,43% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4260 Zakup energii ,98% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Dom Dziecka w Ełku ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Domy Pomocy Społecznej ,00% 13,53% 106,11% Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ,00% Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 4260 Zakup energii ,00%

13 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00% zaliczanym do sektora finansów publicznych Ośrodki wsparcia ,00% 0,37% 149,02% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00% zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00% niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze ,00% 3,59% 119,58% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień ,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne ,00% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,17% 0,02% a ubezpieczenia społecznego Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,17% 3110 Świadczenia społeczne ,17% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,98% 0,01% 31,19% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,98% 3110 Świadczenia społeczne ,98% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00% 0,52% 111,11% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ,00% 0,02% 87,52% ośrodki interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,00% 0,06% 76,19% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00% zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,00% 0,04% a 3110 Świadczenia społeczne ,00% Dom Dziecka ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,47% 2,68% a Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00% 0,27% 53,64% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Powiatowe urzędy pracy ,00% 2,39% 109,80% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00%

14 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Pozostała działalność ,75% 0,03% a Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,52% stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,53% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,40% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,96% 7,28% 100,47% Świetlice szkolne ,00% 0,26% 108,54% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,99% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie ,99% 1,13% 109,06% specjalistyczne Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ,99% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,43% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,68% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Placówki wychowania pozaszkolnego ,06% 0,70% 97,40% Międzyszkolny Ośrodek Sportu ,06% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,82% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Internaty i bursy szkolne ,78% 4,66% 93,75% Zespół Szkół nr 3 internat ,94% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,27% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr 6 internat ,97% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00%

15 ,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Bursa Szkolna ,65% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,98% ,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych ,50% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Pomoc materialna dla uczniów ,51% 0,50% 193,99% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Szkolne schroniska młodzieŝowe ,99% 0,01% 102,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Pozostała działalność ,00% 0,02% 132,32% Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Bursa Szkolna ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00% 0,23% 181,94% Pozostała działalność ,00% 0,23% 181,94% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,67% 4216 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,74% 4306 Zakup usług pozostałych ,18% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,33% 0,11% 151,26% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,45% 0,07% a 2550 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury ,00% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niŝ jednostka samorządu ,00% terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie ,40%

16 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Biblioteki ,00% 0,04% 2000,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) ,00% między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00% 0,00% 0,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,31% 0,17% 106,48% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,47% 0,16% a Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,87% stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Pozostała działalność ,02% 0,01% 4,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,66% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% OGÓŁEM ,54% 100,00% 105,83% Objaśnienia do kolumny 12: a - pozycja nie występowała w budŝecie na rok Tabela 3 Wydatki inwestycyjne powiatu związane z realizacją rocznych programów inwestycyjnych i wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004 r. (w zł) Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane nakłady na rok 2004 dotacje / kontrakty wojewódzkie Wykonanie w tym środki własne Środki do pozyskania z innych źródeł Wykonanie ogółem % wykonania Jednostki organizac. realizująca zadanie A. Roczne programy inwestycyjne ,64% Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem ,83% Powiatowy Zarząd Dróg Zakup samochodu osobowego, Powiatowy Inspektorat sprzętu komputerowego, aparatu ,00% Nadzoru Budowlanego cyfrowego Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, oprogramowania komputerowego i rozbudowa centrali ,85% Starostwo Powiatowe telefonicznej Zakup średniego samochodu Komenda Powiatowa ,00% ratowniczo-gaśniczego Państwowej StraŜy PoŜarnej Zakup motopompy poŝarniczej do działań ratownictwa chemicznego, ekologicznego i gaszenia poŝarów Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych Zakup sprzętu komputerowego ,00% Zespół Szkół Ogólnokształcących Wymiana zasobników ciepłej wody ,99% Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Zakup 2 łodzi Ŝaglowych typu "Cadet" ,00% Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Program komputerowy do elektronicznej bazy danych o ,00% Starostwo Powiatowe środowisku B. Wieloletnie programy inwestycyjne ,65% Przebudowa drogi nr. 302 Stare Juchy - Woszczele i skrzyŝowanie w Starych Juchach ,25% Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa dr. Nr. 343 Prostki-Kopijki ,16% Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg I etap budowy obwodnicy miejskiej w Ełku ,00% Starostwo Powiatowe Przebudowa ul. Mickiewicza w Ełku ,00% Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg Zakup nieruchomości i wieczystego uŝytkowania gruntu ,00% Starostwo Powiatowe Zakup samochodu osobowego ,00% Starostwo Powiatowe Budowa Sali gimnastycznej i rewitalizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. śeromskiego w Ełku (Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,19% Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych/ Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół Ogólnokształcących (I Liceum Ogólnokształcące) Modernizacja systemu grzewczego w ,29% Zespół Szkół Nr 1

17 Zespole Szkół Nr 1 Zagospodarowanie zaplecza sportowo rekreacyjnego ,54% Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku w tym wykonanie systemu ochrony przepięciowej ,76% układów Budowa hangaru na sprzęt pływający w MOS ,00% RAZEM A + B ,25% Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Tabela 4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2004 (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan środków pienięŝnych na początku 2004 r. Plan przychodów W tym dotacja ogółem na z budŝetu 2004 r. Wykonanie przychodów za 2004 r. % wykonania (6:4) Plan wydatków ogółem na 2004 r. W tym wpłata do budŝetu Wykonanie wydatków za 2004 r. % wykonania (10:8) Stan środków pienięŝnych na koniec 2004 r I ŚRODKI SPECJALNE ,07% ,65% Powiatowy Zarząd Dróg ,10% ,44% Dom Dziecka ,03% ,51% Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej ,55% ,00% Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ,01% ,60% Zespół Szkół Nr ,55% ,38% Zespół Szkół Nr ,65% ,18% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół ,75% ,71% 297 Ogólnokształcących) 9. Zespół Szkół Nr ,98% ,88% Zespół Szkół Nr ,48% ,82% Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych ,50% ,79% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,96% ,97% Bursa Szkolna ,50% ,03% Szkolne schronisko młodzieŝowe (przy Bursie ,00% ,00% 0 Szkolnej) 15. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ,14% ,70% Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,31% ,91% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00% ,67% 1 18 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Tabela 5 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH ZA ROK 2004 (w zł) Wyszczególnienie Stan środków Plan obrotowych przychodów na początku ogółem na 2004 r r. W tym dotacja z budŝetu Wykonanie przychodów za 2004 r. % wykonania (6:4) Plan wydatków ogółem na 2004 r. W tym wpłata do budŝetu Wykonanie wydatków za 2004 r. % wykonania (10:8) Stan środków obrotowych na koniec 2004 r II GOSPODARSTWA POMOCNICZE ,96% ,82% Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie ,96% ,82% Dróg III ZAKŁADY BUDśETOWE ,41% ,03% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,41% ,03% Tabela 6 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 Wykonanie za 2004 Dynamika w % I. Stan funduszy na początek roku, w tym: ,00% 1. środki pienięŝne ,00% 2. naleŝności 3. zobowiązania 4. materiały II. Przychody ,21% wpływy z usług róŝne opłaty ,62% odsetki przelewy redystrybucyjne III. Wydatki ,45%

18 Wydatki bieŝące ,98% dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,81% dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,59% nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% zakup materiałów i wyposaŝenia ,19% zakup usług pozostałych ,29% podróŝe słuŝbowe krajowe ,00% róŝne opłaty i składki ,33% 2. Wydatki majątkowe, w tym ,53% 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,52% dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego ,16% IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: ,36% 1. środki pienięŝne ,36% 2. naleŝności 3. zobowiązania Tabela 7 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. Wykonanie za 2004 r. Dynamika w % I. Stan funduszy na początek roku, w tym: ,86% 1. środki pienięŝne ,86% 2. naleŝności ,70% 3. zobowiązania ,89% 4. materiały II. Przychody ,97% wpływy z usług ,88% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki ,13% przelewy redystrybucyjne, w tym przelewy - dotacja z WFGZGiK przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny przelewy - dotacja z CFGZGiK III. Wydatki ,80% 1. Wydatki bieŝące ,99% zakup materiałów i wyposaŝenia ,60% 4260 zakup energii ,56% zakup usług remontowych ,62% zakup usług pozostałych ,63% przelewy redystrybucyjne ,95% przelewy na fundusz centralny i wojewódzki ,95% przelewy na fundusz centralny z funduszy gmin ,95% 3. Wydatki majątkowe w tym ,14% wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,14% IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: ,04% 1. środki pienięŝne ,58% 2. naleŝności zobowiązania ,42% OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 ROK W 2004 r. dochody budŝetu Powiatu Ełckiego wyniosły zł, natomiast wydatki zł. Uzyskanie dochodów bliskich planu dochodów budŝetu i mniejsze niŝ plan wydatki, spowodowały powstanie nadwyŝki budŝetowej w wysokości zł. W 2004 r. zaplanowana była spłata rat kredytów w kwocie zł. Na powyŝszą kwotę złoŝyły się środki z dochodów budŝetowych w tej samej wysokości. RóŜnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2003 r.) w wysokości zł, emisją obligacji w 2004 r. w wysokości zł oraz poŝyczką na prefinansowanie w wysokości zł. Zmniejszenie planu wysokości zwrotnych źródeł finansowania niedoboru nastąpiło pod koniec roku budŝetowego, juŝ po dokonaniu emisji obligacji. Na rachunku bankowym pozostała kwota zł wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2004 r.). Wolne środki pojawiły się głównie z powodu mniejszych wydatków niŝ zaplanowano. Wolne środki zostaną wykorzystane w 2005 roku. DOCHODY Zgodnie z uchwałą Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na 2004 r. budŝet powiatu po stronie dochodów wynosił zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Dochody budŝetu Powiatu Ełk podzielono na trzy konstytucyjne kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, Ŝe przewaŝający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (58,40 %) - patrz wykres Nr 1. Z zaplanowanych dochodów ogółem zł, zrealizowano zł, tj. 99,78 %, na co złoŝyło się następujące wykonanie: - dotacje zł (98,34 % planu), - subwencje (100,06 % planu), - dochody własne zł (100,90 % planu).

19 Struktura dochodów powiatu w 2004 r. WYKRES NR 1 24,27% 17,34% Dochody własne Subwencje Dotacje 58,40% DOTACJE Dotacje zasilające budŝet Powiatu Ełckiego dzielą się na: - dotacje celowe na zadania bieŝące z zakresu administracji oraz na realizację zadań słuŝb inspekcji i straŝy, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe na zadania własne powiatu, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota zł, - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota zł, - dotacje przekazane z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota zł. Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,96 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100%. Jedynie w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie zł (99,97 % planu) i rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wykonanie zł (91,67 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niŝ była zaplanowana. Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie zł co stanowi 100% planu. Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych na zadania własne powiatu wyniosło zł, tj. 100% planu. W ramach realizacji zadań własnych finansowanych z dotacji wykorzystanie dotacji nastąpiło w 100%. Dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł została zrealizowana w całości. W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu zaplanowana została kwota zł. Jest ona związana z wydatkami na inwestycje drogowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i ze względu na późną realizację wydatków (ostanie miesiące 2004 r.) wpłynie ona do budŝetu na 2005 r. Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków na inwestycje realizowane na postawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieŝące ukształtowały się na poziomie 98,43 % planu i wyniosły zł. Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych i przeznaczona na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych wykorzystana została w 100 % i wyniosła zł. Środki pochodzące z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpłynęły w 39,37 % i wyniosły zł. SUBWENCJE Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych zł (100,06% planu) składają się: 1) część oświatowa subwencji ogólnej zł, 2) uzupełnienie subwencji ogólnej zł,

20 3) uzupełnienie subwencji ogólnej zł, 4) część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 5) część równowaŝąca subwencji ogólnej zł. DOCHODY WŁASNE W 2004 r. pozyskano zł dochodów własnych, tj. 100,90 % rocznego planu. Na dochody własne składają się: 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja w tej pozycji wynosi zł, czyli 97,96% zaplanowanej kwoty.; 2) dochody z majątku; Dochody ze sprzedaŝy, dzierŝawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu zostały wykonane w 99,26 % i wyniosły zł.; 3) pozostałe dochody, to: a) wpływy z usług, b) odsetki na rachunkach bankowych, c) wpływy z opłaty komunikacyjnej. Wpływy z usług wyniosły zł, tj. 99,99 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie skromnej dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej oraz na obsługę kredytów i poŝyczek zaciągniętych na jego modernizację. Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2004 r zł tj. 180,27 % planu. Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły zł, tj. 156,19 % rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. Ponadto w 100 % wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego Biura Sportu w wysokości 60 tys. zł na modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5. Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.: - środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł na realizację modernizacji drogowych - realizacja 100% planu, środki z programu PHARE w wysokości zł na realizację projektu Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk-Niemenczyn - realizacja 100% planu, - wpływy z Funduszu Pracy - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych w wysokości zł - 101,72 % planu, - wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz 2% za obsługę zadań realizowanych w ramach tego funduszu w wysokości zł - 91,45 % planu. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia tabela Nr 1. WYDATKI Zgodnie z uchwałą Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na 2004 r. budŝet powiatu po stronie wydatków wynosił zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Z zaplanowanych wydatków ogółem zł zrealizowano zł, tj. 94,54 %. Powiat realizował wydatki w kilku kategoriach zadań: 1) zadania własne pozostałe, zaplanowana kwota zł - wykonanie zł (93,30 % planu) 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań słuŝb, inspekcji i straŝy, zaplanowana kwota zł - wykonanie zł (99,96 % planu), 3) zadania własne finansowane z dotacji, zaplanowana kwota zł - wykonanie zł (97,84 % planu), 4) zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota zł - wykonanie zł (99,99 % planu). Udział poszczególnych kategorii zadań w całości powiatowych wydatków obrazuje poniŝszy wykres.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r.

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok. Na podstawie art.212, i art. 257 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Część tabelaryczno graficzna... 5 1.1. Dochody budżetowe... 5 1.2. Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 20 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 852 0095 7035 750 75023 75056 750 75495 8522 8523 8529 85228 200

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo