WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r.

2 r. str Dotacje Dochody z e Wyd Województwa

3

4 1. Wstęp Zgodnie z 1 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXXIV/553/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009 plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości: dochody wydatki zł zł przychody rozchody zł zł W wyniku podjętych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego działań: a) plan dochodów został zwiększony o zł i zamknął się kwotą zł, co stanowi 158,00 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2009, r. wzrost o 58 % r. b) plan wydatków budżetowych został zwiększony o zł i zamknął się kwotą zł, co stanowi 135,47% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej, r. wzrost o 35,47% r. 4

5 Wykonanie dochodów i wydatków wg stanu na 31 grudnia w latach oraz plan na 30 czerwca 2009 w mln zł dochody wydatki Budżet zaplanowany na rok 2009 jest najwyższy w historii Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Na poziom dochodów i wydatków ma wpływ ilość środków przyznanych na lata z budżetu Unii Europejskiej. Województwo Dolnośląskie jest na trzecim miejscu pod względem alokacji środków na Regionalny Program Operacyjny i na siódmym miejscu w zakresie środków na zadania objęte komponentem regionalnym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu br. wyniosło zł, co stanowi 29,47 % planu, natomiast wykonanie wydatków zł, co stanowi 18,60 % planu. Na powyższe wykonanie wpływ miał przede wszystkim przyjęty system finansowania zadań Samorządu Województwa, który wskazuje na uzależnienie ich realizacji od transferów zewnętrznych, tj. od przyznawania środków w formie dotacji, w trakcie roku budżetowego, w tym na: finansowanie i współfinansowanie zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej poprzez dotacje rozwojowe, zadań własnych Samorządu Województwa i zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz z pozyskanych dodatkowych środków w formie dotacji z funduszy celowych, dotacji i pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego. 5

6 Przyjęty w/w system skutkuje: 1) w zakresie dochodów 1.1. Znaczącym wzrostem planu dochodów w trakcie roku budżetowego. Tabela nr 1 Dochody Uchwała budżetowa (w złotych) Struktura % Plan po zmianach na r. (w złotych) Struktura % Róznica (4-2) OGÓŁEM , , ,00 Udziały w podatkach stanowiących dochód , , ,99 budżetu państwa Subwencja ogólna , , ,51 Dotacje , , ,83 Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione , , ,36 % (4:2) 1.2. Znaczącym wzrostem dotacji w strukturze dochodów Samorządu Województwa Dolnośląskiego w trakcie roku budżetowego. w mln zł Udzialy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dotacje Pozostałe dochody Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach wg stanu na roku 6

7 w mln zł ,3% * ,4% * Dochody ogółem Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach na r. Dotacje * - udział procentowy dotacji w dochodach ogółem 1.3. Znaczącym wzrostem dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego Dochody Uchwała budżetowa (w złotych) Struktura % Plan po zmianach na r. (w złotych) Struktura % Wzrost (4-2) Tabela nr % (4:2) Ogółem , , ,00 Dochody bieżące , , ,63 Dochody majątkowe , , ,19 7

8 w mln zł ,3% ** 35,1% ** 0 Dochody ogółem Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach na r. Dochody majątkowe ** - udział procentowy dochodów majątkowych w dochodach ogółem co uniemożliwia realizację zadań od początku roku budżetowego. 2) W zakresie wydatków - zwiększenie planu w I półroczu o kwotę zł, co stanowi 35,47 % planu wydatków przyjętych uchwałą budżetową, w tym m.in. z tytułu: 2.1 dotacji rozwojowej przyznanej na: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata na: projekty konkursowe Pomoc techniczną Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym na: projekty konkursowe projekty systemowe Pomoc Techniczną zł zł zł zł zł zł 8

9 2.2 pozostałych dotacji zł w tym m.in. w dziedzinie: Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich zł Transport zbiorowy i drogi publiczne zł Kultura i ochrona jej dóbr zł 2.3 pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej na lata (nadkontraktacja poprzedniego okresu programowania) zł Ponadto na poziom wykonania wydatków wpływ miały procedury konkursowe na wyłonienie beneficjentów w ramach RPO i POKL. Do 30 czerwca br. złożonych zostało 676 wniosków o dofinansowanie ze środków RPO. Pozytywnie ocenionych było 509 wniosków, z których zawarto 261 umów. Konsekwencją zawartych umów jest zaangażowanie wydatków na kwotę zł. Zaangażowanie wydatków wg stanu na 30 czerwca w latach w tys. zł Zaangażowanie wydatków budżetowych Województwa Dziedzina* Plan wg uchwały budżetowej Plan na r. Zaangażowanie na r. Tabela nr 3 (w złotych) % kol. 4: OGÓŁEM ,41 51,97 Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich ,39 47,63 Transport zbiorowy i drogi publiczne ,31 56,11 Edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe ,26 38,04 % kol. 4: 3 9

10 Promocja i ochrona zdrowia ,13 58,35 Kultura i ochrona jej dóbr ,70 70,27 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy ,63 61,19 Kultura fizyczna i turystyka ,79 23,85 Pomoc społeczna ,49 31,57 Zagospodarowanie przestrzenne ,65 85,03 Ochrona środowiska ,91 2,86 Bezpieczeństwo publiczne ,26 14,08 Nauka ,47 40,51 Administracja publiczna ,13 62,68 Zarządzanie długiem ,47 43,04 Pozostałe wydatki, ,01 79,97 w tym: Dział Przetwórstwo przemysłowe Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 758 Różne rozliczenia *bez wyszczególnienia wydatków na współpracę z zagranicą i promocję regionu, które ze względu na brak wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej ujęte są w pozostałych dziedzinach w tys. zł Zaangażowanie wydatków majątkowych wg stanu na 30 czerwca w latach

11 Zaangażowanie wydatków majątkowych Dziedzina* Plan wg uchwały budżetowej Plan na r. Zaangażowanie na r. % kol. 4: kol. 2 Tabela nr 4 (w złotych) % kol. 4: kol OGÓŁEM ,56 36,10 Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich ,87 41,48 Transport zbiorowy i drogi publiczne Edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe ,31 40, ,15 26,96 Promocja i ochrona zdrowia ,15 54,33 Kultura i ochrona jej dóbr ,16 29,76 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku ,00 1,21 pracy Kultura fizyczna i turystyka ,84 13,41 Pomoc społeczna ,68 53,00 Zagospodarowanie przestrzenne ,93 13,93 Ochrona środowiska ,43 2,57 Bezpieczeństwo publiczne ,54 4,97 Administracja publiczna ,13 6,04 Pozostałe wydatki ,54 82,28 *bez wyszczególnienia wydatków na współpracę z zagranicą i promocję regionu, które ze względu na brak wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej ujęte są w pozostałych dziedzinach 11

12 Zaangażowanie wydatków na projekty objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych Tabela nr 5 (w złotych) Dziedzina* Plan wg uchwały budżetowej Plan na r. Zaangażowanie na r. % kol. 4: kol. 2 % kol. 4: kol OGÓŁEM ,84 39,75 Rolnictwo i łowiectwo, w tym modernizacja terenów ,75 17,37 wiejskich Transport zbiorowy i drogi publiczne ,86 46,69 Edukacja publiczna, w tym ,81 26,64 szkolnictwo wyższe Promocja i ochrona zdrowia ,68 57,31 Kultura i ochrona jej dóbr ,75 22,40 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy ,20 59,34 Kultura fizyczna i turystyka ,61 16,70 Pomoc społeczna ,59 14,03 Zagospodarowanie ,27 4,27 przestrzenne Ochrona środowiska ,00 Nauka ,84 31,64 Administracja publiczna ,56 45,43 Pozostałe wydatki ,71 80,35 * *bez wyszczególnienia wydatków na współpracę z zagranicą i promocję regionu, które ze względu na brak wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej ujęte są w pozostałych dziedzinach 12

13 W uchwale budżetowej na rok 2009 ustalono deficyt w wysokości zł. Natomiast na dzień r. planowany deficyt został zmniejszony o zł do kwoty zł Zmniejszenie deficytu wynikało z: - zmniejszenia części nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków w kwocie zł - zmniejszenia planu przychodów z tytułu planowanego kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł - zwiększeniu planu rozchodów z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł W I półroczu tempo realizacji planu dochodów było wyższe niż wykonanie planu wydatków, czego konsekwencją było uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w kwocie zł. Plan przychodów został zrealizowany w 147,11 %, tj. na kwotę zł. Rozchody budżetowe zrealizowano na kwotę zł, stanowiącą 38,88 % planu. Wykonanie obejmuje spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Uchwała budżetowa Województwa Dolnośląskiego na rok 2009 obejmuje również: 1. plany przychodów i wydatków 3 zakładów budżetowych: Plan Plan Wykonanie wg uchwały budżetowej na r. na r. Przychody zł zł zł Wydatki zł zł zł 2. plany przychodów i wydatków 2 gospodarstw pomocniczych: Plan Plan Wykonanie wg uchwały budżetowej na r. na r. Przychody zł zł zł Wydatki zł zł zł 13

14 3. plany przychodów i wydatków 2 funduszy celowych: Plan Plan Wykonanie wg uchwały budżetowej na r. na r. Przychody zł zł zł Wydatki zł zł zł 4. plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych: Plan Plan Wykonanie wg uchwały budżetowej na r. na r. Dochody zł zł zł Wydatki zł zł zł Zadłużenie Województwa na dzień 30 czerwca br. wynosi zł, w tym: - zobowiązania z tytułu emisji obligacji zł - zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zł Dług Województwa w I półroczu 2009 r. stanowił 6,44 % planowanych dochodów Województwa. Wyłączając pożyczkę na prefinansowanie wyniósł on 6,18 % i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. w % Zadłużenie Województwa Próg 60 % ,75 10,44 6, zadłużenie wg stanu na 30 czerwca 14

15 W I półroczu nastąpiła częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie w kwocie zł oraz wydatkowano kwotę zł z tytułu odsetek od emisji obligacji oraz pożyczki na prefinansowanie, co stanowi 0,54 % planowanych oraz 1,83 % wykonanych na dzień r. dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 169 ustawy o finansach publicznych, tj. 15% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. w % Spłata długu oraz kwot wynikających z udzielonych poręczeń Próg 15 % ,96 5,91 0, spłata długu oraz kwot wynikających z udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 15

16 2. 6 % ,44 Dotacje ,44% ,86 % % Dochody (w % ,47 100, ,08 4,86 % 16

17 z tego: d 6 dotacje z o Dotacje a Województwo Do z dotac zada ych Województwa Do 17

18 dotacje 8 % % ,47 100,00 Dotacje 15,81 w tym dotacje rozwojowe ,18 21,93 10,45 U o w 18

19 Tabela nr 9 Informacja o przebiegu wykonania Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2009 r. Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2009 r % 4:3 struktura wykonania % ,47 100, ,22 44,12 od osób prawnych ,76 37,56 od osób fizycznych ,35 6,56 SUBWENCJA OGÓLNA ,75 15, ,54 7,05 dla województw ,00 3,85 dla województw ,00 4,32 DOTACJE ,81 30,21 rozwojowe ,18 21,93 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,28 7, ,83 0,18 województwa ,55 0, ,67 1, ,21 10, ,44 2, ,40 0,09 gospodarstw pomocniczych ,73 7,50 19

20 Rozdz. Plan po zmianach wg r. Tabela nr

21 Rozdz. Plan po zmianach wg r

22 Rozdz. Plan po zmianach wg r

23 Rozdz. Plan po zmianach wg r Muzea

24 Tabela nr 11 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych województwa województwa województwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych województwa województwa inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

25 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych województwa Dotacje rozwojowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

26 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r Ochrona zdrowia Internaty i bursy szkolne ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansów publicznych

27 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

28 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z gminy na terytorialnego 851 Ochrona zdrowia finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z gminy na terytorialnego

29 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r Dotacje celowe otrzymane z gminy na terytorialnego terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ustawami osób fizycznych prawnych i innych jednostek organizacyjnych gospodarstwa pomocniczego Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

30 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w osób fizycznych prawnych i innych jednostek organizacyjnych terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

31 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r ustawami ustawami Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w prawnych i innych jednostek organizacyjnych terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ustawami

32 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ich poborem terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

33 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Ochrona zdrowia Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w prawnych i innych jednostek organizacyjnych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

34 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

35 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

36 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Muzea niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

37 Plan po zmianach wg Tabela nr

38 Ochrona zdrowia Muzea

39 2.1. zaplanowane: w uchwale w kwocie na r. w kwocie % planu po zmianach. A. zaplanowane: w uchwale w kwocie na r. w kwocie , % planu po zmianach. W skarbowych r. wynosi przez wykonanych wyka wynika z dokonanych do B. zaplanowane: w uchwale w kwocie na r. w kwocie % planu po zmianach. do b i przekazywane prze 39

40 zaplanowana: w uchwale w kwocie na r. w kwocie owi % planu po zmianach. A. ej zaplanowana: w uchwale w kwocie na r. w kwocie % planu po zmianach. -- z dnia danych 9 r. r. oraz wykazanych - r.).. oraz ra do 40

41 B. zaplanowana: w uchwale w kwocie na r. w kwocie , w kwocie % planu po zmianach. C. zaplanowana: w uchwale w kwocie na r. w kwocie , % planu po zmianach. 41

42 2.3. Dotacje zaplanowane: na % planu po A. zaplanowane: na % A.1. zaplanowane:, na r , onane 2009 r. w , % r. oraz

43 mu oraz, pr na r. na r. 3 % w 7: Dotacje r

44 e, : dz.,, % ; dz.,, ; dz. zaplanowane na ,, : dz ,, 44

45 % ; dz. zaplanowane na ro ; dz..,,,, ; ;. - o: : dz ,, ; : dz. zaplanowane na ,, % : 45

46 : dz. zaplanowane na 30. % planu ; : dz. % , ,,, w ramac : dz. zaplanowane na %,, zaplanowane: na % planu 46

47 % na na r r. 7: , , , , , , ,

48 , , , zreal 4 ; ; - ; ;, ; 48

49 ; ; ; ; ; przeznaczonych na:,. zaplanowane: w uchwale bud na % 49

50 na r. na r. % 7: , a ; zrea ;, gm., gm.,, 90 ; 50

51 na: w ramach - le 0, w ramach a le 7, oraz zadan. A.4. zaplanowane: na % na r r. % 7: przeznaczon na zadaa go 2006 w 2009 r.,

52 zaplanowane: na % na r. na r. % 7: przeznaczon na.000. A. zaplanowane: na % planu anach 52

53 na r. na r. % 7: przez na przeznaczon na zada,. B. zaplanowane: % B.1. zaplanowane: na % 53

54 r. na r. % 7: , przyznan z przeznaczon na zada. na d. zaplanowane: % 54

55 na r. na r. 20 % 7: OG , , z gromadze 0 0 0, przyznan z przeznaczon a pn. u,. : a a w udowa, w w ;. 55

56 B.3. Dotacje otrzyman zaplanowane: 93 % zdz. na r. na r. % 7: W/w : o ; na: ; ( 56

57 B.4 na r. na r. 22 % 7: , w z planowan w. B.5. zaplanowane: % 57

58 na r. na r. 23 % 7: na wp na : ;.6 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 58

59 2.4. Dochody z (innych zaplanowane: w uch , na ,21% odów z Tabela nr 24 Dochody Razem % ,21 A. B. C. - Unii Europejskiej - zagranicznych oraz bud oraz , , , , ,73 zaplanowana: na ,14 % Tabela nr 25 Plan Rozdz. % na r. na r , , ,00 59

60 , , , , , , , , , Dzia , , , , , , , , , , , , ,

61 , , , R ; ; na r ; oraz B; ;

62 zaplanowane: na ,40 % Tabela nr 26 Plan Rozdz. % na r. na r , , , , , , 2707, ; -, B. zaplanowane: na ,40 % planu 62

63 Tabela nr 27 Plan Rozdz. % na r. na r , , wodnych , , , , , , , , , , , , wychowawcze , , oraz dochody zabudowanych w ;, maszyn

64 C. zaplanowane: na ,73 % Tabela nr 28 Plan Rozdz. % na r. na r , Roln , , wodnych , , , , , , ,

65 , , , , , , , , , , , ,

66 , , , , , , Zad , Dochody od osób prawnych, od osób poborem , , , , , , , ,80 66

67 , , , , , , , , , , ,

68 , , , , , , , , , , , , , ,99 68

69 , , wychowawcze , , Pomoc m , , , , , , , ,

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 169/08. Z DNIA 19 marca 2008 r.

ZARZ DZENIE NR 169/08. Z DNIA 19 marca 2008 r. ZARZ DZENIE NR 169/08 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2008 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2007r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT D UGU PUBLICZNEGO 00-916 Warszawa, ul. wi tokrzyska 12 tel. (48 22) 694-57-97 Warszawa, 5 lipca 2002 r. Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 I. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r.

UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powsta y szkody spowodowane przez susz lub huragan w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 2024 Zał cznik Nr 1 L.p. Wyszczególnienie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 1 Dochody ogółem, z tego: 231 288

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prognozowanych dochodów za I pó rocze 20

Wykonanie prognozowanych dochodów za I pó rocze 20 Ą ł Ą ÓŁ ń Ś ćń ż Ć ó ą ę łą łą ół ą łą ó ę ż ół ó ż ół ó ż ó łą ń ó ó ół ą Ą Ś ą ę łą ó ó Źą ą ą ń Źą ó Ó ł żą żą ó łą ół łą ó ó ó łą ęść ż ół łą Ń ż ó Ń ż ż ó ł Ś ż Ę ó łą ó ó Ń ż ZA DZENIA BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych

Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych mgr Sebastian Jakubowski Zak ad Polityki Gospodarczej Uniwersytet Wroc awski Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych Reforma ubezpiecze spo ecznych wprowadzi a do systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 92 Poznañ, dnia 18 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1869 nr XVIII/71/2004 Rady Miejskiej w Bralinie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

+ transfery kapita owe S.13 (ESA 95)

+ transfery kapita owe S.13 (ESA 95) Dochody GFS Wydatki GFS Pozycje bilansuj ce = dochody wydatki - p atno ci S.13 do bud etu UE - p atno ci jednostek spoza S.13 do bud etu UE + bie ce wyp aty z bud etu UE do jednostek S.13+ kapita owe wyp

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budŝetu na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 230

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA SA Informacja Dodatkowa do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady przyj te przy sporz dzaniu raportu 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo ci Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 TWORZENIE PRZESTRZENI DLA KULTURY I SZTUKI BEZ GRANIC MODERNIZACJA TEATRU LALEK W YLINIE oraz PA ACU CZECZÓW W KOZACH Projekt wspó

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZ CE KREDYTU:

I. INFORMACJE DOTYCZ CE KREDYTU: BANK SPÓ DZIELCZY W O AWIE > Za cznik Nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w BS w O awie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Prosimy o czytelne wype nianie

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r.

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. w sprawie przyznania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy bud etowej, rodków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez G ówny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012 1 Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku Warszawa, listopad 2012 Zastrze enia Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone wy cznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nak aniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR PRZEDSI BIORCZO W ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZO W ZPORR Zgodnie ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) promocja

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO Wydanie 27.05.2011 I. OGÓLNE ZASADY DZIA ANIA 1. Forma prawna Fundusz dzia a w strukturze Podlaskiej Fundacji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY FINANSÓW LOKALNYCH

STAN I PERSPEKTYWY FINANSÓW LOKALNYCH W odzimierz Zasadzki, Irena ucka STAN I PERSPEKTYWY FINANSÓW LOKALNYCH Dla samodzielno ci lokalnej istotne znaczenie ma struktura dochodów bud etowych a przede wszystkim relacje w tej strukturze mi dzy

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2007 ROK WARSZAWA, MARZEC 2008 ROKU Spis tre ci Spis za czników i tabel 3 I. Plan bud etu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC

PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC 2009 Szanowni Pa stwo! Gmina Jednoro ec ju od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie spo ecznym Przejrzysta Polska, której celem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 22 marca 2011 r. Nr 63

Katowice, dnia 22 marca 2011 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 marca 2011 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 1154 Rady Powiatu w Kłobucku nr 22/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

Formularz P10/F01 BARR S.A. Wydanie 4 Wniosek o przyznanie po yczki. Wp yn o do Funduszu dnia:.., numer kolejny wniosku...

Formularz P10/F01 BARR S.A. Wydanie 4 Wniosek o przyznanie po yczki. Wp yn o do Funduszu dnia:.., numer kolejny wniosku... Wniosek o przyznanie po yczki Bi goraj, dnia Wp yn o do Funduszu dnia:.., numer kolejny wniosku... Dane wnioskodawcy 1 Imi i Nazwisko lub nazwa firmy 2 Adres zamieszkania lub siedziby Forma prawna dzia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Rola BGK w budowie systemu por czeniowego w Polsce

Rola BGK w budowie systemu por czeniowego w Polsce Rola BGK w budowie systemu por czeniowego w Polsce Halina Wi niewska Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Robert Kozi ski Dyrektor Departamentu Ogólnokrajowego Systemu Por czeniowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 25 listopada 2011 r. Nr 156. Miasta Władysławowa w roku 2012...

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 25 listopada 2011 r. Nr 156. Miasta Władysławowa w roku 2012... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 25 listopada 2011 r. Nr 156 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 3257 nr V/25/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i Zasady czenia wiadcze emerytalnych ze zreformowanego powszechnego systemu emerytalnego i systemu ubezpieczenia spo ecznego rolników obowi zuj ce od 8 stycznia 2009 r. 1. Geneza 8 stycznia 2009 r. wesz

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Magda P nik, Tomasz Dulinicz 13 lutego 2009 Cel badania i metodologia Cel badania: Podstawowym celem badania jest zebranie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 5-231 - poz. 9 Nazwa i numer banku Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y nr 3/2002 Zarz¹du NBP z dnia 15 lutego 2002 r. (poz.9) F-1a AKTYWA Gotówka w kasach banku B1 C1 D1 E1 gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zatwierdzony przez Rad Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. dr Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zatwierdzony przez Rad Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. dr Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zatwierdzony przez Rad Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. dr Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu Ocena PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej Karola Miarki 11/, 43-300 Bielsko-Bia a Tel. 33

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Ireneusz Kra Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Cz stochowa 2013 SPIS TRE CI WST P... 9 ROZDZIA I HISTORIA BANKOWO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 7 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-07-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szko a Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego 16.12.2013 r. - Katowice POTENCJA PRZEDSI BIORCZO CI W WOJEWÓDZTWIE SKIM

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC

PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC 2011 Szanowni Pa stwo! Gmina Jednoro ec ju od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie spo ecznym Przejrzysta Polska, której celem

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 20 2024 Zał cznik Nr L.p. rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 Dochody ogółem, z tego: 235 948 583 29 734 783 22 65 39 222 82 832

Bardziej szczegółowo

Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie

Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie AUDYTOR S.A. SPIS TRE CI Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie Jako us ug Charakterystyka rynku Strategia rozwoju Planowana emisja Cele emisji Prognozy finansowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzie 04.10.2015 godz. 11:37:12 Numer KRS: 0000233124

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzie 04.10.2015 godz. 11:37:12 Numer KRS: 0000233124 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzie 04.10.2015 godz. 11:37:12 Numer KRS: 0000233124 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2014 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 214 Toru, sierpie 214r. SPIS TRE CI STRONA Cz I Dane ogólne 1 Cz II wg działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody bud

Bardziej szczegółowo