WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok Nr XXXV/1000/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 9 dla młodzieży przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku Nr XXXV/1001/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO 1994 Z dnia 20 lipca 2009 roku o sprostowaniu błędu ZARZĄDZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO 1995 Nr 168/09 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sztutowo w okręgu wyborczym nr UCHWAŁA Nr XXXV/979/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591; zmiana z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; zmiana z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 177, poz. 1725; zmiana z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; zmiana z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; zmiana z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128,Dz. U. Nr 181 poz. 1337; zmiana z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; zmiana z 2008 r.dz. U.Nr 180, poz. 1111, Dz. U.Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; zmiana: Dz. U. Nr 169 poz. 1420; zmiana z 2006 r.: Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz i 1218, Dz. U. Nr187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832;zmiana z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984; zmiana z 2008 r.;dz. U.Nr 18, poz. 1112, Dz. U.Nr 209, poz. 1917, Dz. U.Nr 216, poz. 1370; zmiana z 2009 r. Dz. U.Nr 19, poz. 100) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j.: z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027; zmiana z 2006 r.: Dz. U. Nr 170, poz. 1217; zmiana z 2007 r.: Dz. U, Nr 21, poz. 125; zmiana z 2008 r.dz. U.Nr 201, poz. 1237) uchwala się, co następuje: 1 Rozpatruje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2008 rok, wraz z materiałem opisowym, wykazujące: I. DOCHODY zł tj. 99,1% planu (wg załącznika Nr 1) w tym: 1) dochody gminy zł tj. 99,3% planu (wg załącznika Nr 2) a) dochody własne i dotacje na zadania własne gminy zł tj. 99,6% planu (wg załącznika Nr 2) b) dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zł tj. 94,7% planu (wg załącznika Nr 2) c) dotacja dla gminy na zadania realizowane na pod-

2 Województwa Pomorskiego Nr Poz stawie porozumień z organami administracji rządowej zł tj. 93,8% planu (wg załącznika Nr 2) 2) dochody powiatu zł tj. 98,5% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 2) a) dochody własne i dotacje na zadania własne powiatu zł tj. 99,2% planu (wg załącznika Nr 2) b) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zł tj. 90,3% planu (wg załącznika Nr 2) c) dotacja dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł tj. 100,0% planu (wg załącznika Nr 2) II. WYDATKI zł tj. 95,1% planu (według załącznika nr 1) w tym: 1) wydatki gminy zł tj. 94,7% planu (wg załącznika Nr 3) a) wydatki na zadania własne gminy zł tj. 94,7% planu (wg załącznika Nr 3) b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zł tj. 94,7% planu (wg załącznika Nr 3) c) wydatki gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł tj. 93,8% planu (wg załącznika Nr 3) 2) wydatki powiatu zł tj. 96,4% planu (wg załącznika Nr 3) a) wydatki własne powiatu zł tj. 96,9% planu (wg załącznika Nr 3) b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zł tj. 90,3% planu (wg załącznika Nr 3) c) wydatki powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł tj. 95,0% planu (wg załącznika Nr 3) III. DEFICYT BUDŻETOWY zł IV. PRZYCHODY zł - kredyt zł - pożyczki zł - spłata pożyczek udzielonych zł - prywatyzacja zł - wolne środki zł V. ROZCHODY zł - spłata kredytów i pożyczek zł - pożyczki udzielone zł (wg załącznika nr 4) 2 Wyodrębnia się: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym: dochody zł wydatki zł (wg załącznika nr 5) 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: dochody zł wydatki zł (wg załącznika nr 6) 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł 4. Wydatki na realizację zadań określonych w: Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gdańska na 2008 r zł oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2008 r zł (wg załącznika nr 7) 5. Wynagrodzenia i pochodne w wydatkach na: - zadania własne gminy zł - zadania własne powiatu zł (wg załącznika nr 3) - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zł - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zł (wg załącznika nr 3 i nr 5) - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł - zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł (wg załącznika nr 3 i nr 6) 6. Dotacje (wg załącznika Nr 3) zł z czego: - dotacje podmiotowe zł (wg załącznika Nr 8) - dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zł (wg załącznika Nr 9) 7. Wydatki majątkowe (wg załącznika Nr 3) zł w tym: w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych zł (wg załącznika Nr 10) 8. Wydatki na obsługę długu (wg załącznika Nr 3) zł 9. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wg załącznika Nr 11) zł 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wg załącznika Nr 11) zł 3 Rozpatruje się sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. (wg załącznika Nr 27). 4 Zatwierdza się sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wykazujące po stronie: - przychodów zł - wydatków zł (wg załącznika Nr 12) 5 Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów finansowych: 1. zakładów budżetowych, wykazujące po stronie: - przychodów zł - wydatków zł (wg załącznika Nr 13) 2. dochodów własnych jednostek budżetowych, wykazujące po stronie: - dochodów zł - wydatków zł

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz (wg załącznika Nr 14) 3. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykazujące po stronie: - przychodów zł - wydatków zł (wg załącznika Nr 15) 4. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykazujące po stronie: - przychodów zł - wydatków zł (wg załącznika Nr 16) 5. samorządowych instytucji kultury (wg załączników Nr 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD ETU MIASTA GDA SKA W 2008 ROKU Za cznik Nr 1 do uchwa y RMG Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dochody Wydatki Dz. Nazwa W asne Zlecone i Powierzone Razem W asne Zlecone i Powierzone Razem plan 2008 wykonanie w 2008 r. plan 2008 wykonanie w 2008 r. plan 2008 wykonanie w 2008 r. % wyk. plan 2008 wykonanie w 2008 r. plan 2008 wykonanie w 2008 r. plan 2008 wykonanie w 2008 r. 010 Rolnictwo i owiectwo , ,6 020 Le nictwo , ,0 100 Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemys owe ,6 % wyk. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod , ,0 600 Transport i czno , ,9 630 Turystyka , ,4 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,7 710 Dzia alno us ugowa , ,8 750 Administracja publiczna , , Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa , ,0 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , ,9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem , ,5 757 Obs uga d ugu publicznego ,4 758 Ró ne rozliczenia , ,1 801 O wiata i wychowanie , ,3 803 Szkolnictwo wy sze ,6 851 Ochrona zdrowia , ,4 852 Pomoc spo eczna , , Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej , ,1 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,8 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,5 926 Kultura fizyczna i sport , ,5 R A Z E M , ,1

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUD ETU MIASTA GDA SKA W 2008 ROKU Za cznik Nr 2 do uchwa y RMG Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. Wykonanie w Dz Rozdz. Tre Plan na 2008r. 2008r. % wyk. Plan na 2008r. GMINA Wykonanie w 2008r. % wyk. Plan na 2008r. Wykonanie w 2008r. % wyk (5+8) 12 (6+9) 13 Powiat Ogó em OGÓ EM , , ,1 ZADANIA W ASNE , , ,5 010 Rolnictwo i owiectwo , , Melioracje wodne Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozosta a dzia alno , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,9 020 Le nictwo , , Pozosta a dzia alno , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych , ,2 100 Górnictwo i kopalnictwo Pozosta e gónictwo i kopalnictwo Wp ywy z op aty eksploatacyjnej Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod , , Dostarczanie wody , , Wp ywy z dywidend , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,0 600 Transport i czno , , , Lokalny transport zbiorowy , , Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , ,7 St 1 21

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) Pozosta e odsetki , , Wp ywy z ró nych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , ,1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych , ,0 Wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada bie cych , ,1 rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych , , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozosta e odsetki , , Wp ywy z ró nych dochodów , , rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , , Drogi publiczne gminne , , Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych , , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozosta e odsetki , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych gmin (zwi zków gmin) , , Drogi wewn trzne , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z ró nych dochodów , ,0 630 Turystyka , , Pozosta a dzia alno , ,0

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) 13 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 2039 w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , ,0 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych gmin (zwi zków 6339 gmin) , ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Zak ady gospodarki mieszkaniowej , ,0 Wp ywy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zak adu 2370 bud etowego , ,0 Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci , , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , , ,0 Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste 0470 nieruchomo ci , , ,9 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osobom fizycznym w prawo w asno ci , ,7 Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa 0770 u ytkowania wieczystego nieruchomo ci , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych , , Pozosta e odsetki , , Wp ywy z ró nych dochodów , , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , ,6 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych , ,0 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,0 rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, 6290 pozyskane z innych róde , , Pozosta a dzia alno , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z ró nych dochodów , ,6

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) 13 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dzia alno us ugowa , , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , ,2 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych , ,8 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów , , Biura planowania przestrzennego Wp ywy z ró nych dochodów Nadzór budowlany Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Organizacja targów i wystaw , , Wp ywy z dywidend , , Cmentarze , , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozosta a dzia alno Wp ywy z ró nych dochodów Administracja publiczna , , , Urz dy wojewódzkie , , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , , Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , ,0

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,3 rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Promocja jednostek samorz du terytorialnego Wp ywy z ró nych dochodów rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Pozosta a dzia alno , , , Wp ywy z ró nych op at , , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp ywy z us ug Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej Wp ywy z ró nych dochodów rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,9 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,0 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,7 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów 2709 województw, pozyskane z innych róde , ,0 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , , , Komendy wojewódzkie Policji Wp ywy z ró nych dochodów Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej , , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , , Stra Miejska , , Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych Zarz dzanie kryzysowe ,0

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , Pozosta a dzia alno , , Wp ywy z us ug Pozosta e odsetki rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem , , , Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acany w formie karty podatkowej , , Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i op at lokalnych od soób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomo ci , , Podatek rolny , , Podatek le ny , , Podatek od rodków transportowych , , Podatek od czynno ci cywilnoprawnych , , Zaleg o ci z podatków zniesionych , , Odsetki za nieterminowe rozliczenia, p acone przez urz dy obs uguj ce organy podatkowe Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at , ,8 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i op atach 2680 lokalnych , ,2 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i op at lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomo ci , , Podatek rolny , , Podatek le ny , , Podatek od rodków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wp ywy z op aty targowej , , Wp ywy z op aty miejscowej , , Podatek od czynno ci cywilnoprawnych , , Zaleg o ci z podatków zniesionych , , Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at , ,9 Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wp ywy z op aty skarbowej , , Wp ywy z op aty komunikacyjnej , , Wp ywy z op at za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu , ,5

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw , , , Wp ywy z op at za koncesje i licencje Wp ywy z ró nych op at Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych rozlicze Wp ywy z ró nych dochodów Udzia gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Odsetki za nieterminowe rozliczenia, p acone przez urz dy obs uguj ce organy podatkowe Udzia y powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Odsetki za nieterminowe rozliczenia, p acone przez urz dy obs uguj ce organy podatkowe Ró ne rozliczenia , , , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , , , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , , , Uzupe nienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , ,0 rodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochron i zarz dzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu , , Ró ne rozliczenia finansowe , , Pozosta e odsetki , , Odsetki od po yczek udzielonych przez jednostk samorz du terytorialnego , , Wp ywy do wyja nienia Wp ywy do wyja nienia Wp ywy do rozliczenia Wp ywy z ró nych op at Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , ,0 801 O wiata i wychowanie , , , Szko y podstawowe , , Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , ,9

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) Pozosta e odsetki , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej , , Wp ywy z ró nych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , ,8 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,5 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,1 Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , , Szko y podstawowe specjalne , , Wp ywy z ró nych op at Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych powiatu , , Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du 2310 terytorialnego , ,6 Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Przedszkola , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Pozosta e odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej Wp ywy z ró nych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , ,9 Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Przedszkola specjalne , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy z ró nych dochodów

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) Gimnazja , , Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Pozosta e odsetki , , Wp ywy z ró nych dochodów , ,8 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów 2707 województw, pozyskane z innych róde , ,4 Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Gimnazja specjalne , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Dowo enie uczniów do szkó , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , , Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó Wp ywy z ró nych dochodów Licea ogólnokszta c ce , , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Pozosta e odsetki , , Wp ywy z ró nych dochodów , ,3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada 2440 bie cych jednostek sektora finansów publicznych , , rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,7 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,5 Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Szko y zawodowe , , Wp ywy z ró nych op at , ,0

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) 13 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych , , Pozosta e odsetki , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej , , Wp ywy z ró nych dochodów , ,7 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów 2707 województw, pozyskane z innych róde , ,3 Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Szko y artystyczne , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Szko y zawodowe specjalne , , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z ró nych dochodów Centra kszta cenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokszta cania zawodowego , , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada 2440 bie cych jednostek sektora finansów publicznych , ,7 rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów 2707 województw, pozyskane z innych róde , , O rodki szkolenia,dokszta cania i doskonalenia kadr , , rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , , Sto ówki szkolne , , , Wp ywy z us ug , , , Wp ywy z ró nych dochodów

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) Pozosta a dzia alno , , , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , ,8 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych powiatu , ,0 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych gmin (zwi zków 6330 gmin) , ,0 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 6430 inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych powiatu , ,0 851 Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Przeciwdzia anie alkoholizmowi , , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wp ywy z us ug , , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Wp ywy z ró nych dochodów , , rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Izby wytrze wie Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów Pomoc spo eczna , , , Placówki opieku czo-wychowawcze , , Wp ywy od rodziców z tytu u odp atno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo-wychowawczych , ,6 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 2130 bie cych zada w asnych powiatu , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , ,6

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) 13 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 6430 inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych powiatu , , Domy pomocy spo ecznej , , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów , ,7 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 2130 bie cych zada w asnych powiatu , ,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , O rodki wsparcia , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów , , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , , Rodziny zast pcze , , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , ,6 Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów , , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , ,9 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej , , Wp ywy z ró nych dochodów , ,6

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne rentowe , , Wp ywy z ró nych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , , Dodatki mieszkaniowe Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów O rodki pomocy spo ecznej , , Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych 2030 zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , , rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej , , Wp ywy z us ug Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych powiatu , , O rodki adopcyjno-opieku cze Wp ywy z us ug Wp ywy z ró nych dochodów Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze , , Wp ywy z us ug , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów , , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , , Pozosta a dzia alno , , Wp ywy z us ug Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , ,9 Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ,6

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej , , , obki , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów , , Rehabilitacja zawodowa i spo eczna osób niepe nosprawnych , , Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , ,6 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych , ,9 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Zespo y do spraw orzekania o niepe nosprawno ci Wp ywy z ró nych dochodów Powiatowe urz dy pracy , , Pozosta e odsetki , , Wp ywy z ró nych dochodów , , Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , , rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i sk adek na ubezpieczenia spo eczne pracowników powiatowego urz du pracy , , Pozosta a dzia alno , , Pozosta e odsetki Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze , , Wp ywy z ró nych op at Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy z ró nych dochodów

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych powiatu , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów Internaty i bursy szkolne , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m odzie y szkolnej, a tak e szkolenia m odzie y Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysoko ci Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci Pomoc materialna dla uczniów , , , Pozosta e odsetki Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , ,9 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 2130 bie cych zada w asnych powiatu , , Szkolne schroniska m odzie owe , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów , , Pozosta a dzia alno Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysoko ci Wp yty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz (5+8) 12 (6+9) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , , Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , , Oczyszczanie miast i wsi , , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wp ywy z ró nych dochodów , , Utrzymanie zieleni w miasta i gminach , , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Schronisko dla zwierz t , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych , , Wp ywy z ró nych dochodów , , O wietlenie ulic, placów i dróg , , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Zak ady gospodarki komunalnej , , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wp ywy z us ug , , Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych , , Pozosta e odsetki , , Wp ywy z ró nych dochodów , , Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at produktowych , , Wp ywy z op aty produktowej , , Pozosta a dzia alno , , Wp ywy z ró nych op at , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozosta e odsetki Wp ywy z ró nych dochodów rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , ,0

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok... 3 1. Uchwała Nr 2699/2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo