Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2012 Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Sochaczewa zarządza co następuje: 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Sochaczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Miasta: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, Klubu Nauczyciela w Sochaczewie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. informację o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. z up. Burmistrza Miasta Sochaczew Zastępca Burmistrza Miasta: Marek Fergiński

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2013 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 28 marca 2013 r. Dział Źródło dochodów* Ogółem (4 + 5) bieżące w tym : Dochody na 2012 r. majątkowe dotacje z tego: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 2 148, , ,24 b) wykonanie 2 148, , ,24 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) plan , , ,13 b) wykonanie , , ,54 c) wskaźnik realizacji 93,81 93,81 93,81 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 5 010, ,70 c) wskaźnik realizacji x x wpływy z różnych dochodów: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,98 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 600 : a) plan , , ,13 b) wykonanie , , ,54 c) wskaźnik realizacji 98,24 98,24 93, GOSPODARKA MIESZKANIOWA wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,32 c) wskaźnik realizacji 97,83 97,83 wpływy z różnych opłat a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 20,00 20,00 c) wskaźnik realizacji x x dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan , ,72 b) wykonanie , ,64 c) wskaźnik realizacji 107,26 107,26

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,96 c) wskaźnik realizacji 114,76 114,76 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,48 c) wskaźnik realizacji 89,21 89,21 wpływy z usług: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,21 c) wskaźnik realizacji 81,04 81,04 pozostałe odsetki: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,01 c) wskaźnik realizacji 107,17 107,17 wpływy z różnych dochodów: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,88 c) wskaźnik realizacji 105,21 105,21 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 700 : a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,44 c) wskaźnik realizacji 95,75 101,67 92, DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA wpływy z różnych opłat: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,05 c) wskaźnik realizacji 73,29 73,29 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,84 c) wskaźnik realizacji 116,86 116,86 wpływy z usług; a) plan , ,00 b) wykonanie , ,85 c) wskaźnik realizacji 101,10 101,10 pozostałe odsetki: a) plan 960,00 960,00 b) wykonanie 1 348, ,20 c) wskaźnik realizacji 140,44 140,44 wpływy z różnych dochodów: a) plan 1 250, ,00 b) wykonanie 3 737, ,04 c) wskaźnik realizacji 298,96 298,96 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan , ,00 b) wykonanie , ,56 c) wskaźnik realizacji 243,77 243,77

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 710 : a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 95,03 89,22 243,77 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA wpływy z różnych opłat a) plan , ,00 b) wykonanie , ,37 c) wskaźnik realizacji 138,83 138,83 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,22 c) wskaźnik realizacji 100,94 100,94 wpływy z usług: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,85 c) wskaźnik realizacji 48,39 48,39 pozostałe odsetki: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,28 c) wskaźnik realizacji 86,78 86,78 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 93,43 93,43 wpływy z różnych dochodów: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,62 c) wskaźnik realizacji 211,56 211,56 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a) plan 165,00 165,00 b) wykonanie 161,20 161,20 c) wskaźnik realizacji 97,70 97,70 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 750 : a) plan , ,00 0, ,00 b) wykonanie , ,54 0, ,00 c) wskaźnik realizacji 70,56 70,56 x 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 6 495, , ,00 b) wykonanie 6 495, , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 1 200, , ,00 b) wykonanie 1 200, , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM podatek dochodowy od osób fizycznych: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 97,22 97,22 podatek dochodowy od osób prawnych: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,96 c) wskaźnik realizacji 122,23 122,23 podatek od nieruchomości: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,64 c) wskaźnik realizacji 100,76 100,76 podatek rolny: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,76 c) wskaźnik realizacji 93,36 93,36 podatek leśny: a) plan 1 260, ,00 b) wykonanie 1 500, ,75 c) wskaźnik realizacji 119,11 119,11 podatek od środków transportowych a) plan , ,00 b) wykonanie , ,47 c) wskaźnik realizacji 87,25 87,25 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,57 c) wskaźnik realizacji 91,36 91,36 podatek od spadków i darowizn a) plan , ,00 b) wykonanie , ,16 c) wskaźnik realizacji 85,34 85,34 opłata od posiadania psów a) plan , ,00 b) wykonanie , ,26 c) wskaźnik realizacji 75,18 75,18 wpływy z opłaty produktowej a) plan 9 500, ,00 b) wykonanie 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,50 c) wskaźnik realizacji 90,26 90,26 wpływy z opłaty targowej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 101,39 101,39 wpływy z opłaty eksploatacyjnej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 84,35 84,35 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a) plan , ,00 b) wykonanie , ,71 c) wskaźnik realizacji 100,76 100,76

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a) plan , ,00 b) wykonanie , ,85 c) wskaźnik realizacji 100,61 100,61 podatek od czynności cywilnoprawnych a) plan , ,00 b) wykonanie , ,32 c) wskaźnik realizacji 83,72 83,72 wpływy z opłat za koncesje i licencje a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 290,00 290,00 c) wskaźnik realizacji x x odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,22 c) wskaźnik realizacji 114,92 114,92 pozostałe odsetki a) plan , ,00 b) wykonanie 4 917, ,84 c) wskaźnik realizacji 40,98 40,98 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 756 : a) plan , ,00 b) wykonanie , ,01 c) wskaźnik realizacji 97,67 97, RÓŻNE ROZLICZENIA środki na uzupełnienie dochodów gmin a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji x x subwencje ogólne z budżetu państwa a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 758 : a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,53 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy z różnych opłat a) plan 570,00 570,00 b) wykonanie 680,00 680,00 c) wskaźnik realizacji 119,30 119,30 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,65 c) wskaźnik realizacji 101,28 101,28 wpływy z usług a) plan , ,00 b) wykonanie , ,71 c) wskaźnik realizacji 97,99 97,99 pozostałe odsetki a) plan , ,00 b) wykonanie , ,90 c) wskaźnik realizacji 92,91 92,91 wpływy z różnych dochodów a) plan , ,00 b) wykonanie , ,49 c) wskaźnik realizacji 89,94 89,94

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 801 : a) plan , ,00 b) wykonanie , ,75 c) wskaźnik realizacji 95,27 95, OCHRONA ZDROWIA pozostałe odsetki a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 6,17 6,17 c) wskaźnik realizacji x x wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 600,00 600,00 c) wskaźnik realizacji x x REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 851 : a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 606,17 606,17 c) wskaźnik realizacji x x 852 POMOC SPOŁECZNA wpływy z różnych opłat a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 35,20 35,20 c) wskaźnik realizacji x x wpływy z usług a) plan , ,00 b) wykonanie , ,76 c) wskaźnik realizacji 86,65 86,65 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych a) plan 680,00 680,00 b) wykonanie 680,00 680,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 pozostałe odsetki a) plan , ,00 b) wykonanie , ,68 c) wskaźnik realizacji 118,25 118,25 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej a) plan 850,00 850,00 b) wykonanie 850,00 850,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 wpływy z różnych dochodów a) plan , ,00 b) wykonanie , ,65 c) wskaźnik realizacji 125,32 125,32 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,15 c) wskaźnik realizacji 98,25 98,25 98,25 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,62 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,23 c) wskaźnik realizacji 99,87 99,87 99,87

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a) plan , ,00 b) wykonanie , ,52 c) wskaźnik realizacji 315,22 315,22 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 852 : a) plan , ,00 680, ,00 b) wykonanie , ,81 680, ,00 c) wskaźnik realizacji 98,68 98,68 100,00 98, wpływy z usług POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 103,52 103,52 pozostałe odsetki a) plan 200,00 200,00 b) wykonanie 466,63 466,63 c) wskaźnik realizacji 233,32 233,32 wpływy z różnych dochodów a) plan 498,00 498,00 b) wykonanie 498,13 498,13 c) wskaźnik realizacji 100,03 100,03 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan , , ,91 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 97,09 97,09 97,09 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 853 : a) plan , , , , ,91 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,58 98,96 100,00 100,00 97, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wpływy z różnych dochodów a) plan 6 695, ,00 b) wykonanie 6 695, ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 854 : a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) plan 2 000, ,00 b) wykonanie 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji x x wpływy z różnych opłat a) plan , ,00 b) wykonanie , ,43 c) wskaźnik realizacji 85,25 85,25 wpływy z usług a) plan 5 811, ,00 b) wykonanie 4 724, ,02 c) wskaźnik realizacji 81,29 81,29 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 87,13 87,13 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 900 : a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 86,61 84,03 87, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO pozostałe odsetki a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 7,00 7,00 c) wskaźnik realizacji x x dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 60,00 60,00 c) wskaźnik realizacji x x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan , ,00 b) wykonanie , ,64 c) wskaźnik realizacji 67,48 67,48 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 921 : a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 67,78 100,12 67,48 100, KULTURA FIZYCZNA pozostałe odsetki a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 531,80 531,80 c) wskaźnik realizacji x x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 4 769, ,98 c) wskaźnik realizacji x x REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 926 : a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 127,64 127,64 100,00 DOCHODY OGÓŁEM a) plan , , , , ,91 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 96,02 97,91 77,59 98,45 97,25 * nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2012 ROK Wydatki 2012 r Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału w tym : Ogółem bieżące majątkowe O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: a) plan 5 302, ,24 b) realizacja 4 827, ,07 c) wskaźnik realizacji 91,04 91, Izby rolnicze a) plan 3 154, ,00 b) realizacja 2 678, ,83 c) wskaźnik realizacji 84,93 84, Pozostała działalność a) plan 2 148, ,24 b) realizacja 2 148, ,24 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE: Rozwój przedsiębiorczości a) plan , ,00 b) realizacja 6 638, ,25 c) wskaźnik realizacji 52,06 52, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ: a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 93,54 93, Dostarczanie wody a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 70,73 70,73

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,86 c) wskaźnik realizacji 95,35 99,79 92, Lokalny transport zbiorowy a) plan , , ,00 b) realizacja , ,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 88,04 100,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 50,59 50, Drogi publiczne powiatowe a) plan , ,00 b) realizacja , ,77 c) wskaźnik realizacji 99,99 99, Drogi publiczne gminne a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,09 c) wskaźnik realizacji 99,47 99,55 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,04 c) wskaźnik realizacji 89,97 89,77 91, Zakłady gospodarki mieszkaniowej a) plan , ,00 b) realizacja , ,95 c) wskaźnik realizacji 97,49 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,04 c) wskaźnik realizacji 89,16 88,71 91, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,66 c) wskaźnik realizacji 68,11 68, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,19 c) wskaźnik realizacji 92,86 92,80 94, Plany zagospodarowania przestrzennego a) plan , ,00 b) realizacja , ,45 c) wskaźnik realizacji 33,34 33, Cmentarze a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,00 c) wskaźnik realizacji 98,74 98,81 88, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) realizacja ,19 0, ,19 c) wskaźnik realizacji 85,99 0,00 95, ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,80 c) wskaźnik realizacji 91,37 91,51 23, Urzędy wojewódzkie a) plan , ,00 b) realizacja , ,55 c) wskaźnik realizacji 90,60 90,60

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Rady gmin a) plan , ,00 b) realizacja , ,91 c) wskaźnik realizacji 90,19 90, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) plan , ,72 b) realizacja , ,23 c) wskaźnik realizacji 91,55 91, Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) plan , ,00 b) realizacja , ,81 c) wskaźnik realizacji 98,11 98, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,80 c) wskaźnik realizacji 85,49 87,37 23, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) plan 6 495, ,00 b) realizacja 6 495, ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) plan 6 495, ,00 b) realizacja 6 495, ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,96 c) wskaźnik realizacji 84,03 81,93 90, Komendy wojewódzkie Policji a) plan , ,00 b) realizacja , ,30 c) wskaźnik realizacji 94,11 94, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100, Obrona cywilna a) plan , ,00 b) realizacja 9 213, ,81 c) wskaźnik realizacji 83,76 83, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,96 c) wskaźnik realizacji 79,17 76,85 87, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO a) plan , ,00 b) realizacja , ,52 c) wskaźnik realizacji 97,29 97, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) plan , ,00 b) realizacja , ,52 c) wskaźnik realizacji 97,29 97,29

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz ROŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe a) plan , ,00 b) realizacja 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,91 c) wskaźnik realizacji 99,33 99,33 100, Szkoły podstawowe a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,69 c) wskaźnik realizacji 99,63 99,63 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) plan , ,00 b) realizacja , ,48 c) wskaźnik realizacji 99,62 99, Przedszkola a) plan , ,00 b) realizacja , ,16 c) wskaźnik realizacji 99,42 99, Gimnazja a) plan , ,00 b) realizacja , ,25 c) wskaźnik realizacji 99,78 99, Dowożenie uczniów do szkół a) plan , ,00 b) realizacja , ,76 c) wskaźnik realizacji 99,72 99, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół a) plan , ,00 b) realizacja , ,47 c) wskaźnik realizacji 98,34 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan , ,00 b) realizacja , ,66 c) wskaźnik realizacji 96,97 96, Stołówki szkolne i przedszkolne a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,22 c) wskaźnik realizacji 96,69 96,65 100, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,26 c) wskaźnik realizacji 99,92 99, OCHRONA ZDROWIA a) plan , ,00 0,00 b) realizacja , ,22 0,00 c) wskaźnik realizacji 99,29 99,29 x Programy polityki zdrowotnej a) plan , ,00 b) realizacja , ,26 c) wskaźnik realizacji 96,81 96, Przeciwdziałanie narkomanii a) plan , ,00 b) realizacja , ,49 c) wskaźnik realizacji 99,80 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) plan , ,00 b) realizacja , ,45 c) wskaźnik realizacji 99,68 99,68

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,02 c) wskaźnik realizacji 85,64 85, POMOC SPOŁECZNA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,50 c) wskaźnik realizacji 98,61 98,62 77, Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Domy pomocy społecznej a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,50 c) wskaźnik realizacji 98,15 98,20 77, Ośrodki wsparcia a) plan , ,00 b) realizacja , ,27 c) wskaźnik realizacji 99,56 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) plan , ,00 b) realizacja , ,62 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Wspieranie rodziny a) plan , ,00 b) realizacja , ,23 c) wskaźnik realizacji 95,31 95,31 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) plan , ,00 b) realizacja , ,89 c) wskaźnik realizacji 98,06 98,06 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) plan , ,00 b) realizacja , ,62 c) wskaźnik realizacji 99,24 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) plan , ,00 b) realizacja , ,94 c) wskaźnik realizacji 99,97 99, Dodatki mieszkaniowe a) plan , ,00 b) realizacja , ,87 c) wskaźnik realizacji 98,60 98, Zasiłki stałe a) plan , ,00 b) realizacja , ,91 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Ośrodki pomocy społecznej a) plan , ,00 b) realizacja , ,48 c) wskaźnik realizacji 99,75 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) plan , ,00 b) realizacja , ,34 c) wskaźnik realizacji 99,92 99, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,60 c) wskaźnik realizacji 99,73 99,73

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,02 c) wskaźnik realizacji 92,49 90,00 94, Żłobki a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,02 c) wskaźnik realizacji 91,73 86,44 94, Pozostała działalność a) plan , ,91 b) realizacja , ,30 c) wskaźnik realizacji 96,15 96, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) plan , ,00 b) realizacja , ,21 c) wskaźnik realizacji 98,52 98, Świetlice szkolne a) plan , ,00 b) realizacja , ,65 c) wskaźnik realizacji 99,29 99, Pomoc materialna dla uczniów a) plan , ,00 b) realizacja , ,11 c) wskaźnik realizacji 96,10 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan 9 419, ,00 b) realizacja 6 550, ,45 c) wskaźnik realizacji 69,55 69, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,47 c) wskaźnik realizacji 92,50 92,69 92, Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,07 c) wskaźnik realizacji 93,68 83,82 100, Gospodarka odpadami a) plan , ,00 b) realizacja , ,78 c) wskaźnik realizacji 59,38 59, Oczyszczanie miast i wsi a) plan , ,00 b) realizacja , ,62 c) wskaźnik realizacji 96,60 96, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) plan , ,00 b) realizacja , ,20 c) wskaźnik realizacji 99,93 99, Zmniejszenie hałasu i wibracji a) plan , ,00 b) realizacja 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,00 0, Schroniska dla zwierząt a) plan , ,00 b) realizacja , ,19 c) wskaźnik realizacji 83,71 83, Oświetlenie ulic, placów i dróg a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,86 c) wskaźnik realizacji 97,83 99,13 91,74

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,54 c) wskaźnik realizacji 81,80 74,29 83, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,94 c) wskaźnik realizacji 77,57 99,88 70, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Biblioteki a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Muzea a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,88 c) wskaźnik realizacji 94,92 100,00 85, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,06 c) wskaźnik realizacji 69,60 95,58 69, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,20 c) wskaźnik realizacji 98,13 98, KULTURA FIZYCZNA a) plan , ,00 b) realizacja , ,21 c) wskaźnik realizacji 99,41 99, Instytucje kultury fizycznej a) plan , ,00 b) realizacja , ,60 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) plan , ,00 b) realizacja , ,61 c) wskaźnik realizacji 98,20 98, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 WYDATKI OGÓŁEM a) plan , , ,00 b) realizacja za 2012 r , , ,94 c) wskaźnik realizacji 94,23 97,08 80,42

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2012 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO a) plan 5 302, , , ,00 b) wykonanie 4 827, , , ,83 c) wskaźnik realizacji 91,0 100,0 100,0 84, Izby rolnicze a) plan 3 154, ,00 b) wykonanie 2 678, ,83 c) wskaźnik realizacji 84,9 84, Pozostała działanoość a) plan 2 148, , ,24 b) wykonanie 2 148, , ,24 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 93,5 93,5 93, Dostarczanie wody a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 70,7 70,7 70,7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a) plan , , , ,13 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,8 99,6 99,6 100, Lokalny transport zbiorowy a) plan , ,13 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100, Drogi publiczne gminne a) plan , , ,00 0 b) wykonanie , , ,37 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 99,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,95 c) wskaźnik realizacji 89,8 87,9 87,9 97, Zakłady gospodarki mieszkaniowej a) plan ,00 0, ,00 b) wykonanie ,95 0, ,95 c) wskaźnik realizacji 97,5 x 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,27 c) wskaźnik realizacji 88,7 88,7 88, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,66 c) wskaźnik realizacji 68,1 68,1 68,1

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,45 c) wskaźnik realizacji 92,8 92,7 99,4 85,7 96, Plany zagospodarowania przestrzennego a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , ,45 600, , ,00 c) wskaźnik realizacji 33,34 25,66 22,22 25,82 100, Cmentarze a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,45 c) wskaźnik realizacji 98,8 98,9 99,9 97,6 93, Pozostała działalność a) plan 3 054, , ,00 b) wykonanie 0,00 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,0 0,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,25 c) wskaźnik realizacji 91,5 91,4 91,1 92,2 96,3 95, Urzędy wojewódzkie a) plan , , , , b) wykonanie , , , , c) wskaźnik realizacji 90,6 90,8 91,3 87, Rady gmin a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 90,2 52,2 45,0 52,8 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,25 c) wskaźnik realizacji 91,5 91,6 90,9 94,3 80,3 95, Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,51 c) wskaźnik realizacji 98,1 98,1 97,5 98, Pozostała działalność a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , ,11 400,00 c) wskaźnik realizacji 87,4 87,5 93,1 79,4 25,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) plan 6 495, , ,00 b) wykonanie 6 495, , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) plan 6 495, , ,00 b) wykonanie 6 495, , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) plan , , , , ,00 750,00 b) wykonanie , , , , ,30 250,00 c) wskaźnik realizacji 81,9 77,2 87,2 46,6 95,9 33, Komendy wojewódzkie Policji a) plan , ,00 b) wykonanie , ,30 c) wskaźnik realizacji 94,1 94, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Obrona cywilna a) plan , , , ,00 b) wykonanie 9 213, , , ,81 c) wskaźnik realizacji 83,8 83,8 50,0 91, Pozostała działalność a) plan , , , ,00 750,00 b) wykonanie , , , ,69 250,00 c) wskaźnik realizacji 76,8 76,9 87,5 41,4 33, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO a) plan ,00 0, ,00 b) wykonanie ,52 0, ,52 c) wskaźnik realizacji 97,3 x 97,3 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) plan ,00 0, ,00 b) wykonanie ,52 0, ,52 c) wskaźnik realizacji 97,3 x 97,3 758 ROŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe a) plan , , ,00 b) wykonanie 0,00 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,0 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,74 c) wskaźnik realizacji 99,3 99,3 99,9 96,9 100,0 97, Szkoły podstawowe a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,42 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 100,0 97,7 100,0 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 99,6 100,0 97, Przedszkola a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,60 c) wskaźnik realizacji 99,4 99,3 99,8 96,2 100,0 89, Gimnazja a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,42 c) wskaźnik realizacji 99,8 99,8 100,0 98,7 100,0 98, Dowożenie uczniów do szkół a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,76 c) wskaźnik realizacji 99,7 99,7 99, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół a) plan , , , ,00 110,00 b) wykonanie , , , ,62 107,75 c) wskaźnik realizacji 98,3 98,3 99,0 93,7 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,87 c) wskaźnik realizacji 97,0 97,0 100,0 94, Stołówki szkolne i przedszkolne a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,55 c) wskaźnik realizacji 96,6 96,6 99,5 94,3 99, Pozostała działalność a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,26 c) wskaźnik realizacji 99,9 99,9 98,7 100,0

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz OCHRONA ZDROWIA a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,02 c) wskaźnik realizacji 99,3 99,6 98,6 99,6 98, Programy polityki zdrowotnej a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,26 c) wskaźnik realizacji 96,8 96,8 96, Przeciwdziałanie narkomanii a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,8 97,5 97,5 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,7 99,8 98,6 99,8 99, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) wykonanie , ,02 c) wskaźnik realizacji 85,6 85,6 852 POMOC SPOŁECZNA a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,14 c) wskaźnik realizacji 98,6 99,1 99,9 97,5 100,0 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100, Domy pomocy społecznej a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,36 c) wskaźnik realizacji 98,2 98,1 100,0 97,1 100, Ośrodki wsparcia a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,99 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 100,0 97,2 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 100, Wspieranie rodziny a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,23 c) wskaźnik realizacji 95,3 95,3 95, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,18 c) wskaźnik realizacji 98,1 99,7 99,9 97,0 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,62 c) wskaźnik realizacji 99,2 99,24 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 90,7 90,7 100, Dodatki mieszkaniowe a) plan , ,00 b) wykonanie , ,87 c) wskaźnik realizacji 98,6 98,6

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Zasiłki stałe a) plan ,00 381,00 381, ,00 b) wykonanie ,91 370,91 370, ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 97,35 97,35 100, Ośrodki pomocy społecznej a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,77 c) wskaźnik realizacji 99,8 99,8 100,0 98,5 93, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,9 99,8 99,8 100,0 100, Pozostała działalność a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,97 c) wskaźnik realizacji 99,7 99,7 100,0 99,6 99,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki a) plan , , , , , ,91 b) wykonanie , , , , , ,03 c) wskaźnik realizacji 90,0 86,7 89,0 81,3 99,9 96,3 a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,34 c) wskaźnik realizacji 86,4 86,4 89,0 79,5 99, Pozostała działalność a) plan , , , , ,91 b) wykonanie , , , , ,03 c) wskaźnik realizacji 96,1 93,9 99,9 93,4 96,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,11 c) wskaźnik realizacji 98,5 99,1 99,2 96,8 96, Świetlice szkolne a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,3 99,3 99,2 100,0 94, Pomoc materialna dla uczniów a) plan , ,00 b) wykonanie , ,11 c) wskaźnik realizacji 96,1 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan 9 419, , ,00 b) wykonanie 6 550, , ,45 c) wskaźnik realizacji 69,5 69,5 69,5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) plan , ,00 300, , ,00 b) wykonanie , ,77 0, , ,00 c) wskaźnik realizacji 92,7 92,7 0,0 92,7 52, Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,85 c) wskaźnik realizacji 83,8 83,8 83, Gospodarka odpadami a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,78 c) wskaźnik realizacji 59,4 59,4 59, Oczyszczanie miast i wsi a) plan , ,00 300, ,00 b) wykonanie , ,62 0, ,62 c) wskaźnik realizacji 96,6 96,6 0,0 96,6

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2013 rok i informacji o stanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 1504 ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2016 WÓJTA GMINY KLESZCZÓW z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Nr 1/2016. Burmistrz Miasta Myszkowa. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok

Sprawozdanie Nr 1/2016. Burmistrz Miasta Myszkowa. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W Sprawozdanie Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 r. Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 6 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 6 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo