BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016"

Transkrypt

1 Druk nr 239 Projekt P z dnia r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

2 UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA

3 UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz j.t.) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, pkt 1-2, art. 214 pkt 1-3, art. 215 ust. 1, 2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 pkt 1 6, ust. 4 pkt 1, 2, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1 3, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 pkt 1 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości z tego: 1) dochody gminy w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 2) dochody powiatu a) dochody bieżące b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości z tego: 1) wydatki gminy w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) wydatki powiatu a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 7, 8 do uchwały. 4. Ustala się: 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, 1513.

4 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 2) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 5. Ustala się: 1) przychody budżetu w kwocie 2) rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2016 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości w tym: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości w tym: 1) dotacje przedmiotowe z tego dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów - jednej godziny udostępnienia obiektów sportowych - jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe 2) pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów b) kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2

5 b) wydatków zgodnie z załącznikiem na 10 do uchwały zł 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty b) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty w Europejskim Banku Inwestycyjnym zł zł zł zł 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi; 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski 3

6 CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,0 - podatki i opłaty ,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - pozostałe dochody Lokalny transport zbiorowy ,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,3 - pozostałe dochody , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne dotacje inwestycyjne - projekty UE Pozostała działalność ,5 - podatki i opłaty dotacje celowe ,6 - dotacje celowe - projekty UE ,2 - dochody majątkowe ,2 - pozostałe dochody ,7 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,3 - pozostałe dochody , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacje celowe - projekty UE Pozostała działalność dotacje celowe - projekty UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,8 - dochody majątkowe ,9 - pozostałe dochody ,1 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7

8 Dział Rozdział Nazwa Pozostała działalność ,8 - dotacje inwestycyjne ,6 - pozostałe dochody ,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,0 - pozostałe dochody , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,3 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany ,1 - pozostałe dochody , Cmentarze dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych pozostałe dochody Starostwa powiatowe ,1 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 2015 Plan dotacje celowe - projekty UE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,0 - dotacje inwestycyjne ,5 - pozostałe dochody Obrona cywilna ,1 - pozostałe dochody , StraŜ gminna (miejska) ,9 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe dotacje celowe Pozostała działalność dotacje celowe w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

9 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,3 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,9 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,1 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,1 - dofinansowanie zadań bieŝących pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,2 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,2 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,8 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,7 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,1 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,0 - podatki i opłaty , Dywidendy ,7 - pozostałe dochody ,7 758 RÓśNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,7 - subwencje , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje inwestycyjne RóŜne rozliczenia finansowe ,2 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,7 - subwencje , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,9 - subwencje ,9 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,3 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,6 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,0 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Przedszkola ,7 - dotacje celowe ,4 - dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody , Przedszkola specjalne ,0 - dotacje celowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,8 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , Gimnazja ,5 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,3 - pozostałe dochody , Gimnazja specjalne pozostałe dochody Licea ogólnokształcące ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,3 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,3 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał. 1

11 Dział Rozdział Nazwa Szkoły artystyczne ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,4 - dotacje celowe ,3 - dotacje celowe - projekty UE dochody majątkowe ,0 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,1 Plan 2015 Plan dotacje inwestycyjne - projekty UE ,9 - pozostałe dochody ,8 851 OCHRONA ZDROWIA , Izby wytrzeźwień ,1 - pozostałe dochody , Pozostała działalność pozostałe dochody POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,2 - pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,0 - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,2 - pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,1 - dotacje celowe ,5 - pozostałe dochody , Wspieranie rodziny ,3 - dotacje celowe , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,5 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,3 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe ,3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

12 Dział Rozdział Nazwa Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,0 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody , Dodatki mieszkaniowe pozostałe dochody Zasiłki stałe ,1 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody Ośrodki pomocy społecznej ,9 - dotacje celowe ,3 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostałe dochody Pozostała działalność ,3 Plan 2015 Plan dotacje celowe ,8 - dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , śłobki ,1 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,5 - dotacje celowe , Powiatowe urzędy pracy ,5 - dofinansowanie zadań bieŝących ,0 - dotacje celowe - projekty UE Pozostała działalność dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody - projekty UE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe pozostałe dochody ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1

13 Dział Rozdział Nazwa Placówki wychowania pozaszkolnego ,1 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne pozostałe dochody Pomoc materialna dla uczniów ,6 Plan 2015 Plan dotacje celowe ,6 - pozostałe dochody GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje inwestycyjne - projekty UE Gospodarka odpadami ,3 - podatki i opłaty , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pozostałe dochody Oświetlenie ulic, placów i dróg ,3 - pozostałe dochody , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,7 - dotacje celowe ,1 - dotacje inwestycyjne ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Pozostała działalność ,9 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE ,4 - dotacje celowe - projekty UE ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,5 - pozostałe dochody ,1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dotacje celowe Centra kultury i sztuki pozostałe dochody Pozostałe instytucje kultury pozostałe dochody Muzea dotacje inwestycyjne - projekty UE Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe - projekty UE Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

14 Dział Rozdział Nazwa Pozostała działalność Plan 2015 Plan dotacje celowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY w tym: Gmina Powiat 4 : , Ogrody botaniczne i zoologiczne ,6 - dotacje celowe pozostałe dochody ,3 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,2 - dotacje inwestycyjne ,1 - pozostałe dochody Zadania w zakresie kultury fizycznej pozostałe dochody Pozostała działalność ,8 - dotacje celowe ,8 Razem: ,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1

15 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016 Załącznik nr 2 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9 - dotacje celowe ,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacje celowe Prace geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Nadzór budowlany ,5 - dotacje celowe ,2 - dotacje inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,9 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,6 - dotacje celowe ,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,1 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,5 - dotacje celowe , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dotacje celowe Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacje celowe w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2

16 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne ,3 - dotacje celowe ,3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,4 - dotacje celowe ,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacje celowe Szkoły podstawowe specjalne dotacje celowe Gimnazja dotacje celowe Gimnazja specjalne dotacje celowe Szkoły artystyczne dotacje celowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŝy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje celowe OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,8 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe ,1 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,5 - dotacje celowe , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,9 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,0 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe ,0 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

17 Dział Rozdział Nazwa Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,3 - dotacje celowe , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych dotacje celowe Pozostała działalność Plan 2015 Plan dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,0 - dotacje celowe ,0 Razem: ,9 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 14 zał. 2

18 Dział Rozdział Nazwa TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2016 Plan 2015 Plan 2016 Załącznik nr 3 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieŝące , Izby rolnicze ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo pozostałe wydatki bieŝące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,7 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE zakup, objęcie akcji i udziałów ,7 - wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE Lokalny transport zbiorowy ,4 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - zakup, objęcie akcji i udziałów ,2 - wydatki inwestycyjne ,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,7 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,5 - wydatki inwestycyjne ,5 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Drogi publiczne gminne ,2 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,4 - wydatki inwestycyjne ,7 - wydatki inwestycyjne - projekty UE w tym: Gmina Powiat zł 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3

19 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Pozostała działalność ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE zakupy inwestycyjne ,7 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5 - dotacje celowe ,4 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE Pozostała działalność ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,1 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,9 - dotacja przedmiotowa ,3 - pozostałe wydatki bieŝące Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - wydatki inwestycyjne Towarzystwa budownictwa społecznego ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,4 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące zakup, objęcie akcji i udziałów ,9 - wydatki inwestycyjne ,4 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3

20 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,0 - zakupy inwestycyjne Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące Cmentarze ,4 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieŝące Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,0 - wydatki inwestycyjne ,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne ,6 - zakupy inwestycyjne - projekty UE Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 - dotacje celowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

21 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE zakupy inwestycyjne Pozostała działalność ,9 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Policji ,2 - dotacje celowe ,8 - dotacje inwestycyjne , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,9 - wydatki inwestycyjne ,5 - zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna pozostałe wydatki bieŝące StraŜ gminna (miejska) ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe ,1 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - wydatki inwestycyjne ,4 - zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,4 - pozostałe wydatki bieŝące , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieŝące RÓśNE ROZLICZENIA ,8 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3

22 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,9 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,1 - dotacje podmiotowe ,1 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,1 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,3 - wydatki inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Szkoły podstawowe specjalne ,1 - dotacje podmiotowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,3 - zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,5 - dotacje podmiotowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Przedszkola ,1 - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE wydatki inwestycyjne , Przedszkola specjalne ,9 - dotacje podmiotowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,3 - dotacje podmiotowe ,0 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

23 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan pozostałe wydatki bieŝące Gimnazja ,2 - dotacje podmiotowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Gimnazja specjalne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , DowoŜenie uczniów do szkół ,3 - pozostałe wydatki bieŝące , Licea ogólnokształcące ,2 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,2 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,1 - wydatki inwestycyjne , Szkoły zawodowe ,8 - dotacje podmiotowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,0 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne ,7 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE Szkoły artystyczne ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3

24 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Szkoły zawodowe specjalne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,1 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,5 dzieci i młodzieŝy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje podmiotowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące , Kursy kwalifikacyjne dotacje podmiotowe Pozostała działalność ,7 - dotacje podmiotowe dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

25 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan wydatki inwestycyjne ,4 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne ,8 803 SZKOLNICTWO WYśSZE , Pozostała działalność ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - dotacje inwestycyjne ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,1 - pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne , Lecznictwo ambulatoryjne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej ,6 - dotacje podmiotowe dotacje celowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bieŝące , Zwalczanie narkomanii dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6 - dotacja przedmiotowa dotacje podmiotowe dotacje celowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

26 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Izby wytrzeźwień ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - zakupy inwestycyjne Pozostała działalność ,5 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,9 - zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,4 - dotacje celowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,3 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Domy pomocy społecznej ,2 - dotacje celowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia ,5 - dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Rodziny zastępcze ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Wspieranie rodziny ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieŝące w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3

27 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,3 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieŝące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,7 - dotacje celowe ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Dodatki mieszkaniowe ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące Zasiłki stałe ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące Ośrodki pomocy społecznej ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,2 - zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,3 kryzysowej - pozostałe wydatki bieŝące , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,7 - dotacje celowe , Pozostała działalność ,1 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE wydatki inwestycyjne ,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , śłobki ,5 - dotacje celowe Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

28 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,9 - dotacje celowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - wydatki inwestycyjne Powiatowe urzędy pracy ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE wydatki inwestycyjne Pozostała działalność ,8 - dotacje celowe ,0 - dotacje celowe - projekty UE wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt pozostałe wydatki bieŝące ,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17.12.2015r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2059/380/IV/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Wnosi Zarząd Województwa Katowice, listopad 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok... 3 1. Uchwała Nr 2699/2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie UCHWAŁA NR XXII / 114 / 2012 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo