ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877), 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata , 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym oraz Uchwały nr L/557/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3: a) plan dochodów wynosi ,00 zł, w tym: - bieżących wynosi ,00 zł, - majątkowych wynosi ,00 zł, b) wykonanie dochodów wynosi ,84 zł, w tym: - bieżących wynosi ,66 zł, - majątkowych wynosi ,18 zł, c) plan wydatków wynosi zł, w tym: - bieżących wynosi zł, - majątkowych wynosi zł, d) wykonanie wydatków wynosi ,65 zł, w tym: - bieżących wynosi ,69 zł, - majątkowych wynosi ,96 zł; 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach: Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 1

2 1) informację o dokonanych w 2014 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny; 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 marca 2015 r. Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Działalność usługowa 3 000, ,00 100, Cmentarze 3 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 3 000, ,00 100,00 administracji rządowej Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,00 100,00 administracji rządowej Oświata i wychowanie , ,91 88, Pozostała działalność , ,91 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,35 82,79 administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami , ,56 99,53 administracji rządowej Pomoc społeczna , ,95 96, Rodziny zastępcze , ,00 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami , ,00 88,33 administracji rządowej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,95 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,95 98,40 % (5:4) Razem: , ,86 96,15 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 3

4 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Transport i łączność , ,90 106, Lokalny transport zbiorowy , ,90 106, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,90 106,97 terytorialnego Oświata i wychowanie , ,24 93, Szkoły podstawowe , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,49 100,00 terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,76 78, Pozostałe odsetki 0,00 89,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,76 78,41 terytorialnego Przedszkola , ,40 88, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,40 88,51 terytorialnego Przedszkola specjalne 9 226, ,48 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 9 226, ,48 99,99 terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , ,42 85, Pozostałe odsetki 0,00 1,70 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,72 85,58 terytorialnego Gimnazja , ,29 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,29 100,00 terytorialnego Licea ogólnokształcące , ,40 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 9 550, ,76 99,93 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 149, ,64 99,94 terytorialnego Ochrona zdrowia 0, ,00 0,00 % (5:4) Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 4

5 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Izby wytrzeźwień 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, ,00 0,00 terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644, ,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 644, ,00 100,00 terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza , ,06 100, Świetlice szkolne , ,16 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,16 100,00 terytorialnego Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 113, ,90 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 113, ,90 100,00 terytorialnego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Razem: , ,20 100,15 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 5

6 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Rolnictwo i łowiectwo 3 100, ,48 87, Pozostała działalność 3 100, ,48 87, Wpływy z różnych opłat 3 100, ,00 86, Wpływy z różnych dochodów 0,00 18,48 0, Górnictwo i kopalnictwo , ,10 99, Pozostała działalność , ,10 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,10 99, Transport i łączność , ,71 106, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,72 113, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,78 100, Wpływy z różnych opłat , ,66 111, Wpływy z usług 0, ,20 0, Pozostałe odsetki 0, ,69 0, Wpływy z różnych dochodów , ,40 160, Wpływy z różnych dochodów , ,99 106, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Pozostała działalność , ,99 79, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 280, ,00 216, Wpływy z różnych opłat , ,60 78, Pozostałe odsetki 0,00 36,39 0, Turystyka , ,95 100, Pozostała działalność , ,95 100, Wpływy z różnych dochodów , ,68 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,27 0,00 % (5:4) Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 6

7 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Gospodarka mieszkaniowa , ,24 98, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,26 100, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , ,26 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 98, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,37 101, Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,50 127,19 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki , ,43 115, Wpływy z różnych dochodów , ,17 119, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,81 83,06 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,10 100, Wpływy z różnych opłat 1 151, ,80 99, Wpływy z różnych dochodów , ,30 100, Działalność usługowa , ,90 148, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,33 166, Wpływy z różnych opłat , ,86 170, Wpływy z usług , ,40 110, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 37,00 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 401,07 0, Nadzór budowlany 150,00 111,57 74, Pozostałe odsetki 0,00 60,96 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 46,81 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 150,00 3,80 2,53 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Informatyka , ,90 81, Pozostała działalność , ,90 81, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,10 100, Wpływy z różnych dochodów 5 824, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,80 46,36 jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna , ,11 97, Urzędy wojewódzkie 500,00 198,40 39, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 500,00 198,40 39,68 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,34 131,76 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 7

8 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 500, ,10 119,26 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 500, ,66 137, Pozostałe odsetki 0,00 1,47 0, Wpływy z różnych dochodów , ,11 135, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 21,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,37 93, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 9 758, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,48 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 82, Obrona narodowa 6 000,00 825,87 13, Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0, Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1 000,00 825,87 82, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 825,87 82, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,27 65, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 050, ,57 230, Pozostałe odsetki 0, ,70 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 050, ,87 178,04 zleconych ustawami Straż gminna (miejska) , ,70 58, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,90 58, Wpływy z różnych opłat 0,00 208,80 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z , ,88 101,92 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,28 116, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,68 116, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 498,00 690,60 138, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , ,97 101,90 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,70 101, Podatek rolny 1 000,00 800,00 80, Podatek leśny , ,00 128, Podatek od środków transportowych , ,04 98, Wpływy z opłaty targowej , ,00 117, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 200,61 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 8

9 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z różnych opłat 914, ,40 207, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,83 163, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz , ,51 106,47 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,73 104, Podatek rolny , ,47 130, Podatek leśny 3 000, ,72 112, Podatek od środków transportowych , ,19 106, Podatek od spadków i darowizn , ,30 106, Opłata od posiadania psów 1 200, ,96 95, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,95 114, Wpływy z różnych opłat , ,20 137, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,99 124, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,20 97, Wpływy z opłaty skarbowej , ,03 99, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,40 105, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,84 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,48 94, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 101, Wpływy z różnych opłat , ,65 230, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 616, ,92 204, Pozostałe odsetki 677, ,88 688, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,56 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,56 117, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,36 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,36 111, Różne rozliczenia , ,57 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Srodki na uzupelnienie dochodów powiatów , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,57 183, Pozostałe odsetki , ,51 165, Wpływy z różnych dochodów 0,00 365,04 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 9

10 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0, ,02 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,47 100, Szkoły podstawowe , ,76 101, Wpływy z różnych opłat 705,00 589,00 83, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,99 103,18 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,00 100, Pozostałe odsetki 4 017, ,88 124, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 099, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,89 99, Szkoły podstawowe specjalne 1 718, ,00 100, Wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 700, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,58 92, Wpływy z różnych dochodów , ,58 92, Przedszkola , ,52 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,30 104,89 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,85 99, Pozostałe odsetki 4 040, ,46 83, Wpływy z różnych dochodów , ,72 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,19 100, Inne formy wychowania przedszkolnego 1 283, ,96 100, Wpływy z różnych dochodów 1 283, ,96 100, Gimnazja , ,19 99, Wpływy z różnych opłat 156,00 156,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,03 94,62 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0,00 590,08 0, Wpływy z różnych dochodów , ,08 100, Gimnazja specjalne 1 355, ,84 99, Wpływy z różnych dochodów 1 355, ,84 99, Licea ogólnokształcące , ,10 106, Wpływy z różnych opłat 1 120, ,00 159,38 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 10

11 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,88 106,88 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 600,00 600,00 100, Pozostałe odsetki 1 400, ,65 77, Wpływy z różnych dochodów , ,57 101, Licea profilowane , ,04 152, Wpływy z różnych dochodów , ,04 152, Szkoły zawodowe , ,11 101, Wpływy z różnych opłat 2 434, ,00 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,84 102,17 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 1 498, ,41 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,86 101, Szkoły zawodowe specjalne , ,48 102, Wpływy z usług , ,48 102, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,82 101, Wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,92 101,63 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,35 101, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 200,00 223,06 111, Pozostałe odsetki 256,00 313,49 122, Wpływy z różnych dochodów 250,00 260,00 104, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,78 107, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 900, ,00 125,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,60 106, Pozostałe odsetki 0,00 185,15 0, Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 812,03 73, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,23 100, Wpływy z usług , ,14 100, Pozostałe odsetki 1 880, ,68 55, Wpływy z różnych dochodów , ,41 95, Pozostała działalność , ,06 92, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 100,00 100, Wpływy z różnych opłat 10,00 10,00 100, Pozostałe odsetki 505,00 480,25 95, Wpływy z różnych dochodów , ,36 99, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 11

12 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,30 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, , ,15 78,99 pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia , ,33 101, Szpitale ogólne 0, ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Programy polityki zdrowotnej 150,00 90,00 60, Wpływy z różnych dochodów 150,00 90,00 60, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 700, , , Wpływy z usług 0, ,85 0, Wpływy z różnych dochodów 700, ,00 208, Izby wytrzeźwień , ,48 98, Wpływy z różnych opłat 7 500, ,19 103, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,54 100,53 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,03 104, Pozostałe odsetki 0,00 331,98 0, Wpływy z różnych dochodów , ,74 67, Pozostała działalność 3 000, ,00 101, Pozostałe odsetki 0,00 30,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,39 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 762, ,18 118, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 463,00 463,00 100, Wpływy z usług 5 000, ,37 106, Pozostałe odsetki 23, , , Wpływy z różnych dochodów 3 276, ,08 97, Domy pomocy społecznej , ,11 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 600, ,66 99,98 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,71 100, Pozostałe odsetki 377, ,66 573, Wpływy z różnych dochodów 3 052, ,08 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Ośrodki wsparcia 700,00 765,24 109, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700,00 765,24 109,32 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 12

13 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Rodziny zastępcze , ,46 99, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , ,22 99, Wpływy z usług , ,72 99, Pozostałe odsetki 1 541, ,83 100, Wpływy z różnych dochodów 2 453, ,69 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Wspieranie rodziny , ,92 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,92 97, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,74 99,33 ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki , ,03 84, Wpływy z różnych dochodów , ,43 119, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,28 91,81 zleconych ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre , ,57 99,86 swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wpływy z różnych dochodów 4 200, ,57 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,48 97, Pozostałe odsetki 1 551, ,68 78, Wpływy z różnych dochodów , ,03 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,77 97, Dodatki mieszkaniowe 0,00 118,80 0, Pozostałe odsetki 0,00 43,30 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 75,50 0, Zasiłki stałe , ,92 99, Pozostałe odsetki 800,00 284,72 35, Wpływy z różnych dochodów , ,20 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,32 100, Wpływy z różnych opłat 4 700, ,09 108, Pozostałe odsetki 8 500, ,50 101, Wpływy z różnych dochodów , ,76 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,97 100, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,74 114, Pozostałe odsetki 0,00 9,45 0, Wpływy z różnych dochodów , ,29 114, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,68 101,81 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 13

14 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z usług , ,20 103, Pozostałe odsetki 66,00 81,36 123, Wpływy z różnych dochodów , ,01 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 950, ,11 136,01 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,23 93, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 016, ,00 100, Pozostałe odsetki 706,00 434,98 61, Wpływy z różnych dochodów , ,11 107, Wpływy z różnych dochodów , ,02 100, Wpływy z różnych dochodów 5 324, ,12 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,36 95, Żłobki , ,85 102, Wpływy z różnych opłat 0,00 252,00 0, Wpływy z usług , ,14 105, Pozostałe odsetki 1 300, ,71 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 315,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 315,00 0,00 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,51 92, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 478, ,77 99, Wpływy z usług 4 000, ,07 139, Wpływy z usług 2 085, ,30 99, Pozostałe odsetki 2 171, ,72 127, Wpływy z różnych dochodów , ,46 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,14 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,05 78, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 14

15 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Edukacyjna opieka wychowawcza , ,10 97, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 662, ,41 103, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 482, ,39 100,50 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 476,00 476,64 100, Pozostałe odsetki 456,00 553,99 121, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 248, ,39 103, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 100, ,34 184, Pozostałe odsetki 300,00 518,34 172, Wpływy z różnych dochodów 800, ,00 188, Pomoc materialna dla uczniów , ,91 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej , ,31 83,99 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Pozostała działalność 3 839, ,44 99, Wpływy z różnych dochodów 3 839, ,44 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 100, Gospodarka odpadami , ,17 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 500,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,17 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,99 149, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 550, ,00 121, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 101, Wpływy z usług 500, ,00 469, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, ,40 0, Pozostałe odsetki 0,00 5,59 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 516,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,80 46, Wpływy z usług , ,31 29, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 500, ,40 140, Pozostałe odsetki 0, ,09 0, Ochrona gleby i wód podziemnych , ,88 100, Wpływy z różnych dochodów , ,88 100, Schroniska dla zwierząt 0,00 847,15 0, Pozostałe odsetki 0,00 81,23 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 765,92 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 400,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 400,00 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 15

16 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,14 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,14 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 832, ,28 233, Wpływy z opłaty produktowej 6 832, ,28 233, Pozostała działalność , ,75 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 140, , , Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,35 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,49 100, Muzea 641,00 641,42 100, Wpływy z różnych dochodów 641,00 641,42 100, Pozostała działalność , ,07 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, ,45 0, Wpływy z różnych dochodów 9 752, ,47 100, Wpływy z różnych dochodów , ,15 100, Kultura fizyczna , ,45 102, Obiekty sportowe , ,10 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,16 105,75 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,70 101, Pozostałe odsetki 2 350, ,61 114, Wpływy z różnych dochodów , ,63 100, Instytucje kultury fizycznej , ,09 105, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,95 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,61 98,06 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,34 107, Pozostałe odsetki 4 300, ,52 109, Wpływy z różnych dochodów , ,67 102, Pozostała działalność 915,00 914,26 99, Wpływy z różnych dochodów 915,00 914,26 99,92 Razem: , ,73 100,88 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 16

17 DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Transport i łączność , ,40 97, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,39 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % (5:4) , ,89 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 33, Drogi publiczne gminne 0,00 0,01 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,01 0, Turystyka , ,65 100, Pozostała działalność , ,65 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,65 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,62 102, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,62 102, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,49 107, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,53 103, Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,60 100, Informatyka , ,31 81, Pozostała działalność , ,31 81, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , ,31 81,88 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 17

18 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Oświata i wychowanie , ,49 100, Szkoły podstawowe , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 2 157, ,49 338, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust , ,49 338,78 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia 0, ,00 0, Szpitale ogólne 0, ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, ,71 0, Pozostała działalność 0, ,71 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00-164,17 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00-28,98 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,86 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 81, Oczyszczanie miast i wsi 9 091, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 091, ,00 100, Ochrona gleby i wód podziemnych 2 125,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 125,00 0,00 0, Kultura fizyczna 0, ,00 0, Instytucje kultury fizycznej 0, ,00 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 18

19 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0,00 Razem: , ,18 98,77 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 19

20 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Rolnictwo i łowiectwo , ,06 99, Pozostała działalność , ,06 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,06 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka mieszkaniowa , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Działalność usługowa , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Administracja publiczna , ,93 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa , ,93 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,93 99,98 realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,56 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,71 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,71 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,40 98,85 % (5:4) Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 20

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2013 rok i informacji o stanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku Dział budżetu budżetu Załącznik nr 1 do uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w złotych budżetu 1 618 703 520 1 295 062 510 323 641 010 1 166 434 662 921 617 116 244 817

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W Sprawozdanie Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 r. Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo