ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ zarządzam, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2015 r., według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,26 zł: - Wykonanie ,41 zł., w tym: a) Plan dochodów bieżących ,26 zł. Wykonanie ,49 zł. b) Plan dochodów majątkowych ,00 zł. Wykonanie ,92 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,36 zł. - Wykonanie ,50 zł., w tym: a) Plan wydatków bieżących ,36 zł. Wykonanie ,86 zł. b) Plan wydatków majątkowych ,00 zł. Wykonanie ,64 zł. zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 7 i Informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 ust 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl. 3. Sprawozdania, o których mowa w 1 ust 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 1

2 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia r. Plan na 2015 r. Wykonanie % r. (6:5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANI , ,06 93 TACYJNA 0690 Wpływy z różnych opłat,00 106, Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 200,00 208, Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z różnych dochodów , , PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJ- 105,00 104,82 SKICH 0970 Wpływy z różnych dochodów 105,00 104, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , LEŚNICTWO 5 114, , GOSPODARKA LEŚNA 5 114, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 114, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE GMINNE 894,00 893, Wpływy z różnych dochodów 894,00 893, USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁO , ,00 WYCH 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO- ŚCIAMI , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 61,00 60, , , INFORMATYKA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 280, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , Wpływy z różnych opłat 80,00 62,00 78 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 2

3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , URZĘDY GMIN 3354, , Wpływy z różnych dochodów 3354, , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 860,00 860,00 860,00 860, , , , , WYBORY DO SEJMU I SENATU , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTY- TUCYJNE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- NA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,00 864, ,00 864, WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CY- WILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I IN- NYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 519,00 519, Podatek leśny , ,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 3

4 0340 Podatek od środków transportowych 7 735, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00 190, Wpływy z różnych opłat 50,00 46, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DARO- WIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWIL- NOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 220,00 181, , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 3 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄ- CYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 2 000, , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANO- WIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, , RÓŻNE ROZLICZENIA , , CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTO- RIALNEGO , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI , ,00 OGÓLNEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 000, , Pozostałe odsetki 2 000, , CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓL , ,00 NEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 3 860, , Pozostałe odsetki 800,00 372, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, ,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 4

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , GIMNAZJA , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,96 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , Wpływy z usług , , STOŁÓWKI SZKOLNE , , Wpływy z usług , , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁO- DZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ- CĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKO- ŁACH ARTYSTYCZNYCH 1 199,97 559, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 199,97 559,04 47 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , , WSPIERANIE RODZINY , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI , ,58 98 NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REN- TOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIE- KTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPO- ŁECZNEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 000, , , , , , , , , ,06 89 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 5

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , DODATKI MIESZKANIOWE 1 350, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 350, , ZASIŁKI STAŁE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 719,00 393, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , GOSPODARKA ODPADAMI , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat 30,00 23, Pozostałe odsetki 35,00 25, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GRO , ,00 92 MADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 0690 Wpływy z różnych opłat 2 200, , WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GRO- MADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUK- TYWNYCH 300,00 113, Wpływy z różnych dochodów 300,00 113, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,35 90 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 6

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 700,00 520, Wpływy z różnych dochodów , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , , , ,00 R A Z E M , ,41 97 Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 Wykonanie % r. na r. (6:5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , INFRASRTUKTURA WODOCIĄGOWA I SANI- TACYJNA WSI , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 244, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 340, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200, , Składki na Fundusz Pracy 630,00 507, Wynagrodzenie bezosobowe 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 3 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546, Podatek od towarów i usług (VAT) 4 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , IZBY ROLNICZE 2 000, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 000, , PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJ- SKICH Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2 500, , , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 224, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 585, , Składki na Fundusz Pracy 207,62 207, Zakup materiałów i wyposażenia 1 079, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , DOSTARCZANIE CIEPŁA , , Składki na ubezpieczenia społeczne 619,00 618, Składki na Fundusz Pracy 89,00 88, Wynagrodzenie bezosobowe 3 600, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5 000, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, DOSTARCZANIE WODY , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 237, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 83 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 8

9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300, , Składki na Fundusz Pracy 465,00 369, Wynagrodzenie bezosobowe 3 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 000, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 5 500, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546, Podatek od towarów i usług (VAT) 6 640, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 409, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 120, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, , Składki na Fundusz Pracy 890,00 744, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 9 500, , Zakup usług pozostałych 000, , Różne opłaty i składki 9, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 505, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁO- WYCH , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , TURYSTYKA 5 000, , ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 5 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRA- FICZNE , , Zakup usług pozostałych , , INFORMATYKA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 280, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 932,00 931, , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 146,88 49 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 9

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 472, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 729,00 483, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych,00 50, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 267, Różne opłaty i składki 300,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 700, , RADY GMIN , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , URZĘDY GMIN , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 156, , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 000,00 910,00 91 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 72,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 660, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 7 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TE- RYTORIALNEGO , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 5 000, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 240, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , ,00 860,00 860, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300, Zakup usług pozostałych 560,00 560,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 10

11 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 440, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 660,40 660, Składki na Fundusz Pracy 59,54 59, Wynagrodzenie bezosobowe 5 401, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 368, , Zakup usług pozostałych 156,80 156, Podróże służbowe krajowe 969,33 969, WYBORY DO SEJMU I SENATU , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 403,80 403, Składki na Fundusz Pracy 30,14 30, Wynagrodzenie bezosobowe 3 399, , Zakup materiałów i wyposażenia 805,90 805, Zakup usług pozostałych 53,05 53, Podróże służbowe krajowe 1 074, , REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTY- TUCYJNE 7 887, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 040, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 369,27 369, Składki na Fundusz Pracy 27,20 27, Wynagrodzenie bezosobowe 2 808, , Zakup materiałów i wyposażenia 996,74 996, Podróże służbowe krajowe 645,57 645, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- NA PRZECIWPOŻAROWA , , KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI , , Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 180, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, , Składki na Fundusz Pracy 580,00 496, Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4 000, , Zakup usług zdrowotnych 1 650, , Zakup usług pozostałych 9 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Podatek od nieruchomości 1 800, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 840,00 840, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, , ,68 95 KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SA- MORZĄDU TERYTORIALNEGO 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 11

12 75818 REZERWY OGÓLNEI CELOWE ,00 0, Rezerwy ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 602,00 184, Zakup usług zdrowotnych 2 286, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 116, , Podróże służbowe krajowe 2 059,00 771, Różne opłaty i składki 4 285, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników nie będących członkami 3 573, ,20 94 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 930, , ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 090, , Zakup materiałów i wyposażenia 142,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 170,00 0, Zakup usług zdrowotnych 110,00 106, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,00, PRZEDSZKOLA , , Różne opłaty i składki , , GIMNAZJA , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenie bezosobowe 1 831, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 91 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 12

13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 1 028,00 981, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 127, , Podróże służbowe krajowe 740,00 473, Różne opłaty i składki 2 604, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 880,00 797, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 852, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 600,00 50, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 640, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 562, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMI- NISTRACYJNEJ SZKÓŁ 7 735, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 293, , Wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 377, Zakup materiałów i wyposażenia 7 510, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, , Podróże służbowe krajowe 1 550, , Różne opłaty i składki 300,00 116, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920, , Szkolenie pracowników nie będących członkami 2 465, ,00 79 korpusu służby cywilnej DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAU- CZYCIELI , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 6 010, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , STOŁÓWKI SZKOLNE , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 92 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 13

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 022, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 105, , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 737,00 80, Zakup usług zdrowotnych 878,00 465, Zakup usług pozostałych 6 068, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników nie będących członkami 947,00 643,66 68 korpusu służby cywilnej REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH , ,93 99 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZED- SZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWO- WYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 806, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 042, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 718, , Składki na Fundusz Pracy 1 130, , Zakup materiałów i wyposażenia 58,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 129,00 0, Zakup usług zdrowotnych 44,00 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 313, , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁO- DZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ- CĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKO- ŁACH ARTYSTYCZNYCH , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 64, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 164,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenie bezosobowe 2 144, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 483, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 186,00 22, Zakup usług zdrowotnych 706,00 535, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 262, , Podróże służbowe krajowe 1 831, , Różne opłaty i składki 1 963, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 116, ,29 96 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 14

15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700,00 699, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 570,00 537, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , OCHRONA ZDROWIA , , SZPITALE OGÓLNE 5 000, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek jednostek sektora finansów publicznych 5 000, , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300, , Składki na Fundusz Pracy 570,00 89, Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 507, ,06 zł Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546, Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 200, POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , RODZINY ZASTĘPCZE 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup usług pozostałych 50,00 0, Szkolenie pracowników 1 000,00 350, WSPIERANIE RODZINY , , Zakup usług pozostałych , , ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI , ,70 98 NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I REN- TOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55,00 54, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 544, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 470, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 150, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 620, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Szkolenie pracowników 339,00 339,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 15

16 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE , ,95 95 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIE- KTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPO- ŁECZNEJ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ , ,30 89 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3110 Świadczenia społeczne , , DODATKI MIESZKANIOWE , , Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych 26,48 24, ZASIŁKI STAŁE , , Świadczenia społeczne , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 188, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 521, , Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia 6 078, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 329, , Zakup usług zdrowotnych 200,00, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 700, , Podróże służbowe krajowe 357,00 214, Różne opłaty i składki 800,00 588, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 308, , Szkolenia pracowników 1 361,00 530, USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE , ,39 84 USŁUGI OPIEKUŃCZE 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00 351, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 587, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600, , Składki na Fundusz Pracy 606,00 455, Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia 1 750,00 986, Zakup usług zdrowotnych 400,00, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 619, , Szkolenia pracowników 200,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 342,00 296, Składki na ubezpieczenia społeczne 244,00 53, Składki na Fundusz Pracy 33,00 7, Zakup materiałów i wyposażenia,00 36, Szkolenia pracowników 339,00 339, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ŚWIETLICE SZKOLNE , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 16

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 428, , Zakup materiałów i wyposażenia 684,00 0, Zakup usług zdrowotnych 244,00 137, Zakup usług pozostałych 184,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników 50,00 46, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ,00 312, Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ODPADAMI , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 170, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900, , Składki na Fundusz Pracy 720,00 249, Zakup materiałów i wyposażenia 2 719, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 368, , Szkolenia pracowników 1 000,00 260, Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMI- NACH 7 000, , Zakup usług pozostałych 7 000, , SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT 13, , Zakup usług pozostałych 13, , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup energii 982, , Zakup usług pozostałych , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia 7 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 580, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Szkolenia pracowników 600,00 600,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 17

18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , BIBLIOTEKI , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 233, , Zakup usług pozostałych 8 000, , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZ- NEJ I SPORTU , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup usług pozostałych 3 500, ,24 87 R A Z E M: , ,50 94 Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dochody Dział Rozdział Plan dochodów na 2015 rok , ,00 860, , , , , , , , , , ,00 Wykonanie dochodów na r , ,00 860, , , , , ,96 559, , , ,59 393,96 % Razem , ,74 98 Wydatki Dział Rozdział Plan wydatków na 2015 rok Wykonanie wydatków na r. % , , , , ,62 207, , , , , , , , , , , , , ,00 40, ,00 300, ,00 300,00 86 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 19

20 ,00 860, ,00 660,40 59, , ,18 156,80 969, , ,00 403,80 30, ,00 805,90 53, , , ,00 369,27 27, ,22 996,74 645, ,00 227, , ,34 200, , ,46 11, , ,97 55, , , , , ,00 560,00 860, ,00 660,40 59, , ,18 156,80 969, , ,00 403,80 30, ,00 805,90 53, , , ,00 369,27 27, ,22 996,74 645, ,00 224, , ,72 200, , ,96 5,53 553,51 559,04 54, , , , , , Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 20

21 , , , , ,00 620, , , , , , , , , , , ,48 24, , , ,59 296, ,00 53, ,00 7, ,00 36, ,00 393,96 23 R a z e m , ,74 98 Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia r. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 r. Na 2015 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości ,26 zł., które zostały wykonane w kwocie ,74 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły: 1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,74 zł. a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego ,88 zł. b/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł. c/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół ,72 zł. d/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi ,19 zł. e/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 3.938,40 zł. f/ na wypłatę dodatków energetycznych 1.262,59 zł. g/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 393,96 zł. 2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ,00 zł. a/ na aktualizację rejestru wyborców 860,00 zł. b/ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ,00 zł. c/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP ,00 zł. d/ na przeprowadzenie referendum 7.887,00 zł. Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły ,74 zł. i dotyczą następujących zadań: a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego ,88 zł. b/ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł. c/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół ,72 zł. d/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi ,19 zł. e/ opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.938,40 zł. f/ wypłaty dodatku energetycznego 1.262,59 zł. g/ realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 393,96 zł. h/ aktualizacji stałego rejestru wyborców 860,00 zł. i/ przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP ,00 zł. j/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP ,00 zł. k/ na przeprowadzenie referendum 7.887,00 zł. Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 22

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 listopada 2005 r. Nr 179 UCHWAŁY RAD GMIN I ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 listopada 2005 r. Nr 179 UCHWAŁY RAD GMIN I ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 listopada 2005 r. Nr 179 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN: 1981 - Nr 1/05 Zarządu Związku Gmin Nidzickich z dnia 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo