ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r."

Transkrypt

1 ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z pó n. zmianami ), zarz dzam, co nast puje: 1 Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r, które obejmuje: 1) za cznik nr 1 wykonanie prognozowanych dochodów bud etu od r. do r. 2) za cznik nr 2 wykonanie planowanych wydatków bud etu od r. do r. 3) za cznik nr 3 wykonanie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych gminie odr bnymi ustawami w 2008r. 4) za cznik nr 4 wykonanie dochodów i wydatków zada realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej w 2008r. 5) za cznik nr 5 realizacja dotacji przedmiotowych dla zak adu bud etowego w 2008r. 6) za cznik nr 6 realizacja dotacji celowych na zadania w asne gminy realizowane przez podmioty nale ce i nienale ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. 7) za cznik nr 7 - realizacja dotacji podmiotowych w 2008 r. 8) za cznik nr 8 realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2008 r. 9) za cznik nr 9 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r. 10) za cznik nr 10 cz opisowa do wykonania bud etu za 2008 r. 11) za cznik nr 11 wykonanie bud etu w zak adzie bud etowym i na rachunkach dochodów w asnych jednostek bud etowych w 2008r. 2 Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

2 Dzia ZA CZNIK NR 1 DO ZARZ DZENIA BURMISTRZA I OWEJ NR 267/09 Z DNIA R. Wykonanie prognozowanych dochodów za 2008 rok. Rozd zia Para graf Tre Prognozy Wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo , ,52 Restrukturyzacja i modernizacja sektora , ,00 ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6298 rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , , Pozosta a dzia alno , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 157, , Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci , , ,00 89, , , Transport i czno 2 438, , Drogi publiczne gminne 2 438, , Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Wp ywy z ró nych dochodów 2 438, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , , Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i ytkowanie wieczyste nieruchomo ci Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osobom fizycznym w prawo w asno ci Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci , , , , , , , , Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at , , Dzia alno us ugowa 5 743, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 743, , Wplywy z ró nych dochodów 1 743, , Cmentarze 4 000, ,00 Strona 1

3 Dzia Rozd zia Para graf Tre Prognozy Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2020 zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji 4 000, ,00 rz dowej 750 Administracja publiczna , , Urz dy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 855,00 855, Urz dy gmin 73,00 73, Wp ywy z ró nych dochodów 73,00 73,00 Urz dy naczelnych organów w adzy 751 pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 1 077, ,00 oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, , ,00 kontroli i ochrony prawa , , Obrona narodowa 550,00 549, Pozosta e wydatki obronne 550,00 549, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 550,00 549,50 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej , ,14 oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 484, , Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acany w formie karty podatkowej 5 231, , Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i oplat 253,00 252,50 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i op at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,90 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek le ny 0340 Podatek od rodków transportowych 0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 0690 Wplywy z ró nych op at Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i 0910 op at , , , , , , , , , ,00 141,00 140, , ,66 Strona 2

4 Dzia Rozd zia Para graf 2680 Tre Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i op atach lokalnych Prognozy Wykonanie , ,00 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilno-prawnych oraz podatków i op at , ,42 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek le ny 0340 Podatek od rodków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Op ata od posiadania psów 0430 Wp ywy z op aty targowej 0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Zaleg ci z podatków zniesionych 190,00 190, Wplywy z ró nych op at 3 902, ,30 Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i 0910 op at 3 282, ,53 Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie , ,09 ustaw 0410 Wp ywy z op aty skarbowej , , Wp ywy z op at za wydawanie zezwolenia na sprzeda alkoholu Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,75 905,00 905,09 Wp ywy z ró nych op at 35,00 35,93 Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód , ,75 bud etu pa stwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , Pobór podatków,op at i niepodatkowych nalezno ci bud etowych 432,00 432, Wplywy z ró nych dochodów 432,00 432, Ró ne rozliczenia , ,65 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 samorz du terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , , Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , , Ró ne rozliczenia finansowe , , Wp ywy z ró nych op at 0920 Pozosta e odsetki 371,00 463, , , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , , wiata i wychowanie , , Szko y podstawowe 6 625,00 54, Pozosta e odsetki 45,00 54,36 Strona 3

5 Dzia Rozd zia Para graf 2030 Tre Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Prognozy Wykonanie 6 580,00 0, Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych 1 728, , Wp ywy z ró nych dochodów 1 728, , Przedszkola , , Wp ywy z us ug 0920 Pozosta e odsetki , ,00 10,00 11, Gimnazja 1 718, , Pozosta e odsetki 1 691, ,20 27,00 33, Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó 4,00 4, Pozosta e odsetki 4,00 4, Pozosta a dzia alno , , Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde , , , , rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 9 330, , Pomoc spo eczna , ,67 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,42 ubezpieczenia spo ecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 2 318, , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych 5 000, ,56 gminom ustawami Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne oraz , ,38 za osoby uczestnicz ce w zaj ciachw centrum integracji spo ecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami , ,38 Strona 4

6 Dzia Rozd zia Para graf Tre Prognozy Wykonanie Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na , ,35 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , , , , rodki pomocy spo ecznej , , Pozosta e odsetki , , , , Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze , , Wp ywy z ró nych op at , , Pozosta a dzia alno , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej , , , , , , Pozosta a dzia alno , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , , , Edukacja opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , ,42 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 2030 realizacj w asnych zada bie cych gmin , ,42 (zwi zków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 4 525, , Gospodarka ciekowa i ochrona wód 1 117, , wp ywy z ró nych dochodów 1 117, , Pozosta a dzia alno 3 408, , wp ywy z ró nych dochodów 3 408, ,75 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,83 narodowego Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 4 035, ,83 Strona 5

7 Dzia Rozd zia Para graf Tre Prognozy Wykonanie 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 606,00 606, Pozosta e odsetki 10,00 7, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 500,00 500, Wplywy z ró nych dochodów 69,00 69, rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde Razem: 2 850, , , ,04 Strona 6

8 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo , , Melioracje wodne 7 699, ,85 w tym: wydatki bie ce 7 699, , zakup us ug pososta ych 7 699, , Izby rolnicze 2 790, , ZA CZNIK NR 2 DO ZARZ DZENIA BURMISTRZA I OWEJ NR 267/09 Z DNIA R. Wykonanie wydatków bud etu za 2008 rok. w tym: wydatki bie ce 2 790, ,83 wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2 % uzyskanych wp ywów z podatku rolnego 2 790, ,83 Restrukturyzacja i modernizacja sektora ,00 0,27 ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w tym: wydatki bie ce 1,00 0, Ró ne rozliczenia finansowe 1,00 0, Pozosta a dzia alno , ,23 w tym: wydatki bie ce , , zakup materia ów i wyposa enia 554,00 553, zakup us ug pososta ych 1 799, , ró ne op aty i sk adki , , zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 60,00 59, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 84,00 83, Transport i czno , , Drogi publiczne gminne , ,91 w tym: wydatki bie ce , , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup us ug remontowych , , zakup us ug pososta ych , , ró ne op aty i sk adki 57,00 57,00 wydatki maj tkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , ,32 w tym: wydatki bie ce , , zakup materia ów i wyposa enia 3 000,00 122, zakup us ug pososta ych , , koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 6 946, , Pozosta a dzia alno , ,15 w tym: wydatki bie ce , , podatek od towarów i us ug (VAT) , , Dzia alno us ugowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Strona 1

9 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4300 zakup us ug pososta ych 600,00 600, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,02 w tym: wydatki bie ce , , zakup materia ów i wyposa enia 7 424, , zakup us ug pozosta ych 4 176, , Cmentarze 4 000, ,00 w tym: wydatki bie ce 4 000, , zakup us ug pososta ych 4 000, , Pozosta a dzia alno , ,00 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wynagrodzenia bezosobowe 6 400, , zakup us ug pososta ych , ,00 zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, , ,00 analiz i opinii 750 Administracja publiczna , , Urz dy wojewódzkie , ,48 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 236, , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 9 226, , sk adki na Fundusz Pracy 1 322, , zakup materia ów i wyposa enia 1 131, , zakup energii 8,00 7, zakup us ug pozosta ych 4 208, , odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 3 899, ,42 470,00 470, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,43 w tym: wydatki bie ce , , ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materia ów i wyposa enia 8 000, , zakup us ug pososta ych 2 000,00 672, podró e s bowe krajowe 1 000,00 225, Urz dy gmin , ,13 w tym: wydatki bie ce , ,62 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 000,00 778, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup energii , ,95 Strona 2

10 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4270 zakup us ug remontowych 8 750, , zakup us ug zdrowotnych 1 200, , zakup us ug pozosta ych , , zakup us ug dost pu do sieci Internet 5 032, , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 400, , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , podró e s bowe krajowe , , podró e s bowe zagraniczne 372,00 371, ró ne op aty i sk adki 6 000, , odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych , , szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej , , zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych , , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,74 wydatki maj tkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , ,11 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,40 bud etowych Promocja jednostek samorz du terytorialnego , ,98 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup us ug pososta ych , , Pozosta a dzia alno , , w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych , , , , ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materia ów i wyposa enia 106,00 52, ró ne op aty i sk adki 6 607, ,00 Urz dy naczelnych organów w adzy 751 pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 1 077, ,00 oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, , ,00 kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 077, ,00 644,00 644, wynagrodzenia osobowe pracowników 548,00 548, sk adki na ubezpieczenie spo eczne 83,00 83, sk adki na Fundusz Pracy 13,00 13, zakup materia ów i wyposa enia 414,00 414, zakup us ug pososta ych 19,00 19,00 Strona 3

11 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 752 Obrona narodowa 551,00 550, Pozosta e wydatki obronne 551,00 550,00 w tym: wydatki bie ce 551,00 550, zakup materia ów i wyposa enia 547,00 546, zakup us ug pososta ych 4,00 3,50 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , , Komendy wojewódzkie Policji 2 000, ,00 w tym: wydatki maj tkowe 2 000, , wp aty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 2 000, , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 2 500, , dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada bie cych 2 500, , , , Ochotnicze stra e po arne , ,19 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2 800, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup energii , , zakup us ug remontowych 6 500, , zakup us ug pososta ych , , w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 360, , zakup us ug obejmuj cych t umaczenia 180,00 180, ró ne op aty i sk adki 6 403, ,50 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej , ,89 oraz wydatki zwi zane z ich poborem Pobór podatków, op at i niepodatkowych nale no ci , ,89 bud etowych w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 3 050, , sk adki na Fundusz Pracy 434,00 76, wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , zakup materia ów i wyposa enia 500,00 202, zakup us ug pososta ych 6 701, , ró ne op aty i sk adki 4 000,00 369, koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 5 000, ,69 Strona 4

12 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4740 zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 299,00 298, Obs uga d ugu publicznego , ,93 Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i , ,93 po yczek jednostek samorz du terytorialnego w tym: wydatki bie ce , , odsetki i dyskonto od skarbowych papierów warto ciowych, po yczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, zwi zanych z obs ug , ,87 ugu krajowego 8079 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów warto ciowych, po yczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, zwi zanych z obs ug 994,00 993,06 ugu krajowego 758 Ró ne rozliczenia , , Ró ne rozliczenia finansowe , , , , ró ne rozliczenia finansowe , , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0, rezerwy ,00 0, wiata i wychowanie , , Szko y podstawowe , , w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty , , , , , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 5 630, , zakup energii , , zakup us ug remontowych , , zakup us ug zdrowotnych 1 485, , zakup us ug pososta ych , , zakup us ug dost pu do sieci Internet 1 699, , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 568, , , podró e s bowe krajowe 2 850, , ró ne op aty i sk adki 905,00 905, w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej , ,00 770,00 770,00 Strona 5

13 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 975, , , , Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych , ,11 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu o wiaty , , , , , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 343, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 955, , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2 617, , sk adki na Fundusz Pracy 405,00 405, zakup materia ów i wyposa enia 1 900, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 500,00 500, zakup energii 700,00 623, zakup us ug pososta ych 750,00 565, odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 2 282, , Przedszkola , ,06 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy , , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 2 000, , zakup energii , , zakup us ug remontowych 1 394, , zakup us ug zdrowotnych 1 031, , zakup us ug pososta ych 5 617, , zakup us ug dost pu do sieci Internet 620,00 618, op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 377, , podró e s bowe krajowe 300,00 286, ró ne op aty i sk adki 247,00 247, odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 4740 zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 w tym: wydatki bie ce zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki maj tkowe , ,00 150,00 150,00 381,00 380,53 497,00 496, , ,00 Strona 6

14 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , , Gimnazja , ,29 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy , , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 3 500, , zakup energii , , zakup us ug remontowych , , zakup us ug zdrowotnych 605,00 593, zakup us ug pososta ych , , zakup us ug dost pu do sieci Internet 235,00 234, op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 100, , podró e s bowe krajowe 1 523, , ró ne op aty i sk adki 1 842, , w tym: wydatki bie ce odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych , , podatek od nieruchomo ci 86,00 86, szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 150,00 150, zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 1 448, ,99 zakup akcesoriów komputerowych, w tym , ,94 programów i licencji Dowo enie uczniów do szkó , ,45 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 3 193, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup us ug pososta ych , , Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó , ,02 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 300,00 298, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 163, , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy 2 873, , zakup materia ów i wyposa enia 5 493, , zakup us ug remontowych 92,00 91, zakup us ug zdrowotnych 108,00 108,00 Strona 7

15 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4300 zakup us ug pososta ych 3 154, , podró e s bowe krajowe 734,00 733, ró ne op aty i sk adki 98,00 98, odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 778, , , ,00 400,00 399, , , Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli , , , , zakup materia ów i wyposa enia 5 203, , zakup us ug pososta ych 8 913, , podró e s bowe krajowe 5 390, , w tym: wydatki bie ce szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 912, ,17 60,00 0, Sto ówki szkolne , ,79 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 807, , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy 1 692, , odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 3 627, , Pozosta a dzia alno , ,48 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 408,00 400, sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2 527, , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 843,00 842, sk adki na Fundusz Pracy 73,00 64, sk adki na Fundusz Pracy 407,00 406, sk adki na Fundusz Pracy 136,00 135, wynagrodzenia bezosobowe 2 650, , wynagrodzenia bezosobowe , , wynagrodzenia bezosobowe 6 437, , zakup materia ów i wyposa enia 448,00 448, zakup materia ów i wyposa enia 901,00 900, zakup materia ów i wyposa enia 301,00 300, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 374,00 373,45 125,00 124, zakup us ug pozosta ych , ,23 Strona 8

16 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 4308 zakup us ug pozosta ych 4 462, , zakup us ug pozosta ych 1 488, , , , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdzia anie narkomanii , , w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 1 784, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materia ów i wyposa enia 113,00 112, zakup us ug pososta ych 4 340, , Przeciwdzia anie alkoholizmowi , , wydatki maj tkowe w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2 035, , sk adki na Fundusz Pracy 45,00 44, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup us ug remontowych 170,00 169, zakup us ug pososta ych 7 409, , zakup us ug dost pu do sieci Internet 600,00 483, op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 811, zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 770, , podró e s bowe krajowe 51,00 50, ró ne op aty i sk adki 1 120,00 880, zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 370,00 313, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 760,00 759, Pozosta a dzia alno 2 075, ,61 w tym: wydatki bie ce 2 075, , dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na 1 559, ,33 dofinansowanie w asnych zada bie cych 4260 zakup energii 516,00 515, Pomoc spo eczna , , Domy Pomocy Spo ecznej , , w tym: wydatki bie ce , ,19 zakup us ug przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego , ,19 Strona 9

17 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,86 ubezpieczenia spo ecznego w tym: wydatki bie ce , ,30 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , wiadczenia spo eczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 315, , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy 1 232, , wynagrodzenia bezosobowe 5 400, , zakup materia ów i wyposa enia 6 150, , zakup us ug pososta ych 1 215, , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200, , odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 1 814, , szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 1 000,00 951, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki maj tkowe 1 336, , , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 5 000, ,56 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne oraz , ,38 za osoby uczestnicz ce w zaj ciach integracji spo ecznej w tym: wydatki bie ce , , sk adki na ubezpieczenie zdrowotne , ,38 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na , ,44 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bie ce , , wiadczenia spo eczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,68 w tym: wydatki bie ce , , wiadczenia spo eczne , , rodki pomocy spo ecznej , ,20 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 9 800, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy 8 771, , wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 Strona 10

18 Dzia Rozd z 853 & Tre Plan Wykonanie 4210 zakup materia ów i wyposa enia , , zakup energii 5 510, , zakup us ug remontowych 2 000, , zakup us ug zdrowotnych 411,00 410, zakup us ug pososta ych , , zakup us ug dost pu do sieci Internet 902,00 901, op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 029, , op aty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 500, , podró e s bowe krajowe 6 000, , ró ne op aty i sk adki 222,00 222, odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , , , , Pozosta a dzia alno , ,28 w tym: wydatki bie ce , , wiadczenia spo eczne , , zakup materia ów i wyposa enia , ,00 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej , , Pozosta a dzia alno , ,15 w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , , , wiadczenia spo eczne 4 140, , wynagrodzenia osobowe pracowników 7 920, , wynagrodzenia osobowe pracowników 419,33 419, wynagrodzenia bezosobowe 8 091, , wynagrodzenia bezosobowe 428,38 428, zakup materia ów i wyposa enia 3 518, , zakup materia ów i wyposa enia 186,88 186, zakup us ug zdrowotnych 1 657, , zakup us ug pozosta ych , , zakup us ug pozosta ych 1 429, , Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 103,62 0,00 5,49 0, podró e s bowe krajowe 285,76 285, podró e s bowe krajowe 15,13 15, Edukacja opieka wychowawcza , , wietlice szkolne , ,12 w tym: wydatki bie ce , ,12 Strona 11

19 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 8 756, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 190, , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy 2 367, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 1 500, , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 220, , w tym: wydatki bie ce dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 2 220, , , , Pomoc materialna dla uczniów , ,42 w tym: wydatki bie ce , , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona , ,46 rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód , ,61 w tym: wydatki bie ce , , zakup us ug remontowych , , zakup us ug pososta ych , , ró ne op aty i sk adki 2 000, , , , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , , Gospodarka odpadami , , wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , wydatki maj tkowe w tym: wydatki maj tkowe w tym: wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja przedmiotowa z bud etu dla zak adu bud etowego , , , , , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 1 142, , wynagrodzenia bezosobowe 7 560, , zakup materia ów i wyposa enia 1 261, , zakup energii 4 000, , zakup us ug pososta ych , , Utrzymani zieleni w miastach i gminach , ,00 Strona 12

20 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie 2650 w tym: wydatki bie ce dotacja przedmiotowa z bud etu dla zak adu bud etowego , , , , zakup us ug pososta ych 8 796, , wietlenie ulic, placów i dróg , ,99 w tym: wydatki bie ce , , zakup energii , , zakup us ug remontowych , , zakup us ug pososta ych , , Pozosta a dzia alno , ,73 w tym: wydatki bie ce , , , , sk adki na ubezpieczenie spo eczne 300,00 295, sk adki na Fundusz Pracy 35,00 34, wynagrodzenia bezosobowe 1 957, , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup us ug pososta ych 8 791, , , , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , , w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wydatki maj tkowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 875, ,70 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,42 narodowego Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby , ,75 w tym: wydatki bie ce , ,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 125,00 125, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 421, , sk adki na ubezpieczenie spo eczne , , sk adki na Fundusz Pracy 2 546, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materia ów i wyposa enia , , zakup energii , , zakup us ug remontowych 3 000, , zakup us ug zdrowotnych 340,00 340, zakup us ug pososta ych , , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 300, , op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800, , podró e s bowe krajowe 3 000,00 729, ró ne op aty i sk adki 2 600, ,64 Strona 13

21 Dzia Rozd z & Tre Plan Wykonanie odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenie pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 944, ,00 490,00 490,00 680,00 578, , , , , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultura , , , , zakup us ug remontowych , , zakup us ug pososta ych 1 372, , Kultura fizyczna i sport , ,40 Razem: Obiekty sportowe , , , , zakup materia ów i wyposa enia 5 668, , zakup us ug pososta ych , , , , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 9 500, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , wydatki maj tkowe w tym: wydatki bie ce w tym: wydatki bie ce wydatki maj tkowe w tym: wydatki bie ce dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , Pozosta a dzia alno 497,00 497,00 w tym: wydatki bie ce 497,00 497, zakup materia ów i wyposa enia 497,00 497,00 w tym: * wydatki bie ce w tym: wynagrodzenia i pochodne * wydatki maj tkowe , , , , , , , ,52 Strona 14

22 Za cznik nr 3 do Zarz dzenia Burmistrza I owej nr 267/09 z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2008R. LP DOCHODY WYDATKI TRE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE Zadania zlecone - Pozosta a dzia alno dzia 010 rozdzia Zadania zlecone - Urz dy Wojewódzkie dzia 750 rozdzia Zadania zlecone - Urz dy Naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa dzia 751 rozdzia Zadania zlecone - Pozosta e wydatki obronne dzia 752 rozdzia Zadania zlecone - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , , ,00 550, , , ,00 549, , , ,00 550, , , ,00 549,50 5. oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego dzia 852 rozdzia Zadania zlecone - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia , , , , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego - zakupy inwestycyjne dzia 852 rozdzia Zadania zlecone - Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne dzia 852 rozdzia Zadania zlecone - Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 000, , , , , , , , , , , ,85 dzia 852 rozdzia O G Ó E M : , , , ,48

23 Za cznik nr 4 do Zarz dzenia Burmistrza I owej nr 267/09 z dnia r. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADA REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ W 2008R. T R E D O C H O D Y W Y D A T K I DZIA ROZDZIA KWOTA DZIA ROZDZIA KWOTA Porozumienie z organami administracji rz dowej utrzymanie cmentarzy , ,00 wojennych R A Z E M 4 000, ,00

24 Za cznik nr 5 do Zarz dzenia Burmistrza I owej nr 267/09 z dnia r. Dotacje przedmiotowe w 2008 r. Lp. Dzia Rozdzia Nazwa instytucji otrzymuj cej dotacj Zakres Planowana dotacja Wykonanie Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej Bie ce utrzymanie czysto ci ulic, chodników i placów na terenie miasta I owa o pow m2 przez okres 12 miesi cy Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta owa tj. bie cym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych, wpustów, utrzymanie przepustowo ci przy 310 szt. studzienek przez okres 12 miesi cy Utrzymanie zieleni w mie cie o pow m2 przez okres 7 miesi cy Utrzymanie zieleni w parku o pow m2 przez okres 7 miesi cy , , , , , , , ,00 Ogó em , ,20

25 ZA CZNIK NR 6 DO ZARZ DZENIA BURMISTRZA I OWEJ NR 267/09 Z DNIA r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA W ASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALE CE I NIENALE CE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R. LP NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 1. Przeciwdzia anie patologiom spo ecznym Dzia 851 Rozdzia Przeciwdzia anie patologiom spo ecznym 3. Dzia 851 Rozdzia Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dzia 926 Rozdzia , , , , , ,00 O G Ó E M : , ,00

26 ZA CZNIK NR 7 DO ZARZ DZENIA BURMISTRZA I OWEJ NR 267/09 Z DNIA r. DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R. LP NAZWA INSTYTUCJI PLAN WYKONANIE 1. Stowarzyszenie O wiatowe Ma a Szko a Konin aga ski Dzia 801 Rozdzia Stowarzyszenie O wiatowe Ma a Szko a Konin aga ski Dzia 801 Rozdzia Stowarzyszenie O wiatowe Ma a Szko a Konin aga ski , , , , , ,79 Dzia 854 Rozdzia Miejska Biblioteka Publiczna w I owej Dzia 921 Rozdzia , ,29 O G Ó E M : , ,66

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 20 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 852 0095 7035 750 75023 75056 750 75495 8522 8523 8529 85228 200

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 17/08 Burmistrza Gminy K ty z dnia 17.03.2008r. W za czniku Nr 2 do Uchwa y Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w K tach z dnia 21.12.2007 r. Uchwa a bud etowa Gminy K ty na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno Dochody ogółem 2 731 493 761,22 010 01095 0750 2010 050 05002 0690 600 60004 0590 2310 6207 60015 6207 60016 0960 60095 2708 2709 6207 6298 6299 700 70005 0470 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzier

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 I. Wstęp Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Budżet

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo