Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

2 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Miasta Oleśnicy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Oleśnicy za rok 2014, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budŝetu jednostki samorządu terytorialnego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) Sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury, to jest: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z wykonania planów finansowych tych jednostek, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Sprawozdanie zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć wydzielonych rachunków bankowych jednostek budŝetowych wraz z ich wykazem, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Oleśnicy Michał Kołaciński

3 Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BUDśETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w roku 2014 Treść Plan na rok 2014 [zł] - wg. uchwały budŝetowej Plan na rok 2014 [zł] - wg. stanu na dzień r. Wykonanie [zł] - wg. stanu na dzień r. Wskaźnik [%] Rolnictwo i łowiectwo ,59 99,99% Melioracje wodne ,35 100,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,35 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,24 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,24 99,99% (związkom gmin) ustawami 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 115,62% Pozostała działalność ,00 115,62% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 115,62% 600 Transport i łączność ,94 108,67% Lokalny transport zbiorowy 480, Wpływy z róŝnych opłat 480, Drogi publiczne powiatowe ,17 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,17 100,00% terytorialnego Drogi publiczne gminne ,77 110,32% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,51 107,86% podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z usług ,00 10,59% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 788, Pozostałe odsetki 782, Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,10 100,94% RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,26 91,80% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,21 89,94% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,52 212,54% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,53 212,08% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,84 108,66% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,10 83,31% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 23, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,43 97,91% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom ,02 246,54% fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego ,22 113,35% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki ,30 152,03% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,57 119,10% 710 Działalność usługowa ,24 100,11% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 11, Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11, Cmentarze ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00%

4 750 Administracja publiczna ,96 111,12% Urzędy wojewódzkie ,45 100,02% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,20 100,00% (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,25 147,25% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z róŝnych opłat 45, Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność 2 601, Wpływy z róŝnych dochodów 2 601, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,82 98,68% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,40 98,14% powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,40 98,14% (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego ,42 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,42 100,00% (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,14 78,25% Obrona cywilna ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% StraŜ gminna (miejska) ,14 77,98% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,43 76,49% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 661, Wpływy z róŝnych dochodów 528, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,54 97,86% ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,43 128,53% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,59 127,47% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,84 228,47% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,26 85,71% innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,24 84,86% 0320 Podatek rolny ,00 125,55% 0330 Podatek leśny ,00 96,67% 0340 Podatek od środków transportowych ,40 112,75% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 265,43% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 289,67%

5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,62 304,11% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 298, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,93 111,84% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,53 110,20% 0320 Podatek rolny ,03 101,86% 0330 Podatek leśny 3 3 3,00 100,00% 0340 Podatek od środków transportowych ,80 84,54% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,03 49,24% 0370 Opłata od posiadania psów ,29 79,59% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,30 113,50% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,54 139,50% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,11 186,71% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 283, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,07 96,73% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,08 106,75% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,52 101,05% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,94 93,96% podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 76,50% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 903, Pozostałe odsetki ,03 189,10% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,85 100,36% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,85 89,47% 758 RóŜne rozliczenia ,30 99,81% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,30 51,63% 0920 Pozostałe odsetki ,30 51,63% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,30 107,14% Szkoły podstawowe ,57 113,18% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 100, Wpływy z róŝnych opłat 64, Wpływy z róŝnych dochodów , ,08% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,61 98,92% (związkom gmin) ustawami 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym ,28 - rachunku jednostki budŝetowej 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,50 95,22%

6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,96 98,06% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,96 23,01% terytorialnego Przedszkola ,63 110,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,71 258,36% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,94 98,89% (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,21 165,81% terytorialnego 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym ,77 110,08% rachunku jednostki budŝetowej Przedszkola specjalne ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego ,69 113,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,99 99,31% (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 311,70 - terytorialnego Gimnazja ,45 96,25% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 300, Wpływy z róŝnych opłat 52, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 108,46% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 6 643,65 - rachunku jednostki budŝetowej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 100,00% własnych zadań bieŝących 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 85,81% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 83,60% szkół 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 83,60% 851 Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Wpływy z róŝnych opłat 128, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2 284, , Pomoc społeczna ,60 100,33% Domy pomocy społecznej ,67 156,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,67 156,29% Ośrodki wsparcia ,49 99,06% 0830 Wpływy z usług ,00 86,78% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 291,40 -

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,70 100,00% (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,39 129,68% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,67 100,30% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,59 99,96% (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,08 136,25% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,92 99,73% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,60 99,69% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,32 99,75% (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,82 99,92% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,82 99,92% (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe ,00 99,65% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 99,65% (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe ,80 100,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,99 96,87% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 975, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,65 91,76% oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,36 106,69% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług ,36 106,69% Pozostała działalność ,88 98,51% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,80 82,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,53 98,80% ,55 99,85%

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,34 99,82% Pomoc materialna dla uczniów ,81 98,11% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych ,81 91,25% w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 100,00% pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 3 341, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 198, ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 3 143,53 - których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,56 212,56% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka odpadami , Wpływy z róŝnych dochodów , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z róŝnych dochodów 169, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,08 - oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Schroniska dla zwierząt 4 093, Wpływy z róŝnych dochodów 4 093, Oświetlenie ulic, placów i dróg 33, Wpływy z róŝnych dochodów 33, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,98 61,77% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,58 61,74% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,75 415,13% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,75 415,13% Pozostała działalność ,55 3,20% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 4 262,55 - innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 602, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,65 148,02% Biblioteki ,65 148,02% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 6 409,00 - innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,27 100,29% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 100,00% ,38 156,19%

9 926 Kultura fizyczna ,81 100,50% Obiekty sportowe ,04 100,22% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 412, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 792, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 313, ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 1 479,77 - RAZEM DOCHODY ,08 99,98% -

10 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI BUDśETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w roku 2014 Treść Plan na rok 2014 [zł] - wg. uchwały budŝetowej Plan na rok 2014 [zł] - wg. stanu na dzień r. Wykonanie [zł] - wg. stanu na dzień r. Wskaźnik [%] Rolnictwo i łowiectwo ,76 99,47% Melioracje wodne ,35 99,67% 4270 Zakup usług remontowych ,08 99,98% 4430 RóŜne opłaty i składki ,27 99,61% Izby rolnicze ,17 89,42% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,17 89,42% Pozostała działalność ,24 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 99,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 99,59% 4430 RóŜne opłaty i składki ,64 99,99% 600 Transport i łączność ,62 97,59% Lokalny transport zbiorowy ,83 74,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 74,42% Drogi publiczne powiatowe ,98 98,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,81 98,14% zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,81 98,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 97,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 98,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 98,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,20 98,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 96,62% 4260 Zakup energii ,71 98,97% 4270 Zakup usług remontowych ,87 92,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,95 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 93,68% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 89,27% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,49 87,16% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,12 79,29% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,25 38,83% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,20 93,67% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 99,74% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,30 89,90% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,78 99,98% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 73,23% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,68 47,28% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,10 95,26% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,66 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,68 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,66 91,38% RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,71 92,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,37 31,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 94,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 97,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 93,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85 80,01%

11 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 85,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,61 96,73% 4260 Zakup energii ,28 87,54% 4270 Zakup usług remontowych ,93 97,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 67,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 99,88% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,13 90,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,80 81,17% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,36 43,22% telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,36 48,88% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,69 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,54 60,86% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,06 96,81% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,34% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,43 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,51 25,00% 4580 Pozostałe odsetki ,83 98,64% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 16,67% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,32 93,90% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,10 64,84% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,12 90,85% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,05 82,50% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,95 87,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,50 31,12% 4260 Zakup energii ,30 93,98% 4270 Zakup usług remontowych ,12 98,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 88,72% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,48 86,70% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 44,19% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,67 80,32% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 31,35% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 69,06% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,38 1,16% 710 Działalność usługowa ,02 26,10% Plany zagospodarowania przestrzennego ,65 17,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ,65 19,50% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,37 37,47% 4300 Zakup usług pozostałych ,37 37,47% Cmentarze ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 750 Administracja publiczna ,07 79,38% Urzędy wojewódzkie ,20 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 99,88% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,90 80,35% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 81,08% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 3,35%

12 4300 Zakup usług pozostałych ,90 82,25% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,25 78,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 64,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 91,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 99,86% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 56,17% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 82,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89 62,50% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 80,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 59,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,27 75,77% 4260 Zakup energii ,33 92,40% 4270 Zakup usług remontowych ,81 73,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,80 74,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 65,72% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,60 70,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,67 55,53% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,37 89,48% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,32 99,52% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,89 96,75% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,96 34,18% 4430 RóŜne opłaty i składki ,63 79,37% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,45 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 53,53% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 100,00% ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,88 37,09% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 36,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 15,24% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,08 94,62% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie ,46 100,00% lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,59 96,00% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 do wynagrodzeń ,00 95,88% 4090 Honoraria ,00 77,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 72,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,55 92,43% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 96,58% 4300 Zakup usług pozostałych ,01 99,05% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,69 85,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,81 96,88% telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 43,91% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Pozostała działalność ,13 11,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,13 11,55% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,82 98,68% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00%

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,40 98,14% powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 99,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41 90,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,34 99,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,58 99,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,44 99,80% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,42 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,78 99,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 85 84,30 99,18% 752 Obrona narodowa ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,03 75,44% Komendy wojewódzkie Policji ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 100,00% inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 46,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 56,77% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej StraŜ gminna (miejska) ,87 71,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 96,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 78,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,03 95,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 78,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99 78,22% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 31,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 70,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 5,24% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,29 66,73% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,73 74,37% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki ,00 64,26% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,70 79,59% Pozostała działalność ,16 71,13% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,64 95,36% 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych ,52 51,93% 757 Obsługa długu publicznego ,34 66,27% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,34 66,27% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę ,34 66,27% samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy

14 801 Oświata i wychowanie ,88 97,30% Szkoły podstawowe ,56 98,96% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,24 94,52% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,00 99,00% finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,39 99,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 99,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 98,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,87 91,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,42 97,78% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,17 99,10% 4260 Zakup energii ,16 97,37% 4270 Zakup usług remontowych ,31 99,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,54 95,87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,77 93,18% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,66 68,97% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,77 92,58% telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,36 60,27% 4430 RóŜne opłaty i składki ,80 92,66% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,09 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 95,55% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 98,40% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,30 99,18% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,67 99,17% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,76 96,38% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,04 57,40% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieŝących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 29,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 97,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 99,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 94,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15 86,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,74 98,20% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,87 99,91% 4260 Zakup energii ,71 99,47% 4270 Zakup usług remontowych ,50 75,23% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 99,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,29 99,99% Przedszkola ,65 95,05% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,97 99,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,81 90,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 96,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,44 94,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 93,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,04 71,75% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 46,28% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,16 62,54% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,86 93,10% 4260 Zakup energii ,61 74,43% 4270 Zakup usług remontowych ,80 52,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 63,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 91,59%

15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,95 65,00% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,62 58,57% telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 11,67% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 93,79% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,66 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 85,75% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,83 99,37% Przedszkola specjalne ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00% terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego ,26 97,84% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,60 98,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 83,52% Gimnazja ,47 96,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 90,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 97,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,43 96,53% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,54 86,17% 4260 Zakup energii ,33 91,38% 4270 Zakup usług remontowych ,25 94,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 78,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 84,08% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 90,45% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,38 74,65% telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,04 27,74% 4430 RóŜne opłaty i składki ,20 80,71% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,21 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 93,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,70 99,70% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych DowoŜenie uczniów do szkół ,79 91,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,20 84,07% 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,10 94,71% 4430 RóŜne opłaty i składki ,49 87,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,21 99,10% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 99,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 97,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,02 94,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,64% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,44 96,74% 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 99,86% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,12 56,67%

16 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,17 91,49% telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,36 67,09% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,19 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 88,18% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,06 84,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 84,56% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,08 56,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,88 99,12% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,74 32,52% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,95 74,63% Pozostała działalność ,12 90,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,83 72,49% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 58,47% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 52 52,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,65 99,67% 851 Ochrona zdrowia ,71 92,90% Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,00 100,00% finansów publicznych Zwalczanie narkomanii ,76 96,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 96,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 83,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,95 84,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,95 88,65% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 95,63% stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 89,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 99,98% 4090 Honoraria ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 84,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 78,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 89,04% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,70 99,77% 4220 Zakup środków Ŝywności ,14 96,49% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii ,69 68,99% 4270 Zakup usług remontowych ,63 20,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 64,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 94,63% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 91,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,67 88,78% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,08 44,35% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,56 89,78% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,94 79,49% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 88,64% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,96 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,73% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,84 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00%

17 85195 Pozostała działalność ,00 100,00% 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna ,05 92,20% Domy pomocy społecznej ,37 95,93% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,37 95,93% terytorialnego Ośrodki wsparcia ,70 93,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,93 13,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 94,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 96,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,25 83,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 82,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,79 98,03% 4220 Zakup środków Ŝywności ,29 60,22% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,25 25,37% 4260 Zakup energii ,15 97,69% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 85,33% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 94,95% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,68 63,16% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,67 99,94% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,36 75,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,38 98,90% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,62 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,25 99,95% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,59 81,57% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,59 81,57% terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,59 62,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia ,26 28,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 91,79% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 39,80% Wspieranie rodziny ,35 64,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 60,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 58,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92 53,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 75,46% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,58 9,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,00 64,45% telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,93 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 54,45% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,28 99,74% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 99,99%

18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 93,54% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,24 99,99% 4260 Zakup energii ,18 99,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,58 35,31% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,48 98,75% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,39 99,99% 4580 Pozostałe odsetki ,62 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,92 99,73% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,92 99,73% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,72 64,12% 3110 Świadczenia społeczne ,72 62,18% 3119 Świadczenia społeczne ,00 81,70% Dodatki mieszkaniowe ,29 87,66% 3110 Świadczenia społeczne ,21 87,66% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,08 92,55% Zasiłki stałe ,00 79,34% 3110 Świadczenia społeczne ,00 79,34% Ośrodki pomocy społecznej ,31 90,09% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 98,79% 3110 Świadczenia społeczne ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 88,55% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 96,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 99,95% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 85,07% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 96,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80 62,49% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,74 81,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 88,16% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,80% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,84 92,25% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 99,72% 4227 Zakup środków Ŝywności ,00 83,33% 4260 Zakup energii ,36 93,31% 4270 Zakup usług remontowych ,82 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 98,49% 4307 Zakup usług pozostałych ,70 83,80% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 91,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,61 68,84% telefonicznej 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,50 98,63% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,40 44,91% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,06 99,09% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,18 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4449 socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,87% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,76 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,67 94,17%

19 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,66 99,83% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,95 90,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 82,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 92,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 93,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80 85,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 29,07% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 8,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 66,59% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,76 100,00% Pozostała działalność ,98 69,75% 3110 Świadczenia społeczne ,62 75,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 26,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,40 21,13% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 94,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,82 55,79% 4220 Zakup środków Ŝywności ,87 40,70% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 20,82% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,58 79,59% śłobki ,26 76,75% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,26 76,75% finansów publicznych Kluby dziecięce ,32 95,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,32 95,00% finansów publicznych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieŝących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,64 90,70% Świetlice szkolne ,84 92,29% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 29,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 93,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 87,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 90,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45 64,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,37 99,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,87 73,99% 4260 Zakup energii ,05 35,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,74 99,99% Pomoc materialna dla uczniów ,81 97,03% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 99,45% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,81 85,46% Pozostała działalność ,99 82,85% 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 91,22% fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,99 98,81% stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,00 100,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 91,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 75,49% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,11 91,40% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,40 93,20% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 99,84%

20 4270 Zakup usług remontowych ,85 94,38% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,04 60,27% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,52 92,29% Gospodarka odpadami ,25 98,37% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 92,54% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków ,85 100,00% państwowych i innych instytucji finansowych 6230 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych ,92 77,06% do sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi ,59 99,27% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,06 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 45,23% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,87 93,93% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,18 85,04% 4260 Zakup energii ,13 91,93% 4270 Zakup usług remontowych ,42 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 99,84% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 46,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 85,33% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,69 49,15% 4300 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych ,69 86,02% do sektora finansów publicznych Schroniska dla zwierząt ,27 61,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,38 97,19% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 58,75% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,00% samorządu terytorialnego Oświetlenie ulic, placów i dróg ,85 84,60% 4260 Zakup energii ,51 94,08% 4270 Zakup usług remontowych ,13 64,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,21 80,92% Pozostała działalność ,19 80,07% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,22 87,93% 4260 Zakup energii ,52 56,54% 4270 Zakup usług remontowych ,39 62,42% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 94,83% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,97 14,62% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 76,58% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,83 47,69% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,81 91,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,76 40,20% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,14 95,44% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,81 95,58% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,66 83,71% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% Biblioteki ,32 69,77% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,32 10,87%

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf 42 Sprawy wewnętrzne 69 548 702 750 Administracja publiczna 69 548 702 75001 Urzędy naczelnych i centralnych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 I. Wstęp Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Budżet

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo