ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz i z 2015 r. poz. 238) Wójt Gminy Kołaki Kościelne zarządza, co następuje: Przedstawia się Radzie Gminy w Kołakach Kościelnych i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Objaśnienia do danych zawartych w załączniku Nr 1 i Nr 2, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 2 Wójt Sylwester Jaworowski 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 marca 2015 r. Planowane i wykonane dochody budżetowe za 2014 rok Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % bieżące 710 Działalność usługowa 5 800, ,0 100,0% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Cmentarze 5 800, ,00 100,0% na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,0% Bieżące razem: 5 800, ,00 100,0% Dział Rozdzia ł Własne Nazwa Plan Wykonanie % bieżące 020 Leśnictwo 1 700, ,95 64,4% na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka leśna 1 700, ,95 64,4% na 2

3 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,95 64,4% , ,22 88,6% Dostarczanie wody , ,22 88,6% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , ,65 89,7% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów , ,57 29,3% 600 Transport i łączność 2 500, ,24 112,7% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne gminne 2 500, ,24 112,7% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500, ,24 112,7% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,53 16,8% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,53 16,8% na 3

4 finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 90,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,07 % 750 Administracja publiczna 4 000, ,11 34,1% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,11 34,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 206,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,11 29,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 850,00 0,0% Ochotnicze straże pożarne 0,00 850,00 0,0% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów 0,00 850,00 0,0% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,35 99,3% Wpływy z podatku dochodowego , ,02 48,6% 4

5 od osób fizycznych na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,02 49,9% , ,80 99,6% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 99,6% 0320 Podatek rolny 215,00 215,00 100,0% 0330 Podatek leśny 2 040, ,00 100,0% 0340 Podatek od środków transportowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 916,00 915,80 100,0% , ,08 96,0% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 95,3% 0320 Podatek rolny , ,62 98,0% 0330 Podatek leśny , ,14 98,6% 0340 Podatek od środków transportowych 6 674, ,44 109,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 12,8% 0370 Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności , ,32 136,9% 5

6 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 500,00 309,56 61,9% , ,66 98,3% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 120,9% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,46 108,0% , ,00 95,3% 200,00 10,00 5,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 139,20 % Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,79 101,3% , ,00 101,1% 4 000, ,79 138,5% 758 Różne rozliczenia , ,00 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% , ,00 100,0% 6

7 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie , ,17 105,3% Szkoły podstawowe 3 000,00 855,27 28,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 34,94 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 820,33 27,4% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% , ,00 100,0% Przedszkola , ,90 112,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,90 246,7% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0% 7

8 (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,50 98,3% Wspieranie rodziny , ,31 95,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 95,3% 1 000, ,42 144,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 29,03 0,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000, ,39 141,4% 1 735, ,05 87,9% 1 735, ,05 87,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,13 98,8% 8

9 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,13 98,8% Zasiłki stałe , ,59 91,4% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 91,4% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Pozostała działalność , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,0% , ,16 89,8% Świetlice szkolne , ,16 101,3% 9

10 0830 Wpływy z usług , ,16 101,3% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 73,2% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 70,0% 7 025, ,00 100,0% , ,30 99,1% , ,00 100,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,0% Gospodarka odpadami 100,00 60,53 60,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 60,53 60,5% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000, ,47 115,7% 10

11 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000, ,47 115,7% Pozostała działalność , ,30 50,0% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,30 50,0% 0,00 2,99 0,0% Pozostała działalność 0,00 2,99 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,99 0,0% 926 Kultura fizyczna ,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% Obiekty sportowe ,00 0,00 0,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0% ,00 0,00 0,0% Bieżące razem: , ,52 96,7% 11

12 , ,00 98,4% majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Informatyka , ,82 100,0% , ,82 100,0% Pozostała działalność , ,82 100,0% 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,82 100,0% , ,82 100,0% , ,64 95,2% ,00 431,132,64 95,2% , ,64 95,2% , ,64 95,2% 12

13 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,64 95,2% majątkowe razem: , ,46 70,1% , ,46 95,7% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,62 100,0 % Pozostała działalność , ,62 100,0 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,62 100,0 % 750 Administracja publiczna , ,00 100,0 % Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 % 13

14 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0 % , ,00 95,6% 423,00 423,00 100,0 % 423,00 423,00 100,0 % , ,00 94,4% , ,00 94,4% 7 213, ,00 100,0 % 14

15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 213, ,00 100,0 % 801 Oświata i wychowanie 2 524, ,75 93,0% Szkoły podstawowe 2 524, ,75 93,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 524, ,75 93,0% 852 Pomoc społeczna , ,64 95,7% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,40 95,8% , ,40 95,8% 727,00 367,20 50,5% 15

16 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 727,00 367,20 50,5% Pozostała działalność , ,04 96,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,04 96,0% bieżące razem: , ,01 97,2% Ogółem: , ,99 95,1% , ,46 97,9% Wójt Sylwester Jaworowski 16

17 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 marca 2015 roku Planowane i wykonane wydatki budżetowe za 2014 rok Dział Rozdzi ał Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wynagrodzen ia i składki od nich naliczone Dotacje na zadania bieżące Z tego: Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i , ,86 96,8% 3 583,82 0,00 0,00 0,00 łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,04 99,8% 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 99,8% 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 4 700, ,82 76,3% 3 583,82 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 700, ,82 76,3% 3 583,82 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,45 86,0% , ,38 0,00 0, Dostarczanie wody , ,45 86,0% , ,38 0,00 0, Wynagrodzenia , ,84 93,7% , ,84 0,00 0,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 7 736, ,13 95,4% 7 383, ,13 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , ,65 82,8% , ,65 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 4 000, ,73 70,9% 2 836, ,73 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia , ,03 78,2% , ,03 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,85 83,0% ,85 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,87 85,4% ,87 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 66,2% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,58 71,2% ,58 0,00 0,00 0,00 17

18 4360 Opłaty z tytułu zakupu 3 000, ,98 80,1% 2 401,98 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe 9 500, ,29 88,9% 8 446,29 0,00 0,00 0,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,50 78,5% ,50 0,00 0,00 0, Odpisy za zakładowy 4 600, ,00 99,1% 4 558,00 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 95,6% ,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości 4700 Szkolenia 1 000,00 297,00 29,7% 297,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 Transport i łączność , ,17 99,2% , ,00 0,00 0, Drogi publiczne , ,17 99,2% , ,00 0,00 0,00 gminne 4170 Wynagrodzenia , ,00 96,0% , ,00 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,11 96,3% ,11 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług , ,24 99,4% ,24 0,00 0,00 0,00 remontowych 4300 Zakup usług , ,70 96,8% ,70 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,71 58,1% 1 161,71 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 99,4% ,00 0,00 0,00 0, , ,41 99,6% 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 98,5% , ,00 0,00 0, , ,38 98,5% , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia 2 000, ,00 100,0% 2 000, ,00 0,00 0,00 bezosobowe 4300 Zakup usług , ,38 98,4% ,38 0,00 0,00 0,00 pozostałych 710 Działalność usługowa 9 300, ,97 92,4% 8 596,97 0,00 0,00 0, Cmentarze 9 300, ,97 92,4% 8 596,97 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia 50 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 500,00 396,97 79,4% 396,97 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 8 300, ,00 98,8% 8 200,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 720 Informatyka , ,73 98,6% 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,73 98,6% 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 923,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 100,0% 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 750 Administracja , ,76 92,9% , ,90 0,00 0,00 publiczna Rady gmin (miast i , ,15 91,0% ,15 0,00 0,00 0,00 miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz , ,47 92,2% ,47 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i 1 000,00 706,68 70,7% 706,68 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 3 000, ,00 96,7% 2 900,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 krajowe Urzędy gmin (miast i , ,03 93,4% , ,54 0,00 0,00 miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia , ,05 96,2% , ,05 0,00 0,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , ,02 97,0% , ,02 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , ,28 89,5% , ,28 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz , ,10 51,1% 8 168, ,10 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia , ,09 96,7% , ,09 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,27 94,1% 0,00 0,00 0,00 wyposażenia , Zakup energii , ,32 75,1% ,32 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 690,00 69,0% 690,00 0,00 0,00 0, , ,68 92,1% ,68 0,00 0,00 0, , ,71 33,8% 1 353,71 0,00 0,00 0, , ,56 89,7% ,56 0,00 0,00 0, , ,65 67,5% 4 049,65 0,00 0,00 0, , ,30 88,2% ,30 0,00 0,00 0, , ,00 96,9% ,00 0,00 0,00 0, , ,00 83,6% 8 362,00 0,00 0,00 0, , ,04 77,0% ,04 0,00 0,00 0, ,00` 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 90,4% 9 944,98 0,00 0,00 0, , ,06 84,5% 7 605,06 0,00 0,00 0,00 19

20 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,00 82,0% 2 461,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,54 87,4% , ,36 0,00 0, Wynagrodzenia , ,36 87,2% , ,36 0,00 0,00 agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiałów i 50 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 6 000, ,20 91,0% 5 461,20 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki , ,85 91,9% ,85 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 610,13 61,0% 610,13 0,00 0,00 0, , ,50 90,9% , ,14 0,00 0, , ,00 100% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100% 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 90,6% , ,14 0,00 0, , ,75 92,7% 9 274,75 0,00 0,00 0, , ,13 95,2% , ,13 0,00 0, , ,56 100,0% 3 598, ,56 0,00 0, Składki na , ,66 88,6% 9 747, ,66 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 2 100, ,19 58,4% 1 226, ,19 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia , ,60 87,7% , ,60 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,36 93,0% ,36 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 1 000,00 493,69 49,4% 493,69 0,00 0,00 0, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , ,56 80,6% ,56 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 7 140, ,00 96,0% 6 854,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 824, ,00 100,0% 1 824,00 0,00 0,00 0, ,00 150,00 15,0% 150,00 0,00 0,00 0, , ,00 92,7% 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 99,9% , ,38 99,9% , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

21 8110 Odsetki od , ,38 99,9% 0,00 0,00 0,00 samorządowych ,38 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,70 96,0% 0,00 0,00 0, , Różne rozliczenia , ,70 96,0% 0,00 0,00 0,00 finansowe , Zakup usług , ,70 96,0% ,70 0,00 0,00 0,00 pozostałych Rezerwy ogólne i ,00 0,00 0,00 0,00 celowe 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,55 91,0% , , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,11 90,2% , ,00 0,00 295, Dotacja podmiotowa z , ,00 100,0% ,00 0, ,00 0,00 budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe , ,54 80,0% ,54 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , ,04 92,4% , ,04 0,00 0,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , ,41 96,7% , ,41 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , ,38 87,2% , ,38 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz , ,62 80,6% , ,62 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 7 000, ,14 54,8% 3 838, ,14 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,50 63,5% 7 307,50 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 3 500,00 919,89 26,3% 0,00 0,00 0,00 naukowych, dydaktycznych i książek 919, Zakup energii , ,25 68,7% ,25 0,00 0,00 0, Zakup usług 3 000,00 695,00 23,2% 695,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , ,17 84,8% ,17 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do 1 000,00 350,88 35,1% 350,88 0,00 0,00 0,00 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu 4 500, ,38 72,4% 3 256,38 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe 3 500,00 406,64 11,6% 406,64 0,00 0,00 0,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 31,6% 6 479,00 0,00 0,00 0,00 21

22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 94,2% ,47 0,00 0,00 0, ,00 915,80 45,8% 915,80 0,00 0,00 0, , ,00 64,5% 1 935,00 0,00 0,00 0, , ,02 79,1% , , ,00 0, , ,00 100,0% 0, ,00 0, , ,05 79,3% 3 965,05 0,00 0,00 0, , ,95 81,1% , ,95 0,00 0, , ,50 73,2% 5 125, ,50 0,00 0, Składki na , ,23 67,5% , ,23 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 4 080, ,23 55,8% 2 276, ,23 0,00 0,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i 1 400,00 78,04 5,6% 78,04 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 1 100,00 274,80 25,0% 274,80 0,00 0,00 0,00 naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług 30 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże krajowe 30 0,00 0,00 0,00 0,00 służbowe 4440 Odpisy na zakładowy 5 500, ,22 66,2% 3 748,22 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , ,90 87,6% ,93 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,04 80,7% 6 458,04 0,00 0,00 0, , ,02 94,6% , ,02 0,00 0, , ,64 96,2% 9 623, ,64 0,00 0, , ,51 71,0% , ,51 0,00 0, , ,76 67,2% 2 988, ,76 0,00 0, ,00 982,12 54,6% 982,12 0,00 0,00 0,00 22

23 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże krajowe służbowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,81 76,5% 6 499,81 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,97 93,8% , ,17 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 85,1% ,54 0,00 0,00 0, , ,63 96,8% , ,63 0,00 0, , ,83 96,3% , ,83 0,00 0, Składki na , ,28 88,9% , ,28 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz , ,43 75,9% , ,43 0,00 0,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i , ,32 95,9% ,32 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 5 000, ,43 20,0% 1 000,43 0,00 0,00 0,00 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,05 89,6% ,05 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 378,00 21,0% 378,00 0,00 0,00 0, , ,00 83,3% ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do 60 0,00 0,00 0,00 0,00 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe 3 000, ,44 55,8% 1 675,44 0,00 0,00 0,00 krajowe 4440 Odpisy na zakładowy , ,02 96,8% ,02 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 2 500, ,00 96,5% 2 412,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do , ,78 97,5% ,78 0,00 0,00 0,00 szkół 4300 Zakup usług , ,78 97,5% ,78 0,00 0,00 0,00 pozostałych Dokształcanie i 2 000,00 265,00 13,3% 265,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług 2 000,00 265,00 13,3% 265,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych Pozostała działalność , ,77 81,6% ,77 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 500, ,49 46,6% 3 029,49 0,00 0,00 0,00 23

24 4440 Odpisy na zakładowy , ,28 96,7% ,28 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia , ,69 90,4% , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych Przeciwdziałanie , ,69 94,7% , ,00 0,00 0,00 alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia , ,00 98,2% , ,00 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 1 100, ,70 92,7% 1 019,70 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 6 500, ,99 97,8% 6 353,99 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże służbowe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe 4610 Koszty postępowania 300,00 40,00 13,3% 40,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia 30 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna , ,61 93,9% , ,75 0,00 0, Placówki opiekuńczowychowawcze , ,87 98,1% ,87 0,00 0,00 0, Zakup usług przez , ,87 98,1% ,87 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy , ,56 99,5% ,56 0,00 0,00 0,00 społecznej 4330 Zakup usług przez , ,56 99,5% ,56 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie 1 500,00 710,62 47,4% 710,62 0,00 0,00 0,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i 1 100,00 680,62 61,9% 680,62 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 100,00 30,00 30,0% 30,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże służbowe 30 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe Wspieranie rodziny , ,07 95,1% , ,07 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 95,9% , ,00 0,00 0, , ,20 92,6% 3 451, ,20 0,00 0,00 650,00 464,87 71,5% 464,87 464,87 0,00 0, , ,00 100,0% 1 680, ,00 0,00 0,00 24

25 85213 Składki na 1 935, ,05 78,8% 1 525,05 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na 1 935, ,05 78,8% 1 525,05 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w , ,02 96,6% ,02 0,00 0,00 0,00 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,02 96,6% ,02 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,59 83,7% ,59 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,59 83,7% ,59 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy , ,83 81,8% , ,68 0,00 0,00 społecznej 4010 Wynagrodzenia , ,95 94,2% , ,95 0,00 0,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , ,97 86,3% , ,97 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , ,73 89,9% , ,73 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 5 000, ,03 89,7% 4 484, ,03 0,00 0,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i , ,05 90,9% 9 998,05 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług 50 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , ,18 94,9% ,18 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu 2 500, ,77 53,1% 1 326,77 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe , ,21 77,7% 7 773,21 0,00 0,00 0,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 301,00 30,1% 301,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy 8 000, ,94 73,0% 5 837,94 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od 250,00 214,00 85,6% 214,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości 4700 Szkolenia 3 000, ,00 87,9% 2 637,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 50 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia 50 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Pozostała działalność , ,96 99,0% ,96 0,00 0,00 0,00 25

26 3110 Świadczenia społeczne , ,96 99,0% ,96 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka , ,41 88,7% , ,24 0,00 0,00 wychowawcza Świetlice szkolne , ,41 92,4% , ,24 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, ,07 67,6% 4 058,07 0,00 0,00 0, , ,04 96,3% , ,04 0,00 0, , ,32 96,2% 7 212, ,32 0,00 0, Składki na , ,27 90,9% , ,27 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 3 500, ,61 74,7% 2 613, ,61 0,00 0,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i 3 200, ,66 80,6% 2 579,66 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków , ,24 92,3% ,24 0,00 0,00 0,00 żywności 4260 Zakup energii 3 800, ,69 66,6% 2 531,69 0,00 0,00 0, Zakup usług 800,00 123,00 15,4% 123,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 2 500, ,00 43,2% 1 080,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy 6 500, ,51 92,2% 5 994,51 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla , ,00 74,6% ,00 0,00 0,00 0,00 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 72,1% ,00 0,00 0,00 0, Inne formy pomocy dla 7 025, ,00 100,0% 7 025,00 0,00 0,00 0,00 uczniów 900 Gospodarka komunalna , ,42 99,5% , ,77 0,00 0,00 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i , ,72 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona wód 6057 Wydatki inwestycyjne , ,49 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne , ,23 99,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Gospodarka odpadami , ,17 91,1% , ,76 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Oczyszczanie miast i wsi , ,16 95,1% , ,16 0,00 0, , ,58 89,6% 1 970, ,58 0,00 0, , ,18 99,5% 4 976, ,18 0,00 0, , ,24 74,5% 5 813, ,24 0,00 0, ,00 856,60 65,9% 856,60 856,605 0,00 0, , ,41 90,7% ,41 0,00 0,00 0, , ,00 100,0% 1 094,00 0,00 0,00 0, , ,00 97,4% 1 656,00 0,00 0,00 0, , ,01 88,0% 1 272, ,01 0,00 0,00 26

27 4110 Składki na 200,00 181,94 91,0% 181,94 181,94 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 100,00 26,07 26,1% 26,07 26,07 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 1 146, ,00 92,8% 1 064, ,00 0,00 0,00 bezosobowe Oświetlanie ulic, , ,44 92,2% ,44 0,00 0,00 0,00 placów i dróg 4260 Zakup energii , ,37 90,8% ,37 0,00 0,00 0, Zakup usług , ,07 93,8% ,07 0,00 0,00 0,00 remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne , ,00 96,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Pozostała działalność , ,08 99,6% ,08 0,00 0,00 0, Zakup usług , ,08 99,6% ,08 0,00 0,00 0,00 pozostałych 921 Kultura i ochrona , ,62 93,6% ,62 0, ,61 0,00 dziedzictwa narodowego Biblioteki , ,61 91,1% ,61 0, ,61 0, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 91,1% ,61 0, ,61 0, , ,01 99,5% ,01 0,00 0,00 0, , ,93 99,6% ,93 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,08 99,4% ,08 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,36 100,0% 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,36 100,0% 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 100,0% 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 99,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , ,56 95,9% , , ,61 0,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdzia ł Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wynagrodze nia i składki od nich naliczone Dotacje na zadania bieżące Wydatki na Ob programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,62 100,0% , ,38 0,00 0, Pozostała działalność , ,62 100,0% , ,38 0,00 0,00 27

28 4110 Składki na 885,99 885,99 100,0% 885,99 885,99 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia 5 188, ,39 100,0% 5 187, ,39 0,00 0,00 bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki , ,24 100,0% ,24 0,00 0,00 0, Administracja , ,00 100,0% , ,00 0,00 0,00 publiczna Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 100,0% , ,00 0,00 0, , ,00 100,0% 3 200, ,00 0,00 0, , ,00 100,0% 6 500, ,00 0,00 0, , ,00 100,0% 1 000, ,00 0,00 0, , ,00 100,0% 2 106,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,0% 1 094,00 0,00 0,00 0, , ,00 95,6% , ,00 0,00 0,00 423,00 423,00 100,0% 423,00 354,00 0,00 0,00 31,00 31,00 100,0% 31,00 31,00 0,00 0,00 323,00 323,00 100,0% 323,00 323,00 0,00 0,00 69,00 69,00 100,0% 69,00 0,00 0,00 0, , ,00 94,4% , ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0% ,00 0,00 0,00 0,00 848,00 848,00 100,0% 848,00 848,00 0,00 0,00 88,00 88,00 100,0% 88,00 88,00 0,00 0, , ,00 100,0% 5 284, ,00 0,00 0, , ,00 51,2% 1 729,00 0,00 0,00 0,00 822,00 822,00 100,0% 822,00 0,00 0,00 0,00 558,00 558,00 100,0% 558,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,0% 7 213, ,00 0,00 0,00 28

29 3030 Różne wydatki na rzecz 3 540, ,00 100,0% 3 540,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych 4110 Składki na 256,00 256,00 100,0% 256,00 256,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 25,00 25,00 100,0% 25,00 25,00 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 1 797, ,00 100,0% 1 797, ,00 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 1 445, ,00 100,0% 1 445,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 24,00 24,00 100,0% 24,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże służbowe 126,00 126,00 100,0% 126,00 0,00 0,00 0,00 krajowe 801 Oświata i wychowanie 2 524, ,75 93,0% 2 347,75 0,00 396,00 0, Szkoły podstawowe 2 524, ,75 93,0% 2 347,75 0,00 396,00 0, Dotacja celowa z 399,78 396,00 99,1% 396,00 0,00 396,00 0,00 budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3260 Inne formy pomocy dla 2 103, ,75 92,8% 1 951,75 uczniów 4300 Zakup usług 21,21 0,00 0,0% pozostałych 852 Pomoc społeczna , ,64 95,7% , ,42 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,40 95,8% , ,42 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,40 96,4% ,40 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,62 100,0% , ,62 0,00 0, , ,80 22,9% 1 122, ,80 0,00 0, , ,31 64,6% 1 291,31 0,00 0,00 0, , ,27 81,7% 1 704,27 0,00 0,00 0,00 727,00 367,20 50,5% 367,20 0,00 0,00 0, Składki na 727,00 367,20 50,5% 367,20 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność , ,04 96,0% ,04 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,04 100,9% ,04 0,00 0,00 0,00 29

30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102,84 0,00 0,00% 4300 Zakup usług 516,00 498,04 96,5% pozostałych 4700 Szkolenia 250,00 250,00 100,0% pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: , ,01 97,2% , ,80 396,00 0,00 Wójt Sylwester Jaworowski 30

31 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr18/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK (BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE) Wyszczególnienie Plan na 2014 r. Wykonanie za % 2014 r. I Stan środków obrotowych na dzień r. 0,00 0,00 x II Przychody ogółem: , ,61 96,1 1. Dotacja z budżetu gminy , ,61 94,0 2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych 1 800, ,00 100,0 III Suma bilansowa (I+II) , ,61 96,1 IV Koszty ogółem , ,61 96,1 1. Wynagrodzenie osobowe pracownika , ,64 96,7 2. Składki na ubezpieczenie społeczne , ,43 93,8 3. Składki na Fundusz Pracy 2 200, ,15 68,5 4. Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 83,3 5. Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,90 75,8 6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 800, ,00 100,0 7. Zakup usług pozostałych 2 800, ,73 61,0 8. Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 450, ,18 83,8 9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 150,00 580,35 50,5 10. Podróże służbowe i krajowe 600,00 39,23 6,5 11. Różne opłaty i składki 200,00 0,00 x 12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 600, ,00 96,9 13. Podatek od nieruchomości 200,00 185,00 92,5 14. Szkolenia pracowników 600,00 0,00 x V Stan środków obrotowych na dzień r. 0,00 0,00 x VI Suma bilansowa (IV+V) , ,61 91,2 W 2014 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione były 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. wyniósł 0,00 zł. Zobowiązania wynosiły 0,00 zł. Przychody Biblioteki w 2014 r. wyniosły kwotę ,61 zł: - z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy ,61 zł, - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 800,00 zł. 31

32 3. Koszty działalności Biblioteki za 2014 rok wynoszą ,61 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje: 1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota ,22 zł. 2. Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 5 000,00 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki 4 200,00 zł oraz pranie firanek 800,00 zł. 3. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 305,90 zł. Z tego: 2 biurka 1 300,00 zł, tablica pierwszej pomocy z filmem DVD 240,00 zł, zakup materiałów biurowych 230,46 zł, papier xero 56,33 zł, folia na książki 332,22 zł, prenumerata czasopism 1 198,76 zł, licencja Office 612,54 zł, środki czystości 483,71 zł, nagrody w konkursach dla dzieci 150,69 zł, karty katalogowe 209,10 zł, pieczątka 55,35 zł, pianka montażowa 144,00 zł, 4. Zakup księgozbioru 6 800,00 zł. 5. Zakup usług pozostałych 1 706,73 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego - 991,00 zł, dostęp do programu komputerowego Prawo Pracy - 637,51 zł, przesyłki pocztowe - 33,22 zł, oraz przegląd gaśnic - 45,00 zł. 6. Zakup usług dostępu do sieci Internet ,18 zł. 7. Opłata za telefon stacjonarny - 580,35 zł. 8. Delegacje służbowe pracownika - 39,23 zł. 9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł. 10. Podatek od nieruchomości - 185,00 zł. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień r. nie posiadała zobowiązań. Należności wynoszą 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł. Wójt Sylwester Jaworowski 32

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo