SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,97 103, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,55 103, Wpływy z różnych opłat 300,00 334,40 111, Wpływy z usług , ,54 103, Pozostałe odsetki 4 000, ,03 116, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 600,00 658,58 109,8 źródeł Pozostała działalność , ,42 102,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 200, ,84 178, publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,58 gmin) ustawami 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Gospodarka mieszkaniowa , ,68 103,7

2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,68 103, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,50 101, Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,32 127,4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,60 101, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 97, Wpływy z usług 8 000, ,50 116, Pozostałe odsetki 2 000, ,36 156,0 710 Działalność usługowa 9 000, ,00 82, Pozostała działalność 9 000, ,00 82, Wpływy z usług 9 000, ,00 82,1 750 Administracja publiczna , ,79 102, Urzędy wojewódzkie , ,00 99,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750,00 552,00 73, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500, ,79 169,7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 737,70 0, publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 2 000, ,97 129, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 0,00 422,12 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 634, ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 941,00 940,40

3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 941,00 940,40 gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 693, ,60 99,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 693, ,60 99,4 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,91 106, Straż Miejska , ,91 106, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,91 106,6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,80 104,1 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500, ,49 182, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000, ,47 220, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,02 131,2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,73 100,8 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 100, Podatek rolny , ,00 110, Podatek leśny , ,00 104, Podatek od środków transportowych , ,00 106, Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 547,53 109, Wpływy z różnych opłat 0,00 28,20 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,00 137, Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,8 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,92 107,7 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,81 105,0

4 0320 Podatek rolny , ,67 106, Podatek leśny 2 000, ,10 61, Podatek od środków transportowych , ,63 104, Podatek od spadków i darowizn , ,00 115, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,36 116, Zaległości z podatków zniesionych 8 000, ,93 119, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,96 160, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,46 130, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,44 102, Wpływy z opłaty skarbowej 6 000, ,00 131, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,38 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,39 102, Zaległości z podatków zniesionych 0,00 326,83 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 52,80 0, Pozostałe odsetki , ,04 109, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,22 105, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 171,3 758 Różne rozliczenia , ,61 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,61 115, Pozostałe odsetki , ,70 114, Wpływy z róznych dochodów 0,00 55,91 0,0

5 801 Oświata i wychowanie , ,32 101, Gimnazja , ,80 101,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 0, ,26 0,0 źródeł 6208 Dotacje rozwojowe , ,82 101,6 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów , ,72 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , ,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkoł 0,00 318,90 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 318,90 0, Stołówki szkolne , ,62 112, Wpływy z usług , ,62 112, Pozostała działalność 132,00 132,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 132,00 bieżących gmin (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,75 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki, 0 0,00 111,51 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,42 99,2 gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z , ,16 565,5 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , 22 98,8 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 9 999, , gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 500, ,32 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,27 99,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,89 99, Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 500, ,52 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 500, ,52 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,57 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,57 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,08 83, Wpływy z usług , ,54 83, Pozostałe odsetki 0,00 2,54 0, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,89 93, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 9 200, ,00 102, Wpływy z usług 9 200, ,00 102, Pomoc materialna dla uczniów , ,89 92,4

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,89 92,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,74 111, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,74 111, Wpływy z różnych opłat 0,00 149,60 0, Wpływy z usług , ,45 109, Pozostałe odsetki 0, ,55 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 600, ,14 123,0 926 Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 Razem: , ,04 102,3 w tym: dochody bieżące , ,18 102,8 dochody majątkowe , ,86 100,7

8 Załącznik Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 r. Lp. Treść Plan Wykonanie % I PODATKI I OPŁATY , ,17 104,2 1. Podatek od nieruchomości , ,81 101,8 2. Podatek rolny , ,67 106,6 3. Podatek leśny , ,10 103,5 4. Podatek od środków transportowych , ,63 104,6 5. Wpływy z opłaty skarbowej 6 000, ,00 131,1 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,89 116,3 7. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: , ,22 105,3 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103,9 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,22 171,3 8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 2 000, ,47 220,1 opłacany w formie karty podatkowej 9. Podatek od spadków i darowizn , ,00 115,3 10. Rekompensta utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,8 11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,38 100,2 II DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY , ,96 103,8 1. Wpłaty z tytułu zbycia prawa własności , ,00 97,7 2. Dzierżawy , ,86 131,5 3. Użytkowanie wieczyste gruntów , ,50 101,0 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,60 101,4 III POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE , ,34 105,7 A OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I + II + III , ,47 104,5 IV DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I ŚRODKI , ,29 100,7 POZABUDŻETOWE, POMOCOWE 1. Dotacje na zadania własne , ,19 98,5 2. Środki pomocowe , ,98 100,4 3. Środki na dofinansowanie własnych inwstycji gminy pozyskane z 9 200, ,72 122,1 innych źródeł 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań , ,58 inwestycyjnych 5. Dotacja rozwojowa , ,82 101,6 V SUBWENCJE , ,00 1. Oświatowa , ,00 2. Wyrównawcza , ,00 VI DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE , ,28 99,3 B OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE IV + V + VI , ,57 100,2 DOCHODY OGÓŁEM A + B , ,04 102,3

9 DOCHODY OGÓŁEM A + B , ,04 102,3

10 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica z 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,06 85, Melioracje wodne 4 700,00 916,19 19, Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 916,19 61, Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,24 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 210, ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 120, , Składki na Fundusz Pracy 1 140, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 400, ,73 91, Zakup energii , ,04

11 4270 Zakup usług remontowych , ,85 94, Zakup usług zdrowotnych 50,00 42,00 84, Zakup usług pozostałych , ,33 86, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 050, ,58 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 360,00 257,47 71, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 337,28 67, Różne opłaty i składki 1 395, ,60 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 255, , Podatek od nieruchomości , ,00 68, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,89 17, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 225,00 192,00 85, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 880,00 706,98 80, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 020, ,75 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 240, ,40 98, Izby rolnicze 4 500, ,45 93, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 500, ,45 93, Pozostała działalność , ,18 75, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 608,00 608, Zakup usług pozostałych , ,60 70, Różne opłaty i składki , ,41 76, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 920,00 901,17 98,0

12 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,0 600 Transport i łączność , ,24 97, Lokalny transport zbiorowy , ,00 98,7 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 98,7 terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,79 97, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia 2 970, ,09 92, Zakup usług remontowych , ,92 90, Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 98, Pozostała działalność , ,45 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 960, ,50 99, Zakup usług pozostałych 4 670, ,95 96, Podatek od nieruchomości 700,00 686,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600, , Gospodarka mieszkaniowa , ,49 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,49 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 480, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 890, ,96 79, Składki na Fundusz Pracy 2 830, ,58 90, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 99, Zakup energii 6 280, ,98 88,5

13 4270 Zakup usług remontowych , ,93 99, Zakup usług zdrowotnych 590,00 499,50 84, Zakup usług pozostałych , ,66 87, Zakup usług dostępu do sieci Internet 370,00 364,56 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 120,00 85,83 71, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 780, ,50 91, Różne opłaty i składki 45,00 43,20 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 820, ,78 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, ,15 87, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75,00 64,00 85, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 91,42 91, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 70,00 64,17 91,7 710 Działalność usługowa , ,90 96, Cmentarze , ,90 96, Zakup materiałów i wyposażenia 3 750, ,93 86, Zakup energii 700,00 668,62 95, Zakup usług remontowych 1 200,00 732,07 61, Zakup usług pozostałych , ,68 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200, ,60 99,6 750 Administracja publiczna , ,18 96, Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 421, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 259, ,60

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 178, , Różne opłaty i składki 638,00 638, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,56 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,96 62, Zakup usług pozostałych 2 200,00 645,60 29, Podróże służbowe krajowe 1 700,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 96, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 400, ,49 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 677,53 67, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 96, Składki na Fundusz Pracy , ,20 91, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 89, Zakup energii , ,08 95, Zakup usług remontowych , ,73 97, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 603,50 60, Zakup usług pozostałych , ,68 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 200, ,76 47, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,76 88, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,67 94,3

15 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250,00 250, Podróże służbowe krajowe , ,76 90, Podróże służbowe zagraniczne 500,00 484,76 97, Różne opłaty i składki , ,58 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 93, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 330,00 66, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 17,00 17, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 750, ,00 39, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,20 88, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 500, ,76 84, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,22 96, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 800, ,67 98, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,51 97, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , ,56 96, Pozostała działalność 1 600, ,70 99,2 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 600, ,70 99,2 terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 634, ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 941,00 940, Składki na ubezpieczenia społeczne 121,00 120,80 99, Składki na Fundusz Pracy 20,00 19,60 98, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00

16 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 693, ,60 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 293, , Składki na ubezpieczenia społeczne 59,00 58,89 99, Składki na Fundusz Pracy 10,00 9,56 95, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 814,00 779,16 95, Podróże służbowe krajowe 177,00 172,99 97, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 640,00 640, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,84 93, Jednostki terenowe Policji , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 2 694, , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 910,00 909, Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 3 431, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 2 118, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 702, , Zakup energii 1 496, , Zakup usług remontowych 183,00 183, Zakup usług pozostałych 620,00 619, Podatek od nieruchomości 179,00 179, Ochotnicze straże pożarne , ,91 92, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 350, ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 833,52 64, Składki na Fundusz Pracy 150,00 135,28 90,2

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 98, Zakup energii 9 000, ,97 76, Zakup usług remontowych , ,84 90, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 920,00 61, Zakup usług pozostałych 4 400, ,66 70, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 150,00 48,01 32, Różne opłaty i składki 6 989, ,00 80, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 38,16 38, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 199,10 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , Obrona cywilna 9 300, ,28 70, Zakup materiałów i wyposażenia 5 350, ,68 92, Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 96,00 16, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 564,80 37, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 249,80 25, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 650,00 650, Straż Miejska (Gminna) , ,07 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,54 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 750, ,16 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 900, ,68 97,5

18 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600, ,17 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 590,83 23, Zakup usług pozostałych , ,20 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800,00 670,08 83, Różne opłaty i składki 2 900, ,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, ,07 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 714,46 71, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,28 85,2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,48 94,0 związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,48 94, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 170,00 945,72 80, Składki na Fundusz Pracy 190,00 151,61 79, Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 94, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 905,45 75, Zakup usług pozostałych , ,45 98, Różne opłaty i składki 8 500, ,80 93, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 136,00 27, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50 95, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 600, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 690,52 69,1 757 Obsługa długu publicznego , ,32 81,2

19 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,32 81, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,32 81,2 758 Różne rozliczenia ,00 449,53 0, Wpływy do rozliczenia 0,00 449,53 0, Sumy do roziczenia 0,00 449,53 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,47 99, Szkoły podstawowe - Słone , ,12 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,52 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 99, Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 440, ,75 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400, ,88 99, Zakup energii , ,67 96, Zakup usług remontowych , ,04 99, Zakup usług zdrowotnych 1 550, , Zakup usług pozostałych 5 000, , 66 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 590,00 526,90 89, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400, ,78 88, Podróże służbowe krajowe 850,00 769,22 90, Różne opłaty i składki 610,00 604,00 99,0

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 210, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 333,85 66, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 760, ,61 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Słone , ,87 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,27 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodoatkowe wynagrodzenia roczne 2 010, , Składki na ubezpieczenia publiczne , ,69 99, Składki na Fundusz Pracy 0, 800,00 730,71 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 383,52 95, Zakup usług zdrowotnych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Słone 4 300, , Zakup usług pozostałych 4 300, , Stołówki szkolne - Słone , ,71 60, Zakup środków żywności , ,71 60, Pozostała działalność - Słone , , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci, renciści , , Szkoły podstawowe - Świdnica , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89

21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 99, Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 564, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 550, , Zakup energii , ,83 99, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 540,00 540, Zakup usług pozostałych , ,12 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 500,00 472,43 94, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500, , Podróże służbowe krajowe 300,00 293,49 97, Różne opłaty i składki 1 880, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 498,54 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, ,20 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Świdnica , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 790, ,43 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 270, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700, ,46 99, Składki na Fundusz Pracy 1 250, ,62 96, Zakup materiałów i wyposażenia 678,00 677, Zakup energii , ,66 99,6

22 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 447,95 89, Odpis na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450, , Przedszkola , ,00 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 93, Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 150, ,60 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 4 450, ,65 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 270,00 268,00 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 320, ,02 99, Podróże służbowe krajowe 1 970, , Różne opłaty i składki 955,00 955, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000, ,35 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 629,54 31,5

23 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, , Dowożenie uczniów do szkół , ,13 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 575, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 940, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 99, Zakup energii 1 350, ,00 99, Zakup usług remontowych , ,83 99, Zakup usług zdrowotnych 348,00 258,00 74, Zakup usług pozostałych 7 600, ,44 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900,00 890,25 98, Podróże służbowe krajowe 410,00 375,13 91, Różne opłaty i składki 7 404, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 501, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , ,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 285, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 98, Składki na Fundusz Pracy 4 150, ,54 98, Wynagrodzenia bezosobowe 940,00 921,81 98,0

24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 981, ,00 99, Zakup energii 3 940, ,67 99, Zakup usług remontowych 1 180, ,72 97, Zakup usług pozostałych 6 160, ,94 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, ,56 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 660, ,02 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4 000, ,91 98, Podróże służbowe krajowe 3 900, ,21 98, Różne opłaty i składki 4 376, ,60 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 835, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700, ,00 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 800, ,94 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 109, ,98 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Świdnica 8 300, , Zakup usług pozostałych 8 300, , Stołówki szkolne - Świdnica , ,94 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,59 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 730, ,34 99, Zakup środków żywności , ,05 77, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, , Pozostała działalność - Świdnica , ,00

25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 132,00 132, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Ochrona zdrowia , ,16 72, Programy polityki zdrowotnej , ,00 54, Zakup usług pozostałych , ,00 54, Zwalczanie narkomanii 2 900, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 299,00 299, Zakup usług pozostałych 2 441, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160,00 160, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,17 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 1 200, ,00 bieżących 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 070, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 883, , Składki na Fundusz Pracy 465,00 464, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 299,00 299, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 920, , Różne opłaty i składki 162,00 162, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 360,00 360, Pomoc społeczna , ,25 98, Domy pomocy społecznej , ,81

26 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 5 000, ,00 bieżących 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,81 99, Ośrodki wsparcia , ,30 98, Wynagrodzenia bezosobowe 9 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 98, Zakup usług pozostałych 500,00 473,97 94,8 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,93 99,1 społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 752,00 75,2 pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,73 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 705, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 99, Składki na Fundusz Pracy 720,00 712,65 99, Zakup materiałów i wyposażenia 735,00 734, Zakup energii 450,00 450, Zakup usług pozostałych 4 918, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001, ,08 96,0 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 111,51 55,8 pobranych w nadmiernej wysokości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,00 202,52 87,7 kserograficznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum , ,22 98,8 integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,22 98,8

27 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 97, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , , Świadczenia społeczne , ,59 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,82 50, Dodatki mieszkaniowe 1 450, ,00 79, Świadczenia społeczne 1 450, ,00 79, Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 500, ,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,52 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,44 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 800, ,18 91, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 92, Zakup energii 5 500, ,73 95, Zakup usług remontowych 1 900, ,26 74, Zakup usług zdrowotnych 350,00 244,00 69, Zakup usług pozostałych , ,29 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 820,00 720,81 87, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 400, ,87 90,2

28 4430 Różne opłaty i składki 4 500, ,10 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 600, ,21 92, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 66, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 992,41 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 500, ,66 85, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,74 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 798,11 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 864,14 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300, ,35 51, Składki na Fundusz Pracy 300,00 40,72 13, Wynagrodzenia bezosobowe , ,42 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 40,00 7, Pozostała działalność , ,88 98, Świadczenia społeczne , ,82 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 640, ,06 99, Zakup usług pozostałych 800,00 793,00 99,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 98, Świetlice szkolne - Świdnica , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 370, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 620, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 075, ,61

29 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120, ,45 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 650, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 530, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe 570,00 566,27 99, Różne opłaty i składki 400,00 399,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,89 95, Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia dla uczniów , , Inna forma pomocydla uczniów , ,89 66,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,74 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,82 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 278,18 27, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,82 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 600, ,63 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 74, Zakup energii , ,46 99,4

30 4270 Zakup usług remontowych , ,63 97, Zakup usług zdrowotnych 700,00 206,50 29, Zakup usług pozostałych , ,72 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,22 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800, ,02 93, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 350, ,26 94, Podróże służbowe krajowe 1 350, ,78 98, Różne opłaty i składki 2 270, ,20 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 900, ,19 99, Podatek od nieruchomości , ,00 93, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,35 47, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 410, ,20 97, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 449,57 74, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 990, ,53 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Gospodarka odpadami , ,97 97, Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 547,00 99, Zakup usług pozostałych ,97 97, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 300,00 500,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 500, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,36 93, Zakup energii , ,33 95,6

31 4270 Zakup usług remontowych , ,04 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 92, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,07 99, Różne opłaty i składki , ,07 99, Pozostała działalność 2 900, ,52 78, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 542,60 77, Zakup usług pozostałych 2 200, ,92 78,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,71 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,05 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 850,00 816,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, ,55 99, Składki na Fundusz Pracy 300,00 176,30 58, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 96, Zakup energii , ,79 97, Zakup usług remontowych , ,10 87, Zakup usług pozostałych 6 600, ,49 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 150,00 25, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 500,02 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 74, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500, ,00 99, Biblioteki , ,11 97,2

32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300, ,57 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500, ,57 95, Składki na Fundusz Pracy 900,00 855,84 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 140, ,61 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 670, , Zakup energii 5 250, ,82 99, Zakup usług remontowych 300,00 176,52 58, Zakup usług zdrowotnych 89,00 86,50 97, Zakup usług pozostałych 2 740, ,78 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 160, ,44 96, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 870,00 849,12 97, Podróże służbowe krajowe 0 47,10 47, Różne opłaty i składki 2 430, ,00 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 250, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 183,00 61, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane , ,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,55 98, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku

Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 I. Wstęp Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Budżet

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2008 r. Nr 58 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1165 - Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo