Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje: 1 Przedstawić następujące informacje i sprawozdania: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2010 rok stanowiące załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia, 2) Informację o stanie mienia miasta Otwocka, stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zarządzenia, 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Otwockiego Centrum Kultury stanowiące załącznik numer 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiące załącznik numer 4 do niniejszego zarządzenia Sprawozdanie i informację, o których mowa w 1 pkt.1 i 2 zarządzenia należy przekazać Radzie Miasta Otwocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 pkt. 3 i 4 zarządzenia należy przekazać Radzie Miasta Otwocka. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 P R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A Zbigniew Szczepaniak

2 Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2010 rok 1

3 Spis treści Część str. 1a Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. 3 1b Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. 10 1c Część opisowa 25 1d Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2010 roku 96 1e Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2010 roku 100 1f Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 102 1g Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 106 1h 1i Wykaz jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2010 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

4 Część 1a WYKONANIE dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. Dz. Rozdz. Źródło dochodu Plan Wykonanie 3 % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 395,00 394,26 99,81% Pozostała działalność 395,00 394,26 99,81% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 153,00 152,83 99,89% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 242,00 241,43 99,76% (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,00% Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 380, ,00 100,00% 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 100,00% zakupów inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,82 109,61% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,84 100,49% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 783,00 783,24 100,03% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 99,68% 0920 pozostałe odsetki 100,00 0,70 0,70% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 794, ,69 99,99% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,71 100,82% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,28 110,59% WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,11 119,77% WGGR 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,82 102,84% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGGR 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,46 101,87% 0770 WGGR 0910 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,45 112,78% ,00 0,00 0,00% 0920 pozostałe odsetki 150, , ,48% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,72 87,59% Pozostała działalność , ,70 98,85% 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 620, ,32 99,90% 0920 pozostałe odsetki 326,00 329,57 101,10% 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,81 98,84%

5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 445, ,00 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 945,00 945,00 100,00% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 945,00 945,00 100,00% Pozostała działalność 1 500, ,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 500, ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,10 87,92% Urzędy wojewódzkie , ,05 99,95% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 200,00 90,05 45,03% innych zadań zleconych ustawami Starostwa powiatowe 36,00 36,25 100,69% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 36,00 36,25 100,69% mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 100,94% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,00 100,00% wpływy z usług 3 040, ,21 95,37% 0970 wpływy z różnych dochodów 7 000, ,44 103,69% Spis powszechny i inne , ,24 99,99% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,24 99,99% (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,91 76,41% dotacje celowe w ramach programów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,87 40,89% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,04 40,89% dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 100,00% , ,50 100,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,92 94,90% SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 213, ,19 99,55% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 213, ,19 99,55% (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,50 98,83% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 98,83% 4

6 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,23 91,04% powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,23 91,04% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,63 90,77% Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000, ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami Straż Miejska , ,63 90,62% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 90,54% wpływy z różnych dochodów 518,00 518,31 100,06% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH , ,63 102,37% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,41 100,24% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,25 101,22% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,16 34,71% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,23 100,51% innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości , ,41 100,36% 0320 podatek rolny 550,00 525,00 95,45% 0330 podatek leśny , ,90 99,24% 0340 podatek od środków transportowych , ,90 102,25% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,70 119,76% 0690 wpływy z różnych opłat 300,00 272,80 90,93% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,52 100,77% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , ,88 103,65% lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , ,51 102,19% 0320 podatek rolny , ,52 100,66% 0330 podatek leśny , ,71 102,99% 0340 podatek od środków transportowych , ,03 108,22% 0360 podatek od spadków i darowizn , ,85 102,90% 0370 opłata od posiadania psów 540,00 540,00 100,00% WPR 0430 wpływy z opłaty targowej , ,00 106,37% podatek od czynności cywilnoprawnych , ,36 106,20% 0690 wpływy z różnych opłat , ,60 117,61% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 89,69% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,44 100,23% ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej , ,60 95,82% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,76 99,99% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,02 109,11% odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat 340,00 343,20 100,94% 5

7 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500, ,07 120,46% 0920 pozostałe odsetki 150,00 137,79 91,86% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,67 102,71% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102,64% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , ,67 105,59% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,73 99,91% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,73 99,43% 0920 pozostałe odsetki , ,99 97,72% 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,52 100,00% 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,22 100,00% budżetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,04 97,31% Szkoły podstawowe , ,09 104,53% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,16 114,08% 0920 pozostałe odsetki 13,00 12,62 97,08% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,77 124,19% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,00 100,00% gmin) 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,54 99,89% własnych gmin (związków gmin) Przedszkola , ,78 96,55% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,62 196,62% 0830 wpływy z usług , ,20 95,17% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 501, ,83 103,09% 0970 wpływy z różnych dochodów 509,00 554,12 108,86% 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,01 106,19% jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , ,04 99,69% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, ,72 103,87% wpływy z różnych dochodów , ,32 98,44% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,91 102,93% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 100,00% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 5 200, ,91 108,67% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,88 93,13% 0830 wpływy z usług , ,88 93,13% Pozostała działalność , ,34 97,80% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 890, ,00 100,00% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,13 100,00% 6

8 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,21 84,88% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,00 100,00% gmin) 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4 000, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA 992,00 991,14 99,91% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250,00 250,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 100,00% Pozostała działalność 742,00 741,14 99,88% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 742,00 741,14 99,88% (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , ,82 100,05% Domy pomocy społecznej , ,25 102,96% wpływy z usług , ,25 110,37% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,81 100,06% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 pozostałe odsetki 1 530, ,63 81,54% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,03 64,34% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,67 99,97% (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,48 132,39% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,85 99,70% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,85 98,34% (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,00 100,00% gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,60 99,77% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000, ,94 72,25% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,66 99,94% gmin) Zasiłki stałe , ,83 99,89% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 400, ,83 57,95% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,00 100,00% gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,50 100,01% pozostałe odsetki 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0,00 23, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,17 106,07% 0830 wpływy z usług , ,17 107,75% 7

9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 99,73% (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,81 99,01% 0830 wpływy z usług 2 400, ,92 102,54% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 061, ,80 99,98% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,00 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,25 89,70% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,45 99,91% gmin) 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,00 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 400, ,39 89,27% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,25 98,67% Żłobki , ,00 101,78% 0830 wpływy z usług , ,00 101,78% Pozostała działalność , ,25 95,44% dotacje celowe w ramach programów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,76 95,44% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 8 559, ,49 95,44% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,09 80,08% Pomoc materialna dla uczniów , ,09 80,08% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,09 80,08% gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,41 95,55% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,47 95,82% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 12,68% 0920 pozostałe odsetki 5 000, ,95 359,02% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,21 100,00% 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych , ,31 100,00% źródeł Oczyszczanie miast i wsi , ,14 100,00% 0740 wpływy z dywidend , ,14 100,00% Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki , ,37 100,00% Wodnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,37 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,99 103,07% wpływy z różnych dochodów , ,99 103,07% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,44 88,83% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 770,00 869,85 112,97% 8

10 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 010, ,72 99,94% 0690 wpływy z różnych opłat , ,86 88,79% 0920 pozostałe odsetki 0,00 409,01 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,70 99,51% Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 644, ,00 100,00% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 000, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) 3 644, ,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki 3 000, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 000, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 5 195, ,70 98,61% 0830 wpływy z usług 5 000, ,00 97,00% 0920 pozostałe odsetki 195,00 272,70 139,85% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,88 100,01% Obiekty sportowe , ,39 100,01% 0970 wpływy z różnych dochodów 258,00 294,39 114,10% 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 100,00% zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% własnych gmin (związków gmin) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 582,00 581,49 99,91% 0970 wpływy z różnych dochodów 582,00 581,49 99,91% RAZEM ,42 100,04% 9

11 Część 1b WYKONANIE wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. Dz. Rozdz. Wydatki Plan Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,18 56,08% Melioracje wodne ,35 55,99% 4270 zakup usług remontowych ,35 45,24% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 87,16% Izby rolnicze ,40 61,11% 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,40 61,11% Pozostała działalność ,43 99,76% 4300 zakup usług pozostałych 5 4,73 94,60% 4430 różne opłaty i składki ,70 99,87% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00 0,00% Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00% dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00% terytorialnego 500 HANDEL ,38 99,26% Pozostała działalność ,38 99,26% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,02 99,40% 4260 zakup energii ,38 99,37% 4270 zakup usług remontowych ,80 99,77% 4300 zakup usług pozostałych ,96 99,94% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 95,13% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,88 94,48% Lokalny transport zbiorowy ,68 99,55% dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,72 99,55% 4580 pozostałe odsetki 23 22,96 99,83% Drogi publiczne powiatowe ,91 91,03% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 28,57% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 76,94% 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,70 94,71% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,85 96,32% 4270 zakup usług remontowych ,07 94,87% 4300 zakup usług pozostałych ,26 99,73% 4430 różne opłaty i składki ,00 100,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,61 95,41% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 93,15% 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność ,59 87,73% 4300 zakup usług pozostałych ,24 59,23% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,92 99,44% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,43 95,98% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 10

12 TURYSTYKA ,00 100,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% stowarzyszeniom 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,96 93,82% Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 93,63% dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 93,63% inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,50 90,31% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,58 80,24% 4260 zakup energii ,64 65,89% 4270 zakup usług remontowych ,25 90,59% 4300 zakup usług pozostałych ,86 89,51% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,38 97,25% 4430 różne opłaty i składki ,09 98,23% 4480 podatek od nieruchomości ,57 89,84% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,34 99,88% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,33 88,25% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,46 79,93% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,11 88,18% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 64,80% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,98% 4300 zakup usług pozostałych ,35 65,39% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa ,40 73,28% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) ,33 71,93% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,53 82,92% 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) ,90 100,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,60 99,84% Pozostała działalność ,35 99,80% 4300 zakup usług pozostałych ,68 88,57% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,99 100,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 97,62% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 99,91% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,17 74,53% Plany zagospodarowania przestrzennego ,72 80,41% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 38,00% 4300 zakup usług pozostałych ,72 85,02% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 68,60% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,83 70,61% 4300 zakup usług pozostałych ,83 70,61% Cmentarze ,14 93,74% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,14 99,99% Pozostała działalność ,48 57,77% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 60,48% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 510 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,48 54,66% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,30 93,83% Urzędy wojewódzkie ,67 89,91% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 91,31% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 93,70% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,38 86,48% 4120 składki na Fundusz Pracy ,09 52,92% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 96,13% własne 4300 zakup usług pozostałych ,30 55,04% własne 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,38 94,11% 11

13 własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 99,28% własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 72,50% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,51 88,19% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 93,19% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,97 71,40% 4270 zakup usług remontowych ,22 63,67% 4300 zakup usług pozostałych ,93 59,10% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,87 75,40% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,88 32,72% 4410 podróże służbowe krajowe ,00 26,00% 4420 podróże służbowe zagraniczne ,52 37,43% 4430 różne opłaty i składki 500 0,00 0,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,12 32,37% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,16 94,48% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 59,26% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 98,08% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 92,69% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,01 91,14% 4120 składki na Fundusz Pracy ,09 81,20% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 96,46% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 83,27% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,20 82,59% 4260 zakup energii ,39 93,03% 4270 zakup usług remontowych ,95 73,89% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 88,20% 4300 zakup usług pozostałych ,71 84,46% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 89,31% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,88 96,85% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,47 87,12% ,28 76,98% 4410 podróże służbowe krajowe ,78 77,06% 4420 podróże służbowe zagraniczne ,24 23,54% 4430 różne opłaty i składki ,50 91,82% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 94,94% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 500 0,70 0,14% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,15 6,05% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,40 51,84% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,48 78,53% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,39 94,03% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 99,61% Spis powszechny i inne ,24 99,99% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,70 99,97% 4120 składki na Fundusz Pracy ,54 99,58% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,13 91,12% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,32 83,28% 4300 zakup usług pozostałych ,81 76,09% 4430 różne opłaty i składki ,00 100,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 92,87% 12

14 Pozostała działalność ,59 95,81% 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 98,31% wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 86,88% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne ,86 87,04% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne ,23 77,62% 4127 składki na Fundusz Pracy ,20 78,74% 4129 składki na Fundusz Pracy ,15 69,76% 4217 zakup materiałów i wyposażenia ,00 98,02% 4219 zakup materiałów i wyposażenia ,54 98,02% 4307 zakup usług pozostałych ,13 98,20% 4309 zakup usług pozostałych ,07 98,20% 4430 różne opłaty i składki ,45 93,39% 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00% 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 555 0,00 0,00% 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 100,00% 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 100,00% 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,92 94,90% OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,19 99,55% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,32 99,91% 4120 składki na Fundusz Pracy 94 93,10 99,04% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,81 93,08% 4410 podróże służbowe krajowe ,96 99,98% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,50 98,83% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 98,01% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99,99% składki na Fundusz Pracy ,12 99,86% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,56 99,99% 4300 zakup usług pozostałych ,98 100,00% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 99 99,00 100,00% 4410 podróże służbowe krajowe 63 62,98 99,97% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,34 99,88% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,87 99,96% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,23 91,04% powiatowe i wojewódzkie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 84,53% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,24 99,79% 4120 składki na Fundusz Pracy ,10 98,96% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,29 99,97% 4300 zakup usług pozostałych ,20 99,99% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 36 35,99 99,97% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,41 99,88% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,46 97,29% Komendy powiatowe Policji ,00 99,85% 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 99,77% 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,00% 13

15 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100,00% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne ,73 98,65% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 99,82% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 98,25% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 96,86% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,28 97,21% 4120 składki na Fundusz Pracy ,87 97,17% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,96 99,83% 4260 zakup energii ,49 97,08% 4270 zakup usług remontowych ,38 99,29% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 94,29% 4300 zakup usług pozostałych ,37 99,05% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,62 96,87% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,54 90,31% 4430 różne opłaty i składki ,00 99,27% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,98 93,32% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97,27% Obrona cywilna ,37 98,18% zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,77 94,11% 4300 zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,60 99,17% Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 100,00% zlecone 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% stowarzyszeniom Straż Miejska ,95 96,37% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 97,93% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 92,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,79 96,33% 4120 składki na Fundusz Pracy ,33 96,33% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,26 89,08% 4270 zakup usług remontowych ,03 98,65% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych ,97 99,46% 4430 różne opłaty i składki ,00 58,37% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,40 99,99% Zarządzanie kryzysowe ,41 99,96% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,77 99,98% zakup usług pozostałych ,64 99,82% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,63 78,72% PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,63 78,72% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,10 89,07% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 63,50% 4300 zakup usług pozostałych ,53 88,45% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 1,43% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,98 70,64% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,98 73,69% odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,98 73,69% 14

16 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,00 0,00% samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,50 31,07% Różne rozliczenia finansowe , różne rozliczenia finansowe , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 rezerwa ogólna ,00 0,00% 4810 rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,78 98,27% Szkoły podstawowe ,84 99,45% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 100,00% systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,82 94,52% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 99,75% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,96 99,29% 4120 składki na Fundusz Pracy ,19 97,49% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,33 86,57% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,45 99,63% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,26 98,97% 4260 zakup energii ,09 97,02% 4270 zakup usług remontowych ,70 99,72% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 48,28% 4300 zakup usług pozostałych ,85 98,86% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,75 88,30% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,87 91,98% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,74 55,33% 4410 podróże służbowe krajowe ,00 56,29% 4430 różne opłaty i składki ,32 94,85% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,40 97,38% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 96,58% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,01 96,82% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,60 99,94% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,19 99,29% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 100,00% systemu oświaty 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 99,61% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 99,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,27 97,08% 4120 składki na Fundusz Pracy ,94 93,61% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Przedszkola ,73 99,04% dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,77 95,52% jednostkami samorządu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 99,58% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,08 70,41% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 99,99% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,42 99,50% 4120 składki na Fundusz Pracy ,87 94,85% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,60 88,10% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,97 97,74%

17 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,11 99,38% 4260 zakup energii ,68 96,66% 4270 zakup usług remontowych ,79 99,58% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 82,38% 4300 zakup usług pozostałych ,54 97,94% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,95 93,87% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 24,39% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,16 87,28% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,99 39,70% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,96 99,97% 4410 podróże służbowe krajowe ,46 77,91% 4430 różne opłaty i składki ,00 98,95% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 7,69% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,57 56,32% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,65 95,16% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 95,97% Gimnazja ,69 99,41% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 100,00% systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,89 98,10% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 99,99% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99,52% 4120 składki na Fundusz Pracy ,53 97,63% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,25 77,42% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,38 99,41% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,99 98,76% 4260 zakup energii ,87 91,29% 4270 zakup usług remontowych ,41 99,45% 4280 zakup usług zdrowotnych ,50 87,09% 4300 zakup usług pozostałych ,53 97,95% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,95 90,85% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,28 26,71% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,84 95,71% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,94 52,03% 4410 podróże służbowe krajowe ,13 63,41% 4430 różne opłaty i składki ,00 99,98% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,46 79,51% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,54 60,54% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,85 94,89% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 99,46% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,38 99,99% Dowożenie uczniów do szkół ,77 96,74% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 56,45% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 99,14% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 99,99% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,12 92,37% 4120 składki na Fundusz Pracy ,53 82,75% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,66 92,03% 4300 zakup usług pozostałych ,20 97,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,85 41,23%

18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 98,76% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 91,50% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 94,76% Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,95 96,18% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 98,42% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 98,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,65 95,16% 4120 składki na Fundusz Pracy ,59 73,83% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,84 32,47% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,03 97,34% 4260 zakup energii ,08 85,37% 4270 zakup usług remontowych ,48 95,28% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 60,00% 4300 zakup usług pozostałych ,13 97,06% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,71 87,30% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,52 65,57% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,27 66,07% 4410 podróże służbowe krajowe ,29 90,79% 4430 różne opłaty i składki ,00 63,84% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,20 49,14% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,09 99,81% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,56 86,03% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 99,99% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,39 94,87% 4300 zakup usług pozostałych ,00 92,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,98 64,83% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,41 95,97% Stołówki szkolne i przedszkolne ,65 97,40% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17 46,50% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,90 99,02% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 99,77% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,42 98,24% 4120 składki na Fundusz Pracy ,82 89,81% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,37 94,69% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,15 95,42% 4220 zakup środków żywności ,72 96,09% 4270 zakup usług remontowych ,23 96,79% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,78 52,36% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 86,02% Pozostała działalność ,57 86,03% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 70,35% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,47 54,60% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne ,99 42,17% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne ,88 42,30% 4120 składki na Fundusz Pracy ,25 34,17% 4127 składki na Fundusz Pracy ,21 41,01% 4129 składki na Fundusz Pracy ,21 41,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 95,77% 4177 wynagrodzenia bezosobowe ,87 93,99% 4179 wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,23%

19 zakup materiałów i wyposażenia ,51 40,53% 4217 zakup materiałów i wyposażenia ,82 84,91% 4219 zakup materiałów i wyposażenia ,05 84,91% 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,02 95,29% 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,90 99,89% 4260 zakup energii ,63 81,88% 4300 zakup usług pozostałych ,66 96,13% 4307 zakup usług pozostałych ,17 80,61% 4309 zakup usług pozostałych ,11 80,62% 4357 zakup usług dostępu do sieci Internet ,12 99,98% 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet ,88 99,99% 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,05 96,45% 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,36 96,40% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 8,00% 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 8,00% 4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,46 98,62% 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,91 98,63% 4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,73 90,44% 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,31 90,44% 851 OCHRONA ZDROWIA ,83 81,14% Szpitale ogólne ,64 99,38% dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ,22 98,71% j.s.t dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,42 99,68% publicznych Zwalczanie narkomanii ,00 72,31% 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00% 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 100,00% 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 80,00% stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 40,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 71,91% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,93 82,21% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 95,76% ,00 100,00% ,00 90,48% ,00 76,28% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 97,60% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 96,41% 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 82,16% 2,45% 4120 składki na Fundusz Pracy ,60 73,38%

20 wynagrodzenia bezosobowe ,00 92,87% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,84 52,40% 4260 zakup energii ,59 68,49% 4270 zakup usług remontowych ,17 99,57% 4300 zakup usług pozostałych ,70 13,23% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,60 62,66% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,84 43,25% 4410 podróże służbowe krajowe ,48 33,39% 4430 różne opłaty i składki 500 0,00 0,00% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,57 97,85% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 90,35% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 20,20% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00% Pozostała działalność ,26 63,24% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 96 95,70 99,69% 4120 składki na Fundusz Pracy 16 15,44 96,50% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4280 zakup usług zdrowotnych ,12 61,72% 852 POMOC SPOŁECZNA ,73 98,49% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 100,00% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Domy pomocy społecznej ,43 86,54% 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,43 86,54% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,94 99,90% ,28 82,80% 3110 świadczenia społeczne ,30 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,20 99,95% 4120 składki na Fundusz Pracy ,28 99,67% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,40 99,98% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,42 100,00% 4270 zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych ,68 96,62% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,19 64,88% 4410 podróże służbowe krajowe ,10 99,30% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,22 98,10% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% 19

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 I. Wstęp Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Budżet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo