SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890); 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195); 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198); 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 119, z 2015 r. poz. 459, poz. 1511); 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.:dz. U z 2014 r. poz. 1053, poz 1382, zm. przen. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2014 r. poz. 1952, z 2015 r. poz. 931, poz. 1470, poz. 1978, z 2016 r. poz. 242), Prezydent Miasta Radomsko przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomsko, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego: Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2015 rok. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu. Rozdział 4. Przychody i rozchody. Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu. Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej. Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2015 rok. Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne. Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2015 roku. Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik Nr 6. Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Załącznik Nr 7. Informacja o realizacji w roku 2015 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko. Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 2

3 Rozdział 1. INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKO NA 2015 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Miasto Radomsko w 2015 roku była uchwała Nr VI/20/14 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 30 grudnia 2014 r. Realizacja budżetu w 2015 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: 1) realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej; 2) dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych; 3) korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków; 4) bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej: Tabela Nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Dochody budżetu Miasta, w tym: ,81 zł - dochody bieżące ,20 zł - dochody majątkowe ,61 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: ,89 zł - wydatki bieżące ,14 zł - wydatki majątkowe ,75 zł Deficyt budżetu Miasta ,08 zł Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Radomska. Wykaz uchwał i zarządzeń na podstawie których dokonano zmian budżetu przedstawia tabela Nr 2. Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 2. Uchwały/Zarządzenia zmieniające budżet w 2015 roku. Lp. Zarządzenie/Uchwała Data Kwota zmiany planu dochodów ogółem Kwota zmiany planu wydatków ogółem Kwota zmiany przychodów/ rozchodów Zarządzenie Nr 3/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 2. Zarządzenie Nr 10/15 Prezydenta Miasta r , ,00 3. Zarządzenie Nr 13/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 4. Zarządzenie Nr 18/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 5. Uchwała Nr VIII/21/15 Rady Miejskiej r , ,00 6. Zarządzenie Nr 22/15 Prezydenta Miasta r , ,00 7. Zarządzenie Nr 32/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 8. Zarządzenie Nr 33/15 Prezydenta Miasta r , ,38 9. Zarządzenie Nr 44/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 48/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Uchwała Nr IX/37/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie Nr 61/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 67/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 80/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie Nr 85/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 92/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr XI/58/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie Nr 103/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 112/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 123/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 125/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Uchwała Nr XII/63/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 141/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 153/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 157/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 163/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 165/15 Prezydenta Miasta r 0,00 0, Zarządzenie Nr 166/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 171/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 173/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 179/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 187/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 192/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 194/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 202/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr XIV/79/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 209/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 219/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 221/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr XV/91/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 235/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 243/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 247/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr XVI/110/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie Nr 262/15 Prezydenta Miasta r , ,00 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 4

5 48. Uchwała Nr XVII/123/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 272/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 281/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 283/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 286/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 289/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Uchwała Nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 293/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 298/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił: Tabela Nr 3. Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień r. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Dochody budżetu Miasta, w tym: ,39 zł - dochody bieżące ,02 zł - dochody majątkowe ,37 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: ,99 zł - wydatki bieżące ,98 zł - wydatki majątkowe ,01 zł Deficyt budżetu Miasta ,60 zł Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 5

6 Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie ,81 zł, w ciągu roku budżetowego 2015 uległy zwiększeniu o kwotę ,58 zł tj. o 4,40 % i na dzień r. plan dochodów wynosił ,39 zł. Zmiany planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 4. Tabela Nr 4. Zmiany planu dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Plan na Zmiany budżetowej r. Dochody ogółem , , , Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 376, , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 2 500, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia 0, , , Pomoc społeczna , , ,38 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Kultura fizyczna , , ,43 Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 6

7 Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 710 Działalność usługowa , ,00 100, Cmentarze , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień , ,00 100,00 z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,15 94, Pozostała działalność , ,15 94,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień , ,15 94,73 z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna , ,54 99, Pozostała działalność , ,54 99,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień , ,54 99,92 z organami administracji rządowej Bieżące razem , ,69 97,35 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 7

8 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 600 Transport i łączność , ,45 94, Lokalny transport zbiorowy , ,93 99,96 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,93 99,96 samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , ,52 65,29 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,52 65,29 samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , ,53 105, Przedszkola , ,53 105,76 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,53 105,76 samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego Bieżące razem , ,98 96,85 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 8

9 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 600 Transport i łączność 9 921, ,86 113, Lokalny transport zbiorowy 0,00 52, Pozostałe odsetki 0,00 52, Drogi publiczne gminne 5 121, ,00 106, Wpływy z różnych dochodów 5 121, ,00 106, Pozostała działalność 4 800, ,43 119, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 800, ,43 119, Gospodarka mieszkaniowa , ,31 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 106,93 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie , ,10 99,55 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,10 113,25 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 000, ,71 126, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 199, Pozostała działalność , ,40 85, Wpływy z usług , ,89 85, Pozostałe odsetki 0,00 13, Działalność usługowa , ,51 117,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0, ,96 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Plany zagospodarowania przestrzennego 0, ,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0, ,96 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat 0,00 3, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 0, ,96 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , ,80 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,07 100,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 017, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,73 100, Administracja publiczna , ,08 88,35 w tym z tytułu dotacji i środków na , ,72 87,49 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 9

10 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie 250,00 231,65 92,66 Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 250,00 231,65 92,66 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 99,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,70 98,77 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 240,00 331,02 137, Wpływy z różnych dochodów , ,69 106, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,70 98,77 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,02 68,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,02 68,94 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,02 68,94 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,26 99, Straż gminna (miejska) , ,26 99, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,26 99,60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,46 98,34 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,73 74,62 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty , ,41 74,89 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,00 36,32 10,34 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,46 96,06 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,56 96, Podatek rolny 5 000, ,00 100, Podatek leśny 800,00 930,00 116, Podatek od środków transportowych , ,21 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 27, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,85 115,49 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 10

11 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,84 109, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 34,06 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , ,14 104,08 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,31 109, Podatek rolny , ,11 87, Podatek leśny 2 500, ,98 95, Podatek od środków transportowych , ,16 95, Podatek od spadków i darowizn , ,30 76, Opłata od posiadania psów 1 000,00 730,00 73, Wpływy z opłaty targowej , ,75 90, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,39 106, Wpływy z różnych opłat , ,59 109, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,55 73,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,28 86,60 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,06 78, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,06 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,36 65,60 ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 103, Wpływy z różnych opłat 800,00 755,68 94, Pozostałe odsetki 1 500, ,12 87, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,85 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 80, Różne rozliczenia , ,37 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,65 101, Pozostałe odsetki , ,43 102, Odsetki od środków współfinansujących zadanie a pochodzących z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu 0, ,89 państwa 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800, ,31 123, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,02 100,00 roku budżetowego Wpływy do wyjaśnienia 0,00 324, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 324, Oświata i wychowanie , ,97 96,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,73 100,39 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 11

12 80101 Szkoły podstawowe , ,98 106, Wpływy z różnych opłat 0,00 9, Wpływy z różnych dochodów , ,96 113, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących , ,02 99,83 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,34 94, Wpływy z usług 7 690, ,30 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,04 96,47 bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , ,14 99, Wpływy z usług , ,63 99, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,51 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,38 99,17 bieżących gmin (związków gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,04 99,57 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, , ,13 112,20 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Przedszkola specjalne , ,79 107, Wpływy z usług , ,18 110, Wpływy z różnych dochodów 300,00 307,61 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja , ,76 100,51 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 367,64 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,12 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu , ,00 100,00 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 12

13 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 300,00 204,58 68, Wpływy z różnych dochodów 300,00 204,58 68, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,65 85, Wpływy z usług , ,94 86, Wpływy z różnych dochodów , ,71 40, Pozostała działalność , ,73 100,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,73 100,39 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), , ,73 100,39 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 250,00 407,83 163, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 162,00 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 138,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 24,00 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Pozostała działalność 250,00 245,83 98,33 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 250,00 245,83 98,33 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Pomoc społeczna , ,52 96,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,16 98,95 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Domy pomocy społecznej , ,24 54, Wpływy z usług , ,24 54, Ośrodki wsparcia 3 525, ,66 112, Wpływy z różnych dochodów 2 500, ,00 115, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 1 025, ,66 104,36 innych zadań zleconych ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 400, ,14 99, Wpływy z różnych dochodów 1 400, ,14 99, Wspieranie rodziny , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia , ,48 103,53 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 13

14 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400,00 823,10 58, Pozostałe odsetki , ,49 121, Wpływy z różnych dochodów , ,25 109, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,64 98,86 innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,02 100,22 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,13 99,40 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,52 90, Wpływy z różnych opłat 200,00 34,80 17, Pozostałe odsetki 0,00 16, Wpływy z różnych dochodów , ,23 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,79 90,31 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,59 98, Wpływy z różnych dochodów 9 500, ,50 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,09 98,49 bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 99,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,16 98,95 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów , ,84 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,68 98,95 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,48 98,95 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,91 106, Wpływy z usług , ,32 106, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170,00 270,59 159,17 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 14

15 85295 Pozostała działalność , ,96 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,73 112, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,93 98,20 bieżących gmin (związków gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,46 innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 400,00 413,84 103,46 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,50 104, Żłobki 0,00 612, Wpływy z różnych opłat 0,00 612, Dzienni opiekunowie , ,00 102, Wpływy z usług , ,00 105, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,55 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,55 93,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 92,69 bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości , ,55 99,31 przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,76 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,44 112, Wpływy z różnych opłat , ,48 112, Pozostałe odsetki 0,00 45, Gospodarka odpadami , ,84 97,03 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,05 96,99 ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 500,00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,57 81, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,22 174, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących , ,00 98,90 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 300, ,00 100,23 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 15

16 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,00 100, Schroniska dla zwierząt , ,89 100, Wpływy z różnych dochodów , ,89 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,14 100,65 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,14 100,65 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 4 000, ,45 162,66 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,45 162, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,21 0,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, ,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie kultury 100,00 94,21 94,21 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 100,00 94,21 94,21 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Pozostała działalność , ,00 0,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, ,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 850, ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0,00 0,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , ,84 103, Obiekty sportowe , ,17 73,76 Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację zadań , ,17 73,76 bieżących sektora finansów publicznych Instytucje kultury fizycznej , ,67 108, Wpływy z usług , ,12 109, Pozostałe odsetki 0,00 67, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 900, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,18 101, Pozostała działalność 1 100, ,00 103,45 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 1 100, ,00 103,45 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 bieżące , ,03 98,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację , ,57 65,64 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 16

17 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z tytułu 6300 pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,61 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,61 82,53 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego , ,03 103,67 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania , ,05 82,10 wieczystego nieruchomości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,53 80,07 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna , ,64 66,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,64 66,34 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 66,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,64 66,34 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt , ,64 66,34 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 758 Różne rozliczenia , ,15 100, Różne rozliczenia finansowe , ,15 100,00 Wpłata środków finansowych 6680 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,15 100,00 roku budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, ,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , ,61 85, Obiekty sportowe , ,00 79,43 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 17

18 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 79,43 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Instytucje kultury fizycznej 975,61 975,61 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 975,61 975,61 100, Pozostała działalność , ,00 100,99 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,99 jednostek sektora finansów publicznych majątkowe , ,01 83,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,64 54,78 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 18

19 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,68 100, Pozostała działalność , ,68 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,68 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,42 99,32 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 376, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 8 376, ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,36 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,36 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,44 99,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,44 99,10 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,62 98,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,62 98,14 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, ,00 100, Obrona cywilna 2 500, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 2 500, ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie , ,30 98,90 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 19

20 80101 Szkoły podstawowe , ,15 99,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,15 99,20 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gimnazja , ,55 98,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,55 98,99 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 1 125,00 530,60 47,16 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 1 125,00 530,60 47,16 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 515, ,00 91, Pozostała działalność 2 515, ,00 91,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 2 515, ,00 91,17 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,84 98, Ośrodki wsparcia , ,43 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,43 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,67 97,95 z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,67 97,95 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 99,98 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 99,98 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe , ,83 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , ,83 89,93 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 20

21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej , ,01 98,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,01 98,82 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 94,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 94,98 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2 031, ,90 81,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 2 031, ,90 81,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące , ,24 98,15 majątkowe 852 Pomoc społeczna , ,00 100, Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6310 państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 100,00 zleconych gminom ustawami majątkowe , ,00 100,00 Ogółem: , ,24 98,15 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 21

22 Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco: Tabela Nr 6. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Źródła dochodów, nazwa paragrafu klasyfikacji Plan na dzień % Struktura Wykonanie budżetowej r. wykonania wykonania Dochody ogółem , ,95 97,57 100,00 I Dochody własne , ,04 97,60 61,16 1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,85 99,24 24, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,87 22, podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 80,87 1,59 2. Pozostałe dochody własne , ,19 96,56 37, podatek od nieruchomości , ,87 98,68 23, podatek rolny , ,11 87,47 0, podatek leśny 3 300, ,98 100,42 0, podatek od środków transportowych , ,37 97,74 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,41 74,89 0, podatek od spadków i darowizn , ,30 76,43 0, opłata od posiadania psów 1 000,00 730,00 73,00 0, wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,45 162,66 0, wpływy z opłaty skarbowa , ,06 78,91 0, wpływy z opłaty targowej , ,75 90,79 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,10 99,55 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,06 99,15 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,41 93,75 2,86 odrębnych ustaw 050 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,39 101,91 1, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,71 106,02 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 0,00 500,00 0,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 800, ,00 103,33 0, wpływy z różnych opłat , ,46 103,53 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,17 111,63 0, , ,03 103,67 0, , ,05 82,10 2, wpływy z usług , ,62 94,67 2, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 975,61 975,61 100,00 0, odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 505,64 0, , ,93 99,62 0,20 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 22

23 092 pozostałe odsetki , ,06 107,75 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 267, ,00 100,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,75 105,38 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , ,00 98,97 0,09 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 34,06 0, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , ,01 109,46 0,01 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 298 wpływy do wyjaśnienia 0,00 324,72 0, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,02 100,00 0,19 roku budżetowego 668 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,15 100,00 0,24 roku budżetowego II Dotacje celowe z budżetu państwa , ,84 97,52 17, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,24 98,15 11,23 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie , ,69 97,35 0,07 porozumień z organami administracji rządowej 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,36 96,32 5, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez , ,55 99,31 0,04 budżet państwa w ramach programów rządowych 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 100,00 0,02 zadań zleconych gminom ustawami III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł , ,07 65,01 2, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz , ,82 61,90 0,48 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,46 101,07 0,52 między j.s.t. 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,52 76,06 0,08 między j.s.t. 244 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów , ,17 73,76 0,03 publicznych 246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do , ,18 99,80 0,10 sektora finansów publicznych 270 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , ,75 78,97 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz , ,64 54,78 0,06 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 23

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 1504 ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2016 WÓJTA GMINY KLESZCZÓW z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W Sprawozdanie Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 r. Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.30.2014 BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2013 rok i informacji o stanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Nr 1/2016. Burmistrz Miasta Myszkowa. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok

Sprawozdanie Nr 1/2016. Burmistrz Miasta Myszkowa. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/106/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 grudnia 2015 r. PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r. Dz Rozdz. Treść Plan Opis planu dochodów 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 454,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo