UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. Na podstawie art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn. zm) Rada Powiatu w Olkuszu uchwala: 1. Wprowadzić zmiany do budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały o nazwie Uchwała Budżetowa Powiatu Olkuskiego na 2015 r.. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OLKUSKIEGO NA 2015 r. 1. Dochody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą PLN, 1) dochody bieżące PLN, 2) dochody majątkowe PLN, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą PLN, 1) wydatki bieżące PLN, 2) wydatki majątkowe PLN, zgodnie z załącznikiem nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie PLN, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych. 4. Przychody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą PLN, a rozchody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą PLN, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna budżetu wynosi PLN Rezerwa celowa budżetu na sfinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi PLN. 3. Łączna wysokość rezerw wynosi PLN. 3. Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski, jak w załączniku nr Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań własnych Powiatu Olkuskiego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów budżetu otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, zgodnie z załącznikiem nr 7. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego, zgodnie z załącznikiem nr Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 1

3 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 11. 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych, wydatków na obsługę długu publicznego, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 2

4 Załącznik nr 1 Dochody budżetu Powiatu Olkuskiego Kwota Dział Rozdział Nazwa treść w PLN LEŚNICTWO Gospodarka leśna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 0920 Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2)dochody majątkowe 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 3

5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0690 Wpływy z różnych opłat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 4

6 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2)dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 5

7 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tego: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja specjalne 0920 Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 6

8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0830 Wpływy z usług 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2)dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, -bezrobotni -uczniowie Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 7

9 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0690 Wpływy z różnych opłat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 8

10 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0690 Wpływy z różnych opłat 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 9

11 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki Internaty i bursy szkolne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat DOCHODY OGÓŁEM dochody bieżące z czego: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych dochody majątkowe z czego: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 10 10

12 Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego Dział Rozdział Nazwa treść Kwota w PLN ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ) wydatki jednostek budżetowych, LEŚNICTWO Gospodarka leśna 1) wydatki jednostek budżetowych, Nadzór nad gospodarką leśną, 1) wydatki jednostek budżetowych, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 2. wydatki majątkowe 1) inwestycje Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 11

13 630 TURYSTYKA Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych, 2. wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje przekazane gminom Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1) wydatki jednostek budżetowych, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki jednostek budżetowych, Nadzór budowlany 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 12

14 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje przekazane gminom Rady powiatów 1) wydatki jednostek budżetowych, Starostwa powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 2.wydatki majątkowe z tego 1) inwestycje Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 13

15 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki jednostek budżetowych, Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki jednostek budżetowych, a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, b) rezerwa ogólna Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 14

16 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, Gimnazja specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, Licea ogólnokształcące 1) wydatki jednostek budżetowych, 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Szkoły zawodowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Szkoły zawodowe specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 15

17 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje przekazane gminom 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej 1) wydatki jednostek budżetowych, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 16

18 Domy pomocy społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych, Ośrodki wsparcia 1) wydatki jednostek budżetowych, Rodziny zastępcze 1) wydatki jednostek budżetowych, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, Powiatowe centra pomocy rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 17

19 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2) dotacje przekazane powiatom Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki jednostek budżetowych, Powiatowe urzędy pracy 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 18

20 Internaty i bursy szkolne 1) wydatki jednostek budżetowych, Szkolne schroniska młodzieżowe 1) wydatki jednostek budżetowych, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 19

21 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Galerie i biura wystaw artystycznych 1) dotacja dla powiatowej instytucji kultury Biblioteki 1) dotacje przekazane gminom Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI OGÓŁEM wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 5) obsługa długu 2. wydatki majątkowe 1) inwestycje 2) zakupy inwestycyjne Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 20 Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 20

22 Załącznik nr 3 I. Przychody budżetu Powiatu Olkuskiego Lp. Wyszczególnienie Kwota w PLN 1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych OGÓŁEM II. Rozchody budżetu Powiatu Olkuskiego Lp. Wyszczególnienie Kwota kredytu w PLN Spłata kredytów w ROZCHODY PLN Spłaty kredytów w latach następnych 1. Kredyt bankowy z BGK w Warszawie Oddział w Krakowie zaciągnięty w 2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010r. i spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do 2020 r. 2. Kredyt bankowy z GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Sieradzu zaciągnięty w 2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011r do 2020 r. 3. Kredyt bankowy z SGB Bank S.A w Poznaniu Oddział w Sieradzu zaciągnięty w 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011r Kredyt bankowy z PKO BP S.A w Warszawie Centrum Korporacyjne w Wadowicach zaciągnięty w 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w latach ) do 2020 r. 5. Kredyt bankowy z PKO BP S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Wadowicach zaciągnięty w 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w latach ) do 2020 r. 6. Kredyt bankowy w Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągnięty w 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w latach ) do 2020 r. Ogółem x Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 21 Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 21

23 Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski I. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Nazwa Dział Rozdział Kwota w PLN Dochody Wydatki Leśnictwo Gospodarka leśna 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 22

24 Nadzór budowlany 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenie na rzecz osób fizycznych Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 23

25 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bezrobotni uczniowie 1) wydatki jednostek budżetowych, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki jednostek budżetowych, OGÓŁEM Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 24 24

26 II. Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi Lp. Nazwa Dział Rozdział Plan w PLN 1. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Nadzór budowlany Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 25 25

27 Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań własnych Powiatu Olkuskiego Dochody Pomoc społeczna Nazwa Dział Rozdział 852 Kwota w PLN Domy pomocy społecznej 1) dochody bieżące OGÓŁEM Wydatki Pomoc społeczna Nazwa Dział Rozdział 852 Kwota w PLN Domy pomocy społecznej 1.wydatki bieżące, 1) wydatki jednostek budżetowych, OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 26 26

28 Załącznik nr 6 Plan dochodów budżetu otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ Lp. Dział Rozdział Treść Kwota w PLN Administracja publiczna Starostwa powiatowe 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Klucze - Gmina Trzyciąż - Gmina Wolbrom Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Miasto Bukowno - Gmina Klucze - Gmina Olkusz - Gmina Trzyciąż - Gmina Wolbrom Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 27

29 80195 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Rodziny zastępcze 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Miasto Częstochowa - Miasto Gliwice - Miasto Katowice - Powiat Kłobucki - Miasto Kraków - Powiat Miechowski - Powiat Będziński - gminy Powiatu Olkuskiego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 28 Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 28

30 Załącznik nr 7 Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego Dział Rozdział Treść Kwota w PLN 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Wolbrom Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Klucze ochrona gruntów rolnych i leśnych 2) Gmina Wolbrom geodezja i kartografia ochrona gruntów rolnych i leśnych Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 2)Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 3) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 4) Prywatne Liceum Ogólnokształcące Twoja Szkoła w Olkuszu Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 29

31 Szkoły zawodowe, - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu 2) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu 3) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła w Olkuszu Pozostała działalność - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Bukowno 2) Gmina Wolbrom Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Powiat Krakowski - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Wolbromiu 2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu 3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Olkuszu Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 30

32 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Olkuszu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu Biblioteki - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Olkusz OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 31 31

33 Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego Załącznik nr 8 Lp. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz klasyfikacji budżetowej Kwota w PLN Jednostka realizująca wydatek Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe ) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091 K Olkusz - Bogucin Duży Jaroszowiec - ul. Długa w Olkuszu Zarząd Drogowy w Olkuszu 2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080 K Osiek Zawada Gorenice w miejscowości Zimnodół Zarząd Drogowy w Olkuszu 3) Przebudowa dróg powiatowych Zarząd Drogowy w Olkuszu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) Zakup gruntów pod drogi powiatowe Starostwo Powiatowe w Olkuszu Administracja publiczna Starostwa Powiatowe ) Dostosowanie budynku siedziby Starostwa Powiatowego do wymogów p.poż Starostwo Powiatowe w Olkuszu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ) Odwodnienie ul. 1-go Maja w Bukownie 6050 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Starostwo Powiatowe w Olkuszu 1) Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego, Starostwo Powiatowe w Olkuszu OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 32 Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 32

34 Załącznik nr 9 Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Dochody Lp. Treść Dział Rozdział Kwota w PLN GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Ogółem Wydatki Lp. Treść Dział Rozdział Kwota w PLN GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. wydatki majątkowe 1)inwestycje Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 33 33

35 Załącznik nr 10 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej Klasyfikacja Jednostka Nakłady w PLN Wydatki Okres Lp. budżetowa Nazwa i cel zadania realizująca i struktura finansowania w realizacji dział rozdział program Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli (Działanie3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół) Zespół Szkół nr 1 CKUiKZ w Olkuszu Nakłady: Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (Działanie 9.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki) Starostwo Powiatowe w Olkuszu Nakłady: Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu 3) budżet państwa Profesjonalna kadra- skuteczne usługi (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie) Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Nakłady: Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu Aktywni w drodze do pracy (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu Nakłady Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 34 34

36 Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) IV LO w Olkuszu Nakłady Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa Razem wydatki bieżące Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 35 35

37 Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Lp. Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja Dochody Wydatki budżetowa dział rozdział Kwota w PLN 1. Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu Zespół Szkół w Bukownie Zespół Szkół w Kluczach Zespół Szkół w Wolbromiu Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 36 36

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok... 3 1. Uchwała Nr 2699/2012

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2013

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2013 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/402/2013 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 2013 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2013 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO zmieniająca uchwałę nr XXXIX/277/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2010 Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Powiatu w z dnia 30 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - tabela Nr 3

WYDATKI - tabela Nr 3 WYDATKI - tabela Nr 3 Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/89/2011 Rady Powiatu w z dnia 22 czerwca 2011 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/149/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 187 990,26 801

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo