1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,"

Transkrypt

1 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2007, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,65 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3, 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2008 r. Dochody budŝetu miasta Bielsk Podlaski za 2007 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Rolnictwo i łowiectwo 8 132, ,97 99, Pozostała działalność 8 132, ,97 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 132, ,97 99, Transport i łączność , ,71 181, Drogi publiczne gminne , ,71 181, Wpływy z róŝnych opłat , ,40 181, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 42,31 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,66 166, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,66 166, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,12 115, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 50, Wpływy z róŝnych opłat 4 300, ,80 204, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,05 148, , ,53 113, , ,20 261, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,38 669, Pozostałe odsetki 0, ,76 0, Wpływy z róŝnych dochodów 2 890, ,82 250, Administracja publiczna , ,53 157, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,85 263, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00

3 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Wpływy z róŝnych opłat 500, ,15 272, Wpływy z usług , ,49 61, Pozostałe odsetki , ,57 246, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 500,00 500,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów 9 056, , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 050, ,46 367, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,96 106, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,68 98, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,68 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,05 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 432, ,14 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 432, ,14 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,51 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,40 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 98, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,78 111, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,05 104, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,07 104, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 192,98 96,49

4 4 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,73 107, Podatek od nieruchomości , ,73 107, Podatek rolny 3 052, ,31 133, Podatek leśny 46,00 46,30 100, Podatek od środków transportowych , ,50 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 222, Wpływy z róŝnych opłat 20,00 316, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, ,09 383, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 100, , ,56 119, Podatek od nieruchomości , ,01 109, Podatek rolny , ,92 104, Podatek leśny 1 260, ,09 103, Podatek od środków transportowych , ,04 126, Podatek od spadków i darowizn , ,00 199, Podatek od posiadania psów 1 500, ,00 68, Wpływy z opłaty targowej , ,40 123, Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,90 159, Zaległości z podatków zniesionych 2 405, ,00 100, Wpływy z róŝnych opłat 1 000, ,80 612, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, ,40 147,86 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,05 117, Wpływy z opłaty skarbowej , ,72 106,88 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ , ,16 123,20 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 125, Wpływy z róŝnych opłat 0, ,62 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 21,55 21, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,85 112, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 108, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 180,31 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 4 105, ,54 205, Wpływy z róŝnych opłat 4 105, ,54 205, RóŜne rozliczenia , ,07 100,00

5 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,07 100, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,07 0, Wpływy z róŝnych rozliczeń , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,09 83, Szkoły podstawowe , ,88 67, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 260, ,32 194, Pozostałe odsetki 5 750, ,81 81, Wpływy z róŝnych dochodów 2 700, ,92 112, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,83 52, Przedszkola 3 104, ,00 100, Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego 3 104, ,00 100, Gimnazja , ,43 105, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,39 134, Pozostałe odsetki 1 000, ,80 174, Wpływy z róŝnych dochodów 300,00 433,21 144, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝ.gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł , ,03 97, Pozostała działalność , ,78 93, Wpływy z usług 4 400, ,20 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,49 92, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizow. na podstawie porozumień(umów) między jst 0,00 125,62 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizow. na podstawie porozumień(umów) między jst 0,00 230,47 0, Pomoc społeczna , ,53 90, Ośrodki wsparcia , ,13 100,21

6 6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Pozostałe odsetki 0,00 417,14 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 37,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 316,69 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,79 90, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 731,00 699,42 95, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 89, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,82 223, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,55 73, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,53 84, Wpływy z usług , ,56 105, Pozostałe odsetki 15,00 29,30 0, Wpływy z róŝnych dochodów 890, ,10 117, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,42 99, , ,15 74, Ośrodki pomocy społecznej , ,19 101, Pozostałe odsetki 2 400, ,93 204, Wpływy z róŝnych dochodów 100, , ,44

7 7 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,82 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,89 109, Wpływy z usług , ,89 100,86 Pozostałe odsetki 0,00 47,20 0,00 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,80 0, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,09 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,09 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,09 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,56 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,46 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,46 100, Gospodarka odpadami 0,00 61,08 0, Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 61,08 0, Oczyszczanie miast i wsi 0, ,66 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,66 0, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 331,36 0, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 331,36 0, Kultura fizyczna i sport , ,92 87, Obiekty sportowe , ,00 103,14

8 8 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 110,00 0, Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładów budŝetowych , ,00 102, Instytucje kultury fizycznej , ,56 69, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,54 69, Pozostałe odsetki 300,00 360,82 120, Wpływy z róŝnych dochodów 40,00 74,20 185, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,36 99, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , ,36 99,99 Razem: , ,96 105,63

9 9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2008 r. Wydatki budŝetu miasta Bielsk Podlaski za 2007 r. dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,01 83, Melioracje wodne , ,77 83, Zakup usług pozostałych , ,33 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,44 77, Izby rolnicze 4 000, ,27 69, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 000, ,27 69, Pozostała działalność 8 132, ,97 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 96,00 96,00 100, Zakup usług pozostałych 21,00 21,00 100, RóŜne opłaty i składki 8 015, ,97 99, Transport i łączność , ,34 95, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,34 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 285,20 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 939,00 938,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 996, ,52 82, Składki na Fundusz Pracy 488,00 364,73 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,65 78, Zakup usług remontowych , ,10 84,52

10 10 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 788,00 788,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,40 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,52 57, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 40, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 72, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,21 68, Zakup usług pozostałych , ,64 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,00 100, RóŜne opłaty i składki , ,56 51, Podatek od towarów i usług (VAT). 150,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000, ,00 16, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,68 12, Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych , ,43 100, , ,43 100, Działalność usługowa , ,50 51, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,97 18, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 3, Zakup usług pozostałych , ,67 55, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0, Cmentarze , ,53 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 500, ,89 88, Zakup usług remontowych , ,29 99, Zakup usług pozostałych , ,35 98,42

11 11 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 750 Administracja publiczna , ,04 91, Urzędy wojewódzkie , ,65 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 95, Składki na Fundusz Pracy 7 198, ,21 96, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 87, Zakup usług remontowych , ,94 99, Zakup usług pozostałych 2 800, ,00 77, PodróŜe słuŝbowe krajowe 900,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, ,00 38, , ,00 88, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,86 91, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,59 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,31 88, Zakup usług pozostałych , ,21 21, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 700,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 50,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 000, ,75 95, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000, ,00 60, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,61 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, ,33 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 91,33

12 12 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 90, Składki na Fundusz Pracy , ,19 92, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 138,00 6, Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 53, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,62 94, Zakup energii , ,81 96, Zakup usług remontowych , ,45 87, Zakup usług zdrowotnych 4 400, ,50 76, Zakup usług pozostałych , ,50 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,59 80, , ,47 85, zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,00 130,00 43, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,31 40, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 150, ,03 99, RóŜne opłaty i składki , ,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 46,55 46, Podatek od towarów i usług (VAT). 150,00 30,28 20, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 16,00 16,00 100, , ,20 92, , ,03 84, , ,25 91, , ,36 98,56

13 13 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,68 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 667,00 665,90 99, Składki na Fundusz Pracy 96,00 95,40 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 894, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000, ,78 99, Zakup usług pozostałych 345,00 341,60 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,12 87, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,40 99, Zakup usług pozostałych , ,72 87, RóŜne opłaty i składki 2 764, ,00 73, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,12 77, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,77 97, Zakup usług pozostałych , ,03 54, RóŜne opłaty i składki 5 350, ,32 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,05 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 432, ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 637,00 633,41 99, Składki na Fundusz Pracy 91,00 90,73 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 704, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99,36

14 14 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 856, ,89 95, Składki na Fundusz Pracy 267,00 253,72 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 340, ,90 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,40 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 520, ,67 99, Składki na Fundusz Pracy 218,00 217,58 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 984, ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 600, ,15 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,90 91, Obrona cywilna , ,90 59, Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 121,41 28, Składki na Fundusz Pracy 62,00 17,40 28, Wynagrodzenia bezosobowe 2 508, ,00 84, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 806,15 80, Zakup energii 400,00 248,64 62, Zakup usług remontowych 400,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 700, ,00 82, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 104,30 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 800,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,40 72,77

15 15 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,40 72, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,22 86, Składki na ubezpieczenia społeczne 244,00 215,96 88, Składki na Fundusz Pracy 49,00 30,93 63, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,60 35, Zakup usług remontowych 4 000, ,29 99, Zakup usług pozostałych , ,81 49, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,59 94, Obsługa długu publicznego , ,37 12, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,37 12, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 0,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentółw finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,37 92, RóŜne rozliczenia , ,00 52, RóŜne rozliczenia finansowe , ,00 100, Rózne rozliczenia finansowe , ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 rezerwa celowa ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,31 99, Szkoły podstawowe , ,42 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 99, Składki na Fundusz Pracy , ,87 99,62

16 16 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,60 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 743, ,00 100, Zakup energii , ,20 94, Zakup usług remontowych , ,24 90, Zakup usług zdrowotnych 5 015, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,55 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 871, ,35 95, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,36 98, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 260,00 769,50 61, RóŜne opłaty i składki , ,69 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 540, ,00 98, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 650, ,61 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 675, ,15 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,28 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170,00 170,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 226, ,16 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 530, ,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 516,00 516,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 148, ,00 100, Przedszkola , ,34 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100,00

17 17 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych , ,34 99, Gimnazja , ,61 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,45 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 808, ,03 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,89 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 657, ,10 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 954,00 953,99 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500,00 498,59 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 190,00 189,30 99, Zakup energii , ,16 94, Zakup usług remontowych , ,01 99, Zakup usług zdrowotnych 2 820, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,22 98, Zakup usług pozostałych 2 835, ,59 64, Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 813, ,88 96, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 750, ,00 100,00 50,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 100,00 710,32 64, PodróŜe słuŝbowe krajowe 160,00 88,10 55, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,99 99, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 938, ,00 100, RóŜne opłaty i składki 9 952, ,00 99, RóŜne opłaty i składki 170,00 143,00 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 955,00 955,00 100,00

18 18 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 115, ,08 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 250,00 249,40 99,76 200,00 200,00 100, , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,48 93, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 99, Zakup usług pozostałych , ,23 97, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 768, ,66 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 80, , ,31 99, , ,47 99, Pozostała działalność , ,18 94, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 679, ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 960, ,54 96, Składki na Fundusz Pracy 423,00 409,60 96, Wynagrodzenia bezosobowe 4 520, ,00 82, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 800, ,41 85, Zakup usług pozostałych , ,09 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00

19 19 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 851 Ochrona zdrowia , ,97 87, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,97 86, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,29 72, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 485, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 95, Składki na Fundusz Pracy 3 226, ,63 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,32 86, Zakup usług pozostałych , ,90 94, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 300, ,77 66, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 255,10 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 575, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 625, ,00 82, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Pomoc społeczna , ,14 92, Ośrodki wsparcia , ,79 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,89 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 99,99

20 20 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 99, Składki na Fundusz Pracy 5 643, ,40 99, Wynagrodzenia bezosobowe 6 291, ,20 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100, Zakup środków Ŝywności 2 400, ,32 99, Zakup energii , ,20 99, Zakup usług remontowych 3 781, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,01 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 660, ,29 97, PodróŜe słuŝbowe krajowe 196,00 195,20 99, RóŜne opłaty i składki 1 138, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 006, ,77 100, Podatek od nieruchomości 946,00 946,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 270, ,00 100,00 500,00 499,30 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 451, ,60 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,97 89, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,87 73, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 100, Świadczenia społeczne , ,04 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 502, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 93,91

21 21 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 774, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,50 52, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,94 92, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00 960,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000, ,04 85, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 275,60 13, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 798, ,00 100, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 731,00 620,10 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 650, ,00 52, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500, ,24 31, , ,59 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,26 91, Świadczenia społeczne , ,79 90, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,47 100, Dodatki mieszkaniowe , ,58 99, Świadczenia społeczne , ,58 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,54 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 560, ,94 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100,00

22 22 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 99, Składki na Fundusz Pracy , ,91 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 236, ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,80 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100, Zakup energii , ,28 92, Zakup usług zdrowotnych 654,00 634,00 96, Zakup usług pozostałych , ,17 94, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600, ,65 94, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 100,00 938,50 85, RóŜne opłaty i składki 1 900, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,63 100, Podatek od nieruchomości 1 150, ,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000, ,00 91, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 000, ,50 99, , ,73 98, , ,47 99, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 98, Świetlice szkolne , ,23 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 719,00 382,00 53,13

23 23 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 98, Składki na Fundusz Pracy , ,67 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 256, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 859, ,61 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 800, ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 000, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,09 98, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 450,00 450,00 100,00 420,00 394,50 93, Stypendia dla uczniów , ,61 99, Inne formy pomocy dla uczniów , ,98 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,67 93, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,39 97, Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 305,00 305,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 606, ,46 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,93 99,20

24 24 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami 3 050, ,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 050, ,00 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,50 78, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, ,00 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 62, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 923,00 923,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 57, Składki na Fundusz Pracy 2 243, ,90 58, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,86 96, Zakup energii 1 000,00 206,09 20, Zakup usług remontowych 3 000, ,23 50, Zakup usług pozostałych , ,55 79, RóŜne opłaty i składki 3 000,00 726,00 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 150, ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT). 200,00 0,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,84 87, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,80 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 79, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 314, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 78, Składki na Fundusz Pracy 3 329, ,91 78, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,34 96, Zakup usług remontowych 3 500, ,79 56,54

25 25 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 98, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w uŝytkowaniu jednostek budŝetowych , ,90 18, RóŜne opłaty i składki 500,00 351,97 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300, ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 750,00 732,66 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,99 98, Schroniska dla zwierząt , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,33 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,71 67, Zakup energii , ,96 99, Zakup usług remontowych , ,20 90, RóŜne opłaty i składki 3 000,00 983,24 32, Podatek od towarów i usług (VAT). 300,00 87,08 29, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,89 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,25 17, Pozostała działalność , ,61 77, Składki na ubezpieczenia społeczne 790,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 113,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,93 99, Zakup usług remontowych , ,92 47, Zakup usług pozostałych , ,01 82, RóŜne opłaty i składki , ,75 83,60

26 26 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Biblioteki , ,00 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 99, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,11 99, Obiekty sportowe , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Instytucje kultury fizycznej , ,37 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 94, Składki na Fundusz Pracy 6 742, ,13 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,09 99, Zakup energii , ,27 87, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, ,50 99, , ,00 100,00

27 27 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 600,00 402,30 67, RóŜne opłaty i składki 4 862, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 844, ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,88 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,43 97, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 953,44 95, , ,57 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,56 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 99, Pozostała działalność , ,74 99, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 331,00 328,32 99, Składki na Fundusz Pracy 49,00 47,04 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,50 97, RóŜne opłaty i składki 1 000,00 538,00 53,80 RAZEM , ,65 94,53

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 I. Wstęp Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Budżet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2008 r. Nr 58 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1165 - Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo