SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok"

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok 2008

2 Spis treści I. Dochody budżetu województwa za 2006 r. 6 II. Wydatki budżetu województwa za 2006 r. 19 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2006 r. 45 IV. Informacja opisowa z wykonania budżetu Uwagi ogólne Dochody Dochody własne Dotacje Subwencje Środki z Unii Europejskiej Kontrakt Wojewódzki Wydatki Sytuacja finansowa samorządu województwa 81 V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Nauka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 140 VI. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej 144 VII. Rachunek dochodów własnych 155 2

3 VIII. Gospodarstwa pomocnicze 158 IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 159 X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 161 3

4 Spis tabel 1. Dochody budżetu województwa za 2007 r 6 2. Wydatki budżetu województwa za 2007 r Przychody i rozchody województwa za 2007 r Zmiany w budżecie województwa podlaskiego w 2007 roku Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia Dochody województwa podlaskiego wg. działów za 2007r Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2007 r Dotacje celowe na zadania własne Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej 11. Realizacja zadania i projekty współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 12. Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego Wydatki województwa podlaskiego wg. działów Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2007 r Prognoza kwoty długu i spłat Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na r Zatrudnienie w PZDW i rejonach dróg Wydatki PZDW z wyszczególnieniem bieżących i inwestycyjnych Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich Wydatki na remonty kapitalne dróg wojewódzkich Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich Udzielone dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu Utrzymanie i konserwacja w zakresie melioracji wodnych Zadania inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 r Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych w 2007 r Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 161 4

5 Spis wykresów 1. Struktura dochodów wykonanych w 2007 r Wykonanie dochodów województwa wg działów w latach Dochody własne za 2007 r Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2007 r Podział subwencji ogólnej w 2007 r Wydatki bieżące i majątkowe za 2007 r Wykonanie wydatków województwa wg działów w latach r. 79 5

6 Dochody budżetu województwa za 2007 r. Tabela Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2007 rok Plan po zmianach za 2007 rok Wykonanie za 2007 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,70 92, Prace geodezyjno-urządzeniowe na , , ,00 95,00 potrzeby rolnictwa 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 95,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , ,79 140, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,34 23,40 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,31 30, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 200, Pozostałe odsetki 1 500, , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Wpływy do budżetu części zysku 0,00 0, ,98 gospodarstwa pomocniczego Melioracje wodne , , ,00 93, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 1 474,00 0,00 0,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników 211,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 263,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu 0, , ,52 282,05 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych , , ,93 98,99 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone % 6

7 ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,75 88,18 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,80 92,90 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0, , ,00 53,68 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 0, , ,00 100, Restrukturyzacja i modernizacja sektora , , ,91 73,53 żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,47 65,34 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,25 65,46 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0,00 0,00 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0,00 0,00 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 0, , ,70 99, Przetwórstwo przemysłowe , , ,83 50, Rozwój przedsiębiorczości , , ,83 50, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 103,00 487,58 473,38 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,21 91,35 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,87 80,88 7

8 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,60 100,06 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,51 97,32 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6298 Środki na dofinansowanie własnych , , ,92 46,10 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6539 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,14 31,11 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 600 Transport i łączność , , ,86 100, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0, , ,99 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych 0, , ,99 100,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi publiczne wojewódzkie , , ,07 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0, ,35 od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 0, ,05 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,60 98, Pozostałe odsetki , , ,18 245, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,56 529, Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0, , ,40 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6298 Środki na dofinansowanie własnych 0, , ,93 100,16 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , , ,80 106, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , ,00 166, Wpływy z różnych opłat , , ,80 55, Turystyka 6 000, , ,78 58, Zadania w zakresie upowszechniania 6 000, , ,54 45,54 turystyki 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000, , ,54 45, Pozostała działalność 0, , ,24 130, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 0,00 9,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8

9 0920 Pozostałe odsetki 0, , ,24 130, Gospodarka mieszkaniowa , , ,47 49, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,47 49, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , , ,89 101,35 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,23 108,32 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0, , ,93 40,48 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników ,00 0,00 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0, , ,05 151, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,37 188, Działalność usługowa , , ,44 101, Biura planowania przestrzennego , , ,40 153, Pozostałe odsetki 1 800, , ,42 266, Wpływy z różnych dochodów 200, , ,53 106, Wpływy do budżetu części zysku , , ,45 310,71 gospodarstwa pomocniczego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , ,04 21, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500, ,00 209, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,04 18,81 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100,00 (nieinwestycyjne) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 730 Nauka , , ,68 86, Pozostała działalność , , ,68 86, Różnice kursowe 0,00 0,00 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,17 60,73 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,21 100,99 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0, ,50 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,86 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9

10 750 Administracja publiczna , , ,78 99, Urzędy wojewódzkie , , ,41 99, Wpływy z różnych opłat 1 316,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,41 99,70 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu 0, , ,00 113,75 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie , , ,01 99, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 532, Pozostałe odsetki , , ,74 231, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, , ,64 47,70 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,22 25,98 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań , , ,52 19,66 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6208 Dotacje rozwojowe 0, , ,29 13, Środki na dofinansowanie własnych , , ,52 101,69 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6649 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę , , ,14 99,66 samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) Wybory do rad gmin, rad powiatów i ,00 0,00 0,00 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Promocja jednostek samorządu 0, , ,36 100,00 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,36 100, Urzędy naczelnych organów władzy 0, , ,95 75,87 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i 0, , ,95 75,87 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz 10

11 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,95 75,87 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 756 Dochody od osób prawnych, od osób , , ,79 126,89 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących , , ,24 150,24 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na , , ,24 150,19 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0,00 0,00 456,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach , , ,55 126,57 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 121, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,55 127, Różne rozliczenia , , ,51 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 0, , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2780 Środki na inwestycje rozpoczęte przed 0, , ,00 100,00 dniem 1 stycznia 1999r Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 100,00 dla województw 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,51 303, Pozostałe odsetki , , ,51 303, Część regionalna subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00 województw 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,19 109, Szkoły zawodowe , , ,01 119, Wpływy z różnych opłat 2 000, , ,45 195, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,86 96,32 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,65 111, Pozostałe odsetki 5 000, , ,15 249, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Zakłady kształcenia nauczycieli , , ,47 245, Wpływy z różnych opłat , , ,21 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników 0,00 0, ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 11

12 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 850, , ,53 96, Wpływy z różnych dochodów 1 200, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,27 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,55 100,79 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,81 89, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 11, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 59, Pozostałe odsetki 1 000, , ,24 228, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na 1 560, , ,00 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki pedagogiczne 0, , ,44 129, Wpływy z usług 0, , ,85 133, Pozostałe odsetki 0, , ,79 134, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,80 138, Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0, , ,00 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 0,00 120,00 120,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 120,00 120,00 100,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 803 Szkolnictwo wyższe , , ,08 94, Pomoc materialna dla studentów i , , ,08 94,66 doktorantów 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 13,00 6,21 47,77 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,04 91,38 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,86 95,25 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 108,00 107,99 99,99 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 37,00 36,01 97,32 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 300,00 299,97 99, Ochrona zdrowia , , ,55 97, Szpitale ogólne 0, , ,00 100,07 12

13 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0,00 40,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0, , ,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ratownictwo medyczne 0, , ,83 100, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0, , ,00 100,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,83 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Kolumny transportu sanitarnego 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Medycyna pracy , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , ,93 108, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 371,00 493,20 132,94 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0, , ,00 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,73 118,06 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 000, , ,20 95,11 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 000, , ,20 95,11 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Staże i specjalizacje medyczne , , ,23 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,78 97,28 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,45 100,03 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna , , ,58 99, Domy pomocy społecznej , , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 98,70 13

14 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,33 99,72 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,33 99,72 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 133, Pozostała działalność 0, , ,74 99, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 152,00 154,53 101,66 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,21 99,60 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,00 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , , ,11 85,10 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna 0,00 0,00 33,10 osób niepełnosprawnych 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 0,00 33,10 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0, , ,23 97,09 Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0, , ,57 92,08 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2448 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0, , ,25 100,01 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2449 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0, , ,41 99,95 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wojewódzkie urzędy pracy , , ,54 85, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 175,00 175,68 100,39 od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 829,00 829,00 100,00 majątkowych 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych 0, , ,65 91,66 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , , ,21 76, Wpływy z różnych dochodów 1 500, , ,61 266, Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, , ,96 92,66 14

15 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,95 84,70 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2237 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 182,00 0,00 0,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,86 89,27 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2448 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2 800,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2449 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 100,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań , , ,57 85,32 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań , , ,47 77,76 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,91 99,80 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,68 66,08 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 0, , ,99 52, Pozostała działalność 0, ,00 629,24 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 629, Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, ,00 0,00 0,00 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, ,00 0,00 0,00 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 0, ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,93 99, Internaty i bursy szkolne , , ,08 142, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,54 141,94 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 854,54 213, Pomoc materialna dla uczniów , , ,85 98, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 286,00 192,05 67,15 15

16 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,13 98,15 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,47 98,63 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,41 100,06 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,12 101,64 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona , , ,86 99,98 środowiska Wpływy i wydatki związane z , , ,59 100,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,59 100, Wpływy i wydatki związane z 3 000, , ,20 100,00 gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000, , ,20 100, Pozostała działalność , , ,07 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 9, Dotacje otrzymane z funduszy celowych , , ,72 99,97 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,27 78,01 narodowego Teatry 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,00 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Biblioteki , , ,04 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,84 99,99 państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na , , ,00 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 0, , ,00 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16

17 6520 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,20 94,60 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Muzea 0, , ,93 100, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 0,00 2,72 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,00 państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0,00 143,21 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6520 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,00 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 0, , ,30 76, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 726,00 931,50 128,31 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,80 92,81 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6520 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,00 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 46,46 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 5 000,00 0,00 0,00 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 000,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 926 Kultura fizyczna i sport , , ,50 25, Zadania w zakresie kultury fizycznej i , , ,50 25,63 sportu 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 449,00 449,00 100,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji , , ,50 24,84 wykorzystanych niezgodnie z 17

18 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Ogółem , , ,86 98,83 18

19 Wydatki budżetu województwa za 2007 rok Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2007 rok Plan po zmianach za 2007 rok Wykonanie za 2007 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,14 93, Prace geodezyjno-urządzeniowe na , , ,00 95,00 potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 95, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , ,81 99, Wydatki osobowe niezaliczone do 850,00 484,00 484,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,18 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,89 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,10 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz , , ,00 100,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 330, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,53 100, Zakup energii , , ,84 98, Zakup usług remontowych , , ,88 100, Zakup usług zdrowotnych 3 400, , ,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,14 99, Zakup usług dostępu do sieci internet 5 400, , ,92 99, Opłaty z tytułu zakupu usług 8 600, , ,21 99,58 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,37 98,50 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , , ,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,59 99, Różne opłaty i składki , , ,19 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,36 97,71 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , , ,52 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 6 080, , ,49 99,99 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i 4 215, , ,00 100,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 8 000, , ,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 8 000, , ,13 99,91 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000, , ,30 99,53 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 99,88 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, , ,15 99,74 budżetowych 8550 Różne rozliczenia finansowe , , ,42 100, Melioracje wodne , , ,48 93, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,84 100, Zakup usług remontowych , , ,24 99,98 % 19

20 4300 Zakup usług pozostałych 5 879, , ,00 100, Różne opłaty i składki 2 175, , ,00 100, Podatek od nieruchomości , , ,90 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 234,00 234,00 233,95 99,98 samorządu terytorialnego 4988 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją 0, , ,00 100,00 Europejską 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 96,66 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,75 88,18 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,80 92,90 budżetowych Restrukturyzacja i modernizacja sektora , , ,51 74,93 żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2918 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 0, , ,96 98,37 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 0, , ,13 98,36 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,53 79, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,12 79, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,06 74, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 922, , ,69 74, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,47 77, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 77, Składki na Fundusz Pracy 7 895, , ,34 77, Składki na Fundusz Pracy 2 632, , ,12 77, Wynagrodzenia bezosobowe 5 400, , ,00 33, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 600,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 40, Zakup materiałów i wyposażenia 9 355, , ,81 40, Zakup usług pozostałych , , ,64 30, Zakup usług pozostałych , , ,23 30, Opłaty z tytułu zakupu usług 0, , ,04 94,36 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług 0,00 662,00 624,01 94,26 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4418 Podróże służbowe krajowe , , ,86 29, Podróże służbowe krajowe 3 820, , ,04 29, Podróże służbowe zagraniczne 391,00 392,00 152,58 38, Podróże służbowe zagraniczne 131,00 130,00 50,86 39, Różne opłaty i składki 1 389, , ,50 99, Różne opłaty i składki 463,00 549,00 548,50 99, Zakup materiałów papierniczych do 0, , ,14 69,33 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do 0,00 552,00 382,71 69,33 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4988 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją 0, , ,70 99,45 Europejską 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 0,00 0,00 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 0,00 0,00 20

21 budżetowych Pozostała działalność , , ,34 94, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 450,00 450,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 150,00 150,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,09 97, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,12 97, Zakup usług pozostałych 0, , ,30 95, Zakup usług pozostałych 0, , ,10 95, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 100,00 73,20 73, Różne opłaty i składki 2 000,00 606,00 605,12 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0, , ,61 56,20 programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, , ,80 57,88 budżetowych 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,44 53, Rozwój przedsiębiorczości , , ,44 53, Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni , , ,41 96,64 publicznej 2529 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni , , ,47 100,00 publicznej 2678 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek , , ,39 87,57 niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2679 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek , , ,74 91,20 niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 0, , ,51 97,32 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 103,00 102,86 99,86 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6238 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie , , ,92 46,10 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie , , ,14 31,11 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność ,45 64,50 504,00 890, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , ,02 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla , , ,00 100,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych 0, , ,02 100, Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 100,00 21

22 60003 Krajowe pasażerskie przewozy , , ,00 100,00 autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla , , ,00 100,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie , , ,99 99, Wydatki osobowe niezaliczone do , , ,98 99,77 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,34 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,85 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,69 100, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz , , ,00 96,99 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , ,28 92, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,58 99, Zakup energii , , ,07 88, Zakup usług remontowych , , ,29 99, Zakup usług zdrowotnych , , ,00 89, Zakup usług pozostałych , , ,88 99, Zakup usług dostępu do sieci internet , , ,86 96, Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,86 96,89 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,12 92,44 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie 5 000, , ,00 99,83 ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , , ,05 98,85 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, , ,40 99, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,56 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,88 99,53 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , , ,81 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów 7 328, , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , , ,72 91, Opłaty na rzecz budżetów jednostek , , ,80 98,70 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 80,00 80,00 80,00 100, Szkolenia pracowników niebędacych , , ,80 98,37 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do , , ,46 70,78 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym , , ,14 100,00 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,50 98,94 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,75 99,90 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,34 99,90 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, , ,98 99,83 budżetowych 22

23 60095 Pozostała działalność , , ,44 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług obejmujacych wykonanie 0, , ,44 55,64 ekspertyz, analiz i opinii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0, , ,00 77,78 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 0,00 0,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 0,00 0,00 budżetowych 630 Turystyka , , ,44 99, Zadania w zakresie upowszechniania , , ,54 98,94 turystyki 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie , , ,00 98,60 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 0, , ,00 100,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,38 95, Zakup usług pozostałych , , ,16 99, Pozostała działalność , , ,90 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , ,00 73, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,40 90, Zakup usług pozostałych , , ,50 98, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,36 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,36 99, Zakup energii , , ,38 98, Zakup usług remontowych , , ,84 96, Zakup usług pozostałych , , ,30 99, Zakup usług obejmujacych wykonanie 0, , ,00 98,63 ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 0, , ,17 99,68 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , , ,67 99, Podatek od nieruchomości , , ,00 68, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, , ,00 100,00 budżetowych 710 Działalność usługowa , , ,12 93, Biura planowania przestrzennego , , ,04 95, Wydatki osobowe niezaliczone do 2 000, , ,05 88,21 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,28 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,81 97, Składki na Fundusz Pracy , , ,38 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz , , ,00 99,31 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 99, Zakup energii , , ,04 98, Zakup usług remontowych , , ,09 97, Zakup usług zdrowotnych 1 300, , ,00 93, Zakup usług pozostałych , , ,39 99,91 23

24 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 660, , ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 340,00 300,83 88,48 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 9 000, , ,09 89,37 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , , ,93 99,99 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,70 98, Różne opłaty i składki 4 000, , ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędacych 0, , ,00 87,50 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 4 000, , ,91 97,77 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 8 000, , ,00 99,69 programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,99 99,75 budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 24, Dotacje celowe przekazane gminie na , , ,00 24,36 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , ,04 18, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 14, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,04 82, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100,00 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Fundusz Gospodarki Zasobem 0, , ,00 100,00 Geodezyjnym i Kartograficznym 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,04 99, Różne opłaty i składki 0, , ,04 71, Wydatki na zakup i objęcie akcji, 0, , ,00 100,00 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 730 Nauka , , ,50 75, Pozostała działalność , , ,50 75, Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni , , ,82 67,77 publicznej 2529 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni , , ,18 68,77 publicznej 2608 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 0,00 0,00 jednostek badawczo - rozwojowych 2609 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 0,00 0,00 jednostek badawczo - rozwojowych 2678 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek , , ,97 95,45 niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z 24

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

DOTACJE CELOWE na 2012 rok Załącznik nr 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok DOTACJE CELOWE na 2012 rok w złotych L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok... 3 1. Uchwała Nr 2699/2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf 42 Sprawy wewnętrzne 69 548 702 750 Administracja publiczna 69 548 702 75001 Urzędy naczelnych i centralnych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2059/380/IV/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Wnosi Zarząd Województwa Katowice, listopad 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo