DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląg na rok UCHWAŁA Nr XII/198/7 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląg na rok 28. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 Nr 142, poz. 1591, z 22 Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz 123 z 25 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 26 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz oraz z 27 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 165a, 184 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 25 Nr 249, poz. 214, z 26 Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz. 1217, Nr 17, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 27 Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14, poz. 984) uchwala się, co następuje: Część I Ustalenia dotyczące budŝetu miasta Elbląga Ustala się dochody budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: 1) Dochody bieŝąc zł. 2) Dochody majątkowe zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na: 1) dochody własne zł, 2) subwencję ogólną zł, 3) dotacje zł, 4) środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej zł Ustala się wydatki budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu zł, d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym na: a) wydatki inwestycyjne w 28 r. w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 i Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

2 Ustala się deficyt budŝetowy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości zł i rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) własnych zadań gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 5) zadań na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody budŝetu w wysokości 1.7. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1.7. zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 25. zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. 6. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną wysokości 3. zł, 2) celową wysokości 1.8. zł. z przeznaczeniem na: a) wkład własny do projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 1.. zł, b) zakup pomocy dydaktycznych 6. zł, c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2. zł Ustala się dotacje przedmiotowe dla: 1) Zarządu Budynków Komunalnych: zł. a) z tytułu dopłaty do działalności podstawowej i lokali socjalnych zł, b) z tytułu dopłaty do działalności remontowej zł. 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a) z tytułu dopłaty do powierzchni obiektów zł. 3) Zarządu Zieleni Miejskiej: zł. a) z tytułu dopłaty do powierzchni terenów zielonych i rekreacyjnych, lasów, cmentarzy zł b) z tytułu dopłaty do powierzchni pasów drogowych 38. zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje dla: 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, 2) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 12, 3) podmiotów nienaleŝących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, 4) zakładów budŝetowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 16. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, 5) zakładów budŝetowych na pierwsze wyposaŝenie w środki obrotowe w wysokości 2. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 6) innych podmiotów w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta Elbląg w latach oraz sytuację finansową miasta Elbląga, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i Nr 17. Część II Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudŝetowej i funduszy celowych Ustala się plany przychodów i wydatków dla: 1) zakładów budŝetowych w wysokości a) przychody zł, b) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plany przychodów i wydatków: 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody 1.8. zł, b) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18. 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody 39. zł, b) wydatki 19. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19. 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości a) przychody 45. zł, b) wydatki 455. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3 Część III UpowaŜnienia i inne treści okołobudŝetowe 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w wysokości zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów zł UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Elbląga do: 1) zaciągania kredytu do wysokości 6.. zł oraz poŝyczek do wysokości zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z budŝetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 22 i Nr 23, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Elbląga i termin zapłaty upływa w 29 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budŝetowej, z wyjątkiem zmiany kwot zaplanowanych na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatki majątkowe, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innych bankach, niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu miasta Elbląga. 2. UpowaŜnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 3. UpowaŜnia się kierowników zakładów budŝetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budŝetowego innych zmian, niŝ określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, Ŝe nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budŝetu, ani zwiększenia dotacji z budŝetu. Część IV Ustalenia końcowe 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 28 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Janusz Nowak Załącznik Nr 1 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 28 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 28 r Rolnictwo i łowiectwo 6 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 6 realizowane przez powiat 6 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6423 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 12 organami administracji rządowej 641 Infrastruktura portowa Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości

4 Wpływy z róŝnych opłat 2 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 33 podobnym charakterze 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług 5 92 Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 55 realizowane przez powiat 71 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 realizowane przez powiat 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 realizowane przez powiat 7115 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7195 Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 278 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat) Wpływy z usług Komisje poborowe 42 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 42 realizowane przez powiat 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa Wojska Lądowe 2 97 Wpływy z róŝnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 626 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 1 sektora finansów publicznych 641 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 25 zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna 6 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 5 zleconych gminie ustawami StraŜ Miejska 8 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 8

5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 34 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn 7 43 Wpływy z opłaty targowej 29 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych 1 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw renta planistyczna 3 pas drogowy 7 ewidencja działalności gospodarczej analiza sytuacji rynkowej 9 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat, w tym: 97 2 egzekucja administracyjna 65 karty wędkarskie, parkingowe, szalety, schronisko Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 2 Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jest Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe 4 92 Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z usług Przedszkola specjalne Wpływy z usług Gimnazja 16 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 277 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 16 pozyskane z innych źródeł 8148 Stołówki szkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 1 7

6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 87 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 87 realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z usług 2 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane 232 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 5 terytorialnego 8522 Domy pomocy społecznej Wpływy z róŝnych opłat 9 83 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8524 Rodziny zastępcze 21 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane 232 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 21 terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 417 rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 417 zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 6 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 realizowane przez powiat MOPS Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 15 2 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 2 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 65 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wpływy z usług Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 269

7 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 1 16 pracowników powiatowego urzędu pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne 1 83 Wpływy z usług 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 626 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 1 publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność 4 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 34 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 6 x x x Ogółem OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 28 r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 28 r Rolnictwo i łowiectwo 1 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 43 Zakup usług pozostałych 6 13 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 2 Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną 2 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1 43 Zakup usług pozostałych 1 6 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dopłaty w spółkach prawa handlowego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych 4 43 Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Infrastruktura portowa 99

8 Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 9 finansowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 63 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 43 Zakup usług pozostałych 1 7 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 1 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego 5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 61 oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 5 finansowych 795 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Prace geodezyjne i kartograficzne 2 43 Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2

9 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Organizacja targów i wystaw 1 43 Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Informatyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Zakup usług pozostałych Rady miast na prawach powiatu RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy miast na prawach powiatu Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące 233 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 5

10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Komisje poborowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 43 Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Krajowe podróŝe słuŝbowe RóŜne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Wojska Lądowe 2 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 37 Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 45 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenia roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2

11 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Obrona cywilna Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki StraŜ Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 7 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 4 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych 8 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, od kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 259 prowadzonej przez osobę inną niŝ jst. lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 8 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup środków Ŝywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałow i wyposaŝenia Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług pozostałych 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Przedszkola specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 259 prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jst. oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 243 3

13 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DowoŜenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Licea profilowane Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 11 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcania i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

15 Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinnsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Programy profilaktyki zdrowotnej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9 43 Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przeciwdziałania alkoholizmowi Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usłu zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 6 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2

16 Zakup energii Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 8 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

17 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałow i wyposaŝenia MOPS Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 7 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4

18 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝwoe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 43 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 39 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetu jednostek samorządu terytorialnego 1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 43 Zakup usług pozostałych Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 2 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 8

20 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Placówki wychowania pozaszkolnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Internaty i bursy szkolne Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące 233 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 35 terytorialnego 427 Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka odpadami 1 43 Zakup usług pozostałych 1 93 Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych 2 43 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja z budŝetu dla zakładu budŝetowego na pierwsze wyposaŝenie w środki obrotowe Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 2 965

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo