Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2013r Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Wpływy z usług , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Drogi publiczne gminne , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Turystyka , Pozostała działalność ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki , Pozostała działalność , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Działalność usługowa 4 000,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 607 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2013r Cmentarze 4 000, Wpływy z różnych opłat 4 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 Urzędy naszelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 660,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Pozostała działalność , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 3 442, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1 195, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 5 000, Opłata od posiadania psów 3 000, Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty miejscowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 607 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2013r Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Przedszkola , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z usług ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 607 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2013r Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Szkolne schroniska młodzieżowe , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub 0730 spółek jednostek samorządu terytorialnego , Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy z usług , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z usług , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wpływy z usług , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,59 RAZEM ,98

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 607 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (dochody własne) Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2013r Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Wpływy z usług , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Drogi publiczne gminne , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Turystyka , Pozostała działalność ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki , Pozostała działalność , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Działalność usługowa 4 000,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 607 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2013r Cmentarze 4 000, Wpływy z różnych opłat 4 000, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Pozostała działalność , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 3 442, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1 195, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 5 000, Opłata od posiadania psów 3 000, Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty miejscowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 607 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2013r Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Przedszkola , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z usług ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Szkolne schroniska młodzieżowe , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub 0730 spółek jednostek samorządu terytorialnego , Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy z usług , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z usług , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz. 607 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2013r Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wpływy z usług , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność , (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,59 RAZEM ,98

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz. 607 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń) Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2013 r. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 RAZEM ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz. 607 Lp. Dział Rozdz. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. Rok zakończenia w zł Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu Limity wydatków budżetowych na wieloletnie Jednostka programy inwestycyjne Okres realizacji organizacyjna realizująca program lub koordynująca Rok wykonywanie rozpoczęcia programu Łączne nakłady finansowe w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Gminy Rewal Budowa zejścia na plażę przy ulicy Klifowej w Trzęsaczu (spłata cesji) Urząd Gminy Rewal Budowa przystanku autobusowego w Pobierowie (spłata cesji) Urząd Gminy Rewal Spłata cesji wierzytelności tytułem porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD Urząd Gminy Rewal Spłata cesji wierzytelności tytułem porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD Urząd Gminy Rewal Budowa promenady nadmorskiej i budowa pomostu spacerowocumowniczego w Rewalu (Promenada Słońca - od ulicy Szczecińskiej do ulicy Klifowej włącznie). Urząd Gminy Rewal Budowa pomostu spacerowocumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu. Urząd Gminy Rewal

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 13 Poz Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Zagospodarowanie turystyczne terenu po OW Bursztyn, budowa promenady od ul.mickiewicza do ul. Jana z Kolna i budowa pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie. Urząd Gminy Rewal Budowa przystani jachtowej w Niechorzu Urząd Gminy Rewal Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Budowa zejścia na plażę w Rewalu (przy ulicy Klifowej) Urząd Gminy Rewal Budowa zejścia na plażę w Pobierowie(przy ul. Mickiewicza) Urząd Gminy Rewal Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Grunwaldzkiej do zejścia na plażę w Pobierowie Urząd Gminy Rewal Zintegrowany system wypożyczalni rowerów w Gminie Rewal Urząd Gminy Rewal Przebudowa centrum miejscowości Niechorze. Urząd Gminy Rewal Zagospodarowanie Parku Morskiego w Pogorzelicy Urząd Gminy Rewal Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność rezerwatu Jeziora Liwia Łuża w Niechorzu Urząd Gminy Rewal Drogi publiczne gminne Mój rynek Urząd Gminy Rewal Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na od Latarni Morskiej w Niechorzu do ulicy Brzozowej w Rewalu Urząd Gminy Rewal Budowa ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Pustkowo i Pobierowo Urząd Gminy Rewal Drogi publiczne gminne Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Trzęsacz (ruiny) - Rewal (ul. Saperska) Urząd Gminy Rewal Gospodarka 700 mieszkaniowa

12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 14 Poz Pozostała działalność Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rewalu (20 lokali) Urząd Gminy Rewal Pozostała działalność Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pobierowie przy ul. Wrocławskiej i Piastowskiej, w celu utworzenia 20 lokali socjalnych Urząd Gminy Rewal Działalność 710 usługowa Plany 23 zagospodarowania przestrzennego Plany zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy Rewal Administracja 750 publiczna Urzędy gmin Paszport do eintegracjiprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim Urząd Gminy Rewal Urzędy gmin Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystcznych Powiatu Gryfickiego Urząd Gminy Rewal Urzędy gmin Budowa budynku Ratusza w Rewalu Urząd Gminy Rewal Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Budowa centrum ratownictwa w Niechorzu (spłata cesji) Urząd Gminy Rewal Ochotnicze Straże Pożarne Budowa centrum ratownictwa w Pobierowie (spłata cesji) Urząd Gminy Rewal Oświata i 801 wychowanie Szkoły podstawowe Rozbudowa Szkoły w Niechorzu Urząd Gminy Rewal Szkoły podstawowe Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Niechorzu Urząd Gminy Rewal Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Budowa ośrodka zdrowia w Rewalu Urząd Gminy Rewal

13 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 15 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe Gospodarka komunalna i ochrona Przebudowa schroniska młodzieżowego w Pobierowie Urząd Gminy Rewal środowiska Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie, Oczyszczanie miast i wsi gmina Rewal Urząd Gminy Rewal Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Domy i ośrodki kultury, Budowa Centrum Kultury i świetlice i kluby Amfiteatru w Rewalu Urząd Gminy Rewal Budowa budynku świetlicy w Pustkowiu wraz z Domy i ośrodki kultury, zagospodarowaniem terenu świetlice i kluby przy stawie w Pustkowie Urząd Gminy Rewal Park entograficzny Muzeum Muzea Rybołówstwa w Niechorzu Urząd Gminy Rewal Kultura fizyczna i 926 sport Obiekty sportowe w Niechorzu, Rewalu i Obiekty sportowe Pobierowie (spłata cesji) Urząd Gminy Rewal Obiekty sportowe Budowa boiska sportowego w Pogorzelicy - Gmina Rewal Urząd Gminy Rewal Obiekty sportowe Budowa basenu w Rewalu Urząd Gminy Rewal Obiekty sportowe Obiekty sportowe Budowa hali do tenisa ziemnego i squasha w Pogorzelicy - Gmina Rewal Urząd Gminy Rewal Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Liwia Łuża i budowa centrum windsurfingu w Niechorzu Urząd Gminy Rewal Razem:

14 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 16 Poz. 607 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013r. w zł z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (5+9) Wydatki bieżące Wynagrodzenia w tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wydatki majątkowe OGÓŁEM (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

15 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 17 Poz. 607 WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL na 2013r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. z tego: w zł Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 6 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 3 000, , Pozostała działalność 3 500, , Rybołówstwo i rybactwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rybactwo 4 000, , Zarybianie polskich obszarów morskich , , Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne , , , , , Turystyka , , , ,50 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,50 0,00 0,00 0, , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Pozostała działalność , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Cmentarze , , , , Administracja publiczna , , , ,32 0,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin , , , , Urzędy gmin , , , , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 18 Poz. 607 z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 660, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji , , , Straż Graniczna , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Obrona cywilna , , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , , , Straż Miejska , , , , Pozostała działalność , , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe , , , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0, Ratownictwo medyczne , , Zwalczanie narkomanii , , , ,85

17 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 19 Poz. 607 z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pomoc społeczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Pozostała działalność , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,50 0,00 0,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , Schroniska dla zwierząt , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Pozostała działalność , , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 20 Poz. 607 z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Pozostała działalność , , , Kultura fizyczna i sport , , , , ,00 0,00 0, , Obiekty sportowe , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , Pozostała działalność , , ,02 SUMA WYDATKÓW GMINY , , , , , ,00 0, ,60 NADWYŻKA BUDŻETU (+) DEFICYT BUDŻETU( -) ,04

19 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 21 Poz. 607 WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL NA 2013 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY z tego: Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. w zł Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 6 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 3 000, , Pozostała działalność 3 500, , Rybołówstwo i rybactwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rybactwo 4 000, , Zarybianie polskich obszarów morskich , , Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne , , , , , Turystyka , , , ,50 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,50 0,00 0,00 0, , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Pozostała działalność , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Cmentarze , , , , Administracja publiczna , , , ,32 0,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin , , , , Urzędy gmin , , , , ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 22 Poz. 607 z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji , , , Straż Graniczna , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Obrona cywilna , , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , , , Straż Miejska , , , , Pozostała działalność , , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe , , , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0, Ratownictwo medyczne , , Zwalczanie narkomanii , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pomoc społeczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 23 Poz. 607 z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Domy pomocy społecznej , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, , Wspieranie rodziny , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , Dodatki mieszkaniowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Pozostała działalność , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,50 0,00 0,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , Schroniska dla zwierząt , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Muzea , , ,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 24 Poz. 607 z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Pozostała działalność , , , Kultura fizyczna i sport , , , , ,00 0,00 0, , Obiekty sportowe , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , Pozostała działalność , , ,02 SUMA WYDATKÓW GMINY , , , , , ,00 0, ,60

23 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 25 Poz. 607 WYDATKI BUDŻETU GMINY REWAL NA 2013r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r. (5+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w zł Wydatki majątkowe Ochrona zdrowia , , , ,53 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,68 SUMA WYDATKÓW GMINY , , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 26 Poz. 607 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013r. Wydatki z tego: w zł Dział Rozdział Dotacje udzielone ogółem (4+8) Wydatki bieżące Wynagrodzenia z tego: w tym: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 OGÓŁEM ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

25 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 27 Poz. 607 DOTACJE PODMIOTOWE* W 2013r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. w zł Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie RAZEM Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie Przedszkole Sióstr Służebniczek w Niechorzu RAZEM Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie RAZEM Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie RAZEM Gminny Ośrodek Kultury - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby RAZEM Gminny Ośrodek Kultury - Muzea RAZEM OGÓŁEM DOTACJE * mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art.80 ust.4 i art..4 ustawy o systemie oświaty w związku z art.106 ust.2 pkt 2 i art..184 ust.1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

26 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 28 Poz. 607 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM W 2013r. w zł Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Jednostki wybrane w drodze otwartego konkursu ofert dotacja na rzecz osób w wieku emerytalnym w celu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Jednostki wybrane w drodze otwartego konkursu ofert Dotacja na upowszechnianie kultury Jednostki wybrane w drodze otwartego konkursu ofert Dotacja na upowszechnianie kultury Jednostki wybrane w drodze otwartego konkursu ofert Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu RAZEM

27 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 29 Poz. 607 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013r. w zł Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja na upowszechnianie kultury Gminny Ośrodek Kultury - Muzea Dotacja na upowszechnianie kultury RAZEM

28 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 30 Poz. 607 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM W 2013r. w zł Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Ochotnicza Straż Pożarna RAZEM Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP

29 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 31 Poz. 607 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia r. Lp. Treść Klasyfikacja w złotych Kwota 2013 r Przychody z zaciąniętych kredytów na rynku krajowym Przychody i rozchody budżetu GMINY REWAL w 2013 r. Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżki z lat ubiegłych 957 Przychody ze sprzedaży innych papierów 7. wartościowych ,04 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,04 Rozchody ogółem: ,04 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów ,04 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/149/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 187 990,26 801

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W Sprawozdanie Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 r. Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo