Uchwała Nr 434/15/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 434/15/02"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz 1014 z póź.zm., oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142 poz Zarząd Miasta uchwala co następuje: 1 Przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2001 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia niniejszego sprawozdania Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Nowy Sącz celem zaopiniowania. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2001 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg Uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych dochodów , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,50

3 3 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki , Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Starostwa powiatowe

4 4 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin , Wpływy z różnych opłat , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Spisy powszechne i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5 5 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej ,48

6 6 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Zaległości z podatków zniesionych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty skarbowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn

7 7 041 Wpływy z opłaty skarbowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu , Opieka społeczna , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

8 8 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dodatki mieszkaniowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Oczyszczanie miast i wsi ,55

9 9 083 Wpływy z usług , Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem ,55

10 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2001 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych , Izby rolnicze Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne opłaty i składki Leśnictwo , Gospodarka leśna , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Składka na ubezpieczenie społeczne , Składka na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,99

11 Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

12 Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Działalność usługowa , Cmentarze , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

13 Rady gmin , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pobór podatków , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ,00

14 Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Spis powszechny i inne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

15 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych

16 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych

18 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,62

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opieka społeczna , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

20 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,99

21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola bez klas , Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej , Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy

22 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Oczyszczanie miast i wsi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miasta i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,47

23 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,97

24 Zakup energii , Zakup usług pozostałych ,89 Ogółem ,71

25 Zestawienie zmian budżetu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów i wydatków Uchwała Rady Miejskiej Data Dochody Przychody Wydatki Rozchody XXXVIII/32/ , ,00 XL/56/ , ,00 XLII/85/ , ,00 XLIII/88/ , ,81 XLV/102/ , ,00 XLVI/116/ , ,00 Razem , ,81 Uchwały Zarządu Miasta 280/36/ , ,00 293/48/ , ,00 363/118/ , ,50 409/164/ , ,00 417/172/ , , , ,50 Razem zmiany , ,31 Uchwała Budżetowa , ,00 Budżet po zmianach , ,31

26 26 Część opisowa do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz Dochody Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Rozdział uzyskana w tym rozdziale kwota zł to odpłatność mieszkańców na realizację infrastruktury wodociągowej w rejonie Skrudziny, Gabonia Praczki i Gołkowic Górnych. Rozdział dochody w wysokości zł to odpłatność za świadectwa pochodzenia zwierząt. Dział 020 Leśnictwo 020 Leśnictwo Gospodarka leśna

27 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 097 Wpływy z różnych dochodów Rozdział Na planowany dochód w tym rozdziale uzyskano zł co stanowi 111,71%. Na dochód składają się kwoty: zł ze sprzedaży drewna, którego pozyskano 606,89 m ³ z czego na cele społeczne przekazano 144,11 m³ w tym 8,11m³ na remont dachu SPZOZ Stary Sącz, 60,55 m³ na pomoc socjalną, 20,88 m³ na remont i rozbudowę urządzeń rekreacyjnych Na Dużym Stawie, pomoc pogorzelcom 11,89 m3, Sądeckie centrum Pielgrzymowania 9,94 m3, Stowarzyszenie Greenworks 21,84 m3, regulacja potoku Moszczeniczanka 2,24m3, remont dachu oś. Tysiąclecia 2,50 m3, oraz 9,75 m³ na potrzeby własne urzędu. Łączna wartość przekazanego drewna wynosi ,39 netto. Należy stwierdzić, że niski procent dochodu uzyskano z dzierżawy obwodów łowieckich bo zaledwie 75,80%. Natomiast za sprzedaż pozwoleń na połów ryb (stawy) uzyskano zł tj. 132,17% planowanego dochodu. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Rozdział planowany dochód z wpływów za sprzedaż wody ze zł zmniejszono w trakcie roku budżetowego do wysokości zł, czyli o zł. Wykonano go w wysokości 90,78%. Zaległość na dzień brutto wynosi: Łazy Biegonickie ,10zł, Gołkowice 956,58 zł, Gaboń 672,41 zł, Mostki 1.866,92 zł, Moszczenica 8.573,70 zł.

28 28 Dział 600 Transport i łączność 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Rozdział refundacja części kosztów tj zł wynikająca ze współfinansowania zadań drogowych w Barcicach (chodniki i zatoczka). Rozdział w tym rozdziale otrzymaliśmy darowiznę w wysokości zł od Telewizji Polskiej S.A., oraz dotację w wysokości zł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 083 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 092 Pozostałe odsetki Rozdział planowany dochód zrealizowany został w wysokości 83,09%. Dochody z tytułu wydzierżawionych przez Urząd Miasta i Gminy gruntów wyniosły brutto ,87. Od powyższych

29 29 wpływów został odprowadzony podatek VAT w kwocie 9.487,61, w efekcie czego dochody netto z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów wyniosły ,26. Zaległość na dzień roku wyniosła 9.046,14 zł, co do wszystkich dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły ,11. Urząd Miasta i Gminy wydzierżawia lokale użytkowe w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barcicach o łącznej powierzchni użytkowej 338,08 Dochody brutto z tytułu wydzierżawionej w/w powierzchni wyniosły ,80. Od powyższych dochodów został odprowadzony podatek VAT w kwocie 5.411,20, dochody netto ukształtowały się na poziomie ,60. Wydzierżawiamy i wynajmujemy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1.386,02 Dochody brutto z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ,10. Od tej kwoty odprowadzono VAT w kwocie ,37. Dochody netto wyniosły ,73. Zaległości z tego tytułu na dzień wyniosły ,40. Dochody najmu Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach wyniosły 2.767,12. Wykonanie dochodów za wynajem lokali mieszkalnych na Oś. Słonecznym i Oś lecia ukształtowało się na poziomie , a za lokale mieszkalne w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barcicach w wysokości Zaległość w opłatach czynszu na osiedlach wynosi zł. Dochód ze sprzedaży mieszkań wyniósł zł. Natomiast dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł zł w tym zł za camping n. Popradem w Starym Sączu, oraz ze sprzedaży 2 działek przy Wielkim Wygonie ,59 zł. Podkreślić należy fakt, że zmiana sposobu sprzedaży działek z ofertowego na przetarg nieograniczony pokazała duże zainteresowanie tą formą kupna jak również jednoznacznie podniosła wartość danej działki. Pozostałe dochody to odsetki w wysokości zł od nieterminowych wpłat. Dział 710 Działalność usługowa 710 Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Rozdział zgodnie z porozumieniem zawartym z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim środki na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych przekazano na rachunek urzędu po przedłożeniu kopii rachunków i protokołu odbioru robót.

30 30 Dział 750 Administracja publiczna 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Spisy powszechne i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział zaplanowana kwota na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w formie dotacji na obsługę 6,21 etatu w zakresie stanowisk: obrona cywilna, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego została zmniejszona do kwoty zł decyzją Wojewody a wykonanie wyniosło 100%. Rozdział dotacja otrzymana ze starostwa na realizację zadań powierzonych w zakresie budownictwa i geodezji na podstawie porozumienia. Kwota zł została Uchwałą Rady wprowadzona do budżetu. Wykonanie wynosi 100%. Rozdział dochód w tym rozdziale uzyskano ze sprzedaży samochodu niva zł, karuzeli 190 zł, materiałów przetargowych zł. Rozdział dotacja w wysokości zł jest przeznaczona na przygotowanie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych.

31 31 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Rozdział środki w wysokości zł z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone zostały na wydatki związane z przygotowaniem wyborów. Otrzymana kwota zł stanowi 100% planu. Rozdział przekazano dotację w wysokości zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Usuwanie skutków powodzi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

32 32 Rozdział zaplanowana kwota 300 zł przyznana dotacja na zadania z obrony cywilnej. Rozdział kwota w wysokości zł została przekazana przez PKN ORLEN S.A. na zakup paliwa do usuwania skutków powodzi przez OSP Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 031 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 031 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych

33 Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 092 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Rozdział wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej realizowany przez urząd skarbowy, który jest dochodem gminy w 100%. Zaplanowany dochód w wysokości zł oparty został na realizacji roku Jak wynika z wykonania, które wyniosło zł jest ono trudne do oszacowania. Rozdział planowany dochód to kwota zł, a uzyskana zł to 96,94% planu. 031 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą zł na plan tj. 97,65%. Na podstawie złożonych deklaracji wymiar podatku na dzień stanowi kwotę zł. Umorzenia zaległości podatkowej stanowią zł tj. około 7,74% wymiaru i 8,70% planu dochodu tego podatku (w tym między innymi: UM i G , SPZOZ Stary Sącz ). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 29 wniosków w sprawie zwolnienia od płacenia podatku, umorzenia zaległości podatkowej. Wydano 17 decyzji pozytywnych, 6 decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego, 2 decyzje o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, 1 decyzję odmowną, 3 decyzje częściowo pozytywne. czterem jednostkom ze względu na trudności finansowe odroczono termin płatności podatku na łączną kwotę zł, oraz jednej jednostce rozłożono na dwie raty zapłatę zaległości w kwocie zł. Ponadto w stosunku do sześciu podmiotów zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i przekazano do organu egzekucyjnego tytuły na kwotę zł. 032 planowany dochód z podatku rolnego od osób prawnych w roku 2001 wyniósł zł, zadeklarowana zaś kwota podatku na dzień wynosi 3.705,50 zł uzyskano wpływ w kwocie

34 co stanowi 98,08% planu. Umorzono podatek na kwotę 177,30 zł. Zaległość na dzień wynosi 2.287,80 zł. 033 podatek leśny od osób prawnych zrealizowany został w wysokości zł co stanowi 98,66%. Należność za podatek wpłacana winna być do 15 każdego miesiąca. 033 podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w wysokości zł na plan zł. Kwota przypisu na dzień wynosi zł. Zaległość w tym podatku na dzień wynosi zł. 050 bardzo małe wykonanie planu zł na planowane zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie od roku i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Planując wpływy z tego podatku (rozdział i rozdział ) oparto się na wykonaniu 2000 roku, które wyniosło zł Jest wynikiem zmiany ustawy o opłacie skarbowej trudnym na dzień dzisiejszy do oszacowania. 091 na zaplanowane odsetki od wpłat nieterminowych wpłynęło zł. Rozdział to wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych. Zaplanowano dochód w wysokości zł zrealizowano na kwotę zł tj 97,36% planu. 031 podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł a wykonanie osiągnęło kwotę zł tj. 94,13%. Wymiar podatku od nieruchomości wg deklaracji na dzień stanowi kwota zł. Umorzono zaległość podatkową na kwotę ,70 zł. Na dzień kwota zaległości w podatku wynosi ,30 zł. Rozpatrzono 195 wniosków w sprawie umorzenia zaległości wydając 9 decyzji negatywnych, 136 decyzji pozytywnych i 24 decyzji częściowo uwzględniających wniosek podatnika, wydano 8 decyzje w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i 18 decyzji w sprawie umorzenia postępowania podatkowego. Ponadto rozpatrzono 3 wnioski wydając decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości. Do podatników wysłano upomnienia za nie wpłacenie w obowiązującym terminie podatku. 032 podatek rolny od osób fizycznych planowany w wysokości zł osiągnął kwotę zł tj. 97,25% planu. Wymiar podatku rolnego na dzień stanowi wg deklaracji ,30 zł. Umorzono podatek na kwotę 3.468,60 zł. Rozpatrzono 53 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, wydając 6 decyzje umarzając w części zobowiązanie, w 39 decyzjach uwzględniono w całości wniosek podatnika, wydano 2 decyzje odmowne, 6 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. 493 nieodpowiedzialnym podatnikom wysłano upomnienia z tytułu zaległości. 033 podatek leśny od osób fizycznych zrealizowano na kwotę zł co stanowi 95,93% planowanego dochodu w wysokości zł. Umorzono zaległość podatkową na kwotę 90,90 zł. 034 podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Zaplanowano dochód w wysokości zł, wykonanie wynosi zł stanowiąc 77,32% planu. Ustawowe odpisy wynikające z wygaśnięcia obowiązku podatkowego wyniosły ,60 zł, umorzono zaległość podatkową na kwotę 6.636,30 zł. Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,50 zł. Należy podkreślić, że wskutek wszczętego postępowania sprawdzającego stwierdzono, że 167 podatników nie zapłaciło w terminie należnego podatku. Wydano 113 decyzji w sprawie określenia zaległości

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W Sprawozdanie Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 r. Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589.426 zł A Dochody własne ( pkt. 1 i 2 ) 1.022.420 zł 1.Podatki i opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 listopada 2005 r. Nr 179 UCHWAŁY RAD GMIN I ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 listopada 2005 r. Nr 179 UCHWAŁY RAD GMIN I ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 listopada 2005 r. Nr 179 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN: 1981 - Nr 1/05 Zarządu Związku Gmin Nidzickich z dnia 23

Bardziej szczegółowo