UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm. 1 ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 dochody majątkowe Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Rozdz Pozostała działalność ,01 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ,00 dochody majątkowe Rozdz Straż gminna (miejska) ,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz ² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz

2 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 dochody majątkowe Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Zmniejszenia dochodów ogółem : ,01 zł w tym ,01 zł dochody majątkowe ,00 zł Zwiększa się dochody Dz. 500 Handel Rozdz Pozostała działalność ,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 dochody majątkowe , ,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 dochody majątkowe ,00 Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00

3 Rozdz Pozostała działalność ,01 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż gminna (miejska) ,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Rozdz Różne rozliczenia finansowe , ,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Zwiększenia dochodów ogółem : ,01 zł w tym ,01 zł dochody majątkowe 5.100,00 zł

4 2. Zmniejsza się wydatki Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 wydatki majątkowe Rozdz Drogi publiczne gminne 6050/ ,00 wydatki majątkowe Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,30 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ,00 wydatki majątkowe Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2540/ ,00 Rozdz Przedszkola 2540/ , / , / , / , / ,00 Rozdz Gimnazja 2540/ ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Rozdz Zasiłki stałe ,00

5 Rozdz Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki majątkowe Zmniejszenia wydatków ogółem : ,30 zł w tym ,30 zł wydatki majątkowe ,00 zł Zwiększa się wydatki Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 Dz. 757 Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola , / ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Pozostała działalność 4300/ ,00

6 Zwiększenia wydatków ogółem : ,30 zł w tym ,30 zł 3. Zmienia się Tabelę Nr 1 Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok, Tabelę Nr 2 Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok i Tabelę Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok oraz Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, Załącznik Nr 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok do uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 4. Plan dochodów po zmianach wynosi ,45 zł w tym a) bieżące w kwocie ,45 zł b) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr Plan wydatków po zmianach wynosi ,87 zł w tym a) bieżące w kwocie ,27 zł b) majątkowe w kwocie ,60 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Adam Lesiński

7 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/270/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok I. Zmniejszenie dochodów na ogólną kwotę ,01 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0490 kwota ,00 zł opłata adiacencka, 0690 kwota 1.000,00 zł kwota ,00 zł - dochody majątkowesprzedaż mienia 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0830 kwota 1.000,00 zł Rozdz Pozostała działalność 2009 kwota 0,01zł - zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu nr POIG/8.3/2011/MAZ/212 pt. Równe szanse einclusion w Sulejówku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu einclusion 3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne 6260 kwota 4.239,00 zł - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania pn. Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straż Pożarnej w Sulejówku dogo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Rozdz Straż gminna (miejska) 0570 mandaty kwota ,00 zł - 4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0910 kwota 1.700,00 zł - Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 kwota 3.000,00 zł - Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0430 kwota ,00 zł - 5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6290 kwota ,00 zł - dochody majątkowe 6. Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej 0750 kwota ,00 zł - (wynajem stadionu) II. Zwiększenie dochodów na ogólną kwotę : ,01 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 500 Handel Rozdz Pozostała działalność 0920 kwota 500,00 zł - dochody bieżące 2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 kwota 5.000,00 zł - dochody majątkowe, 0920 kwota 9.000,00 zł i 0970 kwota ,00 zł - 3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 0690 kwota 3.700,00 zł i 0750 kwota 3.000,00 zł - oraz 0780 na kwotę 100,00 zł- dochody majątkowe i 0970 kwota 748,00 zł -.

8 Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0830 kwota 1.000,00 złdochody bieżące. Rozdz Pozostała działalność 2007 na kwotę 0,01 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu nr POIG/8.3/2011/MAZ/212 pt. Równe szanse einclusion w Sulejówku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu einclusion 4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż gminna (miejska) 0920 kwota 60,00 zł - 5. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 kwota ,00 zł i 0330 kwota 1.000,0 0zł oraz 0500 kwota ,00 zł Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0910 kwota ,00 zł - (odsetki od nieterminowych wpłat) Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 kwota 5.000,00 zł - (zajęcie pasa drogowego) 6. Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących (subwencji ) zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. Rozdz Różne rozliczenia finansowe 0920 pozostałe odsetki kwota ,00 zł i 0970 kwota 3.500,00 zł - 7. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 2310 kwota ,00 złdochody bieżące (dochody z tytułu opłat przekazanych z innych gmin za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli niepublicznych) 8. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 kwota ,00 zł - 9. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury 2910 kwota 54,00 zł- (zwrot dotacji) III. Zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę ,30 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy 2310 kwota ,00 zł - zmniejszenie wydatków na SKM Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 638 Alei Piłsudskiego w Sulejówku kwota ,00 zł- wydatki majątkowe Rozdz Drogi publiczne gminne 6050/03 Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Glinianek do rzeki Długiej (projekt) kwota ,00 zł - wydatki majątkowe 2. Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 kwota 8.400,00 zł przesunięcie wydatków bieżących w związku z koniecznością odłowienia i zabrania z terenu Miasta porzuconych zwierząt 3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4119 kwota 58,30 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w pozycji

9 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na realizację projektu pod nazwą Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek 4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne 6060 kwota 8.478,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straż Pożarnej w Sulejówku dogo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 5. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa kwota ,00zł - Rozdz Przedszkola 2540/01 Prywatne Przedszkole Delfinek kwota ,00 złwydatki bieżące, 2540/02 Niepubliczny punkt Przedszkolny Oleńka kwota ,00 zł-, 2540/03 Niepubliczny punkt Przedszkolny Qur Preschool kwota ,00 zł - wydatki bieżące 2540/04 Niepubliczny punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka na kwotę ,00 zł 2540/05 Niepubliczny punkt Przedszkolny Przytulanka kwota ,00 zł wydatki bieżące Rozdz Gimnazja 2540/06 Prywatne Gimnazjum kwota ,00 zł - wydatki bieżące 6. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 kwota 2.895,00 zł - Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 kwota 3.850,00 zł - Rozdz Zasiłki stałe 3110 kwota 4.733,00 zł - Rozdz Ośrodki pomocy społecznej 4120 kwota 800,00 zł i 4700 kwota 1.300,00 zł 7. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność 4137 kwota 1.335,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Alei Piłsudskiego kwota ,00 zł - wydatki majątkowe IV. Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę ,30 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4590 kwota ,00 zł - (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne) 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 kwota 800,00 zł kwota 58,00 zł oraz 4129 kwota 0,30 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w pozycji wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na realizację projektu pod nazwą Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek 4260 kwota 5.000,00 zł i 4300 kwota ,00 zł - 3. Dz. 757 Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 kwota ,00 zł 4. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 2310 Gminy-współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Sulejówek

10 w przedszkolach kwota 5.000,00 zł 2540/06 Niepubliczny punkt Przedszkolny Jaskinia Talentów kwota 7.602,00 zł 5. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki pomocy społecznej 4110 kwota ,00 zł - 6. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność 4217 kwota 1.335,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Pozostała działalność 4300/01 kwota 8.400,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością odłowienia i

11 DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URM S Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXIV/254/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy , Województwo Mazowieckie - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr Alei Piłsudskiego w Sulejówku 5 116,00 0, Starostwo powiatowe - Przebudowa dróg powiatowych , Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Gminy - Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Sulejówek w przedszkolach , , , Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna ,00

12 Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki nie sektora należące finansów do sektora publicznych finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki Prywatna Szkoła Podstawowa , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Prywatne Przedszkole "Delfinek" , Niepubliczny punkt Przedszkolny "Oleńka" , Niepubliczny punkt Przedszkolny " Qur Preschool" , Niepubliczny punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka" , Niepubliczny punkt przedszkolny "Przytulanka" , Niepubliczny punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów" , Prywatne Gimnazjum , Dowożenie uczniów do szkół 6 000, Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem , Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży , Organizacja i prowadzenie imprez sportowych z promowaniem miejskiego programu "Postaw na rodzinę" , Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży 0, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ceny ścieków , Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych , Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki ,00 OGÓŁEM , , ,74

13 Dział Rozdział Planowane dochody na 2012 r Rolnictwo i łowiectwo DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK Źródło dochodów Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Pozostała działalność 0,00 0,00 595,59 595,59 0,00 Ogółem Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVI/214/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniona URMS Nr XXX/237/2012 z dnia 6 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXI/242/2012 z dnia 27 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXII/246/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. bieżące w tym: majątkowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodu łowieckiego 200,00 200,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone 395,59 395,59 0, Handel razem dział 0,00 0,00 595,59 595,59 0, Pozostała działalność 500,00 0, , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze na targowisku , ,00 0, Wpływy z usług - energia,woda,nieczystości na targowisku , ,00 0, Pozostałe odsetki 500, , ,00 0,00 razem dział 500,00 0, , ,00 0,00 Strona 1

14 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne, wywóz, energia w domach komunalnych majątkowe , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze i najem lokali użytkowych , ,00 0, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000, ,00 0, ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości , ,00 0, , Pozostałe odsetki 9 000, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 0,00 razem dział , , , , , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 73,00 73,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 548, , , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 3 700, , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń - ul.gdańska 3 000, , ,00 0, Dochody ze zbycia praw majątkowych 100,00 100,00 0,00 100, Wpływy z usług 1 000,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 20,00 20,00 0, Wpływy z różnych dochodów 748, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 000, ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0, , ,00 0, Wpływy z usług 1 000, , ,00 0,00 Strona 2

15 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Pozostała działalność 0,01 0, , ,00 0,00 majątkowe 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,75 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0, , ,25 0,00 razem dział 8 548, , , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 238, ,00 0,00 razem dział 0,00 0, , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 0, ,00 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 4 239, ,00 0, ,00 sektora finansów publicznych Straż gminna (miejska) 60, , , ,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,00 0, Pozostałe odsetki 60, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,66 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,31 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,35 0,00 razem dział 60, , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , , ,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 podatkowej , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 700,00 564,00 564,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , , ,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, Podatek rolny 400,00 400,00 0, Podatek leśny 1 000, , ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 Strona 3

16 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, , ,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , , , ,00 0,00 osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny 5 000, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyutułu podatków i opłat , , ,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw majątkowe 5 000,00 0, , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000, , ,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 150,00 150,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00 0, , ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0,00 razem dział , , , ,00 0, Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa , , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , ,00 0, Pozostałe odsetki , , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 500, , ,00 0,00 razem dział ,00 0, , ,00 0, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0,00 0, , ,00 0, /01 Pozostałe odsetki - ZS Nr , ,00 0, /02 Pozostałe odsetki - ZS Nr , ,00 0, /03 Pozostałe odsetki - Sz.P. Nr , ,00 0, /01 Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 1 900,00 900,00 0, /02 Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 2 700,00 700,00 0, /03 Wpływy z różnych dochodów - Sz. P.Nr 3 850,00 850,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

17 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Przedszkola ,00 0, , ,00 0, /01 Wpływy z różnych opłat - opłata stała - MP Nr , ,00 0, /02 Wpływy z różnych opłat - opłata stała - MP Nr , ,00 0, /01 Pozostałe odsetki - MP Nr , ,00 0, /02 Pozostałe odsetki - MP Nr , ,00 0, /01 Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 1 300,00 300,00 0, /02 Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 2 250,00 250,00 0, Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. majątkowe , , ,00 0, Gimnazja 0,00 0, , ,83 0, /04 Pozostałe odsetki - Gimnazjum Nr , ,00 0, /01 Pozostałe odsetki - ZS Nr , ,00 0, /04 Wpływy z różnych dochodów - Gimnazjum Nr 2 600,00 600,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701/04 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , ,00 0,00 źródeł Licea Ogólnokształcące 0,00 0, , ,00 0, Pozostałe odsetki - ZSP 3 800, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów - ZSP 1 000, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,17 0, /04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Świat bez tajemnic ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007/05 europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Równy start w przyszłość ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek) 2009/ /05 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Świat bez tajemnic ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Równy start w przyszłość ) , ,00 0, , ,50 0, , ,25 0, , ,98 0, , ,50 0, , ,94 0,00 razem dział ,00 0, , ,00 0,00 Strona 5

18 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Ochrona zdrowia Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 0, Pomoc społeczna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone majątkowe 1 000, ,00 0,00 razem dział 0,00 0, , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące , ,00 0, Zasiłki stałe 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0, , ,00 0, Pozostałe odsetki 8 500, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone , ,00 0, Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53,00 53,00 0,00 Strona 6

19 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Pomoc dla cudzoziemców 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone majątkowe 1 650, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,00 0,00 razem dział ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,20 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,20 0,00 razem dział 0,00 0, , ,20 0, Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące , ,00 0,00 razem dział 0,00 0, , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , , , Pozostałe odsetki 2 000, ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty na kanalizację i wodę , ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 3 000, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 0, Dotacja otrzymana z państwowwych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0,00 razem dział 0, , , , ,00 Strona 7

20 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 54,00 0,00 54,00 54,00 0, Kultura fizyczna Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe 54,00 54,00 54,00 0,00 razem dział 54,00 0,00 54,00 54,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 0, Dotacja otrzymana z państwowwych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM W TYM: razem dział 0, , , ,00 0, , , , , ,00 1) Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE f) Dotacja z budżetu państwa 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,20 0, , ,59 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,64 0, , ,22 0, , ,00 0,00 Strona 8

21 WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK z tego: Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniona URMS Nr XXI/169/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVI/214/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXX/237/2012 z dnia 6 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXI/242/2012 z dnia 27 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXII/246/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXIV/254/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. z tego: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki bieżace Wydatki jednostek w tym na: Wydatki związane Wynagrodzenia z realizacją ich statutowych i składniki od nich naliczane zadań Dotacje na zadania bieżace Wydatki na programy Świadczenia na rzecz osób ze środków UE fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine Obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 168, , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność - zadania zlecone 0,00 0,00 395,59 395,59 395,59 0,00 395,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7,76 7,76 7,76 7,76 0, Różne opłaty i składki 387,83 387,83 387,83 387,83 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 116,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Dostarczanie wody 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("GEOTERMIA ") 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("SULEJÓWEK INWESTYCJE ") ,00 0,00 0, , , Handel 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 Str. 1 / 14

22 z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki bieżace Wydatki jednostek w tym na: Wydatki związane Wynagrodzenia z realizacją ich statutowych i składniki od nich naliczane zadań Dotacje na zadania bieżace Wydatki na programy Świadczenia na rzecz osób ze środków UE fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine Obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i lączność 0, , , , ,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy 0, , , ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,74 0, ,74 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 8 000, , , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 8 000, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 0, , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 6 500, , , ,00 0,00 Gospodarka gruntami i ,00 0, , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , ,48 0, , , , ,00 0, Działalność usługowa 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 400, , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 6 500, , , ,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , ,00 0, Administracja publiczna ,30 58, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 Str. 2 / 14

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo