Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2015r., poz z późn. zm.) oraz z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzierżoniów postanawia: 1 1. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2015 rok stanowiące załącznik 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

3 Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Realizacja dochodow budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w układzie klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Dochody , , , ,42 90,95 108, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , ,00 100,87 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,35 23,22 6, Podatek od nieruchomości ,00 0, , ,34 85,35 85, Podatek rolny , , , ,64 88,73 83, Podatek leśny ,00 0, , ,00 119,53 119, Podatek od środków transportowych ,00 200, , ,71 102,40 102, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000, , , ,00 62,20 31, Podatek od spadków i darowizn , , , ,53 96,71 174, Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 88,24 66, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,78 72,97 63, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0, , ,39 91,13 91, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , ,93 106,92 106, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , ,77 72,61 72, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,98 120,92 156, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 600, Wpływy z różnych opłat , , , ,73 79,19 70, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,38 74,12 64, , , , ,54 37,11 33, Wpływy z usług , , , ,33 99,67 112, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , ,20 100,00-1

4 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,64 85,31 71, Pozostałe odsetki , , , ,54 135,76 171, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , ,10 100, Wpływy z różnych dochodów 9 150, , , ,42 99, , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , ,45 78,54 134, , , , ,62 77,24 124, , , , ,90 99,75 139, , , , ,49 97,79 144,99 0, , , ,00 100,00-0,00 0,00 0, , , , , ,00 100,00-0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00-0,00 350,00 350,00 452,82 129, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100,00 100,05 2

5 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [5] [6] [7] , , , ,00 99,93 722,52 0, , , ,34 94,94-0, , , ,04 97, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , ,68 72,88 159, , , , ,96 100,00 16,55 0, , , ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 0,00 44,

6 Załącznik nr 1/2 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Realizacja dochodow budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w podziale na i Dział Dochody Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr Rolnictwo i łowiectwo 0, , , , , ,00 96,91 99,84-99, Melioracje wodne 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 57, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,00 0, ,00 0, ,00-99,84-99, , ,00 0, ,00 0, ,00-99,84-99, Pozostała działalność 0,00 0, ,61 0, ,61 0,00 100, ,00 0, ,61 0, ,61 0,00 100, Leśnictwo 2 000,00 0, ,00 0, ,96 0,00 100,00-111, Gospodarka leśna 2 000,00 0, ,00 0, ,96 0,00 100,00-111, ,00 0, ,00 0, ,96 0,00 100,00-111, Transport i łączność , , , , , ,02 77,43 78,38 123,87 216, Drogi publiczne powiatowe 0, ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-221, , ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-92, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Drogi publiczne gminne 3 000,00 0, , , , ,00 92,45 100,00 92, ,00 0, ,00 0, ,63 0,00 72,45-72, ,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Drogi wewnętrzne 0, ,00 0, ,00 0, ,02-67,74-191, ,00 0,00 0, ,00 0, ,34-94, [7] [8] 1 / 9

7 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] , ,00 0, ,00 0, ,68-66,55-180, Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 0, ,64 0, ,07 0,00 77,24-124, ,00 0, ,74 0, ,45 0,00 77,24-124, ,00 0, ,90 0, ,62 0,00 77,24-124, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Turystyka 0,00 0,00 350,00 0,00 349,50 0,00 99, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 0,00 350,00 0,00 349,50 0,00 99, ,00 0,00 350,00 0,00 349,50 0,00 99, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,78 91,90 66,69 146,74 113, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,78 91,90 66,69 146,74 113, ,00 0, ,00 0, ,39 0,00 91,13-91, ,00 0, ,00 0, ,42 0,00 73,95-64, ,00 0, ,00 0, ,91 0,00 104,03-104, ,00 0, ,00 0, ,75 0,00 81,67-114, ,00 0, ,00 0, ,53 0,00 99, , ,00 0, ,00 0, ,54-37,11-33, ,00 0,00 0, ,00 0, ,20-100, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-99, ,00 0,00 0, ,00 0, ,04-99, Działalność usługowa 2 000,00 0, ,00 0,00 650,00 0,00 65,00-32, Cmentarze 2 000,00 0, ,00 0,00 650,00 0,00 65,00-32, ,00 0, ,00 0,00 650,00 0,00 65,00-32, Administracja publiczna ,00 0, , , , ,00 102,80 100,00 144, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108,44-2 / 9

8 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, ,00 0, ,33 0,00 124, ,00 0,00 205,00 0,00 269,85 0,00 131, ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 124, Pozostała działalność 0,00 0, , , , ,00 97,69 100, ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 97, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 650,00 0, ,00 0, ,98 0,00 99, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0, ,00 0, ,98 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 98, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 98, Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Obrona cywilna 1 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100,00 - [7] [8] 3 / 9

9 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr ,00 0, ,00 0, ,69 0,00 91,69-89, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 62,75-31, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 62,20-31, ,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 0, ,55 0,00 79,42-79, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 78,39-78, ,00 0, ,00 0, ,30 0,00 88,41-88, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 119,38-119, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 65,00-34, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 110,12-124, ,00 0, ,00 0,00 619,00 0,00 61, ,00 0,00 300,00 0,00 287,20 0,00 95, ,00 0, ,00 0, ,05 0,00 56,75-56, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,19 0,00 96,13-93, ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 103,39-103, ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 88,76-82, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 121,10-121, ,00 0, ,00 0, ,71 0,00 104,42-110, ,00 0, ,00 0, ,53 0,00 96,71-174, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 85,38-61,66 - [7] [8] 4 / 9

10 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 121,25-155, ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 94,37-94, ,00 0, ,00 0, ,59 0,00 93,01-69, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wg. uchwały na kon.okr ,00 0, ,00 0, ,60 0,00 76,46-68, ,00 0, ,00 0, ,78 0,00 72,97-63, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 106,92-106, ,00 0, ,00 0, ,14 0,00 72,66-72, ,00 0, ,00 0, ,75 0,00 95, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 79,35-79, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,00 0, ,35 0,00 100,75-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,87-100, ,00 0, ,00 0, ,35 0,00 23,22-6, Różne rozliczenia ,00 0, , , , ,96 100,16 100,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Różne rozliczenia finansowe 0,00 0, , , , ,96 144,50 100, ,00 0,00 0,00 0, ,54 0, ,00 0, ,19 0, ,19 0,00 100, ,00 0,00 0, ,96 0, ,96-100, Oświata i wychowanie ,00 0, ,95 0, ,39 0,00 108,74-165, Szkoły podstawowe 0,00 0, ,31 0, ,38 0,00 106, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 127, / 9

11 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0,00 677,00 0,00 677,10 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,14 0,00 100, ,00 0, ,37 0, ,20 0,00 97, ,00 0, ,94 0, ,94 0,00 100, wg. uchwały na kon.okr Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-102, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-102, Przedszkola ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 116,01-128, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 112, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 99,13-101, ,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Gimnazja 0,00 0, ,64 0, ,99 0,00 100, ,00 0,00 52,00 0,00 52,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,35 0,00 100, ,00 0, ,64 0, ,64 0,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0, ,00 0, ,28 0,00 101, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 100, ,00 0,00 780,00 0,00 871,16 0,00 111, Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 103,32 0, Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0,00 0,00 13,11 0, ,00 0,00 0,00 0,00 13,11 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 90,21 0, ,00 0,00 0,00 0,00 90,21 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 100,03-116, Domy pomocy społecznej 0,00 0, ,00 0, ,87 0,00 94, ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 94, Wspieranie rodziny 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, / 9

12 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, ,00 0, ,24 0,00 100,34-108, ,00 0,00 800,00 0,00 361,67 0,00 45,21-45, ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 167,14-167, ,00 0,00 0,00 0, ,83 0, ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 99,74-107, ,00 0,00 0,00 0, ,13 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 99,21-109, ,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-95, ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 99,03-142, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 99,18-131, ,00 0, ,00 0, ,45 0,00 55,87-55, ,00 0, ,00 0, ,83 0,00 99,93-133, Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, ,00 0, ,40 0,00 93, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 93, Zasiłki stałe ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 97,61-180, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 56,15-882, ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 99,15-177, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 0, ,80 0,00 100,03-108,44-7 / 9

13 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0,00 0,00 0,00 46,80 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108,41 - wg. uchwały na kon.okr Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0, ,00 0, ,14 0,00 108, ,00 0, ,00 0, ,14 0,00 108, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 99,63-166, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 87, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-162, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, ,00 0, ,59 0,00 77, Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, ,00 0, ,59 0,00 77, ,00 0, ,00 0, ,59 0,00 76, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , , ,00 91,40 218,78 87, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0, ,26 0,00 95,05-99, ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 117,85-78, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 95,48-100, ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 50,43-50, ,00 0,00 500,00 0,00 662,85 0,00 132, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00-97, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-97, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 65,51-39, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 65,51-39, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , / 9

14 Dział Rozdział Grupa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. 0,00 0, ,00 0, ,96 0,00 105, Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0, ,00 0, ,96 0,00 105, ,00 0,00 0,00 0, ,96 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100, ,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100, Kultura fizyczna 0,00 0, , , , ,12 100,00 42, Obiekty sportowe 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00-127, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-127, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , , ,60 44,12 100,00 0, ,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100, ,00 0, ,60 0, ,60 0,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44, R A Z E M , , , , , ,88 95,53 76,49 102,58 184,86 [7] [8] 9 / 9

15 Załącznik nr 1/3 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Realizacja wydatków budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w układzie klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Wydatki , , , ,92 88,79 108, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,42 93,93 116, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , ,00 96,38 96, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 100,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 100, , , , ,24 93,01 97,44 400, , , ,00 100,00 677, ,00 0, , ,99 84,26 84, , , , ,76 97,23 181, , , , ,05 53,99 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,00 99,59 106, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,44 98,46 137, Świadczenia społeczne , , , ,10 99,37 111, Stypendia dla uczniów , , , ,49 78,34 313, Stypendia różne ,00 0, , ,00 96,00 96, Inne formy pomocy dla uczniów , , , ,00 70,19 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,61 96,32 97,43 1 / 3

16 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,95 96,48 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , ,00 86,98 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,96 98,43 101, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 448,70 448,70 448,70 100, Składki na Fundusz Pracy , , , ,67 82,04 72, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,15 99,60 110, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 46,94 43, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,51 86,95 116, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,55 98,53 90, Wynagrodzenia bezosobowe 7 664,00-588, , ,39 98,53 90, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,38 69,95 72, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,53 99,06 251, Zakup energii , , , ,48 89,15 80, Zakup usług remontowych , , , ,90 72,32 66, Zakup usług zdrowotnych 9 960, , , ,00 84,04 64, Zakup usług pozostałych , , , ,22 79,91 85, Zakup usług pozostałych , , , ,90 98,97 207, Zakup usług pozostałych , , , ,57 98,97 207, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,36 97,05 144, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,81 86,74 221, Podróże służbowe krajowe , , , ,13 86,56 77, Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 300, , ,64 47,20 50, Różne opłaty i składki , , , ,77 91,42 301, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,51 94,88 79, Podatek od nieruchomości ,00-100, , ,00 81,36 81, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 900,00 900,00 900,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 6 000, , ,00 966,00 42,00 16, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 800,00 0,00 800,00 361,67 45,21 45,21 2 / 3

17 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] , , ,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , ,75 48,47 51, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,50 65,92 55, Rezerwy , , ,15 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,09 81,14 150, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 99,84 918, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,62 98,03 363, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,64 98,85 455, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , ,00 92,68 101, , , , ,00 100,00 140,00 0, , , ,00 100, , , , ,87 80,07 68,99 3 / 3

18 Załącznik nr 1/4 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Realizacja wydatków budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w podziale na i Dział Wydatki Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. [7] [8] Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,98 94,02 95,71 755,52 94, Melioracje wodne ,00 0, ,00 0, ,07 0,00 62,21-124, ,00 0, ,00 0, ,27 0,00 9,35-9, ,00 0, ,00 0, ,80 0,00 75,42-201, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,00 0, ,00 0, ,26-95,63-94, , ,00 0, ,00 0, ,47-96,89-62, , ,00 0, ,00 0, ,00-99,03-99, , ,00 0, ,00 0, ,79-96,58-96, , ,00 0, ,00 0, ,00-92,68-101, Izby rolnicze ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 84,26-84, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 84,26-84, Pozostała działalność 400, , , , , ,72 100, ,92 147,99 7, ,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 704,79 0,00 704,79 0,00 100, ,00 0,00 100,45 0,00 100,45 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,64 0, ,64 0,00 100, ,00 0, ,73 0, ,73 0,00 100, , ,00 0, ,00 0, ,72-99,92-147, Przetwórstwo przemysłowe ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 78,66-19, Rozwój przedsiębiorczości ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 78,66-19, ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 78,66-19,55-1 / 19

19 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. [7] [8] Transport i łączność , , , , , ,31 82,58 79,57 89,64 146, Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 93,39-93, ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 93,39-93, Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0, , , , ,00 95,64 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 95, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Drogi publiczne powiatowe 0, ,00 500, ,00 429, ,92 85,92 99,05-94, ,00 0,00 500,00 0,00 429,60 0,00 85, , ,00 0, ,00 0, ,92-98,99-92, , ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-140, Drogi publiczne gminne , , , , , ,64 50, , 99,48 48, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, ,00 0, ,00 0, ,44 0,00 64,59-64, ,00 0, ,00 0, ,17 0,00 46,12-45, , ,00 0, ,00 0, ,64-99, Drogi wewnętrzne , , , , , ,94 47,20 67,02 43,26 199, ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 16,96-17, ,00 0, ,00 0, ,02 0,00 62,78-62, ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 42,87-30, , ,00 0, ,00 0, ,94-67,02-199, Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 0, ,64 0, ,04 0,00 97,03-173, ,00 0,00 600,00 0,00 598,86 0,00 99, ,00 0, ,60 0, ,60 0,00 100, ,00 0,00 448,70 0,00 448,70 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,47 0,00 99, ,00 0, ,92 0, ,55 0,00 98,53-90, ,00 0, ,04 0, ,39 0,00 98,53-90, , 21 2 / 19

20 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,27 0, ,90 0,00 98,97-207, ,00 0, ,11 0, ,57 0,00 98,97-207,44 - wg. uchwały na kon.okr Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0, ,00 0, ,81-99, ,00 0,00 0, ,00 0, ,81-99, Turystyka 5 000,00 0, ,00 0, ,97 0,00 39,00-39, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 0, ,00 0, ,97 0,00 39,00-39, ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 39,00-39, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,30 79,74 93,00 82, Gospodarka gruntami i 3 673, nieruchomościami , , , , , ,30 79,74 93,00 82, ,00 0, ,00 0, ,58 0,00 75,47-72, ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 96,38-135, ,00 0, ,00 0, ,21 0,00 92,02-169, ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 80,34-68, ,00 0,00 900,00 0,00 897,79 0,00 99,75-59, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 82,04-65, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 77,77-77, ,00 0, ,00 0, ,52 0,00 48,53-60, ,00 0,00 130,00 0,00 128,82 0,00 99,09-12, , ,00 0, ,00 0, ,47-82, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-99, ,00 0,00 0, ,00 0, ,83-98, Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 43,35-29, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 40,65-26, ,00 0,00 710,00 0,00 709,08 0,00 99, ,00 0,00 102,00 0,00 101,06 0,00 99, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, , , 06 3 / 19

21 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 28,72-15, Cmentarze 6 800,00 0, ,00 0, ,20 0,00 73,18-73, ,00 0,00 18,00 0,00 17,19 0,00 95, ,00 0,00 3,00 0,00 2,45 0,00 81, ,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0,00 240,40 0,00 16,03-16, ,00 0,00 679,00 0,00 283,92 0,00 41,81-21, ,00 0, ,00 0, ,24 0,00 96,27-108, Administracja publiczna , , , , , ,82 85,86 80,85 88,61 241, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-105, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-137, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-89, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, ,89 0,00 95,43-95, ,00 0, ,00 0, ,83 0,00 98,23-98, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0,00 624,06 0,00 24,96-12, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , , ,22 87,86 66,91 86, ,00 0, ,00 0, ,68 0,00 93,32-90, ,00 0, ,00 0, ,75 0,00 88,68-88, ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 96,68-97, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 66,37-66, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 39,99-39, ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 76,32-87, ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 55,46-43, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 92,95-107, ,00 0, ,00 0,00 876,00 0,00 58,40-58,40-4 / 19

22 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,53 0,00 87,07-108, ,00 0, ,00 0, ,55 0,00 82,85-221, ,00 0, ,00 0, ,69 0,00 90,86-90, ,00 0, ,00 0, ,82 0,00 44,00-44, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 22,56-22, ,00 0, ,00 0, ,59 0,00 85,69-85, ,00 0,00 357,00 0,00 357,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,16 0,00 58,20-58, ,00 0,00 0, ,00 0, ,57-12, ,00 0,00 0, ,00 0, ,65-97, wg. uchwały na kon.okr Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, ,42 0,00 57,95-57, ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 70,03-70, ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 62,39-62, ,00 0, ,00 0, ,44 0,00 50,19-50, Pozostała działalność , , , , , ,60 72,95 99,91 102,05 126, ,00 0, ,00 0, ,23 0,00 98,10-109, ,00 0, ,00 0, ,46 0,00 56,25-66, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 86,98-86, ,00 0, ,00 0, ,30 0,00 74,86-74, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 26,75-26, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 72,17-72, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-60, ,00 0, ,00 0, ,90 0,00 45,37-81, ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 46,40-176, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 83,00-83, ,00 0, ,00 0, ,61 0,00 100,00-568, ,00 0, ,00 0, ,18 0,00 50,33-50, ,00 0, ,00 0,00 278,50 0,00 3,87-3, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 51,96-25, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 50,98-50, , ,00 0, ,00 0, ,60-99,88-99,88 5 / 19

23 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] , ,00 0, ,00 0, ,00-99,93-147, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 650,00 0, ,00 0, ,98 0,00 99, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 239,00 0,00 239,00 0,00 100,00-103, ,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 100,00-70, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-99, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0, ,00 0, ,98 0,00 100, ,00 0, ,40 0, ,40 0,00 100, ,00 0, ,31 0, ,31 0,00 100, ,00 0,00 274,90 0,00 274,90 0,00 100, ,00 0, ,25 0, ,25 0,00 100, ,00 0, ,69 0, ,69 0,00 100, ,00 0,00 237,60 0,00 237,60 0,00 100, ,00 0,00 578,85 0,00 578,83 0,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,55 0, ,55 0,00 100, ,00 0, ,23 0, ,23 0,00 100, ,00 0,00 174,68 0,00 174,68 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,08 0, ,08 0,00 100, ,00 0,00 273,46 0,00 273,46 0,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 98, ,00 0, ,43 0, ,43 0,00 96, ,00 0, ,18 0, ,18 0,00 100, ,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 100, ,00 0, ,75 0, ,75 0,00 100, / 19

24 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0,00 562,30 0,00 562,30 0,00 100, ,00 0,00 118,80 0,00 118,80 0,00 100, ,00 0,00 184,54 0,00 184,54 0,00 100, wg. uchwały na kon.okr Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,13 96,43 99,86 103,97 128, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,13 96,35 99,86 102,23 128, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-120, ,00 0,00 131,00 0,00 130,82 0,00 99, ,00 0,00 19,00 0,00 18,64 0,00 98, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 92, ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 93,66-48, ,00 0, ,00 0, ,17 0,00 73,69-69, ,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, , ,00 0, ,00 0, ,13-99,86-127, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Obrona cywilna 800,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-375, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-568, ,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 100,00-53, Obsługa długu publicznego ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 80,37-70, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 80,37-70, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 80,07-68, Różne rozliczenia ,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00-0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00-7 / 19

25 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00-0, Oświata i wychowanie , , , , , ,80 98,20 93,78 99,98 82, Szkoły podstawowe ,00 0, , , , ,21 99,51 98,91 99, ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 99,97-105, ,00 0, ,00 0, ,21 0,00 99,84-103, ,00 0, ,00 0, ,03 0,00 99,34-101, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 99,68-103, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 98,88-78, ,00 0, ,00 0, ,31 0,00 99,34-99, ,00 0, ,48 0, ,18 0,00 97,50-125, ,00 0, ,83 0, ,55 0,00 98,47-153, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 99,89-84, ,00 0, ,00 0, ,37 0,00 84,33-16, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 94,09-57, ,00 0, ,00 0, ,09 0,00 98,32-101, ,00 0, ,00 0, ,18 0,00 97,42-230, ,00 0, ,00 0, ,46 0,00 89,70-45, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 98,67-82, ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 99,83-75, ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 85,36-50, ,00 0,00 0, ,00 0, ,21-98, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 100,00-111, ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 100,00-90, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 100,00-129, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 100,00-86, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 100,00-99, ,00 0, ,00 0, ,94 0,00 100,00-81, ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 99,97-93, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-71, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-27,71-8 / 19

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo