Poradnik dla Rodziców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik dla Rodziców"

Transkrypt

1 Pordnik dl Rodziców Misją nszej Szkoły jest stworzenie odpowiednich wrunków dl pełnego rozwoju osobowego Uczniów w zgodzie z zsdmi Kościoł Ktolickiego, przy wykorzystniu pedgogiki dr Mrii Montessori, w tmosferze wzjemnego szcunku i w ścisłej współprcy z Rodzicmi. 1

2 Szkoł Podstwow Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej dres: ul. Gruszczyńskiego 12, Wrszw telefon: nr kont: e-mile : szkolny - kls A - kls B - kls C - 2

3 Drodzy Rodzice, Czy pmiętcie jk to było, kiedy smi szliście do szkoły? Przypomnijcie sobie włsne oczekiwni, obwy, rdości i niepokoje Wsze dziecko przeżyw to smo. Czy czegoś Wm wtedy brkowło? Czy obwiliście się czegoś? Pomóżcie dziecku uniknąć przynjmniej niektórych Wszych ówczesnych trosk i przykrości, inne pomóżcie mu przeżyć. Chcemy sprwić, by nuk od smego początku był przygodą i przyjemnością. Rozpoczęcie nuki w szkole to powżny krok w smodzielność. Może być łtwiejszy jeśli dziecko będzie: Znło swoje imię i nzwisko, dres, wiek, dtę urodzin nzwę i dres swojej Szkoły Rozumiło dlczego idzie do szkoły i po co m się uczyć swoje codzienne obowiązki, jko uczni i członk rodziny Umiło smodzielnie się ubierć i rozbierć, nwet związć sznurówki smodzielnie korzystć z tolety zpkowć do tornistr wszystkie potrzebne rzeczy włściwie trzymć kredki orz nożyczki pokzywć gdzie jest gór/dół, lewo/prwo, z/przed/nd powiedzieć o co mu chodzi 3

4 SPIS TREŚCI Wstęp Orgnizcj dni Komunikcj i współprc z Rodzicmi Język ngielski Psycholog, logoped Zdrowie i bezpieczeństwo Wyżywienie Dyscyplin Profilktyk przemocy Oceny Ubrni Opłty Zielone Szkoły i wycieczki Urodziny 4

5 WSTĘP Szkoł Podstwow Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oferuje progrm wychowni i edukcji oprty n zsdch pedgogiki dr Mrii Montessori, relizuje cele i zdni wynikjące z ustwy o systemie oświty, w oprciu o zsdy etyki chrześcijńskiej zwrte w nuczniu Kościoł Ktolickiego. Celem Szkoły jest pomoc kżdemu dziecku w jego integrlnym rozwoju - intelektulnym, społecznym, emocjonlnym, duchowym i fizycznym, przy pełnym posznowniu jego wolności i godności i we współprcy z rodzicmi. Strmy się przygotowć nszych uczniów do przyjęci odpowiedzilności z siebie i otoczenie, do niezleżności w myśleniu, smodzielności w dziłniu, miłości do świt. Dzięki pedgogice Montessori budzimy w dziecich psję odkrywni świt, zinteresownie wiedzą i chęć zdobywni nowych umiejętności. Dbmy również o to, by zdobywnie wiedzy szło w prze z umiejętnością rozumnego posługiwni się nią. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy tworzymy zespół - Rodzice i Nuczyciele. Celem tego pordnik jest zpoznnie Rodziców z zsdmi obowiązującymi w Szkole. Powstł, by ułtwić Rodzicom zrozumienie orgnizcji Szkoły, tkże odpowiedzieć n pytni, które mogą się pojwić w trkcie nszej współprcy. Szkoł Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej jest szkołą niepubliczną o uprwnienich szkoły publicznej, wpisną do rejestru szkół i plcówek niepublicznych prowdzonego przez m. st. Wrszwę pod nr 90/SPN/11. Szkoł utrzymuje się z subwencji oświtowej przyznwnej przez m. st. Wrszw orz opłt rodzicielskich. Z funduszy tych opłcne są wyngrodzeni nszej wysoko kwlifikownej kdry pedgogicznej, utrzymywny jest budynek orz dobrej jkości mteriły edukcyjne. Obowiązują ns przepisy Ustwy o Systemie Oświty, Konwencji Prw Dzieck, wytyczne Interntionl Montessori Council. Przepisy te w połączeniu ze zdrowym rozsądkiem orz troską o bezpieczeństwo i dobro kżdego z dzieci stnowią podstwę nszych decyzji orz ustlnych procedur. 5

6 ORGANIZACJA DNIA Szkoł jest otwrt od poniedziłku do piątku w godz Zjęci obowiązkowe trwją od godz do 15 Kółk zinteresowń w godz Świetlic w godz orz Posiłki: II śnidnie indywidulnie, obid ok. 13 Zjęci popołudniowe Po zjęcich obowiązkowych dzieci mją możliwość spędzć czs w świetlicy lub uczestnicząc w kółkch zinteresowń. Świetlic codziennie w godz Dzieci mją możliwość spędzć miło czs n swobodnej zbwie pod okiem opiekun świetlicy. Kółk zinteresowń uczniowie mogą popołudnimi korzystć z szerokiej oferty kółek zinteresowń. Są to zjęci kulinrne, sportowe, rtystyczne, tneczne, literckie, kulturowo-językowe, modelrskie, szchowe, przygotowujące do konkursów przedmiotowych, tkże zjęci wyrównwcze, logopedyczne. Część z nich jest oferown w rmch opłty z Szkołę, część jest dodtkowo płtn. Pełn ofert kółek jest wywieszon n tblicy ogłoszeń. W pierwszej połowie wrześni dzieci wspólnie z rodzicmi dokonują zpisów n wybrne zjęci dodtkowe. N tej podstwie, strjąc się uwzględnić preferencje dzieci, Szkoł tworzy listę dzieci przyjętych n kżde zjęci. Kółk zinteresowń rozpoczynją się od połowy wrześni. Obecność w Szkole Przy metodzie Montessori przyjętej w nszej Szkole, by możliwy był rozwój dzieck i jego postępy w nuce, dziecko musi być obecne w Szkole. Rodzice mją obowiązek zpewnić dziecku możliwość uczestniczenie w zjęcich i dopilnowć, by opuszczło zjęci tylko wówczs, gdy jest to bsolutnie konieczne. Jeśli dziecko jest długo lub często nieobecne nie m możliwości przerobieni cłego progrmu nuki w dnym roku. Jeśli jednk z powodu choroby dziecko jest w Szkole nieobecne przez dłuższy czs, nuczyciele przekżą rodzicom mterił do przerobieni w domu, 6

7 tkże zwrócą szczególną uwgę, żeby pomóc dziecku ndrobić zległości w klsie. Spóźnieni Dl dzieck pornne spóźnienie do Szkoły wiąże się z dużym stresem. Prosimy Rodziców, by dl dobrego smopoczuci swojego dzieck strli się być zwsze punktulnie. Jeśli pomimo strń dziecko przyjdzie do Szkoły spóźnione, by usznowć prcę pozostłych dzieci i prowdzącego lekcję nuczyciel, prosimy by dołączyło do klsy po cichu, zjęło swoje miejsce nie witjąc się ze wszystkimi kolegmi. Jeśli spóźnieni są częste, Rodzic zostnie poproszony o spotknie z nuczycielem, w celu zrdzeni tej sytucji. Prosimy o dołożenie wszelkich strń, by dzieci były w Szkole n czs. Nsi nuczyciel oprócz ogromnego zngżowni w prcę w Szkole mją również życie prywtne. Prosimy o usznownie ich czsu i punktulne odbiernie dzieci ze Szkoły (Szkoł zmykn jest o godz. 17). Jeśli Rodzic spóźni się odbierjąc dziecko i przyjedzie po godz. 17, zostnie nliczon opłt dodtkow 30 zł z kżde rozpoczęte 15 minut spóźnieni. Usprwiedliwinie nieobecności w przypdku nieobecności dzieck prosimy o wpisnie do dzienniczk usprwiedliwieni, z podniem przyczyny nieobecności. W związku z koniecznością relizowni przez uczniów obowiązku szkolnego jk też w trosce o hrmonijną prcę w specjlnie przygotownym montessorińskim otoczeniu w przypdku plnownej nieobecności dłuższej niż 7 dni, nie związnej z chorobą, niezbędne jest wcześniejsze uzysknie zgody Dyrektor Szkoły. Odbiernie dzieck ze Szkoły Dziecko może zostć odebrne ze Szkoły tylko przez Rodziców lub opiekunów pisemnie przez nich upowżnionych. Upowżnienie nleży wpisć w specjlnie do tego przeznczonym miejscu w dzienniczku uczni. Prosimy uprzedzić osoby upowżnione o możliwej potrzebie okzni dowodu tożsmości. 7

8 Wszelkie ktywności po Szkole powinny być w mirę możliwości zplnowne z wyprzedzeniem. Prosimy o wpisnie do dzienniczk informcji, jeśli dziecko m wrócić do domu z rodzicmi lub opiekunmi kolegów. W przypdku ngłej sytucji, kiedy dziecko m zostć odebrne przez osobę nie posidjącą upowżnieni prosimy o telefoniczne poinformownie o tym Szkoły. Uczeń musi mieć pisemną zgodę Rodziców n smodzielny powrót ze Szkoły. W tkiej sytucji uczeń będzie mógł wyjść ze Szkoły po zkończeniu zjęć obowiązkowych. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI i Tylko ściśle współprcując możemy stworzyć i utrzymć przyjzny chrkter nszej Szkoły. Wszelkie decyzje podejmowne są po rozwżnym rozptrzeniu punktu widzeni rodzic, dzieck i Szkoły. T równowg jest niezbędn i możliw do osiągnięci tylko dzięki współprcy oprtej n dilogu. Zchęcmy do zgłszni wszelkich obserwcji i sugestii. Zebrni i inne formy komunikcji pomiędzy rodzicmi nuczycielmi Zplnowne zebrni z rodzicmi odbywją się trzy rzy w roku n początku, w środku i pod koniec roku szkolnego i są uwzględnione w klendrium Szkoły. Oprócz tego są orgnizowne tzw. dni otwrte jest to czs, kiedy nuczyciele spotykją się indywidulnie z rodzicmi. Dw rzy w roku pod koniec kżdego semestru - Rodzice otrzymują ocenę opisową uczni, w której zwrty jest rport z postępów uczni w poszczególnych sferch. Pondto Rodzice są zwsze zproszeni do spotkń z nuczycielmi, zrówno wychowwcmi jk i nuczycielmi poszczególnych przedmiotów. Kontkt z wychowwcą dzieck jest brdzo wżny. W ciągu roku szkolnego istnieje możliwość indywidulnych spotkń Rodziców z wychowwcmi w trkcie ich cotygodniowego dyżuru w godzinch prcy Szkoły. Informcj o terminch dyżurów jest podwn n tblicy ogłoszeń, Rodzice chcący spotkć się z wychowwcmi są proszeni o zpisywnie się n wybrny dzień. W rzie niemożności przybyci n spotknie w ustlonym dniu prosimy o niezwłoczne poinformownie o tym Szkoły, by nie blokowć terminu. 8

9 Istnieje tkże możliwość kontktu z nuczycielmi w nstępujących formch: - telefoniczn Rodzice mogą zdzwonić do Szkoły i zostwić informcję dl nuczyciel. Jeśli sprw jest piln, będzie to njlepsz drog komunikcji. Nuczyciel oddzwoni, jk tylko będzie mógł. - milow Rodzice mogą npisć do nuczyciel e-mil n dres klsy. Jednkże nuczyciele mją ogrniczony dostęp do poczty internetowej podczs dni prcy, dltego n informcje przekzywne tą drogą odpowidją w ciągu 2-3 dni. Jeśli sprw jest piln, lepiej wysłć e-mil n dres Szkoły. Zwrcmy jednocześnie uwgę, że w czsie opieki nd dziećmi nuczyciele nie mogą rodzicom poświęcić uwgi n jką zsługują. Dotyczy to w szczególności momentu przyprowdzni jk i odbierni dzieck ze Szkoły. W tych sytucjch możliwość bezpośredniej rozmowy z wychowwcą jest zncząco ogrniczon. Informcje ze Szkoły Informcje ze Szkoły są przekzywne drogą milową n dresy podne przez Rodziców w umowie. Prosimy o informcję w przypdku zminy dresu lub numeru telefonu. Wizyt w klsie Obserwcj jest wżnym elementem filozofii Montessori. Aby nprwdę zrozumieć jk dziecko się uczy orz czego się uczy, trzeb je obserwowć. Edukcj dzieck poleg n pełnym prtnerstwie pomiędzy Rodzicem Szkołą. Kżdy Rodzic jest stle zproszony n obserwcję prcy swojego dzieck. Njlepszym czsem jest prc włsn. Prosimy o zgłoszenie nuczycielowi chęci przyjści n obserwcję. Poniższe wytyczne mją pomóc Rodzicowi jk njlepiej skorzystć z obserwcji orz zpewnić dzieciom i nuczycielom kontynuownie normlnego ciągu ktywności. Rodzic będzie mił okzję zobserwowć utentyczną prcę dzieci, jeśli nie będzie on zkłócon jego obecnością. - Prosimy o wyłączenie telefonu. - Prosimy o zjęcie miejsc wskznego przez nuczyciel. 9

10 - Dzieci będą chciły nwiązć rozmowę. Prosimy wytłumczyć im prostymi słowmi, cichym głosem, że przyszli Pństwo obserwowć ich prcę. Prosimy o powstrzymnie się od zdwni pytń dzieciom. - Z wyjątkiem sytucji, kiedy nuczyciel zwrc się do Pństw, prosimy unikć zdwni pytń w tym czsie. Nuczyciel chętnie odpowie n wszelkie pytni po czsie prcy włsnej. - Obserwcj powinn trwć min. 1 godzinę. Kontkt z dyrekcją Rodzice są zwsze mile widzini w biurze Szkoły. Dzieląc się swoimi pomysłmi i spostrzeżenimi przyczyniją się do rozwoju nszej Szkoły. Dltego zchęcmy do kontktu z dyrekcją. W sprwch wżnych njlepiej umówić się n spotknie drogą milową lub telefoniczną będziemy mogli wtedy poświęcić Pństwu tyle czsu ile będzie trzeb. JĘZYK ANGIELSKI I W zkresie nuczni język ngielskiego Szkoł współprcuje ze szkołą językową Erly Stge. Skuteczność metodologii nuczni język ngielskiego stosownej przez Erly Stge opier się n złożeniu systemtycznego, wielokrotnego powtrzni słownictw i przerbinego mteriłu. W związku z tym obok intensywnej nuki w trkcie zjęć szkolnych, dzieciom zdwn jest prc domow, któr m pomóc uczniom w utrwlniu przerbinego mteriłu. Szkoł Erly Stge tkże n bieżąco monitoruje postępy uczniów poprzez testy i sprwdziny, które są ocenine przez nuczycieli. Nuczyciele przekzują dzieciom i Rodzicom informcję o sprwdzinch z wyprzedzeniem. Wyniki testów wyrżne są w procentch. W ciągu roku szkolnego dzieci wrz z nuczycielmi przygotowują też przedstwieni w języku ngielskim, n które są zprszni Rodzice. Nuczyciele Erly Stge chętnie spotkją się z Pństwem w rzie ewentulnych pytń. Więcej informcji możn znleźć n stronie: 10

11 PSYCHOLOG, LOGOPEDA I W Szkole ztrudniony jest psycholog i logoped. Psycholog - wspier nuczycieli w prcy wychowwczej, pomg rozwiązywć trudne sytucje wychowwcze. Służy wsprciem Rodzicom orz dzieciom. Obserwuje zjęci, czsmi prowdzi wrsztty dl dzieci, str się poznć dzieci, żeby w trudnych sytucjch móc jk njlepiej im pomóc. Istnieje możliwość indywidulnego spotkni z nszym psychologiem. Pomoc psycholog jest bezpłtn. Logoped - n początku roku szkolnego przeprowdz bdni przesiewowe. Przekzuje rodzicom informcje n temt ewentulnych problemów logopedycznych dzieck. Prowdzi w Szkole indywidulną terpię logopedyczną. Zjęci te są dodtkowo płtne. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO I Wypdki Podejmujemy wszelkie strni, by zpewnić dzieciom bezpieczeństwo, jednk wypdki mogą się zdrzyć. W tkiej sytucji dziecku zostnie udzielon pomoc i zostnie sporządzony rport z wypdku. Prcownik Szkoły poinformuje o okolicznościch zdrzeni orz udzielonej pomocy. Jeśli urz będzie n tyle powżny, że potrzebn będzie ntychmistow pomoc, prcownik Szkoły wezwie pogotowie i zwidomi Rodziców. Niezbędne jest by w Szkole były zwsze ktulne numery telefonów obojg Rodziców, byśmy w tkich sytucjch mogli się jk njszybciej z Pństwem skontktowć. Lekrstw Zgodnie z przepismi prw nuczyciele nie podją dzieciom żdnych lekrstw. Jeśli dziecko wymg tego, by mu podć lekrstwo, Rodzic powinien przekzć nuczycielowi lekrstwo w oryginlnym opkowniu, podpisnym imieniem i nzwiskiem dzieck orz dołączoną do niego pisemną instrukcją sposobu podwni. Nuczyciel przypilnuje dziecko, by smodzielnie wzięło odpowiednią dwkę leku. Dziecko nie może mieć lekrstw w plecku! 11

12 Choroby przewlekłe Jeśli dziecko cierpi n chorobę przewlekłą lub lergię Rodzic powinien dostrczyć do Szkoły pisemną informcję n ten temt. Lekrstw rtujące życie powinny być w oryginlnym opkowniu podpisnym imieniem i nzwiskiem dzieck z pisemną informcją dotyczącą sposobu podwni, podpisną przez lekrz lub rodzic i przekzne nuczycielowi. Choroby zkźne Rodzic zobowiązny jest powidomić Szkołę o kżdym przypdku choroby zkźnej u dzieck lub u osób z njbliższego otoczeni. Informcj t zostnie przekzn pozostłym członkom społeczności szkolnej, tk by móc zpobiec rozprzestrzenieniu się choroby. Do widomości nie zostnie podne nzwisko dzieck, którego chorob dotyczy. Powrót po chorobie Kżdemu dziecku co jkiś czs zdrzy się zchorowć. Prosimy o nie przyprowdznie do Szkoły dzieci z objwmi choroby tkimi jk: kszel, ktr, gorączk, objwy żołądkowe. Dziecko powinno pozostć w domu przez co njmniej 24 h po ustąpieniu objwów. W przypdku długiej (powyżej tygodni) choroby umożliwijącej ktywność brdzo prosimy o skontktownie się z wychowwcmi dzieck w celu ustleni zdń, które dziecko może wykonywć w domu, by nie dopuścić do powstni zległości. Ngłe zchorownie Rodzic zostnie powidomiony i poproszony o odebrnie dzieck w przypdku wystąpieni: - gorączki powyżej 37,5 st.c - biegunki i/lub wymiotów - wysypki z gorączką - ogólnego złego smopoczuci, które sprwi, że dziecko nie może brć udziłu w normlnej ktywności klsy W tkich przypdkch Rodzic powinien odebrć dziecko w ciągu godziny. 12

13 Wszy Okresowo dw rzy w roku dokonujemy kontroli głów dzieci w celu prewencji wszwicy w nszej Szkole. Mimo to może się zdrzyć, że wszy się pojwią. Rodzice są zobowiązni poinformowć Szkołę tk szybko, jk tylko zuwżą wszy u swojego dzieck. Dzięki temu będziemy mogli poinformowć pozostłe rodziny i podjąć odpowiednie kroki, by zrdzić tej sytucji. Nzwisko dzieck nie zostnie ujwnione. Rodzice dzieck u którego podejrzew się wszy, zostną poproszeni o zbrnie dzieck ze Szkoły i podjęcie odpowiedniej kurcji. Dziecko może powrócić do Szkoły po odbyciu kurcji i wyczesniu wszystkich gnid. Zwrcmy uwgę, że niezleżnie od tego, co piszą producenci środków przeciwko wszom n swoich ulotkch, nie m innego sposobu n uniknięcie nwrotów choroby, jk tylko brdzo dokłdne, ręczne zdjęcie jj (gnid) z włosów. Prcownicy Szkoły sprwdzą głowę dzieck, znim wejdzie ono do klsy. WYŻYWIENIE E Drugie śnidnie orz podwieczorek dzieci przynoszą ze sobą. Wżne by znlzły się w nim zdrowe przekąski knpki, wrzyw, owoce orz wod, w okresie zimowym ciepłe picie w termosie. Prosimy, by nie było w nim produktów o dużej zwrtości cukru lub soli (słodyczy, słodkich soków, słodkich serków, słodkich płtków, chrupków, chipsów, pluszków itd.), gzownych npojów. Uczymy dzieci zdrowych nwyków żywieniowych. Jeśli dziecko będzie ze Szkoły odebrne późno, prosimy o przygotownie mu zrówno śnidni jk i podwieczorku, orz poinstruowni go co jest n śnidnie co n podwieczorek. Obidy w Szkole jest możliwość wykupieni zdrowych i pożywnych obidów. Obidy są płtne z góry z kżdy miesiąc. W rzie nieobecności dzieck możn odwołć obid wysyłjąc SMS n numer telefoniczny Szkoły. Kwot z odliczone obidy zostnie odjęt w kolejnym miesiącu. SMS nleży wysłć njpóźniej do godz dnego dni. 13

14 DYSCYPLINA Wierzymy, iż zdecydownie lepszym rozwiązniem jest budownie wewnętrznej dyscypliny dzieck niż nrzucnie dyscypliny z zewnątrz. Być może wchodząc do nszej Szkoły odniosą Pństwo wrżenie, iż nsi uczniowie są mło zdyscyplinowni. W obecności dorosłych są zpewne nieco głośniejsi niż ich koledzy w innych szkołch. Ruch i dźwięk są nturlne dl dzieci. Jednk dzieci u których wytrenowno zewnętrzną dyscyplinę pod groźbą kry, pozostwione bez dozoru dorosłego wywrcją slę do góry nogmi. Nsi uczniowie nie zmieniją swojego zchowni zleżnie od tego czy nuczyciel ich widzi czy nie. Budownie smodyscypliny i uwewnętrzninie norm jest procesem dłuższym, jednk jego owoce są nieporównywlne. Tylko dziecko wychowywne w wolności i szcunku może doświdczyć rdości ze swego dobrego zchowni orz odkryć korzyści z niego płynące. Nuczenie dzieck smodyscypliny wymg wspólnego wysiłku domu i Szkoły. Ścisł współprc jest tu niezbędn. Uwżmy, że skuteczną metodą wychowwczą jest uświdomienie dzieciom nturlnych konsekwencji ich postępowni orz skutków jkie ono przynosi innym osobom. Uczymy uczniów odpowiedzilności z swoje zchownie. W Szkole obowiązują jsne, stłe, zrozumiłe zsdy. Nuczyciele codziennie obserwują dzieci, co pozwl wychwycić niewłściwe modele zchowń i pomg w formułowniu pomysłów jk możn pomóc dziecku w poprwie jego zchowni. Nieocenion jest tu pomoc szkolnego psycholog. Środki wychowwcze Jeśli zchownie uczni w niewielkim stopniu wykrcz poz reguły szkolne, zostnie on upomniny przez nuczyciel. Jeśli sytucje te będą się powtrzć, lub ich skutki będą powżniejsze uczeń zostnie wezwny n rozmowę z nuczycielem lub z nuczycielem w obecności dyrektor i otrzym wpis do dzienniczk uczni. Jeśli zchownie dzieck stnowi zgrożenie dl niego lub dl innych, zkłóc prowdzenie lekcji, utrudni innym nukę, zostnie zorgnizowne spotknie 14

15 Rodziców z nuczycielem orz uczniem, n którym uczeń zostnie zobowiązny do poprwy zchowni. W trosce o cłą społeczność szkolną jeśli poprw nie nstąpi, konieczne będzie podpisnie przez Uczni i jego Rodziców kontrktu ze Szkołą, w którym Uczeń zobowiąże się do poprwy i prcy nd swoim zchowniem, postwą lub stosunkiem do obowiązków szkolnych. W kontrkcie uczeń będzie mił wyznczony czs n poprwę. Niektóre przywileje zostną mu w tym czsie ogrniczone nie będzie mógł uczestniczyć w zjęcich nieobowiązkowych ni wycieczkch, nie będzie mógł reprezentowć Szkoły n zewnątrz (np. w zwodch sportowych). Rodzice zostną zobowiązni do odbierni dzieck zrz po zjęcich obowiązkowych. Po czsie obowiązywni kontrktu (zwykle jest to jeden miesiąc) jeśli uczeń wywiązł się z postnowień, może wrócić do wszystkich ktywności. Jeśli nie, zostnie skreślony z listy uczniów i skierowny do szkoły rejonowej. PROFILAKTYKA PRZEMOCY I A Definicj Przemoc to dobrowoln, świdom prób zdni bólu, zwstydznie, upokrznie, powodownie smutku lub złego smopoczuci drugiej osoby. Przemoc może być fizyczn i / lub werbln. Zpobiegnie W nszej Szkole kżdy m prwo czuć się dobrze i bezpiecznie. Wiemy, że przemoc stosown przez dzieci jest często wynikiem frustrcji, impulsywności czy bezmyślności nie okrucieństw. Jeżeli ud nm się rozwiązć te problemy od początku i zpewnimy dzieciom nrzędzi do rdzeni sobie z gniewem, nuczymy je myśleć znim powiedzą lub zrobią coś złego, emptii w kontktch z innymi, tkie zjwisk nie wystąpią. Nsz Szkoł wykorzystuje nstępujące metody, by wspierć rozwój uczniów i zpobiegć przypdkom przemocy: Relcje pomiędzy nuczycielem i dziećmi są bliskie i pełne zufni. Nuczyciele i pozostli prcownicy Szkoły pomgją dzieciom opnowć 15

16 emocje rozmwijąc z nimi, zchęcją do nzywni i opisywni uczuć, uczą rdzić sobie z gniewem. Bezpieczne otoczenie uczniowie przebywją w otoczeniu, które wspier zrówno prcę indywidulną jk i współprcę w grupie. Mteriły i zdni są zróżnicowne, tk by zpewnić uczniom n wszystkich poziomch stysfkcjonującą prcę, dzięki czemu kżdy wykonuje zdni dostosowne do swoich potrzeb i możliwości. Dzięki połączeniu prcy włsnej orz tej kierownej przez nuczyciel, uczniowie są zngżowni w różne dziłni, które nie prowdzą do współzwodnictw, bsorbują uwgę uczniów i budują ich wirę we włsne siły. Dzięki temu uczniowie są mniej skłonni do ngżowni się w negtywne zchowni Obserwcj nuczycielsk - obserwcj jest fundmentlnym nrzędziem wszystkich nuczycieli Montessori. Obserwcje te pozwlją nuczycielom monitorowć intelektulny, społeczny, emocjonlny, duchowy i fizyczny rozwój kżdego uczni i sprzyjć efektywnej nuce orz rozpoznwniu sytucji gdy dodtkowe wsprcie może być potrzebne. Wspólnotowy chrkter Szkoły szkoły Montessori wspierją zrówno niezleżność jk i współprcę. Codziennie uczniowie sidją rzem z cłą klsą i rozmwiją o tym czego się nuczyli zrówno w sensie edukcyjnym jk i społecznym. Zwierne są umowy klsowe, które są definiowne lub zmienine podczs tych spotkń. To pomg uczniom w podejmowniu decyzji, które mją pozytywny skutek dl pozostłych. Medicj w przypdku konfliktu skłócone dzieci korzystją z medicji nuczyciel lub psycholog. Może z niej korzystć dwoje lub kilkoro dzieci, nwet cł kls. Głos m tylko jedn osob n rz. Pozostli nie przerywją jej wypowiedzi. Nstępnie głos zbier kolejn osob. W trkcie tkiej rozmowy unikmy obwinini i wymienini nzwisk. Nzywmy zchownie i swoje uczuci. Uczniowie są świdomi wspólnoty i chcą dobrych relcji w grupie. W ten sposób prowdzon wymin zdń zwykle kończy się wyjśnieniem sprwy. Dzieci uczą się dyskutowć bez obwinini, wypowidć się w sposób sznujący uczuci innych. 16

17 Psycholog szkolny w Szkole ztrudniony jest psycholog, który wpier nuczycieli w sprwch wychowwczych, służy pomocą rodzicom orz dzieciom. Prtnerstwo między rodzicmi Szkołą Rodzice w Szkole są trktowni jko prtnerzy we wspierniu rozwoju dzieci. Stł komunikcj sprzyj szybkiemu eliminowniu wszelkich trudności. W ten sposób problemy się nie kumulują i nie doprowdzmy do sytucji skrjnych. Procedury Przypdki przemocy w Szkole będą rozwiązywne odpowiednio do wieku dzieci uczestniczących w tych zdrzenich. Pod uwgę są brne wiek, poziom dojrzłości, specjlne potrzeby, stopień krzywdy, okoliczności towrzyszące, chrkter zchowń, relcje między stronmi i kontekst zdrzeni. W przypdku pojedynczego incydentu nuczyciel porozmwi z uczniem w celu określeni sytucji. Jeśli uczeń nie mił zmiru dokonni ktu przemocy, będzie mił okzję przeprosić osobę przez siebie pokrzywdzoną. Towrzyszy temu nuczyciel, dopóki problem nie zostnie rozwiązny. Rodzice tych uczniów zostną o tym fkcie powidomieni. Jeśli incydent mił chrkter celowy, zostnie wpisn uwg do dzienniczk. Rodzice uczni zostną wezwni w celu omówieni sytucji i jej konsekwencji. Jeśli to będzie konieczne uczeń zostnie odesłny do domu zrz po zdrzeniu i będzie mógł wrócić dopiero kiedy sytucj będzie wyjśnion. Konsekwencje będą różne w zleżności od tego, co się stło. Mogą to być pisemne przeprosiny skierowne do innego dzieck, utrt przywilejów, podpisnie kontrktu lub, w ekstremlnych sytucjch, skreślenie z listy uczniów. Wskzne może też być skierownie uczni do pordni psychologiczno pedgogicznej. Powrót do klsy - Przed powrotem odesłnego do domu uczni zostnie zorgnizowne spotknie klsy z wychowwcmi orz psychologiem. Będzie omówione co się stło, jkie konsekwencje zostły wyciągnięte, jkie ustleni dokonne. Omówione będzie bezpieczeństwo uczniów orz sposoby komunikcji. Celem klsy jest pomoc uczniowi w przestrzegniu reguł życi społecznego. 17

18 OCENY y Nuczycielom zleży n postępch kżdego uczni zrówno w nuce jk i zchowniu. Aby motywowć uczniów do prcy nuczyciele nie stwiją dzieciom stopni. Dzieci uczą się czerpć rdość ze swoich sukcesów orz smodzielnie ocenić swoją prcę. Nuczyciele prowdzą indywidulną obserwcję kżdego uczni i n bieżąco wiedzą jki poziom umiejętności dziecko posid. Dl postępów w nuce istotne jest ocenienie stopni zwnsowni uczni w opnowniu poszczególnych umiejętności. W nszej Szkole stosujemy ocenę trójstopniową: uczeń rozpoczął prcę z mteriłem uczeń smodzielnie prcuje uczeń opnowł umiejętność. Dw rzy w roku sporządzn jest ocen opisow dl kżdego uczni, w której znjduje się kompleksow informcj n temt postępów dzieck. Począwszy od klsy czwrtej ocen jest wyrżn w punktch i możliw do przeliczeni n sześciostopniow sklę ocen obowiązującą w polskim systemie edukcyjnym. Zdrz się, że nuczyciel zobserwuje, iż dziecko m problem ntury fizycznej, edukcyjnej, behwiorlnej. Kżdy nuczyciel dokumentuje swoje obserwcje i konsultuje się w tkich przypdkch z psychologiem orz dyrektorem Szkoły. Rodzice uczni zostną zproszeni n spotknie, n którym omówione zostną wskzni do dlszych obserwcji czy konsultcji ze specjlistmi. Jeśli problemy dotyczące zchowni stnowią zgrożenie dl pozostłych uczniów, uczeń będzie mógł wrócić po tym, jk problem zostnie zżegnny. Jeśli dziecko posid dignozę od specjlisty spoz Szkoły brdzo prosimy o okznie kopii dignozy, byśmy mogli lepiej pomóc dziecku. 18

19 UBRANIA Dzieci powinny do Szkoły przychodzić w ubrniu czystym i schludnym. A Mundurki W nszej Szkole obowiązuje ściśle określony strój szkolny. Są to koszulki polo z krótkim lub długim rękwem w kilku kolorch biłym, błękitnym, czerwonym, różowym, zielonym; grntowy sweterek szkolny, bluz; grntow sukienk; spódnic i spodnie. N co dzień nsi uczniowie mogą być ubrni w dowolny dół w kolorze grntowym, szkolną koszulkę orz sweter lub bluzę. Strój glowy dzieci noszą w tzw. dni glowe wymienione w klendrium Szkoły orz podczs wyjść do tetru, muzeum itp. O konieczności przyjści do Szkoły w stroju glowym przypomni dzieciom nuczyciel. Strój glowy: - dl dziewczynek: spódnic szkoln, bił koszulk szkoln orz sweterek szkolny - dl chłopców: spodnie szkolne, bił koszulk szkoln orz sweterek szkolny. Kpcie W Szkole obowiązuje zmin obuwi. Strój n wf Lekcje wychowni fizycznego odbywją się w Sli gimnstycznej lub n dworze. N zjęci dzieci powinny mieć koszulkę z krótkim rękwem i krótkie spodenki lub legginsy. W chłodniejsze dni i w zimie potrzebny będzie dres. Niezbędne jest tez obuwie sportowe n jsnej podeszwie. Zjęci n bsenie N bsen niezbędne są kąpielówki dl chłopców lub jednoczęściowy kostium dl dziewczynek, klpki, ręcznik (njlepiej szybkoschnący lekki) orz czepek. Prosimy o zpkownie rzeczy n bsen w osobny mły pleck lub worek. Łyżwy W kżdym roku w sezonie zimowym chodzimy n łyżwy. Konieczne są dobrze dobrne rozmirem i nostrzone łyżwy, kombinezon, ksk i rękwiczki. Dzieci bez ksku nie będą mogły wejść n lodowisko. Sprzęt n łyżwy powinien być spkowny w osobny worek lub pleck. 19

20 Rekrecj n świeżym powietrzu Prosimy pmiętć, że dzieci codziennie wychodzą n dwór. Powinny być ubrne stosownie do pogody. Zpsowe rzeczy Jeśli dziecku zdrz się jeszcze zmoczyć bieliznę, prosimy o przynoszenie do Szkoły work z zpsowym ubrniem. Biżuteri kolczyki, brnsoletki, nszyjniki mogą się zniszczyć lub zgubić zwłszcz, że w czsie zjęć w-f muszą być zdjęte. Rozprszją też dzieci podczs lekcji. Njlepiej nie przynosić ich do Szkoły. Dbnie o rzeczy Uczymy dzieci dbć o swoje rzeczy. Będzie im zncznie łtwiej, jeśli ich ubrni będą podpisne. Co roku zostje nm wiele rzeczy niczyich, które nie były podpisne. Rzeczy porzucone, nie podpisne i nie zbrne do domu przed wkcjmi będą oddwne osobom potrzebującym. Przedmioty wrtościowe Uczniowie w trkcie zjęć szkolnych nie mogą korzystć z telefonów komórkowych. Dzieci, które wrcją smodzielnie do domu i z przyczyn bezpieczeństw mją swoje telefony, powinny mieć je wyłączone lub wyciszone. Po godzinie 15 możn włączyć telefon, jednk używć wyłącznie do kontktu z rodzicmi lub opiekunem. Uczniowie nie przynoszą do Szkoły żdnych urządzeń elektronicznych, chyb, że otrzymją n to zgodę Wychowwcy lub Dyrektor Szkoły. Prosimy, by dzieci nie przynosiły do Szkoły przedmiotów wrtościowych, których nie możn włściwie zbezpieczyć przed zniszczeniem lub krdzieżą. Do Szkoły nie wolno przynosić żdnych przedmiotów zgrżjących bezpieczeństwu uczniów. Szkoł nie odpowid z zniszczone lub utrcone wrtościowe przedmioty przyniesione przez dziecko wbrew regulminowi. 20

21 OPŁATY y Nsz Szkoł utrzymuje się z subwencji oświtowej przyznwnej przez m. st. Wrszw orz opłt rodzicielskich. Z funduszy tych opłcne są wyngrodzeni nszej wysoko kwlifikownej kdry pedgogicznej, utrzymywny jest budynek orz dobrej jkości mteriły edukcyjne. Płynność finnsow Szkoły zpewni wysoki poziom edukcji nszych uczniów. Dltego regulrne dokonywnie opłt jest tk wżne. Opłt czesnego nleży dokonywć do 5 dni kżdego miesiąc. Dl Pństw wygody roczn opłt z nukę w Szkole może być podzielon n 10 lub 12 miesięcy. Rozliczenie z kżdy miesiąc jest wysyłne drog milową do Rodziców n wskzny dres milowy n początku kżdego miesiąc. W przypdku opóźnieni w opłtch nliczne mogą być odsetki ustwowe. Opłt czesnego pokryw wszystkie zjęci obowiązkowe orz opiekę w godzinch prcy Szkoły. Dodtkowo płtne są: - obidy - niektóre kółk popołudniowe - wycieczki, zielone szkoły - mundurki - Rodzice wyposżją dziecko w mteriły plstyczne i szkolne - Rodzice wyposżją dziecko w drugie śnidnie Jeśli Rodzic odbier dziecko po godz. 17 nliczn jest opłt dodtkow 30 zł z kżdy rozpoczęty kwdrns opieki pondwymirowej. W przypdku zminy szkoły nleży ns, zgodnie z umową, powidomić z co njmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie niezbędne dokumenty określone Ustwą o Systemie oświty będą przesłne do nowej szkoły po wpłynięciu do nszego biur dokumentu przyjęci uczni do szkoły. 21

22 ZIELONE SZKOŁY I WYCIECZKI I Progrm edukcyjny orz wychowwczy w nszej Szkole wzbogcmy zjęcimi prowdzonymi podczs wyjzdów, wyjść do muzeów orz ośrodków kultury i nuki, wycieczek przyrodniczych. Jest to rozszerzenie nszych zjęć montessorińskich i brdzo wżny element progrmu Szkoły. Dltego wżne jest, by dzieci w nich uczestniczyły. Zielone Szkoły N tzw. Zielone Szkoły jeździmy w sprwdzone, zufne miejsc, w których dzieci mogą nie tylko poznwć przyrodę, krjobrz, historię i kulturę nowych miejsc w Polsce, le tkże mogą uczyć się i czerpć od nszych gospodrzy. Podczs tych wyjzdów stwimy n integrcję grupy, doskonlenie współprcy, nukę emptii. Nie nocujemy w wrunkch hotelowych, le rczej schroniskowych. Wyjzdy trwją 5-6 dni i w tym czsie dzieci nie korzystją z telefonów komórkowych, gdżetów elektronicznych, gier elektronicznych itp. Nstwimy się z to n słuchnie przyrody, zbwy n powietrzu, ćwiczenie smodzielności. Kontkt z dzieckiem Podczs Zielonej Szkoły nuczyciele mją telefony komórkowe i w rzie konieczności skontktują się z Pństwem. Codzienny kontkt telefoniczny Rodziców z dzieckiem uniemożliwi dziecku szybką dptcję do nowej sytucji dzieci czekją n telefon, czekjąc nie mogą zpomnieć o tęsknocie z domem. Zmist dobrze się bwić zstnwiją się kiedy mm zdzwoni, co trzeb jej powiedzieć itd. Pozwólmy dzieciom uzbierć choć 5- dniowe doświdczenie, by miło nm co opowidć po powrocie. Relcje i podsumownie wyjzdów wychowwcy przekzują Pństwu n zebrniu z Rodzicmi. Finnse Jeśli z powodów finnsowych mją Pństwo problem z wysłniem dzieck n wycieczkę lub Zieloną Szkołę, prosimy poinformujcie ns o tym! N pewno znjdzie się sposób n rozwiąznie tej sytucji. Jeśli mją Pństwo możliwość i chęć dofinnsowni wyjzdu innego dzieck również prosimy o poinformownie ns. Stnowimy wspólnotę my jko Szkoł orz grono rodzicielskie. Możemy pomgć sobie nwzjem. Dne osób korzystjących z pomocy trktujemy jko ściśle poufne. 22

23 URODZINY y Urodziny dzieck obchodzone są w klsie podczs specjlnego spotkni. Śpiewmy wtedy piosenki, oglądmy przyniesione przez Rodziców zdjęci (njlepiej jeśli są to fotogrfie z kżdego roku życi dzieck opisne z tyłu jednym zdniem). Po spotkniu odbyw się poczęstunek, przyniesiony przez Rodziców. Prosimy uzgodnić z nuczycielem termin obchodzeni urodzin, tkże poczęstunek. Zproszeni n imprezę urodzinową orgnizowną przez Rodziców poz Szkołą prosimy przekzywć drogą milową, w trosce o dzieci, które nie zostły zproszone. WYPRAWKA Uczeń powinien mieć w Szkole: - pleck mieszczący książki w formcie A4 - wyposżony piórnik ( w nim kredki, 2 ołówki, gumkę, temperówkę, linijkę, klej, nożyczki) - frtuch n plstykę (njlepiej sprwdz się str ojcowsk koszul) - kpcie 23

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Lp. Nzw szkoły Typ szkoły Nzw 1. 2. 3. Podstwow im. Henryk Sienkiewicz w Choroszczy Podstwow nr 12 im. Zygmunt Gloger w Biłymstoku

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI.

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI. Alin Grodzk Scenriusz lekcji mtemtyki w kl. VI. Temt lekcji: Pol figur płskich - powtórzenie. Celem lekcji jest rozwijnie umiejętności rozpoznwni i klsyfikowni wielokątów, obliczni pól figur orz utrwlnie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 L Nzw szkoły 1. Szkoł Sióstr Misjonrek Św. Rodziny im. Bł. B. Lment w Biłymstoku Nr/Nzw Boży konstruktorzy, czyli zjęci techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ z dni 31 mj 2016 r. w sprwie wysokości i zsd ustlni orz rozliczni dotcji celowych dl podmiotów prowdzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki smorządu

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne? KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI Temt: Do czego służą wyrżeni lgebriczne? Prowdzący: Agnieszk Smborowicz Liczb jednostek lekcyjnych: 1 2 (w zleżności od zespołu) Cele ogólne Utrwlenie widomości

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. Określenie, wykres i własności funkcji homograficznej.

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. Określenie, wykres i własności funkcji homograficznej. Ktrzyn Gwinkowsk Hnn Młeck VI L.O im J. Korczk W ZSO nr w Sosnowcu. SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Temt: Określenie, wykres i włsności unkcji homogricznej. Cele lekcji: poznwcze:

Bardziej szczegółowo

STAN KADR NAUCZYCIELSKICH I OBRAZ OCZEKIWAŃ WOBEC SZKOŁY I NAUCZYCIELI

STAN KADR NAUCZYCIELSKICH I OBRAZ OCZEKIWAŃ WOBEC SZKOŁY I NAUCZYCIELI MGR ANDRZEJ GUMKOWSKI STAN KADR NAUCZYCIELSKICH I OBRAZ OCZEKIWAŃ WOBEC SZKOŁY I NAUCZYCIELI 1. Wstęp Nuczycielski stn od wielu lt boryk się z problemmi, wydwć by się mogło tk oczywistymi i prostymi, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu język polski dla klasy IV szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu język polski dla klasy IV szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Roczny pln dydktyczny przedmiotu język polski dl klsy IV szkoły podstwowej, uwzględnijący ksztłcone i treści podstwy progrmowej Zespół nszego wydwnictw przekzuje Pństwu przewodnik przeznczony dl nuczycieli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych

Zaokrąglanie i zapisywanie wyników obliczeń przybliżonych Edwrd Musił Oddził Gdński SEP Zokrąglnie i zpisywnie wyników obliczeń przybliżonych Inżynier wykonuje nieml wyłącznie obliczeni przybliżone i powinien mieć nieustnnie n względzie dokłdność, jką chce uzyskć

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna i algebra liniowa

Analiza matematyczna i algebra liniowa Anliz mtemtyczn i lgebr liniow Mteriły pomocnicze dl studentów do wykłdów Mcierze liczbowe i wyznczniki. Ukłdy równń liniowych. Mcierze. Wyznczniki. Mcierz odwrotn. Równni mcierzowe. Rząd mcierzy. Ukłdy

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo