Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14"

Transkrypt

1 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od do I INFORMACJE OGÓLNE 1 Numer sprwozdni 1/L/02/018/ Numer i nzw Progrmu CCI No: 2004 PL O61 PO 001 Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich Numer i nzw priorytetu Priorytet II ZrównowŜony rozwój obszrów wiejskich 4 Numer i nzw dziłni 27 PilotŜowy Progrm LEADER+ 5 Numer i tytuł projektu L/02/018/2006 "Ze Spiszem w świt" 6 Okres projektu 7 Imię (imion) i nzwisko /nzw beneficjent pomocy 8 Miejsce zmieszkni / siedzib i dres beneficjent 9 Imię (imion), nzwisko, miejsce zmieszkni i dres osoby uprwnionej do kontktu 10 Numer telefonu i fksu osoby uprwnionej do kontktu 11 Adres poczty elektronicznej osoby uprwnionej do kontktu Dt rozpoczęci Dt zkończeni Stowrzyszenie Rozwoju Spisz i Okolicy ul Jn Pwł II 63 Mrt Święty Niedzic ul Ndwodni

2 II INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO Opis stnu projektu Numer I Dt rozpoczęci i zkończeni Lp Nzw zdni Spiskie imprezy regionlne Konkurs n spiską szopkę Betlejymek Udził członków LGD w konferencjch, seminrich i spotknich n temt rozwoju obszrów wiejskich szkolenie LGD Udził przedstwicieli LGD w szkolenich /Julin Kowlczyk, Mciej Płcht, Celin Wnęczk/ Druk ulotek informcyjnych o projekcie, LGD i szkolenich Druk ulotek informcyjnych o plnownych trsch pieszych i rowerowych Zkup sprzętu IT (notebook, progrm do księgowni) Miejsce Termin Mierniki rzeczowe Jednost ki miry** szt 1 Lnckoron usług 1 Krków osobo Liczb (ilość)* ** 66 szt 1500 szt Szkolenie wśród społeczności loklnej z zkresu podnoszeni jkości świdczonych usług turystycznych osobo

3 Wyngrodzenie prcownik Koszt utrzymni pomieszczeń biurowych Zkup miejsc n serwerze i domeny, utrzymnie serwer Wkłdk promując LGD, projekt, region (do 2 czsopism) Wykonnie portlu Spisz Przygotownie śpiewnik oprcownie ekspert (zgromdzenie i oprcownie mteriłów, komputerowy skłd nut Przygotownie mteriłów n płytę CD) Zkup sprzętu biurowego (mteriły biurowe, druki, pieczątki Opłty związne z prowdzeniem biur ( rchunek z telefon) osobo 160 M 2 40 szt 1 szt 2 usług 1 3

4 Numer II Dt rozpoczęci i zkończeni Lp 1 Nzw zdni Spiskie imprezy regionlne - Spisko Wtr (orgnizcj imprezy orz wydnie płyty mtki i 500 szt CD n temt LGD ZSROW i Spisk Wtr) - Sbłowe Bjni Miejsce Termin Mierniki rzeczowe Jednost Liczb ki (ilość)* miry** ** Szt Udził przedstwicieli LGD w szkolenich uczestniczyli: /Celin Wnęczk, Tomsz Budz, Brbr Stsik, Julin Kowlczyk, Mieczysłw Wrocłwik, Alicj Pwlk, Henryk Mrtinczk/ Szkolenie z zkresu: - ekologii i ochrony środowisk Szkoleni z zkresu języków obcych: - podstwowego kursu język ngielskiego Wkłdk promując LGD projekt, region Krków Osobo osobo Osobog odzin Osobo Szt 4 6 (do 2 czsopism) Wydnie Śpiewnik Spiskiego -KsiąŜk - płyt CD IX2007 Szt Szt Wykonnie ekspertyzy n temt moŝliwości przeprowdzeni turystycznej trsy rowerowej n obszrze objętym ZSROW VII IX2007 usług 1 4

5 8 9 Wykonnie ekspertyzy n temt moŝliwości przeprowdzeni turystycznej trsy pieszej n obszrze objętym ZSROW Przeprowdzenie konkursu n koncepcję oprcowni szlków pieszych i rowerowych VII IX2007 V-VI 2007 usług 1 Szt wymin doświdczeń między innymi LGD w krju Projekt i wykonnie tblic promujących trkcje turystyczne n obszrze objętym ZSROW Druk ulotek informcyjnych o projekcie LGD i szkolenich Kociewie Zest w usług 1 IX2007 Szt 64 VI-IX2007 Szt

6 Numer Etp końco wy reliz cji projekt u Dt rozpoczęci i zkończeni Lp Nzw zdni Miejsce 1 2 Udził przedstwicieli LGD w szkolenich Julin Kowlczyk Udził członków LGD w konferencjch Krków Lizbon Wrszw Termin III2008 II2008 Mierniki rzeczowe Jednost Liczb ki (ilość)* miry** ** osobo 24 X2008 usług Promocj portlu w medich usług 1 Wykonnie wirtulnej mpy III- usług 1 Spisz i okolicy IV2008 Wymin doświdczeń z innymi LGD z grnicą Anliz zsobów przyrodniczych, kulturowych i gospodrczych obszru objętego ZSROW w spekcie tworzonego zintegrownego produktu turystycznego Spisz i okolicy Przekłd oprcownych mteriłów n języki obce Oprcownie loklnej strtegii rozwoju n lt Niemcy Nowy trg, II2008 osoby 14 I III 2008 usług I III2008 usług 1 XI - XII 2007 I - IV usług 1 6

7 Ulotki informcyjne o projekcie, LGD i szkolenich Wkłdk promując LGD, projekt, region (do 2 czsopism) MontŜ i wykonnie dszków n tblice informcyjne Projekt i druk mpy Spisz i okolicy Ulotki promujące spiskie imprezy regionlne: Spiskie Zwyki 14 Spiskie imprezy regionlne Konkurs n spiską szopkę Betlejymek Spiskie Zwyki Gminny Konkurs Plstyczny Niedzic Łopuszn I2008 szt 1500 szt 4 II-IV2008 szt 64 II III2008 egz 3000 I 2008 szt 3200 XII2007 I2008 IV2008 szt 3 7

8 III INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU 1 Relizcj plnu finnsowego (w zł) Numer Kwot wnioskown Kwot pomocy przyznnej w umowie o dofinnsownie Wydtki cłkowite poniesione w rmch projektu Cłkowite poniesione wydtki kwlifikowlne Kwot środków otrzymn w rmch pomocy z Progrmu I xxxxxxxxx ,00 xxxxxxx xxxxxxxx ,00 II , , , , ,90 III , , , , ,14 IV , , , ,69 Rzem , , , ,00 2 Zestwienie wydtków ogółem i wydtków kwlifikowlnych n relizcję projektu według źródeł pochodzeni środków lp Źródło Kwot wydtków ogółem Kwot wydtków kwlifikowlnych 1 Krjowy wkłd publiczny: budŝet pństw , ,00 b budŝet jednostek smorządu terytorilnego szczebl regionlnego c budŝet jednostek smorządu terytorilnego szczebl loklnego d inne (podć jkie) 2 Pozostłe źródł: środki prywtne , ,00 b inne (podć jkie) 0,00 3 Sum ogółem: , ,00 w tym: poŝyczki z Europejskiego Bnku Inwestycyjnego b prefinnsownie n podstwie rt 209 ust 1 ustwy z dni 30 czerwc 2005 r o finnsch publicznych (Dz U Nr 249, poz 2104, z późn zm) IV PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Opis zdń lub etpów projektu plnownych do zrelizowni w kolejnym okresie sprwozdwczym ND LEADER+ Tylko dl okresowych i rocznych sprwozdń z projektu 8

9 V INFORMACJA NA TEMAT PRZESTRZEGANIA POLITYK WSPÓLNOTY PRZY REALIZACJI PROJEKTU** 1 ND LEADER+ VI INFORMACJA NA TEMAT WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU Opis dziłń podjętych w rmch promocji projektu ND LEADER+ VII INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH 1 Opis njczęściej npotyknych problemów powstłych podczs projektu wrz z informcją o podjętych dziłnich mjących n celu ich usunięcie 1) problemy wynikjące ze stosownych rozwiązń w rmch systemu projektu Z powodu brku środków w I etpie relizji projektu część zdń zostł niewykonn, w zwizku z powyŝszym wystąpiono z pismem o neksownie umowy, zdni zostły zrelizowne w drugim etpie i trzecim etpie Umow Nr L/02/018/2006 o dofinnsownie projektu zwrt w dniu 8 lutego 2007r był neksown 3 rzy to: 1/ neks nr 1 zwrty w dniu r dotyczł utworzeni dodtkowego zdni 2/ neks nr 2 zwrty w dniu 12 pździernik 2007r dotyczył zwrotu kosztów poniesionych w poszczególnych trnszch 3/ neks nr 3 zwrty w dniu 26 lutego 2008rdotyczł zwrotu kosztów poniesionych w poszczególnych trnszch 2) problemy wynikjące z okoliczności zewnętrznych (niepowiąznych z rozwiąznimi zstosownymi w rmch systemu projektu) Wyjśnienie do zestwieni rzeczowo- finnsowego Członkowie stowrzyszenie ktywnie uczestniczyli w szkolenich orz konferencjch PoniewŜ z tego tytułu ponosili tylko koszty dojzdu, dltego w pkti1 nstąpłiy oszczędności Środki zoszczędzone przeznczono n wyjzd studyjny w krju i z grnicą Podczs wyjzdu członkowie Stowrzyszeni nwiązli kontkt z innymi grupmi LGD Celem wizyty zrówno w krju jk i z grnicą było poznnie doświdczeń prtnerów zwiznych z wykorzystniem środków Leder+, prezentcją produktów loklnych, przedstwienie zstosownych rozwizń zwiznych z wykorzystnie loklnych zsobów nturlnych i kulturowych orz podnoszenie jkości loklnych produktów W trkcie wizyty studyjnej podpisne zostły listy intencyjne o współprcy i wyminie doświdczeń Prosimy o uwzględnenie przykroczeni w pkti6 zkup mteriłów biurowych był niezbędny do zdń projektu ** Beneficjent moŝe nie umieścić w sprwozdniu tych informcji 9

10 2 Przeprowdzone kontrole Lp 1 2 Termin Podmiot kontrolujący Zkres kontroli 28XI2007 FAPA UpowŜnienie prwidłowości projektu zgodności umową 27III2008 FAPA UpowŜnienie prwidłowości projektu zgodności umową 3 Wnioski beneficjent dotyczące systemu kontroli i z i z Wynik kontroli Brk nieprwidł owości Brk nieprwidł owości Dziłni podjęte w wyniku kontroli Brk zleceń pokontrolnych Brk zleceń pokontrolnych VIII OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH Czy wystąpiły trudności z przygotowniem i skompletowniem dokumentów niezbędnych do: złoŝeni wniosku o dofinnsownie projektu? TAK NIE złoŝeni wniosku beneficjent o płtność? TAK NIE Jeśli tk, jkich dokumentów dotyczyły trudności? Czy wystąpił potrzeb uzupełnieni: wniosku o dofinnsownie projektu? TAK NIE wniosku beneficjent o płtność? TAK NIE Proszę ocenić stopień skomplikowni procedury: ubiegni się o pomoc 4 ubiegni się o płtność 4 Ocen jkości i dostępności informcji: o zsdch ubiegni się o pomoc 4 o zsdch ubiegni się o płtność 4 Skąd czerpli Pństwo informcje? FAPA, Inne Stowrzyszeni CETIW, CDR, inne LGD Z czyjej pomocy Pństwo korzystli? FAPA, Mri Jkubowicz Proszę podć liczbę dni między: złoŝeniem wniosku o dofinnsownie projektu otrzymniem informcji o konieczności uzupełnieni wniosku złoŝeniem wniosku o dofinnsownie projektu podpisniem umowy o dofinnsownie projektu złoŝeniem wniosku beneficjent o płtność otrzymniem środków: 51dni 234dni 10

11 - po etpie 1 100dni - po etpie 2 132dni Czy relizowli/relizują Pństwo inne projekty w rmch: Progrmu SAPARD? TAK NIE Plnu Rozwoju Obszrów Wiejskich? TAK NIE Kredytów preferencyjnych? TAK NIE Proszę wymienić co njmniej jedną główną wdę systemu wdrŝni dziłni, w rmch którego relizowny był projekt, jeŝeli wystąpił IX OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA Oświdczm, Ŝe informcje zwrte w niniejszym sprwozdniu są zgodne z prwdą Dt: Podpis: 11

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 5 (235) MAJ 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR?

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR? nliz nliz To, co do tej pory rziło mieszkńców polskich mist brzydotą, strszyło zwleniem stje się piękne, pożądne i często nieosiąglne. O czym mow? O nie funkcjonujących już obiektch przemysłowych w centrch

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo