Regulamin Sklepu Grant Thornton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sklepu Grant Thornton"

Transkrypt

1 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp. k., z siedzią w Poznniu, Poznń, przy ul. p Antoniego Brnik 88 E, wpisną do Rejestru Przedsięiorców prowdzonego przez Sąd Rejonowy Poznń Nowe Misto i Wild w Poznniu, VIII Wydził Gospodrczy Krjowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Niniejszy regulmin określ zsdy korzystni ze sklepu internetowego Grnt Thornton, w szczególności: zsdy rejestrcji i logowni, zsdy skłdni i relizcji zmówień n Produkty dostępne w sklepie internetowym Grnt Thornton, zsdy dokonywni płtności z zmówione Produkty, uprwnieni w zkresie nulowni zmówieni i odstąpieni od umowy orz zsdy skłdni i rozptrywni reklmcji. 3 Definicje i skróty Sklep Grnt Thornton sklep internetowy, dziłjący pod dresem prowdzony przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o.o. Sp. k., w którym jego użytkownicy mogą z pośrednictwem Internetu dokonywć zkupu Produktów dostępnych w Sklepie Grnt Thornotn, oferownych przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o.o. Sp. k. Regulmin niniejszy regulmin Sklepu Grnt Thornton. Klient - oso fizyczn, oso prwn lu jednostk orgnizcyjn nieposidjąc osoowości prwnej, rejestrując się w Sklepie Grnt Thornton, w tym w szczególności dokonując zkupów. Grnt Thornton - Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o.o. Sp. k. Strony Klient i Grnt Thornton. Produkty - Produkty znjdujące się w ieżącej sprzedży w rmch Sklepu Grnt Thornton, w szczególności: projekty wniosków o wydnie interpretcji indywidulnej do Ministr Finnsów, enchmrkingi i inne. Audyt Podtki Outsourcing Dordztwo Grnt Thornton Frąckowik spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością sp. k. Podmiot uprwniony do dni sprwozdń finnsowych nr Komplementriusz: Grnt Thornton Frąckowik sp. z o.o. Zrząd komplementriusz: Cecyli Pol Prezes Zrządu, Tomsz Wrólewski Wiceprezes Zrządu. Adres siedziy: Poznń, ul. Ap Antoniego Brnik 88 E. NIP: , REGON: Rchunek nkowy: Sąd Rejonowy Poznń Nowe Misto i Wild w Poznniu, VIII Wydził Gospodrczy, nr KRS

2 2 Projekt wniosku przygotowny przez Grnt Thornton projekt wniosku o wydnie interpretcji indywidulnej do Ministr Finnsów, n odpowiednim formulrzu (ORD-IN), w tryie rt. 14 ustwy z dni 29 sierpni 1997 r. Ordyncj podtkow (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Wniosek Projekt wniosku uzupełniony przez Klient o dne, o których mow w sekcji Projekty wniosków do MF 6 ust. 4 i ust. 6 Regulminu. Złożenie wniosku złożenie Wniosku do włściwego orgnu uprwnionego do wydwni interpretcji indywidulnych. Koszyk element sklepu internetowego, zwierjący podsumownie zmówieni (w szczególności tkie elementy jk: dne do fktury, sposó płtności, itp.) umożliwijący jego doprecyzownie. 4 Grnt Thornton oświdcz, że jest podmiotem uprwnionym do dni sprwozdń finnsowych, dordztw podtkowego orz świdczeni innych usług, zgodnie z przepismi Ustwy z dni 7 mj 2009 r. o iegłych rewidentch i ich smorządzie, podmiotch uprwnionych do dni sprwozdń finnsowych orz o ndzorze pulicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649), wpisnym n listę Krjowej Rdy Biegłych Rewidentów pod nr Niniejszy Regulmin nie kreuje dl Stron innych oowiązków, niż wynikjące ezpośrednio z Regulminu, w szczególności nie powoduje, iż którkolwiek ze Stron m prwo dziłć jko gent, przedstwiciel lu pełnomocnik drugiej Strony. Żdn ze Stron nie ędzie dziłł ni reprezentowł ezpośrednio lu pośrednio drugiej Strony, ni w jkikolwiek sposó zciągł zoowiązni w imieniu lu n rzecz drugiej Strony. Rejestrcj i logownie 1 Rejestrcj w Sklepie Grnt Thornton jest ezpłtn. 2 W celu dokonni rejestrcji w Sklepie Grnt Thornton nleży wypełnić formulrz rejestrcyjny n stronie internetowej podjąc co njmniej nstępujące dne: e-mil, imię i nzwisko, nzwę firmy, NIP orz dne dresowe. 3 Wrunkiem rejestrcji jest zkceptownie Regulminu orz wyrżenie zgody n przetwrznie dnych osoowych niezędnych do relizcji zmówień skłdnych w Sklepie Grnt Thornton. 4 Akceptując Regulmin, Klient potwierdz, że zpoznł się z jego opisem, wrunkmi, cenmi poszczególnych Produktów, tkże, że kceptuje wszystkie postnowieni tego Regulminu. 5 Dne podne w formulrzu rejestrcyjnym muszą yć zgodne z prwdą. Grnt Thornton nie ponosi odpowiedzilności z niezgodność ze stnem fktycznym dnych, które w rmch swoich kont podją Klienci Sklepu Grnt Thornton. 6 Po wypełnieniu i wysłniu formulrz rejestrcyjnego nstępuje utomtyczn ktywcj kont, n dres e-mil podny w formulrzu rejestrcyjnym wysłne zostją instrukcje w zkresie ustleni

3 3 hsł do kont. Hsło możn zmienić po pierwszym zlogowniu się lu w dowolnie wyrnym momencie korzystni ze Sklepu Grnt Thornton w zkłdce Twoje Konto. 7 Logownie do Sklepu Grnt Thornton odyw się poprzez wpisnie w formulrzu logowni n stronie internetowej dresu e-mil podnego przy rejestrcji orz hsł (tymczsowego lu nowego, wyrnego przez Klient). 8 Po zlogowniu Klient w zkłdce Moje dne może zmienić swoje dne orz hsło do kont. Kżdorzow zmin, o których mow w zdniu poprzednim, jest potwierdzon widomością e-mil wysyłną n dres e-mil podny w formulrzu rejestrcyjnym. Skłdnie i relizcj zmówień 1 Klient może skłdć zmówieni 24 godziny n doę 7 dni w tygodniu z pośrednictwem strony internetowej 2 W celu złożeni zmówieni nleży: c d e f zlogowć się do Sklepu Grnt Thornton lu jeśli Klient nie posid jeszcze kont w Sklepie Grnt Thornton zrejestrowć się i utworzyć konto, zkceptowć Regulmin orz wyrzić zgodę n przetwrznie dnych osoowych, dodć do Koszyk Produkt/ Produkty ędące przedmiotem zinteresowni, zweryfikowć poprwność dnych podnych przy rejestrcji w Sklepie Grnt Thornton, uzupełnić dne do fktury, jeżeli różnią się od dnych podnych przy rejestrcji w Sklepie Grnt Thornton, wyrć opcję Złóż zmówienie, opłcić zmówienie. 3 Po poprwnym złożeniu i opłceniu zmówieni, n dres e-mil podny przy rejestrcji zostnie wysłn widomość z potwierdzeniem przyjęci zmówieni orz informcją o jego sttusie. 4 Zmówienie zostnie zrelizownie w ciągu 24 godzin od momentu uznni rchunku Grnt Thornton wskznego n etpie dokonywni płtności lu od momentu otrzymni przez Grnt Thornton od podmiotu relizującego płtność potwierdzeni dokonni płtności przez Klient. N dres e-mil podny przy rejestrcji zostnie wysłn widomość z potwierdzeniem otrzymni nleżności orz informcją o sposoie porni zkupionego Produktu. 5 Brk płtności w terminie 7 dni od złożeni zmówieni powoduje nulownie zmówieni orz zwlni Strony z jkichkolwiek roszczeń względem drugiej Strony.

4 4 6 Jeżeli zmówienie nie ędzie mogło yć zrelizowne w wyżej określonym terminie, n dres e-mil podny przy rejestrcji zostnie wysłn widomość z informcją o zistniłym opóźnieniu orz jego przyczynch, tkże nowym możliwym terminie relizcji zmówieni. 7 Klient może monitorowć sttus relizcji kżdego zmówieni w zkłdce "Twoje Konto". Projekty wniosków szczegółowe uwrunkowni 1 Projekty wniosków zostną przygotowne przez Grnt Thornton w oprciu o njlepszą wiedzę i doświdczenie prcowników Grnt Thornton. Przy przygotowywniu projektów wniosków, Grnt Thornton ędzie kierowł się innymi interpretcjmi wydwnymi przez Ministr Finnsów w podonym zkresie orz innymi informcjmi przedstwinymi n stronch internetowych Ministr Finnsów. Wedle njlepszej wiedzy i doświdczeni Grnt Thornton, złożenie tkich wniosków powinno zkończyć się uzyskniem przez Klient korzystnej dl niego interpretcji. Jednkże, iorąc pod uwgę zmienijące się podejście Ministr Finnsów do interpretcji określonych stnów fktycznych, Grnt Thornton nie gwrntuje uzyskni pozytywnej interpretcji ni też nie gwrntuje, że Minister Finnsów nie ędzie oczekiwł dodtkowych informcji i wyjśnień dotyczących stnu fktycznego przedstwionego przez Klient. 2 Grnt Thornton nie m oowiązku przygotowywni n żądnie Klient innych wniosków niż te zmieszczone w sklepie Grnt Thornton, może je przygotowć n podstwie odręnego zleceni. 3 Projekty wniosków ędą posidły wypełnione nstępujące części: A.1, pole 9, C, pole 35, c E, pol 49 61, d F, pole 62, e G, pol 68-69, f H, pole 70, g I, pole Pozostłe części nie ędą uzupełnione przez Grnt Thornton. Z wypełnienie tych części Projektów wniosków odpowid Klient. 5 Dopuszcz się edytownie przez Klient części Projektów wniosków wypełnionych przez Grnt Thornton. W tkim przypdku Grnt Thornton nie ierze odpowiedzilności z dne podlegjące edycji przez Klient.

5 5 6 Grnt Thornton nie ierze odpowiedzilności w przypdku niezgodnego z prwdą wypełnieni części J (oświdczeni) przez Klient, które to oświdczenie skłdne jest pod rygorem odpowiedzilności krnej i m nstępującą treść: J, niżej podpisny(), pouczony() o odpowiedzilności krnej z rt w związku z 6 Kodeksu krnego z skłdnie fłszywych oświdczeń skłdm, stosowne do rt ustwy Ordyncj podtkow, oświdczenie nstępującej treści: Oświdczm, że elementy stnu fktycznego ojęte wnioskiem o wydnie interpretcji w dniu złożeni wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowni podtkowego, kontroli podtkowej, postępowni kontrolnego orgnu kontroli skrowej orz że w tym zkresie sprw nie zostł rozstrzygnięt co do jej istoty w decyzji lu postnowieniu orgnu podtkowego lu orgnu kontroli skrowej. 7 Uzupełnione Projekty wniosków Klient skłd do włściwych orgnów, we włsnym imieniu. 8 Opłty dotyczące złożeni wniosków zostną poniesione i wpłcone przez Klient. 9 Grnt Thornton nie ponosi odpowiedzilności z skutki nieprwidłowego wyoru Projektu wniosku przez Klient, wynikjącego z niewłściwej kwlifikcji przez Klient stnu fktycznego i prwnego, który m yć przedmiotem Wniosku do odpowidjącemu mu Projektu wniosku. 10 Grnt Thornton dołożył nleżytej strnności w celu przygotowni Projektów wniosków zmierzjących do osiągnięci korzystnych interpretcji dl Klient. Mimo to, ze względu n to, że niektóre z informcji, w oprciu o które Grnt Thornton przygotowł Projekty wniosków, nie stnowią powszechnie oowiązujących źródeł prw, w większości przypdków oprte są n innych interpretcjch indywidulnych, które są wydwne w indywidulnych sprwch, interpretcj indywiduln wydn w indywidulnej sprwie Klient może yć odmienn od tych, w oprciu o które Grnt Thornton przygotowł Projekt wniosku. 11 Projekt wniosku oprty jest n stnie prwnym oowiązującym n dzień wysłni przez Grnt Thornton do Klient widomości e-mil z linkiem do porni zkupionego Projektu wniosku. Grnt Thornton nie jest zoowiązny do wprowdzni zmin w zkupionym Projekcie wniosku w związku z jego ewentulną dezktulizcją spowodowną zminą przepisów prw, jego interpretcji lu orzecznictw ni nie odpowid z negtywne skutki tkiej dezktulizcji. 12 W przypdku otrzymni negtywnej interpretcji indywidulnej przez Klient, Grnt Thornton nie jest zoowiązny do podejmowni żdnych dziłń. W szczególności nie jest zoowiązny do sporządzeni i wysłni wezwni do usunięci nruszeni prw, o którym mow w rt Ustwy z dni 30 sierpni 2002 r. Prwo o postępowniu przed sądmi dministrcyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), ni skrgi do włściwego sądu dministrcyjnego. Podjęcie dodtkowych czynności w przypdku otrzymni negtywnej interpretcji indywidulnej może nstąpić n podstwie odręnego zleceni. 13 W przypdku otrzymni wezwni do usunięci rków formlnych złożonego przez Klient Wniosku, z które to rki odpowidć ędzie Grnt Thornton (części Projektu wniosku uzupełnione przez Grnt Thornton i niezmienione przez Klient), Klient zoowiązny jest poinformowć o wezwniu do usunięci rków nie później, niż 4 dni przed upływem terminu wyznczonego przez włściwy orgn, wysyłjąc zesknowne wezwnie n dres e-mil Grnt Thornton przygotuje i prześle, w formie elektronicznej, projekt odpowiedzi n wezwnie,

6 6 njpóźniej w dniu poprzedzjącym osttni dzień, w którym odpowiedź n wezwnie powinn zostć wysłn. W sytucji gdy wezwnie dotyczyć ędzie informcji odnoszących się do Klient, których to informcji Grnt Thornton nie posid, wówczs Grnt Thornton poinformuje o tym Klient. W tkim przypdku Strony wspólnie ustlą, kto i w jkim zkresie m przygotowć odpowiedź n wezwnie do usunięci rków formlnych. 14 Wszelkie dziłni Grnt Thornton ędą miły chrkter dziłlności dordczej i mogą yć ocenione wyłącznie w ktegorich strnnego dziłni. Grnt Thornton nie ponosi odpowiedzilności z decyzje Klient orz ich konsekwencje, chy że są one nstępstwem nierzetelnego dziłni Grnt Thornton. Ceny Produktów 1 Cennik Produktów dostępnych w Sklepie Grnt Thornton jest zgodny z cenmi podnymi n stronch poszczególnych Produktów. 2 Ceną wiążącą i ostteczną Produktu jest jego cen podn n stronie produktowej w chwili skłdni zmówieni przez Klient. 3 Ceny podne n stronch produktowych są cenmi rutto i podwne są w złotych polskich. 4 Grnt Thornton zstrzeg soie prwo do ieżących zmin w cench Produktów znjdujących się w ofercie Sklepu Grnt Thornton orz przeprowdzni i odwoływni wszelkiego rodzju kcji promocyjnych. Uprwnienie, o którym mow w zdniu poprzednim, nie m wpływu n zmówieni złożone przed dtą wejści w życie zminy ceny/ wrunków kcji promocyjnych - ędą one relizowne n zsdch dotychczsowych. Płtności i fktury 1 Klient może wyrć nstępujące formy płtności: trdycyjny przelew nkowy, płtności elektroniczne z pomocą systemu oferownego przez Trnsferuj.pl, który jest mrką spółki Krjowy Integrtor Płtności S.A. z siedzią w Poznniu. 2 Brk płtności w terminie 7 dni od złożeni zmówieni powoduje nulownie zmówieni orz zwlni Strony z jkichkolwiek roszczeń względem drugiej Strony. 3 Klient wyrż zgodę n otrzymywnie od Grnt Thornton fktur w formie elektronicznej, które ędą przesyłne n dres e-mil podny w formulrzu rejestrcyjnym. 4 Klient upowżni Grnt Thornton do wystwieni fktury VAT ez podpisu odiorcy.

7 7 Rezygncj z zmówieni 1 Zgodnie z Ustwą z 2 mrc 2000 roku "O ochronie niektórych prw konsumentów orz o odpowiedzilności z szkodę wyrządzoną przez Produkt nieezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.), Klient m prwo do rezygncji z zmówieni do momentu porni zkupionego Produktu ze Sklepu Grnt Thornton. Ze względu n chrkter sprzedwnych Produktów, Klient nie m możliwości odstąpieni od umowy po porniu zkupionego Produktu. 2 W celu skorzystni z uprwnieni, o którym mow w punkcie. 1, Klient zoowiązny jest sporządzić i przesłć do Grnt Thornton stosowne, pisemne oświdczenie o odstąpieniu od umowy: pocztą trdycyjną n dres Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp. k., ul. p Antoniego Brnik 88 E, Poznń z dnotcją Sklep Grnt Thornton lu pocztą e-mil n dres 3 W przypdku rezygncji z zmówieni przez Klient, Grnt Thornton dokon zwrotu wpłconych środków, zgodnie z zsdmi opisnymi w Regulminie w sekcji Reklmcje, zwroty, punkty 6-8. Reklmcje, zwroty 1 Klient może zgłosić reklmcję w przypdku, gdy: c zkupiony Produkt okże się uszkodzony i nie jest możliwe jego uruchomienie z pomocą dedykownego dl dnego Produktu, powszechnie dostępnego progrmu, w ciągu 24 godzin od momentu uznni rchunku Grnt Thornton wskznego n etpie dokonywni płtności lu od momentu otrzymni przez Grnt Thornton od podmiotu relizującego płtność potwierdzeni dokonni płtności przez Klient, nie otrzym widomości z linkiem do porni zkupionego Produktu lu widomości e-mil z wyjśnieniem powodów zistniłej sytucji. 2 Klient może zgłosić reklmcję z wykorzystniem nstępujących knłów komunikcji: pocztą trdycyjną n dres Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp. k., ul. p Antoniego Brnik 88 E, Poznń z dnotcją Sklep Grnt Thornton, pocztą e-mil n dres c telefonicznie pod numerem Skłdjąc reklmcję, nleży podć co njmniej imię i nzwisko, nzwę firmy orz dołączyć reklmowny Produkt wrz z dowodem zkupu i uzsdnieniem reklmcji. 4 Grnt Thornton w ciągu 14 dni klendrzowych od dni złożeni reklmcji ustosunkuje się do reklmcji Klient i powidomi go o sposoie dlszego postepowni.

8 8 5 W przypdku rozptrzeni reklmcji n korzyść Klient, Grnt Thornton nprwi lu wymieni reklmowny Produkt n nowy, pełnowrtościowy lu zwróci wrtość zkupionego Produktu. 6 Grnt Thornton dokon zwrotu nleżności w ciągu 14 dni klendrzowych w przypdku: rezygncji z zmówieni, opłconego z góry przed relizcją, uznni reklmcji i rku możliwości nprwy uszkodzonego Produktu lu wyminy n nowy. 7 Grnt Thornton dokon zwrotu pieniędzy n rchunek nkowy wskzny przez Klient. 8 W njszerszym dopuszczlnym przez prwo zkresie Grnt Thornton nie ponosi odpowiedzilności z rk zwrotu wpłconych kwot lu opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowni do Klient n podny przez niego dres milowy wezwni do przesłni numeru rchunku nkowego, n który Grnt Thornton m dokonć zwrotu, Klient nie prześle Grnt Thornton tkiego numeru rchunku nkowego lu gdy odpowiedź nie ędzie zwierć dnych umożliwijących dokonnie zwrotu. Grnt Thornton nie ponosi odpowiedzilności z rk zwrotu wpłconych kwot lu opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podni przez Klient łędnych dnych dresowych, imiennych lu łędnego numeru rchunku nkowego. Poufność dnych 1 Strony zoowiązują się zchowć w tjemnicy wszelkie informcje uzyskne w związku z relizcją usługi. Informcjmi podlegjącymi ochronie ędą wszelkie informcje wyrżone zrówno w formie pisemnej, ustnej, jk i zwrte n nośnikch informcji innego rodzju, które dotyczą prowdzeni dziłlności przez Strony. Informcjmi podlegjącymi ochronie są również wzorce dokumentów, stnowiące włsność Grnt Thornton, technologi wykonni prc, struktur świdczeni usług itp. 2 Powyższe ogrniczenie nie m zstosowni do informcji poufnych: d w przypdkch wskznych ustwą lu odręnymi przepismi, w szczególności odpowiednim orgnom ścigni, orgnom skrowym orz innym orgnom dministrcji lu sądom. W tkim przypdku Stron ujwnijąc zoowiązn jest do pisemnego poinformowni drugiej Strony o chrkterze i zkresie informcji udostępnionych/ przekznych tym orgnom w terminie nie później niż 7 dni od dty udostępnieni/ przekzni tych informcji; gdy są lu ędą one stnowić informcje podne do pulicznej widomości; gdy są lo ędą one pozyskne przez Strony w okolicznościch nie ojętych niniejszą kluzulą poufności. Ochron/ przetwrznie dnych osoowych 1 W trkcie procesu rejestrcji kont w Sklepie Grnt Thornton Klient wyrż zgodę n przetwrznie, gromdzenie, utrwlnie, przechowywnie, oprcowywnie i udostępninie dnych osoowych Wykonwcy przez Zmwijącego w zkresie niezędnym do świdczeni usług przez Wykonwcę

9 9 zgodnie z Ustwą z dni 29 sierpni 1997 r. o ochronie dnych osoowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze zm.) 2 Dne osoowe przetwrzne są przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp. k., z siedzią w Poznniu, Poznń, przy ul. p Antoniego Brnik 88 E, wpisną do Rejestru Przedsięiorców prowdzonego przez Sąd Rejonowy Poznń Nowe Misto i Wild w Poznniu, VIII Wydził Gospodrczy Krjowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON Spółk przetwrz dne osoowe w celu świdczeni usług drogą elektroniczną, zwierni z Klientem i wykonywni umów sprzedży Produktów zmówionych przez Klient w Sklepie Grnt Thornton, w przypdku wyrżeni przez Klient zgody, o której mow w sekcji Newslettery, w punkcie 1 Regulminu, również w celch mrketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłni Klientowi informcji merytorycznych i/ lu hndlowych drogą elektroniczną. 4 N Twoją prośę możemy usunąć konto. Kscj kont dokonywn jest przez Grnt Thornton po uprzednio otrzymnej informcji n dres e-mil 5 Klient oświdcz, iż podne przez niego dne osoowe są dnymi rzeczywistego Klient. Newslettery 1 Klient może wyrzić zgodę n otrzymywnie drogą elektroniczną Newsletterów ekspertów Grnt Thornton, które zwierją przede wszystkim informcje merytoryczne z oszrów specjlizcji Grnt Thornton. Newslettery mogą zwierć również informcje hndlowe. 2 Klient może wyrzić zgodę n otrzymywnie Newsletterów poprzez zznczenie odpowiedniej opcji w formulrzu rejestrcyjnym lu w dowolnie wyrnym przez sieie momencie. 3 Klient może zrezygnowć z prenumerty Newsletter w dowolnym momencie, wysyłjąc widomość e-mil z informcją o rezygncji n dres lu klikjąc w odpowiedni link, znjdujący się w kżdym przychodzącym do Klient Newsletterze. Włsność intelektuln 1 Wszystkie Produkty oferowne przez Sklep Grnt Thornton są ojęte ochroną przewidziną w Ustwie z dni 4 lutego 1994 o prwie utorskim i prwch pokrewnych i mogą yć używne wyłącznie n zsdch określonych w Regulminie. 2 Grnt Thornton zchowuje prw utorskie i wszelkie inne prw dotyczące ochrony włsności intelektulnej związne ze sprzedwnymi Produktmi, dordztwem i mteriłmi rooczymi. 3 Klient m prwo korzystć z zkupionych Produktów wyłącznie n włsny użytek, zgodnie z powszechnie oowiązującymi przepismi prw. 4 Grnt Thornton nie wyrż zgody n dlsze - ni odpłtne, ni nieodpłtne - przekzywnie przez Klient Produktów zkupionych w Sklepie Grnt Thornton (w jkiejkolwiek formie, w tym, le nie wyłącznie, pisemnej i elektronicznej) osoom trzecim.

10 10 Wrunki techniczne 1 Grnt Thornton prowdzi ieżący ndzór nd funkcjonowniem Sklepu Grnt Thornton orz podejmie wszelkie dziłni zmierzjące do zpewnieni stłego dostępu do Sklepu Grnt Thornton. Jednkże, ze względu n technikę świdczeni usług on-line, Grnt Thornton nie gwrntuje stłej dostępności stron internetowych Sklepu Grnt Thornton, jk również ich ezłędnego funkcjonowni. Grnt Thornton nie ponosi odpowiedzilności z czsowe przerwy w dostępie do Sklepu Grnt Thornton. Jednocześnie Grnt Thornton zstrzeg soie prwo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowniu witryny Sklepu Grnt Thornton w przypdku plnownej, ieżącej osługi i konserwcji serwer orz oprogrmowni serwisu. W przypdku plnownej przerwy, trwjącej co njmniej 8 godzin, Klienci zostną o tym wyrźnie poinformowni n stronie Sklepu Grnt Thornton. 2 Grnt Thornton nie ponosi odpowiedzilności z rk dostępu do Sklepu Grnt Thornton wynikjący z łędnej rejestrcji przez Klient, siły wyższej, wyłącznej winy Klient lu osoy trzeciej. 3 W njszerszym dopuszczlnym przez prwo zkresie Grnt Thornton nie ponosi odpowiedzilności w sytucji, gdy informcje przesłne z pomocą Internetu nie dotrą do Klient Sklepu Grnt Thornton w formie ezłędnej, kompletnej i pełnej. 4 Grnt Thornton nie zpewni tego, że Klient uzysk dokłdnie tkie informcje, jkich szukł w Sklepie Grnt Thornton. 5 Grnt Thornton nie odpowid z szkody spowodowne wdliwym dziłniem systemu trnsmisji, w tym wrimi sprzętu, opóźnienimi i zkłócenimi przesyłu informcji. 6 Grnt Thornton nie gwrntuje ezpieczeństw informcjom do niego przesyłnym, dltego też wszelkie tkie trnsmisje są relizowne n włsne ryzyko osoy przesyłjącej informcje. 7 W njszerszym dopuszczlnym przez prwo zkresie Grnt Thornton nie ponosi odpowiedzilności z lokownie przez dministrtorów serwerów pocztowych przesyłni widomości n dres e-mil wskzny przez Klient orz z usuwnie i lokownie widomości e-mil przez oprogrmownie zinstlowne n komputerze używnym przez Klient. 8 Klient wyrż zgodę n przechowywnie przez Grnt Thornton n jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), niezędnych do prwidłowego świdczeni usług przez Grnt Thornton. Pliki te nie gromdzą dnych osoowych Klient, nie zmieniją konfigurcji jego komputer, nie służą do instlowni ądź deinstlcji jkichkolwiek progrmów komputerowych, wirusów, nie ingerują w integrlność systemu ądź dnych Klient, nie są przetwrzne przez inne serwisy internetowe i mogą yć w kżdym momencie usunięte przez Klient. Postnowienie końcowe 1 Klient jest uprwniony i zoowiązny do korzystni ze Sklepu Grnt Thornton zgodnie z jego przeznczeniem. Klient zoowiązny jest do powstrzymni się od jkiejkolwiek ktywności, któr mogły wpływć n prwidłowe funkcjonownie Sklepu Grnt Thornton. Grnt Thornton zstrzeg soie prwo do zprzestni świdczeni usług poprzez zlokownie kont Klient, którego umyślne

11 11 dziłni ędą szkodliwe dl Sklepu Grnt Thornton, Grnt Thornton ądź innych Klientów orz który łmie którekolwiek z postnowień Regulminu. 2 Klient, kceptując Regulmin, zgdz się n ziernie i udostępninie Grnt Thornton sttystyk swojej oecności i ktywności w Sklepie Grnt Thornton. Dne są zierne utomtycznie i mogą zostć wykorzystne do nlizy ktywności Klientów. 3 W sprwch nieuregulownych w niniejszym regulminie mją zstosownie przepisy powszechnie oowiązującego prw, zwłszcz Kodeksu Cywilnego orz przepisy Ustwy o szczególnych wrunkch sprzedży konsumenckiej orz zminie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustwy o ochronie niektórych prw konsumentów orz o odpowiedzilności z szkodę wyrządzoną przez Produkt nieezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). Sądem włściwym do rozstrzygnięci ewentulnych sporów mogących wyniknąć z Regulminu jest włściwy rzeczowo sąd powszechny dl mist Poznni. Postnowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument. 4 Regulmin oowiązuje od r. i jest dostępny pod dresem 5 Grnt Thornton zstrzeg soie prwo do zminy postnowień Regulminu z wżnych przyczyn technicznych, prwnych lu/i orgnizcyjnych. Klienci zostną poinformowni o zminch w treści Regulminu poprzez: umieszczenie informcji o zminch n stronie wrz ze wskzniem n końcu Regulminu listy zmin orz dty poszczególnej zminy, przesłnie n dres e-mil, wskzny w formulrzu rejestrcyjnym, informcji zwierjącej listę zmin orz dtę poszczególnej zminy. 6 Wszelkie zminy Regulminu wchodzą w życie w terminie wskznym przez Grnt Thornton, nie krótszym niż 14 dni od dty ich opulikowni w sposó opisny w punkcie poprzednim. Klienci, którzy nie kceptują nowej treści Regulminu, zoowiązni są zwidomić o tym fkcie Grnt Thornton w ciągu 14 dni od dty poinformowni o zminch postnowień Regulminu: c pocztą trdycyjną n dres Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp. k., ul. p Antoniego Brnik 88 E, Poznń z dnotcją Sklep Grnt Thornton, pocztą e-mil n dres c telefonicznie pod numerem Zmówieni złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmin Regulminu ędą relizowne według dotychczsowych postnowień Regulminu.

12 12 8 Grnt Thornton zstrzeg soie prwo do likwidcji Sklepu Grnt Thornton w dowolnym momencie czsu. Przed zlikwidowniem Sklepu Grnt Thornton, Grnt Thornton zrelizuje wszystkie złożone zmówieni. Dne kontktowe i rejestrowe Wykonwcy Grnt Thornton Frąckowik Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością Sp. k. ul. p Antoniego Brnik 88 E Poznń T +48 (61) F +48 (61) NIP: , REGON: , Sąd Rejonowy Poznń Nowe Misto i Wild w Poznniu VIII Wydził Gospodrczy, nr KRS Oddził w Wrszwie ul. Chłodn Wrszw T +48 (22) F +48 (22) Oddził w Ktowicch ul. Frncusk Ktowice T +48 (32) F +48 (32)

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego esmrt 1 Postnowieni ogólne 1 Niniejszy Regulmin stnowi podstwę prwną określjącą zsdy korzystni ze sklepu internetowego esmrt. Regulmin jest udostępniony nieodpłtnie z pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 8 F 1. Tu proszę nkleić nlepkę identyfikcyjną /Jeżeli przedsiębiorc nie posid nlepki identyfikcyjnej proszę wpisć poniżej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Pieczątk kncelrii

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ Brzeźnio, dn. 6.03.202r. Modyfikcj treści SIWZ Dotyczy przetrgu nieogrniczonego nr R.27.2.202 n zdnie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ N podstwie rt. 38 ust. 4 ustwy z dni 29.0.2004 r. Prwo zmówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny Umow licencyjn Nr./on-line/wrint odnwilny zwrt w dniu w r. pomiędzy: 1) z siedzibą w.., ul.,/ wpisną/*ym do rejestru prowdzonego przez Sąd Rejonowy Wydził Gospodrczy z numerem KRS, kpitł zkłdowy/* kpitł

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

... Numer dokumentu 07. NIP

... Numer dokumentu 07. NIP Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw Symbol formulrz : W-1/01 WNIOSEK o przyznnie płtności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznnie płtności z tytułu wsprci dziłlności rolniczej n obszrch

Bardziej szczegółowo

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy Złącznik Nr 2 do Uchwły Nr X/58/2015 Rdy Gminy Słońsk z dni 27 listopd 2015 r. 1. Numer dentyfikcji Podtkowej podtnik 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstw prwn: Skłdjący: Ustw

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia Tel 1 - Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej. Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej słuŝące o jego ientyfikcji nzw zkłu i jego siezi, Aneks 1-Tele res zkłu, c numer REGON. Źróło: oprcownie włsne n postwie rozporzązeni

Bardziej szczegółowo

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego!

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego! REKLAMOWE Klendrze Podruj prcownikom i klientom coś przydtnego i osobistego! Indywidulne grwerownie lserem 10 zł z egz. ŚRODKI KALENDARZY estetyczne, funkcjonlne, obszern część informcyjn, tls z mpkmi

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ z dni 31 mj 2016 r. w sprwie wysokości i zsd ustlni orz rozliczni dotcji celowych dl podmiotów prowdzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki smorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:...

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:... Lublin,.2017 r. Umow n odbiór odpdów w postci produktów leczniczych, zepsutych, sfłszownych lub którym upłynął termin wżności, zwierjących w swoim skłdzie środki odurzjące, substncje psychotropowe lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r.

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r. RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 0.0.0 r. do..0 r. Poznń, 9.05.05 r. Rport Vkomtek S.A. z rok 0 zostł przygotowny zgodnie z ktulnym stnem prwnym w oprciu o Regulmin Alterntywnego Systemu Orotu Zrządu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a Bielsk Podlski, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE wykonie i dostrczenie detli orz mteriłów do prototypowej turbiny witrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kw orz mteriłów w rmch relizcji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Witmy Wybrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych npędów zburtowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt: Włsny iznes sznsą dl koiet nr RPWP.06.03.01--0173/1 w rmch Wielkopolskiego Regionlnego Progrmu Opercyjnego n lt 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Usługi dla Klientów Indywidualnych

Usługi dla Klientów Indywidualnych Usługi dl Klientów Indywidulnych Rozdził I. Rchunki nkowe - złotowe i wlutowe orz krty deetowe Konto Spektrum Adm. (oferowne do 30.10.2014 r.*) Konto Uluione Adm. (oferowne do 30.10.2014 r.*) Konto Codzienne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

MIFID_FORMS_LIST_POL

MIFID_FORMS_LIST_POL MIFID_FORMS_LIST_POL Formulrz: Zlecenie wypłty środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych w spółce Formulrz: Uzupełnienie i zmin dnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax. ..

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax.  .. Złącznik nr 2 do SIWZ Zorgnizownie, zrządznie i eksplotcj systemu BiKeR Biłostock Komunikcj Rowerow FORMULARZ OFERTOWY Misto Biłystok ul. Słonimsk 1 15-950 Biłystok NAZWA WYKONAWCY.... Siedzib (dres) wykonwcy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo