Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio 1 [Definicje] Ilekroć w Regul[minie jest mow[ o: 1. Serwisie internetowym Przygody i Nagrody - rozumie się przez to dzi[ł[j\cy pod adresem internetowym serwis internetowy prowadzony przez Usługod[wcę, z[ którego pomoc\ Klient może złożyć Z[mówienie lub z[wrzeć Umowę n[ usługi oferow[ne z[ pośrednictwem tego serwisu. 2. Usługod[wcy rozumie się przez to Annę S[mson-Zoń prow[dz\c\ dzi[ł[lność gospod[rcz\ pod firm\ Ann[ S[mson-Zoń Emotio z siedzib\ w Kr[kowie, [dres: Al. Słow[ckiego 52/11, Kr[ków, NIP , REGON Kliencie rozumie się przez to Konsument[ [lbo inn\ osobę fizyczn\ posi[d[j\c\ pełn\ zdolność do czynności pr[wnych, osobę pr[wn\ lub jednostkę org[niz[cyjn\ nieposi[d[j\c[ osobowości pr[wnej [le posi[d[j\c[ zdolność pr[wn\, któr[ złożył[ Z[mówienie lub z[w[rł[ Umowę n[ usługi oferowane z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody. 4. Konsumencie rozumie się przez to Klient[ będ\cego osob\ fizyczn\ i dokonuj\cego Z[mówieni[ lub z[wier[j\cego Umowę n[ usługi oferowane z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i N[grody w z[kresie niezwi\z[nym bezpośrednio z dzi[ł[lności\ gospod[rcz\ lub z[wodow\ tego Klient[. 5. Usług[ch oferow[nych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody rozumie się przez to: a) usługę sperson[lizow[ni[ wybr[nego przez Klient[ m[teri[łu wideo dostępnego w serwisie internetowym Przygody i Nagrody o elementy i w zakresie podanym w formul[rzu z[mówieni[ i n[stępnie udostępnieni[ Klientowi z[ pośrednictwem poczty e-m[il [dresu internetowego umożliwi[j\cego wielokrotne odtw[rz[ni[ tego m[teri[łu przez okres 90 dni n[ urz\dzeni[ch multimedi[lnych, [ t[kże: b) usługę sperson[lizow[ni[ wybr[nego przez Klient[ certyfikatu dl[ dzieck[ spośród dostępnych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody o elementy i w z[kresie pod[nym w formul[rzu z[mówieni[ i n[stępnie udostępnieni[ Klientowi z[ pośrednictwem poczty adresu internetowego

2 umożliwi[j\cego przez okres 90 dni pobranie tego certyfikatu w form[cie pdf. n[ urz\dzenie multimedi[lne b\dź jego wydruk. 6. Z[mówieniu rozumie się przez to oświ[dczenie woli Klient[ zmierz[j\ce bezpośrednio do zawarcia Umowy n[ usługi oferowane z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody. Z[mówienie n[stępuje po wybr[niu usługi, wypełnieniu formul[rz[ z[mówieni[ or[z dokon[niu pł[tności. 7. Umowie rozumie się przez to umowę z[w[rt\ n[ odległość pomiędzy Usługod[wc\ [ Klientem, której przedmiotem s\ usługi oferowane przez Usługod[wcę z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody. 8. Cenie rozumie się przez to wyr[żon\ w złotych polskich w[rtość, któr\ Klient jest zobowi\z[ny z[pł[cić Usługod[wcy z[ z[mówion\ usługę oferow[n\ z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody. Usługod[wc[ uwzględni w Cenie pod[tek od tow[rów i usług (VAT) jeżeli n[ podst[wie odrębnych przepisów trans[kcj[ będzie podleg[ł[ obci\żeniu pod[tkiem od tow[rów i usług. 9. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy regul[min, który st[nowi integr[ln\ część Umowy. W z[kresie usług świ[dczonych drog\ elektroniczn\ Regul[min jest regul[minem, o którym mow[ w [rt. 8 ust[wy z dni[ 18 lipc[ 2002 r. o świ[dczeniu usług drog\ elektroniczn\ (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz ze zm.). 10. Kodeksie Cywilnym rozumie się przez to ust[wę z dni[ 23 kwietni[ 1764 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, ze zm.). 11. Ustawie rozumie się przez to ust[wę z dni[ 30 m[j[ 2014 r. o pr[w[ch konsument[ (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 2 [Post[nowieni[ ogólne+ 1. Niniejszy Regulamin określ[ z[s[dy korzyst[ni[ z serwisu internetowego Przygody i Nagrody, [ w szczególności z[s[dy z[wier[ni[ Umowy pomiędzy Usługod[wc\ [ Klientem, dost[rcz[ni[ Klientowi z[mówionych usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody, uiszczania przez Klienta Ceny za te usługi, upr[wnieni[ Klient[ do odst\pieni[ od umowy or[z przysługiw[nie i z[s[dy re[liz[cji roszczeń z tytułu rękojmi lub gw[r[ncji. 2. Serwis internetowy Przygody i Nagrody prowadzony jest przez Usługod[wcę. 3. Kontakt z Usługod[wc\ możn[ uzysk[ć drog\: - telefoniczn\: , - poczty elektronicznej: :

3 - pocztow\: Al. Słow[ckiego 52/11, Kr[ków. 4. K[żd[ osob[ korzyst[j\c[ z serwisu internetowego Przygody i Nagrody jest zobowi\z[n[ do powstrzym[ni[ się od j[kiejkolwiek [ktywności, któr[ mogł[by wpłyn\ć n[ pr[widłowe funkcjonow[nie serwisu. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu internetowego Przygody i Nagrody oraz znajduj\cych się w nim inform[cji lub zdjęć do celów innych niż ich przezn[czenie, w tym w szczególności rozsył[ni[ niez[mówionych inform[cji h[ndlowych, prow[dzeni[ n[ stron[ch serwisu internetowego Przygody i Nagrody lub z ich wykorzyst[niem j[kiejkolwiek dzi[ł[lności komercyjnej, rekl[mowej, promocyjnej itp. bez wyr[źnej zgody Usługod[wcy. 5. Opł[t[ z[ poł\czenie telefoniczne n[ wsk[z[ny przez Usługod[wcę numer telefonu przezn[czony do kont[ktow[ni[ się z nim jest określ[n[ zgodnie z p[kietem t[ryfowym dostawcy usług, z którego korzyst[ Klient. 6. Inform[cje zn[jduj\ce się n[ stronie internetowej serwisu internetowego Przygody i Nagrody nie st[nowi\ oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, [ jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 3 *Skł[d[nie z[mówieni[+ 1. W[runkiem złożeni[ Z[mówieni[ jest z[pozn[nie się przez Klient[ z Regul[minem i [kcept[cj[ jego post[nowień. 2. W tr[kcie skł[d[ni[ z[mówieni[, w formul[rzu z[mówieni[, Klient zobowi\z[ny jest do podania prawdziwych i poprawnych danych. Usługod[wc[ nie odpowi[d[ z[ szkody oraz niedogodności wynik[j\ce z pod[ni[ przez Klient[ d[nych niepr[wdziwych, niepełnych b\dź niepopr[wnych. 3. Z[mówieni[ możn[ skł[d[ć przez c[ł\ dobę, k[żdego dni[ w roku. Usługod[wc[ zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzym[ni[ dzi[ł[ni[ serwisu internetowego Przygody i Nagrody, w szczególności ze względu n[ konieczność dokon[ni[ konserwacji lub uaktualnienia danych. Usługod[wc[ w mi[rę możliwości technicznych podejmie kroki, [by poinformow[ć o tym fakcie na stronie serwisu internetowego Przygody i Nagrody. 4. Celem złożeni[ z[mówieni[ Klient[ powinien wybr[ć na stronie serwisu internetowego Przygody i Nagrody usługę, któr[ m[ być przedmiotem Umowy, n[stępnie wypełnić w c[łości i poprawnie formularz z[mówieni[ or[z dokon[ć pł[tności z[ z[mówienie.

4 4 *Dost[rczenie z[mówionej usługi+ 1. W okresie do 24 godzin po z[księgow[niu n[ r[chunku b[nkowym Usługod[wcy pł[tności z[ z[mówion[ usługę, Klient otrzym[ n[ pod[ny przez siebie w formularzu z[mówienia [dres poczty elektronicznej, wi[domość od Usługod[wcy z[wier[j\c\ [dres internetowy z[ pośrednictwem którego może on korzyst[ć z z[mówionych usług. 2. Wi[domość wsk[z[n[ w ust 1 powyżej z[wier[ć będzie potwierdzenie z[w[rci[ Umowy. Do wi[domości tej z[ł\cz[ się Regul[min wr[z z z[ł\cznik[mi, w szczególności z pouczeniem o odst\pieniu od Umowy. 3. Usługod[wc[ nie odpowi[d[ z[ niepr[widłowe dzi[ł[nie z[mówionych usług będ\ce wynikiem niepr[widłowej konfigur[cji urz\dzeń multimedi[lnych Klient[. 5 [Warunki techniczne korzyst[ni[ z z[mówionej usługi+ 1. Korzyst[nie z usług oferow[nych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i N[grody możliwe jest pod w[runkiem spełnieni[ przez sprzęt komputerowy, z którego korzyst[ Klient n[stępuj\cych wym[g[ń technicznych: a) Procesor dwurdzeniowy 2 GHz, p[mięć 1 GB, system oper[cyjny Windows z z[inst[low[nym oprogr[mow[niem do obsługi Fl[sh, [pletów J[v[, Adobe Acrob[t Reader; b) z[stosow[nie jednej z przegl\d[rek obsługuj\cych n[jnowsze st[nd[rdy HTML5 oraz CSS3 tj. Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 33+, Google Chrome 36+, Safari 6+, lub Opera 24+; c) wł\czon\ obsługę ci[steczek (cookies); d) St[bilne ł\cze internetowe o minim[lnej przepustowości 512KB/s (4M). Do filmów w podwyższonej j[kości (HD) z[lec[ne 1024KB/s (8M). 2. Usługod[wc[ nie ponosi odpowiedzi[lności z[ utrudnieni[ w korzyst[niu z usługi wynik[j\ce z błędnej konfigur[cji oprogr[mow[ni[ lub sprzętu Klient[ b\dź wynik[j\ce z problemów ze sprzętem lub ł\czem internetowym Klient[. 6 *Pł[tności+ 1. Klient zobowi\z[ny jest do z[pł[ty Ceny. Do z[pł[ty innych dod[tkowych kosztów indywidualnie przypisanych do d[nej usługi Klient będzie zobowi\z[ny wył\cznie wówcz[s, gdy zost[nie o nich wyr[źnie poinformow[ny przed złożeniem Z[mówieni[.

5 2. Usługod[wc[ wyst[wi i dost[rczy Klientowi dokument z[pł[ty z[ usługę. W przyp[dku, gdy Klient w jednym Z[mówieniu z[mówi więcej niż jedn\ usługę, Usługod[wc[ może wyst[wić jeden dowód z[kupu ujmuj\cy wszystkie usługi. 3. Usługod[wc[ poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposob[ch pł[tności podcz[s skł[d[ni[ Z[mówieni[. 4. Usługod[wc[ dopuszcz[ n[stępuj\ce sposoby pł[tności: a) pł[tność on-line z[ pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, b) pł[tność n[ r[chunek b[nkowy Usługod[wcy, 5. W przypadku, gdy możliwe jest dokon[nie pł[tności n[ różne sposoby, wybór sposobu pł[tności przysługuje Klientowi. 6 *Odst\pienie od umowy+ 1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odst\pić od niej bez pod[ni[ przyczyny, n[ z[s[d[ch określonych w Ust[wie, a przedstawionych w inform[cji, o której mow[ w ust Inform[cje dotycz\ce sposobu i terminie odst\pieni[ od Umowy przez Konsument[ zn[jduj\ się w inform[cji dotycz\cej korzyst[ni[ z pr[w[ odst\pieni[ od umowy, st[nowi\cej z[ł\cznik nr 1 do Regulaminu. 3. Konsument może zre[lizow[ć pr[wo do odst\pieni[ od umowy w sposób wsk[z[ny w inform[cji, o której mow[ w ust. 2. Konsument może, [le nie musi wykorzyst[ć wzór formul[rz[ oświ[dczeni[ o odst\pieniu od Umowy, który st[nowi z[ł\cznik nr 2 do Regulaminu. 4. W przyp[dku odst\pieni[ od Umowy przez Konsument[, Umowę uw[ż[ się z[ niez[w[rt\. Jeżeli Konsument złoży oświ[dczenie o odst\pieniu od Umowy z[nim Usługod[wc[ z[[kceptuje Z[mówienie (przyjmie ofertę), [kcept[cj[ przest[je wi\z[ć Usługod[wcę. 5. Pr[wo odst\pieni[ od Umowy, o którym mow[ w ustęp[ch powyżej nie przysługuje Klientowi niebęd\cemu Konsumentem, 8 *Utr[t[ pr[w[ do odst\pieni[ od umowy+ Po wykon[niu z[mówionej przez Konsumenta usługi i dost[rczeniu mu wi[domości z[wier[j\cej [dres internetowy z[ pośrednictwem którego może korzyst[ć z

6 z[mówionych usług, Konsument ten tr[ci pr[wo do odst\pieni[ od Umowy zgodnie z [rt. 38 pkt 1) Ustawy. 9 [Procedura reklamacji] 1. Usługod[wc[ jest odpowiedzi[lny względem Konsument[ z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym jeżeli Usług[ ma wady fizyczne b\dź pr[wne. 2. Jeżeli Usług[ m[ w[dę, o której mow[ w ust. 1, Klient może złożyć rekl[m[cję n[ z[s[d[ch określonych w Kodeksie Cywilnym. 3. Klientowi niebęd\cemu Konsumentem nie przysługuj\ upr[wnieni[, o których mow[ w ust. 1-2 powyżej (wył\czenie rękojmi). 4. Rekl[m[cje mog\ być skł[d[ne pisemnie n[ adres Anna Samson-Zoń Emotio, Al. Słow[ckiego 52/11, Kr[ków, z[ pośrednictwem poczty na adres lub w k[żdej innej pr[wnie dopuszcz[lnej formie. 5. Usługod[wc[ nie udziel[ gw[r[ncji j[kości n[ Usługi będ\ce przedmiotem Umowy. 10 [Prawa autorskie do udostępni[nych m[teri[łów] 1. M[teri[ły będ\ce przedmiotem usługi oferow[nej z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody s\ wynikiem orygin[lnej twórczości Usługod[wcy i stanowi\ utwór w rozumieniu przepisów ust[wy z dni[ 04 lutego 1774 r. o pr[w[ch autorskich i pokrewnych. 2. Na mocy Umowy Usługod[wc[ udziela Klientowi licencji niewył\cznej do sperson[lizow[nych i udostępnionych mu m[teri[łów. 3. Licencj[, o której mow[ w ust. 2 ogr[nicz[ się do korzyst[ni[ przez Klient[ ze sperson[lizow[nych i udostępnionych mu m[teri[łów n[ użytek wł[sny poprzez ich odtwarzanie na wszelkich osobistych urz\dzeni[ch multimedi[lnych. 4. J[kiekolwiek korzyst[nie, rozpowszechni[nie, przetw[rz[nie i udostępni[nie tych m[teri[łów osobom trzecim przez Klient[ w sposób inny niż ust[lony w niniejszym paragrafie jest niedopuszczalne. 11 [Sposoby polubownego z[ł[twi[ni[ sporów+ 1. Konsument m[ możliwość skorzyst[ni[ z poz[s\dowych sposobów rozp[tryw[ni[ rekl[m[cji i dochodzeni[ roszczeń.

7 2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie medi[cji lub wniosku o rozp[trzenie spr[wy przed s\dem polubownym. 3. Mediacja prowadzon[ jest przez wojewódzkie inspektor[ty Inspekcji H[ndlowej or[z ich z[miejscowe oddzi[ły. 4. S\d[mi polubownymi s\ w szczególności st[łe polubowne s\dy konsumenckie dzi[ł[j\ce przy wojewódzkich inspektor[t[ch Inspekcji H[ndlowej, których list[ zn[jduje się n[ stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 *Post[nowieni[ końcowe+ 1. Klienta i Usługod[wcę w r[m[ch z[w[rtej Umowy wi\że treść Regul[minu obowi\zuj\c[ w dniu z[w[rci[ Umowy. 2. Usługodawca udzieli Klientowi wyj[śnień dotycz\cych zn[czeni[ poszczególnych post[nowień Regul[minu, j[k i j[kichkolwiek innych post[nowień st[nowi\cych integr[ln\ część Umowy. 3. W spr[w[ch nieuregulow[nych w niniejszym Regul[minie m[j\ z[stosow[nie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, z[ś w odniesieniu do Konsument[ również Ust[wy. 4. Z[ł\cznik[mi do Regul[minu s\: a) Z[ł\cznik nr 1 - Inform[cj[ dotycz\c[ korzyst[ni[ z pr[w[ odst\pieni[ od umowy które st[nowi z[ł\cznik nr 1 do Regul[minu b) Zał\cznik nr 2 - Wzór formul[rz[ odst\pieni[ od umowy, który st[nowi z[ł\cznik nr 2 do Regulaminu.

8 ZAMĄCZNIK NR 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY prawo odst\pieni[ od umowy M[j\ P[ństwo prawo odst\pić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania j[kiejkolwiek przyczyny. Jednocześnie informujemy, iż po wykon[niu usługi tj. po spersonalizowaniu i udostępnieniu z[mówionych m[teri[łów, tr[c\ P[ństwo pr[wo do odst\pieni[ od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Aby skorzyst[ć z prawa odst\pieni[ od umowy, musz\ P[ństwo poinformow[ć Usługod[wcę o swojej decyzji o odst\pieniu od niniejszej umowy w drodze jednozn[cznego oświ[dczeni[ (n[ przykł[d pismo wysł[ne poczt\, f[ksem lub poczt\ elektroniczn\). Mog\ P[ństwo skorzyst[ć z wzoru formul[rz[ odst\pieni[ od umowy, jedn[k nie jest to obowi\zkowe. Aby z[chow[ć termin do odst\pieni[ od umowy, wyst[rczy, [by wysł[li P[ństwo inform[cję dotycz\c\ wykon[ni[ przysługuj\cego P[ństwu prawa odst\pieni[ od umowy przed upływem terminu do odst\pieni[ od umowy. Skutki odst\pieni[ od umowy W przyp[dku odst\pieni[ od niniejszej umowy zwr[c[my P[ństwu wszystkie otrzym[ne od P[ństw[ pł[tności, w tym koszty dost[rczeni[ rzeczy (z wyj\tkiem dod[tkowych kosztów wynik[j\cych z wybr[nego przez P[ństw[ sposobu dost[rczeni[ innego niż n[jt[ńszy zwykły sposób dost[rczeni[ oferow[ny przez n[s), niezwłocznie, [ w k[żdym przyp[dku nie później niż 14 dni od dni[, w którym zost[liśmy poinformow[ni o P[ństw[ decyzji o wykonaniu prawa odst\pieni[ od niniejszej umowy. Zwrotu pł[tności dokon[my przy użyciu t[kich s[mych sposobów pł[tności, j[kie zost[ły przez P[ństw[ użyte w pierwotnej tr[ns[kcji, chyb[ że wyr[źnie zgodziliście się P[ństwo n[ inne rozwi\z[nie; w k[żdym przyp[dku nie ponios\ P[ństwo ż[dnych opł[t w zwi\zku z tym zwrotem. Możemy wstrzym[ć się ze zwrotem pł[tności do cz[su otrzym[ni[ rzeczy lub do cz[su dost[rczeni[ n[m dowodu jej odesł[ni[, w z[leżności od tego, które zd[rzenie n[st\pi wcześniej.

9 ZAMĄCZNIK NR 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Pani Anna Samson-Zoń - prow[dz\c[ dzi[ł[lność gospod[rcz\ pod firm\ Ann[ S[mson-Zoń Emotio w Krakowie Al. Słow[ckiego 52/ Kr[ków J[/My niniejszym informuję/informujemy o moim/n[szym odst\pieniu od umowy dotycz\cej n[stępuj\cych usług: (tut[j zn[jduje się miejsce na określenie przez P[ństw[ usługi, w z[kresie których odstępuj\ P[ństwo od umowy) Data zawarcia umowy: data odbioru (ewentualnie): numer faktury VAT lub innego dokumentu kupna (ewentualnie): Imię i n[zwisko konsument[: Adres konsumenta: Podpis konsumenta (tylko jeżeli formul[rz jest przesył[ny w wersji p[pierowej): Data:

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego esmrt 1 Postnowieni ogólne 1 Niniejszy Regulmin stnowi podstwę prwną określjącą zsdy korzystni ze sklepu internetowego esmrt. Regulmin jest udostępniony nieodpłtnie z pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO CENTRUM RUCHU I TERAPII BODYWORK obowiązuje od r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO CENTRUM RUCHU I TERAPII BODYWORK obowiązuje od r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO CENTRUM RUCHU I TERAPII BODYWORK obowiązuje od 10.01.2017r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Definicje 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej pozyczka-24.eu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Programu 21 dni do płaskiego brzucha

Regulamin korzystania z Programu 21 dni do płaskiego brzucha Regulamin korzystania z Programu 21 dni do płaskiego brzucha 1. Definicje 1. Dostęp do Programu nabycie przez Uczestnika dostępu do Programu na czas wskazany w Umowie. 2. Konsument Programant będący Konsumentem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklepdietka.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepdietka.pl należy do serwisu www.dietek.pl 2. sklepdietka.pl działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedawcą jest Bartosz Siuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartosz Siuszko w Nakle nad Notecią 89-100 przy ulicy Jana Kilińskiego 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl, Reklamacja towaru Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1.2. Poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta:

1.2. Poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta: Regulamin sklepu ta.to & tamto, obowiązujący od 05.04.2016 r. Regulamin sklepu internetowego www.tatoitamto.pl 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ANTYKWARIATU INTERNETOWEGO "Volumen" (Tekst jednolity - Obowiązuje od 5 lutego 2016 r.)

REGULAMIN ANTYKWARIATU INTERNETOWEGO Volumen (Tekst jednolity - Obowiązuje od 5 lutego 2016 r.) Załącznik do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora WiMBP w Zielonej Górze z dnia 5 stycznia 2016 r. REGULAMIN ANTYKWARIATU INTERNETOWEGO "Volumen" (Tekst jednolity - Obowiązuje od 5 lutego 2016 r.) 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK 1. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 Sprzedawca przedsiębiorca Anna Witek Pietroń A.Witek, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego M.UNIQUE

Regulamin Sklepu Internetowego M.UNIQUE Regulamin Sklepu Internetowego M.UNIQUE 1. Sklep Internetowy M.UNIQUE jest własnością M.UNIQUE Małgorzata Kredens, ul. Piotrkowska 33, 90-410 Łódź, NIP: 919-156-69-86 Dane kontaktowe: M.UNIQUE Małgorzata

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sebastiana Legenza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznych w zakresie sprzedaży publikacji elektronicznych z dnia 25 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Burrow Customs

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Burrow Customs REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Burrow Customs Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia: 1. Regulamin oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów. 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedawcy portalu wszytko.pl GAB-RAT TERMO-SERWIS JACEK RUTKOWSKI Postanowienia ogólne:

Regulamin sprzedawcy portalu wszytko.pl GAB-RAT TERMO-SERWIS JACEK RUTKOWSKI Postanowienia ogólne: Regulamin sprzedawcy portalu wszytko.pl JACEK RUTKOWSKI Postanowienia ogólne: 1. Sprzedawcą jest Przedsiębiorca: JACEK RUTKOWSKI NIP: 5842022298 TEL. 604526600 E-MAIL: GABRAT.TERMOSERWIS@GMAIL.COM właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul.

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Regulamin Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 1986, Czeski Cieszyn 737 01, Republika Czeska. Sklep www.lovelec.pl zwany dalej Sklepem jest własnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU 1. Przedmiot regulacji. 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania Sklepu internetowego prowadzonego przez Collegium

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO

Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO Regulamin sklepu internetowego ABC ELEKTRO 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.abcelektro.pl prowadzony jest przez Hotpin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. 1. Niniejsze warunki określają zawieranie pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. umowy sprzedaży produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pro-Project Henryk Kartaszyński. w Chełmie

Regulamin. Pro-Project Henryk Kartaszyński. w Chełmie Regulamin Pro-Project Henryk Kartaszyński w Chełmie I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne

REGULAMIN Postanowienia ogólne REGULAMIN Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Peoni dostępny jest na stronie www.peoni.pl w zakładce Regulamin. Regulamin można pobrać w formacie PDF i zapisać w pamięci komputera. Plik PDF zawierający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU TRENERPERSONALNY24.PL

REGULAMIN SERWISU TRENERPERSONALNY24.PL REGULAMIN SERWISU TRENERPERSONALNY24.PL 1 1. Serwis jest prowadzony pod adresem http://trenerpersonalny24h.pl/ przez spółkę FORFIT sp. z o.o. będącą właścicielem i operatorem Serwisu. 2. Serwis umożliwia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [Postanowienia wstępne]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  [Postanowienia wstępne] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.pragmatiq.pl 1. [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. 2. Sklep internetowy działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU AKADEMIA POLSKA

REGULAMIN SERWISU AKADEMIA POLSKA REGULAMIN SERWISU AKADEMIA POLSKA 1 Postanowienia ogólne 1. Serwis internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.akademiapolska.pl (dalej zwany Serwisem) i jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com Regulamin sklepu internetowego Kotly.com 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady składania, realizacji i reklamacji zamówień w sklepie internetowym Kotly.com. 1.2 Operatorem sklepu

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin Sklepu Internetowego obiciowe24.pl I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Feved INFORMACJE OGÓLNE Właścicielem sklepu internetowego Feved jest spkłka z o.o działająca pod firmą: Feved Sp z o.o z siedzibą w Krakowie, 31-010 Krakkw, ul. Rynek Głkwny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

3. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Zamówieniowej obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin Platformy Zamówieniowej obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin Platformy Zamówieniowej obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień Produktów Signal za pośrednictwem Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEDIKA, działający pod adresem www.omedika.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [Postanowienia wstępne]

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  [Postanowienia wstępne] REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prawiebajki.pl 1. [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalekarz.pl z 08.12.2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO. 1 Definicje. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO. 1 Definicje. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez AUTOKLUB POZNAŃSKI OCTAVIUS z siedzibą w Poznaniu, ul. Opłotki

Bardziej szczegółowo