Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca"

Transkrypt

1 Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi pod dresem (dlej również; Gr lu Serwis ), tkże zsdy korzystni z usług świdzonyh przez Usługodwę w rozumieniu ust. 2 poniżej, w związku z udostępnieniem przez niego Gry orz jej rozwojem/rozudowywniem przez Usługodwę. 2 Usługodwą jest Ten Squre Gmes Sp. z o.o. z siedzią we Wrołwiu, przy ul. Birellego 2A, Wrołw, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsięiorów prowdzonego przez Sąd Rejonowy dl Wrołwi-Fryznej we Wrołwiu, VI Wydził Gospodrzy Krjowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: , o kpitle zkłdowym w wysokośi ,00 złotyh, posidją nr NIP: , REGON: (dlej również: Usługodw lu TSG ). 3 Regulmin określ prw i oowiązki użytkowników Gry, w rozumieniu 2. poniżej, zkres odpowiedzilnośi Usługodwy orz jednoześnie stnowi umowę o świdzenie usług drogą elektronizną (dlej również: Umow ). 4 Nzw Gry, jej konepj, wygląd grfizny, logo, elementy grfiki, znki towrowe, oprogrmownie orz z dnyh podlegją ohronie prwnej. 2. Użytkownik Użytkownikiem Gry może yć wyłąznie oso fizyzn dziłją w lh niezwiąznyh z jej dziłlnośią gospodrzą lu zwodową, któr w hwili rejestrji (i) ukońzył 18 rok żyi i posid pełną zdolność do zynnośi prwnyh lo (ii) uzyskł wżną zgodę swoih opiekunów prwnyh n zwrie Umowy i korzystnie z Gry (dlej również: Użytkownik ). Usługodw jest uprwniony do weryfikji fktu uzyskni zgody, o której mow w zdniu poprzednim. 3. Wymgni tehnizne 1 Włśiielem Serwisu jest Usługodw. 2 Niezędne dl korzystni z Serwisu jest posidnie przez Użytkownik urządzeni pozwljąego n dostęp do siei Internet, włąznie z progrmem służąym do przeglądni jej zsoów (przeglądrk internetow), keptująym pliki typu ookies orz konto pozty e-mil (z wyłązeniem tzw. tymzsowyh dresów e-mil). Osługiwne typy przeglądrek to w szzególnośi: Google Chrome, Mozill Firefox, Internet Explorer - njnowsze wersje. Pondto, prwidłowe dziłnie Gry wymg zinstlowni progrmów Adoe Flsh Plyer w wersji 10.3 lu nowszej. 3 W rmh Serwisu zronione jest korzystnie z wirusów, otów, roków ądź innyh kodów komputerowyh, plików lu progrmów (w szzególnośi utomtyzująyh proesy skryptów i plikji ądź innyh kodów, plików lu nrzędzi). 4 Użytkownik jest świdomy, że korzystnie z oprogrmowni typu Adlok lu Flshlok może spowodowć nieprwidłowe funkjonownie Serwisu lu może łkowiie uniemożliwić korzystnie z niego. 5 Użytkowniy, którzy swoodnie, dorowolnie i opjonlnie wyrzili Usługodwy zgodę n wykorzystywnie swoih dnyh osoowyh w elh mrketingowyh (w elu promowni usług i produktów kontrhentów ezpośrednih i pośrednih Usługodwy w rmh usług świdzonyh przez Usługodwę) orz otrzymywnie informji hndlowyh, mją możliwość korzystni z dodtkowej funkji polegjąej n prezentowniu im dopsownyh treśi reklmowyh.

2 4. Zwrie Umowy i Konto Użytkownik 1 Korzystnie z Gry i Serwisu wymg uprzedniego zwri Umowy. Umow zostje zwrt z hwilą utworzeni kont, w rozumieniu ust. 2 poniżej, wyłąznie po uprzednim zpoznniu się przez Użytkownik z postnowienimi Regulminu i ih zkeptowniu w łośi. 2 Utworzenie kont Użytkownik tj. dedykownej mu przestrzeni n serwerze Usługodwy (dlej również: Konto ) wymg rejestrji. Rejestrj w Serwisie dokonywn jest poprzez wypełnienie przez Użytkownik elektroniznego formulrz udostępnionego przez Usługodwę i podnie wskznyh w nim informji/dnyh, o jednoześnie stnowi ofertę zwri Umowy kierowną przez Użytkownik do Usługodwy. Usługodw weryfikuje prwdziwość podnego przez Użytkownik dresu pozty elektroniznej poprzez wysłnie n ten dres linku weryfikyjnego. Konto zostje utworzone z hwilą potwierdzeni przez Usługodwę dresu pozty elektroniznej Użytkownik zgodnie ze zdniem poprzednim i przyjęiem oferty zwri Umowy przez Usługodwę, o zostnie potwierdzone przyznniem Użytkownikowi dostępu do Kont. Kżdy Użytkownik może posidć w tym smym zsie tylko jedno Konto. 3 W rmh Kont Użytkownik może mieć możliwość przehowywni wyrnyh przez sieie treśi, w szzególnośi dotyząyh przeiegu Gry, tkże zmieszzeni identyfikująej go grfiki (dlej również: Avtr ), komentrzy i wypowiedzi w rmh udostępninyh przez Usługodwę nrzędzi (dlej również: Treśi ). 4 Zwrie Umowy upowżni Użytkownik do nieodpłtnego, z zstrzeżeniem 6 poniżej, korzystni z Gry, wyłąznie w elh związnyh z rozrywką orz n zsdh określonyh Umową. Użytkownik nie jest uprwniony do tłumzeni, przystosowywni, zminy ukłdu lu dokonywni jkihkolwiek innyh zmin w Grze, w tym poprwini ewentulnyh łędów. Zkzne jest tkże elowe wykorzystywnie łędów w Grze, wszelkie zuwżone łędy nleży niezwłoznie zgłszć Usługodwy z pośrednitwem pozty elektroniznej n dres 5 Akeptj Regulminu przez Użytkownik jest równoznzn ze złożeniem oświdzeń nstępująyh treśi: d e f g h zpoznłem się z Regulminem i keptuję wszystkie jego postnowieni ez zstrzeżeń; dorowolnie przystąpiłem do korzystni z usług Usługodwy ojętyh Umową (Serwisu); dne osoowe zwrte w formulrzu rejestryjnym orz ewentulnie nstępnie zmienione w trkie korzystni z Serwisu, są prwdziwe orz Treśi umieszzone w rmh Kont są zgodne z prwem, w szzególnośi nie nruszją prw osó trzeih; zezwlm n wykorzystywnie mojego Avtr umieszzonego w Serwisie w elu świdzeni usług i dostrzni funkjonlnośi Serwisu; wyrżm zgodę n otrzymywnie n wskzny w ustwienih Kont dres pozty elektroniznej informji systemowyh i proszę o przesyłnie n ten dres widomośi od Usługodwy, w szzególnośi informji o utrudnienih, zminh zy przerwh tehniznyh w dziłniu Serwisu; keptuję i zoowiązuje się korzystć z Serwisu zgodnie z Regulminem orz przeznzeniem Serwisu, wynikjąym z postnowień Regulminu; keptuję i wyrżm zgodę n usunięie przez Usługodwę w szzególnośi umieszznyh przeze mnie Treśi, które nruszją Regulmin, prwo lu dore oyzje; keptuję i wyrżm zgodę n podyktowne w szzególnośi względmi tehniznymi lu prwnymi, modyfikownie przez Usługodwę wyglądu Serwisu, w tym wyglądu/ukłdu, et. mojego Kont, jk również umieszzni w rmh Serwisu informji, okien, nerów, reklm.

3 6 Użytkownik zoowiązuje się do utrzymywni w śisłej tjemniy dnyh dostępowyh (dne do logowni, hsł et.) do Kont, w szzególnośi do ih nieudostępnini osoom trzeim. W przypdku powzięi wątpliwośi o do uzyskni przez osoy nieuprwnione dostępu do tyh dnyh, Użytkownik niezwłoznie dokon zminy hsł dostępu. 7 Użytkownik nie jest uprwniony do sprzedży swojego Kont osoom trzeim, ni przekzni go im w jkikolwiek inny sposó. 8 Użytkownik poprzez umieszzenie Treśi, w szzególnośi Avtr, mteriłów lu wypowiedzi n Konie, udziel Usługodwy niewyłąznej i nieodpłtnej lienji n wykorzystywnie, utrwlni w pmięi komputer, zmieninie, usuwnie, uzupełninie, wykonywnie pulizne, wyświetlnie pulizne, zwielokrotninie i rozpowszehninie (w szzególnośi w Interneie) tyh Treśi, w elh związnyh z wykonywniem Umowy. 5. Korzystnie z Gry 1 Korzystnie z Gry dozwolone jest wyłąznie przy pomoy przeglądrki internetowej lu spejlnyh, udostępnionyh przez Usługodwę lu wyrźnie przez niego dopuszzonyh nrzędzi. W szzególnośi zkzne jest stosownie jkihkolwiek progrmów/skryptów/kodów/otów, które powodują ndmierne oiążenie serwer Usługodwy, wpływją n przeieg Gry lu w sposó zutomtyzowny sterują Grą jest niedozwolone. Niedozwolone jest tkże reprodukownie lu nlizownie Gry, jej elementów lu Treśi innyh Użytkowników. 2 Zronione jest korzystnie z Gry w jkikolwiek sposó nruszjąy prwo lu zsdy współżyi społeznego, w szzególnośi zronione jest: wprowdznie jkihkolwiek Treśi o hrkterze erotyznym zy pornogrfiznym, jk również treśi eptująyh hoćy zęśiową ngośią lu sugestywnyh, odnosząyh się w sposó dorozuminy do ww. treśi, nruszjąyh polskie lu międzynrodowe normy prwne lu morlne, orzująyh lu propgująyh przemo, nienwiść, dyskryminję (rsową, kulturową, etnizną, religijną lu filozofizną, itp.); wprowdznie Treśi nruszjąyh dor osoiste lu orżjąyh godność innyh osó; rozsyłnie spmu/niezmówionej informji hndlowej; d prowdzenie dziłlnośi komeryjnej, reklmowej, promoyjnej, itp. z wyjątkiem indywidulnyh uzgodnień z Usługodwą w rmh któryh postnowiono inzej; e wielokrotne wysłnie tej smej widomośi lu wielu różnyh widomośi w rdzo krótkih odstęph zsu (flooding). Powyższy zkz dotyzy tkże wprowdzni hiper-łązy (linków) do zsoów siei Internet zwierjąyh ww. orz podonyh zhowń, któryh skutkiem może yć hoiży pośrednie rozpowszehninie z pomoą Serwisu lu Gry ww. treśi. 3 Zwierją Umowę Użytkownik zoowiązuje się w szzególnośi do: powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń mogąyh utrudnić lu zkłóić funkjonownie Serwisu orz od korzystni z Serwisu w sposó uiążliwy dl innyh Użytkowników; przestrzegni utorskih prw mjątkowyh orz prw wynikjąyh z rejestrji wynlzków, ptentów, znków towrowyh, wzorów użytkowyh i przemysłowyh Usługodwy orz innyh podmiotów; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń, które nruszłyy prywtność innyh Użytkowników, przede wszystkim polegjąyh n zierniu, przetwrzniu i rozpowszehniniu informji o innyh Użytkownikh ez ih wyrźnej zgody, z

4 d e f g h i j k wyjątkiem sytuji, gdy zynnośi te są zgodne z przepismi prw i postnowienimi niniejszego Regulminu; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń, które mogłyy utrudnić lu zkłóć funkjonownie Serwisu, tkże dziłń polegjąyh w szzególnośi n niszzeniu, zminie, usuwniu, uszkdzniu, utrudniniu dostępu do Kont innyh Użytkowników; niepodejmowni jkihkolwiek dziłń n szkodę Usługodwy, Użytkowników i innyh podmiotów, w szzególnośi poprzez zmieszznie Treśi upokrzjąyh, poniżjąyh, szrgjąyh opinię osó trzeih, jk również poprzez wykorzystywnie nieprwdziwyh lu poufnyh informji; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń, które szerzą propgndę lu symole orgnizji, które w Rzezpospolitej Polskiej są uznne z niekonstytuyjne lu nieleglne; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń, które służą do podstępnego uzyskiwni od innyh Użytkowników hseł i dnyh identyfikyjnyh, w szzególnośi w szeroko rozuminyh elh komeryjnyh lu w elh niezgodnyh z prwem; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń z wykorzystniem w szzególnośi wirusów, otów, roków ądź innyh kodów komputerowyh, plików lu progrmów, które przerywją, niszzą lu ogrnizją dziłnie Serwisu lu sprzętu komputerowego lo w inny sposó umożliwiją nieuprwnione korzystnie lu dostęp do komputer ądź siei komputerowej; powstrzymywni się od jkiejkolwiek dziłlnośi, któr wpływ n utomtyzję korzystni z Serwisu; niewykorzystywni Serwisu w sposó sprzezny z prwem lu powszehnie przyjętymi stndrdmi postępowni w siei Internet; niewprowdzni w rmh Treśi słów powszehnie uznnyh z oelżywe lu wulgrne. 6. Funkje Premium 1 Usługodw może udostępnić Użytkownikom możliwość skorzystni z dodtkowyh funkjonlnośi w rmh Gry z wyngrodzeniem, n zsdh określonyh niniejszym prgrfem. 2 Udostępnienie dodtkowyh funkjonlnośi odyw się poprzez (i) udostępnienie Użytkownikowi usługi Bnknoty z wyngrodzeniem Usługodwy zpłonym z pośrednitwem jednego z dostępnyh w rmh Serwisu knłów płtnośi lu (ii) udostępnienie mu usługi Bnknoty w inny sposó przewidziny przez Usługodwę (dlej również: Bnknoty ). Bnknoty stnowią znki grfizne przyznwne przez Usługodwę w rmh Serwisu i, n zsdh określonyh Regulminem, umożliwiją uzysknie ułtwionego dostępu do innyh funkjonlnośi Gry w rmh Serwisu. W żdnym wypdku Bnknoty nie stnowią znków pieniężnyh lu pieniądz elektroniznego w rozumieniu włśiwyh przepisów. 3 Bnknoty są udostępnine w pkieth, z wyngrodzeniem kżdorzowo ktulnie określonym w rmh Serwisu, po wniesieniu opłty z skorzystnie z tej usługi (dlej również: Dołdownie ). Dołdownie kżdorzowo zwiększ limit Bnknotów udostępnionyh Użytkownikowi o przekłd się n możliwość skorzystni przez niego z większej ilośi dodtkowyh funkjonlnośi Gry, w okresie od Dołdowni do hwili ustni niniejszej Umowy (dlej również: Okres Aktywny ). 4 Użytkownik może korzystć z dodtkowyh funkjonlnośi określonyh w Grze w grnih udostępnionej mu ilośi Bnknotów i wyłąznie w trkie Okresu Aktywnego. 5 Żden Użytkownik nie m oowiązku korzystni z Bnknotów uzysknyh w wyniku Dołdowni. 6 Bnknoty są udostępnine wyłąznie w Okresie Aktywnym, o oznz w szzególnośi rk możliwośi korzystni z Bnknotów po ustniu Umowy. 7 Dokonują Dołdowni Użytkownik oświdz, iż wyrż zgodę n rozpozęie świdzeni usługi Bnknoty z hwilą pozytywnej weryfikji płtnośi z tę usługę.

5 8 Usługę Bnknoty zmówioną w wyniku Dołdowni uwż się z wyświdzoną przez Usługodwę z hwilą udostępnieni Użytkownikowi Bnknotów, w rmh jego Kont, do wykorzystni w Grze. 9 Szzegółowe wrunki dokonywni płtnośi z usługę Bnknoty mogą określć regulminy podmiotów pośredniząyh, wedle wyoru i n zleenie Użytkownik, w dokonniu przez niego płtnośi n rzez Usługodwy. 10 Jeżeli z winy Użytkownik lu wskutek rku pokryi n konie, z które odpowiedzilny jest Użytkownik, powstnie koniezność oiążeni zwrotnego lu temu podone koszty po stronie Usługodwy, Użytkownik zwrói Usługodwy wszystkie powstłe w ten sposó koszty n wezwnie Usługodwy, niezwłoznie, nie później niż w terminie 7 dni od wezwni. 7. Dne osoowe 1 Administrtorem dnyh osoowyh Użytkownik jest Usługodw, tj. spółk Ten Squre Gmes sp. z o.o. z siedzią we Wrołwiu, któr dokonuje przetwrzni dnyh osoowyh Użytkowników zgodnie z przepismi prw, w tym w szzególnośi z przepismi ustwy z dni 29 sierpni 1997 roku o ohronie dnyh osoowyh (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) orz ustwy z dni 18 lip 2002 roku o świdzeniu usług drogą elektronizną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). 2 Usługodw przetwrz dne osoowe Użytkownik w zkresie niezędnym do nwiązni, uksztłtowni treśi Umowy, zminy, rozwiązni orz prwidłowej relizji usług świdzonyh drogą elektronizną, tkże, dokonni rozlizeń z Użytkownikiem. 3 Użytkownik m prwo wglądu do przetwrznyh dnyh osoowyh w kżdym zsie, jk również prwo do ih poprwini orz żądni ih usunięi. 4 Usługodw jest uprwniony do udostępnini dnyh osoowyh wyłąznie podmiotom upowżnionym n podstwie włśiwyh przepisów prw. Usługodw nie udostępni wrew prwu dnyh osoowyh innym podmiotom. 8. Dostępność i Odpowiedzilność 1 Usługodw nie ponosi odpowiedzilnośi z zkłóeni w funkjonowniu Serwisu wywołne siłą wyższą, wrią sprzętu Użytkownik lu niedozwoloną ingerenją Użytkowników, której Usługodw nie mógł zpoie mimo dohowni nleżytej strnnośi. 2 Dopuszzlne jest zsowe ogrnizenie możliwośi korzystni przez Użytkowników z funkji Serwisu, wynikjąe z dokonywni zmin i ulepszeń w Grze. O przerwh tehniznyh i zsie ih trwni Użytkowniy zostną powidomieni. Usługodw dokłd strń y łązny zs przerw, o któryh mow w poprzednim zdniu orz innyh przerw w dziłniu Gry nie przekrzł 10 % w ujęiu miesięznym. 3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzilność z złmnie prw ądź szkodę wywołną jego dziłnimi w Serwisie, w szzególnośi z podnie niezgodnyh z prwem Treśi, ujwnienie tjemniy służowej lu innej informji poufnej, nruszenie dór osoistyh lu prw utorskih orz prw pokrewnyh. 4 Usługodw nie premoderuje Treśi ni w inny sposó nie wpływ n ih zwrtość zy drestów. Użytkowniy wysyłjąy widomośi (w tym Treśi), któryh treść nrusz prwo lu prwem hronione dor osó trzeih, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzilność krną lu ywilną. Usługodw nie ponosi odpowiedzilnośi w przypdku skierowni do Usługodwy przez osoy trzeie roszzeń związnyh z opulikowniem Treśi. Odpowiedzilność w tym zkresie ponosi wyłąznie Użytkownik, który opulikowł sporne Treśi. 9. Reklmje 1 Wszelkie zkłóeni w funkjonowniu Serwisu mogą yć reklmowne przez Użytkownik poprzez zgłoszenie Usługodwy n nstępująy dres e-mil

6 Reklmj powinn oejmowć o njmniej: imię, nzwisko, login orz numer identyfikyjny użytkownik (UID). 2 Zgłoszeni reklmyjne ędą rozptrywne przez Usługodwę w terminie 14 dni od dni zgłoszeni reklmji. Usługodw zstrzeg soie jednk prwo do pozostwieni reklmji ez rozpoznni, jeżeli wynikć on ędzie z nieznjomośi postnowień niniejszego Regulminu lu przepisów prw. 3 Usługodw zstrzeg soie prwo do ingerenji w Konto w elu usunięi nieprwidłowośi w funkjonowniu Serwisu orz zkłóeń lu prolemów w funkjonowniu Kont. 10. Zlokownie i Usunięie Kont 1 Użytkownik może rozwiązć Umowę w kżdym zsie ze skutkiem ntyhmistowym i ez podni przyzyny. 2 Rozwiąznie Umowy przez Użytkownik nstępuje niezwłoznie po oderniu przez Usługodwę odpowiedniego żądni Użytkownik przesłnego n dres e-mil z dresu pozty elektroniznej Użytkownik podnego w Konie. 3 Po usunięiu lu zlokowniu Kont, Usługodw przetwrz dne osoowe Użytkowników Serwisu w zkresie określonym w ustwie o świdzeniu usług drogą elektronizną, w elu: nleżytego rozlizeni usług w rmh Serwisu; nleżytego zkońzeni wykonywni usług n rzez Użytkownik; ojęi Użytkowników szzególną ohroną. 4 Umow może zostć rozwiązn przez Usługodwę z wypowiedzeniem, z terminem wypowiedzeni równym 14 dni. Umow może zostć rozwiązn ez zhowni okresu wypowiedzeni, poprzez usunięie Kont lo Usługodw może zwiesić jej wykonywnie n zs niezędny do wyjśnieni sprwy poprzez zlokownie dostępu do Kont, w sytuji: d e nruszeni przez Użytkownik postnowień Regulminu lu oowiązująego prw; podejmowni przez Użytkownik elowyh dziłń n szkodę innyh Użytkowników, osó trzeih lu Usługodwy; otrzymni przez Usługodwę wirygodnej widomośi o ezprwnym hrkterze Treśi lu związnej z nimi dziłlnośi dnego Użytkownik; otrzymniu urzędowego zwidomieni o ezprwnym hrkterze Treśi lu związnej z nimi dziłlnośi dnego Użytkownik; kierowni przez Użytkownik do innyh Użytkowników treśi nruszjąyh w oiektywnej oenie dore oyzje, w szzególnośi zniesłwijąyh, orźliwyh, nruszjąyh w jkikolwiek sposó dor osoiste, nwołująyh, nkłnijąyh lu podżegjąyh do popełnieni przestępstw lu wykrozeni, nękni innyh osó. 5 W przypdku zlokowni lu usunięi Kont przez Usługodwę, złożenie nowego Kont przez tego smego Użytkownik wymg uprzedniej zgody Usługodwy. 6 W przypdku przesyłni przez Użytkownik spmu (niezmówionyh informji o hrkterze hndlowym), Usługodw zstrzeg soie prwo do zsowego lu trwłego uniemożliwieni temu Użytkownikowi przesyłni widomośi w rmh Serwisu. 11. Postnowieni końowe 1 Regulmin jest dostępny w jego ktulnej wersji pod dresem 2 W rzie zminy lu uniewżnieni wskutek prwomonego orzezeni sądu, któregokolwiek z postnowień niniejszego Regulminu, pozostłe jego postnowieni pozostją w moy i wiążą Użytkowników i Usługodwę. 3 Usługodw zstrzeg soie prwo do zminy postnowień Regulminu w kżdej hwili z wżnyh przyzyn, w szzególnośi podyktownyh względmi tehniznymi lu prwnymi.

7 4 W przypdku dokonni zmin w Regulminie zgodnie z ust. 3 powyżej, Usługodw poinformuje o tym Użytkowników poprzez pulikję jednolitego tekstu Regulminu n łmh Serwisu orz w formie widomośi e-mil n dres pozty elektroniznej dnego Użytkownik. 5 Zmin niniejszego Regulminu whodzi w żyie w terminie 7 dni od momentu udostępnieni zmienionego Regulminu zgodnie z postnowienimi ust. 4 powyżej. Użytkownik, który nie wyrzi zgody n postnowieni zmienionego Regulminu może rozwiązć Umowę ez zhowni okresu wypowiedzeni, poprzez przesłnie widomośi w sposó określony w 10 ust. 2 powyżej. 6 W zkresie w jkim jest to dopuszzlne n podstwie oowiązująyh przepisów prw, z miejse świdzeni usług stnowiąyh przedmiot Umowy Strony uwżją siedzię Usługodwy. Umow podleg wyłąznie prwu Rzezpospolitej Polskiej. W njszerszym dopuszzlnym zkresie wyłąz się stosownie postnowień prw międzynrodowego prywtnego orz ustl się wyłązną jurysdykję sądów polskih.

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dni 02.06.2008 r ZASADY OGÓLNE 1 1 Rodzj i zkres świdzeni określony jest w umowie. Integrlną zęść umowy stnowią równieŝ:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego esmrt 1 Postnowieni ogólne 1 Niniejszy Regulmin stnowi podstwę prwną określjącą zsdy korzystni ze sklepu internetowego esmrt. Regulmin jest udostępniony nieodpłtnie z pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU N postwie rt.266, ust.1,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

MIFID_FORMS_LIST_POL

MIFID_FORMS_LIST_POL MIFID_FORMS_LIST_POL Formulrz: Zlecenie wypłty środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych w spółce Formulrz: Uzupełnienie i zmin dnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

... Numer dokumentu 07. NIP

... Numer dokumentu 07. NIP Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw Symbol formulrz : W-1/01 WNIOSEK o przyznnie płtności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznnie płtności z tytułu wsprci dziłlności rolniczej n obszrch

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia Tel 1 - Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej. Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej słuŝące o jego ientyfikcji nzw zkłu i jego siezi, Aneks 1-Tele res zkłu, c numer REGON. Źróło: oprcownie włsne n postwie rozporzązeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 8 F 1. Tu proszę nkleić nlepkę identyfikcyjną /Jeżeli przedsiębiorc nie posid nlepki identyfikcyjnej proszę wpisć poniżej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Pieczątk kncelrii

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne

Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ujęcie regionalne Dnut Andrzejzyk Przedsięiorzość młyh i średnih przedsięiorstw w Polse ujęie regionlne Streszzenie: Młe i średnie przedsięiorstw odgrywją szzególną rolę w rozwoju gospodrki loklnej wykzują dużą łtwość dostosowni

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Witmy Wybrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych npędów zburtowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. Załąznik nr 1 do Uhwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 zerwa 2015 r. Zasady organizaji systemu zarządzania kryzysowego w zasie wystąpienia zagrożeń oraz sytuaji kryzysowyh

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Miasta Kutno. 2012 r

System Identyfikacji Wizualnej Miasta Kutno. 2012 r System Identyfikji Wizulnej Mist Kutno 2012 r System Identyfikji Wizulnej Mist Kutno 2012 r Wstęp 1.0 Logotyp 1.01 Logotyp podstwowy 1.02 Pole ohronne logotypu w wersji podstwowej 1.03 Kolorystyk podstwow

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a Bielsk Podlski, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE wykonie i dostrczenie detli orz mteriłów do prototypowej turbiny witrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kw orz mteriłów w rmch relizcji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

D11.pl Sufity podwieszane Knauf

D11.pl Sufity podwieszane Knauf D11.pl Systemy Suhej Zudowy 01.2015 D11.pl Sufity podwieszne Knuf D111.pl konstrukj drewnin D112.pl konstrukj metlow CD 60x27 D113.pl konstrukj metlow jednopoziomow CD 60x27 D116.pl konstrukj metlow UA

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu:

Prezentacja programu: Prezentj progrmu: Kmpni promoyjno-informyjn orz ktywn eukj otyzą zgosporowni elektroopów n terenie wojewóztw kujwsko-pomorskiego, wrmińsko-mzurskiego, zhoniopomorskiego i pomorskiego Mteriły yktyzne zwierjąe

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale Trójkąt Pscl od kuchni Kls 1 Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnym i Sportowymi im. Bł. Slomei w Skle ul. Ks.St.Połetk 32 32-043 Skł Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnymi i Sportowymi im. Bł. Slomei w

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Uchwł Nr XXIII/637/2000 Rdy Mst Szczecn z dn 17 kwetn 2000 r. w sprwe ustlen regulmnów trgowsk zloklzownych n terene Gmny Msto Szczecn. N podstwe rt. 18 ust. 2 pkt 15, rt. 41 ust. 4 ustwy z dn 8 mrc 1990

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo