Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca"

Transkrypt

1 Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi pod dresem (dlej również; Gr lu Serwis ), tkże zsdy korzystni z usług świdzonyh przez Usługodwę w rozumieniu ust. 2 poniżej, w związku z udostępnieniem przez niego Gry orz jej rozwojem/rozudowywniem przez Usługodwę. 2 Usługodwą jest Ten Squre Gmes Sp. z o.o. z siedzią we Wrołwiu, przy ul. Birellego 2A, Wrołw, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsięiorów prowdzonego przez Sąd Rejonowy dl Wrołwi-Fryznej we Wrołwiu, VI Wydził Gospodrzy Krjowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: , o kpitle zkłdowym w wysokośi ,00 złotyh, posidją nr NIP: , REGON: (dlej również: Usługodw lu TSG ). 3 Regulmin określ prw i oowiązki użytkowników Gry, w rozumieniu 2. poniżej, zkres odpowiedzilnośi Usługodwy orz jednoześnie stnowi umowę o świdzenie usług drogą elektronizną (dlej również: Umow ). 4 Nzw Gry, jej konepj, wygląd grfizny, logo, elementy grfiki, znki towrowe, oprogrmownie orz z dnyh podlegją ohronie prwnej. 2. Użytkownik Użytkownikiem Gry może yć wyłąznie oso fizyzn dziłją w lh niezwiąznyh z jej dziłlnośią gospodrzą lu zwodową, któr w hwili rejestrji (i) ukońzył 18 rok żyi i posid pełną zdolność do zynnośi prwnyh lo (ii) uzyskł wżną zgodę swoih opiekunów prwnyh n zwrie Umowy i korzystnie z Gry (dlej również: Użytkownik ). Usługodw jest uprwniony do weryfikji fktu uzyskni zgody, o której mow w zdniu poprzednim. 3. Wymgni tehnizne 1 Włśiielem Serwisu jest Usługodw. 2 Niezędne dl korzystni z Serwisu jest posidnie przez Użytkownik urządzeni pozwljąego n dostęp do siei Internet, włąznie z progrmem służąym do przeglądni jej zsoów (przeglądrk internetow), keptująym pliki typu ookies orz konto pozty e-mil (z wyłązeniem tzw. tymzsowyh dresów e-mil). Osługiwne typy przeglądrek to w szzególnośi: Google Chrome, Mozill Firefox, Internet Explorer - njnowsze wersje. Pondto, prwidłowe dziłnie Gry wymg zinstlowni progrmów Adoe Flsh Plyer w wersji 10.3 lu nowszej. 3 W rmh Serwisu zronione jest korzystnie z wirusów, otów, roków ądź innyh kodów komputerowyh, plików lu progrmów (w szzególnośi utomtyzująyh proesy skryptów i plikji ądź innyh kodów, plików lu nrzędzi). 4 Użytkownik jest świdomy, że korzystnie z oprogrmowni typu Adlok lu Flshlok może spowodowć nieprwidłowe funkjonownie Serwisu lu może łkowiie uniemożliwić korzystnie z niego. 5 Użytkowniy, którzy swoodnie, dorowolnie i opjonlnie wyrzili Usługodwy zgodę n wykorzystywnie swoih dnyh osoowyh w elh mrketingowyh (w elu promowni usług i produktów kontrhentów ezpośrednih i pośrednih Usługodwy w rmh usług świdzonyh przez Usługodwę) orz otrzymywnie informji hndlowyh, mją możliwość korzystni z dodtkowej funkji polegjąej n prezentowniu im dopsownyh treśi reklmowyh.

2 4. Zwrie Umowy i Konto Użytkownik 1 Korzystnie z Gry i Serwisu wymg uprzedniego zwri Umowy. Umow zostje zwrt z hwilą utworzeni kont, w rozumieniu ust. 2 poniżej, wyłąznie po uprzednim zpoznniu się przez Użytkownik z postnowienimi Regulminu i ih zkeptowniu w łośi. 2 Utworzenie kont Użytkownik tj. dedykownej mu przestrzeni n serwerze Usługodwy (dlej również: Konto ) wymg rejestrji. Rejestrj w Serwisie dokonywn jest poprzez wypełnienie przez Użytkownik elektroniznego formulrz udostępnionego przez Usługodwę i podnie wskznyh w nim informji/dnyh, o jednoześnie stnowi ofertę zwri Umowy kierowną przez Użytkownik do Usługodwy. Usługodw weryfikuje prwdziwość podnego przez Użytkownik dresu pozty elektroniznej poprzez wysłnie n ten dres linku weryfikyjnego. Konto zostje utworzone z hwilą potwierdzeni przez Usługodwę dresu pozty elektroniznej Użytkownik zgodnie ze zdniem poprzednim i przyjęiem oferty zwri Umowy przez Usługodwę, o zostnie potwierdzone przyznniem Użytkownikowi dostępu do Kont. Kżdy Użytkownik może posidć w tym smym zsie tylko jedno Konto. 3 W rmh Kont Użytkownik może mieć możliwość przehowywni wyrnyh przez sieie treśi, w szzególnośi dotyząyh przeiegu Gry, tkże zmieszzeni identyfikująej go grfiki (dlej również: Avtr ), komentrzy i wypowiedzi w rmh udostępninyh przez Usługodwę nrzędzi (dlej również: Treśi ). 4 Zwrie Umowy upowżni Użytkownik do nieodpłtnego, z zstrzeżeniem 6 poniżej, korzystni z Gry, wyłąznie w elh związnyh z rozrywką orz n zsdh określonyh Umową. Użytkownik nie jest uprwniony do tłumzeni, przystosowywni, zminy ukłdu lu dokonywni jkihkolwiek innyh zmin w Grze, w tym poprwini ewentulnyh łędów. Zkzne jest tkże elowe wykorzystywnie łędów w Grze, wszelkie zuwżone łędy nleży niezwłoznie zgłszć Usługodwy z pośrednitwem pozty elektroniznej n dres 5 Akeptj Regulminu przez Użytkownik jest równoznzn ze złożeniem oświdzeń nstępująyh treśi: d e f g h zpoznłem się z Regulminem i keptuję wszystkie jego postnowieni ez zstrzeżeń; dorowolnie przystąpiłem do korzystni z usług Usługodwy ojętyh Umową (Serwisu); dne osoowe zwrte w formulrzu rejestryjnym orz ewentulnie nstępnie zmienione w trkie korzystni z Serwisu, są prwdziwe orz Treśi umieszzone w rmh Kont są zgodne z prwem, w szzególnośi nie nruszją prw osó trzeih; zezwlm n wykorzystywnie mojego Avtr umieszzonego w Serwisie w elu świdzeni usług i dostrzni funkjonlnośi Serwisu; wyrżm zgodę n otrzymywnie n wskzny w ustwienih Kont dres pozty elektroniznej informji systemowyh i proszę o przesyłnie n ten dres widomośi od Usługodwy, w szzególnośi informji o utrudnienih, zminh zy przerwh tehniznyh w dziłniu Serwisu; keptuję i zoowiązuje się korzystć z Serwisu zgodnie z Regulminem orz przeznzeniem Serwisu, wynikjąym z postnowień Regulminu; keptuję i wyrżm zgodę n usunięie przez Usługodwę w szzególnośi umieszznyh przeze mnie Treśi, które nruszją Regulmin, prwo lu dore oyzje; keptuję i wyrżm zgodę n podyktowne w szzególnośi względmi tehniznymi lu prwnymi, modyfikownie przez Usługodwę wyglądu Serwisu, w tym wyglądu/ukłdu, et. mojego Kont, jk również umieszzni w rmh Serwisu informji, okien, nerów, reklm.

3 6 Użytkownik zoowiązuje się do utrzymywni w śisłej tjemniy dnyh dostępowyh (dne do logowni, hsł et.) do Kont, w szzególnośi do ih nieudostępnini osoom trzeim. W przypdku powzięi wątpliwośi o do uzyskni przez osoy nieuprwnione dostępu do tyh dnyh, Użytkownik niezwłoznie dokon zminy hsł dostępu. 7 Użytkownik nie jest uprwniony do sprzedży swojego Kont osoom trzeim, ni przekzni go im w jkikolwiek inny sposó. 8 Użytkownik poprzez umieszzenie Treśi, w szzególnośi Avtr, mteriłów lu wypowiedzi n Konie, udziel Usługodwy niewyłąznej i nieodpłtnej lienji n wykorzystywnie, utrwlni w pmięi komputer, zmieninie, usuwnie, uzupełninie, wykonywnie pulizne, wyświetlnie pulizne, zwielokrotninie i rozpowszehninie (w szzególnośi w Interneie) tyh Treśi, w elh związnyh z wykonywniem Umowy. 5. Korzystnie z Gry 1 Korzystnie z Gry dozwolone jest wyłąznie przy pomoy przeglądrki internetowej lu spejlnyh, udostępnionyh przez Usługodwę lu wyrźnie przez niego dopuszzonyh nrzędzi. W szzególnośi zkzne jest stosownie jkihkolwiek progrmów/skryptów/kodów/otów, które powodują ndmierne oiążenie serwer Usługodwy, wpływją n przeieg Gry lu w sposó zutomtyzowny sterują Grą jest niedozwolone. Niedozwolone jest tkże reprodukownie lu nlizownie Gry, jej elementów lu Treśi innyh Użytkowników. 2 Zronione jest korzystnie z Gry w jkikolwiek sposó nruszjąy prwo lu zsdy współżyi społeznego, w szzególnośi zronione jest: wprowdznie jkihkolwiek Treśi o hrkterze erotyznym zy pornogrfiznym, jk również treśi eptująyh hoćy zęśiową ngośią lu sugestywnyh, odnosząyh się w sposó dorozuminy do ww. treśi, nruszjąyh polskie lu międzynrodowe normy prwne lu morlne, orzująyh lu propgująyh przemo, nienwiść, dyskryminję (rsową, kulturową, etnizną, religijną lu filozofizną, itp.); wprowdznie Treśi nruszjąyh dor osoiste lu orżjąyh godność innyh osó; rozsyłnie spmu/niezmówionej informji hndlowej; d prowdzenie dziłlnośi komeryjnej, reklmowej, promoyjnej, itp. z wyjątkiem indywidulnyh uzgodnień z Usługodwą w rmh któryh postnowiono inzej; e wielokrotne wysłnie tej smej widomośi lu wielu różnyh widomośi w rdzo krótkih odstęph zsu (flooding). Powyższy zkz dotyzy tkże wprowdzni hiper-łązy (linków) do zsoów siei Internet zwierjąyh ww. orz podonyh zhowń, któryh skutkiem może yć hoiży pośrednie rozpowszehninie z pomoą Serwisu lu Gry ww. treśi. 3 Zwierją Umowę Użytkownik zoowiązuje się w szzególnośi do: powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń mogąyh utrudnić lu zkłóić funkjonownie Serwisu orz od korzystni z Serwisu w sposó uiążliwy dl innyh Użytkowników; przestrzegni utorskih prw mjątkowyh orz prw wynikjąyh z rejestrji wynlzków, ptentów, znków towrowyh, wzorów użytkowyh i przemysłowyh Usługodwy orz innyh podmiotów; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń, które nruszłyy prywtność innyh Użytkowników, przede wszystkim polegjąyh n zierniu, przetwrzniu i rozpowszehniniu informji o innyh Użytkownikh ez ih wyrźnej zgody, z

4 d e f g h i j k wyjątkiem sytuji, gdy zynnośi te są zgodne z przepismi prw i postnowienimi niniejszego Regulminu; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń, które mogłyy utrudnić lu zkłóć funkjonownie Serwisu, tkże dziłń polegjąyh w szzególnośi n niszzeniu, zminie, usuwniu, uszkdzniu, utrudniniu dostępu do Kont innyh Użytkowników; niepodejmowni jkihkolwiek dziłń n szkodę Usługodwy, Użytkowników i innyh podmiotów, w szzególnośi poprzez zmieszznie Treśi upokrzjąyh, poniżjąyh, szrgjąyh opinię osó trzeih, jk również poprzez wykorzystywnie nieprwdziwyh lu poufnyh informji; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń, które szerzą propgndę lu symole orgnizji, które w Rzezpospolitej Polskiej są uznne z niekonstytuyjne lu nieleglne; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń, które służą do podstępnego uzyskiwni od innyh Użytkowników hseł i dnyh identyfikyjnyh, w szzególnośi w szeroko rozuminyh elh komeryjnyh lu w elh niezgodnyh z prwem; powstrzymywni się od jkihkolwiek dziłń z wykorzystniem w szzególnośi wirusów, otów, roków ądź innyh kodów komputerowyh, plików lu progrmów, które przerywją, niszzą lu ogrnizją dziłnie Serwisu lu sprzętu komputerowego lo w inny sposó umożliwiją nieuprwnione korzystnie lu dostęp do komputer ądź siei komputerowej; powstrzymywni się od jkiejkolwiek dziłlnośi, któr wpływ n utomtyzję korzystni z Serwisu; niewykorzystywni Serwisu w sposó sprzezny z prwem lu powszehnie przyjętymi stndrdmi postępowni w siei Internet; niewprowdzni w rmh Treśi słów powszehnie uznnyh z oelżywe lu wulgrne. 6. Funkje Premium 1 Usługodw może udostępnić Użytkownikom możliwość skorzystni z dodtkowyh funkjonlnośi w rmh Gry z wyngrodzeniem, n zsdh określonyh niniejszym prgrfem. 2 Udostępnienie dodtkowyh funkjonlnośi odyw się poprzez (i) udostępnienie Użytkownikowi usługi Bnknoty z wyngrodzeniem Usługodwy zpłonym z pośrednitwem jednego z dostępnyh w rmh Serwisu knłów płtnośi lu (ii) udostępnienie mu usługi Bnknoty w inny sposó przewidziny przez Usługodwę (dlej również: Bnknoty ). Bnknoty stnowią znki grfizne przyznwne przez Usługodwę w rmh Serwisu i, n zsdh określonyh Regulminem, umożliwiją uzysknie ułtwionego dostępu do innyh funkjonlnośi Gry w rmh Serwisu. W żdnym wypdku Bnknoty nie stnowią znków pieniężnyh lu pieniądz elektroniznego w rozumieniu włśiwyh przepisów. 3 Bnknoty są udostępnine w pkieth, z wyngrodzeniem kżdorzowo ktulnie określonym w rmh Serwisu, po wniesieniu opłty z skorzystnie z tej usługi (dlej również: Dołdownie ). Dołdownie kżdorzowo zwiększ limit Bnknotów udostępnionyh Użytkownikowi o przekłd się n możliwość skorzystni przez niego z większej ilośi dodtkowyh funkjonlnośi Gry, w okresie od Dołdowni do hwili ustni niniejszej Umowy (dlej również: Okres Aktywny ). 4 Użytkownik może korzystć z dodtkowyh funkjonlnośi określonyh w Grze w grnih udostępnionej mu ilośi Bnknotów i wyłąznie w trkie Okresu Aktywnego. 5 Żden Użytkownik nie m oowiązku korzystni z Bnknotów uzysknyh w wyniku Dołdowni. 6 Bnknoty są udostępnine wyłąznie w Okresie Aktywnym, o oznz w szzególnośi rk możliwośi korzystni z Bnknotów po ustniu Umowy. 7 Dokonują Dołdowni Użytkownik oświdz, iż wyrż zgodę n rozpozęie świdzeni usługi Bnknoty z hwilą pozytywnej weryfikji płtnośi z tę usługę.

5 8 Usługę Bnknoty zmówioną w wyniku Dołdowni uwż się z wyświdzoną przez Usługodwę z hwilą udostępnieni Użytkownikowi Bnknotów, w rmh jego Kont, do wykorzystni w Grze. 9 Szzegółowe wrunki dokonywni płtnośi z usługę Bnknoty mogą określć regulminy podmiotów pośredniząyh, wedle wyoru i n zleenie Użytkownik, w dokonniu przez niego płtnośi n rzez Usługodwy. 10 Jeżeli z winy Użytkownik lu wskutek rku pokryi n konie, z które odpowiedzilny jest Użytkownik, powstnie koniezność oiążeni zwrotnego lu temu podone koszty po stronie Usługodwy, Użytkownik zwrói Usługodwy wszystkie powstłe w ten sposó koszty n wezwnie Usługodwy, niezwłoznie, nie później niż w terminie 7 dni od wezwni. 7. Dne osoowe 1 Administrtorem dnyh osoowyh Użytkownik jest Usługodw, tj. spółk Ten Squre Gmes sp. z o.o. z siedzią we Wrołwiu, któr dokonuje przetwrzni dnyh osoowyh Użytkowników zgodnie z przepismi prw, w tym w szzególnośi z przepismi ustwy z dni 29 sierpni 1997 roku o ohronie dnyh osoowyh (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) orz ustwy z dni 18 lip 2002 roku o świdzeniu usług drogą elektronizną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). 2 Usługodw przetwrz dne osoowe Użytkownik w zkresie niezędnym do nwiązni, uksztłtowni treśi Umowy, zminy, rozwiązni orz prwidłowej relizji usług świdzonyh drogą elektronizną, tkże, dokonni rozlizeń z Użytkownikiem. 3 Użytkownik m prwo wglądu do przetwrznyh dnyh osoowyh w kżdym zsie, jk również prwo do ih poprwini orz żądni ih usunięi. 4 Usługodw jest uprwniony do udostępnini dnyh osoowyh wyłąznie podmiotom upowżnionym n podstwie włśiwyh przepisów prw. Usługodw nie udostępni wrew prwu dnyh osoowyh innym podmiotom. 8. Dostępność i Odpowiedzilność 1 Usługodw nie ponosi odpowiedzilnośi z zkłóeni w funkjonowniu Serwisu wywołne siłą wyższą, wrią sprzętu Użytkownik lu niedozwoloną ingerenją Użytkowników, której Usługodw nie mógł zpoie mimo dohowni nleżytej strnnośi. 2 Dopuszzlne jest zsowe ogrnizenie możliwośi korzystni przez Użytkowników z funkji Serwisu, wynikjąe z dokonywni zmin i ulepszeń w Grze. O przerwh tehniznyh i zsie ih trwni Użytkowniy zostną powidomieni. Usługodw dokłd strń y łązny zs przerw, o któryh mow w poprzednim zdniu orz innyh przerw w dziłniu Gry nie przekrzł 10 % w ujęiu miesięznym. 3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzilność z złmnie prw ądź szkodę wywołną jego dziłnimi w Serwisie, w szzególnośi z podnie niezgodnyh z prwem Treśi, ujwnienie tjemniy służowej lu innej informji poufnej, nruszenie dór osoistyh lu prw utorskih orz prw pokrewnyh. 4 Usługodw nie premoderuje Treśi ni w inny sposó nie wpływ n ih zwrtość zy drestów. Użytkowniy wysyłjąy widomośi (w tym Treśi), któryh treść nrusz prwo lu prwem hronione dor osó trzeih, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzilność krną lu ywilną. Usługodw nie ponosi odpowiedzilnośi w przypdku skierowni do Usługodwy przez osoy trzeie roszzeń związnyh z opulikowniem Treśi. Odpowiedzilność w tym zkresie ponosi wyłąznie Użytkownik, który opulikowł sporne Treśi. 9. Reklmje 1 Wszelkie zkłóeni w funkjonowniu Serwisu mogą yć reklmowne przez Użytkownik poprzez zgłoszenie Usługodwy n nstępująy dres e-mil

6 Reklmj powinn oejmowć o njmniej: imię, nzwisko, login orz numer identyfikyjny użytkownik (UID). 2 Zgłoszeni reklmyjne ędą rozptrywne przez Usługodwę w terminie 14 dni od dni zgłoszeni reklmji. Usługodw zstrzeg soie jednk prwo do pozostwieni reklmji ez rozpoznni, jeżeli wynikć on ędzie z nieznjomośi postnowień niniejszego Regulminu lu przepisów prw. 3 Usługodw zstrzeg soie prwo do ingerenji w Konto w elu usunięi nieprwidłowośi w funkjonowniu Serwisu orz zkłóeń lu prolemów w funkjonowniu Kont. 10. Zlokownie i Usunięie Kont 1 Użytkownik może rozwiązć Umowę w kżdym zsie ze skutkiem ntyhmistowym i ez podni przyzyny. 2 Rozwiąznie Umowy przez Użytkownik nstępuje niezwłoznie po oderniu przez Usługodwę odpowiedniego żądni Użytkownik przesłnego n dres e-mil z dresu pozty elektroniznej Użytkownik podnego w Konie. 3 Po usunięiu lu zlokowniu Kont, Usługodw przetwrz dne osoowe Użytkowników Serwisu w zkresie określonym w ustwie o świdzeniu usług drogą elektronizną, w elu: nleżytego rozlizeni usług w rmh Serwisu; nleżytego zkońzeni wykonywni usług n rzez Użytkownik; ojęi Użytkowników szzególną ohroną. 4 Umow może zostć rozwiązn przez Usługodwę z wypowiedzeniem, z terminem wypowiedzeni równym 14 dni. Umow może zostć rozwiązn ez zhowni okresu wypowiedzeni, poprzez usunięie Kont lo Usługodw może zwiesić jej wykonywnie n zs niezędny do wyjśnieni sprwy poprzez zlokownie dostępu do Kont, w sytuji: d e nruszeni przez Użytkownik postnowień Regulminu lu oowiązująego prw; podejmowni przez Użytkownik elowyh dziłń n szkodę innyh Użytkowników, osó trzeih lu Usługodwy; otrzymni przez Usługodwę wirygodnej widomośi o ezprwnym hrkterze Treśi lu związnej z nimi dziłlnośi dnego Użytkownik; otrzymniu urzędowego zwidomieni o ezprwnym hrkterze Treśi lu związnej z nimi dziłlnośi dnego Użytkownik; kierowni przez Użytkownik do innyh Użytkowników treśi nruszjąyh w oiektywnej oenie dore oyzje, w szzególnośi zniesłwijąyh, orźliwyh, nruszjąyh w jkikolwiek sposó dor osoiste, nwołująyh, nkłnijąyh lu podżegjąyh do popełnieni przestępstw lu wykrozeni, nękni innyh osó. 5 W przypdku zlokowni lu usunięi Kont przez Usługodwę, złożenie nowego Kont przez tego smego Użytkownik wymg uprzedniej zgody Usługodwy. 6 W przypdku przesyłni przez Użytkownik spmu (niezmówionyh informji o hrkterze hndlowym), Usługodw zstrzeg soie prwo do zsowego lu trwłego uniemożliwieni temu Użytkownikowi przesyłni widomośi w rmh Serwisu. 11. Postnowieni końowe 1 Regulmin jest dostępny w jego ktulnej wersji pod dresem 2 W rzie zminy lu uniewżnieni wskutek prwomonego orzezeni sądu, któregokolwiek z postnowień niniejszego Regulminu, pozostłe jego postnowieni pozostją w moy i wiążą Użytkowników i Usługodwę. 3 Usługodw zstrzeg soie prwo do zminy postnowień Regulminu w kżdej hwili z wżnyh przyzyn, w szzególnośi podyktownyh względmi tehniznymi lu prwnymi.

7 4 W przypdku dokonni zmin w Regulminie zgodnie z ust. 3 powyżej, Usługodw poinformuje o tym Użytkowników poprzez pulikję jednolitego tekstu Regulminu n łmh Serwisu orz w formie widomośi e-mil n dres pozty elektroniznej dnego Użytkownik. 5 Zmin niniejszego Regulminu whodzi w żyie w terminie 7 dni od momentu udostępnieni zmienionego Regulminu zgodnie z postnowienimi ust. 4 powyżej. Użytkownik, który nie wyrzi zgody n postnowieni zmienionego Regulminu może rozwiązć Umowę ez zhowni okresu wypowiedzeni, poprzez przesłnie widomośi w sposó określony w 10 ust. 2 powyżej. 6 W zkresie w jkim jest to dopuszzlne n podstwie oowiązująyh przepisów prw, z miejse świdzeni usług stnowiąyh przedmiot Umowy Strony uwżją siedzię Usługodwy. Umow podleg wyłąznie prwu Rzezpospolitej Polskiej. W njszerszym dopuszzlnym zkresie wyłąz się stosownie postnowień prw międzynrodowego prywtnego orz ustl się wyłązną jurysdykję sądów polskih.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE Warunkiem zamówienia Usługi z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.monitorstrony.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje 1. Wstęp Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo