STAN KADR NAUCZYCIELSKICH I OBRAZ OCZEKIWAŃ WOBEC SZKOŁY I NAUCZYCIELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN KADR NAUCZYCIELSKICH I OBRAZ OCZEKIWAŃ WOBEC SZKOŁY I NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 MGR ANDRZEJ GUMKOWSKI STAN KADR NAUCZYCIELSKICH I OBRAZ OCZEKIWAŃ WOBEC SZKOŁY I NAUCZYCIELI 1. Wstęp Nuczycielski stn od wielu lt boryk się z problemmi, wydwć by się mogło tk oczywistymi i prostymi, że ich likwidcj lub przynjmniej znczne zmniejszenie nie powinno nstręczć kłopotów. Stwierdzenie tkie jest jednk złudne i nie znjdujące potwierdzeni w rzeczywistości. Występuje wiele uwrunkowń, które nie pozwlją n gruntowne rozwiąznie problemu loklowego dl oświty, włściwego wyposżeni klso-prcowni w sprzęt dydktyczny, przygotowni kdr nuczycielskich i pełnej obsdy ettów, stysfkcjonującego wyngrodzeni z jkże trudną i odpowiedzilną prcę itd. Te i inne problemy powodują obniżenie się poziomu nuczni w wielu szkołch, powstwniu rozdżwięku między szkołą życiem, zmniejszenie motywcji do prcy wielu nuczycieli, często niechętny stosunek uczniów do szkoły itp. Wychodząc nprzeciw wielu, niby znnym, problemom związnym z oświtą, które różnie są odczuwne i interpretowne zrówno przez nuczycieli, jk i uczniów, dokonno z pomocą bdń nkietowych sondżu opinii wśród nuczycieli i uczniów szkół średnich woj. ostrołęckiego, uzyskując w ten sposób ocenę obecnej szkoły i nuczycieli. N podstwie dnych z KOiW w Ostrołęce zobrzowno przygotownie kdr nuczycielskich do zwodu i dynmikę ztrudnieni w osttnich dwunstu ltch orz stn kdry pedgogicznej w poszczególnych szkołch i plcówkch oświtowo-wychowwczych zrówno n wsi, jk i w mieście w roku szkolnym 1987/ Kdr pedgogiczn w województwie ostrołęckim Od pedgogicznych umiejętności nuczyciel, poziomu jego specjlistycznego przygotowni, zdolności orgnizcyjnych, emocjonlnego związku z ucznimi, motywcji do prcy orz stopni przygotowni stnowisk zleżą w dużej mierze jego efekty dydktyczno-wychowwcze. Nie jest ztem obojętne dl oświty dzięki komu i czemu orz jkie osiąg efekty. Lecz, by były one n mirę końc dwudziestego wieku, istnieje potrzeb stworzeni dogodnych wrunków do ich uzyskni. A odpowiednie wrunki i określone środki to podstw do osiągnięci celu, dlej pozostje prksologiczne dziłnie. Do tego potrzebni są jednk przygotowni ludzie nuczyciele w cłym tego słow znczeniu. Dynmikę ztrudnieni i stn przygotowni kdry pedgogicznej województw ostrołęckiego od 1975 roku do 1987 roku ilustruje poniższ tbel 1. Począwszy od 1975 roku w kolejnych ltch widć ciągły wzrost liczby ztrudnionych nuczycieli. Było to powodem wzrstjącej w województwie liczby szkół i innych plcówek oświtowych, jk i przedszkoli, bibliotek itp. Również 68

2 Tbel 1. Stn kdry pedgogicznej woj. ostrołęckiego w ltch % nuczycieli Średnie wyksztłcenie Ogóln z wyksz- Rok szkolny liczb tłce- niem sze sze sze twli- rów- edcieli wyższym dr mgr zwofikcnorzę- inne (bez egz. dowe dne czne wyż- wyż- wyż- egz. SN i nuczy- kwlifik.) ,69% ,39% ,36% ,37% ,83% ,86% ,04% ,13% ,06% ,47% ,47% ,92% ,88% " Dne z KOiW Ostrołęk z kżdym rokiem wzrstł i ndl wzrst liczb nuczycieli z wyksztłceniem wyższym, szczególnie mgisterskim. Spowodowne to jest ztrudniniem w szkołch średnich tylko kwlifikownych nuczycieli, jk również ciągłego doskonleni się tych, którzy zostli ztrudnieni w oświcie, nie posidjąc pełnych kwlifikcji n poziomie wyższym. Zestwienie studiujących nuczycieli z uwzględnieniem roku studiów, liczby nuczycieli i plcówek ztrudnijących z okres od 1983/1984 roku przedstwione w tbeli 2. Tbel 2. Studiujący nuczyciele woj. ostrołęckiego stn w 1987/1988 r. Lp. Rok studiów Plcówki ośw.-wychowwcze Ogółem 1963/84 V rok 1964/85 IV rok 1985/86 III rok 1986/87 II rok 1967/88 1 rok l Lice ogólnoksztłcące 2. Szkoły zwodowe Szkoły rolnicze Szkoły podstwowe Przedszkol

3 c.d. tbeli ' Domy dzieck Specj. ośrodki szk.-wychow Filie WBP i WPWZ Inne RAZEM Procent 100,0 9,58 23,36 24,30 21,03 21,73 " Dne z KOiW w Ostrołęce Stosunkowo duż liczb studiujących nuczycieli 7,4% ogółu ztrudnionych w oświcie woj. ostrołęckiego (w 1987/88 r. ztrudnionych było nuczycieli) świdczyć może o rozumieniu potrzeby uzupełnini wyksztłceni, jk również o wymgnich kwlifikcyjnych, jkie powinien spełnić nuczyciel. I chociż poziom wyksztłceni m wpływ n efekty finnsowe nuczyciel co motywuje do doskonleni to jednk znczącym rezulttem wyższych kwlifikcji będą wyniki dydktyczno-wychowwcze, co dl społecznego dobr jest szczególnie potrzebne. Cieszy tkże fkt pojwieni się w oświcie woj. ostrołęckiego nuczycieli z cenzusem doktor. Wszystko to m niewątpliwie wpływ n wzrost poziomu nuczni i wychowni w szkołch, jk również n prestiż zwodu nuczycielskiego Kdr nuczycielsk w Ostrołęckiem w 1987/88 roku W roku szkolnym 1987/88 w plcówkch oświtowo-wychowwczych i opiekuńczych woj. ostrołęckiego ztrudnionych było nuczycieli. Nie wszyscy spełnili wymgni kwlifikcyjne zwrte w ustwie z dni 26 styczni 1982 r. krt nuczyciel", któr określ w rt Stnowisko nuczyciel może zjmowć osob, któr: 1) posid wyższe wyksztłcenie z odpowiednim przygotowniem pedgogicznym lub ukończył szkołę ksztłcącą nuczycieli i podejmie prcę n stnowisku, do którego są to wystrczjące kwlifikcje...". Są to również konsekwencje niewłściwej relizcji uchwlonej przez Sejm PRL w dniu r. poprzedniej Krty prw i obowiązków nuczyciel", któr ustlł... zsdę, że w Polsce kżdy nuczyciel musi mieć ukończone studi wyższe" 1. Aby to osiągnąć, zpisom tym powinny towrzyszyć odpowiednie rozwiązni systemowe, które przyciągłyby do zwodu nuczycielskiego dużą liczbę njbrdziej predysponownych ludzi. Stn kdry pedgogicznej w woj. ostrołęckim w roku szkolnym 1987/88 z uwzględnieniem typów plcówek oświtowo-wychowwczych i opiekuńczych, poziomu wyksztłceni i ztrudnieni ogółem w mieście i n wsi przedstwiono w tbeli 3 2. ' Wincenty Okoń: Słownik pedgogiczny Wrszw 1975, PWN, s Tbel 3 oprcown n podstwie dnych z KOiW w Ostrołęce 70

4 9 r 1 procent 100,0 Inne plcówki ośw.-wychow. Liczby bezw ,71 0,1047 Filie WBP i WPWZ Domy dzieck Specj. ośr. szk. wych. Internty co OJ to o> CO H-» 8 ^»-k 03 Łn OJ 1 to > * H-k t-» On Szkoły podstwowe Przedszkol Wrsztty szkolne 1 6 g Szkoły rolnicze Liceum ogólnokszt. Szkoły zwodowe to -o >- -J i-* OJ 1-» to ' o» to to to jr b o O u 3- bi -»i 32,10 31,158 4,68 36,19 5,04 53, H-k 1 1 In e- $ So to A. Ol Ol 4». CO on On l-k CO 00 l-k o A. to i 8 >-» CO OJ I - Ol co Ol to h. t-» OD co 8 1 -j > fc l-k 1-» u Ol H» 00 h-fc > * co C) 1 to t-ł co 1 1 H* to On 8 on co.b. i-» 00 1» to to -O "O oo oo to CO l-k 1 1 co to l-k to co to l-k * Ol to H-k Ol 1 to w 1 1 * , , ,63 t-k K3 K g i-k 1 >» o> J -o -o 8 CO M OJ -o l-k g H-k Ol "«1 1 K On 1 ł-k l-k CO OJ OJ to 1 u i i k 1 A 1-» OJ -o 8? Ol 0J h* 1 Ul 1 4,82 ' 60,51 CT> On co l-k l-k OJ CO 1» * O) & OJ 88 o to Ol Ol 1 Ol»» CT> «1 1 1 to H-» 1 OJ to Ol OJ 1» 1 - u Cl 00 t» o» to M u»a -o b.k.p. b.k.p. b.k.p. Typ szkoły g <Q 01 S' i? zwodowe er r o,2 b.k.p. b.k.p. s i l 3 < 3 ^ B 3 C' 2 g «N «B S" I 0 1» fi S s s i d n ę 1= S- i i' i ęl W b s - IG ti i 3 T) o N O 3 i n B. H 0 «er» i co «BI m 0 c o o * M n * Mi 3»i o c m N o 1 0 M o: CU A W O M O 10, ,0 i» »-» ** s b.k.p. wyksztłcenie i

5 Połowiczne rozwiązni spowodowły (problem jest wciąż ktulny) duże brki kdrowe w oświcie i potrzebę ztrudnieni, szczególnie w szkołch wiejskich, bsolwentów LO i technikum, którzy dopiero w trkcie prcy kończą kurs pedgogiczny. Mimo że sytucj tk jest dlek od normlnej, to jednk wiele czynników miło i m wpływ n ten stn. Powodem było i jest, między innymi, obniżenie się trkcyjności zwodu nuczycielskiego stosunkowo niskie płce, trudne wrunki prcy itp. co powodowło w kolejnych ltch odejście z oświty części kwlifikownej kdry, niechęć do podejmowni prcy w mło ktrkcyjnych miejscowościch, szczególnie wiejskich przez nuczycieli z wyksztłceniem wyższym lub SN. Nieznczn część nuczycieli (188 3,28% ogółu ztrudnionych w województwie) nie posid kwlifikcji pedgogicznych, które w tym zwodzie są niezbędne i wymgne. Problem kdrowy w oświcie likwidowno w roku szkolnym 1987/88, podobnie jk w ltch poprzednich, przez ztrudnienie w szkołch nuczycieli emerytów (n 1/2 ettu prcowło 403 emerytów w tym n wsi 196 i do 1/2 ettu 23 emerytów w tym n wsi 4), nuczyciele dochodzący", prcujący n stłe poz oświtą 158 (w tym n wsi 38) orz umożliwienie ettowym nuczycielom prcę w godzinch podndwymirowych (średni w województwie 8,016 godz., w tym n wsi 8,39 godz.), co w pewnym stopniu rekompensowło ich skromne zrobki, le również powodowło brdzo duże obciążenie. Okzuje się, jk podje Wł. Kobyliński n podstwie wyników bdczy z Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz, że:...nuczyciele szkół podstwowych n wykonnie zdń zwodowych poświęcją tygodniowo 48,5 godzin, jednkże w szkołch wiejskich prcują ż o 4 godziny więcej niż ztrudnieni w mistch. Zobserwowno przy tym, że im wyższy stż prcy m nuczyciel, tym brdziej wydłuż się jego czs prcy i rośnie liczb obowiązków" l ). Z tką oceną możn wyrzić opinię, sprzeczną z tą spoz oświty, jkoby nuczyciele prcowli tylko 18 godzin. Prc nuczyciel jest i czsochłonn, trudn, i wymgjąc brdzo dobrego przygotowni orz włściwych wrunków, by dwł zmierzone efekty, poz tym powinn być odpowiednio ocenin i rekompensown Nuczyciele o sobie i o szkole Prgnąc dokonć oceny problemtyki szkolnej we wrześniu 1988 roku dokonno bdń nkietowych wśród nuczycieli szkół podstwowych i średnich woj. ostrołęckiego. W oprcowniu przedstwiono wyniki z nkiet 20 nuczycieli (bdni w toku) z pełnymi kwlifikcjmi n poziomie wyższym mgisterskim i średnim stżem prcy 19,8 lt. Trudno przy tk niewielkiej liczbie respondentów uogólnić wyniki, le ich przedstwienie może posłużyć do przemyśleń i refleksji dl innych nuczycieli orz kierownictw oświty. W nkiecie zdno nuczycielom 6 pytń (w tym 3 otwrte i 3 zmknięte), które dotyczyły deklrcji zmin w oświcie, opinii o dobrej szkole i dobrym nuczycielu, możliwości wykonywni obowiązków w obecnym systemie oświty, czynników rżących w obecnej szkole orz czynników wpływjących n uzyskiwnie przez uczniów niskich wyników w nuce. N pytnie: Czy w obecnym systemie oświty brdzo dobry nuczyciel może wzorowo wykonywć cłość swoich obowiązków?", uzyskno nstępujące wyniki: zdecydownie tk 2 nuczycieli ') Włdysłw Kobyliński: ABC orgnizcji prcy nuczyciel. Wrszw 1964, WSiP, s

6 rczej tk rczej nie zdecydownie nie Rzem: 6 nuczycieli 9 nuczycieli 3 nuczycieli 20 nuczycieli Aż 90% respondentów nie jest w pełni przekonnych o możliwości wzorowego wykonywni obowiązków w obecnym systemie oświty i to przez brdzo dobrych nuczycieli. Znczn część wyrż opinię wręcz negtywną. Możn ztem snuć domysły, że zncznie gorsze byłyby wyniki odnoszące się do nuczycieli przeciętnych lub tych, którzy wykonują obowiązki nie posidjąc odpowiednich kwlifikcji. Uzsdnieni powyższych poglądów nkietownych nuczycieli możn doptrywć się w odpowiedzi n pytnie: Gdyby mógł() Pn(i) dokonć zmin w oświcie, to czego głównie by one dotyczyły? Proszę podć kilk problemów, uwzględnijąc kolejność od njwżniejszych do mniej istotnych". Wśród odpowiedzi pierwsze miejsce zjmują problemy dotyczące (cytuję frgmenty wypowiedzi nuczycieli): ktstroflnego stnu bzy dydktycznej szkoły", wzmocnieni dyscypliny prcy nuczycieli, uczniów i prcowników dministrcji", zwiększeni smodzielności szkoły, zwłszcz dyrektorów szkół w prowdzeniu plcówek", podwyżki płc", ziększeni roli komitetu rodzicielskiego we współprcy ze szkołą", zmniejszeni ilości uczniów w klsie do 24", stbilizcj", systemu płc uwzględnijąc płce od efektów nuczni", podniesieni rngi zwodu nuczycielskiego njzdolniejsi ludzie", zminy w metodch nuczni", stbilizcji progrmów i podręczników", dostosowni progrmów nuczni do przeciętnego uczni", jednozminowości szkół", uposżeni nuczycieli", zncznego zróżnicowni wyngrodzeni w zleżności od wyksztłceni". Njistotniejszymi sprwmi, które wśród propozycji nuczycieli dotyczących zmin w oświcie zjmują II miejsc, są: większ swobod szkół w relizcji zdń dydktyczno-wychowwczych", progrmy mniej mbitne, le prktycznie przygotowujące uczni", życzliwszy stosunek nuczycieli do młodzieży", zoptrzyć szkoły w niezbędne podręczniki, wzbogcić bzę", podnieść wymgni w stosunku do nuczycieli i podnieść pobory, by prcowć n 1 etcie", wyposżyć prcownie w pomoce dydktyczne", poprwić wrunki loklowe", przepisy zmniejszyć ilość". Wśród innych propozycji powtrzją się te, które dotyczą zmniejszeni obciążeni uczni nuką, utrkcyjnieni szkoły, zdecydownej poprwy bzy szkolnej i wyposżeni w środki dydktyczne. Cytowne wypowiedzi nuczycieli ukzują wiele istniejących problemów, które mją duży wpływ n efekty prcy zrówno nuczyciel, jk i uczni, n trkcyjność szkoły i jej rzeczywistą przydtność do życi. Ztem wiele nieprwidłowości powinno ulec poprwie, jeżeli nie chcemy nrzekć n szkołę, ksztłcić n niby" i mieć efekty dlekie od zmierznych zrówno w oświcie, jk i w nstępstwie, w życiu społeczno-gospodrczym, kulturlnym itd. Niejko uzupełnieniem powyższych propozycji jest opini bdnych nuczycieli o dobrej szkole, którą wyrzili w pytniu otwrtym: Gdyby mówił() Pn(i) o dobrej szkole, to jk on być powinn?". Hierrchi liczbow zgłszjących (wżności problemu) jest nstępując: 1. posidjąc dobrze przygotowną kdrę 8 nuczycieli 73

7 2 dobrze wyposżon w sprzęt dydktyczny 8 3. umożliwijąc utentyczny rozwój uzdolnień i zinteresowń i zinteresowń 8 4. prowdząc szeroko zjęci pozlekcyjne, rozwijjące zinteresowni i pogłębijące wiedzę uczni 5 5. w której nuk odbyw się n jedną zminę 5 6. mjąc dobre wrunki higieniczno-snitrne 4 7. ściśle współprcując z rodzicmi, instytucjmi i orgnizcjmi społecznymi 4 8. ucząc smodzielności, dziłlności społecznej i konsekwencji w dziłniu 4 9. niezbyt duż któr przygotowywłby do życi będąc drugim domem w której pnuje tmosfer sprzyjjąc nuce i prcy osiągjąc brdzo dobre wyniki w prcy dydktyczno-wychowwczej 2 Przytoczone wypowiedzi potwierdzją wcześniejsze opinie i propozycje świdczące, że dobrze przygotown kdr nuczycielsk, dobrze wyposżon w sprzęt dydktyczny, szkoł, w której pnuje mił, serdeczn tmosfer to podstwowe wrunki osiągni wysokich efektów dydktyczno-wychowwczych. Potwierdz to w pewnym sensie w swojej wypowiedzi T. Neville Postlethwite wskzując między innymi, że: Absolutnym minimum byłoby posidnie książeczek, stołów, świtł elektrycznego i fotokopirek, tkże nuczycieli przygotownych do relizcji progrmów i do kierowni zjęcimi uczniów, le w wielu krjch nie wszystkie z tych wrunków są przestrzegne"'). Pożądny obrz nuczyciel uzyskno n podstwie zestwieni odpowiedzi n pytnie: Jki Pni, Pn zdniem powinien być dobry nuczyciel?. Częstość odpowiedzi jest nstępując (spośród 38 odpowiedzi przedstwiono 20): 1. posidjący pełne wyższe wyksztłcenie, będącym świetnym fchowcem 17 nuczycieli 2. dobry pedgog 7 3. lubiący swoją prcę 5 4. zngżowny w dziłlność społeczną 5 5. o wzorowej postwie ideowej i morlnej 4 6. kochjący młodzież 4 7. mjący umiejętność szybkiego kontktu z ludźmi 4 8. wymgjący od siebie i od uczniów 4 9. życzliwy osiągjący wysokie wyniki w nuczniu ktulizujący wiedzę znjący wrunki domowe uczni i jego możliwości wyrozumiły mjący utorytet wśród uczniów 2 ' 15. o łgodnym usposobieniu wspniły człowiek 2 ') T. Neville Postlethwite: Powodzeni i niepowodzeni szkolne (W): Nowoczesność w ksztłceniu i wychowniu. Wybór rtykułów z kwrtlnik Perepecitves" wydnego przez UNESCO (redkcj nukow Czesłw Kupisiewicz). Wyd. I. WSiP, Wrszw 1985, s

8 17. kulturlny obiektywny dobrze przekzujący wiedzę przede wszystkim będący człowiekiem 2 Przedstwione przez nkietownych cechy dobrego nuczyciel świdczą o brdzo wysokich wymgnich stwinych (przypisywnych) ludziom n tym stnwisku (w tym zwodzie), bo też włśnie Oni są (powinni być) mistrzmi ksztłtującymi ludzką mądrość. Od ich fchowości, postwy i zngżowni orz cech osobowościowych jk zostło to wyżej określone w zncznej mierze zleży tmosfer pnując w szkole, efekty prcy uczniów orz ich rozwój. U wielu nuczycieli większość tych pozytywnych cech możn n codzień zobserwowć, są też jednostki, którym zdecydownie ich brkuje. 3. Uczniowie o szkole i nuczycielch W czsie bdń dotyczących dynmiki spircji uczniów szkół woj. ostrołęckiego n ogólną liczbę 626 uczniów i słuchczy (z 26 kls kls V technikum, kls I PSZ, I PSM, I SN) nkietowno 543 (86,74% ogółu). W niniejszym oprcowniu przedstwiono odpowiedzi n dw pytni dotyczące opinii o dobrej szkole i o dobrym nuczniu. Zdno te sme pytni nuczycielom i uczniom, istnieje ztem możliwość porównni odpowiedzi nuczycieli i młodzieży będącej u progu wyjści ze szkoły, mjącej już bogte doświdczeni szkolne. Wśród odpowiedzi n pytnie: Gdybyś mówił() o dobrej szkole, to jk on być powinn?" uzyskno ż 49 cech (prezentownych w brzmieniu wyrżonym przez respondentów), w których kierrchi przedstwi się nstępującą: 1. prwidłowo wyposżon w pomoce nukowe 173 uczniów 2. tk, do której idzie się z przyjemnością posidjąc przygotowną kdrę pedgogiczną w której istnieje włściw orgnizcj nuki w której pnuje Wzjemn tolerncj i zrozumienie w której pnuje wzjemn mił tmosfer rozwijjąc zinteresowni uczniów zpewnijąc rozrywkę i rekrecję prezentując wysoki poziom nuczni przygotwując dobrze do zwodu posidjąc dobre wrunki do nuki gdzie istnieje możliwość czynnego uczestnictw w kołch zinteresowń w której nie m brier między nuczycielmi i ucznimi czyst w której kwitnie życie kulturlne włściwie przygotowując do życi w społeczeństwie i rodzinie pomocn w relizcji plnów życiowych uczni zpewnijąc młodzieży wrunki do pełnego rozwoju stwrzjąc miły wygląd, dobre wrżenie dobrze wychowując - V % stnowiąc drugi dom ucząc rzetelnej prcy 29 75

9 posidjąc dobre zplecze sportowe sprwiedliw niezkłmn przestrzenn nie przeciążjąc obowiązkmi w której uczniowie byliby trktowni z godnością człowiek sprwiedliwie ocenijąc wszystkich uczniów, znjąc ich problemy w której uczeń będzie mił w jkimś stopniu wpływ n podejmowne decyzje ucząc młodzież pożytecznych rzeczy umożliwijąc uczniom rozwiązywnie problemów pozostwijąc po sobie miłe (dobre) wspomnieni nie poniżjąc uczni posidjąc mniej przedmiotów obowiązkowych bez przełdownych progrmów relizując poprwnie progrmy nuczni przygotowując prktycznie do życi zgodn z zinteresownimi uczni posidjąc włściwe wrunki higieniczno-snitrne kłdąc większy ncisk n smoksztłcenie interesując się losmi bslwentów zchęcjąc uczniów do wykonywni czynów społecznych zpewnijąc dużo czsu n dziłlność smorządową djąc możliwość potwierdzeni teorii w prktyce mjąc zgrną grupę nuczycieli bez okolicznościowych peli bez przełdownych kls przede wszystkim ktolick 1 Przedstwiony obrz oczekiwń młodzieży dotyczących dobrej szkoły, w dużej mierze zgodnych z deklrcjmi nuczycieli, pozwl n orientcję o jkiej szkole śni" młodzież. W zdecydownej większości deklrcji nie m niczego co by wykrczło poz to wszystko, co obecną szkołę obowiązuje. Stąd też przestwione przez młodzież opinie i ich hierrchi zostły w oprcowniu ukzne w nie zmienionej formie, chociż istnieje możliwość zestwieni ich w temtyczne bloki, z których n czoło wysunąłby się problem prwidłowych wrunków do nuki w szkole, dopiero jej wyposżenie w sprzęt dydktyczny, włściwej orgnizcji nuki. Byłby to szkoł, do której idzie się z przyjemnością itd. Drugą brdzo wżną sprwą, ukzną przez zdecydowną większość respondentów, jest włściwe przygotownie kdry pedgogicznej i jej postępownie zgodne z etyką zwodową. O dobrej szkole nkietowni uczniowie piszą: 1. Dobr szkoł to przede wszystkim szkoł, w której uczeń nie musi się uczyć tylko dl smych ocen, nie musi obwić się czy profesor m swój dobry dzień, czy też zły. Dobr szkoł to tk, w której rzeczywiście możn się czegoś nuczyć. Brdzo często byw tk, że nuczyciele udją, że uczą, uczniowie, że wszystko to rozumieją. W szkole dużo uwgi poświęc się przedmiotom, które nigdy się nie przyddzą, z kolei mniej wychowniu morlnemu". 2. Szkoł, o jkiej kiedyś mrzyłem, nie spełni się. Zwsze szedłem do niej 76

10 niechętnie, gdyż nic się w niej nie dzieje. Nie m co robić n przerwch i poz zjęcimi, jest nudn i tylko od czsu do czsu ktoś zrobi jkiś głupi żrt, bezndziejny. To mi nie odpowid. A i lekcje też są nudne. Szkoł m stre wyposżenie w urządzeni techniczne tk, że po wyjściu z niej nic nie będę wiedził o nowoczesnej technice". 3. Często zwykło się mówić, że szkoł to drugi dom, chciłbym, żeby tk było nprwdę. Aby było to miejsce spotkń ludzi, wspólnych problemów, czegoś, co by jednoczyło ludzi zrówno w nuce, jk i w prcy, gdzie możn by było doskonlić umiejętności, rozbudzć zinteresowni, ksztłtowć chrkter, uczyć postw życiowych, uczestnictw w zbwie itp. Powinien tu istnieć życzliwy stosunek uczniów do siebie, jk i do nuczycieli i odwrotnie może nwet prtnerski" Mł, żeby kżdy się znł, uczniowie z nuczycielmi, nuczyciele z ucznimi, dużo interesujących wydrzeń, rozrywek, żeby nuczyciele byli mili, pomgli, żeby było widć, że człowiek jest potrzebny n tym świecie, że komuś n tym zleży. To by był dobr zchęt do nuki". 5. Więcej uwgi poświściłbym sprwom wychowni, skróciłbym wymir godzin typowej nuki. Dziecko uczy się w szkole, w domu, przed blokiem, u bbci, w czsie świąt, ferii, wkcji. I co z tego płynie, że nwet dorosły człowiek m dość. Nikt nie potrfi mu pomóc, zrozumieć go. 24 godziny n dobę myśli o szkole, kojrzy się z klsówką, odpytywniem, i co on jest winien? Tylko tyle, że nic nie rozumie, jk rz nie zrozumie, to ciągnie się to z nim cły czs". 6. Powinn w niej pnowć mił, rodzinn tmosfer, nie strch przed kżdą lekcją. Nuczyciele powinni być sprwiedliwi i wymgć od uczniów tego, co smi są w stnie przekzć. Fktycznie zś nuczyciele w większości są nie przygotowni do zjęć, czytją wszystko z książek, co moglibyśmy robić smi, nie przekzują żdnych ciekwych widomości". 7. Szkoł jest w złożenich plcówką dydktyczno-wychowwczą, le dlczego nie m w niej zrozumieni, dlczego nie możn porozmwić o problemch, jkie ns nurtują. Szkoł cły czs pokzuje jk potrfi człowiek poniżyć, jk jest wielk i siln. Str się wychowć idelnego uczni, nie człowiek. Szkoł powinny być drugim domem, nie powinien istnieć mur między nuczycielem i uczniem. Powinn istnieć mił tmosfer, zufnie, szcunek i... dowcip czego brkuje! Czs nuki powinien być urozmicowy rjdmi i różnego rodzju rozrywką". 543 tkich i temu podobnych wypowiedzi, nierz o zncznie dosdniejszej wymowie, jest pewnym dowodem oczekiwń młodzieży (uczniów) i potrzeby zmin w prcy dydktyczno-wychowwczej obecnej szkoły. Trudno od zrz wyposżyć szkołę w njnowszy sprzęt (problem od lt ktulny), wybudowć tyle szkół, by nuk odbywł się n jedną zminę, by w kżdej szkole był piękn sl gimnstyczn z bsenem itp. Ntomist nie powinno być usprwiedliwieni n brk podręczników, n niewłściwe progrmy nuczni i ich relizcję, n brk wzjemnego posznowni itd. Nleżłoby dokonć oceny fktycznych efektów dydktycznych i wychowwczych szkoły. Jest to trudne, le n tkim stwierdzeniu poprzestć nie możn. Jednk to, że obecn szkoł powinn więcej uwgi poświęcć sprwom wychowwczym, jest kcentowne i przez smą młodzież i przez wielu nuczycieli i wiele osób spoz oświty. A dokonć tego będzie możn tylko wtedy, jeżeli treść metody i orgnizcj zjęć w szkole fktycznie będą zchęcły do uczestniczeni w tych zjęcich. 77

11 Obrz cech dobrego nuczyciel uzyskno n podstwie odpowiedzi uczniów n pytnie: Jki Twoim zdniem powinien być dobry nuczyciel?". Hierrchi odpowiedzi (cech) jest nstępując: 1. wyrozumiły 277 uczniów 2. sprwiedliwy w oceniniu wyksztłcony, mądry, posidjący duży zsób wiedzy dobrze przekzujący wiedzę uczciwy potrfiący w kżdej sytucji dordzić i pomóc życzliwy przyjźnie nstwiony do uczniów prowdzący interesująco lekcje uśmiechnięty wymgjący od siebie i od uczniów jednkowo rozumiejący uczniów interesujący się problemmi uczniów nwiązujący łtwy kontkt z młodzieżą koleżeński z poczuciem humoru sumienny szczery lubiący wszystkich uczniów jednkowo umiejący porozmwić n kżdy temt dobry orgniztor potrfiący zchęcić uczni do nuki miły dobry pedgog inteligentny prcowity stnowczy stnowiący wzór dl uczni potrfiący zinteresowć swoim przedmiotem spokojny, opnowny zdyscyplinowny wzbudzjący zufnie obiektywny lubiący swój zwód stosujący dobre metody nuczni stle podnoszący swoje kwlifikcje dobry konsekwentny nie kpiący z uczniów cieszący się utorytetem odpowiedzilny z wyniki uczniów kulturlny tolerncyjny cierpliwy 45. niezłośliwy 14 78

12 46. mjący stłe poglądy nie będący postrchem uczniów będący przede wszystkim człowiekiem dbjący o interesy uczniów zrdny mjący włsne zdnie ceniący smodzielność uczni utrzymujący dyscyplinę mjący predyspozycje do zwodu opiekuńczy wytrwły potrfiący zchowć się w kżdej sytucji nie uznjący przedmiotu, którego uczy z njwżniejszy łgodny nie będący służbistą potrfiący przyznć się do popełnionych błędów poruszjący problemy uczniów bez nłogów przedsiębiorczy umiejący zorgnizowć wypoczynek dl uczniów 1 ucz 66. wrżliwy wierzący 1 Pełny obrz cech nuczyciel wymienionych przez uczniów pozwl sądzę, że widzą w nim człowiek prwie idelnego. Zdecydownie jednk podkreślją wyrozumiłość, sprwiedliwość w oceniniu, duży zsób wiedzy i umiejętność jej przekzywni orz serdeczny stosunek do uczniów. Jest to problem njczęściej kcentowny w wypowiedzich i mjący znczny wpływ n stosunek uczniów do szkoły. W wypowiedzich uczniów dobry nuczyciel ukzywny jest njczęściej w nstępujący sposób: 1. Dobry nuczyciel powinien przede wszystkim zdobyć zufnie i poprcie wśród uczniów, zrozumieć ich problemy, pomóc w trudnych sytucjch. Nie powinien pokzywć, że j to nuczyciel, ty to uczeń. W nszej szkole są tkie przypdki, że nuczyciel objwi swoją wyższość nd uczniem, mło tkich nuczycieli, którzy chcą współdziłć z nmi. Brkuje u ns w szkole ciekwych inicjtyw i mło się robi w tym kierunku, by ten problem poprwić. Lekcje są prowdzone nieciekwie (nie wszystkie), kłdzie się ncisk głównie n to by wypełnić progrm nuczni, nie ptrząc n to, czy jest on zrozumiły dl uczniów, czy nie". 2 Moim zdniem dobry nuczyciel to przede wszystkim człowiek o odpowiednich kwlifikcjch, posidjący duży zsób wiedzy ( nie tk, jk niektórzy nuczyciele w mojej szkole). Poz tym powinien to być człowiek, który strłby się zrozumieć młodzież, pomgć jej w trudnych sytucjch życiowych, odnoszący się do uczniów w sposób życzliwy nie z tonem wyższości w głosie, nwet z ironią". 3. Powinien posidć szeroką wiedzę i umiejętność przekzywni jej. Powinien być wyrozumiły, opnowny, zdecydowny. W oceniniu powinien kierowć się widomościmi uczni, nie jego pochodzeniem, ubrniem czy znjomościmi. Swoje osobiste kłopoty powinien zostwić przed drzwimi szkoły". 79

13 4. Powinien być wyrozumiły, tolerncyjny, z poczuciem humoru, le jednocześnie wymgjący, z poczuciem humoru, le jednocześnie wymgjący, prowdzący ciekwe zjęci i stwrzjący przyjcielskie stosunki z ucznimi. Powinien być dl uczni wzorem do nśldowni. A jk jest nprwdę?". To uczniowskie pytnie: A jk jest nprwdę?" w pewnym stopniu niepokoi, zrzem prowokuje do odpowiedzi, że chociż istnieją przypdki odstępstw nielicznych nuczycieli od obowiązków, to jednk zdecydown większość prezentuje postwy zgodne z etyką zwodową i godne wysokiej oceny. Znczn część nuczycieli woj. ostrołęckiego m wysokie, nwet brdzo wysokie kwlifikcje zwodowe (przedstwione w tbeli 3), tk wyrźnie podkreślne przez młodzież. Istniejące w wielu szkołch województw problemy loklowe, niedosttku pomocy dydktycznych, nwet podręczników utrudni prcę nuczycieli i nukę uczniów. Obniż to trkcyjność szkoły i powoduje w wielu przypdkch niską jej ocenę przez młodzież. Ukzuje potrzebę rozwiązni wielu problemów w oświcie tk by nuk i wychownie relizowne były zgodnie z potrzebmi i oczeki wnimi społecznymi tkże potrzebmi i oczekiwnimi indywidulnymi.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł TRZECI SEMESTR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PRACA KONTROLNA Z MATEMATYKI ROZSZERZONEJ O TEMACIE: Liczby rzeczywiste i wyrżeni lgebriczne Niniejsz prc kontroln skłd się z zdń zmkniętych ( zdń)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych Spis tresci 1 Spis tresci 1 W wielu zgdnienich prktycznych brdzo wżne jest znjdownie optymlnego (czyli njlepszego z jkiegoś punktu widzeni) rozwiązni dnego problemu. Dl przykłdu, gdybyśmy chcieli podróżowć

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 z WSiP. Zasady oceniania zadań

MATURA 2014 z WSiP. Zasady oceniania zadań MATURA z WSiP Mtemtyk Poziom podstwowy Zsdy ocenini zdń Copyright by Wydwnictw Szkolne i Pedgogiczne sp. z o.o., Wrszw Krtotek testu Numer zdni 6 7 8 9 6 7 8 9 Uczeń: Sprwdzn umiejętność (z numerem stndrdu)

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy Mteriły dignostyczne z mtemtyki poziom podstwowy czerwiec 0 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych orz schemt ocenini Mteriły dignostyczne przygotowł Agt Siwik we współprcy z nuczycielmi mtemtyki szkół pondgimnzjlnych:

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres podstawowy Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych kls drug zkres podstwowy Wymgni konieczne (K) dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny być opnowne przez

Bardziej szczegółowo

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa.

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa. 1. Pirmidiotologi. W obfitej literturze przedmiotu podje się, że pirmid Ceops, lub też z ngielsk Wielk Pirmid (te Gret Pyrmid), zwier w swej konstrukcji pełną i szczegółową istorię rodzju ludzkiego od

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI.

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI. Alin Grodzk Scenriusz lekcji mtemtyki w kl. VI. Temt lekcji: Pol figur płskich - powtórzenie. Celem lekcji jest rozwijnie umiejętności rozpoznwni i klsyfikowni wielokątów, obliczni pól figur orz utrwlnie

Bardziej szczegółowo

2-letnie studia dzienne magisterskie

2-letnie studia dzienne magisterskie Uniwersytet Wrocłwski Wydził Nuk Historycznych i Pedgogicznych Instytut Archeologii 2-letnie studi dzienne mgisterskie n kierunku ARCHEOLOGIA Progrm studiów Wrocłw 2011 I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie Konstrkcje Elementy Mteriły Prost metod sprwdzni fndmentów ze względ n przebicie Prof dr b inż Micł Knff, Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie, dr inż Piotr Knyzik, Politecnik Wrszwsk 1 Wprowdzenie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne? KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI Temt: Do czego służą wyrżeni lgebriczne? Prowdzący: Agnieszk Smborowicz Liczb jednostek lekcyjnych: 1 2 (w zleżności od zespołu) Cele ogólne Utrwlenie widomości

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Rodziców

Poradnik dla Rodziców Pordnik dl Rodziców Misją nszej Szkoły jest stworzenie odpowiednich wrunków dl pełnego rozwoju osobowego Uczniów w zgodzie z zsdmi Kościoł Ktolickiego, przy wykorzystniu pedgogiki dr Mrii Montessori, w

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. Określenie, wykres i własności funkcji homograficznej.

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. Określenie, wykres i własności funkcji homograficznej. Ktrzyn Gwinkowsk Hnn Młeck VI L.O im J. Korczk W ZSO nr w Sosnowcu. SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Temt: Określenie, wykres i włsności unkcji homogricznej. Cele lekcji: poznwcze:

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Ktlog wymgń progrmowych n poszczególne stopnie szkolne Mtemtyk. Poznć, zrozumieć Ksztłcenie w zkresie podstwowym. Kls 2 Poniżej podjemy umiejętności, jkie powinien zdobyć uczeń z kżdego dziłu, by uzyskć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy Dorot Ponczek, rolin Wej MATeMAtyk Pln wynikowy Zkres podstwowy MATeMAtyk. Pln wynikowy. ZP Oznczeni: wymgni konieczne, P wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni dopełnijące, W wymgni wykrczjące

Bardziej szczegółowo

2. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Piętnaście minut przed upływem tego czasu zostaniesz o tym poinformowany przez członka Komisji Konkursowej.

2. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Piętnaście minut przed upływem tego czasu zostaniesz o tym poinformowany przez członka Komisji Konkursowej. Kod uczni... MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów Rok szkolny 03/0 ETAP SZKOLNY - 5 pździernik 03 roku. Przed Tobą zestw zdń konkursowych.. N ich rozwiąznie msz 90 minut. Piętnście minut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia ln wynikowy kls 2c i 2e - Jolnt jąk Mtemtyk 2. dl liceum ogólnoksztłcącego, liceum profilownego i technikum. sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym rok szkolny 2015/2016 Wymgni edukcyjne określjące oceny:

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce Młgorzt Żk Zpisne w gench czyli o zstosowniu mtemtyki w genetyce by opisć: - występownie zjwisk msowych - sznse n niebieski kolor oczu potomk - odległość między genmi - położenie genu n chromosomie Rchunek

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 L Nzw szkoły 1. Szkoł Sióstr Misjonrek Św. Rodziny im. Bł. B. Lment w Biłymstoku Nr/Nzw Boży konstruktorzy, czyli zjęci techniczne

Bardziej szczegółowo