WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R."

Transkrypt

1 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Izby rolnicze 6 484, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 484,00 Własne 6 484, Pozostała działalność 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Własne 3 000, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Zakup usług pozostałych ,84 Własne , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Własne , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Własne 1 000, Zakup usług remontowych ,85 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki ,00 Strona 1 z 22

2 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,23 Własne , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne , Różne opłaty i składki ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Składki na ubezpieczenia społeczne 490,00 Własne 490, Składki na Fundusz Pracy 110,00 Własne 110, Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 Własne 4 400, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 Zlecone 1 600, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 2 z 22

3 Własne , Zakup środków żywności 3 109,00 Własne 3 109, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Nagrody konkursowe 3 109,00 Własne 3 109, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 2 073,00 Własne 2 073, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 813,00 Własne 2 813, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 174,00 Własne 174, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 8 876,00 Własne 8 876, Różne opłaty i składki 5 524,00 Własne 5 524,00 Strona 3 z 22

4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 545,00 Własne 545, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20,00 Własne 20, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 1 023,00 Własne 1 023, Nagrody konkursowe 3 109,00 Własne 3 109, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 2 558,00 Własne 2 558, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Własne 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 585,00 Własne 5 585, Nagrody konkursowe 650,00 Własne 650, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług remontowych 300,00 Własne 300, Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600, Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Strona 4 z 22

5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Własne 3 000, Podróże służbowe krajowe 1 160,00 Własne 1 160, Różne opłaty i składki 230,00 Własne 230, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300,00 Własne 8 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 Własne 2 100, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 6 522,00 Własne 6 522, Zakup środków żywności 205,00 Własne 205, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki , Własne ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 956, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 670,37 Zlecone 1 670, Składki na ubezpieczenia społeczne 285,63 Zlecone 285, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Własne , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Własne , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 200,00 Własne 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne ,00 Strona 5 z 22

6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,56 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Własne 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 Własne 1 600, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,04 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Zarządzanie kryzysowe 5 378, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług pozostałych 78,00 Własne 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Własne 300, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , Własne ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 Własne , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Własne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 6 z 22

7 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 600,00 Własne 1 600, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Nagrody konkursowe 2 807,00 Własne 2 807, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 0,00 Własne 0, Zakup usług zdrowotnych 9 917,00 Własne 9 917, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 684,00 Własne 9 684, Podróże służbowe krajowe 5 849,00 Własne 5 849, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 738,00 Własne 3 738, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 Własne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne ,00 Strona 7 z 22

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Nagrody konkursowe 500,00 Własne 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200,00 Własne 3 200, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 898,00 Własne 898, Zakup usług pozostałych 6 400, Własne 6 400,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 404,00 Własne 1 404, Podróże służbowe krajowe 613,00 Własne 613, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 700,00 Własne 5 700, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 7 194,00 Strona 8 z 22

9 Własne 7 194, Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 Własne 2 200, Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 876,00 Własne 5 876, Podróże służbowe krajowe 770,00 Własne 770, Różne opłaty i składki 2 200,00 Własne 2 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00 Własne 680, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 520,00 Własne 1 520, Nagrody konkursowe 991,00 Własne 991, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 Własne 3 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 891,00 Własne 2 891, Zakup usług pozostałych 8 000,00 Własne 8 000,00 Strona 9 z 22

10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 064,00 Własne 2 064, Podróże służbowe krajowe 2 155,00 Własne 2 155, Różne opłaty i składki 3 921,00 Własne 3 921, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 603,00 Własne 3 603, Składki na Fundusz Pracy 313,00 Własne 313, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 4 863,00 Własne 4 863, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Własne ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 440,00 Własne 1 440, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 018,00 Własne 1 018, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 614,00 Własne 3 614, Składki na Fundusz Pracy 518,00 Własne 518, Zakup materiałów i wyposażenia 740,00 Własne 740, Zakup środków dydaktycznych i książek 150,00 Własne 150, Zakup energii 1 033,00 Własne 1 033, Zakup usług zdrowotnych 38,00 Własne 38,00 Strona 10 z 22

11 4300 Zakup usług pozostałych 137,00 Własne 137, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 Własne 60, Podróże służbowe krajowe 9,00 Własne 9, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 749, Własne 749,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 9 716,00 Własne 9 716, Wynagrodzenia bezosobowe 1 219,00 Własne 1 219, Nagrody konkursowe 54,00 Własne 54, Zakup materiałów i wyposażenia 4 721,00 Własne 4 721, Zakup środków dydaktycznych i książek 436,00 Własne 436, Zakup energii 6 741,00 Własne 6 741, Zakup usług remontowych 350,00 Własne 350, Zakup usług zdrowotnych 167,00 Własne 167, Zakup usług pozostałych 1 187,00 Własne 1 187, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 282,00 Własne 282, Podróże służbowe krajowe 168,00 Własne 168, Różne opłaty i składki 250,00 Własne 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 129,00 Strona 11 z 22

12 80152 Własne 129,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 769,00 Własne 4 769, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80,00 Własne 80, Nagrody konkursowe 9,00 Własne 9, Zakup materiałów i wyposażenia 633,00 Własne 633, Zakup środków dydaktycznych i książek 297,00 Własne 297, Zakup energii 5 470,00 Własne 5 470, Zakup usług zdrowotnych 69,00 Własne 69, Zakup usług pozostałych 315,00 Własne 315, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 56,00 Własne 56, Podróże służbowe krajowe 45,00 Własne 45, Różne opłaty i składki 79,00 Własne 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 123,00 Własne 7 123, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 48,00 Własne 48, Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne ,00 Strona 12 z 22

13 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Własne , Zwalczanie narkomanii , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 Własne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 200,00 Własne 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 Własne 9 500, Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 Własne 4 500, Składki na Fundusz Pracy 500,00 Własne 500, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 740,00 Własne 740, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 5 000,00 Własne 5 000, Pozostała działalność 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Własne 3 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Ośrodki wsparcia , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 746,00 Własne 1 746, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 Własne 1 300,00 Strona 13 z 22

14 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Własne 200, Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Własne ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Własne , Zlecone ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 500,00 Własne 500, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Własne 1 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 Strona 14 z 22

15 Własne 2 800, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Różne opłaty i składki 1 000,00 Własne 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Własne 5 000, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 Własne 3 500, Zakup usług pozostałych 2 500,00 Własne 2 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 043,00 Własne 4 043, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów ,00 Własne , Inne formy pomocy dla uczniów 600,00 Własne 600, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów ,00 Strona 15 z 22

16 Własne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 551, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 551,00 Własne 1 551, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Zlecone 1 000, Świadczenia społeczne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 Zlecone 5 600, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 853,00 Zlecone 1 853, Zakup materiałów i wyposażenia 2 687,00 Zlecone 2 687, Zakup energii 2 286,00 Zlecone 2 286, Zakup usług zdrowotnych 100,00 Zlecone 100, Zakup usług pozostałych 2 500,00 Zlecone 2 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 Zlecone 350, Podróże służbowe krajowe 200,00 Zlecone 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Zlecone 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Zlecone 200,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Zlecone 1 000, Świadczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone ,00 Strona 16 z 22

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 Zlecone 3 500, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne 2 095,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 2 497,00 Własne 294,00 Zlecone 2 203, Zakup materiałów i wyposażenia 5 268,00 Własne 2 000,00 Zlecone 3 268, Zakup energii 4 200,00 Własne 1 500,00 Zlecone 2 700, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zlecone 200, Zakup usług pozostałych 4 800,00 Własne 1 500,00 Zlecone 3 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 611,00 Własne 111,00 Zlecone 500, Podróże służbowe krajowe 300,00 Zlecone 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 370,00 Zlecone 2 370, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300,00 Zlecone 3 300, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Własne 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 Własne 2 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 059,00 Własne 6 059, Składki na Fundusz Pracy 851,00 Własne 851, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Własne 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100, Zakup usług pozostałych 250,00 Strona 17 z 22

18 Własne 250, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 106,00 Własne 106, Podróże służbowe krajowe 2 100,00 Własne 2 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Własne 1 094, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Własne 500, Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Gospodarka odpadami , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 369,00 Własne 369, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 320,00 Własne 3 320, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 2 045,00 Własne 2 045, Zakup materiałów i wyposażenia 1 589,00 Własne 1 589, Zakup usług zdrowotnych 105,00 Własne 105, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 054,00 Własne 1 054, Podróże służbowe krajowe 2 950,00 Własne 2 950, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 Własne 1 186,00 Strona 18 z 22

19 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 519,00 Własne 519, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 054,00 Własne 1 054, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 340, Zakup materiałów i wyposażenia 575,33 Własne 575, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 765,37 Własne 6 765, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Własne 3 000, Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Własne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 Własne , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Własne ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Strona 19 z 22

20 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 650,00 Własne 5 650, Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,67 Własne , Różne opłaty i składki 4 000,00 Własne 4 000, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych 2 400,00 Własne 2 400, Różne opłaty i składki 3 000,00 Własne 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,24 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Własne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Własne , Muzea , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Własne ,00 Strona 20 z 22

21 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ,00 Własne , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,25 Własne , Zakup usług remontowych 9 000,00 Własne 9 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,67 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Własne 6 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00 Własne 4 104, Składki na Fundusz Pracy 600,00 Własne 600, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 1 000,00 Własne 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Własne 1 000, Składki na Fundusz Pracy 200,00 Własne 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,67 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Strona 21 z 22

22 Razem: ,71 Strona 22 z 22

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo