Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%"

Transkrypt

1 Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,10 19,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,90 0,00 92,47% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,16 0,00 99,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 98,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 205, , ,19 0,00 98,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,57 0,00 47,14% 4260 Zakup energii , , ,25 0,00 67,86% 4270 Zakup usług remontowych , , ,53 0,00 31,55% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,21 0,00 19,27% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500, , ,14 0,00 72,29% 4430 Różne opłaty i składki , , ,24 0,00 80,14% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 0, ,10 5,59%

2 Wydatki str Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , , ,70 0,00 16,59% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,70 0,00 16,59% Pozostała działalność , , ,46 0,00 99,49% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 500, , ,99 0,00 87,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256,50 256,50 256,50 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,75 36,75 36,75 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 671,81 671,81 671,81 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 435,55 435,55 435,55 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,86 0,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,50 92,86% Drogi publiczne powiatowe , ,48 0, ,48 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,48 0, ,48 100,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , ,02 92,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 0,00 63,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,07 0,00 58,66% 4270 Zakup usług remontowych , , ,19 0,00 93,98% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,97 0,00 69,80%

3 Wydatki str Różne opłaty i składki 8 000, , ,00 0,00 37,91% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000, , ,00 0,00 48,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 0, ,02 93,85% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,20 25,97% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,20 0,00 76,80% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 69,66% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000, , ,00 100,00% Pozostała działalność , , , ,20 20,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 500, , ,86 0,00 50,11% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200, , ,30 0,00 39,51% 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 468,00 468,00 0,00 26,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 0, ,20 20,22% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,42 0,00 39,01% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,87 0,00 40,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,98 0,00 74,95% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,89 0,00 42,35% Cmentarze 800,00 499,55 499,55 0,00 62,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 499,55 499,55 0,00 62,44% Pozostała działalność 3 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celoweprzekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2339 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 744,00 0,00 0,00%

4 Wydatki str ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,67 85,46% Urzędy wojewódzkie , , ,04 0,00 70,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 0,00 65,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 630, , ,00 0,00 99,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,74 0,00 70,22% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 837, , ,93 0,00 74,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 629,46 629,46 0,00 29,97% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, , ,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 500,00 815,60 815,60 0,00 54,37% Rady gmin , , ,24 0,00 66,36% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 72,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 0,00 39,19% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200, , ,98 0,00 99,33% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Urzędy gmin , , , ,67 86,73% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 450,00 450,00 0,00 22,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,77 0,00 90,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,71 0,00 99,99% 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne , , ,00 0,00 84,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,03 0,00 81,48%

5 Wydatki str Składki na Fundusz Pracy , , ,75 0,00 63,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,54 0,00 93,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 0,00 67,55% 4260 Zakup energii , , ,62 0,00 72,70% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, , ,00 0,00 41,64% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,43 0,00 87,60% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,18 0,00 44,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,71 0,00 32,07% 4430 Różne opłaty i składki 9 500, , ,51 0,00 86,27% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 910,00 901,00 901,00 0,00 99,01% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 550,00 250,00 250,00 0,00 45,45% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , , ,20 0,00 90,25% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,67 0, ,67 91,23% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,09 0,00 71,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,54 0,00 70,44% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,55 0,00 72,59% Pozostała działalność , , ,21 0,00 93,79% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 64,80% 4308 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 3 499, , ,50 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,71 0,00 99,77%

6 Wydatki str URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,00 0,00 92,41% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 095, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760, , ,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 335, , ,00 0,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 5 399, , ,00 0,00 83,85% powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955, , ,00 78,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 67,21 67,21 98,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,70 9,63 9,63 99,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 396,00 393,10 393,10 99,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455,80 455,80 455,80 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 184,50 184,50 184,50 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 311,76 311,76 94,47% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 96,62% Komendy wojewódzkie Policji 3 500, , ,33 0,00 97,67% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500, , ,33 0,00 97,67% Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 96,76% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,33 0,00 99,92%

7 Wydatki str Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 85,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 0,00 99,73% 4260 Zakup energii , , ,92 0,00 92,21% 4270 Zakup usług remontowych , , ,95 0,00 75,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500, , ,00 0,00 86,41% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,12 0,00 89,26% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600, , ,80 0,00 96,11% 4430 Różne opłaty i składki , , ,13 0,00 90,05% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 98,82% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 0, ,00 94,42% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych , ,00 0, ,00 99,95% do sektora finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,09 0,00 58,97% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,09 0,00 58,97% Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę , , ,09 0,00 58,97% samorządu terytorialngo kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,50 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,50 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,50 0,00 0,00 0,00 0,00%

8 Wydatki str OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,82 95,56% Szkoły podstawowe , , , ,72 98,05% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,91 0,00 99,89% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,94 99,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,36 0,00 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,63 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,92 0,00 97,48% Składki na Fundusz Pracy , , ,61 0,00 74,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 0,00 33,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 0,00 98,69% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , , ,32 0,00 87,86% 4260 Zakup energii , , ,31 0,00 93,35% 4270 Zakup usług remontowych , , ,93 0,00 98,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500, , ,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,57 0,00 99,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, , ,40 0,00 77,77% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,60 0,00 77,35% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 29,05% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,72 95,64% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , ,00 99,53% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,45 0,00 94,61%

9 Wydatki str. 9 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 0,00 100,00% terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,49 0,00 97,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 0,00 94,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,60 0,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,97 0,00 93,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 216, , ,71 0,00 88,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,95 0,00 73,67% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 000, , ,58 0,00 90,31% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 450,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 165,35 165,35 0,00 36,74% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% Przedszkola , , , ,00 94,37% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , , ,93 0,00 84,42% terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,82 0,00 96,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,30 0,00 93,88% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 96,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,61 0,00 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 0,00 96,09%

10 Wydatki str Składki na Fundusz Pracy 8 919, , ,88 0,00 77,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 400,00 400,00 0,00 80,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 0,00 81,05% 4220 Zakup środków żywności , , ,57 0,00 95,69% 4260 Zakup energii 5 000, , ,85 0,00 90,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, , ,40 0,00 99,92% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 505,58 505,58 0,00 50,56% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,07 0,00 73,40% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 86,10% Gimnazja , , , ,10 91,08% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,51 0,00 97,66% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,92 0,00 94,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,73 0,00 94,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,59 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,34 0,00 89,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,26 0,00 78,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 400,00 400,00 0,00 26,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,28 0,00 94,81% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 8 178, , ,48 0,00 74,48% 4260 Zakup energii , , ,41 0,00 69,65% 4270 Zakup usług remontowych , , ,75 0,00 63,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 560, , ,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,39 0,00 96,58%

11 Wydatki str Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 766,67 766,67 0,00 58,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,52 0,00 62,08% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 980,00 980,00 0,00 39,20% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 0, ,10 67,88% Dowożenie uczniów do szkół , , ,20 0,00 92,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 92,23% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 0,00 92,54% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,94 0,00 98,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 99,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 0,00 99,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 0,00 96,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 841, , ,96 0,00 96,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,73 0,00 98,14% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, , ,40 0,00 92,70% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 805,97 805,97 0,00 80,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,38 0,00 98,11% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 49,00 49,00 0,00 9,80% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 558, , ,00 0,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0,00 66,70% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 66,70% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,19 0,00 95,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 0,00 94,58%

12 Wydatki str Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,73 0,00 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,89 0,00 99,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 697, , ,19 0,00 67,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 0,00 94,58% 4220 Zakup środków żywności , , ,41 0,00 97,90% 4260 Zakup energii , , ,16 0,00 90,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 680,00 680,00 0,00 90,67% 4300 Zakup usług pozostałych 6 500, , ,50 0,00 97,28% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,50 0,00 93,03% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , ,45 0,00 96,87% przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , , ,45 0,00 83,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 907, , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 056, , ,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,95 0,00 99,97%

13 Wydatki str Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 154, , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 287,13 222,72 222,72 77,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 982, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,87 2,23 2,23 77,70% Pozostała działalność , , ,00 0,00 100,00% 4440 Odpis na ZFŚS , , ,00 0,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,98 0,00 82,10% Zwalczanie narkomanii , , ,17 0,00 95,03% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 0,00 100,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,17 0,00 90,05% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,81 0,00 79,59% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 0,00 100,00% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 169,55 169,55 0,00 19,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 24,27 24,27 0,00 16,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,94 0,00 99,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,94 0,00 58,10% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,47 0,00 69,84% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, , ,64 0,00 75,91%

14 Wydatki str POMOC SPOŁECZNA , , ,51 0,00 96,43% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 000, , ,20 0,00 84,16% 4430 Różne opłaty i składki 2 000, , ,20 0,00 84,16% Domy pomocy społecznej , , ,21 0,00 77,37% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu , , ,21 0,00 77,37% terytorialnego Rodziny zastępcze 1 500, , ,68 0,00 83,11% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 1 500, , ,68 0,00 83,11% terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 850,00 545,09 545,09 0,00 29,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 800,00 245,09 245,09 0,00 30,64% Wspieranie rodziny , , ,31 0,00 57,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,95 57,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 361, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 440, , ,08 51,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 295,00 667,28 667,28 51,53%

15 Wydatki str. 15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 094, , ,00 100,00% Świadczenia wychowawcze , , ,32 0,00 99,84% 3110 Świadczenia społeczne , , ,90 0,00 99,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 95,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 094, , ,21 0,00 96,22% 4120 Składki na Fundusz Pracy 713,00 687,72 687,72 0,00 96,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 885, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,39 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 585, , ,60 0,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , ,00 0,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 183,00 183,00 183,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 279, , ,50 0,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,74 0,00 99,60% społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,55 0,00 99,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,83 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 301, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,78 0,00 99,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 542, , ,30 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 601,23 601,23 0,00 66,80%

16 Wydatki str Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 633, , ,08 0,00 98,77% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , ,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 116,97 116,97 0,00 38,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 641, , ,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 900, , ,00 0,00 83,26% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , ,37 0,00 99,57% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,37 99,57% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,04 0,00 64,27% 3110 Świadczenia społeczne , , ,04 0,00 64,27% Dodatki mieszkaniowe 4 000, , ,30 0,00 96,63% 3110 Świadczenia społeczne 4 000, , ,30 0,00 96,63% Zasiłki stałe , , ,30 0,00 69,17% 3110 Świadczenia społeczne , , ,30 0,00 69,17% Ośrodki pomocy społecznej , , ,54 0,00 86,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,97 0,00 86,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,92 0,00 85,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 380, , ,72 0,00 91,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , ,00 0,00 94,67%

17 Wydatki str Zakup materiałów i wyposażenia , , ,40 0,00 76,03% 4260 Zakup energii 2 500, , ,59 0,00 79,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,05 0,00 95,39% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, , ,09 0,00 60,75% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500, , ,68 0,00 87,60% 4440 Odpisy na ZFŚS 6 594, , ,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 7 500, , ,12 0,00 83,15% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,93 0,00 56,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600, , ,43 0,00 27,05% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 0,00 60,99% Pozostała działalność , , ,48 0,00 98,65% 3110 Świadczenia społeczne , , ,40 0,00 98,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83,00 49,00 49,00 0,00 59,04% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14,00 8,08 8,08 0,00 57,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 1,00 1,00 0,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159,00 159,00 159,00 100,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,01 0,00 94,56% Świetlice szkolne , , ,35 0,00 94,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 750, , ,18 0,00 99,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 0,00 96,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 550, , ,86 0,00 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,49 0,00 88,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 223, , ,58 0,00 89,10%

18 Wydatki str Zakup materiałów i wyposażenia 4 057, , ,89 0,00 70,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 935,52 935,52 0,00 77,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 336,43 336,43 0,00 48,06% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 904, , ,00 0,00 100,00% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,00 0,00 90,28% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 4 819, , ,00 0,00 41,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 617,00 617,00 617,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 464, , ,00 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 495,00 495,00 495,00 0,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , , ,66 0,00 95,45% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000, , ,00 0,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów , , ,66 0,00 96,13% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 550,00 975,00 975,00 0,00 62,90% Pozostała działalność 3 000, , ,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 000, , ,00 0,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,52 84,74% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,85 90,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,10 0,00 99,53%

19 Wydatki str Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400, , ,13 0,00 99,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,50 0,00 97,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 820, , ,04 0,00 85,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,42 0,00 68,36% 4260 Zakup energii , , ,95 0,00 96,15% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,68 0,00 96,63% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, , ,72 0,00 92,83% 4430 Różne opłaty i składki , , ,36 0,00 66,31% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 0,00 100,00% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z nzruszeniem procedur, o których mowa w art.. 435,20 435,20 435,20 0,00 100,00% 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 0, ,09 90,03% 6667 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nzruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dodacje wydatków majątkowych , ,76 0, ,76 100,00% Gospodarka odpadami , , ,03 0,00 86,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,95 0,00 59,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 50,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 789,00 789,00 0,00 41,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 090, , ,55 0,00 82,94% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,53 0,00 92,06%

20 Wydatki str Oczyszczanie miast i wsi , , ,04 0,00 66,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,45 0,00 71,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 400, , ,00 0,00 95,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,04 0,00 73,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 430, , ,99 0,00 78,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,56 0,00 29,08% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282, , ,00 0,00 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, ,00 16,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 0, ,00 16,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,95 0,00 96,72% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,95 0,00 96,72% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,37 68,02% 4260 Zakup energii , , ,03 0,00 64,22% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,68 0,00 71,79% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,37 0, ,37 77,88% Pozostała działalność , , , ,30 77,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,48 0,00 98,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 49,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,18 0,00 65,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700, , ,15 0,00 62,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,30 0,00 47,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,17 0,00 84,43% 4260 Zakup energii , , ,30 0,00 92,71% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,23 0,00 92,91%

21 Wydatki str Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 152,25 152,25 0,00 15,23% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 480,50 480,50 0,00 24,03% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 470, , ,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 500, , ,55 0,00 66,26% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 0, ,30 32,11% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,76 961,64 84,24% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,44 961,64 76,61% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,28 0,00 71,73% 4260 Zakup energii 2 500, , ,73 0,00 98,47% 4300 Zakup usług pozostałych 7 073, , ,43 0,00 56,05% 4430 Różne opłaty i składki 1 280,00 462,00 462,00 0,00 36,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 961,64 0,00 961,64 1,37% Biblioteki , , ,00 0,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , ,00 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,32 0,00 92,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 345, , ,98 0,00 84,85% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,34 0,00 93,26% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,06 0,00 94,03% Obiekty sportowe 3 600, , ,00 0,00 72,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , ,00 0,00 0,00%

22 Wydatki str Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,06 0,00 95,12% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 0,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,06 0,00 84,56% 4300 Zakup usług pozostałych 6 900, , ,00 0,00 79,71% Razem : , , , ,45 86,96% Dział , ,22 87,94% dział , ,18 96,97% do dz , ,03 87,89% Dział , ,31 81,50% Razem : #DZIEL/0!

23 Wydatki str. 23 Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów: Plan Wykonanie % wykonania wydatków OGÓŁEM REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 roku , ,74 86,96% z tego: 1. Wydatki bieżące , ,29 91,71% w tym: a) wynagrodzenia i pochodne , ,74 93,40% b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 98,05% c) dotacje na zadania bieżące , ,20 96,87% d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00 0,00 e) wydatki na obsługę długu , ,09 58,97% f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 90,33% 2. Wydatki majątkowe , ,45 74,12% w tym: a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne , ,45 74,12% z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,26 91,63%

24 Wydatki str. 24 ZESTAWIENIE ZBIORCZE 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,10 25,00% 600 Transport i łączność , , , ,50 92,86% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,20 25,97% 710 Działalność usługowa , , ,42 0,00 39,01% 750 Administracja publiczna , , , ,67 85,46% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 0,00 92,41% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 96,62% 757 Obsługa długu publicznego , , ,09 0,00 58,97% 758 Różne rozliczenia ,50 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , , ,82 95,56% 851 Ochrona zdrowia , , ,98 0,00 82,10% 852 Pomoc społeczna , , ,51 0,00 96,43% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,01 0,00 94,56% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,52 84,74% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,76 961,64 84,24% 926 Kultura fizyczna i sport , , ,06 0,00 94,03% Razem : , , , ,45 86,96%

25 Wydatki str. 25 Tabela Nr 4 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu REALIZACJA WYDATKÓW z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Stanisławów za 2016 r. Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r. w zł. w tym Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych Ogółem % wykonania wydatków 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,47 0,00 100% Pozostała działalność , , ,47 0,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256,50 256,50 256,50 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,75 36,75 36,75 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 671,81 671,81 671,81 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 435,55 435,55 435,55 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,86 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 97,75% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 97,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 900, , ,00 84,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 145, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 423, , ,00 100,00%

26 Wydatki str. 26 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,00 0,00 92,41% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 095, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760, , ,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 335, , ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboty wójtów, burmistraów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 399, , ,00 0,00 84% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955, , ,00 78,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 67,21 67,21 98,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,70 9,63 9,63 99,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 396,00 393,10 393,10 99,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455,80 455,80 455,80 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 184,50 184,50 184,50 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 311,76 311,76 94,47% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,44 0,00 97,64% Szkoły podstawowe , , ,17 0,00 99,68% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,94 0,00 99,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 319,32 318,23 318,23 0,00 99,66% Gimnazja , , ,32 0,00 94,95% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , ,92 0,00 94,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221,20 209,40 209,40 0,00 94,67%

27 Wydatki str. 27 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach 290,00 224,95 224,95 0,00 77,57% profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 287,13 222,72 222,72 77,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,87 2,23 2,23 77,70% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,96 0,00 99,79% Świadczenia wychowawcze , , ,32 0,00 99,84% 3110 Świadczenia społeczne , , ,90 0,00 99,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 95,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 094, , ,21 0,00 96,22% 4120 Składki na Fundusz Pracy 713,00 687,72 687,72 0,00 96,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 885, , ,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,39 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 585, , ,60 0,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , ,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 183,00 183,00 183,00 0,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 279, , ,50 0,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduzu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,36 0,00 99,69% społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,55 99,67%

28 Wydatki str Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,83 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 655, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,48 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 142, , ,30 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 367,00 367,00 91,75% 4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 033, , ,20 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 100,00% Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 094, , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebedących członkami 4700 korpusu złużby cywilnej 400,00 400,00 400,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 426, , ,20 0,00 99,99% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 426, , ,20 99,99% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% Pozostała działalność 258,00 217,08 217,08 0,00 84,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83,00 49,00 49,00 59,04% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14,00 8,08 8,08 57,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 1,00 1,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159,00 159,00 159,00 100,00% Ogółem zadania zlecone , , ,87 0,00 99,74%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo