Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,02 82,59% Melioracje wodne , ,80 20,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 189,00 9,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 21,37% 4430 Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 77,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800, ,82 63,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 45,51 22,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 72,62% 4260 Zakup energii , ,03 92,31% 4270 Zakup usług remontowych , ,50 69,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 91,19% 7 000, ,87 80,51% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,14 69,69% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 72,05% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek , ,00 86,59% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 200, ,16 34,60% , ,00 53,63% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 40,00% Izby rolnicze , ,46 79,55% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,46 79,55% Pozostała działalność , ,13 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 100, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760,00 760,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 120,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 975,28 975,28 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 100,00% 196,65 196,65 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,20 100,00% 600 Transport i łączność , ,19 93,59% Drogi publiczne wojewódzkie 284,00 283,20 99,72% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 284,00 283,20 99,72% Drogi publiczne powiatowe 3 632, ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 3 632, ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,99 93,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 74,25% 4270 Zakup usług remontowych , ,93 89,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 69,88% , ,90 98,21% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 91,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 91,00%

2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 65,96% 4260 Zakup energii 6 000, ,62 88,88% 4270 Zakup usług remontowych ,00 216,00 2,16% 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 72,67% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 98,32% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 100, ,66 92,36% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 860,00 28,67% , ,21 99,22% 710 Działalność usługowa , ,00 36,92% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 36,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 37,93% 750 Administracja publiczna , ,91 93,11% Urzędy wojewódzkie , ,87 86,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 83,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 899, ,43 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 125, ,87 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,26 88,20% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,30 91,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 76,49% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 44,55% 1 300,00 980,53 75,43% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,32 93,39% 5 000, ,92 68,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 82,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 99,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 82,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 86,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,35 49,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 43,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 87,76% 4260 Zakup energii , ,36 64,32% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 99,75% , ,24 89,61% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,14 84,44% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,07 99,63% 4430 Różne opłaty i składki , ,69 78,43% , ,23 95,62% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 300,00 300,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,79 81,03% , ,20 81,19% , ,32 96,89% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,54 73,79%

3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 500, ,00 11,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 28,57% Pozostała działalność , ,46 73,32% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz 2900 związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków 1 800, ,86 79,33% metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 6 800,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 76,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,10 67,46% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 97,13% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 98,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,56 79,37% oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 895,00 895,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131,28 131,28 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 763,72 763,72 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz , ,56 78,92% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,23 429,23 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,80 42,80 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 60,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 652, ,13 87,02% 4300 Zakup usług pozostałych 3 806, ,56 62,28% 170,00 120,00 70,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 565,32 80,76% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,64 52,16% Ochotnicze straże pożarne , ,05 78,65% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 9 000, ,20 68,48% realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 79,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 890,00 708,24 79,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 90,06% 4260 Zakup energii 3 200, ,05 72,38% 4270 Zakup usług remontowych 7 000, ,30 18,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600, ,00 68,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 63,37% 400,00 338,07 84,52% 4430 Różne opłaty i składki 6 100, ,00 99,33% Obrona cywilna 1 200,00 202,26 16,86% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 202,26 50,57% 800,00 0,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe , ,33 2,18% 1 500,00 989,15 65,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 177,18 44,30%

4 500,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,50 92,66% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,50 92,66% Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek , ,50 92,66% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,92 95,25% Szkoły podstawowe , ,21 96,99% Zwrot dotacji oraz płatności ,00 419,00 100,00% , ,55 98,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 97,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 97,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,33 94,55% 4190 Nagrody konkursowe 500,00 129,00 25,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 92,59% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,90 77,55% 4260 Zakup energii , ,94 80,49% 4270 Zakup usług remontowych , ,93 95,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 310, ,92 90,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 85,78% 2 520, ,68 90,03% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500, ,38 94,41% 4430 Różne opłaty i składki 1 760, ,04 73,64% , ,89 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 500, ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 11,00 11,00 100,00% 3 600, ,51 55,15% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,98 96,11% , ,60 98,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 97,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 96,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,68 80,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 93,57% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 350, ,61 97,17%

5 4260 Zakup energii , ,67 86,68% 4270 Zakup usług remontowych 6 910, ,41 72,39% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 220,00 741,82 60,80% 4300 Zakup usług pozostałych , ,92 79,69% 1 350, ,50 90,78% 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 952,00 68,00% , ,30 99,99% Przedszkola , ,71 94,55% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,69 87,61% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , ,02 97,24% Gimnazja , ,56 96,70% , ,73 88,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 97,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 97,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 466, ,71 96,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 91,17% 4260 Zakup energii 3 170, ,69 62,04% 4270 Zakup usług remontowych 600,00 591,77 98,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 298,64 71,10% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, ,29 97,98% 750,00 723,60 96,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 920,00 896,57 97,45% , ,58 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,43 86,89% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 86,89% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,43 75,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 306,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 200, ,00 76,09% 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0, , ,43 77,07% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,74 97,96% 240,00 240,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 425, ,72 99,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 122, ,44 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,42 99,43% 4220 Zakup środków żywności , ,95 98,11% 4260 Zakup energii , ,42 87,40% 4270 Zakup usług remontowych 2 500, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 35,45 16,88% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 237,60 23,76% 2 372, ,32 99,97% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,03 88,44%

6 , ,44 74,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 90,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 93,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 88,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 142, ,30 87,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 717, ,37 54,12% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 289,00 219,00 9,57% 4260 Zakup energii 490,00 316,87 64,67% 4270 Zakup usług remontowych 440,00 240,10 54,57% 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 193,17 91,99% 4300 Zakup usług pozostałych 689,00 579,88 84,16% 125,00 57,70 46,16% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100, ,96 89,00% 7 697, ,10 99,99% 300,00 27,69 9,23% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, , ,30 89,14% branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 121, ,06 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 92,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 050,00 983,64 93,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 361, ,49 92,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 625,00 580,91 92,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500, ,20 90,29% 951,00 950,37 99,93% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów , ,04 99,98% ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 227,64 227,64 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,40 99,98% Pozostała działalność , ,49 100,00% , ,49 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,30 82,34% Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 69,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 889,00 88,90% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 500,00 50,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,33 81,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 326,61 81,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,73 99,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 72,24% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 49,09% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 4 000, ,97 100,00%

7 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000, ,97 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,15 79,74% Domy pomocy społecznej , ,37 64,07% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , ,37 64,07% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 645,24 12,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 41,16 4,12% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 322,30 64,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 41,78 20,89% 3 300,00 240,00 7,27% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,47 88,28% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,47 88,28% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,03 68,18% 3110 Świadczenia społeczne , ,03 68,18% Dodatki mieszkaniowe 3 030, ,26 74,07% 3110 Świadczenia społeczne 3 030, ,26 74,07% Zasiłki stałe , ,60 82,98% 3110 Świadczenia społeczne , ,60 82,98% Ośrodki pomocy społecznej , ,41 85,23% 5 000, ,08 69,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 84,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 97,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 94,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 400, ,67 85,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 22,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 73,54% 4260 Zakup energii 9 000, ,35 79,07% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 91,24% 7 000, ,53 57,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,61 86,84% 9 000, ,23 94,41% 5 000, ,99 40,92% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% Pomoc w zakresie dożywiania , ,77 75,48% 3110 Świadczenia społeczne , ,77 75,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,83 93,91% Świetlice szkolne , ,83 95,78% 6 082, ,17 96,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 95,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 719, ,62 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 96,52%

8 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 592, ,75 89,81% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 120,00 85,71% 5 444, ,03 99,98% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 78,74% 230,00 163,05 70,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 86,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232,00 231,73 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 008, ,74 84,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 301,00 241,04 80,08% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 121,00 625,24 29,48% 260,00 259,19 99,69% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 89,89% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 89,89% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 181, ,00 84,67% 4300 Zakup usług pozostałych 1 103, ,00 90,66% 78,00 0,00 0,00% 855 Rodzina , ,92 98,64% Świadczenie wychowawcze , ,54 99,30% Zwrot dotacji oraz płatności , ,00 50,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,10 99,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 89,58% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 418, ,02 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 011, ,28 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 495,00 181,92 36,75% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 2 000,00 786,48 39,32% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,36 98,33% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 7 000, ,27 63,30% 3110 Świadczenia społeczne , ,96 98,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 600, ,18 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 090, ,53 99,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 264,00 199,28 75,48%

9 Odsetki od dotacji oraz płatności: 1 000,00 320,82 32,08% Karta Dużej Rodziny 100,00 59,62 59,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80,00 49,44 61,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17,00 8,96 52,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00 1,22 40,67% Wspieranie rodziny , ,81 92,17% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 94,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 790, ,40 94,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 380, ,18 74,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00 88,09 46,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 87,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 540,00 512,14 20,16% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 599,00 99,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 2 000,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,77 93,98% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , ,77 93,98% Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , ,82 98,98% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek , ,82 98,98% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,73 86,37% Gospodarka odpadami , ,15 86,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 90,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600, ,37 98,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 71,36% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 85,03% Oczyszczanie miast i wsi , ,80 82,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 82,92% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,08 41,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 21,33% 4270 Zakup usług remontowych 200,00 140,00 70,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 48,92% Schroniska dla zwierząt , ,35 85,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 86,06% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,35 91,36% 4260 Zakup energii , ,21 85,94% 4270 Zakup usług remontowych , ,13 92,43% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, ,01 50,55% , ,00 98,84% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000, ,00 61,50% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 61,50% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,30 69,02% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,80 61,95%

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, ,48 82,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 78,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 70,27% 4260 Zakup energii , ,88 69,65% 4270 Zakup usług remontowych , ,70 31,29% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 28,26% 0,00 0, Biblioteki , ,00 55,33% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 55,33% Pozostała działalność , ,50 86,56% Dotacje celowe z budżetu jednostki, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 500, ,60 99,99% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 69,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 81,35% 4270 Zakup usług remontowych 1 300, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 95,82% , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0, Kultura fizyczna , ,44 87,80% Obiekty sportowe , ,15 81,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 65,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 870,25 11,60% 4260 Zakup energii 1 500,00 301,05 20,07% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,61 51,72% , ,24 87,33% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,29 95,94% Dotacje celowe z budżetu jednostki, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,05 98,20% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 90,08% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 47,92% Razem: , ,29 92,18%

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo