Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej"

Transkrypt

1 Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2018r. w zł Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,62 39,62% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,62 42,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 32,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 0,00 34,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 765,15 765,15 0,00 18,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,68 0,00 52,13% 4260 Zakup energii , , ,79 0,00 43,52% 4270 Zakup usług remontowych , , ,03 0,00 37,97% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,89 0,00 41,83% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 165,94 165,94 0,00 18,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,90 0,00 40,36% 4430 Różne opłaty i składki , , ,45 0,00 84,10% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 965, , ,00 0,00 74,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 0, ,62 42,25% Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Ogółem % wykonania 6: , , ,20 0,00 31,61% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 0,00 31,61% w tym Wydatki Strona 1

2 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,17 0,00 98,73% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 800, , ,43 0,00 79,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 136,80 136,80 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,60 19,60 19,60 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 255,16 255,16 255,16 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,18 0,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,45 41,82% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , ,45 44,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,86 0,00 17,80% 4270 Zakup usług remontowych , , ,90 0,00 82,89% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,22 0,00 54,80% 4430 Różne opłaty i składki 3 300, , ,00 0,00 60,61% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 0, ,45 13,07% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,51 0,00 29,19% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,80 0,00 19,37% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 0,00 20,59% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 610,00 610,00 0,00 15,25% Pozostała działalność , , ,71 0,00 35,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 0,00 65,52% 4260 Zakup energii 2 500,00 704,26 704,26 0,00 28,17% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,57 0,00 16,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 500,00 500,00 0,00 50,00% Wydatki Strona 2

3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,54 0,00 51,98% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,54 0,00 38,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 330,00 330,00 0,00 11,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,54 0,00 40,91% Cmentarze 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,00 0,00 100,00% Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania 2339 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. Samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,71 51,77% Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 53,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 49,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 375, , ,41 0,00 58,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 062,00 520,74 520,74 0,00 49,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 351,69 351,69 0,00 35,17% 4300 Zakup usług pozostałych 1 582, , ,16 0,00 94,89% Rady gmin , , ,95 0,00 43,04% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 47,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 309,23 309,23 0,00 7,73% 4220 Zakup środków żywności 2 100,00 766,72 766,72 0,00 36,51% 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 450,00 450,00 0,00 34,62% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 250,00 250,00 0,00 50,00% Urzędy gmin , , , ,71 51,76% 3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500, , ,86 0,00 94,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,99 0,00 40,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne , , ,00 0,00 67,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,80 0,00 43,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,06 0,00 35,98% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 000, , ,00 0,00 36,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,38 0,00 50,30% Wydatki Strona 3

4 4190 Nagrody konkursowe 600,00 500,00 500,00 0,00 83,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 0,00 84,16% 4220 Zakup środków żywności 4 300, , ,98 0,00 29,28% 4260 Zakup energii , , ,01 0,00 44,37% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700, , ,00 0,00 36,67% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,03 0,00 55,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,81 0,00 37,57% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,12 0,00 85,25% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,95 100,95 0,00 0,92% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 75,01% 4480 Podatek od nieruchomości 950,00 918,00 918,00 0,00 96,63% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 310,00 265,00 265,00 0,00 85,48% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,63 0,00 46,75% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,71 0, ,71 99,98% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,36 0,00 42,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,31 0,00 49,12% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,05 0,00 37,99% Pozostała działalność , , ,44 0,00 65,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 50,40% 4430 Różne opłaty i składki , , ,44 0,00 84,78% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 356,00 678,00 678,00 0,00 50,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 356,00 678,00 678,00 0,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 356,00 678,00 678,00 0,00 50,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,00 33,37% Komendy wojewódzkie Policji 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki Strona 4

5 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 33,52% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,60 0,00 97,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 43,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 0,00 30,75% 4260 Zakup energii , , ,37 0,00 50,00% 4270 Zakup usług remontowych , , ,16 0,00 31,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0,00 63,32% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,85 0,00 34,24% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 524,40 524,40 0,00 30,85% 4430 Różne opłaty i składki , , ,39 0,00 50,04% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 9,25% Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,56 0,00 28,59% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,56 0,00 28,59% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialngo kredytów i pożyczek , , ,56 0,00 28,59% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,93 49,72% Szkoły podstawowe , , , ,59 55,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,96 0,00 48,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,19 0,00 48,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,39 0,00 99,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,49 0,00 52,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,69 0,00 37,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 920,00 920,00 0,00 6,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,12 0,00 47,66% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,90 0,00 15,69% 4260 Zakup energii , , ,83 0,00 46,26% Wydatki Strona 5

6 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 1,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 622,00 622,00 0,00 17,77% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,62 0,00 49,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, , ,58 0,00 44,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,22 0,00 52,20% 4430 Różne opłaty i składki , , ,78 0,00 52,36% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 80,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 0, ,59 76,52% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,26 0,00 48,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,30 0,00 46,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,42 0,00 45,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,62 0,00 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,59 0,00 49,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,76 0,00 40,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 695,25 695,25 0,00 6,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , ,32 0,00 29,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 77,89% Przedszkola , , , ,34 28,26% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,50 0,00 15,71% terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,05 0,00 54,55% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,24 0,00 45,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,85 0,00 43,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,17 0,00 97,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,88 0,00 45,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,20 0,00 25,72% Wydatki Strona 6

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,71 0,00 8,37% 4220 Zakup środków żywności , , ,28 0,00 56,56% 4260 Zakup energii , , ,44 0,00 61,50% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500, , ,28 0,00 48,92% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 45,24 45,24 0,00 4,52% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 370,96 370,96 0,00 24,73% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 75,22% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 0, ,34 7,73% Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,15 0,00 41,79% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,15 0,00 41,79% Gimnazja , , ,24 0,00 48,07% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,29 0,00 45,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,58 0,00 46,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 0,00 96,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,58 0,00 45,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,23 0,00 37,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 0,00 15,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , , ,43 0,00 50,35% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,15 0,00 20,54% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 54,42 54,42 0,00 5,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 253,99 253,99 0,00 12,70% 4430 Różne opłaty i składki 2 500, , ,00 0,00 80,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 79,47% Dowożenie uczniów do szkół , , ,78 0,00 53,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 0,00 68,04% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,28 0,00 53,22% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,50 0,00 14,04% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 14,04% Wydatki Strona 7

8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,18 0,00 51,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,04 0,00 48,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,88 0,00 96,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,36 0,00 51,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 915, , ,88 0,00 30,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,73 0,00 31,43% 4220 Zakup środków żywności , , ,65 0,00 55,83% 4260 Zakup energii , , ,22 0,00 54,21% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, , ,86 0,00 41,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 571,56 571,56 0,00 38,10% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 76,66% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , ,44 0,00 56,12% przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,40 0,00 31,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 600,00 851,25 851,25 0,00 53,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 0,00 66,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 050, , ,62 0,00 67,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 175,00 771,43 771,43 0,00 65,65% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , ,91 0,00 58,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000, , ,29 0,00 19,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,77 0,00 60,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,71 0,00 58,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 536, , ,14 0,00 57,81% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcacych, technikach, branżowych szkołach I , , ,83 0,00 33,77% stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 810,00 908,96 908,96 0,00 50,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 0,00 33,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 655, , ,50 0,00 33,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095,00 370,30 370,30 0,00 33,82% Wydatki Strona 8

9 80195 Pozostała działalność , , ,00 0,00 83,33% 4440 Odpis na ZFŚS , , ,00 0,00 83,33% 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,32 0,00 56,70% Zwalczanie narkomanii , , ,00 0,00 46,05% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 0,00 50,00% finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , ,00 0,00 41,67% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,32 0,00 59,11% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,91 0,00 62,67% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 92,33 92,33 0,00 16,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 13,24 13,24 0,00 8,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 44,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 450, , ,11 0,00 81,38% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 76,79% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 419,23 419,23 0,00 27,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 349,00 349,00 0,00 69,80% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,02 0,00 45,71% Domy pomocy społecznej , , ,92 0,00 50,45% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,92 0,00 50,45% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum , , ,08 0,00 55,89% integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,08 0,00 55,89% Wydatki Strona 9

10 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,67 0,00 24,91% 3110 Świadczenia społeczne , , ,67 0,00 24,91% Dodatki mieszkaniowe 4 000, , ,06 0,00 46,78% 3110 Świadczenia społeczne 4 000, , ,06 0,00 46,78% Zasiłki stałe , , ,09 0,00 67,77% 3110 Świadczenia społeczne , , ,09 0,00 67,77% Ośrodki pomocy społecznej , , ,04 0,00 50,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,76 0,00 47,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,43 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 0,00 47,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 341, , ,89 0,00 45,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , ,00 0,00 55,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 0,00 55,75% 4260 Zakup energii 3 000,00 622,13 622,13 0,00 20,74% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,80 0,00 66,48% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, , ,87 0,00 46,70% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 500, , ,93 0,00 43,25% 4440 Odpisy na ZFŚS 8 892, , ,00 0,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , ,49 0,00 31,89% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,91 0,00 34,31% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 594,51 594,51 0,00 33,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,40 0,00 34,42% Pomoc w zakresie dożywiania , , ,25 0,00 49,81% 3110 Świadczenia społeczne , , ,25 0,00 49,81% Pozostała działalność ,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,07 0,00 47,24% Świetlice szkolne , , ,52 0,00 46,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,62 0,00 46,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,05 0,00 42,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,58 0,00 98,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,10 0,00 44,52% Wydatki Strona 10

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 189, , ,76 0,00 26,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 308,41 308,41 0,00 12,34% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , , ,00 0,00 81,94% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,55 0,00 60,08% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 819, , ,07 0,00 50,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 207,58 207,58 0,00 41,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 0,00 63,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 140, , ,67 0,00 65,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 307,00 199,49 199,49 0,00 64,98% Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 47,14% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% publicznego 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 0,00 67,04% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 900,00 900,00 0,00 90,00% Pozostała działalność 3 000, , ,00 0,00 76,67% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 000, , ,00 0,00 76,67% 855 RODZINA , , ,25 0,00 50,46% Świadczenia wychowawcze , , ,10 0,00 49,89% 3110 Świadczenia społeczne , , ,90 0,00 49,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 52,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 529, , ,60 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,56 0,00 54,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 534,00 850,02 850,02 0,00 55,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 856,70 856,70 0,00 57,11% 4260 Zakup energii 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 655,32 655,32 0,00 50,41% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 200,00 200,00 0,00 40,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 890,00 890,00 0,00 75,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 97,00 97,00 0,00 6,47% Wydatki Strona 11

12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , ,08 0,00 52,52% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,43 0,00 52,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 52,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 686, , ,09 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,19 0,00 55,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 252,00 834,19 834,19 0,00 66,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 344,51 344,51 0,00 68,90% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 139,67 139,67 0,00 17,46% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 890,00 890,00 0,00 75,04% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 97,00 97,00 0,00 8,08% Karta Dużej Rodziny 258,00 90,59 90,59 0,00 35,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174,00 75,59 75,59 0,00 43,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 13,00 13,00 0,00 43,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,00 2,00 2,00 0,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wspieranie rodzin , , ,28 0,00 32,79% 3110 Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 0,00 46,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 396, , ,70 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 047, , ,20 0,00 48,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 863,00 420,32 420,32 0,00 48,70% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 186,00 889,00 889,00 0,00 74,96% Rodziny zastępcze 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych , , ,20 0,00 46,73% 4330 Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,20 0,00 46,73% Wydatki Strona 12

13 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,58 36,69% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,05 0,00 50,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,81 0,00 50,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,74 0,00 52,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400, , ,13 0,00 51,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,02 0,00 32,31% 4260 Zakup energii , , ,30 0,00 65,48% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 19,12% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,30 0,00 55,13% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 611,75 611,75 0,00 21,09% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 557, , ,00 0,00 74,98% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami , , ,89 0,00 44,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 0,00 72,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 850, , ,50 0,00 72,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500, , ,34 0,00 68,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 0,00 39,62% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 187,00 890,00 890,00 0,00 74,98% Oczyszczanie miast i wsi , , ,52 0,00 52,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 53,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 600, , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,77 0,00 52,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400, , ,75 0,00 51,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 372, , ,00 0,00 75,00% Wydatki Strona 13

14 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,11 129,17 40,69% 4260 Zakup energii , , ,07 0,00 55,86% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,04 0,00 57,74% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 129,17 0,00 129,17 0,11% Pozostała działalność , , , ,41 17,54% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 0,00 26,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,94 0,00 27,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000, , ,03 0,00 26,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,72 0,00 31,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,38 0,00 96,26% 4260 Zakup energii ,00 826,88 826,88 0,00 5,91% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,44 0,00 58,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 500,00 500,00 0,00 50,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 770,00 770,00 0,00 96,25% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 779, , ,00 0,00 74,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100, , ,90 0,00 71,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 0, ,41 3,09% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 159,00 0,00 159,00 0,25% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,56 0,00 44,88% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,34 0,00 47,25% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 53,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 0,00 19,92% 4260 Zakup energii , , ,94 0,00 69,89% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 405,90 405,90 0,00 2,90% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki Strona 14

15 92116 Biblioteki , , ,00 0,00 56,90% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 56,90% Pozostała działalność , , ,22 0,00 7,50% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 739,17 971,64 971,64 0,00 12,55% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,58 0,00 10,63% 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,36 0,00 50,10% Obiekty sportowe ,00 658,00 658,00 0,00 6,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 658,00 658,00 0,00 18,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,36 0,00 56,05% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 0,00 66,67% finansów publicznych 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 708,19 708,19 0,00 70,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 768,17 768,17 0,00 25,61% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RAZEM: , , , ,29 47,24% Wydatki Strona 15

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo