ALGEBRA Tematyka LITERATURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALGEBRA Tematyka LITERATURA"

Transkrypt

1 ALGEBRA Tematyka Podstawowe pojęcia algebry: działania, własności działań. Struktury algebraiczne: grupy, pierścienie, ciała, przestrzenie liniowe. Ciała liczbowe: ciało liczb wymiernych, ciało liczb rzeczywistych, ciało liczb zespolonych. Algebra macierzy. Definicja i własności wyznaczników. Rozkłady macierzy. Układy równań liniowych. Twierdzenie Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego. Wektory, działania na wektorach, iloczyny wektorów. Płaszczyzna i prosta. Sfera i okrąg w przestrzeni. Powierzchnie w przestrzeni. Definicja i przykłady przestrzeni liniowych. Liniowa niezależność wektorów, baza i wymiar, współrzędne wektora w bazie. Przekształcenia liniowe. Wartości własne i wektory własne, wielomian charakterystyczny. Diagonalizacja macierzy. Przykłady zastosowań algebry. LITERATURA 1. K.Lisiecki - Elementy algebry i geometrii analitycznej, wyd. SCIRE, Łódź, T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Wyd. GiS, Wrocław, T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania. Wyd. GiS, Wrocław, J. Klukowski, I. Nabiałek - Algebra dla studentów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, K.F. Riley, M.P. Hobson, S.J. Bence - Mathematical methods for physics and engineering, Cambridge University Press,

2 STRUKTURY ALGEBRAICZNE Definicja 1. Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Zbiór A B = {(a, b) : a A b B} wszystkich par uporządkowanych (a, b) takich, że a A i b B nazywamy iloczynem kartezjańskim zbiorów A i B. Definicja 2. Działaniem jednoargumentowym w niepustym zbiorze A nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi a A pewnego elementu b A, inaczej A a b A. Uwaga 1. W szczególności, gdy każdemu elementowi a A przyporządkowujemy ten sam element a, to także działanie jednoelementowe nazywamy działaniem identycznościowym lub tożsamościowym. Definicja 3. Działaniem dwuargumentowym wewnętrznym w niepustym zbiorze A nazywamy odwzorowanie iloczynu kartezjańskiego A A w zbiór A. O zbiorze, w którym określone jest działanie dwuargumentowe wewnętrzne mówimy, że jest zamknięty ze względu na to działanie. Działanie dwuargumentowe oznaczamy zwykle,, łub +. Wówczas zamiast (a, b) c piszemy a b, a b, a b lub a + b. Zbiór A z określonym w nim działaniem wewnętrznym oznaczamy (A, ). Definicja 4. Działanie dwuargumentowe wewnętrzne w zbiorze A nazywamy 1. przemiennym, gdy a,b A a b = b a, 2. łącznym, gdy a,b,c A a (b c) = (a b) c. Definicja 5. Niech (A, ) będzie zbiorem z określonym w nim dwuargumentowym działaniem wewnętrznym. Element e A nazywamy elementem neutralnym względem działania, gdy a e = e a = a. a A Twierdzenie 1. Jeśli w zbiorze A określone jest działanie i istnieje element neutralny tego działania, to jest on dokładnie jeden. Definicja 6. Załóżmy teraz, że w zbiorze A określone jest działanie posiadające element neutralny e oraz niech a A. Element b A nazywamy elementem odwrotnym (przeciwnym, symetrycznym) do elementu a, gdy a b = b a = e Element odwrotny do elementu a oznaczamy zwykle a 1 lub a. 2

3 Twierdzenie 2. Dla dowolnego elementu a A, jeżeli istnieje element odwrotny, to jest on dokładnie jeden. Definicja 7. Niech K i A będą dowolnymi niepustymi zbiorami. Lewostronnym (prawostronnym) działaniem dwuargumentowym zewnętrznym (działaniem zbioru K na zbiór A) nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi iloczynu kartezjańskiego K A dokładnie jednego elementu ze zbioru A. Definicja 8. Grupą nazywamy parę (A, ) złożoną z niepustego zbioru A i określonego w nim działania wewnętrznego, które spełnia warunki: 1. a,b,c A a, (b c) = (a b) c (łączność działania), 2. e A a A a e = e a = a (istnienie elementu neutralnego), 3. a A a 1 A a a 1 = a 1 a = e (istnienie elementu odwrotnego). Jeżeli dodatkowo działanie jest przemienne, to grupę nazywamy przemienną lub abelową. Definicja 9. Pierścieniem nazywamy trójkę (A, +, ), w której 1. para (A, +) jest grupą przemienną (abelową), 2. działanie jest łączne, 3. działanie jest rozdzielne względem działania +. Gdy dodatkowo działanie jest przemienne, to pierścień nazywamy pierścieniem przemiennym. Jeżeli istnieje element neutralny mnożenia, to oznaczać będziemy go przez 1, a pierścień taki nazywać będziemy pierścieniem z jednością. Definicja Ciałem nazywamy strukturę algebraiczną (A, +, ), w której 1. (A, +) jest grupą przemienną (abelową), 2. (A \ {0}, ) jest grupą przemienną (abelową), 3. działanie (mnożenie) jest rozdzielne względem działania + (dodawania). Uwaga 2. Wprost z definicji wynika, że ciało zawiera co najmniej dwa elementy; są to elementy neutralne obu działań. 3

4 Przykład 1. Rozważmy zbiór C = (a, b) : a R b R. W zbiorze C wprowadzamy działania dodawania i mnożenia w nastepujący sposób: (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), (a,b) C (c,d) C (a,b) C (c,d) C (a, b) (c, d) = (ac bd, ad + bc). Można łatwo sprawdzić, że trójka (C, +, ) jest ciałem. Ciało to nazywamy ciałem liczb zespolonych, a jego elementy liczbami zespolonymi. Ciało liczb zespolonych jest rozszerzeniem ciała liczb rzeczywistych. Przekształceniem, które wkłada zbiór liczb rzeczywistych w zbiór liczb zespolonych jest funkcja φ : R C określona dla x wzorem φ(x) = (x, 0). W ciele liczb zespolonych wyróżniamy parę (0, 1) oznaczając ja literą i. Wobec utożsamienia liczby x z parą (x, 0), parę (x, y) możemy zapisać w postaci (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x + (0, 1)y = x + iy. Postać z = x + iy nazywamy postacią kanoniczną liczby zespolonej z. Liczbę rzeczywistą x nazywamy częścią rzeczywistą liczby zespolonej z, zaś liczbę rzeczywistą y nazywamy częścią urojoną liczby zespolonej z. Liczbę zespoloną z = x iy nazywamy liczbą sprzężoną z liczbą z = x + iy. Twierdzenie 3. (zasadnicze twierdzenie algebry (d Alembert/Gauss)) Każdy wielomian stopnia dodatniego ma w ciele liczb zespolonych co najmniej jeden pierwiastek. Wniosek 1. Każdy wielomian stopnia n ma w ciele liczb zespolonych dokładnie n pierwiastków. Wniosek 2. Jeżeli liczba zespolona z = x + iy jest pierwiastkiem wielomianu o współczynnikach rzeczywistych a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0 to liczba z nią sprzężona z = x iy też jest pierwiastkiem tego wielomianu. Definicja 10. Przestrzenią liniową (wektorową) nad ciałem (K, +, ) nazywamy grupę przemienną (V, ) z działaniem zewnętrznym : K V V ciała K na grupę V spełniającym warunki: 4

5 a K a,b K a,b K v,w V v,w V v V v V a (v w) = a v a w (a + b) v = a v b v (a b) v = a (b v) 1 v = v, gdzie 1 oznacza element jednostkowy ciała K. 5

6 MACIERZE I WYZNACZNIKI Definicja 11. Rzeczywistą (zespoloną) macierzą prostokątną o m wierszach i n kolumnach nazywamy funkcję o wartościach rzeczywistych (zespolonych) określoną na iloczynie kartezjańskim {1, 2,..., m} {1, 2,..., n}. Macierze oznaczamy dużymi, pogrubionymi literami alfabetu i zapisujemy w postaci tablicy prostokątnej a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = a m1 a m2 a mn O takiej macierzy mówimy, że ma wymiar m n. Symbol a ij oznacza element macierzy (liczbę), który znajduje się w i-tym wierszu i j-tej kolumnie. Często macierze zapisujemy w postaci skróconej A = [a ij ] i m,j n. Gdy m = n, macierz nazywamy macierzą kwadratową stopnia n. Definicja 12. Elementy a ii macierzy [a ij ] i,i n tworzą główną przekątną macierzy zwaną też diagonalą, a same nazywane są elementami diagonalnymi. Definicja 13. Macierzą zerową nazywamy macierz 0 M (m,n) (C), której wszystkie elementy są zerami. Uwaga 3. Wymiar macierzy zerowej zwykle wynika z kontekstu Definicja 14. Macierzą diagonalną nazywamy macierz kwadratową spełniającą warunek: a ij = 0, gdyi j. Oznaczenia: M (m,n) (R)- zbiór macierzy rzeczywistych o m wierszach i n kolumnach, M (m,n) (C)- zbiór macierzy zespolonych o m wierszach i n kolumnach, M n (R) zbiór macierzy rzeczywistych stopnia n, M n (C) zbiór macierzy zespolonych stopnia n. Definicja 15. Niech A M (m,n) (C). Macierzą transponowaną do macierzy A = [a ij ] i m,j n nazywamy macierz A T = [a ji ] j n,i n Definicja 16. Macierzą diagonalną nazywamy macierz kwadratową spełniającą warunek: a ij = 0, gdyi j Definicja 17. Macierzą jednostkową (identycznościową) stopnia n nazywamy macierz dia- 6

7 gonalną, której wszystkie elementy na przekątnej są równe 1: n = diag(1, 1,..., 1) = Uwaga 4. Macierz jednostkową oznaczamy 1 n. Kiedy 1 pojawia się bez indeksu, stopień macierzy wynika z kontekstu. Często używa się też oznaczeń I n oraz I. Definicja 18. Macierzą symetryczną nazywamy macierz kwadratową A, która spełnia warunek A = A T, tzn., gdy a ij = a ji. i,j 1,...,n Definicja 19. Sumą macierzy A = [a ij ] i m,j n oraz B = [b ij ] i m,j n nazywamy macierz A + B = [a ij + b i,j ] i m,j n Definicja 20. Iloczynem macierzy A = [a ij ] i m,j n przez liczbę (rzeczywista lub zespoloną) k nazywamy macierz k A = [k a ij ] i m,j n Twierdzenie 4. Zbiór M (m,n) (R) wraz z działaniami dodawania macierzy i mnożenia macierzy przez liczby rzeczywiste jest przestrzenią liniową nad ciałem liczb rzeczywistych. Definicja 21. Iloczynem A B macierzy A = [a ij ] i m,j p przez macierz B = [b ij ] i p,j n nazywamy macierz C = [c ij ] i m,j n której elementy określone są wzorami: c ij = p a ik b kj i = 1,..., m, j = 1,..., n. k=1 Uwaga 5. Aby pomnożyć dwie macierze liczba kolumn pierwszej z nich musi być równa liczbie wierszy drugiej macierzy! Twierdzenie 5. Dla dowolnych macierzy zespolonych (rzeczywistych) A, B, C oraz stałych α, β C (lub R), prawdziwe są równości (zakładamy, że wymiary macierzy pozwalają na wykonanie wskazanych działań): 1. A + B = B + A, 2. (A + B) + C = A + (B + C), 3. α (A + B) = α A + α B, 4. (α + β) A = α A + β A, 5. α (β A) = (αβ) A = β (α A), 7

8 6. 1 A = A 1 = A, 7. α (A B) = (α A) B = A (α B) = (A B) α, 8. (A B) C = A (B C), 9. (A + B) C = A C + B C, 10. C (A + B) = C A + C B, 11. A B B A 12. (A T ) T = A, 13. (A B) T = B T A T, Definicja 22. Niech A = [a ij ] i,j n będzie macierzą rzeczywistą (zespoloną) stopnia n. Wyznacznikiem macierzy A nazywamy liczbę det A określoną następująco: 1. det A = a 11, gdy n = 1 2. det A = n k=1 ( 1) 1+k a 1k A 1k, gdy n > 1, gdzie A 1k jest wyznacznikiem macierzy stopnia (n 1) powstałej z macierzy A przez usunięcie pierwszego wiersza oraz k-tej kolumny. Liczbę A ij = ( 1)i+j A ij nazywamy dopełnieniem algebraicznym elementu a ij macierzy A. Wyznacznik macierzy stopnia n nazywamy wyznacznikiem stopnia n. Definicja 23. Macierzą dopełnień algebraicznych macierzy A M (n,n) (C) nazywamy [ ] macierz A ij której elementami są dopełnienia algebraiczne elementów macierzy A. i,j n Twierdzenie 6. (Laplace) Wartość wyznacznika macierzy kwadratowej jest równa sumie iloczynów kolejnych elementów dowolnego wiersza (lub dowolnej kolumny) przez odpowiadające im dopełnienia algebraiczne. Twierdzenie 7. Jeżeli A i B są macierzami kwadratowymi stopnia n, to ( ) 1. det A T = det A, 2. det(a B) = det(b A) = det A det B. Twierdzenie 8. Wartość wyznacznika jest równa zero, gdy 1. wszystkie elementy dowolnego wiersza (lub dowolnej kolumny) są równe zero lub 2. dwa wiersze (lub dwie kolumny) są identyczne lub 3. wszystkie elementy pewnego wiersz (lub pewnej kolumny) są proporcjonalne do odpowiednich elementów innego wiersza (kolumny) lub 8

9 4. dowolny wiersz (lub dowolna kolumna) jest kombinacją liniową pozostałych wierszy (kolumn). Twierdzenie 9. Wyznacznik macierzy trójkątnej dolnej (górnej) jest równy iloczynowi elementów diagonalnych tej macierzy (elementów leżących na głównej przekątnej). Twierdzenie 10. Wartość wyznacznika nie zmieni się, gdy do elementów pewnego wiersza (lub pewnej kolumny) dodamy odpowiednie elementy innego wiersz (kolumny) pomnożone przez tę sama liczbę. Twierdzenie 11. Pomnożenie wyznacznika przez dowolną liczbę jest równoważne pomnożeniu przez tę liczbę dowolnego wiersza (lub dowolnej kolumny) tego wyznacznika. Definicja 24. Niech A, B M n (C). Macierz B nazywamy macierzą odwrotną do macierzy A (odwrotną względem macierzy A), gdy A B = B A = 1 n Uwaga 6. Jeżeli macierz B istnieje, to jest wyznaczona jednoznacznie. Definicja 25. Macierzą nieosobliwą nazywamy macierz kwadratową, której wyznacznik jest rożny od zera. Definicja 26. Macierzą osobliwą nazywamy macierz kwadratową, której wyznacznik jest równy zero. Twierdzenie 12. Macierz kwadratowa A M n (C) posiada macierz odwrotną wtedy i tylko wtedy, gdy jest nieosobliwa. Twierdzenie 13. Jeżeli macierz kwadratowa A M n (C) jest nieosobliwa, to macierz odwrotna A 1 M n (C) jest postaci A 1 = 1 det A AD gdzie A D jest macierzą dołączoną macierzy A, czyli transponowaną macierzą dopełnień elementów macierzy A. Rozważmy równania A X = B A X = B A 1 A 1 A X = A 1 B 1 X = A 1 B X = A 1 B X A = B X A = B A 1 X A A 1 = B A 1 X 1 = B A 1 X = B A 1 9

10 UKŁADY RÓWNAŃ Definicja 27. Układem m równań liniowych o n niewiadomych nazywamy układ równań postaci a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2 (1)..... a m1 x 1 + a m2 x a mn x n = b m Z układem równań (1) związane są cztery ważne macierze: macierz współczynników przy niewiadomych a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = a m1 a m2 a mn, macierz niewiadomych macierz wyrazów wolnych oraz macierz uzupełniona U = X = B = x 1 x 2. x n b 1 b 2. b m, a 11 a 12 a 1n b 1 a 21 a 22 a 2n b a m1 a m2 a mn b m, która powstaje przez dopisanie do macierzy współczynników kolumny macierzy wyrazów wolnych. Uwaga 7. Układ równań (1) można równoważnie zapisać w postaci równania macierzowego A X = B. 10

11 Definicja 28. Układ równań (1), w którym macierz B złożona jest z samych zer nazywamy jednorodnym. Twierdzenie 14. (Cramera) Układ n równań liniowych z n niewiadomymi a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + a 2n x n = b 2 (2)..... a n1 x 1 + a n2 x 2 + a nn x n = b n ma dokładnie jedno rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy macierz współczynników przy niewiadomych jest nieosobliwa. Rozwiązanie to wyraża się wzorami Cramera x i = A i deta i = 1, 2,..., n (3) gdzie A i jest wyznacznikiem macierzy powstałej z macierzy A przez zastąpienie i-tej kolumny kolumną wyrazów wolnych (macierzą kolumnową B). Wniosek 3. Jednorodny układ n równań liniowych z n niewiadomymi o nieosobliwej macierzy współczynników przy niewiadomych ma dokładnie jedno rozwiązanie. Jest to rozwiązanie zerowe. Definicja 29. Minorem stopnia k macierzy A M m,n (C), k min{m, n} nazywamy wyznacznik dowolnej macierzy kwadratowej stopnia k powstałej przez usunięcie z macierzy A (m k) wierszy i (n k) kolumn Definicja 30. Niech A M (m,n) (C). Rzędem macierzy A nazywamy liczbę r, gdy w macierzy tej istnieje niezerowy minor stopnia r i jednocześnie nie istnieje w tej macierzy niezerowy minor stopnia wyższego niż r. Rząd macierzy oznaczamy r(a). Uwaga 8. Wprost z definicji wynika, że jeśli macierz A M (m,n) (C) (macierz ma m wierszy oraz n kolumn), to 0 r(a) min{m, n}. Twierdzenie 15. Jeżeli r(a) = r, to r(a T ) = r. Twierdzenie 16. Rząd macierzy nie zmieni się jeżeli: 1. usuniemy wiersz lub kolumnę złożoną z samych zer, 2. usuniemy jeden z dwóch identycznych lub proporcjonalnych wierszy, 3. usuniemy jedną z dwóch identycznych lub proporcjonalnych kolumn, 4. dodamy do elementów pewnego wiersza (lub kolumny) odpowiednie elementy innego wiersza (lub kolumny) pomnożone przez tę samą liczbę, 5. pomnożymy (lub podzielimy) elementy dowolnego wiersza (lub kolumny) przez dowolną liczbę różną od zera 11

12 Twierdzenie 17. (Kronecker-Capella) Układ równań zawierający m równań oraz n niewiadomych ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy rząd macierzy współczynników przy niewiadomych jest równy rzędowi macierzy uzupełnionej. Rozwiązanie to jest zależne od liczby parametrów równej różnicy pomiędzy liczbą niewiadomych a wspólnym rzędem macierzy. W przypadku, gdy wspomniane rzędy są różne układ jest sprzeczny. Procedura wyznaczania rozwiązania (rozwiązań) w przypadku, gdy istnieje jest następująca: 1. ustalamy wspólny rząd r macierzy współczynników A i macierzy uzupełnionej U, 2. w macierzy A znajdujemy różny od zera minor stopnia r, 3. odrzucamy równania nie objęte tym minorem (jeśli minor obejmuje wszystkie równania, to oczywiście żadnego nie odrzucamy), 4. nieobjęte tym minorem niewiadome traktujemy jako parametry (jeśli minorem objęte są wszystkie parametry, to układ ma dokładnie jedno rozwiązanie), 5. uzyskany w ten sposób układ równań rozwiązujemy dowolną metodą (np. stosując wzory Cramera). 12

13 GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI R 3. Definicja 31. Wektorem nazywać będziemy uporządkowany odcinek (P, Q) o początku w punkcie P i końcu w punkcie Q. Wektor (P, Q) oznaczać będziemy symbolem P Q lub, jeśli nie jest dla nas istotne wyróżnienie początku i końca wektora, symbolami u, v, w,.... Definicja 32. Wektorem przeciwnym do wektora P Q nazywamy wektor QP, w którym punkty są uporządkowane przeciwnie. Mówimy wówczas, że wektor QP ma zwrot przeciwny do wektora P Q. Jeżeli początek i koniec wektora pokrywają się, to wyznaczają wektor zerowy. Będziemy oznaczali go symbolem 0. Definicja 33. Długością wektora P Q nazywać będziemy długość odcinka P Q i oznaczać będziemy P Q. W szczególności, 0 = 0. Definicja 34. Dwa wektory mają ten sam kierunek, gdy są równoległe. Definicja 35. Dwa wektory nazywać będziemy równymi, jeżeli mają tę samą długość oraz ten sam kierunek i zwrot. Definicja 36. Sumą wektorów u oraz v nazywamy wektor u + v, którego początkiem jest początek wektora u, zaś końcem koniec wektora v. Twierdzenie 18. Dodawanie wektorów jest przemienne i łączne, tzn. dla dowolnych wektorów u, v oraz w zachodzą równości u + v = v + u, ( u + v) + w = u + ( v + w). Dla dowolnego wektora v prawdziwa jest też równość v + 0 = v. Definicja 37. Iloczynem niezerowego wektora u przez liczbę rzeczywistą k nazywamy wektor k u określony następująco: 1. gdy k > 0, to wektor k u ma ten sam zwrot i kierunek co wektor u, a jego długość k u = k u, 2. gdy k < 0, to wektor k u ma kierunek wektora u, zwrot do niego przeciwny, a długość k u = k u, 3. gdy k = 0, to wektor k u jest wektorem zerowym. Gdy u = 0, to dla dowolnego k R przyjmujemy k u = 0. Wniosek 4. Mnożenie wektora przez liczbę jest rozdzielne względem dodawania wektorów k( u + v) = k u + k v. Twierdzenie 19. Dwa niezerowe wektory u i v są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje liczba rzeczywista k 0 taka, że u = k v 13

14 Definicja 38. Różnicą wektorów u i v nazywamy wektor u v = u + ( 1) v. Definicja 39. Zespół złożony z punktu O, uporządkowanej trójki osi (Ox, Oy, Oz) oraz wersorów i, j, k nazywamy kartezjańskim układem współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej. Taki układ współrzędnych nazywamy układem prawoskrętnym (lub układem o orientacji dodatniej). Mówiąc bardziej obrazowo, układ prawoskrętny możemy wyobrazić sobie następująco: jeśli osią pewnej śruby z tzw. prawym gwintem (obracając w prawo wkręcamy śrubę) jest oś Oz i obracamy tę śrubę od osi Ox do osi Oy, to przesuwa się ona zgodnie z dodatnim zwrotem osi Oz. Równoważnie można zdefiniować układ lewoskrętny jako zespół złożony z punktu O, uporządkowanej trójki osi (Oy, Ox, Oz) oraz wersorów j, i, k. Trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny dzielą trójwymiarową przestrzeń na osiem części zwanych oktantami (podobnie jak dwie prostopadłe proste dzielą płaszczyznę na cztery ćwiartki). W prawoskrętnym układzie współrzędnych oktanty numerujemy rzymskimi liczbami od I do VIII jak na poniższym rysunku. W tabeli, przedstawiono znaki współrzędnych x, y, z punktu P (x, y, z) w zależności od oktantu, w którym punkt jest położony. Dla dowolnych dwóch punktów P 1 (x 1, y 1, z 1 ) oraz P 2 (x 2, y 2, z 2 ) definiujemy ich odległość P 1 P 2 wzorem P 1 P 2 = (x 2 x 1 ) 2 + (y 2 y 1 ) 2 + (z 2 z 1 ) 2. Definicja 40. Wektorem zaczepionym w punkcie P 1 (początku wektora) o końcu w punkcie P 2 nazywamy uporządkowaną parę punktów (P 1, P 2 ). Wektor (P 1, P 2 ) oznaczać będziemy P 1 P 2. 14

15 oktant znak x znak y znak z I II III IV V VI VII VII Tablica 1: Znaki współrzędnych w poszczególnych oktantach. Definicja 41. Długością wektora P 1 P 2 nazywać będziemy odległość punktów P 1 i P 2. Zatem P 1 P 2 = P 1 P 2. Każdy wektor v przestrzeni R 3 zaczepiony w punkcie (0, 0, 0) można przedstawić w postaci tzw. kombinacji liniowej wersorów osi (czyli sumy wersorów pomnożonych przez pewne liczby rzeczywiste), to znaczy v = a i + b j + c k. Liczby a, b, c nazywamy współrzędnymi wektora v. Oczywiście liczby te są współrzędnymi punktu, który jest końcem wektora v. Uwaga 9. Wersory osi możemy zapisać następująco: i = 1 i + 0 j + 0 k, j = 0 i + 1 j + 0 k, k = 0 i + 0 j + 1 k. Dla dowolnych punktów P 1 (x 1, y 1, z 1 ) oraz P 2 (x 2, y 2, z 2 ) wektor P 1 P 2 można przedstawić w postaci P 1 P 2 = (x 2 x 1 ) i + (y 2 y 1 ) j + (z 2 z 1 ) k = = [x 2 x 1, y 2 y 1, z 2 z 1 ]. Liczby (x 2 x 1 ), (y 2 y 1 ), (z 2 z 1 ) nazywamy współrzędnymi wektora P 1 P 2. W tym zapisie wersory osi mają następującą postać i = [1, 0, 0], j = [0, 1, 0], k = [0, 0, 1]. 15

16 Definicja 42. Iloczynem skalarnym dwóch niezerowych wektorów u, v R 3 nazywamy liczbę u v będącą iloczynem długości obu wektorów i cosinusa zawartego pomiędzy nimi kąta, u v = u v cos ( u, v ). Jeśli któryś z wektorów jest wektorem zerowym przyjmujemy, że ich iloczyn skalarny jest równy zero. u v = v u. Twierdzenie 20. Dla dowolnych wektorów u, v, w R 3 oraz liczby k R zachodzą następujące równości u ( v + w ) = u v + u w, k ( u v ) = (k u ) v = u (k v ). Twierdzenie 21. Dla wersorów i, j, k osi Ox, Oy, Oz układu współrzędnych, zachodzą równości i i = j j = k k = 1, i j = i k = j k = 0. Twierdzenie 22. Jeżeli u = [u x, u y, u z ] oraz v = [v x, v y, v z ], to u v = u x v x + u y v y + u z v z. Wniosek 5. Dla dowolnego wektora u zachodzi równość u = u u więc cos ( u, v) = ( u, v ) = arccos u v u v, u v u v. Wniosek 6. Dwa niezerowe wektory są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy ich iloczyn skalarny jest równy zero. Definicja 43. Iloczynem wektorowym dwóch niezerowych i nierównoległych wektorów u i v nazywamy wektor oznaczany u v określony następująco: 1. u v = u v sin ( u, v), 2. wektor u v jest prostopadły do wektora u i do wektora v, 3. zwrot wektora u v jest taki, aby trójka ( u, v, u v) miała orientację zgodną z orientacją układu współrzędnych. Gdy wektory u i v są równoległe lub choć jeden z nich jest wektorem zerowym, przyjmujemy, że ich iloczyn wektorowy jest wektorem zerowym. 16

17 i i = 0, i j = k, i k = j, j i = k, j j = 0, j k = i, k i = j, k j = i, k k = 0. Twierdzenie 23. Dla dowolnych wektorów u, v, w oraz dowolnego k R prawdziwe są równości: v u = ( u v), u ( v + w) = u v + u w, k( u v) = (k u) v = u (k v). Ponadto, dla niezerowych wektorów v 1 oraz v 2 równość v 1 v 2 = 0 zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy wektory v 1 i v 2 są równoległe. Twierdzenie 24. Dla dowolnych wektorów u = [u x, u y, u z ] oraz v = [v x, v y, v z ] ich iloczyn wektorowy można obliczyć korzystając z symbolu wyznacznika (choć formalnie, wyznacznik jest liczbą, a nie wektorem, zapis ten jednak ułatwia obliczenia) u v = i j k u x u y u z v x v y v z. Twierdzenie 25. Pole równoległoboku wyznaczonego przez dwa nierównoległe wektory jest liczbowo równe długości iloczynu wektorowego tych wektorów P = u v. Wniosek 7. Pole trójkata o wierzchołkach w punktach A, B, C nieleżących na jednej prostej jest równe P ABC = 1 2 AB AC. Definicja 44. Iloczynem mieszanym wektorów u, v oraz w nazywamy liczbę ( u v ) w. 17

18 Twierdzenie 26. Jeżeli u = [u x, u y, u z ], v = [v x, v y, v z ], w = [w x, w y, w z ] R 3, to Ponadto, ( u v) w = u x u y u z v x v y v z w x w y w z. ( u v) w = ( w u) v = ( v w) u. Twierdzenie 27. Iloczyn mieszany trzech niezerowych wektorów o wspólnym początku jest równy zero wtedy i tylko wtedy, gdy leżą w jednej płaszczyźnie. Definicja 45. Trzy niezerowe wektory nazywamy komplanarnymi (współpłaszczyznowymi), gdy ich iloczyn mieszany jest równy zero. Twierdzenie 28. Objętość równoległościanu wyznaczonego przez trzy niekomplanarne i nierównoległe wektory jest równa wartości bezwzględnej iloczynu mieszanego tych wektorów, a objętość czworościanu wyznaczonego przez te wektory jest równa jednej szóstej objętości wyznaczonego przez nie równoległościanu. 18

19 Płaszczyzna w przestrzeni R 3 Załóżmy, że dana jest płaszczyzna π, pewien punkt P 0 (x 0, y 0, z 0 ) leżący w tej płaszczyźnie oraz wektor v = [A, B, C] 0 do tej płaszczyzny prostopadły. Równanie opisujące płaszczyznę π ma postać Równanie ogólne płaszczyzny ma postać A(x x 0 ) + B(y y 0 ) + C(z z 0 ) = 0. Ax + By + Cz + D = 0. Równanie płaszczyzny w postaci odcinkowej x p + y q + z r = 1. równaniem wektorowym Weźmy pod uwagę dwa nierównoległe wektory u = [u x, u y, u z ] oraz v = [v x, v y, v z ] o wspólnym początku w punkcie P 0 (x 0, y 0, z 0 ). Niech P (x, y, z) będzie dowolnym punktem płaszczyzny różnym od punktu P 0. Punkt P należy do płaszczyzny π wtedy i tylko wtedy, gdy wektor P 0 P leży w tej płaszczyźnie. A tak jest wtedy i tylko wtedy, gdy wektory u, v oraz P 0 P leżą w tej samej płaszczyźnie. Oznacza to, że muszą istnieć takie liczby rzeczywiste α i β, że P 0 P = α u + β v. 19

20 Otrzymane równanie nazywamy równaniem wektorowym płaszczyzny. Wykorzystując fakt, że dwa wektory są równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają równe odpowiednie współrzędne, możemy przekształcić otrzymane równanie wektorowe P 0 P = α u+β v do układu równań skalarnych następująco: a stąd P 0 P = α u + β v [x x 0, y y 0, z z 0 ] = α[u x, u y, u z ] + β[v x, v y, v z ] [x x 0, y y 0, z z 0 ] = [αu x + βv x, αu y + βv y, αu z + βv z ], P 0 P = α u + β v x = x 0 + αu x + βv x y = y 0 + αu y + βv y z = z 0 + αu z + βv z. Otrzymane równania nazywamy równaniami parametrycznymi płaszczyzny. Twierdzenie 29. Odległość punktu P 0 (x 0, y 0, z 0 ) od płaszczyzny π danej równaniem Ax+ By + Cz + D = 0 jest równa d = Ax 0 + By 0 + Cz 0 + D A 2 + B 2 + C 2. Wniosek 8. Odległość płaszczyzny danej równaniem Ax + By + Cz + D = 0 od początku układu współrzędnych obliczamy ze wzoru d = D A 2 + B 2 + C 2. Wzajemne położenie płaszczyzn Dwie płaszczyzny mogą być wzajemnie położone na trzy istotnie różne sposoby: być równoległe nie pokrywając się, pokrywać się lub przecinać się wzdłuż linii prostej. Załóżmy, że dane są dwie płaszczyzny π 1 oraz π 2 określone równaniami π 1 : A 1 x + B 1 y + C 1 z + D 1 = 0, π 2 : A 2 x + B 2 y + C 2 z + D 2 = 0. Zapiszmy te równania w postaci układu równań { A1 x + B 1 y + C 1 z = D 1 A 2 x + B 2 y + C 2 z = D 2. Analitycznie wzajemne położenie dwóch płaszczyzn poznajemy po wzajemnej relacji pomiędzy rzędem macierzy współczynników przy niewiadomych [ ] A1 B A = 1 C 1, A 2 B 2 C 2 20

21 a rzędem macierzy uzupełnionej [ A1 B U = 1 C 1 D 1 A 2 B 2 C 2 D 2 ]. relacja rzędów układ równań wzajemne położenie płaszczyzn r(a) r(u) sprzeczny płaszczyzny są równoległe i nie pokrywają się r(a) = r(u)=1 nieoznaczony płaszczyzny pokrywają się r(a) = r(u)=2 nieoznaczony płaszczyzny przecinają się wzdłuż prostej 21

22 Prosta w przestrzeni R 3 Rozważmy prostą l w przestrzeni R 3. Niech dany będzie punkt P 0 (x 0, y 0, z 0 ) leżący na tej prostej i wektor v = [a, b, c] równoległy do niej. Weźmy teraz dowolny punkt P (x, y, z) P 0 (x 0, y 0, z 0 ). Punkt ten leży na prostej l wtedy i tylko wtedy, gdy wektory P 0 P = [x x 0, y y 0, z z 0 ] oraz v = [a, b, c] są równoległe, czyli gdy istnieje liczba rzeczywista t taka, że P 0 P = v t. (4) Otrzymane równanie nazywamy równaniem wektorowym prostej l, a wektor v nazywamy wektorem kierunkowym tej prostej. Równania parametryczne Równanie wektorowe prostej l możemy zapisać w postaci równości [x x 0, y y 0, z z 0 ] = [a, b, c] t, t R. Równość tych wektorów zachodzi wówczas, gdy spełniony jest układ równań x x 0 = at y y 0 = bt z z 0 = ct. A ten z kolei, równoważny jest układowi x = x 0 + at y = y 0 + bt t R. z = z 0 + ct, (5) Otrzymane równania nazywamy równaniami parametrycznymi prostej l. Zauważmy, że mając dane równania parametryczne prostej, bez trudu odczytujemy z nich współrzedne wektora kierunkowego v = [a, b, c]. Równania kierunkowe Załóżmy teraz, że współrzędne a, b, c wektora kierunkowego v są jednocześnie różne od zera. Wówczas z każdego z równań parametrycznych prostej l możemy wyznaczyć parametr t t = x x 0 a t = y y 0 b t = z z 0 c Wobec równości lewych stron, równe są też prawe strony tych równań. 22

23 x x 0 a = y y 0 b = z z 0 c. (6) Otrzymane równania nazywamy równaniami kierunkowymi prostej l. Z równań tych bez trudu odczytujemy współrzedne wektora kierunkowego v = [a, b, c]. Równanie krawędziowe Wcześniejsze rozważania o wzajemnym położeniu dwóch płaszczyzn pokazały, że dwie nierównoległe płaszczyzny mają wspólną prostą (dokładnie jedną). Rysunek 1: Prosta jako wspólna krawędź dwóch płaszczyzn. Fakt ten pozwala napisać równania tej prostej w postaci układu równań dwóch płaszczyzn, które przecinając się tworzą prostą. Niech prosta l będzie częścią wspólną płaszczyzn π 1 : A 1 x + B 1 y + C 1 z + D 1 = 0 oraz π 2 : A 2 x + B 2 y + C 2 z + D 2 = 0 przy czym A 1 A 2 B 1 B 2 lub A 1 A 2 C 1 C 2. Wówczas układ równań { A1 x + B 1 y + C 1 z + D 1 = 0 A 2 x + B 2 y + C 2 z + D 2 = 0 (7) nazywamy równaniami krawędziowymi prostej l. Pęk płaszczyzn Każda prosta jest częścią wspólną nieskończenie wielu nierównoległych płaszczyzn. Tworzą one tzw. pęk płaszczyzn (wyobraźcie sobie kartki otwartej książki jako płaszczyzny, których wspólną krawędzią jest grzbiet książki). Wszystkie płaszczyzny należące do takiego pęku można opisać za pomocą równania parametrycznego. 23

24 Rysunek 2: Pęk płaszczyzn. Jeżeli prosta l dana jest równaniami krawędziowymi { A1 x + B l : 1 y + C 1 z + D 1 = 0 A 2 x + B 2 y + C 2 z + D 2 = 0, to równanie λ 1 (A 1 x + B 1 y + C 1 z + D 1 ) + λ 2 (A 2 x + B 2 y + C 2 z + D 2 ) = 0, (8) w którym parametry λ 1 oraz λ 2 nie są jednocześnie równe zeru, opisuje wszystkie płaszczyzny, których częścią wspólną jest prosta l. Wniosek 9. Znając równanie pęku płaszczyzn zawierających daną prostą bez trudu możemy wyznaczyć tę płaszczyznę z pęku, która spełnia jakiś dodatkowy warunek, np. jest równoległa (prostopadła) do innej danej płaszczyzny lub przechodzi przez dany punkt (patrz zadania rozwiązane). Wzajemne położenie prostych Jak wiemy dwie proste mogą się przecinać, być równoległe i nie pokrywać się, być równoległe i pokrywać się lub, nie być równoległe i nie mieć punktów wspólnych. W tym ostatnim przypadku mówimy, że proste są skośne. Symbolicznie możemy te przypadki opisać następująco: wzajemne położenie prostych l 1 i l 2 opis symboliczny proste przecinają się l 1 l 2 = {punkt} proste są równoległe i nie pokrywają się l 1 l 2 l 1 l 2 = proste są równoległe i pokrywają się l 1 l 2 proste są skośne l 1 l 2 24

25 Sfera i okrąg w przestrzeni trójwymiarowej Definicja 46. Sferą o środku w punkcie O(x0, y0, z0 ) i promieniu o długości R nazywamy zbiór wszystkich punktów przestrzeni, których odległość od punktu O jest równa R. Wprost z powyższej definicji wynika, że punkt P (x, y, z) należy do sfery o środku w punkcie O(x0, y0, z0 ) i promieniu o długości R wtedy i tylko wtedy, gdy jego współrzędne spełniają równanie (x x0 )2 + (y y0 )2 + (z z0 )2 = R2. Równanie to nazywamy równaniem sfery o środku w punkcie O(x0, y0, z0 ) i promieniu o długości R. Rozważmy teraz płaszczyznę daną równaniem ogólnym π : Ax + By + Cz + D = 0 oraz sferę o środku w punkcie O(x0, y0, z0 ) i promieniu o długości R daną równaniem (x x0 )2 + (y y0 )2 + (z z0 )2 = R2. Jeżeli odległość płaszczyzny π od środka sfery jest mniejsza od jej promienia, to ich częścią wspólną jest okrąg leżący w płaszczyźnie π. Rysunek 3: Okrąg jako część wspólna płaszczyzny i sfery. Układ równań ( Ax + By + Cz + D = 0 (x x0 )2 + (y y0 )2 + (z z0 )2 = R2 (9) nazywamy równaniami tego okręgu. Okrąg w przestrzeni trójwymiarowej ustala płaszczyznę, w której jest zawarty. Ale łatwo sobie wyobrazić inną sferę, której przecięciem (częścią wspólną) z daną płaszczyzną jest 25

26 dany okrąg. Załóżmy, że dany jest okrąg będący częścią wspólną płaszczyzny danej równaniem F (x, y, z) = 0 i sfery danej równaniem postaci G(x, y, z) = 0. Wówczas równanie p F (x, y, z) + G(x, y, z) = 0, p R. (10) przedstawia rodzinę wszystkich sfer zawierających dany okrąg. Rysunek 4: Okrąg jako część wspólna płaszczyzny i pęku sfer. Przez dany okrąg przechodzi nieskończenie wiele sfer. Dla różnych wartości parametru p mamy oczywiście inną sferę. Każda z tych sfer może być określona przez jakiś dodatkowy warunek, np. przechodzenia przez dany punkt. 26

27 PRZESTRZENIE LINIOWE I PRZEKSZTAŁCENIA LINIOWE Definicja 47. Przestrzenią liniową (wektorową) nad ciałem (K, +, ) nazywamy grupę przemienną (V, ) z działaniem zewnętrznym : K V V ciała K na grupę V spełniającym warunki: 1. a K v, w V a ( v w) = a v a w, 2. a,b K 3. a,b K v V v V (a + b) v = a v b v, (a b) v = a (b v), 4. v V 1 v = v, gdzie 1 oznacza element jednostkowy ciała K. Przestrzeń liniową zapisujemy jako czwórkę (V,, K, ) lub krótko V. Twierdzenie 30. Każde ciało (K, +, ) jest przestrzenią liniową (K, +, K, ) nad ciałem K. Wniosek 10. (R, +, R, ) jest przestrzenią liniową nad ciałem R. Twierdzenie 31. Niech (K, +, ) będzie ciałem. Wówczas czwórka (K n, +, K, ) z działaniami określonymi następująco: (x 1, x 2,..., x n ) + (y 1, y 2,..., y n ) = (x 1 + y 1, x 2 + y 2,..., x n + y n ) dla (x 1, x 2,..., x n ), (y 1, y 2,..., y n ) K n, α (x 1, x 2,..., x n ) = (α x 1, α x 2,..., α x n ) dla (x 1, x 2,..., x n ) K n, α K jest przestrzenią liniową nad ciałem K (K n = K K... K). }{{} n egzemplarzy Wniosek 11. (R n, +, R, ) jest przestrzenią liniową nad ciałem R. Definicja 48. Przestrzeń liniową W nad ciałem K nazywamy podprzestrzenią liniową przestrzeni liniowej V nad ciałem K, jeżeli W V oraz działania w przestrzeni W są działaniami w przestrzeni V ograniczonymi do zbioru W. Twierdzenie 32. Podzbiór W V z działaniami z przestrzeni liniowej V ograniczonymi do zbioru W jest podprzestrzenią liniową przestrzeni liniowej V nad ciałem K, wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych wektorów v 1, v 2 W oraz dowolnego a K v 1 + v 2 W oraz a v 1 W. 27

28 Definicja 49. Niech V będzie przestrzenią liniową nad ciałem K. Niech v 1, v 2,..., v n będą dowolnymi wektorami przestrzeni liniowej V oraz α 1, α 2,..., α n niech będą dowolnymi elementami ciała K. Wektor v = α 1 v 1 + α 2 v α n v n nazywamy kombinacją liniową wektorów v 1, v 2,..., v n o współczynnikach α 1, α 2,..., α n. Definicja 50. Wektory v 1, v 2,..., v n V nazywamy liniowo niezależnymi, jeżeli kombinacja liniowa tych wektorów jest wektorem zerowym wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie współczynniki tej kombinacji liniowej są równe zeru. w zapisie symbolicznym v = α 1 v 1 + α 2 v α n v n = 0 α 1 = α 2 =... = α n = 0. Definicja 51. Wektory v 1, v 2,..., v n V nazywamy liniowo zależnymi, jeżeli nie są liniowo niezależne. Innymi słowy, gdy istnieje taka kombinacja liniowa tych wektorów v = α 1 v 1 + α 2 v α n v n = 0, której nie wszystkie współczynniki α 1, α 2,..., α n są zerami. Twierdzenie 33. Wektory v 1, v 2,..., v n V są liniowo zależne wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z nich jest kombinacją liniową pozostałych. Definicja 52. Układ wektorów v 1, v 2,..., v n V przestrzeni liniowej V nazywamy maksymalnym układem liniowo niezależnym, gdy dodanie dowolnego innego wektora czyni go układem liniowo zależnym. Definicja 53. Niech U będzie dowolnym podzbiorem przestrzeni liniowej V nad ciałem K. Liniowym domknięciem zbioru U nazywamy zbiór Lin U wszystkich kombinacji liniowych wektorów ze zbioru U. Twierdzenie 34. Dla dowolnego podzbioru U V przestrzeni liniowej nad ciałem K jego liniowe domkniecie jest podprzestrzenią liniową nad ciałem K przestrzeni liniowej V. Twierdzenie 35. Niech V będzie przestrzenią liniową nad ciałem K oraz U 1 V oraz U 2 V. Wówczas 1. Lin U 1 Lin U 2 Lin (U 1 U 2 ), 2. Lin (U 1 U 2 ) Lin U 1 LinU 2 Definicja 54. Układ wektorów { v 1, v 2,..., v n } przestrzeni V nazywamy bazą przestrzeni liniowej V nad ciałem K, jeżeli: 1. wektory v 1, v 2,..., v n są liniowo niezależne, 2. Lin { v 1, v 2,..., v n } = V. Twierdzenie 36. Dla dowolnego układu wektorów { v 1, v 2,..., v n } przestrzeni liniowej V nad ciałem K następujące warunki są równoważne 1. wektory { v 1, v 2,..., v n } tworzą bazę przestrzeni liniowej V, 28

29 2. układ wektorów { v 1, v 2,..., v n } jest maksymalnym układem liniowo niezależnym, 3. dowolny wektor v można jednoznacznie przedstawić w postaci v = α 1 v 1 + α 2 v α n v n, gdzie α 1, α 2,..., α n K. Uwaga 10. Wektor v mający w bazie { v 1, v 2,..., v n } przedstawienie v = α 1 v 1 + α 2 v α n v n zapisywać będziemy krócej v = [α 1, α 2,..., α n ]. Uwaga 11. W różnych bazach ten sam wektor może mieć różne przedstawienie, a zatem różne współrzędne. Definicja 55. Wymiarem przestrzeni liniowej nazywamy liczbę elementów jej bazy. Twierdzenie 37. (Steinitz a) Każdy układ m (m < n) liniowo niezależnych wektorów n- wymiarowej przestrzeni liniowej V można uzupełnić do bazy tej przestrzeni. Innymi słowy, jeśli wektory { v 1, v 2,..., v m }, m < n, przestrzeni liniowej V są liniowo niezależne, to istnieje n m wektorów { v m+1,..., v n } należących do tej przestrzeni takich, że układ wektorów { v 1, v 2,..., v n } tworzy bazę tej przestrzeni. Twierdzenie 38. Każdy układ n liniowo niezależnych wektorów n-wymiarowej przestrzeni liniowej V tworzy bazę tej przestrzeni. Definicja 56. Bazę przestrzeni liniowej (R n, +, R, ), którą tworzą wektory e 1 = [1, 0,..., 0], e 2 = [0, 1,..., 0],..., e n = [0, 0,..., 1] nazywamy bazą kanoniczną tej przestrzeni. Definicja 57. Dwie przestrzenie liniowe (U, +, K, ) oraz (V,, K, ) nad tym samym ciałem K nazywamy izomorficznymi, jeżeli istnieje wzajemnie jednoznaczne przekształcenie h : U V przestrzeni U na V takie, że 1. h( u 1 + u 2 ) = h( u 1 ) h( u 2 ) dla u 1, u 2 U, 2. h(a u) = a h( u) dla a K oraz u U. Odwzorowanie h nazywamy izomorfizmem przestrzeni liniowych. Twierdzenie 39. Każda przestrzeń liniowa V wymiaru n nad ciałem K jest izomorficzna z przestrzenią liniową K n. Definicja 58. Niech V i W będą przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K. Przekształceniem liniowym przestrzeni V w przestrzeń W nazywamy funkcję f : V W taką, że dla dowolnych wektorów v 1, v 2 V i dowolnych α, β K zachodzi równość f(α v 1 + β v 2 ) = αf( v 1 ) + βf( v 2 ). 29

30 Definicja 59. Obrazem przekształcenia liniowego f : V W przestrzeni V w przestrzeń W nazywamy zbiór If tych wektorów w W, dla których istnieje taki wektor v V, że f( v) = w, tzn. If = { w W : f( v) = w} W. Definicja 60. Jądrem przekształcenia liniowego f : V W przestrzeni V w przestrzeń W nazywamy zbiór ker f tych wektorów V, dla których f( v) = 0, tzn. ker f = { v V : f( v) = 0} V. Twierdzenie 40. Obraz przekształcenia liniowego f : V W przestrzeni V w przestrzeń W jest podprzestrzenią liniową przestrzeni liniowej W. Twierdzenie 41. Jądro przekształcenia liniowego f : V W przestrzeni V w przestrzeń W jest podprzestrzenią liniową przestrzeni liniowej V. Twierdzenie 42. Niech f : V W będzie przekształceniem liniowym przestrzeni V w przestrzeń W nad tym samym ciałem K. Jeżeli przestrzeń V ma skończony wymiar, to dim ker f + dim If = dim V. Definicja 61. Niech f : V W będzie przekształceniem liniowym przestrzeni V w przestrzeń W nad tym samym ciałem K. Niech wektory { v 1, v 2,..., v n } będą bazą przestrzeni V, a wektory { w 1, w 2,..., w m } bazą przestrzeni W. Każdy wektor f( v i ), i = 1,..., n ma jednoznaczne przedstawienie w bazie przestrzeni W postaci m f( v i ) = a ji w j, i = 1,..., n. j=1 Macierzą przekształcenia f nazywać będziemy macierz A f = [a ji ], i = 1,..., n, j = 1,..., m. Uwaga 12. Jeżeli macierz A f jest macierzą przekształcenia f : V W, to: 1. liczba wierszy macierzy A f jest równa wymiarowi przestrzeni W, 2. liczba kolumn macierzy A f jest równa wymiarowi przestrzeni V, 3. kolumny macierzy A f są utworzone ze współrzędnych wektorów f( v i ), które są obrazami wektorów bazy przestrzeni V, 4. jeżeli dim V = dim W = n, to macierz A f jest macierzą kwadratową stopnia n. Przykład 2. Wyznaczyć macierz przekształcenia liniowego f : R 2 R 3 określonego (w bazach kanonicznych) wzorem f( x) = f ([ x1 x 2 ] ) = 2x 1 x 2 x 1 + x 2 2x 2. 30

31 Rozwiązanie: Mamy: Stąd f ([ 1 0 ] ) = oraz f A f = ([ 0 1 Twierdzenie 43. Jeśli f : V W jest przekształceniem liniowym przestrzeni V w przestrzeń W nad tym samym ciałem K, bazami przestrzeni V i W są odpowiednio układy wektorów { v 1, v 2,..., v n } i { w 1, w 2,..., w m } oraz macierzą przekształcenia f w tych bazach jest macierz A f, to dla dowolnego wektora u V f( u) = A f u Przykład 3. Niech [ f] będzie przekształceniem liniowym określonym w poprzednim przykładzie i niech u =. Wówczas 3 5 ([ ]) 2 1 [ ] f( u) = f = 1 1 = Uwaga 13. aa. ] ) 1. Różnym przekształceniom liniowym odpowiadają różne macierze. 2. Równym przekształceniom liniowym odpowiadają równe macierze. Definicja 62. Przekształcenie liniowe f : V V nazywamy endomorfizmem przestrzeni V w siebie. Wniosek 12. Macierz endomorfizmu przestrzeni n-wymiarowej jest macierzą kwadratową stopnia n. Twierdzenie 44. Niech f 1 : V W oraz f 2 : W U będą dwoma przekształceniami liniowymi przestrzeni liniowych nad tym samym ciałem K i niech A 1, A 2 będą odpowiednio macierzami tych przekształceń w ustalonych bazach. Wówczas: 1. złożenie f 2 f 1 : V U jest przekształceniem liniowym, 2. macierz A przekształcenia f 2 f 1 jest iloczynem macierzy tych przekształceń, tzn. A = A 2 A 1, 3. dla dowolnego wektora v V (f 2 f 1 )( v) = A 2 A 1 v. =

32 Definicja 63. Rozważmy endomorfizm f : V V przestrzeni V nad ciałem K w siebie. Podprzestrzenią niezmienniczą względem przekształcenia f nazywamy podzbiór U przestrzeni V taki, że f( u) U. u U Twierdzenie 45. Jądro i obraz endomorfizmu f : V V są podprzestrzeniami niezmienniczymi względem przekształcenia f przestrzeni V. Definicja 64. Rozważmy przekształcenie liniowe f : K n K n przestrzeni liniowej K n w siebie. Niezerowy wektor v K n nazywamy wektorem własnym przekształcenia f odpowiadającym wartości własnej λ K, gdy f( v) = λ v. Twierdzenie 46. Jeżeli v jest wektorem własnym endomorfizmu f : K n K n, to zbiór Lin{ v} jest podprzestrzenią niezmienniczą względem przekształcenia f. Twierdzenie 47. Zbiór wektorów własnych endomorfizmu f : K n K n odpowiadających tej samej wartości własnej λ wraz z wektorem zerowym tworzą podprzestrzeń liniową przestrzeni liniowej K n. Uwaga 14. Z definicji wektora własnego v przekształcenia liniowego f : K n K n odpowiadającego wartości własnej λ wynika, że jeśli A jest macierzą przekształcenia f, to więc f( v) = A v = λ v, (A λ I n ) v = 0. I n oznacza macierz jednostkową stopnia n. Definicja 65. Wielomianem charakterystycznym przekształcenia liniowego f : K n K n nazywamy wyznacznik W (λ) = det(a λ I n ). Uwaga 15. Wielomian charakterystyczny przekształcenia liniowego f : K n K n jest wielomianem stopnia n. Twierdzenie 48. Wielomian charakterystyczny przekształcenia liniowego f : K n K n nie zależy od wyboru bazy przestrzeni K n. Definicja 66. Równaniem charakterystycznym przekształcenia liniowego f : K n K n nazywamy równanie W (λ) = 0, czyli równanie det(a λ I n ) = 0. Twierdzenie 49. Liczba λ K jest wartością własna przekształcenia liniowego f : K n K n wtedy i tylko wtedy, gdy jest pierwiastkiem równania charakterystycznego tego przekształcenia. 32

33 Wniosek 13. Przekształcenie liniowe przestrzeni n-wymiarowej w siebie ma co najwyżej n wartości własnych. 33

Algebra liniowa z geometrią

Algebra liniowa z geometrią Algebra liniowa z geometrią Maciej Czarnecki 15 stycznia 2013 Spis treści 1 Geometria płaszczyzny 2 1.1 Wektory i skalary........................... 2 1.2 Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych.........

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory i działania na zbiorach.

1 Zbiory i działania na zbiorach. Matematyka notatki do wykładu 1 Zbiory i działania na zbiorach Pojęcie zbioru jest to pojęcie pierwotne (nie definiuje się tego pojęcia) Pojęciami pierwotnymi są: element zbioru i przynależność elementu

Bardziej szczegółowo

1 Macierze i wyznaczniki

1 Macierze i wyznaczniki 1 Macierze i wyznaczniki 11 Definicje, twierdzenia, wzory 1 Macierzą rzeczywistą (zespoloną) wymiaru m n, gdzie m N oraz n N, nazywamy prostokątną tablicę złożoną z mn liczb rzeczywistych (zespolonych)

Bardziej szczegółowo

Macierze. Rozdział Działania na macierzach

Macierze. Rozdział Działania na macierzach Rozdział 5 Macierze Funkcję, która każdej parze liczb naturalnych (i, j) (i 1,..., n; j 1,..., m) przyporządkowuje dokładnie jedną liczbę a ij F, gdzie F R lub F C, nazywamy macierzą (rzeczywistą, gdy

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem. Niech n, m N. Równanie liniowe nad ciałem K z niewiadomymi (lub zmiennymi) x 1, x 2,..., x n K definiujemy jako formę zdaniową zmiennej (x 1,..., x n ) K

Bardziej szczegółowo

Własności wyznacznika

Własności wyznacznika Własności wyznacznika Rozwinięcie Laplace a względem i-tego wiersza: n det(a) = ( 1) i+j a ij M ij (A), j=1 gdzie M ij (A) to minor (i, j)-ty macierzy A, czyli wyznacznik macierzy uzyskanej z macierzy

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne Rozdział 13 Zadania egzaminacyjne Egzamin z algebry liniowej AiR termin I 03022011 Zadanie 1 Wyznacz sumę rozwiązań równania: (8z + 1 i 2 2 7 iz 4 = 0 Zadanie 2 Niech u 0 = (1, 2, 1 Rozważmy odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

1 Elementy logiki i teorii mnogości

1 Elementy logiki i teorii mnogości 1 Elementy logiki i teorii mnogości 11 Elementy logiki Notatki do wykładu Definicja Zdaniem logicznym nazywamy zdanie oznajmujące, któremu przysługuje jedna z dwu logicznych ocen prawda (1) albo fałsz

Bardziej szczegółowo

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa SIMR 06/07, Analiza, wykład, 07-0- Przestrzeń wektorowa Przestrzeń wektorowa (liniowa) - przestrzeń (zbiór) w której określone są działania (funkcje) dodawania elementów i mnożenia elementów przez liczbę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY AUTOMATYKI. MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach.

PODSTAWY AUTOMATYKI. MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI Katedra Inżynierii Systemów Sterowania PODSTAWY AUTOMATYKI MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Macierze. a 11 a a 1m a 21 a a 2m... a n1 a n2... a nm

Rozdział 5. Macierze. a 11 a a 1m a 21 a a 2m... a n1 a n2... a nm Rozdział 5 Macierze Funkcję, która każdej parze liczb naturalnych (i,j) (i = 1,,n;j = 1,,m) przyporządkowuje dokładnie jedną liczbę a ij F, gdzie F = R lub F = C, nazywamy macierzą (rzeczywistą, gdy F

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI

GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI Wykład z Podstaw matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska Wykład 13. Egzaminy I termin wtorek 31.01 14:00 Aula A Wydział Budownictwa II termin poprawkowy czwartek 9.02 14:00 Aula A Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ WSHE, O/K-CE 10. Homomorfizmy Definicja 1. Niech V, W będą dwiema przestrzeniami liniowymi nad ustalonym ciałem, odwzorowanie ϕ : V W nazywamy homomorfizmem

Bardziej szczegółowo

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami:

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: Lista Algebra z Geometrią Analityczną Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: (N, ), (Z, +) (Z, ), (R, ), (Q \ {}, ) czym jest element neutralny i przeciwny w grupie?,

Bardziej szczegółowo

Elementy geometrii analitycznej w R 3

Elementy geometrii analitycznej w R 3 Rozdział 12 Elementy geometrii analitycznej w R 3 Elementy trójwymiarowej przestrzeni rzeczywistej R 3 = {(x,y,z) : x,y,z R} możemy interpretować co najmniej na trzy sposoby, tzn. jako: zbiór punktów (x,

Bardziej szczegółowo

Met Me ody numer yczne Wykład ykład Dr inż. Mic hał ha Łanc Łan zon Instyt Ins ut Elektr Elektr echn iki echn i Elektrot Elektr echn olo echn

Met Me ody numer yczne Wykład ykład Dr inż. Mic hał ha Łanc Łan zon Instyt Ins ut Elektr Elektr echn iki echn i Elektrot Elektr echn olo echn Metody numeryczne Wykład 3 Dr inż. Michał Łanczont Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii E419, tel. 4293, m.lanczont@pollub.pl, http://m.lanczont.pollub.pl Zakres wykładu Pojęcia podstawowe Algebra

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA,

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, MAT00405 PRZEKSZTAL CANIE WYRAZ EN ALGEBRAICZNYCH, WZO R DWUMIANOWY NEWTONA Uprościć podane wyrażenia 7; (b) ( 6)( + ); (c) a 5 6 8a ; (d) ( 5 )( 5 + ); (e) ( 45x 4 y

Bardziej szczegółowo

Wektory i wartości własne

Wektory i wartości własne Treść wykładu Podprzestrzenie niezmiennicze... Twierdzenie Cayley Hamiltona Podprzestrzenie niezmiennicze Definicja Niech f : V V będzie przekształceniem liniowym. Podprzestrzeń W V nazywamy niezmienniczą

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści I Zadania Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna Geometria analityczna na płaszczyźnie Liczby zespolone 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ...

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ... Wykład 15 Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem i niech α 1, α 2,, α n, β K. Równanie: α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n = β z niewiadomymi x 1, x 2,, x n nazywamy równaniem liniowym. Układ: a 21 x

Bardziej szczegółowo

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 SPIS TREŚCI Teoria oraz większość zadań w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie książek: 1 G Banaszak, W Gajda, Elementy algebry liniowej cz I, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

15. Macierze. Definicja Macierzy. Definicja Delty Kroneckera. Definicja Macierzy Kwadratowej. Definicja Macierzy Jednostkowej

15. Macierze. Definicja Macierzy. Definicja Delty Kroneckera. Definicja Macierzy Kwadratowej. Definicja Macierzy Jednostkowej 15. Macierze Definicja Macierzy. Dla danego ciała F i dla danych m, n IN funkcję A : {1,...,m} {1,...,n} F nazywamy macierzą m n ( macierzą o m wierszach i n kolumnach) o wyrazach z F. Wartość A(i, j)

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści 1 Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna 1 Geometria analityczna w R 3 3 Liczby zespolone

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia 2014 Przestrzeń R k R k = R R... R k razy Elementy R k wektory;

dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia 2014 Przestrzeń R k R k = R R... R k razy Elementy R k wektory; Wykłady 8 i 9 Pojęcia przestrzeni wektorowej i macierzy Układy równań liniowych Elementy algebry macierzy dodawanie, odejmowanie, mnożenie macierzy; macierz odwrotna dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn a 1j a 2j R i = , C j =

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn a 1j a 2j R i = , C j = 11 Algebra macierzy Definicja 11.1 Dla danego ciała F i dla danych m, n N funkcję A : {1,..., m} {1,..., n} F nazywamy macierzą m n (macierzą o m wierszach i n kolumnach) o wyrazach z F. Wartość A(i, j)

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Układy równań i ich macierze. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego.

Treść wykładu. Układy równań i ich macierze. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. . Metoda eliminacji. Treść wykładu i ich macierze... . Metoda eliminacji. Ogólna postać układu Układ m równań liniowych o n niewiadomych x 1, x 2,..., x n : a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie wektorowe

Przestrzenie wektorowe Rozdział 4 Przestrzenie wektorowe Rozważania dotyczące przestrzeni wektorowych rozpoczniemy od kilku prostych przykładów. Przykład 4.1. W przestrzeni R 3 = {(x, y, z) : x, y, z R} wprowadzamy dwa działania:

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Wektory i wartości własne

Wektory i wartości własne Treść wykładu Podprzestrzenie niezmiennicze Podprzestrzenie niezmiennicze... Twierdzenie Cayley Hamiltona Podprzestrzenie niezmiennicze Definicja Niech f : V V będzie przekształceniem liniowym. Podprzestrzeń

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa. 1. Macierze.

Algebra liniowa. 1. Macierze. Algebra liniowa 1 Macierze Niech m oraz n będą liczbami naturalnymi Przestrzeń M(m n F) = F n F n będącą iloczynem kartezjańskim m egzemplarzy przestrzeni F n z naturalnie określonymi działaniami nazywamy

Bardziej szczegółowo

13 Układy równań liniowych

13 Układy równań liniowych 13 Układy równań liniowych Definicja 13.1 Niech m, n N. Układem równań liniowych nad ciałem F m równaniach i n niewiadomych x 1, x 2,..., x n nazywamy koniunkcję równań postaci a 11 x 1 + a 12 x 2 +...

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki Spis treści strona główna 1 Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 2 Geometria analityczna w R 2 Liczby zespolone 4 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

Geometria w R 3. Iloczyn skalarny wektorów

Geometria w R 3. Iloczyn skalarny wektorów Geometria w R 3 Andrzej Musielak Str 1 Geometria w R 3 Działania na wektorach Wektory w R 3 możemy w naturalny sposób dodawać i odejmować, np.: [2, 3, 1] + [ 1, 2, 1] = [1, 5, 2] [2, 3, 1] [ 1, 2, 1] =

Bardziej szczegółowo

Równania liniowe. Rozdział Przekształcenia liniowe. Niech X oraz Y będą dwiema niepustymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem

Równania liniowe. Rozdział Przekształcenia liniowe. Niech X oraz Y będą dwiema niepustymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem Rozdział 6 Równania liniowe 6 Przekształcenia liniowe Niech X oraz Y będą dwiema niepustymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem F Definicja 6 Funkcję f : X Y spełniającą warunki: a) dla dowolnych x,

Bardziej szczegółowo

Zadania z algebry liniowej - sem. I Przestrzenie liniowe, bazy, rząd macierzy

Zadania z algebry liniowej - sem. I Przestrzenie liniowe, bazy, rząd macierzy Zadania z algebry liniowej - sem I Przestrzenie liniowe bazy rząd macierzy Definicja 1 Niech (K + ) będzie ciałem (zwanym ciałem skalarów a jego elementy nazywać będziemy skalarami) Przestrzenią liniową

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA. Wykład 2. Analityka gospodarcza, sem. 1. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska

ALGEBRA LINIOWA. Wykład 2. Analityka gospodarcza, sem. 1. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ALGEBRA LINIOWA Wykład 2 Analityka gospodarcza, sem 1 Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska dr inż Natalia Jarzębkowska, CNMiKnO semzimowy 2018/2019 2/17 Macierze Niech M = {1, 2,, m} i N

Bardziej szczegółowo

cx cx 1,cx 2,cx 3,...,cx n. Przykład 4, 5

cx cx 1,cx 2,cx 3,...,cx n. Przykład 4, 5 Matematyka ZLic - 07 Wektory i macierze Wektorem rzeczywistym n-wymiarowym x x 1, x 2,,x n nazwiemy ciąg n liczb rzeczywistych (tzn odwzorowanie 1, 2,,n R) Zbiór wszystkich rzeczywistych n-wymiarowych

Bardziej szczegółowo

, A T = A + B = [a ij + b ij ].

, A T = A + B = [a ij + b ij ]. 1 Macierze Jeżeli każdej uporządkowanej parze liczb naturalnych (i, j), 1 i m, 1 j n jest przyporządkowana dokładnie jedna liczba a ij, to mówimy, że jest określona macierz prostokątna A = a ij typu m

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie Spis treści I Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 II Geometria analityczna w R 2 4 III Liczby zespolone 5

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe

Przestrzenie liniowe Rozdział 4 Przestrzenie liniowe 4.1. Działania zewnętrzne Niech X oraz F będą dwoma zbiorami niepustymi. Dowolną funkcję D : F X X nazywamy działaniem zewnętrznym w zbiorze X nad zbiorem F. Przykład 4.1.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA I SEMESTR ALK (PwZ) 1. Sumy i sumy podwójne : Σ i ΣΣ

MATEMATYKA I SEMESTR ALK (PwZ) 1. Sumy i sumy podwójne : Σ i ΣΣ MATEMATYKA I SEMESTR ALK (PwZ). Sumy i sumy podwójne : Σ i ΣΣ.. OKREŚLENIE Ciąg liczbowy = Dowolna funkcja przypisująca liczby rzeczywiste pierwszym n (ciąg skończony), albo wszystkim (ciąg nieskończony)

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki Spis treści 0 Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 2 2 1 Geometria analityczna w R 2 3 3 3 2 Liczby zespolone 4 4 4 3

Bardziej szczegółowo

Układy równań i nierówności liniowych

Układy równań i nierówności liniowych Układy równań i nierówności liniowych Wiesław Krakowiak 1 grudnia 2010 1 Układy równań liniowych DEFINICJA 11 Układem równań m liniowych o n niewiadomych X 1,, X n, nazywamy układ postaci: a 11 X 1 + +

Bardziej szczegółowo

Baza w jądrze i baza obrazu ( )

Baza w jądrze i baza obrazu ( ) Przykład Baza w jądrze i baza obrazu (839) Znajdź bazy jądra i obrazu odwzorowania α : R 4 R 3, gdzie α(x, y, z, t) = (x + 2z + t, 2x + y 3z 5t, x y + z + 4t) () zór ten oznacza, że α jest odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i +

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i + Teoria na egzamin z algebry liniowej Wszystkie podane pojęcia należy umieć określić i podać pprzykłady, ewentualnie kontrprzykłady. Ponadto należy znać dowody tam gdzie to jest zaznaczone. Liczby zespolone.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK MACIERZOWY. METODY OBLICZENIOWE Budownictwo, studia I stopnia, semestr 6. Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

RACHUNEK MACIERZOWY. METODY OBLICZENIOWE Budownictwo, studia I stopnia, semestr 6. Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska RACHUNEK MACIERZOWY METODY OBLICZENIOWE Budownictwo, studia I stopnia, semestr 6 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Czym jest macierz? Definicja Macierzą A nazywamy

Bardziej szczegółowo

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ Problem Jak rozwiązać podany układ równań? 2x + 5y 8z = 8 4x + 3y z = 2x + 3y 5z = 7 x + 8y 7z = Definicja Równanie postaci a x + a 2 x 2 + + a n x n = b gdzie a, a 2, a

Bardziej szczegółowo

Wykład 14. Elementy algebry macierzy

Wykład 14. Elementy algebry macierzy Wykład 14 Elementy algebry macierzy dr Mariusz Grządziel 26 stycznia 2009 Układ równań z dwoma niewiadomymi Rozważmy układ równań z dwoma niewiadomymi: a 11 x + a 12 y = h 1 a 21 x + a 22 y = h 2 a 11,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana. a b c d a a b c d b b d a c c c a d b d d c b a

Informatyka Stosowana. a b c d a a b c d b b d a c c c a d b d d c b a Działania na zbiorach i ich własności Informatyka Stosowana 1. W dowolnym zbiorze X określamy działanie : a b = b. Pokazać, że jest to działanie łączne. 2. W zbiorze Z określamy działanie : a b = a 2 +

Bardziej szczegółowo

Definicja macierzy Typy i właściwości macierzy Działania na macierzach Wyznacznik macierzy Macierz odwrotna Normy macierzy RACHUNEK MACIERZOWY

Definicja macierzy Typy i właściwości macierzy Działania na macierzach Wyznacznik macierzy Macierz odwrotna Normy macierzy RACHUNEK MACIERZOWY Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Czym jest macierz? Definicja Macierzą A nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1 Matematyka liczby zespolone Wykład 1 Siedlce 5.10.015 Liczby rzeczywiste Zbiór N ={0,1,,3,4,5, } nazywamy zbiorem Liczb naturalnych, a zbiór N + ={1,,3,4, } nazywamy zbiorem liczb naturalnych dodatnich.

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna

Geometria analityczna Geometria analityczna Wektory Zad Dane są wektory #» a, #» b, #» c Znaleźć długość wektora #» x (a #» a = [, 0, ], #» b = [0,, 3], #» c = [,, ], #» x = #» #» a b + 3 #» c ; (b #» a = [,, ], #» b = [,,

Bardziej szczegółowo

Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni

Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni Zadanie 6.1. Obliczyć długości podanych wektorów a) a = [, 4, 12] b) b = [, 5, 2 2 ] c) c = [ρ cos φ, ρ sin φ, h], ρ 0, φ, h R c) d = [ρ cos φ cos

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. x + 2 = 0.

Liczby zespolone. x + 2 = 0. Liczby zespolone 1 Wiadomości wstępne Rozważmy równanie wielomianowe postaci x + 2 = 0. Współczynniki wielomianu stojącego po lewej stronie są liczbami całkowitymi i jedyny pierwiastek x = 2 jest liczbą

Bardziej szczegółowo

1 Przestrzeń liniowa. α 1 x α k x k = 0

1 Przestrzeń liniowa. α 1 x α k x k = 0 Z43: Algebra liniowa Zagadnienie: przekształcenie liniowe, macierze, wyznaczniki Zadanie: przekształcenie liniowe, jądro i obraz, interpretacja geometryczna. Przestrzeń liniowa Już w starożytności człowiek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DZIAŁY ANALIZY MATEMATYCZNEJ. Wykład II

WYBRANE DZIAŁY ANALIZY MATEMATYCZNEJ. Wykład II Wykład II I. Algebra wektorów 2.1 Iloczyn wektorowy pary wektorów. 2.1.1 Orientacja przestrzeni Załóżmy, że trójka wektorów a, b i c jest niekomplanarna. Wynika z tego, że żaden z tych wektorów nie jest

Bardziej szczegółowo

Geometria Lista 0 Zadanie 1

Geometria Lista 0 Zadanie 1 Geometria Lista 0 Zadanie 1. Wyznaczyć wzór na pole równoległoboku rozpiętego na wektorach u, v: (a) nie odwołując się do współrzędnych tych wektorów; (b) odwołując się do współrzędnych względem odpowiednio

Bardziej szczegółowo

macierze jednostkowe (identyczności) macierze diagonalne, które na przekątnej mają same

macierze jednostkowe (identyczności) macierze diagonalne, które na przekątnej mają same 1 Macierz definicja i zapis Macierzą wymiaru m na n nazywamy tabelę a 11 a 1n A = a m1 a mn złożoną z liczb (rzeczywistych lub zespolonych) o m wierszach i n kolumnach (zamiennie będziemy też czasem mówili,

Bardziej szczegółowo

DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018

DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018 DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018 Teoria oraz większość zadań w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie książek: 1 G Banaszak, W Gajda, Elementy algebry liniowej cz I, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,

Bardziej szczegółowo

Algebra z Geometrią Analityczną. { x + 2y = 5 x y = 9. 4x + 5y 3z = 9, 2x + 4y 3z = 1. { 2x + 3y + z = 5 4x + 5y 3z = 9 7 1,

Algebra z Geometrią Analityczną. { x + 2y = 5 x y = 9. 4x + 5y 3z = 9, 2x + 4y 3z = 1. { 2x + 3y + z = 5 4x + 5y 3z = 9 7 1, Lista Algebra z Geometrią Analityczną Układy równań. Zadanie 1 Wyjaśnij na czym polega metoda elininacji Gaussa rozwiązując układ równań: { x + 2y = 5 x y = 9 Zadanie 2 Rozwiąż układ równań metodą eliminacji

Bardziej szczegółowo

Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009

Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009 Zadania z Algebry liniowej 4 Semestr letni 2009 Ostatnie zmiany 23.05.2009 r. 1. Niech F będzie podciałem ciała K i niech n N. Pokazać, że niepusty liniowo niezależny podzbiór S przestrzeni F n jest także

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone i

1. Liczby zespolone i Zadania podstawowe Liczby zespolone Zadanie Podać część rzeczywistą i urojoną następujących liczb zespolonych: z = ( + 7i)( + i) + ( 5 i)( + 7i), z = + i, z = + i i, z 4 = i + i + i i Zadanie Dla jakich

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJA LINIOWA. gdzie ; ół,.

3. FUNKCJA LINIOWA. gdzie ; ół,. 1 WYKŁAD 3 3. FUNKCJA LINIOWA FUNKCJĄ LINIOWĄ nazywamy funkcję typu : dla, gdzie ; ół,. Załóżmy na początek, że wyraz wolny. Wtedy mamy do czynienia z funkcją typu :.. Wykresem tej funkcji jest prosta

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa. Macierze i układy równań liniowych

Algebra liniowa. Macierze i układy równań liniowych Algebra liniowa Macierze i układy równań liniowych Własności wyznaczników det I = 1, det(ab) = det A det B, det(a T ) = det A. Macierz nieosobliwa Niech A będzie macierzą kwadratową wymiaru n n. Mówimy,

Bardziej szczegółowo

3. Macierze i Układy Równań Liniowych

3. Macierze i Układy Równań Liniowych 3. Macierze i Układy Równań Liniowych Rozważamy równanie macierzowe z końcówki ostatniego wykładu ( ) 3 1 X = 4 1 ( ) 2 5 Podstawiając X = ( ) x y i wymnażając, otrzymujemy układ 2 równań liniowych 3x

Bardziej szczegółowo

Chcąc wyróżnić jedno z działań, piszemy np. (, ) i mówimy, że działanie wprowadza w STRUKTURĘ ALGEBRAICZNĄ lub, że (, ) jest SYSTEMEM ALGEBRAICZNYM.

Chcąc wyróżnić jedno z działań, piszemy np. (, ) i mówimy, że działanie wprowadza w STRUKTURĘ ALGEBRAICZNĄ lub, że (, ) jest SYSTEMEM ALGEBRAICZNYM. DEF. DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE Działaniem dwuargumentowym w niepsutym zbiorze nazywamy każde odwzorowanie iloczynu kartezjańskiego :. Inaczej mówiąc, w zbiorze jest określone działanie dwuargumentowe, jeśli:

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna - przykłady

Geometria analityczna - przykłady Geometria analityczna - przykłady 1. Znaleźć równanie ogólne i równania parametryczne prostej w R 2, któr przechodzi przez punkt ( 4, ) oraz (a) jest równoległa do prostej x + 5y 2 = 0. (b) jest prostopadła

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Treści programowe. Matematyka. Efekty kształcenia. Literatura. Terminy wykładów i ćwiczeń. Warunki zaliczenia. tnij.org/ktrabka

Treści programowe. Matematyka. Efekty kształcenia. Literatura. Terminy wykładów i ćwiczeń. Warunki zaliczenia. tnij.org/ktrabka Treści programowe Matematyka Katarzyna Trąbka-Więcław Elementy algebry liniowej. Macierze i wyznaczniki. Ciągi liczbowe, granica ciągu i granica funkcji, rachunek granic, wyrażenia nieoznaczone, ciągłość

Bardziej szczegółowo

1 Działania na zbiorach

1 Działania na zbiorach Algebra liniowa z geometrią /4 Działania na zbiorach Zadanie Czy działanie : R R R określone wzorem (x x ) (y y ) := (x y x y x y + x y ) jest przemienne? Zadanie W dowolnym zbiorze X określamy działanie

Bardziej szczegółowo

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór.

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór. 20. Definicje i przykłady podstawowych struktur algebraicznych (grupy, pierścienie, ciała, przestrzenie liniowe). Pojęcia dotyczące przestrzeni liniowych (liniowa zależność i niezależność układu wektorów,

Bardziej szczegółowo

1 Macierz odwrotna metoda operacji elementarnych

1 Macierz odwrotna metoda operacji elementarnych W tej części skupimy się na macierzach kwadratowych. Zakładać będziemy, że A M(n, n) dla pewnego n N. Definicja 1. Niech A M(n, n). Wtedy macierzą odwrotną macierzy A (ozn. A 1 ) nazywamy taką macierz

Bardziej szczegółowo

Funkcje liniowe i wieloliniowe w praktyce szkolnej. Opracowanie : mgr inż. Renata Rzepińska

Funkcje liniowe i wieloliniowe w praktyce szkolnej. Opracowanie : mgr inż. Renata Rzepińska Funkcje liniowe i wieloliniowe w praktyce szkolnej Opracowanie : mgr inż. Renata Rzepińska . Wprowadzenie pojęcia funkcji liniowej w nauczaniu matematyki w gimnazjum. W programie nauczania matematyki w

Bardziej szczegółowo

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3 ZESTAW I 1. Rozwiązać równanie. Pierwiastki zaznaczyć w płaszczyźnie zespolonej. z 3 8(1 + i) 3 0, Sposób 1. Korzystamy ze wzoru a 3 b 3 (a b)(a 2 + ab + b 2 ), co daje: (z 2 2i)(z 2 + 2(1 + i)z + (1 +

Bardziej szczegółowo

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Zapisz za pomocą spójników logicznych i kwantyfikatorów: x jest większe niż 6 lub mniejsze niż 4

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Zapisz za pomocą spójników logicznych i kwantyfikatorów: x jest większe niż 6 lub mniejsze niż 4 Lista Algebra z Geometrią Analityczną Zadanie 1 Zapisz za pomocą spójników logicznych i kwantyfikatorów: x jest większe niż 6 lub mniejsze niż 4 jeżeli x jest podzielne przez 4 to jest podzielne przez

Bardziej szczegółowo

Wektor, prosta, płaszczyzna; liniowa niezależność, rząd macierzy

Wektor, prosta, płaszczyzna; liniowa niezależność, rząd macierzy Wektor, prosta, płaszczyzna; liniowa niezależność, rząd macierzy Justyna Winnicka Na podstawie podręcznika Matematyka. e-book M. Dędys, S. Dorosiewicza, M. Ekes, J. Kłopotowskiego. rok akademicki 217/218

Bardziej szczegółowo

Wykład 16. P 2 (x 2, y 2 ) P 1 (x 1, y 1 ) OX. Odległość tych punktów wyraża się wzorem: P 1 P 2 = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2

Wykład 16. P 2 (x 2, y 2 ) P 1 (x 1, y 1 ) OX. Odległość tych punktów wyraża się wzorem: P 1 P 2 = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2 Wykład 16 Geometria analityczna Przegląd wiadomości z geometrii analitycznej na płaszczyźnie rtokartezjański układ współrzędnych powstaje przez ustalenie punktu początkowego zwanego początkiem układu współrzędnych

Bardziej szczegółowo

3. Wykład Układy równań liniowych.

3. Wykład Układy równań liniowych. 31 Układy równań liniowych 3 Wykład 3 Definicja 31 Niech F będzie ciałem Układem m równań liniowych o niewiadomych x 1,, x n, m, n N, o współczynnikach z ciała F nazywamy układ równań postaci: x 1 + +

Bardziej szczegółowo

Zadania z Algebry liniowej 3 semestr zimowy 2008/2009

Zadania z Algebry liniowej 3 semestr zimowy 2008/2009 Zadania z Algebry liniowej 3 semestr zimowy 2008/2009 1. Niech V będzie przestrzenią wektorową nad ciałem K i niech 0 K oraz θ V będą elementem zerowym ciała K i wektorem zerowym przestrzeni V. Posługując

Bardziej szczegółowo

1 Działania na macierzach

1 Działania na macierzach 1 Działania na macierzach Dodawanie macierzy Dodawać można tylko macierze o tych samych wymiarach i robi to się następująco: [ 1 3 4 5 6 ] + [ 0 3 1 3 7 8 ] = [1 + 0 + 3 3 + 1 4 3 5 + 7 6 + 8 ] = [1 5

Bardziej szczegółowo

Wykład 12 i 13 Macierz w postaci kanonicznej Jordana , 0 A 2

Wykład 12 i 13 Macierz w postaci kanonicznej Jordana , 0 A 2 Wykład 12 i 13 Macierz w postaci kanonicznej Jordana Niech A - macierz kwadratowa stopnia n Jak obliczyć np A 100? a 11 0 0 0 a 22 0 Jeśli A jest macierzą diagonalną tzn A =, to Ak = 0 0 a nn Niech B =

Bardziej szczegółowo

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami:

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami: 9 Wykład 9: Przestrzenie liniowe i podprzestrzenie Definicja 9 Niech F będzie ciałem Algebrę (V, F, +, ), gdzie V, + jest działaniem w zbiorze V zwanym dodawaniem wektorów, a jest działaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią Lista 1 - Liczby zespolone

Algebra z geometrią Lista 1 - Liczby zespolone Algebra z geometrią Lista 1 - Liczby zespolone 1. Oblicz a) (1 + i)(2 i); b) (3 + 2i) 2 ; c) (2 + i)(2 i); d) (3 i)/(1 + i); e) (1 + i 3)/(2 + i 3); f) (2 + i) 3 ; g) ( 3 i) 3 ; h) ( 2 + i 3) 2 2. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Macierz o wymiarach m n. a 21. a 22. A =

Macierz o wymiarach m n. a 21. a 22. A = Macierze 1 Macierz o wymiarach m n A = a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n a m1 a m2 a mn Mat m n (R) zbiór macierzy m n o współczynnikach rzeczywistych Analogicznie określamy Mat m n (Z), Mat m n (Q) itp 2

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u W ) Rzeczywiście U W jest podprzetrzenią przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Macierze i Wyznaczniki

Macierze i Wyznaczniki dr Krzysztof Żyjewski MiBM; S-I 0.inż. 0 października 04 Macierze i Wyznaczniki Kilka wzorów i informacji pomocniczych: Definicja. Iloczynem macierzy A = [a ij m n, i macierzy B = [b ij n p nazywamy macierz

Bardziej szczegółowo

2 1 3 c c1. e 1, e 2,..., e n A= e 1 e 2...e n [ ] M. Przybycień Matematyczne Metody Fizyki I

2 1 3 c c1. e 1, e 2,..., e n A= e 1 e 2...e n [ ] M. Przybycień Matematyczne Metody Fizyki I Liniowa niezależno ność wektorów Przykład: Sprawdzić czy następujące wektory z przestrzeni 3 tworzą bazę: e e e3 3 Sprawdzamy czy te wektory są liniowo niezależne: 3 c + c + c3 0 c 0 c iei 0 c + c + 3c3

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH

FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH PROPORCJONALNOŚĆ PROSTA Proporcjonalnością prostą nazywamy zależność między dwoma wielkościami zmiennymi x i y, określoną wzorem: y = a x Gdzie a jest

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Łukasz Wojciechowski marca 00 Dany jest układ m równań o n niewiadomych postaci: a x + a x + + a n x n = b a x + a x + + a n x n = b. a m x + a m x +

Bardziej szczegółowo

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B 1. Dla macierzy a) A = b) A = c) A = d) A = 3 1 + i 1 i i i 0 i i 0 1 + i 1 i 0 0 0 0 1 0 1 0 1 + i 1 i Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: A, X = B. Obliczyć pierwiaski z macierzy: A =

Bardziej szczegółowo

Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Ortogonalność wektorów. Metoda ortogonalizacji Grama-Schmidta. Małgorzata Kowaluk semestr X

Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Ortogonalność wektorów. Metoda ortogonalizacji Grama-Schmidta. Małgorzata Kowaluk semestr X Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Ortogonalność wektorów. Metoda ortogonalizacji Grama-Schmidta. Małgorzata Kowaluk semestr X ILOCZYN SKALARNY Iloczyn skalarny operator na przestrzeni liniowej przypisujący

Bardziej szczegółowo

1 Geometria analityczna

1 Geometria analityczna 1 Geometria analityczna 1.1 Wektory na płaszczyźnie Wektor to uporządkowana para punktów, z których pierwszy nazywa się początkiem, a drugi końcem wektora. Jeżeli wprowadzimy prostokątny układ współrzędnych,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń unitarna. Jacek Kłopotowski. 23 października Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH

Przestrzeń unitarna. Jacek Kłopotowski. 23 października Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 23 października 2018 Definicja iloczynu skalarnego Definicja Iloczynem skalarnym w przestrzeni liniowej R n nazywamy odwzorowanie ( ) : R n R n R spełniające

Bardziej szczegółowo

A,B M! v V ; A + v = B, (1.3) AB = v. (1.4)

A,B M! v V ; A + v = B, (1.3) AB = v. (1.4) Rozdział 1 Prosta i płaszczyzna 1.1 Przestrzeń afiniczna Przestrzeń afiniczna to matematyczny model przestrzeni jednorodnej, bez wyróżnionego punktu. Można w niej przesuwać punkty równolegle do zadanego

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Lista zadań dla kursów mających ćwiczenia co dwa tygodnie. Zadania po symbolu potrójne karo omawiane są na ćwiczeniach rzadko, ale warto też poświęcić im nieco uwagi. Przy

Bardziej szczegółowo

Algebra WYKŁAD 3 ALGEBRA 1

Algebra WYKŁAD 3 ALGEBRA 1 Algebra WYKŁAD 3 ALGEBRA 1 Liczby zespolone Postać wykładnicza liczby zespolonej Niech e oznacza stałą Eulera Definicja Równość e i cos isin nazywamy wzorem Eulera. ALGEBRA 2 Liczby zespolone Każdą liczbę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Maciej Grzesiak Podstawowe struktury algebraiczne 1. Wprowadzenie Przedmiotem algebry było niegdyś przede wszystkim rozwiązywanie równań. Obecnie algebra staje się coraz bardziej nauką o systemach matematycznych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO

PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Skalar Definicja Skalar wielkość fizyczna (lub geometryczna)

Bardziej szczegółowo

Matematyka A kolokwium 26 kwietnia 2017 r., godz. 18:05 20:00. i = = i. +i sin ) = 1024(cos 5π+i sin 5π) =

Matematyka A kolokwium 26 kwietnia 2017 r., godz. 18:05 20:00. i = = i. +i sin ) = 1024(cos 5π+i sin 5π) = Matematyka A kolokwium 6 kwietnia 7 r., godz. 8:5 : Starałem się nie popełniać błędów, ale jeśli są, będę wdzięczny za wieści o nich Mam też nadzieję, że niektórzy studenci zechcą zrozumieć poniższy tekst,

Bardziej szczegółowo