Algebra z Geometrią Analityczną. { x + 2y = 5 x y = 9. 4x + 5y 3z = 9, 2x + 4y 3z = 1. { 2x + 3y + z = 5 4x + 5y 3z = 9 7 1,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algebra z Geometrią Analityczną. { x + 2y = 5 x y = 9. 4x + 5y 3z = 9, 2x + 4y 3z = 1. { 2x + 3y + z = 5 4x + 5y 3z = 9 7 1,"

Transkrypt

1 Lista Algebra z Geometrią Analityczną Układy równań. Zadanie 1 Wyjaśnij na czym polega metoda elininacji Gaussa rozwiązując układ równań: { x + 2y = 5 x y = 9 Zadanie 2 Rozwiąż układ równań metodą eliminacji Gaussa. 2x + 3y + z = 5 x + y + 2z = 9 4x + 5y 3z = 9, 2x + 4y 3z = 1 3x + 4y + z = 4 3x + 6y 5z = 0 Zadanie 3 Wyznacz wszystkie rozwiązania układu równań. { 2x + 3y + z = 5 4x + 5y 3z = 9 Zadanie 4 Oblicz wyznaczniki macierzy stosując metodę Sarrusa [ ] , Zadanie 5 Stosując wzory Cramera rozwiąż układ równań: x + 3y + z = 5 x + 2y + z = 3 4x + y 3z = 3, 2x + 3y 3z = 2 x + 2y + z = 2 3x + y 4z = 0 Notacja ΠΣ. Zadanie 6 Za pomocą liczb, podstawowych działań arytmetycznych i potęgowania zapisz następujące wyrażenia: Σ 10 k=1 k, Σ 6 n=2n 2, Σ k n=1n, Π 10 k=1 k, Π 10 k=1 k3, Π n k=1 k2. Zadanie 7 Oblicz: 1

2 Σ 10 k=1 k, Σ 6 n=2n 2, Π 4 k=1 k, Π 5 k=3 k2. Zadanie 8 Zapisz następujące wyrażenia używając symboli Σ, Π zamiast wielokropków: n, n 3, k, (x + 1)(x + 2)...(x + n). Struktury algebraiczne. Zadanie 9 Przypomnij czym jest działanie na zbiorze. Czy dodawanie jest działaniem na liczbach naturalnych. Czy odejmowanie jest działaniem na liczbach naturalnych(całkowitych). Czy dzielenie jest działaniem na liczbach całkowitych (rzrczywistych). Zadanie 10 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: (N, ), (Z, +) (Z, ), (R, ), (Q \ {0}, ) czym jest element neutralny i przeciwny w grupie?, wyznacz te elementy w powyższych grupach. Zadanie 11 Przypomnij czym jest grupa C n podaj przykład mnożenia w grupie C 4, czy działanie w tej grupie jest przemienne? podaj element neutralny w grupie S n zaproponuj metodę wyznaczania elementu przeciwnego. Zadanie 12 Przypomnij czym jest grupa permutacji S n podaj przykład mnożenia w grupie S 4, czy działanie w tej grupie jest przemienne? podaj element neutralny w grupie S n zaproponuj metodę wyznaczania elementu przeciwnego. Zadanie 13 Które z podanych struktur są ciałami: (N, +,, 0, 1), (Z, +,, 0, 1), (Q, +,, 0, 1), (R, +,, 0, 1) czy dodawanie i mnożenie w ciele muszą być przemienne? Zadanie 14 Przypomij podany na wykładzie przykład ciała skończonego Z p. 2

3 Zadanie 15 W ciele Z 7 wyznacz elementy przeciwne i odwrotne do elementów 1, 3, 5. Zadanie 16 W ciele Z 7 : rozwiąż równanie 5x + 2 = 1 rozwiąż układ równań { 2x + 3y = 1 x + 2y = 3 rozwiąż równanie 2x 2 + 3x = 6 Lizcby zespolone. Zadanie 17 Wykonaj działania na liczbach zespolonych. 1. (3 + 4i) + (7 5i), (2 + i) (3 + 2i) 2. (1 + i) (1 i), (a + bi) (c + di) i 3+4i, 2+i, 3+8i 2 i 2i, a+bi c+di Zadanie 18 Oblicz i 2, i 3, i 4 podaj szybki sposób wyliczania wartości funkcji f(n) = i n : N C znajdź liczbę zespoloną z taką, że z 2 = i (wsk. zapisz z = a + bi). Zadanie 19 Rozwiąż równanie (2 3i)x + (1 i) = ix + 4 rozwiąż układ równań { x + iy = 1 ix + y = 1 Zadanie 20 Rozwiąż równania 1. x 2 + 2x + 3 = 0 2. x 2 + ix + 1 = 0 Zadanie 21 Dla wybranej liczby zespolonej z wyznacz i przedstaw na płaszczyźnie zespolonej: z, z, Re(z), Im(z), arg(z). Zadanie 22 Zaznacz na płaszczyźnie zbiory 1. {z : Re(z) 4} 2. {z : z 3} 3. {z : 2 z 3} 4. {z : ( z 3)( z 3 3) = 0} Zadanie 23 Zaznacz na płaszczyźnie zbiory 1. {z : π arg(z) 3 2 π} 3

4 2. {z : 0 arg(z) π 2 z 3} 3. {z : arg(z) = z } 1 4. {z : arg(z) = z } 10 Zadanie 24 Porównaj moduły i zrgumenty liczb zespolonych z, z, z, z Zadanie 25 Udowodnij że, dla dowolnych liczb zespolonych z, z prawdziwe są równości 1. z = z 2. z = z 3. zz = z z 4. Re(z) = 1 (z + z) 2 Zadanie 26 Przedstaw w postaci trygonometryczne liczby zespolone 4, 2i, i + 1, i 1, 2 2 3i, 3 3 3i. Zadanie 27 Przypomnij czym są funkcje arcsin(x), arccos(x), podaj ich dziedzinę i przeciwdziedzinę. Zadanie 28 Posługując się funkcjami arcsin(x), arccos(x) przedstaw w postaci trygonometrycznej liczby zespolone: 3 + 4i, 3 + 5i, 2 3i. Zadanie 29 Oblicz (1 + i) 40, (1 3i) 30 Zadanie 30 Wyznacz wszystkie liczby zespolone z takie, że z 6 = 1, przedstaw rozwiązanie na płaszczyźnie zespolonej. Zadanie 31 Wyznacz wszystkie liczby zespolone z takie, że z 5 = 2 2 3i Zadanie 32 Zaproponuj geometryczny sposób potęgowania i wyciągania pierwiastków z liczb zespolonych. Zadanie 33 Udowodnij, że dla dowolnych liczb zespolonych z 1, z 2 zachodzi arg(z 1 z 2 ) = arg(z 1 ) + arg(z 2 ). Zadanie 34 Przypomni wzór e ix =... oblicz e iπ, 4e i π 2, e 3+iπ, e 2+3i znajdź x, y takie, że: ye ix = 1 + i, ye ix = i Zadanie 35 Przedstaw w postaci wykładniczej liczby: 4, 2i, i + 1, i 1, 2 2 3i, 3 3 3i. Zadanie 36 Kożystając z postaci wykładniczej oblicz: (1 + i) 20, (2 2 3i) 60 Zadanie Przedstaw liczby zespolone i, 1 + i w postaci e a+bi 2. oblicz: i i, (i + 1) i 1 4

5 Zadanie 38 Wyprowadź wzory 1. sin(4x) 2. cos(nx) Zadanie 39 Niech n N. Pokaż, że zbiór {z C : z n = 1}, wraz z mnożeniem liczb zespolonych stanowi grupę. Wielomiany. Zadanie Wykonaj dzielenie wielomianu x 3 + 4x 2 + 6x + 1 przez wielomian 2x Bez wykonywania dzielenia sprawdź, że welomian x 5 x 4 + x 3 x 2 + x 1 jest podzielny przez x 1 Zadanie 41 Reszta z dzielenia wielomianu f(x) przez x 1 jest równa 3, a reszta z dzielenia f(x) przez x 4 jest równa 5. wyznacz resztę z dzielenia wielomianu f(x) przez (x 1)(x 4). Zadanie 42 Wyznacz krotność pierwiastka x 0 wielomianu f(x): 1. f(x) = (x 1)(x 2)(x 1)(x 2 1), x 0 = 1 2. f(x) = 3x 5 + 2x 4 + x 3 10x 8, x 0 = 1 Zadanie 43 Wyznacz wymierne pierwiastki wielomianu 15x 4 11x x 2 11x + 2 Zadanie 44 Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu 2x 4 + 4x 3 8x 2 20x 10 Zadanie Jaki jest najniższy stopień wielomianu o współczynnkiach zespolonych mającego podwójny pierwiastek 1 + i, oraz dwa pojedyncze pierwiastki i i 1? Podaj przykład takiego wielomianu. 2. Jaki jest najniższy stopień wielomianu o współczynnkiach rzeczywiswtych mającego podwójny pierwiastek 1 + i, oraz dwa pojedyncze pierwiastki i i 1? Podaj przykład takiego wielomianu. Zadanie 46 Wyprowadź wzory Viete a dla wielomianów stopni 3 i 4. Zadanie 47 Udowodnij, że suma pierwastków n-tego stopnia z 1 wynosi zero. Zadanie 48 Udowodnij, że każda liczba zespolona jest pierwiastkiem niezerowego wielomianu o współczynnikach rzeczywistych. Zadanie 49 Znajdź niezerowy wielomian o współczynnikach całkowitych którego pierwiastkiem jest liczba Zadanie 50 Wyznacz wielomian f(x) taki, że f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 7. Zadanie 51 Przedstaw wielomian x jako iloczyn wielomianów o współczynnikach rzeczywistych stopnia nie większego niż dwa. 5

6 Zadanie 52 Przedstaw wielomian x jako iloczyn wielomianów o współczynnikach rzeczywistych stopnia nie większego niż dwa. Zadanie 53 Udowodnij, że dla dowolnych liczb zespolonych z 1, z 2 zachodzi z 1 + z 2 z 1 + z 2. Zadanie 54 Przypomnij definicję funkcji wymiernej, podaj przykłady, przedstaw funkcję f(x) = x5 +3x 3 +2x 2 +1 jako sumę wielomianu i funkcji wymiernej, której licznik x 2 +x+2 ma stopień mniejszy niż stopień mianownika. Przypomnij które funkcje wymierne nazywamy ułamkami prostymi, podaj przykła- Zadanie 55 dy, przedstaw funkcję f(x) = 2 x 2 4 jako sumę ułamków prostych. Zadanie 56 Przedstaw jako sumę ułamków prostych następujące funkcje wymierne:. x + 1 x 2 3x + 2, x x 2 + 2x + 1, 1 x 3 x 2 + x 1, 2 x 4 + 2x Geometria. Zadanie 57 Wyznacz współrzędne wektora którego początek i koniec leżą w punktach A = (3, 7), B = (1, 4). Podaj przykład innego wektora o tych samych współrzędnych, oblicz jego długość. Wykonaj działanie [1, 2, 7] + 3[3, 4, 1] 2[1, 2, 1]. Wyznacz początek wektora o współrzędnych [3, 7, 1] którego koniec leży w punkcie (1, 3, 2). Oblicz [1, 2, 3] [1, 3, 2], [2, 7] [14, 4] Jaki jest związek iloczynu skalarnego z prostopadłością wektorów. Zadanie 58 Wyznacz zbiór wszystkich wektorów o początku w punkcie (1, 2) prostopadłych do wektora [3, 4]. Zadanie 59 Wyznacz rzut wektora [2, 1, 4] na wektor [1, 1, 1]. Zadanie 60 Podaj wzór łączący kąt między wektorami z iloczynem skalarnym. Podaj kąt między wektorami [2, 3, 4], [2, 1, 1]. Zadanie 61 Niech A = (2, 4), B = (7, 8). Znajdź środek odcinka AB. Znajdź punkt dzielący odcinek AB w stosunku 3 : 4. Zadanie 62 Trzy wierzchołki pewnego równoległoboku leżą w punktach o współrzędnych: (1, 1, 2), (1, 6, 1), (3, 2, 5). Oblicz współrzędne czwartego wierzchołka. 6

7 Zadanie 63 Wytłumacz czym są postać normalna, parametryczna i kierunkowa prostej. Podaj przykłady. Zadanie 64 Wyznacz postać kierunkową i parametryczną prostej {(2t + 1, 3t + 2) : t R}. Zadanie 65 Wyznacz postać normalną i parametryczną prostej o równaniu y = 3x + 7. Zadanie 66 Znajdź współrzędne wektora prostopadłego do prostej o równaniu y = 2x + 4. Podaj odległość punktu (1, 2) od płaszczyzny o równaniu x + 2y + 2 = 0. Obliczenia. Zadanie 67 Wyjaśnij na czym polega metoda elininacji Gaussa rozwiązując układ równań: { x + 2y = 5 x y = 9 Zadanie 68 Rozwiąż układ równań metodą eliminacji Gaussa. 2x + 3y + z = 5 x + y + 2z = 9 4x + 5y 3z = 9, 2x + 4y 3z = 1 3x + 4y + z = 4 3x + 6y 5z = 0 Zadanie 69 Wyznacz wszystkie rozwiązania układu równań. { 2x + 3y + z = 5 4x + 5y 3z = 9 Zadanie 70 Oblicz wyznaczniki macierzy stosując metodę Sarrusa [ ] , Zadanie 71 Oblicz wyznaczniki macierzy stosując metodę Laplace a. [ ] , 5 5 3, Zadanie 72 Stosując wzory Cramera rozwiąż układ równań: x + 3y + z = 5 x + 2y + z = 3 4x + y 3z = 3, 2x + 3y 3z = 2 x + 2y + z = 2 3x + y 4z = 0 Zadanie 73 Co się stanie z wyznacznikiem macierzy jeśli: zamienimy miejscami dwa wiersze (dwie kolumny), pomnożymy kolumnę przez 5, dodamy do pewnego wiersza wielokrotość innego? 7

8 Zadanie 74 Wyjaśnij czym jest orientacja uporządkowanej pary wektorów na płaszczyźnie, wyjaśnij czym jest orientacja uporządkowanej trójki wektorów w przestrzeni, ustal orientacje trójki wektorów(1, 2, 3), (3, 4, 5), (2, 1, 1), porównaj orientacje trójek ((1, 2, 3), (3, 4, 5), (2, 1, 1)), ((1, 2, 3), (2, 1, 1), (3, 4, 5)), oraz (k(1, 2, 3), (3, 4, 5), (2, 1, 1 grzie k liczba rzeczywista. Zadanie 75 Przypomnij jak liczymy iloczyn wektorowy, podaj interpretację geometryczną iloczynu wektorowego, Wyznacz weko tr prostopadły do płaszczyzny wektorów: (1, 2, 3), (3, 3, 5). Zadanie 76 Udowodnij, że niezdegenerowany trójkąt którego wierzchołki leżą w punktach o całkowitych współrzędnych ma pole nie mniejsze niż 1 2. Macierze Zadanie 77 Oblicz: , [ ] , 4 1 [ ] [ ] Zadanie 78 Napisz przykład macierzy wymiaru [a ij ] wymiaru 4 5 nad liczbami rzeczywistymi. Podaj następujące jej elementy a 1,2, a 3,3, a 4,5 Niech A R n m, B R k l. Dla jakich m, n, k, l wykonalne są działania A + B, B + A, A B, AB, BA, ra, gdzie ostatnie działanie jest mnożeniem przez skalar? Zadanie 79 Czy dodawanie macierzy jest łączne i przemienne, czy mnożenie macierzy jest łączne i przemienne? Podaj odpowiednie przykłady. Zadanie 80 Udowodnij łączność mnożenia macierzy rozmiary 2 2. Zadanie 81 n. Podaj element neutralny na mnożenie w zbiorze macierzy kwadratowych rozmiaru Zdefiniuj czym jest macierz odwrotna. Wyznacz macierz odwrotną do macierzy [ ] Zadanie 82 Dla jakich rozmiarów macierzy A, B, C możliwe są obliczenia ABA+CAC, AB +BC + CA Zadanie 83 Przypomnij kiedy macierz nazywamy diagonalną, górnotrójkątną, trójkątną Wykonaj obliczenia i sformułuj odpowiednią hipotezę , ,

9 2 0 0 Zadanie 84 Oblicz , Zadanie 85 Niech A = Przestrzenie liniowe. [ ] [ ] [ ] Oblicz A Zadanie 86 Podaj definicję przestrzeni liniowej. Podaj kilka przykładów przestrzeni liniowych. Niech v, w elementy przestrzeni nad ciałem K, oraz k, l K. Które działania w wyrażeniu (k + kl)(kv + lw) są działaniami ciała. Niech v, w elementy przestrzeni nad ciałem K, oraz k, l K. Pozbądź się nawiasów w wyrażeniu (k + l)(v + w). Czy każdy wektor przestrzeni liniowej ma wektor przeciwny? Oblicz 0v,1v, ( 1)v. Czy grupa S 10 może być przestrzenią liniową nad pewnym ciałem? Zadanie 87 Udowodnij, że zbiór macierzy nad ciałem K ustalonego wymiaru ze standardowym dodawaniem, jest przestrzenią liniową nad K. Zadanie 88 Udowodnij, że zbiór wielomianów o wspłóczynnikach z ciałem K z działaniem dodawania wielomianów jest przestrzenią liniową nad K. Zadanie 89 Podaj definicje podprzestrzen liniowej. Opisz geometrycznie podprzestrzenie przestrzeni liniowej R 3. Pokaż, że zbiór {(x, y, 0) : x, y R} jest podprzestrzenią przestrzeni R 3. Pokaż, że zbiór {(x, y, z) : x + y + 2z = 0} jest podprzestrzenią przestrzeni R 3. Czy zbiór {(x, y, z) : x + y + 2z = 1} jest podprzestrzenią przestrzeni R 3. Czy zbiór {(x, y, z) : x, y, z > 0} jest podprzestrzenią przestrzeni R 3. Zadanie 90 Pokaż, że wielomiany o współczynnikach z R stopnia nie więkrzego niż n są podprzestrzenią liniową przestrzeni wielomianów R[X] Zadanie 91 Pokaż, że zbiór {(x, y, z, t) R 4 : x + 2y = 0, z t = 0} jest podprzestrzenią przestrzeni R 4 Zadanie 92 Podaj otoczkę liniową zbioru {(1, 0, 0), (0, 1, 0)} w przestrzeni R 3. Opisz zbiór wektorów przestrzeni R 4. generowany przez wektory (1, 2, 3, 4), (2, 3, 4, 5). Zadanie 93 Wektory [3, 2, 5], [0, 1, 1] przestrzeni liniowej R 3 wektorów: przedstaw jako kombinacje liniowe 9

10 1. [1, 2, 3], [1, 0, 1], [0, 2 1] 2. [1, 2, 3], [1, 0, 1], [ 1, 2, 1] Zadanie 94 Podaj definicje podzbioru liniowo niezależnego. Czy wektory [1, 0, 0], [0, 0, 1] są liniowo niezależne? Uzasadnij, że wektory[1, 0], [01], [3, 4] są liniowo zależne. Kiedy podzbiór liniowo niezależny jest bazą? Zadanie 95 Zbadaj liniową niezależność następujących zbiorów; 1. [1, 2, 3], [1, 0, 1], [0, 2, 1] w R x 3 + x 2 + x + 1, x 3 + x 2 + x 1, x 3 + x 2 x 1, x 3 x 2 x 1 w R[X]. Zadanie 96 Znajdź liniowo niezależny podzbiór zbioru : {[1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 2], [2, 2, 2, 5], [1, 2, 1, 2]}. Zadanie 97 Pokaż, że wektory [1, 0, 0], [1, 1, 0], [1, 1, 1] stanowi bazę przestrzeni R 3. Zadanie 98 Znajdź bazę i wymiar następującej podprzestrzeni liniowej, {[x, y, z] : 4x y + 2z = 0}. Zadanie 99 Znajdź bazę i wymiar następującej podprzestrzeni liniowej, {f R[X] : f = 0}. Zadanie 100 Znajdź bazę i wymiar następującej podprzestrzeni liniowej rozpiętej na wektorach {[1, 0, 1, 0], [2, 1, 2, 1] Funkcje liniowe liniowe Zadanie 101 Podaj definicję funkcji liniowej. Podaj kilka przykładów funkcji liniowych. które z podanych funkcji są liniowe: f(x) = 2x, g(x) = 3x + 1, h(x) = x 2 opisz wykresy funkcji Lin(R, R) opisz wykresy funkcji Lin(R 2, R) Zadanie 102 Sprawdź, że podane funkcje są liniowe: 1. f(x, y, z, t) = x Lin(R 4, R) 2. f(x, y, z, t) = (x, y, z) Lin(R 4, R 3 ) 3. f(x, y, z, t) = (x + y + z + t) Lin(R 4, R) 4. f(x, y, z, t) = (2x + 3y + z, 4y + z t) Lin(R 4, R 2 ) Zadanie 103 Wyznacz macierze funkcji liniowych z poprzedniego zadania Zadanie 104 Wyraź wzorem funkcję liniową daną macierzą :

11 Zadanie 105 Dla pewnej funkcji liniowej g Lin(R 2, R) zachodzi g(0, 1) = 3, g(1, 0) = 5 podaj wzór funkcji g Dla pewnej funkcji liniowej f Lin(R 3, R 2 ) zachodzi f(1, 2, 0) = (1, 2), f(2, 3, 0) = (0, 1), f(1, 2, 3) = (2, 1). Podaj macierz funkcji f Zadanie 106 podaj definicję jądra i obrazu funkcji liniowej, wyznacz jądro i obraz funkcji liniowych z zadania 2, podaj zależność między wymiarem jądra i obrazu funkcji liniowej, sprawdź jej poprawność na przykładach z zadania 2. Zadanie 107 Wyznacz jądro i obraz funkcji f Lin(Z n 2, Z 2 ) danej wzorem f(x 1, x 2,..., x n ) = x 1 + x x n. Wyznach ich wymiary i moce. Zadanie 108 Oblicz Lin(Z k 7, Z l 7). Zadanie 109 Wyznacz liczbę izomorfizmów liniowych w zbiorze Lin(Z k 7, Z k 7). Wyznaczniki Zadanie 110 Oblicz wyznaczniki macierzy stosując metodę Sarrusa [ ] [ ] ,, 5 5 3, Zadanie 111 Przypomnij na przykładzie metodę Laplace a obliczania wyznacznika. Dla jakiego wymiaru macierzy można ją stosować? Zadanie 112 Oblicz wyznaczniki macierzy stosując metodę Laplace a , Zadanie 113 Oblicz wyznaczniki macierzy , , Zadanie 114 Oblicz wyznaczniki macierzy , Zadanie 115 Niech A = Oblicz det(a A T )

12 Zadanie 116 Oblicz wyznaczniki macierzy Zadanie 117 Niech A = , [ ] [ ] [ ] Oblicz det(a ) Zadanie 118 Oblicz wyznaczniki , Zadanie 119 Stosując operacje elementarne oblicz wyznaczniki macierzy: , 2 1 2, Zadanie 120 Uzadadnij, że jeśli macierz kwadratowa ma dwie jednakowe kolumny (wiersze), to jej wyznacznik jest równy zero. Odwracanie macierzy, układy równań Zadanie 121 Wyjaśnij czym są operacje elementarne na wierszach macierzy. Podaj przykłady. Zadanie 122 Za pomocą operacji elementarnych na wierszach przekształć macierze do postaci górnotrójkątnej , Zadanie 123 Oblicz macierz odwrotną do macierzy: [ ] [ ] , Zadanie 124 rozwiąż układ równań za pomocą macierzy odwrotnej. { x + 2y = 5 x y = 9 Zadanie 125 Wyjaśnij związek między wyznacznikiem macierzy a istnieniem macierzy odwrotnej. Jak nazywamy macierz kwadratową o niezerowym wyznaczniku? Zadanie 126 Wyznacz macierze odwrotne rozwiązując odpowiedni układ równań. [ ] [ ] ,,

13 Zadanie 127 Wyznacz macierze odwrotne stosując metodę operacji elementarnych. [ ] [ ] ,, 5 5 3, Zadanie 128 Wyznacz macierze odwrotne stosując metodę dopełnień algebraicznych , Zadanie 129 Uzasadnij, że dla nieosobliwych macierzy kwadratowych A, B zachodzi (AB) 1 = B 1 A 1 Zadanie 130 Wyznacz macierz odwrotną , Zadanie 131 Uzadadnij, że jeśli macierz kwadratowa mająca dwie jednakowe kolumny (wiersze) jest nieodwracalna. Układy równań. Zadanie 132 Przypomnij metodę Cramera rozwiązywania układów równań. Podaj warunki na liczbę rozwiązań układu. Zadanie 133 Zbadaj rozwiązania układu równań w zależności od parametru a. ax + 3y + z = 5 x + y + 2z = 9 4x + 5y 3z = 9, 2x + ay 3z = 1 3x + 4y + z = 4 3x + 6y 5z = 0 Zadanie 134 Zapisz za pomocą macierzy rozszerzonej układy równań. 2x + 3y + 4z = 3 4x + 3y + 2z = 9 4x + 2y 7z = 9, x + 4y 3z = 12 3x + 6y + 5z = 11 5x + y 5z = 7 Zadanie 135 Wyjaśnij na czym polega metoda elininacji Gaussa rozwiązując układ równań: { x + 2y = 5 x y = 9 Zadanie 136 rozwiąż układ równań metodą eliminacji Gaussa. 2x + 3y + z = 5 x + y + 2z = 9 4x + 5y 3z = 9, 2x + 4y 3z = 1 3x + 4y + z = 4 3x + 6y 5z = 0 13

14 Zadanie 137 Wyznacz zbiór rozwiązań układu równań { 2x + 3y + z = 5 4x + 5y 3z = 9 Zadanie 138 rozwiąż układ równań. x + 3y + z = 5 4x + y 3z = 3 x + 2y + z = 2, x + 2y + z = 3 2x + 3y 3z = 2 3x + y 4z = 0 Zadanie 139 Zapisz macierzowo układ równań. { 7x + 2y = 15 2x 3y = 11 Zadanie 140 Jakiemu układowi równań odpowiada równanie macierzowe: [ ] [ ] [ ] 1 2 x 7 = 4 5 y 8 Krzysztof Majcher 14

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami:

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: Lista Algebra z Geometrią Analityczną Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: (N, ), (Z, +) (Z, ), (R, ), (Q \ {}, ) czym jest element neutralny i przeciwny w grupie?,

Bardziej szczegółowo

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Zapisz za pomocą spójników logicznych i kwantyfikatorów: x jest większe niż 6 lub mniejsze niż 4

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Zapisz za pomocą spójników logicznych i kwantyfikatorów: x jest większe niż 6 lub mniejsze niż 4 Lista Algebra z Geometrią Analityczną Zadanie 1 Zapisz za pomocą spójników logicznych i kwantyfikatorów: x jest większe niż 6 lub mniejsze niż 4 jeżeli x jest podzielne przez 4 to jest podzielne przez

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki Spis treści strona główna 1 Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 2 Geometria analityczna w R 2 Liczby zespolone 4 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie Spis treści I Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 II Geometria analityczna w R 2 4 III Liczby zespolone 5

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści I Zadania Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna Geometria analityczna na płaszczyźnie Liczby zespolone 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA,

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, MAT00405 PRZEKSZTAL CANIE WYRAZ EN ALGEBRAICZNYCH, WZO R DWUMIANOWY NEWTONA Uprościć podane wyrażenia 7; (b) ( 6)( + ); (c) a 5 6 8a ; (d) ( 5 )( 5 + ); (e) ( 45x 4 y

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści 1 Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna 1 Geometria analityczna w R 3 3 Liczby zespolone

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone i

1. Liczby zespolone i Zadania podstawowe Liczby zespolone Zadanie Podać część rzeczywistą i urojoną następujących liczb zespolonych: z = ( + 7i)( + i) + ( 5 i)( + 7i), z = + i, z = + i i, z 4 = i + i + i i Zadanie Dla jakich

Bardziej szczegółowo

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i +

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i + Teoria na egzamin z algebry liniowej Wszystkie podane pojęcia należy umieć określić i podać pprzykłady, ewentualnie kontrprzykłady. Ponadto należy znać dowody tam gdzie to jest zaznaczone. Liczby zespolone.

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki Spis treści 0 Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 2 2 1 Geometria analityczna w R 2 3 3 3 2 Liczby zespolone 4 4 4 3

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne Rozdział 13 Zadania egzaminacyjne Egzamin z algebry liniowej AiR termin I 03022011 Zadanie 1 Wyznacz sumę rozwiązań równania: (8z + 1 i 2 2 7 iz 4 = 0 Zadanie 2 Niech u 0 = (1, 2, 1 Rozważmy odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

Lista nr 1 - Liczby zespolone

Lista nr 1 - Liczby zespolone Lista nr - Liczby zespolone Zadanie. Obliczyć: a) ( 3 i) 3 ( 6 i ) 8 c) (+ 3i) 8 (i ) 6 + 3 i + e) f*) g) ( 3 i ) 77 ( ( 3 i + ) 3i 3i h) ( + 3i) 5 ( i) 0 i) i ( 3 i ) 4 ) +... + ( 3 i ) 0 Zadanie. Przedstawić

Bardziej szczegółowo

Lista. Przestrzenie liniowe. Zadanie 1 Sprawdź, czy (V, +, ) jest przestrzenią liniową nadr :

Lista. Przestrzenie liniowe. Zadanie 1 Sprawdź, czy (V, +, ) jest przestrzenią liniową nadr : Lista Przestrzenie liniowe Zadanie 1 Sprawdź, czy (V, +, ) jest przestrzenią liniową nadr : V = R[X], zbiór wielomianów jednej zmiennej o współczynnikach rzeczywistych, wraz ze standardowym dodawaniem

Bardziej szczegółowo

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018

DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 DB Algebra liniowa semestr zimowy 2018 SPIS TREŚCI Teoria oraz większość zadań w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie książek: 1 G Banaszak, W Gajda, Elementy algebry liniowej cz I, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią

Algebra liniowa z geometrią Algebra liniowa z geometrią Maciej Czarnecki 15 stycznia 2013 Spis treści 1 Geometria płaszczyzny 2 1.1 Wektory i skalary........................... 2 1.2 Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych.........

Bardziej szczegółowo

1 Macierze i wyznaczniki

1 Macierze i wyznaczniki 1 Macierze i wyznaczniki 11 Definicje, twierdzenia, wzory 1 Macierzą rzeczywistą (zespoloną) wymiaru m n, gdzie m N oraz n N, nazywamy prostokątną tablicę złożoną z mn liczb rzeczywistych (zespolonych)

Bardziej szczegółowo

Macierze. Rozdział Działania na macierzach

Macierze. Rozdział Działania na macierzach Rozdział 5 Macierze Funkcję, która każdej parze liczb naturalnych (i, j) (i 1,..., n; j 1,..., m) przyporządkowuje dokładnie jedną liczbę a ij F, gdzie F R lub F C, nazywamy macierzą (rzeczywistą, gdy

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Układy równań i ich macierze. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego.

Treść wykładu. Układy równań i ich macierze. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. . Metoda eliminacji. Treść wykładu i ich macierze... . Metoda eliminacji. Ogólna postać układu Układ m równań liniowych o n niewiadomych x 1, x 2,..., x n : a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21

Bardziej szczegółowo

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ...

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ... Wykład 15 Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem i niech α 1, α 2,, α n, β K. Równanie: α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n = β z niewiadomymi x 1, x 2,, x n nazywamy równaniem liniowym. Układ: a 21 x

Bardziej szczegółowo

Wektory i wartości własne

Wektory i wartości własne Treść wykładu Podprzestrzenie niezmiennicze... Twierdzenie Cayley Hamiltona Podprzestrzenie niezmiennicze Definicja Niech f : V V będzie przekształceniem liniowym. Podprzestrzeń W V nazywamy niezmienniczą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY AUTOMATYKI. MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach.

PODSTAWY AUTOMATYKI. MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI Katedra Inżynierii Systemów Sterowania PODSTAWY AUTOMATYKI MATLAB - komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich - podstawowe operacje na liczbach i macierzach.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Macierze. a 11 a a 1m a 21 a a 2m... a n1 a n2... a nm

Rozdział 5. Macierze. a 11 a a 1m a 21 a a 2m... a n1 a n2... a nm Rozdział 5 Macierze Funkcję, która każdej parze liczb naturalnych (i,j) (i = 1,,n;j = 1,,m) przyporządkowuje dokładnie jedną liczbę a ij F, gdzie F = R lub F = C, nazywamy macierzą (rzeczywistą, gdy F

Bardziej szczegółowo

Wektory i wartości własne

Wektory i wartości własne Treść wykładu Podprzestrzenie niezmiennicze Podprzestrzenie niezmiennicze... Twierdzenie Cayley Hamiltona Podprzestrzenie niezmiennicze Definicja Niech f : V V będzie przekształceniem liniowym. Podprzestrzeń

Bardziej szczegółowo

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3 ZESTAW I 1. Rozwiązać równanie. Pierwiastki zaznaczyć w płaszczyźnie zespolonej. z 3 8(1 + i) 3 0, Sposób 1. Korzystamy ze wzoru a 3 b 3 (a b)(a 2 + ab + b 2 ), co daje: (z 2 2i)(z 2 + 2(1 + i)z + (1 +

Bardziej szczegółowo

1 Działania na zbiorach

1 Działania na zbiorach Algebra liniowa z geometrią /4 Działania na zbiorach Zadanie Czy działanie : R R R określone wzorem (x x ) (y y ) := (x y x y x y + x y ) jest przemienne? Zadanie W dowolnym zbiorze X określamy działanie

Bardziej szczegółowo

Macierze i Wyznaczniki

Macierze i Wyznaczniki dr Krzysztof Żyjewski MiBM; S-I 0.inż. 0 października 04 Macierze i Wyznaczniki Kilka wzorów i informacji pomocniczych: Definicja. Iloczynem macierzy A = [a ij m n, i macierzy B = [b ij n p nazywamy macierz

Bardziej szczegółowo

15. Macierze. Definicja Macierzy. Definicja Delty Kroneckera. Definicja Macierzy Kwadratowej. Definicja Macierzy Jednostkowej

15. Macierze. Definicja Macierzy. Definicja Delty Kroneckera. Definicja Macierzy Kwadratowej. Definicja Macierzy Jednostkowej 15. Macierze Definicja Macierzy. Dla danego ciała F i dla danych m, n IN funkcję A : {1,...,m} {1,...,n} F nazywamy macierzą m n ( macierzą o m wierszach i n kolumnach) o wyrazach z F. Wartość A(i, j)

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zadania z algebry liniowej - sem. I Przestrzenie liniowe, bazy, rząd macierzy

Zadania z algebry liniowej - sem. I Przestrzenie liniowe, bazy, rząd macierzy Zadania z algebry liniowej - sem I Przestrzenie liniowe bazy rząd macierzy Definicja 1 Niech (K + ) będzie ciałem (zwanym ciałem skalarów a jego elementy nazywać będziemy skalarami) Przestrzenią liniową

Bardziej szczegółowo

1 Działania na macierzach

1 Działania na macierzach 1 Działania na macierzach Dodawanie macierzy Dodawać można tylko macierze o tych samych wymiarach i robi to się następująco: [ 1 3 4 5 6 ] + [ 0 3 1 3 7 8 ] = [1 + 0 + 3 3 + 1 4 3 5 + 7 6 + 8 ] = [1 5

Bardziej szczegółowo

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B 1. Dla macierzy a) A = b) A = c) A = d) A = 3 1 + i 1 i i i 0 i i 0 1 + i 1 i 0 0 0 0 1 0 1 0 1 + i 1 i Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: A, X = B. Obliczyć pierwiaski z macierzy: A =

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Lista zadań dla kursów mających ćwiczenia co dwa tygodnie. Zadania po symbolu potrójne karo omawiane są na ćwiczeniach rzadko, ale warto też poświęcić im nieco uwagi. Przy

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometria. - zadania Rok akademicki 2010/2011

Algebra liniowa z geometria. - zadania Rok akademicki 2010/2011 1 GEOMETRIA ANALITYCZNA 1 Wydział Fizyki Algebra liniowa z geometria - zadania Rok akademicki 2010/2011 Agata Pilitowska i Zbigniew Dudek 1 Geometria analityczna 1.1 Punkty i wektory 1. Sprawdzić, czy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana. a b c d a a b c d b b d a c c c a d b d d c b a

Informatyka Stosowana. a b c d a a b c d b b d a c c c a d b d d c b a Działania na zbiorach i ich własności Informatyka Stosowana 1. W dowolnym zbiorze X określamy działanie : a b = b. Pokazać, że jest to działanie łączne. 2. W zbiorze Z określamy działanie : a b = a 2 +

Bardziej szczegółowo

DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018

DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018 DB Algebra liniowa 1 semestr letni 2018 Teoria oraz większość zadań w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie książek: 1 G Banaszak, W Gajda, Elementy algebry liniowej cz I, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,

Bardziej szczegółowo

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa SIMR 06/07, Analiza, wykład, 07-0- Przestrzeń wektorowa Przestrzeń wektorowa (liniowa) - przestrzeń (zbiór) w której określone są działania (funkcje) dodawania elementów i mnożenia elementów przez liczbę

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometria

Algebra liniowa z geometria Algebra liniowa z geometria Materiały do ćwiczeń Zespół matematyków przy WEEiA Spis treści 1 Macierze i wyznaczniki 5 11 Macierze i ich rodzaje 5 12 Operacje na macierzach 6 13 Wyznacznik macierzy 8 14

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie wektorowe

Przestrzenie wektorowe Rozdział 4 Przestrzenie wektorowe Rozważania dotyczące przestrzeni wektorowych rozpoczniemy od kilku prostych przykładów. Przykład 4.1. W przestrzeni R 3 = {(x, y, z) : x, y, z R} wprowadzamy dwa działania:

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią Lista 1 - Liczby zespolone

Algebra z geometrią Lista 1 - Liczby zespolone Algebra z geometrią Lista 1 - Liczby zespolone 1. Oblicz a) (1 + i)(2 i); b) (3 + 2i) 2 ; c) (2 + i)(2 i); d) (3 i)/(1 + i); e) (1 + i 3)/(2 + i 3); f) (2 + i) 3 ; g) ( 3 i) 3 ; h) ( 2 + i 3) 2 2. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA M1 Nazwa w języku angielskim ALGEBRA M1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Indukcja matematyczna Zadanie. Zapisać, używając symboli i, następujące wyrażenia (a) n!; (b) sin() + sin() sin() +... + sin() sin()... sin(n); (c) ( + )( + /)( + / + /)... ( + / + / +... + /R). Zadanie.

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ. 1. Ciała

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ. 1. Ciała ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ WSHE, O/K-CE 1. Ciała Definicja 1. Układ { ; 0, 1; +, } złożony ze zbioru, dwóch wyróżnionych elementów 0, 1 oraz dwóch działań +:, : nazywamy ciałem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Liczby zespolone

Rozdział 2. Liczby zespolone Rozdział Liczby zespolone Zbiór C = R z działaniami + oraz określonymi poniżej: x 1, y 1 ) + x, y ) := x 1 + x, y 1 + y ), 1) x 1, y 1 ) x, y ) := x 1 x y 1 y, x 1 y + x y 1 ) ) jest ciałem zob rozdział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Maciej Grzesiak Podstawowe struktury algebraiczne 1. Wprowadzenie Przedmiotem algebry było niegdyś przede wszystkim rozwiązywanie równań. Obecnie algebra staje się coraz bardziej nauką o systemach matematycznych.

Bardziej szczegółowo

, A T = A + B = [a ij + b ij ].

, A T = A + B = [a ij + b ij ]. 1 Macierze Jeżeli każdej uporządkowanej parze liczb naturalnych (i, j), 1 i m, 1 j n jest przyporządkowana dokładnie jedna liczba a ij, to mówimy, że jest określona macierz prostokątna A = a ij typu m

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA Semestr 1 Rok akad / ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw Przedstaw w postaci algebraicznej liczby zespolone: (3 + 2j)(5 2j),

ELEKTROTECHNIKA Semestr 1 Rok akad / ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw Przedstaw w postaci algebraicznej liczby zespolone: (3 + 2j)(5 2j), ELEKTROTECHNIKA Semestr Rok akad. / 5 ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw. Przedstaw w postaci algebraicznej liczby zespolone: (3 + j)(5 j) 3 j +j (5 + j) (3 + j) 3. Narysuj zbiory punktów na płaszczyźnie: +j

Bardziej szczegółowo

Aby przygotować się do kolokwiów oraz do egzaminów należy ponownie przeanalizować zadania

Aby przygotować się do kolokwiów oraz do egzaminów należy ponownie przeanalizować zadania Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1 Aby przygotować się do kolokwiów oraz do egzaminów należy ponownie przeanalizować zadania rozwiązywane na wykładzie, rozwiązywane na ćwiczeniach, oraz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia 2014 Przestrzeń R k R k = R R... R k razy Elementy R k wektory;

dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia 2014 Przestrzeń R k R k = R R... R k razy Elementy R k wektory; Wykłady 8 i 9 Pojęcia przestrzeni wektorowej i macierzy Układy równań liniowych Elementy algebry macierzy dodawanie, odejmowanie, mnożenie macierzy; macierz odwrotna dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA I SEMESTR ALK (PwZ) 1. Sumy i sumy podwójne : Σ i ΣΣ

MATEMATYKA I SEMESTR ALK (PwZ) 1. Sumy i sumy podwójne : Σ i ΣΣ MATEMATYKA I SEMESTR ALK (PwZ). Sumy i sumy podwójne : Σ i ΣΣ.. OKREŚLENIE Ciąg liczbowy = Dowolna funkcja przypisująca liczby rzeczywiste pierwszym n (ciąg skończony), albo wszystkim (ciąg nieskończony)

Bardziej szczegółowo

1 Logika. 1. Udowodnij prawa logiczne: 3. (p q) (p q) 2. (p q) ( q p) 2. Sprawdź, czy wyrażenie ((p q) r) (p (q r)) jest tautologią.

1 Logika. 1. Udowodnij prawa logiczne: 3. (p q) (p q) 2. (p q) ( q p) 2. Sprawdź, czy wyrażenie ((p q) r) (p (q r)) jest tautologią. Logika. Udowodnij prawa logiczne:. (p q) ( p q). (p q) ( q p) 3. (p q) (p q). Sprawdź czy wyrażenie ((p q) r) (p (q r)) jest tautologią. 3. Zad 3. Sprawdź czy zdanie: Jeżeli liczba a dzieli się przez i

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór.

1.1 Definicja. 1.2 Przykład. 1.3 Definicja. Niech G oznacza dowolny, niepusty zbiór. 20. Definicje i przykłady podstawowych struktur algebraicznych (grupy, pierścienie, ciała, przestrzenie liniowe). Pojęcia dotyczące przestrzeni liniowych (liniowa zależność i niezależność układu wektorów,

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem. Niech n, m N. Równanie liniowe nad ciałem K z niewiadomymi (lub zmiennymi) x 1, x 2,..., x n K definiujemy jako formę zdaniową zmiennej (x 1,..., x n ) K

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. x + 2 = 0.

Liczby zespolone. x + 2 = 0. Liczby zespolone 1 Wiadomości wstępne Rozważmy równanie wielomianowe postaci x + 2 = 0. Współczynniki wielomianu stojącego po lewej stronie są liczbami całkowitymi i jedyny pierwiastek x = 2 jest liczbą

Bardziej szczegółowo

, to liczby γ +δi oraz γ δi opisują pierwiastki z a+bi.

, to liczby γ +δi oraz γ δi opisują pierwiastki z a+bi. Zestaw 1 Liczby zespolone 1 Zadania do przeliczenia Nie będziemy robić na ćwiczeniach S 1 Policz wartość 1 + i + (2 + i)(i 3) 1 i Zadania domowe x y(1 + i) 1 Znajdź liczby rzeczywiste x, y takie, że +

Bardziej szczegółowo

1 Logika (3h) 1.1 Funkcje logiczne. 1.2 Kwantyfikatory. 1. Udowodnij prawa logiczne: 5. (p q) (p q) 6. ((p q) r) (p (q r)) 3.

1 Logika (3h) 1.1 Funkcje logiczne. 1.2 Kwantyfikatory. 1. Udowodnij prawa logiczne: 5. (p q) (p q) 6. ((p q) r) (p (q r)) 3. Logika (3h). Udowodnij prawa logiczne:. (p q) ( p q). (p q) ( p q) 3. (p q) ( q p) 4. (p q) ( p q) 5. (p q) (p q) 6. ((p q) r) (p (q r)) 7. (p q) r (p r) (q r) 8. (p q) (q r) (p r). Sprawdź, czy wyrażenia:.

Bardziej szczegółowo

1. Równania i nierówności liniowe

1. Równania i nierówności liniowe Równania i nierówności liniowe Wykonać działanie: Rozwiązać równanie: ( +x + ) x a) 5x 5x+ 5 = 50 x 0 b) 6(x + x + ) = (x + ) (x ) c) x 0x (0 x) 56 = 6x 5 5 ( x) Rozwiązać równanie: a) x + x = 4 b) x x

Bardziej szczegółowo

1 Macierz odwrotna metoda operacji elementarnych

1 Macierz odwrotna metoda operacji elementarnych W tej części skupimy się na macierzach kwadratowych. Zakładać będziemy, że A M(n, n) dla pewnego n N. Definicja 1. Niech A M(n, n). Wtedy macierzą odwrotną macierzy A (ozn. A 1 ) nazywamy taką macierz

Bardziej szczegółowo

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ Problem Jak rozwiązać podany układ równań? 2x + 5y 8z = 8 4x + 3y z = 2x + 3y 5z = 7 x + 8y 7z = Definicja Równanie postaci a x + a 2 x 2 + + a n x n = b gdzie a, a 2, a

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Liczby zespolone Funkcje elementarne zmiennej zespolonej Wielomiany Macierze i wyznaczniki

Spis treści Wstęp Liczby zespolone Funkcje elementarne zmiennej zespolonej Wielomiany Macierze i wyznaczniki Spis treści Wstęp ii 1 Liczby zespolone 1 1.1 Definicja i działania, liczby sprzężone......................... 1 1.2 Moduł, argument, postać trygonometryczna..................... 2 1.3 Działania na liczbach

Bardziej szczegółowo

Met Me ody numer yczne Wykład ykład Dr inż. Mic hał ha Łanc Łan zon Instyt Ins ut Elektr Elektr echn iki echn i Elektrot Elektr echn olo echn

Met Me ody numer yczne Wykład ykład Dr inż. Mic hał ha Łanc Łan zon Instyt Ins ut Elektr Elektr echn iki echn i Elektrot Elektr echn olo echn Metody numeryczne Wykład 3 Dr inż. Michał Łanczont Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii E419, tel. 4293, m.lanczont@pollub.pl, http://m.lanczont.pollub.pl Zakres wykładu Pojęcia podstawowe Algebra

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 Zał. nr do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1 Matematyka liczby zespolone Wykład 1 Siedlce 5.10.015 Liczby rzeczywiste Zbiór N ={0,1,,3,4,5, } nazywamy zbiorem Liczb naturalnych, a zbiór N + ={1,,3,4, } nazywamy zbiorem liczb naturalnych dodatnich.

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. Magdalena Nowak. 23 marca Uniwersytet Śląski

Liczby zespolone. Magdalena Nowak. 23 marca Uniwersytet Śląski Uniwersytet Śląski 23 marca 2012 Ciało liczb zespolonych Rozważmy zbiór C = R R, czyli C = {(x, y) : x, y R}. W zbiorze C definiujemy następujące działania: dodawanie: mnożenie: (a, b) + (c, d) = (a +

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU Agata Boratyńska Zadania z matematyki Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU. Korzystając z definicji granicy ciągu udowodnić: a) n + n+ = 0 b) n + n n+ = c) n + n a =, gdzie a

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe

Przestrzenie liniowe Rozdział 4 Przestrzenie liniowe 4.1. Działania zewnętrzne Niech X oraz F będą dwoma zbiorami niepustymi. Dowolną funkcję D : F X X nazywamy działaniem zewnętrznym w zbiorze X nad zbiorem F. Przykład 4.1.

Bardziej szczegółowo

1 Elementy logiki i teorii mnogości

1 Elementy logiki i teorii mnogości 1 Elementy logiki i teorii mnogości 11 Elementy logiki Notatki do wykładu Definicja Zdaniem logicznym nazywamy zdanie oznajmujące, któremu przysługuje jedna z dwu logicznych ocen prawda (1) albo fałsz

Bardziej szczegółowo

det[a 1,..., A i,..., A j,..., A n ] + det[a 1,..., ka j,..., A j,..., A n ] Dowód Udowodniliśmy, że: det[a 1,..., A i + ka j,..., A j,...

det[a 1,..., A i,..., A j,..., A n ] + det[a 1,..., ka j,..., A j,..., A n ] Dowód Udowodniliśmy, że: det[a 1,..., A i + ka j,..., A j,... Wykład 14 Wyznacznik macierzy cd Twierdzenie 1 Niech A będzie macierzą kwadratową i niech A i, A j będą dwiema różnymi jej kolumnami, wtedy dla dowolnego k K: det[a 1,, A i,, A j,, A n ] det[a 1,, A i

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory i działania na zbiorach.

1 Zbiory i działania na zbiorach. Matematyka notatki do wykładu 1 Zbiory i działania na zbiorach Pojęcie zbioru jest to pojęcie pierwotne (nie definiuje się tego pojęcia) Pojęciami pierwotnymi są: element zbioru i przynależność elementu

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Nazwa Algebra liniowa z geometrią Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ

ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ ALGEBRA LINIOWA Z ELEMENTAMI GEOMETRII ANALITYCZNEJ WSHE, O/K-CE 10. Homomorfizmy Definicja 1. Niech V, W będą dwiema przestrzeniami liniowymi nad ustalonym ciałem, odwzorowanie ϕ : V W nazywamy homomorfizmem

Bardziej szczegółowo

Pokazać, że wyżej zdefiniowana struktura algebraiczna jest przestrzenią wektorową nad ciałem

Pokazać, że wyżej zdefiniowana struktura algebraiczna jest przestrzenią wektorową nad ciałem Zestaw zadań 9: Przestrzenie wektorowe. Podprzestrzenie () Wykazać, że V = C ze zwykłym dodawaniem jako dodawaniem wektorów i operacją mnożenia przez skalar : C C C, (z, v) z v := z v jest przestrzenią

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Łukasz Wojciechowski marca 00 Dany jest układ m równań o n niewiadomych postaci: a x + a x + + a n x n = b a x + a x + + a n x n = b. a m x + a m x +

Bardziej szczegółowo

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych 5. Rozwiązywanie układów równań liniowych Wprowadzenie (5.1) Układ n równań z n niewiadomymi: a 11 +a 12 x 2 +...+a 1n x n =a 10, a 21 +a 22 x 2 +...+a 2n x n =a 20,..., a n1 +a n2 x 2 +...+a nn x n =a

Bardziej szczegółowo

Baza w jądrze i baza obrazu ( )

Baza w jądrze i baza obrazu ( ) Przykład Baza w jądrze i baza obrazu (839) Znajdź bazy jądra i obrazu odwzorowania α : R 4 R 3, gdzie α(x, y, z, t) = (x + 2z + t, 2x + y 3z 5t, x y + z + 4t) () zór ten oznacza, że α jest odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe

Przestrzenie liniowe ALGEBRA LINIOWA 2 Wydział Mechaniczny / AIR, MTR Semestr letni 2009/2010 Prowadzący: dr Teresa Jurlewicz Przestrzenie liniowe Uwaga. W nawiasach kwadratowych podane są numery zadań znajdujących się w podręczniku

Bardziej szczegółowo

3. Wykład Układy równań liniowych.

3. Wykład Układy równań liniowych. 31 Układy równań liniowych 3 Wykład 3 Definicja 31 Niech F będzie ciałem Układem m równań liniowych o niewiadomych x 1,, x n, m, n N, o współczynnikach z ciała F nazywamy układ równań postaci: x 1 + +

Bardziej szczegółowo

Projekt Informatyka przepustką do kariery współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Informatyka przepustką do kariery współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia 1 Pewne funkcje - funkcja liniowa dla gdzie -funkcja kwadratowa dla gdzie postać kanoniczna postać iloczynowa gdzie równanie kwadratowe pierwiastki równania kwadratowego: dla dla wzory Viete a

Bardziej szczegółowo

Układy równań i nierówności liniowych

Układy równań i nierówności liniowych Układy równań i nierówności liniowych Wiesław Krakowiak 1 grudnia 2010 1 Układy równań liniowych DEFINICJA 11 Układem równań m liniowych o n niewiadomych X 1,, X n, nazywamy układ postaci: a 11 X 1 + +

Bardziej szczegółowo

Funkcje analityczne. Wykład 2. Płaszczyzna zespolona. Paweł Mleczko. Funkcje analityczne (rok akademicki 2017/2018)

Funkcje analityczne. Wykład 2. Płaszczyzna zespolona. Paweł Mleczko. Funkcje analityczne (rok akademicki 2017/2018) Funkcje analityczne Wykład 2. Płaszczyzna zespolona Paweł Mleczko Funkcje analityczne (rok akademicki 2017/2018) Plan wykładu W czasie wykładu omawiać będziemy różne reprezentacje płaszczyzny zespolonej

Bardziej szczegółowo

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami:

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami: 9 Wykład 9: Przestrzenie liniowe i podprzestrzenie Definicja 9 Niech F będzie ciałem Algebrę (V, F, +, ), gdzie V, + jest działaniem w zbiorze V zwanym dodawaniem wektorów, a jest działaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia liniowe

Przekształcenia liniowe Przekształcenia liniowe Zadania Które z następujących przekształceń są liniowe? (a) T : R 2 R 2, T (x, x 2 ) = (2x, x x 2 ), (b) T : R 2 R 2, T (x, x 2 ) = (x + 3x 2, x 2 ), (c) T : R 2 R, T (x, x 2 )

Bardziej szczegółowo

LICZBY ZESPOLONE. 1. Wiadomości ogólne. 2. Płaszczyzna zespolona. z nazywamy liczbę. z = a + bi (1) i = 1 lub i 2 = 1

LICZBY ZESPOLONE. 1. Wiadomości ogólne. 2. Płaszczyzna zespolona. z nazywamy liczbę. z = a + bi (1) i = 1 lub i 2 = 1 LICZBY ZESPOLONE 1. Wiadomości ogólne DEFINICJA 1. Liczba zespolona z nazywamy liczbę taką, że a, b R oraz i jest jednostka urojona, definiowaną następująco: z = a + bi (1 i = 1 lub i = 1 Powyższą postać

Bardziej szczegółowo

Definicja macierzy Typy i właściwości macierzy Działania na macierzach Wyznacznik macierzy Macierz odwrotna Normy macierzy RACHUNEK MACIERZOWY

Definicja macierzy Typy i właściwości macierzy Działania na macierzach Wyznacznik macierzy Macierz odwrotna Normy macierzy RACHUNEK MACIERZOWY Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Czym jest macierz? Definicja Macierzą A nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

Geometria Lista 0 Zadanie 1

Geometria Lista 0 Zadanie 1 Geometria Lista 0 Zadanie 1. Wyznaczyć wzór na pole równoległoboku rozpiętego na wektorach u, v: (a) nie odwołując się do współrzędnych tych wektorów; (b) odwołując się do współrzędnych względem odpowiednio

Bardziej szczegółowo

MACIERZE I WYZNACZNIKI

MACIERZE I WYZNACZNIKI Wykłady z matematyki inżynierskiej IMiF UTP 07 MACIERZ DEFINICJA. Macierza o m wierszach i n kolumnach nazywamy przyporza dkowanie każdej uporza dkowanej parze liczb naturalnych (i, j), gdzie 1 i m, 1

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIA ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIA ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIA ANALITYCZNĄ częściowe notatki z wykładów, rozwiązane przykłady, zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki zadania strona główna Spis treści I Geometria analityczna w R Płaszczyzna i wektory

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK MACIERZOWY. METODY OBLICZENIOWE Budownictwo, studia I stopnia, semestr 6. Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

RACHUNEK MACIERZOWY. METODY OBLICZENIOWE Budownictwo, studia I stopnia, semestr 6. Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska RACHUNEK MACIERZOWY METODY OBLICZENIOWE Budownictwo, studia I stopnia, semestr 6 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Czym jest macierz? Definicja Macierzą A nazywamy

Bardziej szczegółowo

R n = {(x 1, x 2,..., x n ): x i R, i {1,2,...,n} },

R n = {(x 1, x 2,..., x n ): x i R, i {1,2,...,n} }, nazywa- Definicja 1. Przestrzenią liniową R n my zbiór wektorów R n = {(x 1, x 2,..., x n ): x i R, i {1,2,...,n} }, z określonymi działaniami dodawania wektorów i mnożenia wektorów przez liczby rzeczywiste.

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Tematyka LITERATURA

ALGEBRA Tematyka LITERATURA ALGEBRA Tematyka Podstawowe pojęcia algebry: działania, własności działań. Struktury algebraiczne: grupy, pierścienie, ciała, przestrzenie liniowe. Ciała liczbowe: ciało liczb wymiernych, ciało liczb rzeczywistych,

Bardziej szczegółowo

macierze jednostkowe (identyczności) macierze diagonalne, które na przekątnej mają same

macierze jednostkowe (identyczności) macierze diagonalne, które na przekątnej mają same 1 Macierz definicja i zapis Macierzą wymiaru m na n nazywamy tabelę a 11 a 1n A = a m1 a mn złożoną z liczb (rzeczywistych lub zespolonych) o m wierszach i n kolumnach (zamiennie będziemy też czasem mówili,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u

Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u Wykład 4 Udowodnimy teraz, że jeśli U, W są podprzetrzeniami skończenie wymiarowej przestrzeni V to zachodzi wzór: dim(u + W ) = dim U + dim W dim(u W ) Rzeczywiście U W jest podprzetrzenią przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Liczby zespolone

Rozdział 2. Liczby zespolone Rozdział Liczby zespolone Zbiór C = R z działaniami + oraz określonymi poniżej: x 1,y 1 +x,y := x 1 +x,y 1 +y, 1 x 1,y 1 x,y := x 1 x y 1 y,x 1 y +x y 1 jest ciałem zob przykład 16, str 7; jest to tzw

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa. 1. Macierze.

Algebra liniowa. 1. Macierze. Algebra liniowa 1 Macierze Niech m oraz n będą liczbami naturalnymi Przestrzeń M(m n F) = F n F n będącą iloczynem kartezjańskim m egzemplarzy przestrzeni F n z naturalnie określonymi działaniami nazywamy

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia całkowe. Wykład 1

Przekształcenia całkowe. Wykład 1 Przekształcenia całkowe Wykład 1 Przekształcenia całkowe Tematyka wykładów: 1. Liczby zespolone -wprowadzenie, - funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej, - funkcja zespolona zmiennej zespolonej. 2. Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA LINIOWA 2. Lista zadań 2003/2004. Opracowanie : dr Teresa Jurlewicz, dr Zbigniew Skoczylas

ALGEBRA LINIOWA 2. Lista zadań 2003/2004. Opracowanie : dr Teresa Jurlewicz, dr Zbigniew Skoczylas ALGEBRA LINIOWA 2 Lista zadań 23/24 Opracowanie : dr Teresa Jurlewicz dr Zbigniew Skoczylas Lista pierwsza Zadanie Uzasadnić z definicji że zbiór wszystkich rzeczywistych macierzy trójkątnych górnych stopnia

Bardziej szczegółowo

1 Układy równań liniowych

1 Układy równań liniowych 1 Układy równań liniowych 1. Rozwiązać układy równań liniowych metodą eliminacji Gaussa x + 2y z = 4 y 2z = 4x y + z = 0 x y + z = 0 2y + 5z = 1 6x 4y z = 1 x + y t = 1 x + y z = 0 y + z + t = 1 x + +

Bardziej szczegółowo