OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH"

Transkrypt

1 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc koncepcj dla małych i rednich firm, przede wszystkim z powodu moliwoci uzyskania okrelonych korzyci ekonomicznych i jakociowych, zwizanych np. z obnik kosztów, czy bezinwestycyjnym rozwojem rónych sfer przedsibiorstwa. Specyficznym kierunkiem wykorzystania tej koncepcji w sektorze MP jest outsourcing rachunkowoci i doradztwa podatkowego, który obejmuje współprac małych i rednich podmiotów macierzystych z zewntrznymi, wyspecjalizowanymi usługodawcami (np. biurami rachunkowymi). Z powodu swojej specyfiki rozwizanie takie implikuje okrelone konsekwencje równie dla urzdników skarbowych, którzy s odbiorcami znacznej czci dokumentacji i informacji generowanych w trakcie procesu outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego. Urzdy administracji publicznej (przede wszystkim urzdy skarbowe) oraz ich pracownicy pełni tu rol regulacyjn, nadrzdn i kontroln, wynikajc z przepisów prawa i uprawnie nadanych im przez organy władzy pastwowej. Biorc to pod uwag jako cel opracowania wyznaczono identyfikacj i ocen konsekwencji wynikajcych z wykorzystania outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego w sektorze MP dla urzdników skarbowych. W badaniach przedstawiono ponadto rónorodne aspekty współpracy, na które, w ocenie urzdników skarbowych, powinni zwróci szczególn uwag mali i redni przedsibiorcy powierzajcy prowadzenie swoich spraw rachunkowo-podatkowych na rzecz wyspecjalizowanych biur rachunkowych. W rozdziale przedstawiono wyniki bada prowadzonych metod ankiety w urzdach skarbowych województwa łódzkiego. Jako technik badawcz wykorzystano technik ankiety rozdawanej. Do ostatecznego opracowania zakwalifikowano 194 kwestionariusze ankiety.

2 Cz IV. Wyzwania dla zarzdzania współczesnymi organizacjami publicznymi Podstawy teoretyczne i elementy konstrukcji koncepcji outsourcingu Koncepcja outsourcingu (obsługi zewntrznej) ma rodowód amerykaski [4, s. 13], a jej ujcie teoretyczne sprowadza si do zawenia zakresu obszarów (zada, funkcji, procesów, modułów) realizowanych przez wewntrzne słuby (zasoby) przedsibiorstwa i powierzenia ich do wykonywania partnerowi zewntrznemu (odrbnemu pod wzgldem prawnym podmiotowi gospodarczemu) [8, s. 228], którego nazywa si równie trzecim partnerem, partnerem logistycznym [2, s. 7] lub firm usługow [7, s. 118]. Koncepcj obsługi zewntrznej w ujciu teoretycznym charakteryzuj nastpujce właciwoci, które zachodz łcznie [10, s. 432]: podjcie decyzji o wydzieleniu lub zleceniu okrelonego obszaru działalnoci na rzecz zewntrznego, wyspecjalizowanego podmiotu, koncentracja systemu gospodarowania organizacji macierzystej wokół wybranej kluczowej działalnoci przy jednoczesnym rozwijaniu trwałych, strategicznych relacji partnerskich z firmami usługowymi, pisemna kontraktacja współpracy, umoliwiajca midzy innymi przeniesienie odpowiedzialnoci za wykonywanie usług na firm zewntrzn, zakładany długi okres (wzgldna trwało) współpracy, podział korzyci i ryzyka pomidzy partnerów, dwukierunkowa wymiana informacji dotyczca wzajemnej współpracy, koordynacji działa i zaufania, denie do uzyskania przez firm macierzyst korzyci ekonomicznych (w tym przede wszystkim finansowych) oraz efektów jakociowych, pozwalajcych na rozwój, przede wszystkim poprzez wzmacnianie kluczowej działalnoci przedsibiorstwa (efekt synergii skierowany na rdze organizacji). Teoretycznym uzasadnieniem zastosowania tej metody w praktyce gospodarczej s zarówno załoenia ekonomii skali, jak równie teorie ekonomiczne przedstawicieli szkoły neoinstytucjonalnej, takie jak teoria kosztów transakcyjnych Coase a i Williamsona, czy teoria kontraktualna przedsibiorstwa. Uzasadnieniem dla praktycznego wykorzystania outsourcingu jest ponadto koncepcja łacucha wartoci M. Portera, przewaga decyzji buy podjta w ramach analiz MOB, czy koncepcja kluczowych (wyróniajcych) kompetencji Hamela i Prahalada. Analizujc szerokie i rónorodne spojrzenia na outsourcing prezentowane w literaturze z zakresu zarzdzania mona stwierdzi, i jest to koncepcja organizacji i zarzdzania, polegajca na przeniesieniu odpowiedzialnoci za realizacj okrelonych obszarów działalnoci gospodarczej (zada, funkcji lub procesów) na stron wyspecjalizowanego partnera zewntrznego, przy uwzgldnieniu korzyci ekonomicznych i jakociowych oraz przy jednoczesnej moliwoci rozwijania kluczowych kompetencji przedsibiorstwa i dodawaniu nowej wartoci, co umoliwia wzmocnienie rynkowej przewagi konkurencyjnej i rozwój przedsibiorstwa. Podstawowe nurty teoretyczne oraz kluczowe elementy konstrukcji koncepcji outsourcingu przedstawiono na rysunku 1.

3 278 Problemy i wyzwania w zarzdzaniu organizacjami publicznymi Rys. 1. Podstawy teoretyczne i najwaniejsze elementy konstrukcji koncepcji outsourcingu ródło: Opracowanie własne. W ródłach literaturowych podkrela si, e outsourcing jest pojciem stosunkowo nowym, chocia zjawisko w ten sposób okrelone towarzyszy nieodłcznie prowadzeniu działalnoci gospodarczej. Outsourcing zaliczany jest przy tym do grona współczesnych (a czasem wrcz nowoczesnych) koncepcji zarzdzania [22, s , 16, s. 7]. Pocztkowo outsourcing traktowany był w aspekcie taktycznym, jako modyfikacja koncepcji make or buy, majcej na celu głównie redukcj kosztów funkcjonowania przedsibiorstwa w okrelonych obszarach. Obecnie outsourcing traktowany jest przede wszystkim jako metoda strategicznego kształtowania struktury działalnoci gospodarczej [18, s. 43]. 3. Moliwoci wykorzystania outsourcingu w praktyce gospodarczej Wprawdzie koncepcja outsourcingu wywodzi si z dowiadcze duych przedsibiorstw (organizacji komercyjnych), jednak rozwaania teoretyczne oraz liczne przykłady praktyczne wskazuj, i moe ona by stosowana take przez małe i rednie firmy, organizacje non-profit, jak równie instytucje działajce w ramach administracji publicznej. Moliwoci wykorzystania outsourcingu w sektorze MP wynikaj ze specyficznych cech (ilociowych i jakociowych) oraz uwarunkowa funkcjo-

4 Cz IV. Wyzwania dla zarzdzania współczesnymi organizacjami publicznymi 279 nowania mniejszych podmiotów gospodarczych. Firmy takie nie s czsto w stanie utrzymywa we własnym zakresie okrelonych działów funkcjonalnych lub procesów zajmujcych si wyspecjalizowanymi działaniami. Ponadto, wzrost i rozwój małych firm odbywa si głównie na drodze specjalizacji, co sprzyja zlecaniu zada firmom zewntrznym, przy jednoczesnej koncentracji na wybranych obszarach, budujcych przewag konkurencyjn podmiotu. Wród specyficznych efektów wykorzystania outsourcingu dla małych i rednich przedsibiorstw mona wymieni [12, s ]: zmniejszenie zapotrzebowania na rodki finansowe i ograniczenie niepotrzebnych (kosztownych transakcyjnie i pochłaniajcych czas) inwestycji oraz kosztów funkcjonowania, moliwo bezinwestycyjnego rozwoju okrelonych sfer przedsibiorstwa, przeniesienie ryzyka (np. starzenia si technologii) na dostawc outsourcingowego, moliwo tworzenia powiza sieciowych, a wrcz ławic małych, przedsibiorczych organizacji, co pozwala na dzielenie si wiedz i osiganie efektu synergii ze wspólnego działania, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zwikszaniu elastycznoci działania, wirtualizacj działalnoci mniejszych podmiotów gospodarczych, wspieranie rozwoju firm sektora MP poprzez ograniczanie zewntrznych oraz wewntrznych barier działalnoci mniejszych podmiotów gospodarczych, tworzenie nisz rynkowych do wykorzystania przez małe i rednie przedsibiorstwa jako dostawców oustourcingowych, głównie dla duych przedsibiorstw. Według obserwacji firmy Arthur Andersen outsourcing wród małych firm jest tradycyjnie bardzo popularnym rozwizaniem [1]. Wynika to z ograniczonego dostpu do wewntrznych zasobów. Niszy jest bowiem koszt wydzielenia peryferyjnych funkcji, ni tworzenie słub zajmujcych si nimi. Dodatkowo rozwizanie takie zapewnia elastyczno w odpowiedzi na zmiany zachodzce na rynku [5, s. 184]. W przypadku firm sektora MP szczególnie popularnym rozwizaniem jest outsourcing rachunkowoci i doradztwa podatkowego, w ramach którego małe lub (rzadziej) rednie przedsibiorstwa korzystaj ze stałej obsługi zewntrznej ze strony uprawnionych, profesjonalnych dostawców okrelanych jako biura rachunkowe lub kancelarie doradztwa podatkowego [11, s ]. J. Zieliski podkrela, i te obszary oustsourcingu rozwijaj si dynamicznie włanie w małych i rednich przedsibiorstwach, gdzie piony ksigowoci i doradztwa podatkowego nie s a tak rozbudowane w strukturze organizacyjnej przedsibiorstwa [21, s. 30]. Z. Mikołajczyk zwraca uwag, i outsourcing rachunkowoci i doradztwa podatkowego jest bardzo popularny i niemal tradycyjnie ju kojarzony z sektorem małych i rednich przedsibiorstw [13, s. 159]. Wyniki bada Instytutu Gallupa prowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci wskazuj, e firmy sektora MP do

5 280 Problemy i wyzwania w zarzdzaniu organizacjami publicznymi powszechnie korzystaj z usług biur rachunkowych. Usługi z zakresu rachunkowoci i doradztwa podatkowego, wiadczone przez firmy zewntrzne s najbardziej popularne w przypadku małych przedsibiorstw zatrudniajcych do 49 pracowników [3, s. 203]. W grupie instytucji administracji publicznej wydzieleniu na zewntrz podlega bd raczej obszary typowo pomocnicze, nie zwizane cile z zasadnicz działalnoci instytucji administracji publicznej. Ograniczony zakres wykorzystania outsourcingu wynika tutaj z istotnych ogranicze prawnych, zwizanych przede wszystkim z koniecznoci realizacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz specyfik zada realizowanych przez instytucje administracyjne, w tym przede wszystkim z ochron informacji niejawnych i danych osobowych [10, s ]. Z drugiej strony coraz czciej podkrela si konieczno i racjonalno zastosowania tej koncepcji w stosunku do rónorodnych obszarów realizowanych w organach administracji publicznej. Nale do nich przede usługi transportowe, informatyczne w tym dostarczanie oraz serwisowanie sprztu i oprogramowania. Przyczyn wykorzystania outsourcingu staj si bowiem czsto zbyt wysokie koszty wewntrznej realizacji funkcji. W tym przypadku celami zastosowania metody obsługi zewntrznej moe by redukcja kosztów funkcjonowania oraz moliwo przeniesienia odpowiedzialnoci za realizacj okrelonych funkcji na zewntrznego dostawc. Przykłady wskazuj, i załoone przez instytucje administracji publicznej efekty outsourcingu s osigane w praktyce gospodarczej [9, s ]. 4. Urzdy skarbowe jako specyficzna strona w procesie outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego w sektorze MP Proces outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego w sektorze MP ma swoj wyran specyfik i w istotny sposób odrónia si od innych rodzajów (w ujciu funkcjonalnym) outsourcingu. Naley bowiem zwróci uwag, i funkcja rachunkowoci i doradztwa podatkowego oraz wykorzystanie outsourcingu w tym obszarze charakteryzuje si t właciwoci, e w nawizane stosunki partnerskie pomidzy gospodarczymi stronami outsourcingu wchodzi z pozycji siły kolejny gracz. Graczem tym s instytucje administracji publicznej, w tym przede wszystkim aparat fiskalny (instytucje zwizane z poborem podatków, najczciej urzdy skarbowe), który z mocy przepisów prawa został wyposaony w szczególne uprawnienia w zakresie wykrywania nieprawidłowoci podatkowych w firmach [21, s. 65]. Proces outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego obejmuje wszelkie działania zwizane z fizycznym przepływem wszystkich dokumentów ródłowych i informacji pomidzy usługobiorc (firm macierzyst), a usługodawc (dostawc zewntrznym), zapewniajce, e wszelkie dokumenty wyjciowe, na przykład w postaci deklaracji podatkowych lub ZUS (w zalenoci od potrzeb lub obowizków wynikajcych z przepisów prawa)

6 Cz IV. Wyzwania dla zarzdzania współczesnymi organizacjami publicznymi 281 zostan dostarczone w odpowiednim czasie do odpowiedniego urzdu lub miejsca [21, s. 27]. Konieczne wydaje si jednak rozszerzenie tej definicji o dodatkowe aspekty tego procesu, takie jak proces komunikacji z klientem i przekazywania danych zarówno charakteryzujcych sytuacj finansow i podatkow przedsibiorstwa, jak równie innych informacji, w zalenoci od zapotrzebowania. Proces ten z punktu widzenia instytucji publicznych koczy si przekazaniem wszelkich niezbdnych dokumentów wyjciowych (deklaracji podatkowych, ZUS, i innych przewidzianych prawem lub potrzebami) w ustawowych terminach do właciwych urzdów i innych uytkowników. Jednoczenie naley przedstawi klientowi wnioski z rozliczenia miesica, informacje o wysokoci podatków i innych opłat, zapyta o potrzebn pomoc, ustali zapotrzebowanie na spotkanie, a take przypomnie o terminach na nastpny miesic [19, s. 192]. Naley zatem w procesie logistyki i współpracy uwzgldnia ze szczególn starannoci obowizki i potrzeby rónorodnych urzdów, z którymi musz kontaktowa si zarówno firma macierzysta, jak równie biuro rachunkowe. Mona tu wymieni midzy innymi urzdy skarbowe, ZUS, celne i inne w zalenoci od specyfiki prowadzonej działalnoci. Oznacza to, e w proces współpracy włczona zostaje równie strona trzecia, która dodatkowo pozostaje w pewnych stosunkach nadrzdnych (przede wszystkim kontrolnych) do pozostałych realizatorów kontraktu. Outsourcing modyfikuje w tym przypadku klasyczne załoenia współpracy przedsibiorca (podatnik) instytucja administracji publicznej (urzd skarbowy) pracownicy tej instytucji (urzdnicy skarbowi). Pomidzy sfer biznesu i administracji wchodzi bowiem dodatkowe ogniwo gospodarcze w postaci dostawcy outsourcingowego, który, pomimo, i traktowany jest jako przedłuenie interesów organizacji gospodarczej, z punktu widzenia prawnego i podatkowego jest odrbnym organizmem. Wywołuje to szereg implikacji dla urzdów skarbowych oraz bezporednio dla urzdników tych instytucji obsługujcych podatników. Fakt bliskiej współpracy urzdników z biurami rachunkowymi i przedsibiorcami moe skutkowa przy tym dla administracji skarbowej pewnymi korzyciami, jak równie problemami organizacyjnymi. Wród korzyci dla urzdów i urzdników skarbowych, wynikajcych z wykorzystania outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego w sektorze MP mona wymieni: mniejsz ilo błdów merytorycznych popełnianych w składanych dokumentach i prowadzonej ewidencji ksigowo-rachunkowej przez biura rachunkowe, wzajemne zrozumienie i wspólny fachowy jzyk z pracownikami biura pozwalajcy na szybsze i łatwiejsze wyjanianie problemów podatkowoprawnych, ułatwiony kontakt z biurem rachunkowym oraz dostp do dokumentacji rachunkowo-ksigowej podatników,

7 282 Problemy i wyzwania w zarzdzaniu organizacjami publicznymi moliwo zastosowania sankcji z Kodeksu Karnego Skarbowego za wykroczenia i przestpstwa skarbowe take wobec biura rachunkowego. Bliska współpraca biur rachunkowych z urzdami pozwala równie na dobr weryfikacj przez urzdników poziomu merytorycznego obsługi zewntrznej w zakresie rachunkowoci i doradztwa podatkowego, a take wycignicie pewnych wniosków na temat uytecznoci tego rozwizania dla małych i rednich przedsibiorstw. Z drugiej strony mog pojawi si rónorodne bariery organizacyjne dla urzdów i urzdników skarbowych wynikajce ze współpracy przedsibiorców z biurami rachunkowymi. Wród takich mankamentów mona wymieni na przykład: utrudnione kontakty z przedsibiorcami, włacicielami bd wspólnikami firmy, którzy powierzajc prowadzenie spraw ksigowo-rachunkowych na rzecz zewntrznego podmiotu mog unika bezporedniego kontaktu z urzdami, trudnoci z ustaleniem faktycznej odpowiedzialnoci za popełnione błdy, co moe by zwizane z koniecznoci analizy szerokiego spektrum czynników, łcznie z umow kontraktujc współprac midzy stronami, w efekcie mog wystpi problemy z egzekwowaniem odpowiedzialnoci biur rachunkowych ze popełnione błdy, mankamentem moe by równie niewystarczajca wiedza pracowników biura rachunkowego na temat specyfiki działalnoci klienta. Istotne konsekwencje dla relacji zachodzcych pomidzy gospodarczymi stronami outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego a instytucjami skarbowymi maj zagadnienia odpowiedzialnoci biur rachunkowych i kancelarii podatkowych za czynnoci wykonywane w ramach umowy. Odpowiedzialno ta moe by bowiem rozpatrywana zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak równie kodeksu karnego skarbowego, prawa bilansowego i innych przepisów prawa. Decydujc si na outsourcing naley bowiem pamita, i podmioty korzystajce z usług doradców podatkowych bd ksigowych nie zapewniaj sobie przez to nietykalnoci ze strony organów skarbowych. Wrcz przeciwnie, w przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe na przykład zanienia kwoty podatku, wszystkimi konsekwencjami obciony jest bezporednio podatnik, gdy to na nim spoczywaj obowizki publicznoprawne. Moe on jednak domaga si od usługodawcy wyrównania strat na drodze postpowania cywilnego [6, s. 137]. Przesłank odpowiedzialnoci cywilnej podmiotów wiadczcych usługi outsourcingu jest umowa cywilnoprawna, w zwizku z wykonywaniem której moe zaistnie szkoda [20, s. 14]. Podatnik moe dochodzi odpowiedzialnoci wobec biura rachunkowego lub kancelarii podatkowej (doradców podatkowych, ksigowych, a take osób, z których pomoc czynnoci te były wykonywane) z tytułu niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego [14, s. 280]. Aby uchroni si przed finansowymi skutkami ewentualnych szkód, wynikajcych z koniecznoci zaspokojenia roszcze cywilnych z tytułu

8 Cz IV. Wyzwania dla zarzdzania współczesnymi organizacjami publicznymi 283 niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy, doradcy podatkowi oraz podmioty wiadczce usługi na podstawie certyfikatów ksigowych na mocy przepisów prawa zobowizani s do obowizkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej z tytułu wykonywanej działalnoci. Fakt zawarcia tego rodzaju umowy z zakładem ubezpiecze daje klientowi gwarancj wyegzekwowania nalenego mu odszkodowania [15, s. 2]. Jeeli biuro rachunkowe bez winy podatnika dopuci si przestpstwa lub wykroczenia skarbowego, w stosunku do właciciela biura urzd skarbowy moe zastosowa sankcje wynikajce z kodeksu karnego skarbowego [14, s. 281]. W tym przypadku mona okreli trzy konieczne przesłanki poszerzenia odpowiedzialnoci na gruncie KKS. Po pierwsze, podmiot musi zajmowa si sprawami gospodarczymi, co obejmuje wszelkiego rodzaju czynnoci prawne i faktyczne, które s podejmowane w zwizku z działalnoci danego przedsibiorstwa. Czynnoci doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksig rachunkowych bezsprzecznie posiadaj taki charakter. Drug przesłank jest fakt, i czynnoci kwalifikujce si jako prowadzenie spraw gospodarczych musz dotyczy innego podmiotu, niezalenie od jego formy prawnej. Po trzecie, zajmowanie si sprawami gospodarczymi musi nastpowa w oparciu o jedn ze wskazanych w KKS podstaw, co w przypadku usług doradztwa podatkowego oraz prowadzenia ksig rachunkowych oznacza najczciej umow. Postanowienia umowy maj tu bardzo istotne znaczenie, pozwalaj bowiem na okrelenie zakresu spraw, którymi zajmuje si dana osoba. W praktyce przy rozpatrywaniu odpowiedzialnoci na gruncie KKS organy postpowania karnego skarbowego w pierwszej kolejnoci badaj zakres obowizków wynikajcych z umowy i fakt czy doszło do ich naruszenia przez usługodawc i przez to do zawinionego popełnienia czynu zabronionego. Pozytywna odpowied na to pytanie oznacza przypisanie sprawstwa usługodawcy [17, s. 25]. Outsourcing rachunkowoci i doradztwa podatkowego rodzi wic dla pracowników urzdów skarbowych wiele konsekwencji, zarówno o pozytywnym, jak i negatywnym charakterze. Szczególnym obszarem tej specyficznej współpracy gospodarczej s złoone zagadnienia rozdziału odpowiedzialnoci pomidzy firm macierzyst oraz zewntrznego, wyspecjalizowanego dostawc. Urzdnicy skarbowi funkcjonuj jednak w rzeczywistoci gospodarczej, której cech charakterystyczn jest powszechne wykorzystywanie outsourcingu przez małe firmy. Dlatego te z opisanymi powyej licznymi implikacjami stykaj si w codziennej pracy zawodowej. 5. Metodyka prowadzonych bada empirycznych i charakterystyka respondentów Realizacji celu pracy powicono badania empiryczne prowadzone wród pracowników Urzdów Skarbowych działajcych w regionie łódzkim, którzy s odbiorcami znacznej czci informacji i dokumentacji generowanej w procesie realizacji funkcji rachunkowoci przez małe i rednie przedsibiorstwa.

9 284 Problemy i wyzwania w zarzdzaniu organizacjami publicznymi Jako metod badawcz wykorzystano metod bada ankietowych. Technik badawcz była technika ankiety rozdawanej, w ramach której wykorzystano obszerny kwestionariusz ankiety. Do badania wytypowano 10 urzdów skarbowych działajcych na terenie regionu łódzkiego. Zgod na przeprowadzenie bada wyrazili naczelnicy 9 urzdów skarbowych. Łcznie wyznaczono do badania 213 urzdników, a otrzymano zwrot 196 kwestionariuszy ankiet. Zwrot ankiet wyniósł zatem 92%. Lista urzdów skarbowych objtych badaniem wraz z liczb przekazanych i odebranych kwestionariuszy ankiet została przedstawiona w tabeli 1. Lp. Tabela 1. Wykaz urzdów skarbowych biorcych udział w badaniach wraz z liczb przekazanych i odebranych kwestionariuszy ankiety Urzd skarbowy, adres przekazanych Liczba ankiet odebranych 1. Pierwszy Urzd Skarbowy Łód-Bałuty ul. Zachodnia 47, Łód Drugi Urzd Skarbowy Łód-Bałuty ul. w. Teresy 105, Łód Naczelnik urzdu nie wyraził zgody na przeprowadzenie badania. 3. Pierwszy Urzd Skarbowy Łód-Górna ul. Wróblewskiego 10, Łód Drugi Urzd Skarbowy Łód-Górna ul. Wróblewskiego 10a, Łód Urzd Skarbowy Łód-Polesie ul. 6 Sierpnia 84/86, Łód Urzd Skarbowy Łód-ródmiecie ul. Dowborczyków 9/11, Łód Urzd Skarbowy Łód-Widzew ul. Papiernicza 7, Łód Urzd Skarbowy w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny Urzd Skarbowy w Zgierzu ul. Popiełuszki 8, Zgierz Urzd Skarbowy w Pabianicach ul. Zamkowa 26, Pabianice Razem: ródło: Opracowanie własne na podstawie bada. Do ostatecznego opracowania zakwalifikowano 194 kwestionariusze ankiety. Dwa kwestionariusze zostały odrzucone z powodu znacznych braków w udzielanych odpowiedziach. Celem bada było uzyskanie opinii urzdników skarbowych na temat korzyci i zagroe wynikajcych dla nich ze współpracy małych i rednich przedsibiorców z biurami rachunkowymi w ramach outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego. Urzdnicy udzielali równie wskazówek, na co powinni zwróci uwag przedsibiorcy nawizujcy współprac

10 Cz IV. Wyzwania dla zarzdzania współczesnymi organizacjami publicznymi 285 z zewntrznymi dostawcami realizujcymi obsług zewntrzn w opisywanym zakresie. Jako metod doboru pracowników zastosowano metod łatwego dostpu, w której zgoda na przeprowadzenie badania w urzdzie uzaleniona była od decyzji Naczelnika Urzdu Skarbowego. Do wypełnienia ankiety zostali wyznaczeni pracownicy wskazani przez Naczelnika Urzdu z nastpujcych działów: działu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzcych działalno gospodarcz, działu podatku dochodowego od osób prawnych, działu podatku od towarów i usług, działu kontroli podatkowej oraz innych działów, których pracownicy w swojej pracy stykaj si z problematyk współpracy małych i rednich przedsibiorców z biurami rachunkowymi. Szczegółow charakterystyk respondentów z urzdów skarbowych przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Charakterystyka pracowników urzdów skarbowych biorcych udział w badaniu Płe: N Procent Wykształcenie: N Procent kobieta % wysze % mczyzna 44 23% rednie 56 29% Wiek: N Procent Sta pracy w US: N Procent do 30 lat 37 19% mniej ni 2 lata 18 9% lat 75 39% od 2 do 5 lat 32 17% lat 49 25% pow. 5 do 10 lat 36 19% powyej 50 lat 33 17% pow. 10 do 15 lat 72 37% powyej 15 lat 34 18% Dział US: N Procent dział PIT 57 30% dział CIT 19 10% dział VAT 46 25% dział kontroli podatkowej 51 27% dział rachunkowoci 7 4% dział KKS 6 3% stanowisko ds. handlu wewntrzwspólnotowego 1 1% ródło: Opracowanie własne na podstawie wyników bada. Ponad 3/4 urzdników skarbowych biorcych udział w badaniach stanowiły kobiety. Ankietowani pracownicy urzdów skarbowych w zdecydowanej wikszoci legitymuj si wykształceniem wyszym (71% respondentów). Ponad połowa ankietowanych urzdników pracuje ju w urzdzie skarbowym od 6 do 15 lat, najczciej w dziale podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzcych działalno gospodarcz, dziale kontroli podatkowej lub w dziale podatku od towarów i usług.

11 286 Problemy i wyzwania w zarzdzaniu organizacjami publicznymi Charakterystyka badanej grupy urzdników skarbowych wskazuje na du feminizacj (kobiety stanowi tu 77% respondentów) oraz wysokie wykształcenie pracowników urzdów skarbowych i do długi sta pracy w skarbowoci (74% badanych pracuje co najmniej 5 lat). Z punktu widzenia jakoci wyników bada istotny jest fakt, e wikszo urzdników w swojej pracy ma bezporedni kontakt zarówno z włacicielami małych i rednich firm, biurami rachunkowymi, jak równie osobami realizujcymi funkcj rachunkowoci i doradztwa podatkowego wewntrz przedsibiorstw, co pozwala na ocen poziomu merytorycznego poszczególnych grup osób, jak równie analiz konsekwencji zawodowych wynikajcych z outsourcingu dla urzdników skarbowych. 6. Opinie urzdników skarbowych na temat outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego w sektorze MP W badaniach przedstawiono ocen rozwiza stosowanych w zakresie outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego przez urzdników skarbowych. Jest to grupa zawodowa, która jest odbiorc znacznej czci dokumentacji i informacji generowanych w trakcie procesu obsługi zewntrznej. Urzdnicy staj si zatem jedn ze stron zaangaowanych w cały proces outsourcingu, a z racji swoich kompetencji i uprawnie mog z bliska przyglda si pewnym aspektom współpracy pomidzy biurami rachunkowymi i przedsibiorcami. Pełnic rol kontroln maj równie moliwo oceny poziomu merytorycznego rónych grup zawodowych realizujcych funkcj rachunkowoci i doradztwa podatkowego w sektorze MP. W ankiecie pracownicy urzdów skarbowych zostali poproszeni o ocen ogólnego poziomu przygotowania poszczególnych grup podmiotów do prowadzenia spraw rachunkowo-podatkowych małych i rednich przedsibiorców. Ocenie w skali od 1 (bardzo niska ocena) do 4 (ocena bardzo wysoka) podlegały takie warianty jak samodzielne prowadzenie ksigowoci przez przedsibiorc, prowadzenie ksigowoci przez osob zatrudnion na umow o prac, na czarno, na szaro oraz przez biura rachunkowe posiadajce odpowiednie uprawnienia. Urzdnicy najwyej ocenili przygotowanie merytoryczne biur rachunkowych posiadajcych uprawnienia doradcy podatkowego (rednie wskazanie o sile 3,26). W tym przypadku 33% urzdników oceniło poziom ich przygotowania jako bardzo wysoki. Wysoko oceniono take przygotowanie biur posiadajcych certyfikat ksigowy (rednie wskazanie 3,10). Stosunkowo dobrze został równie oceniony poziom przygotowania osób zatrudnionych na umow o prac lub umowy cywilno-prawne. W przypadku tych trzech grup podmiotów dominowały wskazania na wysoki poziom ich umiejtnoci. Najniej oceniano natomiast prowadzenie ksigowoci na szaro a wic w ramach prowadzonej działalnoci gospodarczej jednak bez wymaganych uprawnie oraz na czarno, czyli przez osob, które nie prowadzi działalnoci

12 Cz IV. Wyzwania dla zarzdzania współczesnymi organizacjami publicznymi 287 gospodarczej, jak równie nie posiada zezwole. W tym drugim przypadku współpraca opiera si najczciej na wizi nieformalnej, a podmioty nie zawieraj pisemnej umowy regulujcej poszczególne aspekty współpracy. Warto zwróci uwag, i znacznie mniej urzdników podjło si oceny ogólnego poziomu przygotowania podmiotów wiadczcych usługi w szarej i czarnej strefie. W tym przypadku liczba wanych odpowiedzi była zdecydowanie nisza ni liczba wskaza na pozostałe sposoby prowadzenia spraw rachunkowopodatkowych małych i rednich podmiotów gospodarczych. Szczegółowe wyniki oceny przygotowania poszczególnych grup podmiotów do prowadzenia ksigowoci w sektorze MP przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Ocena poziomu przygotowania poszczególnych grup podmiotów do prowadzenia spraw rachunkowo-podatkowych MP dokonana przez urzdników skarbowych Sposób prowadzenia ksigowoci N Liczno rednia Moda mody Przez biuro rachunkowe posiadajce uprawnienia doradcy podatkowego 175 3, Przez biuro rachunkowe posiadajce certyfikat ksigowy 173 3, Prowadzenie ksigowoci przez osob zatrudnion na umow o prac lub umow 152 2, cywilno-prawn Prowadzenie ksigowoci przez rodzin przedsibiorcy (on, mam) 175 1, Samodzielne prowadzenie ksigowoci przez przedsibiorc 174 1, Prowadzenie ksigowoci na szaro 119 1, Prowadzenie ksigowoci na czarno 125 1, ródło: Opracowanie własne na podstawie wyników bada. Do nisko oceniono równie prowadzenie ksigowoci przez samego przedsibiorc oraz osoby z rodziny. Uzyskane wyniki wskazuj, i urzdnicy traktuj prowadzenie spraw rachunkowo-podatkowych przez biura rachunkowe jako najlepsze rozwizanie dla małych i rednich przedsibiorstw z punktu widzenia przygotowania merytorycznego tych podmiotów do realizacji zada. Pomimo najwyszej oceny przygotowania biur rachunkowym do prowadzenia spraw rachunkowo-podatkowych w sektorze MP urzdnicy na podstawie swoich dowiadcze zwracaj w zdecydowanej wikszoci uwag, i wiedza, poziom merytoryczny i profesjonalne przygotowanie tych podmiotów do prowadzenia ksigowoci jest bardzo zrónicowane (na taki wariant wskazuje 78% respondentów). Oznacza to, i pomimo ogólnej, dobrej oceny outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego w sektorze MP przez urzdników skarbowych, zwracaj oni szczególn uwag na bardzo due zrónicowanie poziomu usług realizowanych przez podmioty zewntrzne.

13 288 Problemy i wyzwania w zarzdzaniu organizacjami publicznymi 16% urzdników stwierdza przy tym, e biura rachunkowe s generalnie dobrze przygotowane do pełnienia swoich funkcji w zakresie rachunkowoci i doradztwa podatkowego. Z drugiej strony tylko 6% respondentów z urzdów skarbowych niewystarczajco ocenia poziom przygotowania zewntrznych dostawców outsourcingowych do prowadzenia spraw rachunkowo-podatkowych małych i rednich przedsibiorstw. W ankiecie urzdnicy skarbowi zostali poproszeni równie o wyraenie opinii na temat wystpowania pewnych ogólnych korzyci wynikajcych ze współpracy przedsibiorców z biurami rachunkowymi. Wyniki udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych wariantów zostały zaprezentowane na rysunku 2. Firmy korzystajce z usług biur rachunkowych mog liczy na wiksz przychylno urzdników skarbowych. 2% 92% 6% Firmy korzystajce z usług biur rachunkowych płac nisze podatki. 3% 59% 38% Firmy korzystajce z usług biur rachunkowych popełniaj mniej błdów i rzadziej płac kary do urzdu. 63% 9% 28% Mniejsze firmy czciej zlecaj pełn obsług ksigowo-podatkow na rzecz biura rachunkowego ni wiksze podmioty. 39% 28% 33% Przedsibiorcy korzystajcy z biur rachunkowych nie musz obawia si o swoje sprawy podatkowo-ksigowe. 7% 49% 44% Firmy korzystajce z usług biur rachunkowych rozwijaj si szybciej ni firmy samodzielnie prowadzce ksigowo. 5% 39% 56% Firmy korzystajce z usług biur rachunkowych wygrywaj wicej spornych spraw z urzdami skarbowymi. 29% 14% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prawda Fałsz Trudno powiedzie Rys. 2. Ocena wystpowania ogólnych korzyci wynikajcych ze współpracy przedsibiorców z biurami rachunkowymi dokonana przez urzdników skarbowych ródło: Opracowanie własne na podstawie wyników bada. Respondenci z urzdów skarbowych zwracaj uwag, i przedsibiorcy korzystajcy z usług biur rachunkowych nie mog liczy na wiksz przychylno urzdników w odniesieniu do ich spraw podatkowo-ksigowych. Urzdnicy nie zauwayli równie, aby firmy wydzielajce funkcj rachunkowoci i doradztwa podatkowego płaciły nisze podatki. Z drugiej strony

ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP

ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1018 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 43 2007 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Podstawowym warunkiem rozwoju współczesnych przedsibiorstw

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP Marek Matejun Politechnika Łódzka ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] Wprowadzenie Jednym

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM

CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM 15 CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Problematyka rozwoju małych i rednich

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Konsument, aczkolwiek jest najwiksz zbiorowoci społeczn współczesnego wiata, to jednoczenie jest najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych.

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. ROZLICZENIA VAT W JEDNOSTKACH SAMORZDOWYCH 4 grudnia 2006 r. skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. przekazanie uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.) po rozpoznaniu zaalenia z dnia 12.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Karta nr BOK/2 Nazwa usługi ZMIANA WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE 51! 99 +, -. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzdnicze w tym kierownicze stanowiska urzdnicze

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 958 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 41 2005 MAREK MATEJUN Zakład Organizacji Przedsibiorstw Instytut Zarzdzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Projekt z 16 lutego Ustawa z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo