ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP"

Transkrypt

1 Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1018 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP Opiniodawca: prof. dr hab. Marek Lisiski W procesie rozwoju, rozumianego jako postp w wymiarze jakociowym i ilociowym, przedsibiorstwa napotykaj na liczne bariery i ograniczenia. Dotyczy to równie małych i rednich firm, które pozytywnie kształtuj sfer społeczn i gospodarcz kraju. W artykule przedstawiono rozwaania dotyczce zewntrznych barier rozwoju firm sektora MP spowodowanych obcieniami podatkowymi i ZUS, a take obowizkami prawno-podatkowymi. 1. Uwagi wstpne W procesach rozwojowych organizacji, które traktowane s czsto jako najbardziej oczekiwane efekty ich funkcjonowania, przedsibiorstwa napotykaj na rónorodne bariery i ograniczenia, które hamuj pozytywne tendencje wzrostowe. Celem artykułu jest prezentacja zewntrznych barier rozwoju małych i rednich przedsibiorstw zwizanych z obcieniami podatkowymi oraz ZUS, a take wynikajcych z obowizków prawno-podatkowych przedsibiorstw. W artykule przedstawiono wyniki bada ankietowych prowadzonych w grupie małych i rednich przedsibiorstw, biur rachunkowych, jako instytucji otoczenia biznesu oraz wród pracowników urzdów skarbowych, którzy s odbiorcami znacznej czci informacji i dokumentacji generowanych w procesie funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

2 108 Marek Matejun 2. Rozwój firm sektora MP i jego ograniczenia Pojcie rozwoju przedsibiorstw i szerzej, organizacji, prezentowane jest w literaturze z zakresu zarzdzania w sposób niejednoznaczny. Rozwój rozumiany moe by jako długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których mona wyróni nastpujce po sobie kolejne etapy przemian [2, s ]. J. Machaczka na przykład traktuje rozwój jako proces zmian zachodzcy w czasie [6, s. 14], a T. Pszczołowski zwraca uwag, i w toku rozwoju poszczególne całoci łcz si w układy bardziej skomplikowane, w całoci wyszego rzdu [13, s. 212]. Istotne rozwaania dotycz równie relacji zachodzcych pomidzy pojciami rozwoju, wzrostu, rozrostu, postpu, i innymi, które wi si z procesami rozwojowymi organizacji. Na przykład Z. Piercionek utosamia rozwój ze zjawiskami jakociowymi, wzrost traktujc jako kategori ilociow, co w odniesieniu do przedsibiorstwa oznacza powikszanie iloci zasobów zwikszajce skal działalnoci [12, s. 11]. Równie J. Machaczka wskazuje, i pojcie rozwoju zwizane jest głównie ze zmianami o charakterze jakociowym, a nie ilo- ciowym [6, s. 14]. Powysze rozwaania porzdkuje w pewnym stopniu zastosowane przez D. Hahna rozrónienie midzy wzrostem przedsibiorstwa w wskim i w szerokim znaczeniu. Przez wzrost wielkoci przedsibiorstwa w wskim (cisłym) znaczeniu rozumie on tylko mierzaln, ilociow zmian w dłuszym okresie, któr mona obliczy na podstawie danych statystycznych. Wzrost wielkoci przedsibiorstwa w szerokim znaczeniu to natomiast cało przeobrae w dłuszym okresie, obejmujcych zarówno wzrost wielkoci ilociowych, jak i zmiany jakociowe. Wzrost w szerokim znaczeniu Hahn traktuje włanie jako rozwój przedsibiorstwa [3, s. 153]. Wydaje si zatem, i przez rozwój organizacji mona rozumie wzrost sprawnoci jej funkcjonowania zarówno w aspekcie ilociowym, jak i jakociowym. Rozwój jest jednym z najbardziej podanych stanów w biznesie komercyjnym. Czsto zwraca si uwag, i ostatecznym celem przedsibiorstwa zarobkujcego jest maksymalizacja zysku długookresowego i rozwój organizacji. Problematyka rozwoju organizacji jest szeroko akcentowana w literaturze z zakresu zarzdzania, równie w odniesieniu do specyficznej grupy podmiotów gospodarczych, jakimi s małe i rednie przedsibiorstwa. W Polsce kategoria małych i rednich przedsibiorców została wyranie wyodrbniona w definicji opartej na właciwociach ilociowych, która znajduje si w Ustawie o swobodzie działalnoci gospodarczej. Zgodnie z definicj powyszej ustawy, wyodrbnione zostały trzy kategorie przedsibiorstw zaliczane do sektora M P: mikro, mali oraz redni przedsibiorcy [15]. Małe i rednie przedsibiorstwa poprzez swoje działania maj moliwo aktywnego kształtowania gospodarki kraju, jak równie pozytywnego wpływu na sfer społeczn. Traktowane s jako siła napdowa współczesnych gospoda-

3 Analiza zewntrznych, prawno-podatkowych barier rek i istotne ródło tworzenia nowych miejsc pracy. Warunkiem aktywnego uczestnictwa małych i rednich przedsibiorstw w grze rynkowej i stymulowania przez nie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju jest jednak ich szeroko pojty rozwój. Tabela 1 Grupa barier Bariery o charakterze zewntrznym Bariery o charakterze wewntrznym Wybrane kategorie barier działalnoci i rozwoju firm sektora M P Rodzaj bariery Wybrane czynniki Bariery rynkowe spadek siły nabywczej społeczestwa, agresywne działania konkurencji, Bariery finansowe problemy w dostpie do kapitału z sektora komercyjnego, warunki wiadczenia usług finansowych, Bariery prawne skomplikowanie przepisów i niestabilno systemu prawa, wysokie obcienia fiskalne i ZUS, Bariery polityczne zbyt ogólne załoenia programów politycznych, niedostatki informacyjne, Bariery informacyjne i edukacyjne niewielki zakres informacji o programach pomocowych, brak efektywnego i dostpnego systemu kształcenia przedsibiorców, Bariery kadrowe niech do podejmowania pracy w sektorze M P, mała mobilno pracowników, wysoka fluktuacja kadry, Bariery społeczne trudnoci w akceptacji rozwarstwienia społecznego, niedostateczna kultura przedsibiorczoci, Bariery infrastruktury zły stan dróg, brak autostrad, zły stan infrastruktury energetycznej, Słaboci zarzdzania błdy strategii rozwoju, błdy zarzdzania operacyjnego, słaboci struktur organizacyjnych, Słaboci kompetencji niedostateczne umiejtnoci w zakresie sprzeday włacicieli i kadry i marketingu, i innych dziedzin, przedsibiorstwa niska skłonno do uczenia si, Bariery produkcyjne przestarzały park maszynowy, niewystarczajce moce produkcyjne, Bariery lokalowe niedostateczna baza lokalowa, i zwizane z rozmiarem działalnoci oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych. ródło: opracowanie własne na podstawie [8, s , 11, s , 5, s. 64, 7, s , 10, s ]. Małe i rednie przedsibiorstwa w grze rynkowej napotykaj jednak na rónorodne bariery i ograniczenia, które utrudniaj bd uniemoliwiaj ich

4 110 Marek Matejun rozwój. W literaturze identyfikowane s najczciej dwie grupy typowych zagroe rozwoju małych i rednich przedsibiorstw: bariery o charakterze zewntrznym, których ródłem jest zmienne i zło- one otoczenie, a take relacje zachodzce midzy firm i otoczeniem, ograniczenia wewntrzne, które wynikaj ze słaboci przedsibiorstwa, w tym przede wszystkim niedostatków zasobowych, czy ogranicze kompetencyjnych. W ramach kadej z tych grup czynników mona wyróni bardziej szczegółowe kategorie barier i zagroe, uzalenione od okrelonych obszarów otoczenia organizacji i poziomu rozwaa dotyczcych wntrza przedsibiorstwa. Wybrane grupy tych ogranicze zostały przedstawione w tabeli Bariery prawno-podatkowe i zwizane z obowizkami wobec ZUS Wyniki rónorodnych bada na temat barier rozwoju małych i rednich przedsibiorstw wskazuj, i w czołówce czynników najbardziej zagraajcych interesom rozwojowym firmy nieustannie od wielu lat znajduj si bariery zwizane z obcieniami (podatkowymi oraz ZUS) oraz niestabilnoci i skomplikowaniem przepisów prawnych w tym zakresie. Według bada Ministerstwa Gospodarki, wysoko podatków i opłat zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej to według przedsibiorców najpowaniejsza bariera rozwoju firmy. Wskazuje na ni blisko 40% ankietowanych. Porównywalnie zły wpływ na sytuacj przedsibiorstwa maj jedynie niskie obroty, wymieniane przez 25% badanych. Inne uciliwoci, takie jak inflacja, biurokracja, koszt siły roboczej, czy konkurencja na rynku w ocenie przedsibiorców w bardzo nieznaczny sposób pogarszaj ich zdolno do funkcjonowania na rynku [14]. Badania dotyczce barier działalnoci i rozwoju małych i rednich przedsibiorstw prowadzone były równie w 2001 roku wród 88 małych i rednich przedsibiorców działajcych w aglomeracji łódzkiej. Wyniki bada dotyczce najpowaniejszych barier w działalnoci i rozwoju wskazanych przez respondentów przedstawiono na rysunku 1 (przedsibiorcy mogli wskaza tu wicej ni jedn odpowied). Za najtrudniejsze bariery działalnoci i rozwoju respondenci uznali wówczas równie wysokie podatki i inne przewidziane prawem opłaty. Wskazało na nie 81% przedsibiorców. Kolejn grup powanych zagroe dla małych i rednich przedsibiorstw stanowi skomplikowane przepisy prawne i biurokracja (wskazało na nie 57% przedsibiorców).

5 Analiza zewntrznych, prawno-podatkowych barier wysokie podatki 81% skomplikowane przepisy prawne 57% dua konkurencja 36% koszty robocizny mały rynek zbytu brak płynnoci finansowej 26% 25% 24% trudnoci ze zdobyciem kapitału 13% inne 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Rys. 1. Bariery rozwoju małych i rednich przedsibiorstw w odczuciu przedsibiorców z regionu łódzkiego ródło: [8, s. 243]. Czytelno przepisów Wysoko stawek Elastyczno przepisów Sprawozdawczo System kontroli Praca urzdu skarbowego Czstotliwo płacenia 2% 2% 2% 2% 7% 8% 10% 17% 16% 20% 28% 33% 49% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nieprzyjazny Przyjazny Rys. 2. Ocena poszczególnych elementów systemu podatkowego ródło: [1, s. 270]. Badania Instytutu Gallupa prowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci wskazuj, i włanie kształt prawa podatkowego jest szczególnie nieprzyjazny dla podatników. Przedsibiorcy pytani o ocen poszczególnych elementów systemu podatkowego, za najbardziej przyjazn uznali

6 112 Marek Matejun prac urzdników urzdów skarbowych. Zdecydowanie najgorzej oceniano czytelno przepisów oraz wysoko stawek podatkowych. Wyniki oceny poszczególnych elementów systemu podatkowego przedstawiono na rysunku 2. Polski system podatkowy oceniany jest przez małych i rednich przedsibiorców jako skomplikowany, pełen niejasnych i nieczytelnych przepisów oraz niestabilny. Wzrasta liczba aktów prawnych w nim wystpujcych, staj si one coraz bardziej obszerne, i o wikszym stopniu szczegółowoci uregulowa. Nagminnie naduywa si w nich odwoła do innych przepisów, czsto brak jest definicji ustawowych, a pojcia stosowane w danym akcie maj niejednolite znaczenie [4, s. 33]. Powanym problemem mog by równie wysokie obcienia ZUS zarówno samych przedsibiorców, jak równie pracowników zatrudnionych w sektorze M P. W znacznym stopniu wpływaj one na wysoko kosztów pracy, wprowadzaj równie konieczno prowadzenia znacznej iloci dokumentacji i sprawozdawczoci do urzdu. Problemem mog by tu równie czste zmiany przepisów, brak ich jednoznacznej interpretacji oraz tryb pracy i kontroli prowadzonych przez urzdników. Poruszanie si wród skomplikowanych przepisów oraz profesjonalny kontakt z aparatem fiskalnym i administracj ZUS wymaga czsto korzystania z pomocy specjalistów, których jednak zatrudnienie dla wielu małych i rednich firm moe by zbyt duym obcieniem. Alternatyw moe by tu na przykład powierzenie realizacji tych zada na rzecz zewntrznego, wyspecjalizowanego partnera (np. biura rachunkowego) w ramach outsourcingu kontraktowego, co wydaje powszechnym rozwizaniem stosowanym w sektorze M P. 4. Metodyka i zakres prowadzonych bada empirycznych Uwzgldniajc powysze uwarunkowania, w 2005 roku w Katedrze Zarzdzania PŁ podjto badania ankietowe na temat roli outsourcingu w zakresie rachunkowoci i doradztwa podatkowego w rozwoju małych i rednich przedsibiorstw. Jednym z celów tych bada było okrelenie barier na jakie napotykaj firmy sektora M P w procesie swojego rozwoju. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane ograniczenia o charakterze zewntrznym zwizane z obcieniami podatkowymi oraz ZUS, a take przepisami i obowizkami formalno-prawnymi w tym zakresie. Badania przeprowadzono w trzech grupach podmiotów działajcych na terenie mikroregionu łódzkiego, który obejmował miasto Łód wraz ssiednimi powiatami i został wyznaczony jako przestrzenny obszar bada. 1. W 110 małych i rednich przedsibiorstwach, gdzie respondentami byli właciciele lub kadra zarzdzajca tych podmiotów. W badaniach wzili udział przede wszystkim mczyni (63% respondentów), osoby w wieku lat (43%), z wykształceniem rednim (47%) w kierunku technicznym

7 Analiza zewntrznych, prawno-podatkowych barier (61%). Badane podmioty to najczciej mikro przedsibiorstwa (86%), działajce jako osoby fizyczne prowadzce działalno gospodarcz (68%). 2. W 37 biurach rachunkowych, które pełni rol specjalistów realizujcych stał obsług zewntrzn małych i rednich przedsibiorstw w zakresie rachunkowoci i doradztwa podatkowego. Respondentami byli właciciele tych podmiotów, w wikszoci kobiety (54%), najczciej w wieku powyej 40 lat (70%), z wykształceniem wyszym (76%). Zdecydowana wikszo badanych biur rachunkowych (86%) to mikro przedsibiorstwa działajce jako osoby fizyczne prowadzce działalno gospodarcz (84%). 3. Wród 194 pracowników urzdów skarbowych, którzy s odbiorcami znacznej czci dokumentacji i informacji generowanych w wyniku funkcjonowania małych i rednich przedsibiorstw. Respondentami były tu najczciej kobiety (77%), w wieku lat (64%) z wykształceniem wyszym (71%). Ankietowani pracowali najczciej w dziale podatku dochodowego od osób fizycznych (30%), dziale kontroli podatkowej (27%) oraz dziale podatku od towarów i usług (25%). W przypadku pierwszej grupy podmiotów charakter przedstawionych barier rozwoju odzwierciedla bezporednio problemy małych i rednich przedsibiorstw, natomiast dwie pozostałe grupy pełniły w badaniu rol specjalistyczn. Z powodu duej wiedzy i znacznego dowiadczenia zwizanego z problemami podatkowymi i czciowo ZUS poproszono równie włacicieli biur rachunkowych i urzdników skarbowych o dokonanie oceny opisywanych w artykule barier rozwoju firm sektora M P. W przypadku respondentów z biur rachunkowych i urzdów skarbowych uszczegółowiono ponadto zakres analizowanych problemów, mogcych stanowi trudnoci dla firm sektora M P. Naley zauway, i biura rachunkowe stanowi bardzo specyficzn grup badawcz w kontekcie poruszanych problemów. Z jednej strony s one przedsibiorstwami z sektora M P wic napotykaj na podobne bariery jak inne podmioty z tej grupy. Dysponuj jednak specjalistyczn wiedz i umiejtnociami w zakresie prawa podatkowego, przepisów ZUS i formalno-prawnych obowizków przedsibiorstw. Z drugiej strony wystpowanie znaczcych barier o charakterze podatkowym i ZUS dla małych i rednich podmiotów stanowi istotny czynnik rozwoju biur rachunkowych, dla których firmy sektora M P stanowi najwaniejsz grup docelow klientów [9, s. 232]. 5. Wyniki bada w sektorze MP oraz w urzdach skarbowych W trakcie bada prowadzonych w małych i rednich przedsibiorstwach (z pierwszej grupy badawczej) poddano analizie wystpowanie rónorodnych barier rozwoju, zarówno o charakterze zewntrznym, jak równie wewntrznym. Respondenci wskazywali na wystpowanie okrelonej bariery rozwojowej (przez

8 114 Marek Matejun niektórych z respondentów przedstawione w kafeterii ankiety problemy nie zostały zidentyfikowane jako bariery rozwojowe) oraz okrelali wag zagroenia problemem, w stosunku do innych trudnoci, w skali od 1 (bardzo niska ocena zagroenia) do 4 (bardzo wysoka ocena). Liczb wskaza na okrelony czynnik jako na barier rozwoju przedstawiono na rysunkach prezentujcych wyniki jako powszechno bariery, natomiast redni wag problemu okrelono jako sił bariery. Wyniki wskazuj, i badane firmy sektora M P w trakcie swojej działalnoci napotykaj na liczne ograniczenia i bariery utrudniajce ich funkcjonowanie i rozwój. Sporód wszystkich barier zaproponowanych w kwestionariuszu ankiety respondenci z grupy małych i rednich przedsibiorstw najczciej i najsilniej wskazywali na nastpujce problemy (na kady z nich wskazało 98% ankietowanych): wysoko obcie ZUS (siła bariery 3,8), wysoko obcie podatkowych (siła bariery 3,5), wzrost kosztów prowadzenia działalnoci gospodarczej (siła bariery 3,4), brak jasnoci i czytelnoci przepisów prawnych (siła bariery 3,3), dua konkurencja rynkowa (siła bariery 3,3), zmienno przepisów prawnych (siła bariery 3,3). Wysoko obcie ZUS Wysoko obcie podatkowych Zmienno przepisów prawnych Brak jasnoci i czytelnoci przepisów prawnych 98% 98% 98% 98% 3,8 3,5 3,3 3,3 Czstotliwo płacenia podatków i ZUS System kontroli urzdów Praca urzdników Obowizki i zakres sprawozdawczoci do urzdów 95% 95% 94% 93% 2,6 2,5 2,5 2,4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Powszechno bariery Siła bariery Rys. 3. Zewntrzne bariery działalnoci i rozwoju o charakterze prawno-podatkowym i ZUS zidentyfikowane wród badanych przedsibiorców z sektora M P ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada.

9 Analiza zewntrznych, prawno-podatkowych barier Do najpowaniejszych problemów wystpujcych w trakcie działalnoci gospodarczej badani przedsibiorcy zgodnie zaliczyli zatem bariery zewntrzne, w tym przede wszystkim o charakterze prawno-podatkowym i ZUS. Na wszystkie zidentyfikowane w kwestionariuszu ankiety problemy w tej sferze wskazało ponad 90% respondentów, przy czym siła wskaza była tu zrónicowana. Do najwaniejszych barier naley wysoko obcie publicznoprawnych oraz zmienno i skomplikowanie przepisów prawa. Pozostałe czynniki, takie jak czstotliwo płacenia podatków, obowizki sprawozdawcze, system kontroli i pracy urzdników, pomimo duego zakresu wystpowania nie stanowi tak silnych utrudnie. Zewntrzne bariery działalnoci i rozwoju o charakterze prawno-podatkowym i ZUS zidentyfikowane wród badanych przedsibiorców przedstawiono na rysunku 3. W procesie badawczym poproszono równie włacicieli biur rachunkowych i urzdników skarbowych o ocen barier rozwojowych dla małych i rednich przedsibiorstw, wynikajcych ze spraw prawno-podatkowych i ZUS. W tych grupach rozszerzono i uszczegółowiono zakres problemów mogcych stanowi trudnoci dla firm sektora M P. Właciciele biur rachunkowych nieco silniej ni przedsibiorcy wskazuj na bariery prawno-podatkowe prowadzenia działalnoci gospodarczej. Podobnie jak respondenci z grupy małych i rednich przedsibiorstw, do najtrudniejszych problemów zaliczaj oni zmienno i brak czytelnoci przepisów podatkowych i ZUS. Zewntrzne bariery działalnoci i rozwoju małych i rednich przedsibiorstw o charakterze prawno-podatkowym zidentyfikowane przez wła- cicieli biur rachunkowych przedstawiono na rysunku 4. Kolejna grupa istotnych trudnoci w opinii włacicieli biur rachunkowych dotyczy wysokoci obcie publicznoprawnych, przy czym według ksigowych najpowaniejsze bariery zwizane s z wysokoci składek ZUS dla wła- cicieli firm, jak równie cho wskazywane jako mniej powszechne wynikajce z obcie ZUS od wynagrodze pracowników. Właciciele biur rachunkowych nieco gorzej ni przedsibiorcy oceniaj równie prac urzdników oraz systemy kontroli stosowane przez urzdy. W opinii włacicieli biur rachunkowych najmniejszym obcieniem dla małych i rednich przedsibiorstw s obowizki i zakres sprawozdawczoci do urzdów skarbowych oraz do ZUS, a take czstotliwo płacenia obcie publiczno-prawnych.

10 116 Marek Matejun Zmienno przepisów podatkowych Brak jasnoci i czytelnoci przepisów o podatku VAT Brak jasnoci i czytelnoci przepisów o PIT Zmienno przepisów ZUS Brak jasnoci i czytelnoci przepisów ZUS Wysoko składek ZUS od właciciela firmy Wysoko obcie podatkiem VAT Wysoko obcie podatkiem dochodowym System kontroli urzdów skarbowych Poziom i jako obsługi przez urzdników ZUS Poziom i jako obsługi przez urzdników US Wysoko obcie ZUS od pracowników System kontroli ZUS Obowizki i zakres sprawozdawczoci do ZUS Obowizki i zakres sprawozdawczoci do US Czstotliwo płacenia składek ZUS Czstotliwo płacenia podatków 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 94% 94% 92% 92% 89% 83% 3,6 3,4 3,3 3,1 3,1 3,7 3,2 3,0 2,8 2,7 2,7 3,7 2,6 2,7 2,4 2,2 2,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Pow szechno problemu Siła problemu Rys. 4. Bariery rozwoju firm sektora M P o charakterze prawno-podatkowym i ZUS identyfikowane przez włacicieli biur rachunkowych ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada.

11 Analiza zewntrznych, prawno-podatkowych barier Naley zwróci uwag, i mali i redni przedsibiorcy nieco mniej negatywnie ni ksigowi oceniaj problemy zwizane ze zmiennoci i czytelnoci przepisów oraz wynikajce z pracy urzdników i systemów kontroli. Obszary te s bezporedni zwizane ze wiadczeniem usług przez biura rachunkowe na rzecz firm sektora M P i ich nisza ocena przez respondentów z pierwszej grupy moe wiadczy o pozytywnym wpływie pracy biur rachunkowych na łagodzenie powyszych trudnoci (biura rachunkowe przejmuj na siebie znaczn cz niedogodnoci zwizanych z tymi obszarami). Jednoczenie przedsibiorcy wskazuj silniej na problemy, które dotycz bezporednio firm sektora M P, w tym przede wszystkim wynikajce ze zbyt duych obcie podatkowych i ZUS. Pracownicy urzdów skarbowych za najpowaniejsze bariery działalnoci i rozwoju małych i rednich przedsibiorstw uznali zmienno i skomplikowanie przepisów, zarówno podatkowych, jak równie ZUS. Równie bardzo powszechnie, a zarazem bardzo silnie urzdnicy wskazuj na wysoko obcie publicznoprawnych. Naley zwróci uwag, i pracownicy urzdów skarbowych silniej wskazuj na problemy wynikajce z obcie i współpracy z ZUS ni z aparatem skarbowym. Podobnie do pozostałych grup ankietowanych pracownicy urzdów skarbowych stosunkowo łagodnie oceniaj czstotliwo płacenia podatków i składek ZUS. Co ciekawe jednak, urzdnicy skarbowi identyfikuj obowizki sprawozdawcze do urzdów jako wikszy problem ni pozostałe grupy respondentów, szczególnie negatywnie oceniajc przy tym powysze obowizki wobec ZUS. W opinii urzdników, w przeciwiestwie do pozostałych grup respondentów, najłagodniej oceniane s natomiast systemy kontroli podatkowej i ZUS, a take poziom i jako obsługi podatników przez urzdy skarbowe. Wród innych (nie wymienionych w zaproponowanej kafeterii) barier podatkowo-prawnych i ZUS urzdnicy skarbowi wymienili: niech podatników do stosowania przepisów, brak spójnoci przepisów podatkowych z przepisami o rachunkowoci. Zewntrzne bariery działalnoci i rozwoju małych i rednich przedsibiorstw o charakterze prawno-podatkowym i ZUS zidentyfikowane przez pracowników urzdów skarbowych przedstawiono na rysunku 5. Wyniki bada prowadzonych wród pracowników urzdów skarbowych wskazywa zatem mog na nieco subiektywne postrzeganie problemów rozwojowych, szczególnie w obszarach, w których urzdnicy dysponuj wiksz wiedz i wikszym wpływem na ich realizacj, takich jak systemy kontroli oraz obsługa podatników. Z drugiej strony by moe wiksza wiedza w zakresie prawa podatkowego i ZUS, czy te lepsza znajomo procedur kontrolnych i pracy urzdników moe w pewien sposób łagodzi negatywne skutki dla przedsibiorców.

12 118 Marek Matejun Zmienno przepisów ZUS Brak jasnoci i czytelnoci przepisów ZUS 100% 100% 3,3 3,3 Brak jasnoci i czytelnoci przepisów o podatku dochodowym 100% 2,9 Zmienno przepisów podatkowych Wysoko obcie ZUS od pracowników Wysoko składek ZUS od właciciela firmy Brak jasnoci i czytelnoci przepisów o podatku VAT 99% 99% 99% 99% 3,5 3,5 3,5 3,4 Obowizki i zakres sprawozdawczoci do ZUS Wysoko obcie podatkiem VAT 98% 97% 2,8 2,8 Wysoko obcie podatkiem dochodowym Poziom i jako obsługi przez urzdników ZUS Obowizki i zakres sprawozdawczoci do US Czstotliwo płacenia składek ZUS Czstotliwo płacenia podatków 96% 94% 94% 92% 90% 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 System kontroli ZUS System kontroli urzdów skarbowych Poziom i jako obsługi przez urzdników US 90% 86% 83% 2,1 2,2 2,2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Pow szechno problemu Siła problemu Rys. 5. Bariery działalnoci i rozwoju małych i rednich przedsibiorstw o charakterze prawno-podatkowym zidentyfikowane przez urzdników skarbowych ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada..

13 Analiza zewntrznych, prawno-podatkowych barier Podsumowanie i wnioski Studia literatury, wyniki bada wtórnych oraz przedstawionych w niniejszym opracowaniu wskazuj na wystpowanie wielu barier rozwojowych w sektorze M P. Ograniczenia te maj swoje ródło zarówno w otoczeniu przedsibiorstw, jak równie wynikaj z wewntrznych uwarunkowa ich funkcjonowania. W artykule przedstawiono wybrane, zewntrzne bariery rozwoju firm sektora M P zwizane z wysokoci obcie publiczno-prawnych oraz formalnymi obowizkami w tym zakresie. Przedstawione wyniki bada prowadz do sformułowania szeregu wniosków: 1. Ankietowani z sektora M P za najpowaniejsze ograniczenia swojego rozwoju uznali przede wszystkim bariery zwizane z wysokoci obcie publiczno-prawnych oraz skomplikowaniem i zmiennoci przepisów prawa, a take bariery rynkowe (wysoka konkurencja), finansowe (wzrost kosztów). 2. Wszystkie trzy grupy respondentów biorcych udział w badaniach identyfikuj szereg barier zwizanych z obszarem podatkowym i ZUS do najpowaniejszych, zaliczajc brak jasnoci i czytelnoci przepisów oraz ich du zmienno. Do najłagodniej ocenianych ogranicze zaliczono obowizki i zakres sprawozdawczoci formalno-prawnej. 3. Wyniki wskazuj na pewn subiektywno oceny barier uzalenion od sytuacji, w której znajduje si okrelona grupa respondentów. Moe to powodowa trudno w jednoznacznej ocenie sytuacji w zakresie barier przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Naley zwróci uwag i w polskim systemie podatkowym i zwizanym z przepisami z zakresu ubezpiecze społecznych w ostatnich latach podejmowane s pewne działania majce na celu łagodzenie negatywnego wpływu tych sfer na funkcjonowanie przedsibiorstw, ze szczególnym uwzgldnieniem podmiotów działajcych w mniejszych rozmiarach. Do takich inicjatyw mona zaliczy midzy innymi: wprowadzenie moliwoci wyboru liniowej stawki opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych i preferencyjnych metod amortyzacji rodków trwałych dla małych podatników, zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych dwóch lat dla osób rozpoczynajcych działalno gospodarcz, ograniczenie sprawozdawczoci do urzdów skarbowych poprzez zmniejszenie liczby obowizkowo składanych deklaracji podatkowych, denie do ujednolicenia interpretacji przepisów prawa podatkowego poprzez centralizacj procesu wydawania takich opinii. Wprowadzanie takich działa powinno stanowi podstaw do prowadzenia dalszych bada na temat barier rozwoju firm sektora M P i wpływu powyszych inicjatyw na ich łagodzenie.

14 120 Marek Matejun Literatura [1] Dzieranowski W., Stachowiak M.: Raport o stanie sektora małych i rednich przedsibiorstw w Polsce w latach , Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Warszawa [2] Encyklopedia powszechna PWN, T. 4, PWN, Warszawa [3] Hahn D.: Wachstumspolitik industriellen Unternehmen [w:] Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 11/1970, [za:] Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarzdzania przedsibiorstwem, C.H. Beck, Warszawa [4] Kunowska K.: Jak małe i rednie przedsibiorstwa mog wpływa na własne obcienia podatkowe? Forum Doradców Podatkowych, nr 2/2002. [5] Lachiewicz S. (red.): Małe firmy w regionie łódzkim, Politechnika Łódzka, Łód [6] Machaczka J.: Zarzdzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa-Kraków [7] Martin M.: Relacje pomidzy podstawowymi charakterystykami małych firm technologicznych a głównymi barierami ich rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 42, Wydawnictwo PŁ. [8] Matejun M.: Bariery rozwoju małych i rednich przedsibiorstw (na podstawie bada w aglomeracji łódzkiej), [w:] Piech K., Kulikowski M. (red.), Przedsibiorczo szans na sukces rzdu, gospodarki, przedsibiorstw, społeczestwa, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa [9] Matejun M.: Rola outsourcingu w zakresie rachunkowoci i doradztwa podatkowego w rozwoju małych i rednich przedsibiorstw, praca doktorska pod kierunkiem naukowym S. Lachiewicza, Politechnika Łódzka, Łód [10] Matejun M.: Wewntrzne bariery rozwoju firm sektora MP, [w:] Lachiewicz S. (red.), Zarzdzanie rozwojem organizacji, tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łód [11] Piasecki B.: Przedsibiorczo i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łód [12] Piercionek Z.: Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa [13] Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław [14] Sytuacja ekonomiczna MP w ocenie przedsibiorców, Ministerstwo Gospodarki - Departament Rzemiosła MP, Warszawa 2000, mg.gov.pl/struktur/www_mp/statystyka/ankieta/ocenaii.htm. [15] Ustawa z 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalnoci gospodarczej, Dz. U. 2004, Nr 173, poz z pón. zm.

15 Analiza zewntrznych, prawno-podatkowych barier ANALYSIS OF EXTERNAL, LAW AND FINANCIAL BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF COMPANIES OF SMES SECTOR Summary In the process of development which is understood as progress both in quality and quantity dimension, companies face plenty of barriers and limits. It applies also to small and medium companies which form social and economical sphere of the country. The article presents debates considering external barriers to development of companies from SMEs sector which are caused by taxes and some other payments (including these of The Social Insurance System) as well as by some tax obligations of enterprises.

16 Źródło: Matejun M., Analiza zewnętrznych prawno-podatkowych barier rozwoju firm sektora MŚP, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 43/2007, s

CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM

CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM 15 CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Problematyka rozwoju małych i rednich

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE BARIERY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP

WEWNĘTRZNE BARIERY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP Marek Matejun Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka WEWNĘTRZNE BARIERY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Znaczenie działalności i rozwoju firm sektora MSP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 958 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 41 2005 MAREK MATEJUN Zakład Organizacji Przedsibiorstw Instytut Zarzdzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Podstawowym warunkiem rozwoju współczesnych przedsibiorstw

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Projekt z 16 lutego Ustawa z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Gołbiowski, Studia i Prace KZiF SGH, Zeszyt naukowy nr 42 z 2004

Grzegorz Gołbiowski, Studia i Prace KZiF SGH, Zeszyt naukowy nr 42 z 2004 Grzegorz Gołbiowski, Studia i Prace KZiF SGH, Zeszyt naukowy nr 42 z 2004 Próba analizy sytemu opodatkowania dochodów MSP w Polsce Jednym z rodzaju podatków, który budzi wród przedsibiorców najwicej kontrowersji

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

wicej na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=ks-gq-13-006

wicej na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=ks-gq-13-006 3. Dług publiczny 3.1 Wytyczne EUROSTAT Zasady dotyczce uznawania zobowiza podmiotu publicznego, jako dług publiczny w projektach ppp, zostały zawarte w decyzji EUROSTAT nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

POŚREDNIE KORZYŚCI ROZWOJOWE WYNIKAJĄCE Z OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO DLA FIRM SEKTORA MSP

POŚREDNIE KORZYŚCI ROZWOJOWE WYNIKAJĄCE Z OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO DLA FIRM SEKTORA MSP Marek Matejun Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka POŚREDNIE KORZYŚCI ROZWOJOWE WYNIKAJĄCE Z OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO DLA FIRM SEKTORA MSP [ Po więcej publikacji zapraszam

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP Marek Matejun Politechnika Łódzka ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] Wprowadzenie Jednym

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski 25 Kwietnia 2003 1 Szczególnym segmentem rynku pracy s zagadnienia zwizane z zatrudnieniem i bezrobociem młodziey. Gdyby szalony

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej)

Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej) Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej) Wprowadzenie Przemiany systemowe i strukturalne polskiej

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

WYKRES 14. BEZROBOCIE W LATACH (ilo bezrobotnych)

WYKRES 14. BEZROBOCIE W LATACH (ilo bezrobotnych) 2.2.5 Bezrobocie i lokalny rynek pracy Lokalna sytuacja gospodarcza ma swoje bezporednie przełoenie na poziom lokalnego bezrobocia. winoujcie do koca lat dziewidziesitych było pod tym wzgldem miastem wyjtkowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu ZIP S 05 5-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Socjologia Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci:

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Cz 1: Perspektywa firm

Cz 1: Perspektywa firm Cz 1: Perspektywa firm Luty 2009 HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51 e-mail: hrmpartners@hrmpartners.pl www.hrmpartners.pl NIP 525-22-01-858

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Konsument, aczkolwiek jest najwiksz zbiorowoci społeczn współczesnego wiata, to jednoczenie jest najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Podstawowe informacje o badaniu Centrum Wolontariatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W celu realizacji Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013, jest niezbdne dokoczenie procesu wyposaania spółek, które PKP SA utworzyła na podstawie ustawy z dnia 8 wrzenia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze 14.1. Wprowadzenie U ródeł genezy kapitału intelektualnego jest gospodarka oparta na wiedzy. Współczenie warto ekonomiczna powstaje w procesach tworzenia, dystrybucji i konsumpcji wiedzy oraz produktów

Bardziej szczegółowo