ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy"

Transkrypt

1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz z pon. zm. 2) ) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie okrela szczegółowy sposób postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy oraz wzory stosowanych dokumentów, w tym wzór zawiadczenia powiadczajcego zatrudnienie kierowcy oraz spełnienie wszystkich wymaga okrelonych ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym, zwan dalej ustaw Przedsibiorca, wykonujcy transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne zwany dalej przedsibiorc, wystawia zatrudnionemu przez siebie kierowcy zawiadczenie powiadczajce jego zatrudnienie oraz spełnianie wszystkich wymaga okrelonych ustaw, którego wzór okrela załcznik nr 1 do rozporzdzenia. 2. Przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio do kierowcy wykonujcego osobicie przewozy na rzecz przedsibiorcy wykonujcego transport drogowy. 3. Zawiadczenie, o którym mowa w ust. 1, przedsibiorca wystawia w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zawiadczenia otrzymuje za potwierdzeniem odbioru otrzymuje kierowca a drugi dołcza si do dokumentacji kierowcy. 3. Przedsibiorca osobicie wykonujcy transport drogowy lub przedsibiorca osobicie wykonujcy przewozy na potrzeby własne wystawia owiadczenie powiadczajce spełnienie przez siebie wymaga okrelonych ustaw, według wzoru okrelonego w załczniku nr 2 do rozporzdzenia. Przepisy 2 ust. 3 i 4 stosuje si odpowiednio Przedsibiorca prowadzi, odrbnie dla kadego kierowcy, o którym mowa w 2, dokumentacj kierowcy, zawierajc: 1) kart informacyjn kierowcy; 2) kart ewidencyjn pojazdów; 3) orzeczenia lekarskie i psychologiczne stwierdzajce brak przeciwwskaza zdrowotnych lub psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 4) zawiadczenia o ukoczeniu kursów dokształcajcych, o ile s wymagane; 5) zawiadczenie, o którym mowa w 2.

2 2. Dokumentacja kierowcy, o której mowa w ust. 1, powinna by ponumerowana oraz ułoona w porzdku chronologicznym, a take powinna zawiera pełen wykaz znajdujcych si w niej dokumentów. 3. W karcie informacyjnej kierowcy, której wzór okrela załcznik nr 3 do rozporzdzenia, zamieszcza si informacje dotyczce kwalifikacji i uprawnie kierowcy oraz bada lekarskich i psychologicznych. 4. Karta informacyjna kierowcy moe by prowadzona w formie elektronicznej. 5. W karcie ewidencyjnej pojazdów, której wzór okrela załcznik nr 4 do rozporzdzenia, zamieszcza si informacje dotyczce pojazdów, którymi kierowca wykonywał przewozy w szczególnoci imi i nazwisko kierowcy, rodzaj, mark, typ, model pojazdu. 6. Informacje dotyczce prowadzonej dokumentacji kierowcy w szczególnoci imi i nazwisko kierowcy, dat załoenia dokumentacji, umieszcza si w ewidencji dokumentacji kierowcy prowadzonej przez przedsibiorc, zwanej dalej ewidencj, której wzór okrela załcznik nr 5 do rozporzdzenia. 5. Dokumentacja, o której mowa w 4 ust. 1, dla kierowców, z którymi nawizany jest stosunek pracy, moe by prowadzona i przechowywana łcznie z aktami osobowymi pracownika, o których mowa w odrbnych przepisach Przedsibiorca, z chwil rozwizania stosunku pracy z kierowc, wydaje kierowcy za potwierdzeniem odbioru w ewidencji, oryginały dokumentów, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz wycig z karty ewidencyjnej pojazdów, której wzór okrela załcznik nr 6 do rozporzdzenia. Przedsibiorca pozostawia w dokumentacji potwierdzone za zgodno z oryginałem kserokopie wydanych dokumentów, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 3 i Na danie kierowcy, o którym mowa w ust. 1, przedsibiorca wydaje wycig z karty informacyjnej kierowcy Przedsibiorca przechowuje dokumentacj kierowcy, o której mowa w 4 ust. 1, dla potrzeb kontrolnych lub dowodowych przez okres 5 lat. Okres przechowywania liczy si w pełnych latach kalendarzowych poczynajc od dnia 1 stycznia roku nastpnego od dnia rozwizania stosunku pracy z kierowc. 2. Termin przechowywania dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, moe ulec przedłueniu o ile wynika to z potrzeb przedsibiorcy. 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokumentacja kierowcy podlega zniszczeniu przez przedsibiorc lub osob przez niego upowanion, w sposób uniemoliwiajcy identyfikacj danych osobowych kierowcy zawartych w dokumentacji. Przedsibiorca dokonuje w ewidencji adnotacji o tym fakcie. 2

3 8. 1. W przypadku kierowcy posiadajcego wiadectwo kwalifikacji, w dokumentacji kierowcy, przez okres wanoci tego wiadectwa, umieszcza si potwierdzon za zgodno z oryginałem kserokopi tego wiadectwa, jako powiadczenie odbytych kursów lub bada lekarskich i psychologicznych. 2. Po upływie terminu wanoci wiadectwa kwalifikacji jego oryginał przechowywany jest w dokumentacji kierowcy przez cały okres zatrudnienia kierowcy u tego przedsibiorcy. 3. W przypadku utraty przez kierowc wiadectwa kwalifikacji przedsibiorca wystawia zawiadczenie, o którym mowa w 2, na podstawie przedłoonego przez kierowc zawiadczenia wystawionego przez starost, potwierdzajcego spełnianie przez kierowc wymaga, które stanowiły podstaw do wydania wiadectwa kwalifikacji z uwzgldnieniem zakresu i terminu wanoci tego wiadectwa, z zastrzeeniem ust. 4. Oryginał zawiadczenia wydanego przez starost umieszcza si w dokumentacji kierowcy. 4. Jeeli w przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dokumentacji przedsibiorcy znajduje si potwierdzona za zgodno z oryginałem kserokopia wanego wiadectwa kwalifikacji, przedsibiorca wystawia zawiadczenie, o którym mowa w 2, na podstawie posiadanej kserokopii tego wiadectwa. 5. Przepis 6 ust. 1 i 7 stosuje si odpowiednio. 9. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. MINISTER INFRASTRUKTURY 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzdowej transport, na podstawie 1 ust. 2 pkt. 4 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury ( Dz. U. Nr 32 poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz i Nr 211, poz

4 Załczniki do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. Załcznik nr 1 Wzór zawiadczenia powiadczajcego zatrudnienie kierowcy oraz spełnianie przez niego wymaga okrelonych ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym Format A 5 poziomo (oznaczenie przedsibiorcy) ( miejscowo i data) ZAWIADCZENIE Na podstawie art. 39 e ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz z pon. zm.) powiadcza si, e: Pan(i)... PESEL... (imi i nazwisko albo nazwa przedsibiorcy) - ma ukoczone 21 lat *), - posiada prawo jazdy kategorii... nr... jest zatrudniony(a) **) /osobicie wykonuje przewozy **) w... (imi i nazwisko albo nazwa przedsibiorcy)... (miejsce zamieszkania (siedziba) i adres przedsibiorcy) Powiadcza si spełnienie wymaga okrelonych w art. 39 a ust. 1 pkt 3 5 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym na podstawie: 1) 2) 3) orzeczenia lekarskiego stwierdzajcego brak przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wanego do dnia:..., orzeczenia psychologicznego stwierdzajcego brak przeciwwskaza psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wanego do dnia:..., zawiadczenia o ukoczeniu kursu dokształcajcego w zakresie przewozu osób/rzeczy ***).... nr *) **)... (czytelny podpis przedsibiorcy) skreli w przypadku kierowcy: - nie majcego ukoczonych 21 lat i wykonujcego transport drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - zatrudnionego przez przedsibiorc wykonujcego przewozy na potrzeby własne ( nie dotyczy) niepotrzebne skreli ***) niepotrzebne skreli; nie dotyczy kierowcy zatrudnionego przez przedsibiorc wykonujcego przewozy na potrzeby własne 4

5 Załcznik nr 2 Wzór owiadczenia powiadczajcego spełnianie przez przedsibiorc osobicie wykonujcego transport drogowy oraz przedsibiorc osobicie wykonujcego przewozy na potrzeby własne wymaga ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym Format A 5 poziomo (oznaczenie przedsibiorcy ) ( miejscowo i data) OWIADCZENIE powiadczajce spełnianie przez kierowc osobicie wykonujcego *) wymaga okrelonych w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz z pon. zm.) Owiadczam, e mam ukoczone 21 lat **) oraz posiadam: a) prawo jazdy kategorii...nr..., b) orzeczenie lekarskie stwierdzajce brak przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wane do dnia:..., c) orzeczenie psychologiczne stwierdzajce brak przeciwwskaza psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wane do dnia:..., d) zawiadczenie o ukoczeniu kursu dokształcajcego w zakresie przewozu osób/rzeczy ***) nr (czytelny podpis przedsibiorcy) *) wpisa odpowiednio: - transport drogowy - przewozy na potrzeby własne **) skreli w przypadku przedsibiorcy osobicie wykonujcego: - transport drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t i nie majcego ukoczonych 21 lat - przewozy na potrzeby własne ( nie dotyczy) ***) niepotrzebne skreli; nie dotyczy przedsibiorcy osobicie wykonujcego przewozy na potrzeby własne 5

6 Wzór karty informacyjnej kierowcy Załcznik nr 3 Format A 4 KARTA INFORMACYJNA KIEROWCY Imi i nazwisko... PESEL... Prawo jazdy kategorii... nr... Zatrudniony (a) /osobicie wykonuje przewozy *) : od... do... Kurs dokształcajcy w zakresie przewozu osób *) : nr zawiadczenia... data... **) Kurs dokształcajcy w zakresie przewozu rzeczy *) : nr zawiadczenia... data... **) Badania lekarskie Badania psychologiczne Lp. data badania termin nastpnego badania Lp. data badania termin nastpnego badania *) niepotrzebne skreli **) data wydania zawiadczenia 6

7 Załcznik nr 4 Wzór karty ewidencyjnej pojazdów Format A-4 KARTA EWIDENCYJNA POJAZDÓW Imi i nazwisko... PESEL... Prawo jazdy kategorii... nr... Zatrudniony (a)/osobicie wykonuje przewozy *) :od... do... okres uywania (prowadzenia) przez kierowc pojazdu od do rodzaj pojazdu **) marka, typ, model pojazdu *) niepotrzebne skreli **) dotyczy take przyczep (naczep) 7

8 Załcznik nr 5 Wzór ewidencji dokumentacji kierowcy EWIDENCJA DOKUMENTACJI KIEROWCY Lp. Imi i nazwisko data załoenia dokumentacji data i potwierdzenie pobrania dokumentów z dokumentacji data zniszczenia dokumentacji kierowcy 8

9 Załcznik nr 6 Wzór wycigu z karty ewidencyjnej pojazdów Format A-5 poziomo WYCIG Z KARTY EWIDENCYJNEJ POJAZDÓW (oznaczenie przedsibiorcy ) (miejscowo i data) Imi i nazwisko... PESEL... Prawo jazdy kategorii... nr... Zatrudniony (a) / osobicie wykonuje przewozy *) od... do... Wykonywał (a) przewozy nastpujcymi pojazdami: **) 1)... 2)... 3) (czytelny podpis przedsibiorcy) *) **) niepotrzebne skreli wpisa rodzaj, mark, typ i model pojazdu, którym kierowca wykonywał przewozy łcznie przez okres dłuszy ni 1miesic 9

10 UZASADNIENIE Projektowane rozporzdzenie stanowi wykonanie upowanienia zawartego w art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz i Nr 200, poz. 1953). Konieczno wydania rozporzdzenia wynika z faktu umieszczenia w powyszej ustawie zapisów dajcych podstaw Ministrowi Infrastruktury do okrelenia sposobu postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy oraz wzorów stosowanych dokumentów. Zgodnie z dotychczas obowizujcymi przepisami przedsibiorca wykonujcy transport drogowy nie odpowiadał w sposób bezporedni za spełnianie przez zatrudnionych przez niego kierowców wymaga dotyczcych stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych. Natomiast, ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) wprowadza na niego obowizek załoenia i prowadzenia dla kadego kierowcy nowych dokumentów, które bd pomagały, zarówno samemu pracodawcy wykonywa nałoone na niego ustawowe obowizki, jak i organom uprawnionym do kontroli. Zgodnie z projektem rozporzdzenia pracodawca obowizany bdzie do załoenia oraz prowadzenia dla kadego kierowcy karty informacyjnej kierowcy oraz karty ewidencyjnej pojazdów. Karta informacyjna kierowcy bdzie zawierała informacje dotyczce kwalifikacji kierowcy oraz ewidencjonowane terminy nastpnych bada lekarskich i psychologicznych. To usprawni pracodawcy spełnienie ustawowego obowizku terminowego kierowania zatrudnionych kierowców na kolejne badania. W karcie ewidencyjnej pojazdów zamieszczane bd informacje dotyczce pojazdów, którymi kierowca wykonywał przewozy. Ponadto przedsibiorca bdzie zobowizany do wystawienia kierowcy zawiadczenia powiadczajcego zatrudnienie oraz spełnianie przez kierowc wymaga ustawy; ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym zastpiła wiadectwa kwalifikacji zawiadczeniami. Zawiadczenia bdzie wystawiał przedsibiorca wykonujcy transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne zatrudnionym przez siebie kierowcom, jak równie kierowcom wykonujcym osobicie przewozy na rzecz tego przedsibiorcy. Wprowadzenie nowego dokumentu, powiadczajcego spełnianie okrelonych ustaw wymaga, którego koszt wystawienia (w porównaniu ze wiadectwami kwalifikacji wystawianymi przez starostwa) bdzie znacznie niszy, spowoduje zmniejszenie obcie finansowych, jakie ponosili przedsibiorcy wykonujcy transport drogowy. Wszystkie wymienione wyej dokumenty pracodawca, zgodnie z projektowanym rozporzdzeniem, bdzie przechowywał oddzielnie dla kadego zatrudnionego kierowcy oraz bdzie prowadził ewidencj prowadzonej dokumentacji. Projekt rozporzdzenia przewiduje moliwo dołczenia do akt osobowych pracownika dokumentacji przewidzianej rozporzdzeniem, o ile jest to kierowca z którym nawizany został stosunek pracy. Z chwil ustania stosunku pracy, pracodawca przekae kierowcy oryginały zawiadcze o ukoczeniu kursów dokształcajcych dla kierowców, orzeczenia o istnieniu bd braku przeciwwskaza zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Teczk, wraz z zawartymi w niej potwierdzonymi za zgodno z oryginałem kserokopiami dokumentów jw., przedsibiorca bdzie przechowywał przez okres 5 lat dla potrzeb dowodowych i kontrolnych. Zgodnie z projektem rozporzdzenia przedsibiorca osobicie wykonujcy transport drogowy lub osobicie wykonujcy przewozy na potrzeby własne bdzie wystawiał dla siebie 10

11 owiadczenie powiadczajce spełnianie przez siebie wymaga ustawy. W/w przedsibiorca zgodnie z projektem jest zobowizany do prowadzenia dokumentacji dotyczcej jego pracy. Poniewa kierowców posiadajcych wane wiadectwo kwalifikacji w dniu wejcia w ycie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) uznaje si za spełniajcych wymagania ustawy, w szczególnoci w zakresie kursów dokształcajcych, bada lekarskich i psychologicznych przez okres wanoci tego wiadectwa, jego potwierdzona za zgodno kserokopia bdzie przechowywana w dokumentacji kierowcy. Po upływie tego terminu w dokumentacji kierowcy bdzie przechowywany oryginał wiadectwa kwalifikacji a z chwil rozwizania stosunku pracy z kierowc, przedsibiorca wyda kierowcy oryginał wiadectwa pozostawiajc w dokumentacji potwierdzon za zgodno z oryginałem kserokopi tego wiadectwa. Projekt rozporzdzenia nie jest objty zakresem prawa Unii Europejskiej. Ocena Skutków Regulacji (OSR) Podmioty, na które oddziaływuje akt normatywny Zaproponowany projekt oddziaływuje na: - przedsibiorców wykonujcych transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne; - kierowców wykonujcych transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budetu i sektora publicznego Ustaw z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) wiadectwa kwalifikacji, które do tej pory były wydawane przez odpowiednie wydziały w starostwach i wydawanie których naleało do zada własnych starostwa, zostały zastpione zawiadczeniami wydawanymi przez przedsibiorców. Za wydawanie wiadectw kwalifikacji starostwa pobierały opłat w postaci rónicy midzy kosztem produkcji tego dokumentu a jego cen po jakiej nabywał je kierowca. Jednak dochód, jaki osigały starostwa z tego tytułu nie pozwalał na pokrycie kosztów obsługi wydawania tych dokumentów. W zwizku z powyszym, ulegnie znacznemu zmniejszeniu liczba obowizków i zada, do jakich zobowizane były starostwa. Zmniejszenie obowizków pracowników w starostwach, bez wtpienia pocignie za sob obnienie kosztów działania tych urzdów, co wpłynie na zmniejszenie wydatków sektora publicznego. Wpływ regulacji na inne koszty społeczne Projektowane rozporzdzenie bdzie miało wpływ na koszty społeczne. Koszt wydawanego przez starostwa wiadectwa kwalifikacji wynosił 30 zł., który ponosili kierowcy. Zgodnie z projektowanym rozporzdzeniem przedsibiorcy bd wydawali zawiadczenia, których koszt ograniczy si jedynie do wydruku tego dokumentu. Dokumentacja o której stanowi rozporzdzenie bdzie ułatwiała organom upowanionym do kontroli sprawdzanie przestrzegania przez przedsibiorców wymaga dotyczcych uprawnie, kwalifikacji, stanu zdrowia, co w konsekwencji wpłynie na popraw bezpieczestwa na drogach. Zwikszenie liczby dokumentów, do prowadzenia i wydawania których zobowizuje przedsibiorc niniejszy projekt, moe wpłyn (zwłaszcza w przedsibiorstwach zatrudniajcych wielu kierowców) na konieczno zatrudnienia dodatkowych pracowników. 11

12 Bdzie to z pewnoci generowało dodatkowe koszty działalnoci tych przedsibiorstw, jednak nie mona ich przeciwstawi korzyciom jakie bd osignite w postaci zwikszenia bezpieczestwa na drogach. Konsultacje społeczne Projekt rozporzdzenia był konsultowany z nastpujcymi podmiotami: - Zrzeszenie Midzynarodowych Przewoników Drogowych w Polsce, Warszawa - Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa - Polskie Stowarzyszenie Przewoników Pasaerskiego Midzynarodowego Transportu Samochodowego, Warszawa - Ogólnopolskie Porozumienie Zwizków Zawodowych, Warszawie - Sekretariat transportowców NSZZ Solidarno, Warszawa - Ogólnopolski Zwizek Pracodawców Transportu Samochodowego, Ostrowiec w. - Ogólnopolski Zwizek Pracodawców Transportu Drogowego, Stobno a take z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Pastwowych. Zgłoszone uwagi zostały uwzgldnione. Wpływ regulacji na rynek pracy Wejcie w ycie rozporzdzenia nie bdzie miało wpływu na rynek pracy. Wpływ regulacji na konkurencyjno wewntrzn i zewntrzn gospodarki Projekt rozporzdzenia nie ma wpływu na konkurencyjno wewntrzn i zewntrzn gospodarki. Wpływ regulacji na sytuacj i rozwój regionów Wejcie w ycie rozporzdzenia nie wpłynie na sytuacj i rozwój regionów. 12

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo