1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie."

Transkrypt

1 Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie i instytucje kształcce 1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. V. Szanse zatrudnienia 1) Warunki pracy i płacy w zawodzie. VI. Bibliografia 1

2 I. WPROWADZENIE Jeszcze kilkanacie lat temu nie istniał zawód specjalisty ds. zarzdzania zasobami ludzkimi. W przedsibiorstwach pastwowych sprawami pracowniczymi zajmowała si kadrowa. Do jej obowizków naleało przyjmowanie wniosków urlopowych i zwolnie lekarskich, koordynacja przydzielenia premii i terminowego naliczania pensji. Bezrobocie nie istniało, a eby otrzyma prac wystarczyło złoy podanie w Dziale Kadr. W ostatnich latach jednak wiele si zmieniło. Prywatyzacja przedsibiorstw spowodowała due wiksze wyczulenie szefów firm na kwestie kosztów. Równie wymagania w stosunku do pracowników stały si coraz wysze. Firmy zaczły stawia na wykwalifikowany personel, który trzeba nie tylko zdoby, ale take utrzyma w firmie. Std zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarzdzania zasobami ludzkimi. Zarzdzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarzdzanie personelem, funkcja personalna lub Human Resource Management) termin ten mona ogólnie zdefiniowa jako strategiczn, jednorodn i spójn metod kierowania najcenniejszym z kapitałów kadej organizacji ludmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniaj si do realizacji wszystkich załoonych przez organizacj celów, a tym samym umacniaj jej przewag nad konkurencj. W literaturze stosowane jest take pojcie zarzdzanie kadrami, pod którym naley rozumie zbiór działa (decyzji) zwizanych z ludmi, ukierunkowanych na osiganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników. Przedmiotem zainteresowania funkcji 2

3 personalnej w tym ujciu s ludzie jako podmioty sprawcze w deniu do celów indywidualnych i organizacyjnych, a wic pracownicy pod wzgldem ilociowym i jakociowym, ich zaangaowanie w działalno organizacji, osigane wyniki oraz uwarunkowania tych zmiennych. Zarzdzanie zasobami ludzkimi polega na wykorzystaniu umiejtnoci pracowników i osób w deniu do osignicia celów organizacji oraz zaspokojenia potrzeb (w tym rozwoju) pracowników. Takimi umiejtnociami mog by zdolnoci plastyczne, obsługa komputera, znajomo ksigowoci, jzyków obcych, prawa, obsługi urzdze biurowych i innych. ZZL to oddziaływanie na czynnik ludzki w firmie w taki sposób i przy pomocy takich instrumentów, aby poprzez swoich pracowników firma osigała swoje cele. II. ZADANIA I CZYNNOCI 1. Potencjalne miejsca pracy. Prac w zawodzie specjalisty ds. zarzdzania zasobami ludziki oferuj przede wszystkim firmy działajce w sektorze drugim biznesowym Z cał pewnoci jest to zawód z przyszłoci, bo wszdzie tam, gdzie zatrudniani s ludzie, potrzebni s specjalici ds. personalnych. 2. Zakres obowizków. Do głównych zada specjalisty ds. zarzdzania zasobami ludzkimi nale: doradzanie w zakresie rekrutacji, zatrudnienia, szkolenia, promowania, wynagradzania i stosunków zatrudnieni-kierownictwo lub innych spraw polityki kadrowej oraz zajmowanie si powyszymi sprawami w zwizku z pełnion funkcj; opracowanie, wdroenie i monitorowanie systemów motywacyjnych; tworzenie cieek karier i planu rozwoju pracowników; 3

4 tworzenie, wdraanie i monitorowanie funkcjonowania systemu ocen okresowych; koordynowanie polityki szkoleniowej, w tym planowanie szkole wewntrznych dla pracowników, organizowanie szkole zewntrznych i ocena ich skutecznoci; studiowanie i analizowanie za pomoc rónych rodków prac wykonywanych w zakładzie, włczajc w to wywiady z pracownikami, personelem nadzoru i kierownictwem, celem stworzenia dokładnych opisów stanowisk pracy, zada i systemów klasyfikacji zawodowej; przygotowywanie broszur-informatorów zawodowych lub taryfikatorów pracy i zakresów obowizków; doradzanie i prowadzenie analizy pracy i zawodów w dziedzinach takich, jak: zarzdzanie personelem, badania nad sił robocz oraz planowanie, szkolenie zawodowe, informacja zawodowa i poradnictwo zawodowe; studiowanie sytuacji na rynku pracy i doradzanie poszczególnym osobom moliwoci zatrudnienia, wyboru zawodu i dalszego kształcenia lub szkolenia zawodowego; wykonywanie prac pokrewnych; nadzorowanie innych pracowników. 4

5 III. WYMAGANIA ZAWODU 1. Wymagania fizyczne i zdrowotne. Praca w charakterze specjalisty ds. zarzdzania zasobami ludzkimi nie stawia przed kandydatami do zawodu wysokich wymaga fizycznych i zdrowotnych. Jedynym ograniczeniem s wady wzroku nie poddajce si korekcji, wady słuchu i wymowy oraz choroby psychiczne. Prac t mog wykonywa osoby niepełnosprawne z: dysfunkcj koczyn dolnych dysfunkcj koczyn górnych poruszajce si na wózkach inwalidzkich 2. Wymagania psychologiczne. Osoba zajmujca stanowisko specjalisty ds. zarzdzania zasobami ludzkimi powinna by osob otwart, łatwo nawizujc kontakty z innymi ludmi. Musi posiada umiejtnoci interpersonalne i komunikacyjne. Konieczna jest take umiejtno analitycznego mylenia i dobra organizacja pracy. Szczególnie cenne s takie cechy jak: zaangaowanie, uczciwo, dyskrecja, lojalno, skuteczno w działaniu, odporno na stres, kreatywno, empatia, umiejtno pracy w zespole. Bardzo przydaj si zdolnoci organizacyjne oraz umiejtno radzenia sobie w nieprzewidzianych okolicznociach. Naley pamita, e praca w dziale personalnym to praca z ludmi i dla ludzi. 5

6 Oprócz okrelonych cech osobowoci konieczne s równie umiejtnoci nabyte. Najwaniejsze z nich to wykształcenie wysze, dowiadczenie zawodowe i dobra znajomo narzdzi HR (system ocen okresowych, cieki rozwoju zawodowego, systemy zarzdzania kompetencjami, system motywacyjny) i znajomo jzyków obcych. Najczciej niezbdny jest jzyk angielski, który jest midzynarodowym jzykiem biznesu. Konieczno znajomoci innych jzyków obcych, np. niemieckiego czy francuskiego moe by zwizana z faktem zaangaowania kapitału zagranicznego w firmie i oczywicie słuy do komunikacji wród współpracowników. Specjalista ds. personalnych musi sprawnie posługiwa si komputerem. Najczciej przydaje si znajomo edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, programów kadrowych. Aplikacj Power Point powinni zna specjalici ds. HR, którzy odpowiadaj za przygotowywanie wewntrznych prezentacji i szkole. Przydatna i coraz czciej wymagana jest take znajomo zagadnie z zakresu prawa pracy czy ubezpiecze społecznych. IV. KSZTAŁCENIE I INSTYTUCJE KSZTAŁCCE 1. Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). Ideałem jest, jeli kandydat na specjalist ds. personalnych ma przygotowanie akademickie, najlepiej w dziedzinie nauk społecznych: psychologii czy socjologii lub ekonomii. Jednak równie wane s cechy osobowociowe oraz dowiadczenie zawodowe, które mona 6

7 rozwin w trakcie pracy. Uczelnie w wikszych orodkach akademickich proponuj specjalnoci zwizane z zarzdzaniem personelem. Minimalne wymagania jakie stawia si specjalistom ds. zarzdzania zasobami ludzkimi to 5-letnich studiów magisterskich z zakresu nauk humanistycznych lub ekonomicznych, oczywicie o specjalnoci: zarzdzanie zasobami ludzkimi/kadrami itp. Takie studia prowadz m.in.: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Wysza Szkoła Zarzdzania Personelem w warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wysza Szkoła bankowe we Wrocławiu Wysza Szkoła Zarzdzania,,Edukacja (Wrocław) 2. Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Od specjalisty ds. zarzdzania zasobami ludzkimi oczekuje si cigłego podnoszenia kwalifikacji. Bardzo wiele uczelni oferuje studia podyplomowe z zakresu zarzdzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, zarzdzania rozwojem zawodowym pracowników itp. Specjalista ds. personalnych moe take podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez coaching, a czsto decyduje si samemu pój t drog zawodow i sta coachem. 7

8 V. SZANSE ZATRUDNIENIA 1. Warunki pracy i płacy w zawodzie. Wysoko wynagrodzenia kształtuje si w zalenoci od brany i regionu, a take wielkoci firmy. Na najwiksze zarobki mona liczy w regionie mazowieckim- od 2500 zł netto do 4012 zł. Równie wynagrodzenie w Wielkopolsce jest do wysokie- od 2563 zł netto do 2893 zł. W łódzkim specjalista ds. personalnych moe liczy na wynagrodzenie rzdu 2116 zł "na rk", a w kujawsko- pomorskim i podkarpackim na 1279 zł netto. rednie wynagrodzenie specjalisty ds. personalnych wynosi około 2900 zł netto. 2. Szanse zatrudnienia. Przede wszystkim pracy w tym zawodzie naley szuka w duych i rednich zrestrukturyzowanych ju firmach, równie w tych firmach, które obecnie powstaj i stawiaj na fachowo swoich pracowników. Przedsibiorstwa chcce dynamicznie si rozwija z cał pewnoci bd poszukiwały tego rodzaju specjalistów, poniewa widz one niewymierne korzyci z efektywnego kształtowania polityki personalnej, zatrudniania najlepszych pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zmiany w kwalifikacjach pracownika w taki sposób aby podnosiły wydajno i dawały satysfakcj. 8

9 VI. BIBLIOGRAFIA Test Obrazkowy,,Zawody przyszłoci 9

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich:

W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich: 13.1. Wprowadzenie W krajach Europy rodkowej i Wschodniej, gdzie zwizek nauki ze sfer gospodarki szczególnie w obszarze zarzdzania i ekonomii jest raczej nikły i nowe idee przenikaj bardzo wolno, a ponadto

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201)

Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Kierownik działu kadrowo-płacowego (121201) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo