CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?"

Transkrypt

1 CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk W obrocie gospodarczym powszechne s dwie praktyki: z jednej strony, pracownicy wykorzystuj własne samochody osobowe równie do celów słubowych pracodawcy; z drugiej strony, pracodawcy zapewniajcy swoim pracownikom samochody słubowe zgadzaj si z reguły na wykorzystanie tych samochodów przez pracowników równie do celów prywatnych. Obie te formy współkorzystania z samochodu powoduj szereg problemów podatkowych. Wykorzystywanie przez pracownika własnego samochodu osobowego do celów słubowych pracodawcy rodzi szereg obowizków, w tym przede wszystkim uciliwy obowizek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( ustawa CIT ) oraz art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ustawa PIT ). Z drugiej strony, wykorzystanie przez pracownika samochodu słubowego do celów prywatnych równie rodzi szereg trudnoci ewidencyjnych zwizanych bd to z koniecznoci opodatkowania nieodpłatnego wiadczenia pracodawcy na rzecz pracownika (jeli pracodawca zezwala na wykorzystanie samochodu słubowego do celów prywatnych bez odpłatnoci), bd to z koniecznoci rozliczenia przychodu pracodawcy z tytułu odpłatnego udostpnienia samochodu pracownikowi, w tym ustalenia akceptowalnej, z punktu widzenia fiskusa, ceny za t usług (jeli pracodawca zezwala na wykorzystanie samochodu słubowego do celów prywatnych za odpłatnoci). Wydaje si, i w obu tych sytuacjach ciekawym, prostszym podatkowo, rozwizaniem alternatywnym moe by doprowadzenie przez pracownika i pracodawc do sytuacji, w której samochód osobowy, wykorzystywany zarówno do celów słubowych pracodawcy, jak i do celów osobistych pracownika, stanie si współwłasnoci pracownika i pracodawcy. Niniejszy artykuł temu włanie jest powicony: dotyczy ujcia podatkowego wydatków i innych kosztów zwizanych z eksploatacj samochodu osobowego bdcego współwłasnoci spółki kapitałowej i zatrudnionej przez t spółk osoby fizycznej, a take rozpoznawania przychodu osoby fizycznej z tytułu korzystania z takiego samochodu do celów prywatnych. Ustanowienie współwłasnoci - przykład Załómy, i spółka kapitałowa zawrze z jej pracownikiem umow o zbycie udziału w prawie własnoci samochodu oraz okrelajc zasady korzystania z rzeczy wspólnej. Załómy, e zgodnie z tak umow pracownik sprzeda spółce udział w wysokoci 9/10 w prawie własnoci samochodu. W wyniku tej sprzeday, strony umowy stan si współwłacicielami samochodu i zgodnie z umow bd z niego korzysta oraz ponosi koszty tego korzystania na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( kodeks cywilny ) dla współwłasnoci (art ). Strony mog w takiej umowie postanowi na przykład, i: (i) spółce przysługiwa bdzie pierwszestwo w korzystaniu z samochodu, (ii) w zakresie, w jakim spółce przysługuje prawo korzystania z samochodu, spółka przydziela pracownikowi samochód jako pojazd do wykonywania zada zwizanych z zatrudnieniem pracownika w spółce, jednak z prawem wykorzystania samochodu równie przez inne osoby zatrudnione w spółce, (iii) spółka ponosi koszty materiałów

2 eksploatacyjnych i drobnych napraw zwizanych z korzystaniem z samochodu w zwizku z działalnoci gospodarcz spółki i na zasadach okrelonych w przepisach prawa jest uprawniona do amortyzowania swojego udziału we współwłasnoci samochodu, (iv) pracownik ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych i drobnych napraw zwizanych z korzystaniem z samochodu dla celów własnych, (v) spółka ponosi pozostałe koszty zwizane z własnoci samochodu (remonty generalne, naprawy powypadkowe, koszty ubezpieczenia itp.), jest zobowizana do szczegółowej ewidencji tych kosztów i jest uprawniona do obcienia pracownika uzgodnion przez strony czci tych kosztów, odpowiadajc stosunkowi w jakim strony odnosz korzyci z poniesienia tych kosztów lub w jakim przyczyniły si do koniecznoci poniesienia tych kosztów, (vi) spółka ma prawo do ponoszenia nakładów zwikszajcych warto samochodu bez zgody pracownika, jednake w wypadku, gdy pracownik odmówił zgody na poniesienie nakładu, spółka nie jest uprawniona do obciania pracownika jakkolwiek kwot z tego tytułu. Jak w takim wypadku bdzie wygldało ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków i innych kosztów spółki zwizanych z eksploatacj samochodu? I drugie pytanie: jakie s zasady rozpoznawania przychodu osoby fizycznej (pracownika) z tytułu korzystania z takiego samochodu do celów prywatnych? Współwłasno samochodu według prawa cywilnego i przykładowej umowy Podstaw prawn współwłasnoci samochodu bd przepisy kodeksu cywilnego oraz zawarta pomidzy pracodawc i pracownikiem umowa w tym przedmiocie, której przykładowe postanowienia opisalimy wyej. Zgodnie z kodeksem cywilnym, własno tej samej rzeczy moe przysługiwa niepodzielnie kilku osobom. Mamy wówczas do czynienia włanie ze współwłasnoci. Współwłasno moe by albo współwłasnoci w czciach ułamkowych, albo współwłasnoci łczn. Współwłasno samochodu, która powstanie w wyniku wykonania umowy bdzie tzw. współwłasnoci w czciach ułamkowych, do której stosuje si przepisy art kodeksu cywilnego. Zgodnie z wyej wymienionymi przepisami kodeksu cywilnego, kady ze współwłacicieli jest obowizany do współdziałania w zarzdzie rzecz wspóln. Do czynnoci zwykłego zarzdu rzecz wspóln potrzebna jest zgoda wikszoci współwłacicieli. W braku takiej zgody kady ze współwłacicieli moe da upowanienia sdowego do dokonania czynnoci. Ponadto, zgodnie z wyej wymienionymi przepisami kodeksu cywilnego, do rozporzdzania rzecz wspóln oraz do innych czynnoci, które przekraczaj zakres zwykłego zarzdu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłacicieli. W braku takiej zgody współwłaciciele, których udziały wynosz co najmniej połow, mog da rozstrzygnicia przez sd, który orzeknie majc na wzgldzie cel zamierzonej czynnoci oraz interesy wszystkich współwłacicieli. W umowie opisanej wyej, jej strony, czyli pracownik i spółka, zmodyfikowały powysze zasady kodeksowe przyjmujc, i spółka ma prawo do ponoszenia nakładów zwikszajcych warto samochodu bez zgody zbywcy. Zgodnie z art. 206 kodeksu cywilnego, kady ze współwłacicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje si pogodzi ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłacicieli. W umowie opisanej wyej, jej strony, czyli pracownik i spółka, uszczegółowiły powysze zasady kodeksowe przyjmujc, i spółce przysługuje pierwszestwo w korzystaniu z samochodu, co jednake nie pozbawia pracownika prawa do korzystania z samochodu. Takie uszczegółowienie jest zgodne ze stosunkiem udziałów stron umowy w prawie własnoci samochodu (gdy spółce przysługuje, zgodnie z przyjtymi wyej ustaleniami, udział w wysokoci 9/10).

3 Natomiast zgodnie z art. 207 kodeksu cywilnego, poytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadaj współwłacicielom w stosunku do wielkoci udziałów; w takim samym stosunku współwłaciciele ponosz wydatki i ciary zwizane z rzecz wspóln. W przykładowej umowie, pracownik i spółka zmodyfikowały powysze zasady kodeksowe. Zgodnie z przykładow umow, kada ze stron umowy sama ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych i drobnych napraw zwizane z korzystaniem przez ni z samochodu. Wprawdzie spółka ponosi pozostałe koszty zwizane z własnoci samochodu (remonty generalne, naprawy powypadkowe, koszty ubezpieczenia itp.), jednake strony umowy okreliły szczegółowe zasady obciania przez spółk tymi kosztami pracownika, tak aby pracownik ponosił w ostatecznym rachunku tak cz tych kosztów, która odpowiada stosunkowi w jakim pracownik odnosi korzyci z poniesienia tych kosztów lub w jakim przyczynił si do koniecznoci poniesienia tych kosztów. Tym samym, w ostatecznym rachunku, adna ze stron umowy nie ponosi ciarów zwizanych z korzystaniem z samochodu przez drug stron umowy. Ujcie w kosztach podatkowych eksploatacji samochodu amortyzacja Zgodnie z art. 15 ustp 6 ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodów s odpisy z tytułu zuycia rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłcznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy CIT, z uwzgldnieniem art. 16 ustawy CIT. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy CIT, amortyzacji co do zasady podlegaj midzy innymi rodki transportu stanowice własno lub współwłasno podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do uytku w dniu przyjcia do uywania, o przewidywanym okresie uywania dłuszym ni rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwizane z prowadzon przez niego działalnoci gospodarcz. Tak wic, dopuszczalna jest amortyzacja podatkowa samochodu, jako rodka transportu nabytego przez spółk na zasadzie współwłasnoci, pod warunkiem, i samochód spełnia pozostałe elementy definicji rodka trwałego ( kompletne i zdatne do uytku w dniu przyjcia do uywania, o przewidywanym okresie uywania dłuszym ni rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwizane z prowadzon przez niego działalnoci gospodarcz ). Zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy CIT, za warto pocztkow nabytych odpłatnie rodków trwałych uwaa si co do zasady cen ich nabycia. Natomiast, zgodnie z ustpem 8 tego artykułu, w razie gdy składnik majtku stanowi współwłasno podatnika, warto pocztkow tego składnika ustala si w takiej proporcji jego wartoci, w jakiej pozostaje udział podatnika we własnoci tego składnika majtku. Tym samym, warto pocztkowa samochodu dla celów amortyzacji podatkowej bdzie równa cenie zapłaconej przez spółk pracownikowi za udział w prawie własnoci (oczywicie, z zastrzeeniem, e cena ta nie powinna przekracza wartoci rynkowej). Zgodnie z art. 16j ust. 1 punkt 2 ustawy CIT, podatnicy mog indywidualnie ustali stawki amortyzacyjne dla uywanych lub ulepszonych rodków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym e okres amortyzacji nie moe by krótszy, w wypadku samochodów osobowych, ni 30 miesicy. Zgodnie z art. 16j ust. 2 punkt 1 ustawy CIT, samochód bdzie mona uzna za uywany, jeeli spółka udowodni, e przed jego nabyciem przez spółk był wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesicy. Naley te wzi pod uwag ograniczenie wynikajce z art. 16 ust. 1 punkt 4 ustawy CIT, zgodnie z którym nie uwaa si za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zuycia samochodu osobowego w czci ustalonej od wartoci samochodu przewyszajcej równowarto EURO przeliczonej na złote według kursu redniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do uywania.

4 Ujcie w kosztach podatkowych eksploatacji samochodu inne koszty Zgodnie z art. 15 ustp 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów s wszelkie koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ródła przychodów, z wyjtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W danym stanie faktycznym, naley rozway nastpujce ograniczenia odnoszce si do samochodów, zawarte w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy CIT, nie uwaa si za koszty uzyskania przychodów: 30) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu uywania przez nich samochodów na potrzeby podatnika: a) w celu odbycia podróy słubowej (jazdy zamiejscowe) w wysokoci przekraczajcej kwot ustalon przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, b) w jazdach lokalnych w wysokoci przekraczajcej wysoko miesicznego ryczałtu pieninego albo w wysokoci przekraczajcej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, okrelonych w odrbnych przepisach wydanych przez właciwego ministra, 49) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokoci przekraczajcej ich cz ustalon w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowarto EURO, przeliczona na złote według kursu redniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartoci samochodu przyjtej dla celów ubezpieczenia, 50) strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeeli samochody nie były objte ubezpieczeniem dobrowolnym, 51) wydatków, z zastrzeeniem pkt 30, z tytułu kosztów uywania, dla potrzeb działalnoci gospodarczej, samochodów osobowych niestanowicych składników majtku podatnika w czci przekraczajcej kwot wynikajc z pomnoenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, okrelonej w odrbnych przepisach wydanych przez właciwego ministra. Dodatkowo, w art. 16 ust. 5 ustawy CIT prawodawca wskazał, i przebieg pojazdu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 i 51 ustawy CIT, powinien by, z wyłczeniem ryczałtu pieninego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec kadego miesica. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu uywania samochodów nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jednake, analiza treci powyszych ogranicze wskazuje, i w danym stanie faktycznym do spółki nie bd miały zastosowania ograniczenia zawarte w punktach 30 oraz 51 artykułu 16 ustp 1 ustawy CIT. Ograniczenie zawarte w punkcie 30 artykułu 16 ustp 1 ustawy CIT nie bdzie miało zastosowania, gdy spółka nie bdzie wypłacała pracownikowi jakichkolwiek kwot z tytułu korzystania przez pracowników z tytułu uywania przez nich samochodów na potrzeby podatnika. Naley bowiem zauway, i spółka bdzie współwłacicielem samochodu i zgodnie z umow sama ponosi bdzie wszelkie koszty zwizane z korzystaniem przez ni z samochodu do własnych celów gospodarczych. Ograniczenie zawarte w punkcie 51 artykułu 16 ustp 1 ustawy CIT nie bdzie miało zastosowania, gdy samochód stanowi bdzie składnik majtku spółki.

5 Rozpoznawanie przychodu pracownika z tytułu korzystania z samochodu do celów prywatnych Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj wszelkiego rodzaju dochody osób fizycznych, chyba e przepisy wskazuj wyranie, i dany dochód nie podlega opodatkowaniu lub na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami co do zasady s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpłatnych wiadcze. Z powyszego wynika, i aby wystpił przychód musi by dokonane wiadczenie na rzecz podatnika ( otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika ). wiadczenie jest dokonane na rzecz innego podmiotu wówczas, gdy podmiot ten odniesie korzy w wyniku wiadczenia. Tym samym, nie mona uzna za przychód podatkowy pracownika korzystania przez tego pracownika z samochodu do celów prywatnych, gdy w tym wypadku w ogóle nie dochodzi do jakiegokolwiek wiadczenia pomidzy stronami. Jak bowiem wskazano wyej, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, kady ze współwłacicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje si pogodzi ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłacicieli. Ponadto, jak wskazano wyej, zgodnie z zapisami umowy, adna ze stron umowy nie ponosi ciarów zwizanych z korzystaniem z samochodu przez drug stron umowy. Do powstania przychodu podatkowego po stronie pracownika doszłoby jedynie wówczas, gdyby spółka poniosła koszty zwizane z korzystaniem z samochodu przez pracownika do celów prywatnych i nie obciyła go co najmniej równowartoci tych kosztów. W takim wypadku doszłoby do nieodpłatnego wiadczenia na rzecz osoby fizycznej. Co do zasady, wiadczenie takie powinno by opodatkowane. W wypadku, gdy tytułem do takiego wiadczenia bdzie stosunek pracy, spółka zobowizana bdzie, jako płatnik, do poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podsumowanie Powysza analiza wskazuje, i w wypadku odpowiedniego zaprojektowania umowy ustanawiajcej pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasno samochodu osobowego mona unikn zarówno kłopotliwego obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, jak i nie mniej kłopotliwego zadania rozliczenia si podatkowego z korzystania przez pracownika z samochodu słubowego do celów prywatnych. Autor: Dr Andrzej Malec doradca podatkowy, wpis nr 06013, Senior Partner oraz współodpowiedzialny za praktyk podatkow w kancelarii prawnej Kochaski Ziba Rpała i Partnerzy. 14 wrzenia 2011 r. Wszelkie prawa zastrzeone. Jakiekolwiek wykorzystanie, z wyjtkiem cytowania krótkich fragmentów w celu omówienia lub krytyki artykułu, moliwe tylko za pisemn zgod autora. Niniejszy artykuł nie jest opini prawn i nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci autora.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo