Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia"

Transkrypt

1 Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania Autodesk oraz licencji. Program ten przeznaczony jest zarówno dla firm, organizacji, jak i dla osób fizycznych. Kada jednostka biorca udział w programie ma moliwo uzyskania Certyfikatu Legalnoci Oprogramowania Autodesk, jak równie staje si współtwórc programu. Korzyci płynce z programu to: inwentaryzacja posiadanego oprogramowania Autodesk, optymalizacja sposobu wykorzystania, ewentualne inne wskazania ewentualna likwidacja nielegalnych kopii, co za tym idzie eliminacja ryzyka odpowiedzialnoci karnej uzyskanie Certyfikatu Legalnoci Oprogramowania Autodesk moliwo legitymowania si statusem zweryfikowanego uytkownika oprogramowania Autodesk przynaleno do ekskluzywnego Programu Certyfikacji Oprogramowania Autodesk, co za tym idzie adekwatna pozycja biznesowa, jak równie moliwo uzyskania referencji dodatkowe korzyci o okrelenie globalnych zasobów oprogramowania i sprztu o zalecenia optymalizacyjne odnonie standaryzacji o wskazówki bezpieczestwa Autoryzacj Autodesk w zakresie Programu Certyfikacji Oprogramowania Autodesk posiada firma: Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej s.c.

2 Regulamin 1. Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk - grupuje zweryfikowane firmy, organizacje lub osoby fizyczne, przestrzegajce zasad legalnego uytkowania oprogramowania Autodesk. Patronem Programu Certyfikacji Oprogramowania Autodesk jest: Autodesk S.A Przedstawicielstwo w Polsce ul. Rzymowskiego Warszawa Administracj PCOA zajmuje si Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej 2. Zasady przynalenoci do Programu Ceryfikacji Oprogramowania Autodesk. Uczestnikami PCOA zostaj firmy, organizacje lub osoby fizyczne posiadajce legalne oprogramowanie Autodesk, które poddadz si procesowi audytu, oraz wyra ch uczestnictwa w PCOA. Uczestnictwo w PCOA moe by nadane lub przedłuone, po uzyskaniu lub aktualizacji Certyfikatu Legalnoci Oprogramowania Autodesk. Przynaleno do PCOA jest limitowana okresem wanoci certyfikatu. 3. Przywileje i obowizki uczestników. Uczestnicy PCOA mog powoływa si na Certyfikat Legalnoci Oprogramowania Autodesk oraz na członkowstwo w PCOA przy: promocji firmy negocjacjach, przetargach zawieraniu umów Uczestnicy PCOA zobowizuj si do posiadania i uytkowania wyłcznie legalnego oprogramowania Autodesk. W wypadku ujawnienia posiadania lub posługiwania si nielicencjonowanym oprogramowaniem Autodesk, uczestnik PCOA jest automatycznie wykrelany z listy uczestników. Uczestnicy PCOA wyraaj zgod na przetwarzanie ich danych osobowych.

3 Dlaczego opłaca si skorzysta z Programu Certyfikacji Oprogramowania Autodesk 1. Pozycja biznesowa i wiarygodno firmy Program certyfikacji Oprogramowania Autodesk powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm wykorzystujcych oprogramowanie Autodesk do projektowania w rónych branach i gałziach przemysłu. Od dłuszego czasu na rynku usług projektowych istnieje dua konkurencja. Wielkim problemem staj si firmy stosujce ceny dumpingowe usług. Wynikaj one ze stosowania nieuczciwych metod konkurencji. Jedn z nich jest posługiwanie si nielegalnym oprogramowaniem. Cierpi na tym uczciwe firmy, które legalnie korzystaj z programów komputerowych. Obecnie jest rozpatrywanych wiele propozycji i inicjatyw majcych na celu uzdrowienie sytuacji na rynku. Rozwaa si min. aby firmy wykazywały si legalnym oprogramowaniem przy przetargach, konkursach, negocjacjach, zwieraniu umów projektowych itd. Atutem firmy s dzi dokumenty potwierdzajce legalno oprogramowania. Zapewne w najbliszej przyszłoci bdzie to nie tylko argument przetargowy lecz warunek konieczny do zawarcia umowy. Firma Autodesk jako wiodcy producent oprogramowania równie włczyła si w ten ogólny trend oferujc moliwo uzyskania autoryzowanych Certyfikatów Legalnoci Oprogramowania Autodesk. Posiadanie Certyfikatu potwierdzonego przez producenta oprogramowania jest nobilitujce i podnoszce wiarygodno firmy. Jednoczenie dla potencjalnych klientów i zleceniodawców certyfikat jest dowodem, e firma: - posiada odpowiedni potencjał projektowy - jest wiarygodna - działa w sposób legalny - dba o swój wizerunek - jest odpowiedzialnym partnerem biznesowym Takie zalety z pewnoci zostan docenione przez partnerów i bd gwarancj dobrej współpracy. 2. Pewno legalnoci i działania zgodnego z prawem Zjawisko piractwa komputerowego znane jest obecnie prawie wszystkim. Jest ono coraz bardziej potpiane, szczególnie w działalnoci firm i przedsibiorstw. Nie tylko łami one przepisy prawa, ale take naruszaj zasady konkurencji. Walka z piractwem jest jednak coraz bardziej powszechna. Włczaj si w ni nie tylko organy cigania, ale take inne organizacje. Czsto nielegalne oprogramowanie instalowane jest za zgod pracodawcy i szefa firmy, ale bywa i tak, e jest on niewiadomy działa jakie prowadz sami pracownicy. Przeprowadzenie audytu oprogramowania umoliwia uporzdkowanie całoci czsto ogromnych zasobów oprogramowania, likwidacj nielegalnych programów, i uzyskanie pełnego obrazu stanu posiadania firmy. Firma uzyskuje samowiadomo i stosujc si do zalece poaudytowych w razie kontroli moe spokojnie podda si badaniu.

4 Proces audytu i certyfikacji Audyt przeprowadzany jest przez firm Kompugraf, która jest autoryzowanym administratorem i audytorem Programu Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Przebieg audytu. 1. Ustalenia wstpne i przygotowanie audytu a. ustalenie zakresu audytu b. ustalenie terminów c. okrelenie narzdzi potrzebnych do wykonania audytu d. ustalenie osób odpowiedzialnych za współprac e. ustalenie odpłatnoci f. podpisanie umowy 2. Przeprowadzenie audytu w zalenoci od ustalonego zakresu a. inwentaryzacja całoci oprogramowania posadowionego na wszystkich komputerach w firmie, przy uyciu odpowiednich narzdzi b. inwentaryzacja całoci sprztu c. inwentaryzacja, sprawdzenie i porównanie licencji, faktur, noników oprogramowania Autodesk d. inwentaryzacja, sprawdzenie i porównanie licencji, faktur, noników pozostałego oprogramowania 3. Sporzdzenie dokumentacji audytowej w zalenoci od zakresu audytu a. wykaz całoci posiadanego przez firm oprogramowania b. wykaz posiadanych licencji Autodesk + analiza porównawcza c. wykaz posiadanych przez firm licencji innych producentów + analiza porównawcza d. wykaz posiadanego przez firm sprztu e. zalecenia dotyczce sprztu f. zalecenia dotyczce oprogramowania g. zalecenia dotyczce bezpieczestwa informatycznego firmy 4. Opracowanie zalece i warunków, których spełnienie warunkuje uzyskanie certyfikatów (np. usunicie nielegalnych kopii oprogramowania) 5. Weryfikacja wykonania zalece 6. Wydanie dokumentów kocowych warunkowane wykonaniem zalece a. Certyfikat Legalnoci Oprogramowania Autodesk autoryzowany przez Autodesk b. Raport z Audytu Legalnoci Oprogramowania

5 Certyfikacji Oprogramowania Autodesk: Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej Firma Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej z siedzib w Krakowie powstała w 1991 roku. Od wielu lat prowadzi szerok działalno w zakresie informatyki. Profil działalnoci firmy to: - audyty sprztu i oprogramowania - szkolenia z zakresu przestpczoci komputerowej i bezpieczestwa danych - wielopoziomowe szkolenia z zakresu programów biurowych i grafiki komputerowej (min. w ramach PHARE 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich) - sprzeda sprztu i oprogramowania - grafika komputerowa i projektowanie stron www - konserwacja i obsługa techniczna sprztu i oprogramowania Od pocztku istnienia firma Kompugraf specjalizuje si w oprogramowaniu wspomagajcym projektowanie, w szczególnoci AutoCAD firmy Autodesk. W tym zakresie współpracuje z biurami projektów i firmami inynierskimi wykonujc midzy innymi: - wdraanie oprogramowania AutoCAD - konsultacje dotyczce oprogramowania AutoCAD i projektów - plotowanie wielkoformatowe z programu AutoCAD - tworzenie nakładek i bibliotek CAD - serwis telefoniczny lub bezporedni dotyczcy oprogramowania AutoCAD - inne usługi zwizane z systemem AutoCAD

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW WIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW wersja 4.0 sierpie 2004 r. PREAMBUŁA wiatowego Kodeksu Antydopingowego jest standardem midzynarodowym szczebla 2 opracowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw: MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujcie klasyczne jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działa przedsibiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia I. 1. 2. 3. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA INFORMACJI, AUDYT BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO, AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo