Rozdział 1 Przepisy ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za szkody wyrzdzone przy udzielaniu tych wiadcze (Dz. U. Nr 143, poz. 921) Na podstawie art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138. poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) zarzdza si, co nastpuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzdzenie okrela ogólne warunki obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za szkody wyrzdzone przy udzielaniu tych wiadcze, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC". 2. Uyte w rozporzdzeniu okrelenia oznaczaj: 1. wiadczenia zdrowotne - wiadczenia w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756), zwanej dalej."ustaw", 2. zamówienie na wiadczenia zdrowotne - zamówienie udzielane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - zakład opieki zdrowotnej utworzony przez instytucje i osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 3. Podmiotem podlegajcym ubezpieczeniu OC, zwanym dalej "ubezpieczajcym", jest przyjmujcy zamówienie na wiadczenia zdrowotne:

2 1. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, w zakresie zada okrelonych w statucie tego zakładu, osoba wykonujca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach, osoba legitymujca si nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania wiadcze zdrowotnych w okrelonym zakresie lub w okrelonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparatur i sprztem medycznym, odpowiadajcym wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełnia warunki okrelone w przepisach o działalnoci gospodarczej. 4. Umow ubezpieczenia OC ubezpieczajcy zawiera z wybranym zakładem ubezpiecze prowadzcym działalno ubezpieczeniow w zakresie ubezpieczenia OC. Rozdział 2 Spełnienie obowizku ubezpieczenia 5. Umow ubezpieczenia OC zawiera si na czas trwania umowy o udzielenie zamówienia na wiadczenia zdrowotne. 6. Umow ubezpieczenia OC zawiera si najpóniej w dniu poprzedzajcym dzie, od którego ubezpieczajcy zobowizany jest, na podstawie umowy o udzielenie zamówienia, do wykonywania zada publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia. 7. Umow ubezpieczenia rozwizuje si z dniem rozwizania umowy o udzielenie zamówienia na wiadczenia zdrowotne w trybie art. 35a ust. 5 ustawy. Rozdział 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia OC, powstanie i czas trwania odpowiedzialnoci zakładu ubezpiecze

3 8. Umow ubezpieczenia OC zawiera si na wniosek ubezpieczajcego Odpowiedzialno zakładu ubezpiecze rozpoczyna si najpóniej w dniu przystpienia do wykonywania przez ubezpieczajcego wiadcze zdrowotnych. 2. Jeeli strony umowy ubezpieczenia OC nie umówiły si inaczej, termin płatnoci składki lub pierwszej jej raty nastpuje nie póniej ni z dniem rozpoczcia odpowiedzialnoci zakładu ubezpiecze Odpowiedzialno zakładu ubezpiecze trwa przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia OC i koczy si z upływem ostatniego dnia tego okresu. 2. Odpowiedzialno zakładu ubezpiecze ustaje w przypadku, o którym mowa w Jeeli umow ubezpieczenia OC zawarto na okres dłuszy ni 12 miesicy, kada ze stron umowy moe j wypowiedzie najpóniej na 30 dni przed upływem kadego 12- miesicznego okresu trwania umowy. Rozdział 4 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 12. Ubezpieczeniem OC objta jest odpowiedzialno cywilna ubezpieczajcego lub osoby, za któr ubezpieczajcy ponosi odpowiedzialno, za szkody wyrzdzone przy udzielaniu wiadcze w zakresie udzielonego zamówienia na wiadczenia zdrowotne.

4 Odszkodowanie ustala si i wypłaca w granicach odpowiedzialnoci cywilnej ubezpieczajcego, najwyej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. 2. Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego wypadku, którego skutki objte s umow ubezpieczenia, wynosi: tysicy złotych w odniesieniu do ubezpieczajcych, o których mowa w 3 pkt 1 i 2, tysicy złotych w odniesieniu do ubezpieczajcych, o których mowa 3 pkt Zakład ubezpiecze jest obowizany do: 1. pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez ubezpieczajcego, za zgod zakładu ubezpiecze, w celu ustalenia okolicznoci i rozmiarów szkody, 2. zwrotu niezbdnych kosztów majcych na celu zapobieenie zwikszeniu si szkody i roszcze, jeeli uzasadnione s okolicznociami danego wypadku, 3. pokrycia kosztów obrony sdowej w sporze toczonym za zgod zakładu ubezpiecze, 4. pokrycia kosztów postpowania pojednawczego poniesionych przez ubezpieczajcego, prowadzonego za zgod zakładu ubezpiecze. 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, nie s zaliczane do sumy gwarancyjnej, z tym e ich łczna wysoko nie moe przekroczy 15% sumy gwarancyjnej. Zakład ubezpiecze moe wyrazi zgod na pokrycie wyszych kosztów. 15. Zakład ubezpiecze nie odpowiada za szkody: 1. których wysoko w dniu ustalenia odszkodowania nie przekracza wysokoci dwukrotnego najniszego wynagrodzenia za prac pracowników, ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, 2. polegajce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Rozdział 5 Prawa i obowizki stron umowy

5 16. W razie zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie, ubezpieczajcy obowizany jest do: 1. udzielenia osobom poszkodowanym niezbdnych informacji, koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpiecze, łcznie z podaniem danych dotyczcych zawartej umowy ubezpieczenia, 2. zawiadomienia zakładu ubezpiecze, w terminie 7 dni, o zgłoszeniu roszczenia o odszkodowanie, 3. udzielenia zakładowi ubezpiecze wyjanie dotyczcych okolicznoci powstania wypadku, dostarczenia posiadanych dowodów potrzebnych do ustalenia okolicznoci wypadku i rozmiaru szkody. 17. Zgłaszajcy roszczenie powinien przedstawi zakładowi ubezpiecze posiadane dowody dotyczce wypadku ubezpieczeniowego oraz ułatwi zakładowi ubezpiecze ustalenie okolicznoci zwizanych z tym wypadkiem, w tym dotyczcych powstania i rozmiaru szkody. 18. Niezwłocznie po zgłoszeniu roszczenia zakład ubezpiecze przeprowadza postpowanie w celu ustalenia stanu faktycznego wypadku, zasadnoci roszcze i wysokoci odszkodowania oraz informuje ubezpieczajcego i osob zgłaszajc roszczenie, jakie dokumenty s potrzebne do ustalenia wysokoci odszkodowania. Rozdział 6 Dochodzenie roszcze i wypłata odszkodowania 19. Uprawniony do odszkodowania za szkod wyrzdzon przy udzielaniu wiadcze zdrowotnych, za któr odpowiedzialno cywilna objta jest ubezpieczeniem OC, moe dochodzi roszczenia bezporednio od zakładu ubezpiecze. 20.

6 Zakład ubezpiecze wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego do odszkodowania, zawartego z nim porozumienia lub prawomocnego orzeczenia sdu Zakład ubezpiecze wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 2. Gdyby wyjanienie okolicznoci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoci zakładu ubezpiecze albo wysokoci odszkodowania w terminie 30 dni okazało si niemoliwe, wówczas odszkodowanie wypłaca si w terminie 14 dni od wyjanienia tych okolicznoci, z tym e bezsporn cz odszkodowania zakład ubezpiecze wypłaca w terminie, o którym mowa w ust Jeeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokoci ni okrelona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpiecze informuje o tym na pimie osob zgłaszajc roszczenie i ubezpieczajcego w terminie okrelonym w ust. 1 lub ust. 2, wskazujc na okolicznoci oraz podstaw prawn uzasadniajc całkowit lub czciow odmow wypłaty odszkodowania. Pismo zakładu ubezpiecze powinno zawiera pouczenie o moliwoci dochodzenia przed sdem roszcze z tytułu ubezpieczenia OC. Rozdział 7 Roszczenie o zwrot wypłaconego przez zakład ubezpiecze odszkodowania 22. Zakładowi ubezpiecze przysługuje uprawnienie do dochodzenia od ubezpieczajcego zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania, jeeli ubezpieczajcy: 1. wyrzdził szkod umylnie lub w wyniku racego niedbalstwa, 2. szkoda spowodowana została przez osob znajdujc si w stanie nietrzewoci lub pod wpływem rodka odurzajcego, 3. uywał aparatury i sprztu medycznego oraz rehabilitacyjnego niezgodnie z przeznaczeniem lub gdy sprzt ten był uytkowany i zainstalowany niezgodnie z obowizujcymi przepisami. Rozdział 8 System taryf ubezpieczeniowych

7 23. System taryf ustalany jest na podstawie oceny klasyfikacji ryzyka przyjmowanego przez zakład ubezpiecze w umowach ubezpieczenia OC, a take stosowanych w tym ubezpieczeniu obniek składki z tytułu bezszkodowego okresu ubezpieczenia i podwyek składki z uwagi na szkodowy przebieg ubezpieczenia Przy ustalaniu sumy gwarancyjnej zakład ubezpiecze dokonuje oceny ryzyka na podstawie danych statystycznych przebiegu szkodowoci, a w razie braku tych danych - na podstawie opinii rzeczoznawców. 2. Klasyfikacja ryzyka powinna uwzgldnia w szczególnoci zakres udzielanych wiadcze zdrowotnych, w tym udzielanie wiadcze zdrowotnych połczonych z naruszeniem integralnoci ciała, oraz dowiadczenie w prowadzeniu tej działalnoci, wpływajce na zwikszenie lub zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego. Rozdział 9 Przepis kocowy 25. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) 1) Rozporzdzenie weszło w ycie 10 grudnia 1998 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC Rozporządzenie ministra finansów z 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Przede wszystkim moesz bez zobowiza wyliczy orientacyjn wysoko składki ubezpieczeniowej Twojego samochodu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.2003.124.1152 2004-03-09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004-09-22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.2003.124.1152 2004-03-09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004-09-22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/72 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych

Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych Rzecznik Ubezpieczonych UFG KNF PIU PBUK Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych klient Agent ubezp. /multiagent/ Zakad ubezpiecze ZR Broker reasekuracyjny Broker ubezp. Risk rzeczoznawca Aktuariusz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r., nowelizacja z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK stan prawny obowiązujący od 17.04.2008r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK stan prawny obowiązujący od 17.04.2008r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo