Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych"

Transkrypt

1 Projekt z dnia Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón. zm. 1) ) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 5: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Minister właciwy do spraw finansów publicznych powołuje z resortowego zasobu kadrowego, o którym mowa w ust. 5a, dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzdu skarbowego. Powołanie nastpuje z dniem wskazanym w akcie powołania., b) ust. 4a i 4b otrzymuj brzmienie: 4a. Minister właciwy do spraw finansów publicznych powołuje z resortowego zasobu kadrowego wicedyrektora izby skarbowej na wniosek dyrektora izby skarbowej. 4b. Powołanie dokonane przez ministra właciwego do spraw finansów publicznych w trybie ust. 4 i 4a, w przypadku osób nie bdcych pracownikami jednostki organizacyjnej, w której zostały powołane na stanowisko, jest równoznaczne z przeniesieniem, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o słubie cywilnej., c) po ust. 4b dodaje si ust. 4c - 4f w brzmieniu: 4c. Minister właciwy do spraw finansów publicznych odwołuje: 1) dyrektora oraz wicedyrektora izby skarbowej; 2) naczelnika urzdu skarbowego. 4d. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4c, moe nastpi w kadym czasie. Osobie odwołanej ze stanowiska, o którym mowa w ust. 4c, pracodawca powierza obowizki na równorzdnym stanowisku, jakie zajmował przed objciem stanowiska wymienionego 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 183, poz

2 w ust. 4 albo 4a, a jeeli nie jest to moliwe, to na innym zgodnym z jego kwalifikacjami i umiejtnociami zawodowymi. 4e. Przepis ust. 4d, zdanie drugie, stosuje si odpowiednio w przypadku upływu terminu, o którym mowa w ust. 5h lub 5i. 4f. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4c jest obligatoryjne w przypadku: 1) upływu terminu, o którym mowa w ust. 5h albo 5i; 2) racego naruszenia przepisów prawa; 3) prowadzenia działalnoci, która pozostaje w sprzecznoci z wykonywanymi obowizkami; 4) utraty zdolnoci do pełnienia obowizków słubowych z powodu choroby lub innej przeszkody trwale uniemoliwiajcej pełnienie obowizków słubowych; 5) rezygnacji ze stanowiska; 6) skazania prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub przestpstwo skarbowe; 7) zrzeczenia si obywatelstwa polskiego; 8) niezłoenia z wynikiem pozytywnym egzaminu do resortowego zasobu kadrowego., d) ust. 5a 5f otrzymuj brzmienie: 5a. Resortowy zasób kadrowy stanowi pracownicy Ministerstwa Finansów oraz jednostek organizacyjnych obsługujcych organy podległe ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych, którzy spełniaj łcznie nastpujce kryteria: 1) posiadaj obywatelstwo polskie; 2) nie byli karani za umylne przestpstwo lub przestpstwo skarbowe; 3) posiadaj nastpujce wykształcenie: a) ukoczyli studia wysze i uzyskali tytuł magistra w Polsce lub za granic i uznane według odrbnych przepisów w Polsce za równorzdne w zakresie prawa, ekonomii, administracji, zarzdzania, lub 2

3 b) ukoczyli inne studia wysze w Polsce lub za granic i uznane według odrbnych przepisów w Polsce za równorzdne uzupełnione studiami podyplomowymi lub studiami trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyszym ukoczonymi w Polsce lub za granic i uznanymi według odrbnych przepisów w Polsce za równorzdne, w zakresie prawa, ekonomii, zarzdzania albo administracji; 4) posiadaj co najmniej picioletni sta pracy w Ministerstwie Finansów lub jednostkach organizacyjnych obsługujcych organy podległe ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych, bd te w podobnych organach publicznych pastwa członkowskiego Unii Europejskiej; 5) złoyli z wynikiem pozytywnym egzamin do resortowego zasobu kadrowego. 5b. Resortowy zasób kadrowy stanowi równie urzdnicy słuby cywilnej i osoby, które zdały egzamin do pastwowego zasobu kadrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pastwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pastwowych, o ile spełniaj kryteria wskazane w ust. 5a pkt c. Egzamin do resortowego zasobu kadrowego jest przeprowadzany przez komisj powołan przez ministra właciwego do spraw finansów publicznych nie rzadziej ni jeden raz w roku. 5d. Do czasu powołania wyłonionego z resortowego zasobu kadrowego dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzdu skarbowego, minister właciwy do spraw finansów publicznych wyznacza osob pełnic obowizki dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzdu skarbowego. Pełnienie obowizków moe by powierzone na czas nie dłuszy ni 6 miesicy, z moliwoci jednokrotnego przedłuenia tego okresu o nie wicej ni 3 miesice. 5e. Minister właciwy do spraw finansów publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) tryb powołania komisji, o której mowa w ust. 5c; 2) tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 5a pkt 5; 3) zakres tematyczny egzaminu; 4) regulamin egzaminu, o którym mowa w ust. 5a pkt 5; 5) sposób dokumentowania spełnienia wymogów okrelonych w ust. 5a pkt 1-4; 3

4 6) wysoko i szczegółowe zasady pobierania opłaty, o której mowa w ust. 5f - uwzgldniajc potrzeb sprawnego przeprowadzenia postpowania egzaminacyjnego oraz wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osób przystpujcych do egzaminu. 5f. Osoba przystpujca do egzaminu do resortowego zasobu kadrowego ponosi opłat w wysokoci nie wyszej ni 50% minimalnego wynagrodzenia za prac pracowników, okrelonego na podstawie odrbnych przepisów., e) po ust. 5f dodaje si ust. 5g - 5i w brzmieniu: 5g. Minister właciwy do spraw finansów publicznych moe przenie dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzdu skarbowego za jego zgod na stanowisko dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzdu skarbowego w innej izbie skarbowej lub innym urzdzie skarbowym w tej samej lub do innej miejscowoci. Przepis ust. 4d stosuje si odpowiednio. 5h. Stanowisko dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzdu skarbowego mona pełni nie dłuej ni przez pi lat w tym samym urzdzie. 5i. Minister właciwy do spraw finansów publicznych moe przedłuy termin, o którym mowa w ust. 5h, nie dłuej ni na kolejne pi lat., f) ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) wykonywanie kontroli podatkowej i czynnoci sprawdzajcych; ; 2) w art. 8b: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Do dokonywania analizy danych zawartych w owiadczeniu uprawnione s osoby odbierajce owiadczenie, o których mowa w ust. 1 i 2, a take wyodrbniona w strukturze urzdu obsługujcego ministra właciwego do spraw finansów publicznych komórka organizacyjna właciwa do analizy danych zawartych w owiadczeniach majtkowych., b) dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Kierownik jednostki corocznie, w terminie do dnia 30 wrzenia, składa ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z dokonanej analizy owiadcze majtkowych za rok poprzedni.. 4

5 Art Osoby, które w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy wykonuj zadania na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 4 i 4a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, staj si członkami resortowego zasobu kadrowego, z zastrzeeniem ust Osoby, o których mowa w ust. 1, nie bdce urzdnikami słuby cywilnej, s zobowizane do złoenia z wynikiem pozytywnym egzaminu do resortowego zasobu kadrowego w cigu 2 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust Pierwszy egzamin, o którym mowa w ust. 2, zostanie przeprowadzony nie póniej ni przed upływem 6 miesicy od wejcia w ycie ustawy. Art. 3. W odniesieniu do osób, które w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy wykonuj zadania na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 4 i 4a ustawy wymienionej w art. 1, termin, o którym mowa w art. 5 ust. 5h biegnie od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5

6 Uzasadnienie Głównym załoeniem nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych jest wprowadzenie nowego, bardziej przejrzystego systemu naboru kadrowego na stanowiska dyrektora, wicedyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzdu skarbowego. Zmiana ustawy ma na celu wprowadzenie efektywnego modelu zarzdzania zasobami personalnymi w administracji podatkowej podległej ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych. Projektowane zmiany odnosz si do zasad tworzenia resortowego zasobu kadrowego, w tym sposobu powoływania i odwoływania dyrektorów i wicedyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzdów skarbowych. Now instytucj, majc stanowi profesjonalne zaplecze ministra właciwego do spraw finansów publicznych, jest projektowany resortowy zasób kadrowy, który bd stanowi pracownicy Ministerstwa Finansów oraz jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych, spełniajcy kryteria okrelone w ustawie. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych w dotychczasowym brzmieniu stanowiła, i dobór kandydatów na stanowisko dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzdu skarbowego jest dokonywany w drodze konkursu sporód pracowników urzdów i organów podległych ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych. Funkcjonowanie takiego modelu skutkowało obowizkiem organizacji postpowania konkursowego kadorazowo, gdy zaistniała taka konieczno. Doda naley, e przed przeprowadzeniem konkursu na okrelone stanowisko, minister właciwy do spraw finansów publicznych wyznaczał osob do pełnienia obowizków na stanowisku dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzdu skarbowego. Konieczno przeprowadzania szeregu postpowa konkursowych ad hoc powodowała powstawanie zbdnych kosztów organizacyjnych. Doda równie naley, i z uwagi na niejednolity i dorany sposób organizacji poszczególnych postpowa konkursowych, istniało niebezpieczestwo, e kandydaci na poszczególne stanowiska nie byli badani w sposób właciwie odzwierciedlajcy posiadane przez nich kompetencje w zakresie wiedzy i umiejtnoci. Resortowy zasób kadrowy bd tworzy pracownicy Ministerstwa Finansów oraz jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych, spełniajcy okrelone w art. 5 ust. 5a warunki. Do resortowego zasobu kadrowego wejd take urzdnicy słuby cywilnej oraz osoby, które nale do pastwowego zasobu kadrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 24 6

7 sierpnia 2006 r. o pastwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pastwowych, pod warunkiem spełnienia przez nich kryteriów okrelonych w art. 5 ust. 5a pkt 1-4 nowelizowanej ustawy. Takie rozwizanie bdzie sprzyja harmonizacji i ujednoliceniu obowizujcych przepisów prawa. W kadym przypadku kwalifikacje kandydatów do resortowego zasobu kadrowego bd sprawdzane w trakcie postpowania egzaminacyjnego, przeprowadzanego przez komisj powołan przez ministra właciwego do spraw finansów publicznych. Osoby, które z wynikiem pozytywnym przejd przez postpowanie egzaminacyjne, bd mogły by powoływane na stanowiska organów podatkowych w miar potrzeb jednostek nadzorowanych przez ministra właciwego do spraw finansów publicznych. Naley podkreli, i powołanie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i ust. 4a nie jest tosame z nawizaniem stosunku pracy na podstawie powołania, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.). Ponadto, naley zaznaczy, e moliwo natychmiastowego powoływania na wakujce stanowisko kandydata o sprawdzonych ju kwalifikacjach i kompetencjach poprzez odwołanie si do okrelonej grupy osób, stanowicej resortowy zasób kadrowy, pozwoli na stworzenie stabilnej administracji podatkowej. Wyeliminowane zostan przypadki tymczasowego pełnienia obowizków organów podatkowych. Minister właciwy do spraw finansów publicznych uzyska sprawne i efektywne narzdzie zarzdzania podległymi słubami podatkowymi, zwłaszcza, e w projekcie ustawy wskazano sytuacje, kiedy ma mie miejsce obligatoryjne odwołanie z zajmowanego stanowiska. Wprowadzenie obowizku wniesienia opłaty przez osob przystpujc do egzaminu do resortowego zasobu kadrowego, w wysokoci nie wyszej ni 50% minimalnego wynagrodzenia, ma na celu uzyskanie rodków na sfinansowanie kosztów wynikajcych z przeprowadzanych postpowa egzaminacyjnych. Ponadto konieczno uiszczenia opłaty w okrelonej kwocie przyczyni si do rozwanego podejmowania decyzji o zdawaniu egzaminu do resortowego zasobu kadrowego. Dodatkowo, minister właciwy do spraw finansów publicznych bdzie posiada uprawnienie do przeniesienia dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzdu skarbowego na takie samo stanowisko w innej izbie skarbowej lub innym urzdzie skarbowym. Przy tym, e moliwe bdzie pełnienie tych funkcji nieprzerwanie tylko przez 5 lat z moliwoci przedłuenia tego terminu, nie dłuej jednak ni kolejne 5 lat. Zmiany te maj za zadanie 7

8 ograniczy ryzyko postrzegania osób sprawujcych ww. stanowiska, jako nierozerwalnie zwizanych z dan jednostk, bd jako osoby tworzce długotrwale tzw. układy lokalne. Projektowane rozwizania pozwol na sprawne i racjonalne zarzdzanie kadrami, przy pełnym wykorzystaniu kwalifikacji posiadanych przez kadr kierownicz w administracji podatkowej. Dziki usprawnieniu procesu naboru na stanowiska dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzdów skarbowych minister właciwy do spraw finansów publicznych bdzie miał moliwo pełnego i elastycznego wykorzystania kompetencji osób, bdcych członkami resortowego zasobu kadrowego - odpowiednio do potrzeb zaistniałych w danej chwili w podległej mu administracji podatkowej. Natomiast wprowadzenie zmian w treci art. 8b ustawy o urzdach i izbach skarbowych jest konieczne w celu efektywnego wykrywania, zwalczania i zapobiegania zjawiskom korupcyjnym, mogcych zaistnie w administracji podatkowej. Jednym z podstawowych instrumentów realizacji powyszego zadania jest skuteczne wykonywanie analizy owiadcze o stanie majtkowym składanych przez pracowników urzdów i izb skarbowych. Naley podkreli, i zadanie kierownika jednostki organizacyjnej polegajce na dokonywaniu analizy owiadcze majtkowych nie jest zadaniem nowym, poniewa w przypadku izb i urzdów skarbowych funkcjonowało od wejcia w ycie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoci gospodarczej przez osoby pełnice funkcje publiczne (w brzmieniu okrelonym w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, póz. 679) do wejcia w ycie art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujcych zadania i kompetencje organów oraz organizacj jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, póz.1302, ze zm.). Argumentem za przyjciem proponowanego rozwizania jest fakt, e w chwili obecnej pracownicy zatrudnieni w urzdach i izbach skarbowych składaj owiadczenia o stanie majtkowym kierownikowi swojego urzdu (i w tym urzdzie s one przechowywane), za kierownicy i ich zastpcy Ministrowi Finansów. Propozycja nadania nowego brzmienia art. 8b ust. 3 ustawy o urzdach i izbach skarbowych, zgodnie z którym do dokonywania analizy danych zawartych w owiadczeniu uprawnione s osoby odbierajce te owiadczenia (oraz komórka wyodrbniona w urzdzie Ministra Finansów) ma na celu zwikszenie skutecznoci dokonywania analizy owiadcze 8

9 składanych przez pracowników urzdów i izb skarbowych, a jednoczenie stanowi nawizanie do rozwiza ogólnych okrelonych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalnoci gospodarczej przez osoby pełnice funkcje publiczne. Zgodnie z art. 10 ust. 4 zdanie drugie tej ustawy analizy danych dokonuje kierownik urzdu (dyrektor generalny). Ocena skutków regulacji ustawy o zmianie ustawy o izbach i urzdach skarbowych Projektowane w ustawie zmiany oddziaływaj bezporednio na podległ ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych administracj podatkow. I. Cel projektowanej ustawy. Projektowane zmiany zmierzaj do stworzenia nowego modelu zarzdzania kadrami kierowniczymi podległej ministrowi właciwemu do spraw finansów publicznych administracji podatkowej poprzez: 1. utworzenie resortowego zasobu kadrowego; 2. wprowadzenie zasady kadencyjnoci i rotacyjnoci na stanowiskach dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzdów skarbowych. II. Konsultacje społeczne. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych tekst projektu rozporzdzenia został przesłany do Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Business Centre Club Zwizek Pracodawców, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Komisji Krajowej Solidarno, Forum Zwizków Zawodowych Ogólnopolskiego Porozumienia Zwizków Zawodowych, Federacji Zwizków Zawodowych Pracowników Skarbowych, rady Sekcji Krajowej NSZZ Solidarno Pracowników Skarbowych w Warszawie, Ogólnopolskiej Federacji Zwizków Zawodowych działajcych przy Wyspecjalizowanych Urzdach Skarbowych, Zwizku Zawodowych Pracowników Egzekucji Administracyjnej. Uwagi zostały wniesione przez Krajow Rad Doradców Podatkowych, Rad Sekcji Krajowej NSZZ Solidarno Pracowników Skarbowych w Warszawie, Federacj 9

10 Zwizków Zawodowych Pracowników Skarbowych, Ogólnopolsk Federacj Zwizków Zawodowych działajcych przy Wyspecjalizowanych Urzdach Skarbowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych oraz Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarno Pracowników Skarbowych w Warszawie zgłosiły uwagi odnonie art. 5 ust.4d i 4f pkt.2. Stwierdzi naley, e moliwo skorzystania przez ministra właciwego do spraw finansów publicznych z uprawnienia do odwołania dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzdu skarbowego ze stanowiska w kadym czasie pozwala na szybk reakcj w sytuacji, gdy np. zostanie zrealizowana przesłanka wskazana w art. 5 ust. 4f. Ponadto w zwizku ze zgłoszonymi wtpliwociami co do okrelenia, kto jest pracodawc dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzdu skarbowego, naley wyjani i zgodnie z regulacjami przepisów prawa pracy pracodawc naczelnika urzd skarbowy jest urzd skarbowy, a dyrektora izby skarbowej izba skarbowa. Pojcia stosowane w projekcie ustawy s terminami ustawowymi, jak np. termin równorzdne stanowisko pracy" jest stosowany w art. 45 ustawy o pracownikach urzdów pastwowych. W zwizku z tym zgłoszonych uwag nie uwzgldniono, poniewa stosowanie tych terminów jest utrwalone zarówno w aktach normatywnych, jak te w orzecznictwie Ogólnopolska Federacja Zwizków Zawodowych działajcych przy Wyspecjalizowanych Urzdach Skarbowych poruszyła kwesti zasadnoci wnoszenia opłaty za egzamin do resortowego zasobu kadrowego. Uwaga ta nie została uwzgldniona poniewa opłata przewidziana w projektowanej ustawie pozwoli na uzyskanie rodków na sfinansowanie kosztów wynikajcych z przeprowadzanych postpowa egzaminacyjnych. Ponadto konieczno uiszczenia opłaty w okrelonej kwocie przyczyni si do rozwanego podejmowania decyzji o zdawaniu egzaminu do resortowego zasobu kadrowego. Pozostałe uwagi wniesione przez partnerów społecznych zostały uwzgldnione. Ponadto tekst projektu ustawy został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na stronie BIP. aden z podmiotów zajmujcych si działalnoci lobbingow nie zgłosił, w toku prac legislacyjnych, zainteresowania niniejszym projektem. III. Skutki finansowe Proponowane zmiany zasadniczo nie spowoduj ujemnych skutków finansowych polegajcych na zwikszeniu wydatków lub zmniejszenia dochodów podmiotów sektora finansów publicznych. Wprowadzenie opłaty za egzamin do resortowego zasobu kadrowego 10

11 w wysokoci nie wyszej ni 50% minimalnego wynagrodzenia przyczyni si do czciowego pokrycia kosztów postpowania egzaminacyjnego. Natomiast rezygnacja z przeprowadzania szeregu postpowa konkursowych na poszczególne stanowiska dyrektorów izb skarbowych czy naczelników urzdów skarbowych i zastpienie ich jednym egzaminem do resortowego zasobu kadrowego spowoduje ograniczenie kosztów organizacyjnych. Wpływ regulacji na rynek pracy - przedmiotowa regulacja nie wywiera wpływu na rynek pracy. Wpływ regulacji na konkurencyjno zewntrzn i wewntrzn gospodarki przedmiotowa regulacja nie wywiera wpływu na konkurencyjno zewntrzn i wewntrzn gospodarki. Wpływ regulacji na sytuacj i rozwój regionów przedmiotowa regulacja nie wywiera wpływu na sytuacj regionów. 11

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Głównym założeniem nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.) jest wprowadzenie nowego, bardziej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 9 lipca 2007 r. Druk nr 489

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 9 lipca 2007 r. Druk nr 489 SENAT VI KADENCJA Warszawa, dnia 9 lipca 2007 r. Druk nr 489 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych (druk nr 1491)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych (druk nr 1491) Druk nr 1899 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych (druk nr 1491) Sejm

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2007 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia... 2007 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE USTAWA z dnia... 2007 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa okrela: 1) zadania Krajowej Administracji Skarbowej w tym wyodrbnionej Inspekcji skarbowej; 2) organy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE 51! 99 +, -. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzdnicze w tym kierownicze stanowiska urzdnicze

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. Dz.U.06.190.1406 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r.

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 489 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578. o urzędach i izbach skarbowych Art. 1 4. (uchylone) Art. 5.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Dz. U. Nr 121, poz. 770

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity) Dz.U.04.121.1267 2005-01-01 zm. Dz.U.04.273.2703 art.26 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity) Art. 1-4. (uchylone). Art. 5. 1. Ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne łcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr /2011 Rektora SWPS z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: dziekan dziekana wydziału, prodziekana

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

Preambuła - skrelona

Preambuła - skrelona Preambuła - skrelona DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I Przepisy wstpne Art. 1. Kodeks pracy okrela prawa i obowizki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone). Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r.

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1997 r.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1997 r. USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyszych szkołach zawodowych DZIAŁ I Podstawy funkcjonowania wyszych szkół zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do pastwowych wyszych szkół

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym. DZIAŁ I System szkolnictwa wyszego. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym. DZIAŁ I System szkolnictwa wyszego. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym DZIAŁ I System szkolnictwa wyszego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych i niepublicznych szkół wyszych. 2. Ustawy

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Art. 1. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo