FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM"

Transkrypt

1 Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL Warszawa T: [+48 22] F: [+48 22] FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Raport z bada przeprowadzonych w 25 r. Gdask, listopad 26 r.

2 ii

3 1. Wstp W 25 roku Instytut Łcznoci przeprowadził ogólnopolsk ankietyzacj firmowych uytkowników Internetu. Było to ju z kolei trzecie badanie, podporzdkowane zagadnieniom społeczestwa informacyjnego (23 rok: Korzystanie z nowych technologii w Trójmiecie, 24 rok: Firmowi uytkownicy Internetu działajcy w miastach wojewódzkich). Jego celem było poznanie, w jakim stopniu polskie firmy, posiadajce ju dostp do Internetu, korzystaj z nowych technologii. Sonda przeprowadzono drog internetow, a obszarem badania objte zostały miejscowoci o rónym statusie. Problematyka bada koncentrowała si wokół czterech zasadniczych tematów, w ramach których poddano analizie nastpujce zagadnienia: 1. Komputery w firmie: Sposoby korzystania z komputerów, Dostp zatrudnionych do komputerów oraz Wpływ komputeryzacji firm na ich funkcjonowanie. 2. Internet w firmie: Sposoby korzystania z Internetu, Dostp zatrudnionych do Internetu, Wpływ wprowadzenia Internetu do firm na ich funkcjonowanie, Firmowe strony internetowe oraz Indywidualny dostp zatrudnionych do poczty internetowej. 3. Korzystanie w firmach z telefonii komórkowej i sposoby komunikacji z klientami. 4. Publiczne usługi dla firm wiadczone drog elektroniczn: Zapotrzebowanie na publiczne usługi dla firm wiadczone elektronicznie, Korzystanie z tych usług oraz Ocena jakoci ich wiadczenia. Ogółem zrealizowano 4563 ankiety, z czego w województwie łódzkim Niniejszy raport prezentuje statystyki dla tego regionu. W badanej próbie dla województwa łódzkiego najwicej znalazło si firm z zatrudnieniem do 5 i od 6 do 2 osób (27% i 38%). Drug du grup tworz firmy rednie, z zatrudnieniem od 21 do 5 osób (14%). Firm wikszych, z zatrudnieniem od 51 do 1 osób i od 11 do 25 osób oraz wikszym jest mniej (7%, 7%, 6%). Reprezentowane s wszystkie obszary działalnoci gospodarczej (według klasyfikacji Rocznika Statystycznego); najwicej jest firm zajmujcych si produkcj (2%), usługami (19%) i handlem (18%). Wikszo to firmy prywatne; firm pastwowych jest 6%. Analiza porównawcza struktury podmiotów gospodarczych w rejestrze KRUPGN-REGON wg sektorów (www.stat.gov.pl/urzedy) dla populacji i próby pozwala stwierdzi, e próba objta badaniem zbliona jest do rzeczywistoci, w której wyran przewag w województwie maj firmy prywatne, zatrudniajce niewiele osób. 1

4 Wród respondentów dominuj firmy cieszce si dobr i redni kondycj finansow (37% i 27%). Firm o bardzo dobrej kondycji finansowej jest nieznacznie mniej ni tych, które osigaj słabe wyniki ekonomiczne (14%, 16%). Badane firmy działaj w Łodzi (56%), w innych miastach (31%) lub na wsi (11%). Zalenoci zwymiarowane zostały współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona (z przedziałem ufnoci <,5). 2

5 2. Komputery w firmie 2.1 Sposoby korzystania z komputerów Firmowe komputery najczciej wykorzystywane s do prac biurowych oraz jako narzdzie dostpu do Internetu (po 96%). Czsto równie uywa si ich do prowadzenia ksigowoci (75%) i utrzymywania baz danych klientów (63%). Znacznie rzadziej korzysta si z komputerów do przeprowadzania szkole pracowników lub tworzenia oprogramowania. Wybierajc opcj Inne, cz firm (18%) wyszczególniła takie zastosowania, jak: 1. projektowanie, 2. podstawowe narzdzie pracy, 3. gospodarka magazynowa, 4. przetwarzanie danych, 5. prace graficzne, przygotowywanie materiałów wydawniczych, 6. planowanie produkcji i sterowanie produkcj, 7. logistyka. Oznacza to, e w pewnych firmach wystpuje potrzeba komputerowego wspomagania - z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania - rónego rodzaju prac zwizanych z ich podstawow działalnoci % 96% 2 75% Liczba obserwacji % 24% 17% 18% prace biurowe ksigowo Internet tworzenie oprogramowania szkolenie pracowników utrzymywanie bazy o klientach inne Rys. 1 Sposoby korzystania z firmowych komputerów Midzy pewnymi sposobami uywania firmowych komputerów a okrelonymi firmowymi atrybutami istniej pewne (statystycznie) istotne zalenoci. 3

6 Najsilniejsze zwizki wystpuj midzy wykorzystywaniem słubowych komputerów do takich czynnoci, jak tworzenie oprogramowania oraz prowadzenia szkole a wielkoci firmy, wymiarowan liczb zatrudnionych (wsp. Pearsona:,24 i,21). Obie te korelacje obrazuje rysunek 2. Tworzenia oprogramowania jest do specyficznym zajciem i czciej wystpuje w firmach wikszych. Najwiksz czsto takiego sposobu korzystania z komputerów zaobserwowano w firmach, które zatrudniaj powyej 25 osób. Korzystanie z komputerów do prowadzenia szkole, ogólnie rzecz ujmujc, nie jest zbyt popularne. Najczciej ma to miejsce w firmach duych, zatrudniajcych powyej 25 osób. Z mniejszych wyróniaj si te, które posiadaj od 21 do 5 oraz od 11 do 25 pracowników. 6 5 czstosci potwierdze (%) do 5 osób do 2 osób do 5 osób do 1 osób do 25 osób wicej osób programowanie szkolenia Rys. 2 Korzystanie z komputerów do tworzenia oprogramowania i szkole wg wielkoci firm Wielko firmy ma take istotny wpływ na wspomaganie komputerem prac biurowych (wsp. Pearsona:,17). Rozkład potwierdze uywania komputerów do tego celu, uwzgldniajcy wielko zatrudnienia w firmach, pokazuje, e stosunkowo najrzadziej ma to miejsce w firmach małych, zatrudniajcych do 5 osób. Zaznaczy naley jednak, e mimo tego taki sposób wykorzystywania komputerów jest w tych firmach popularny; bowiem 9% takich respondentów to potwierdziło. Wszystkie firmy biorce udział w badaniach i posiadajce ponad 2 pracowników uywaj w ten sposób swoich komputerów. 4

7 1% 8% 6% 4% 2% % do 5 osób do 2 osób do 5 osób do 1 osób do 25 osób powyej 25 osób tak nie Rys. 3 Wspomaganie prac biurowych komputerem wg wielkoci firm Utrzymywanie baz danych w (statystycznie) istotny sposób skorelowane jest z kondycj finansow firm (wsp. Pearsona: -,14). Stosunkowo najczciej takie korzystanie z komputerów wystpuje w firmach cieszcych si bardzo dobr kondycj finansow, za najrzadziej komputerowe bazy utrzymuj podmioty gospodarcze osigajce słabe wyniki ekonomiczne. Zauwaa si, e wraz ze wzrostem kondycji finansowej firm ronie potrzeba zakładania komputerowych baz danych, usprawniajcych działanie i/lub obsług klienta. 1% 8% 6% 4% nie tak 2% % słaba rednia dobra b. dobra Rys. 4 Utrzymywanie baz danych wg kondycji finansowej firm Firmy osigajce lepsze wyniki finansowe take wyranie czciej korzystaj z komputerów do prowadzenia ksigowoci i jest to zaleno statystycznie istotna (wsp. Pearsona: -,14). Jednak w tym przypadku midzy firmami o dobrej i bardzo dobrej kondycji finansowej nie ma zasadniczej rónicy. 5

8 1% 8% 6% 4% nie tak 2% % słaba rednia dobra b. dobra Rys. 5 Ksigowo komputerowa wg kondycji finansowej firm Dodatkowo, na prowadzenie ksigowoci komputerowej istotny wpływ ma wielko firm (wsp. Pearsona:,14). Brak zainteresowania tak moliwoci stosunkowo najczciej zdarza si w firmach małych, zatrudniajcych nie wicej ni 2 pracowników. Firmy wiksze czciej wspomagaj komputerem prowadzenie ksigowoci. 2.2 Dostp zatrudnionych do komputerów W wikszoci badanych firm z komputerów korzysta ponad połowa pracowników (73%). wiadczy to o stosunkowo wysokim poziomie informatyzacji firm, zwymiarowanym odsetkiem zatrudnionych majcych dostp do komputera % Liczba obserwacji % 7% 1% do 1% 11-25% 26-5% 51-1% Rys. 6 Odsetek pracowników korzystajcych z komputerów 6

9 Indywidualne uywanie komputerów przez pracowników, w zalenoci od statusu oraz wielkoci miejscowoci działania firm, nieco róni si i korelacje te s (statystycznie) istotne (wsp. Pearsona: -,16 i,14). Firmy działajce w Łodzi o wiele czciej ni te, które funkcjonuj w innych miejscowociach województwa, zapewniaj ponad połowie zatrudnionych indywidualne korzystanie z komputerów. W takich firmach, w porównaniu z firmami z innych miast i obszarów wiejskich, mały pracowniczy dostp do komputerów wystpuje znacznie rzadziej. To, e tylko do 1% lub od 11% do 25% zatrudnionych korzysta z komputerów stosunkowo najczciej potwierdzali respondenci działajcy w rodowisku wiejskim. Sytuacja taka, e indywidualne korzystanie z komputerów ma zapewnione od 26% do 5% pracowników stosunkowo najczciej wystpuje w firmach umiejscowionych w miastach innych ni Łód. Jednoczenie w takim rodowisku firmy nieznacznie rzadziej ni firmy wiejskie przydzielaj komputery, do indywidualnego uytkowania, ponad połowie zatrudnionych. wie inne miasto Łód % 2% 4% 6% 8% 1% do 1% 11-25% 26-5% 51-1% Rys. 7 Odsetek pracowników korzystajcych z komputerów wg statusu miejscowoci Ogólnie, firmy prowadzce działalno w wikszych miejscowociach stosunkowo czciej umoliwiaj ponad połowie zatrudnionych korzystanie z komputerów. Rónice w udostpnianiu przez firmy pracownikom komputerów, w zalenoci od wielkoci miejscowoci, szczególnie uwidoczniaj si w miastach innych ni Łód. 2.3 Skutki komputeryzacji firmy Firmy zdecydowanie pozytywnie oceniaj wpływ wprowadzenia komputerów na sprawno swojego działania. Wikszo respondentów stwierdziła, e komputery stały si niezbdne do funkcjonowania firmy (66%). Drug w kolejnoci grup stanowi te firmy, które oceniły, e komputeryzacja znacznie usprawniła ich funkcjonowanie (24,7%). Opinie, e komputery nie wniosły adnych zmian pojawiały si stosunkowo rzadko (2,7%). 7

10 2 liczba potwierdze , % 1 stały si to niezbdne do funkcjonowania firmy 2 znacznie usprawniły funkcjonowanie firmy 3 nieznacznie usprawniły funkcjonowanie firmy 4 nie wniosły adnych zmian 5 inne 24,7 % ,5 % 2,7 % 3,1 % Rys. 8 Skutki komputeryzacji firm Postrzeganie przez firmy skutków ich komputeryzacji w (statystycznie) istotny sposób skorelowane jest z ich kondycj finansow (wsp. Pearsona:,21) oraz statusem prawnym (wsp. Pearsona: -,13). Analiza uzyskanych ocen wpływu komputeryzacji firmy na jej funkcjonowanie w zestawieniu z kondycj finansow odpowiadajcych ujawnia, e: 1. Firmy w słabszej kondycji finansowej, rzadziej ni firmy o lepszej kondycji finansowej oceniaj, e komputery stały niezbdne do ich funkcjonowania im lepsza kondycja finansowa tym wiksze przekonanie o takiej włanie roli komputerów w firmie. 2. W firmach o słabszej kondycji finansowej czciej ni w firmach o lepszej kondycji zdarza si, e wprowadzenie komputerów znacznie usprawniło ich funkcjonowanie wraz z popraw osiganych wyników ekonomicznych takie przekonanie maleje na korzy opinii, e komputery stały si do działania niezbdne. Spostrzeenia te prowadz do uogólnionego wniosku, e firmy, które najbardziej doceniaj pozytywn rol komputerów i potrafi wykorzysta je do zmiany organizacji swojego działania to firmy sukcesu. Dodatkowo, pewna cz firm, które znajduj si w niezłej kondycji finansowej i wskazała, i komputeryzacja nie miała wpływu na zmian ich funkcjonowania, stwierdziła, e od pocztku działania korzystała z komputerów. 8

11 b. dobra dobra rednia słaba % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Niezbdne do funkcjonowania Nieznacznie usprawniły funkcjonowanie Znacznie.usprawniły funkcjonowanie Nie wniosły zmian Rys. 9 Skutki komputeryzacji firm wg kondycji finansowej firm To, e komputery stały si niezbdne do funkcjonowania stosunkowo najrzadziej wyraały przedsibiorstwa pastwowe. W firmach takich wprowadzenie komputerów, w porównaniu do firm sektora prywatnego, czciej spowodowało znaczne usprawnienie działalnoci. Najwikszy wpływ komputeryzacji na zmian funkcjonowania zaobserwowano w fundacjach (i stowarzyszeniach) oraz spółkach jawnych adna z badanych firm tego typu nie stwierdziła, e komputery tylko nieznacznie zmieniły ich funkcjonowanie, bd ich wprowadzenie nie spowodowało adnych zmian. 1% 8% 6% 4% 2% % os.fiz. p.pa. sp.cywil. sp.z.o.o. s.akcyjna s.jawna spółdzielnia fundacja niezbdne do działania nieznacznie usprawniły działanie znacznie usprawniły działanie nie wniosły adnych zmian Rys. 1 Skutki komputeryzacji firm wg kondycji finansowej firm 9

12 2.4 Plany zakupu komputerów Wikszo badanych w województwie firm myli o zakupie nowych komputerów (76%). Nie potwierdziło istnienia takich zamiarów 1% respondentów, za 14% nie miało na ten temat wyrobionego zdania. 76% istnieje plan zakupu komputerów nie przewiduje si kupna komputerów trudno powiedzie 14% 1% Rys. 11 Plany zakupu komputerów Istnienie planów kupna komputerów w (statystycznie) istotny sposób skorelowane jest z kondycj finansow firm (wsp. Pearsona:,19). Firmy o lepszej kondycji finansowej stosunkowo czciej myl o takich zakupach oraz wykazuj mniejsze niezdecydowanie ni te, które osigaj słabsze wyniki ekonomiczne. b. dobra dobra rednia słaba % 2% 4% 6% 8% 1% TAK NIE TRUDNO POWIEDZIE Rys. 12 Plany zakupu komputerów wg kondycji finansowej firm Respondenci, którzy nie planuj zakupu komputerów w najbliszej przyszłoci najczciej uzasadniali to brakiem moliwoci finansowych (6%). Na brak potrzeb wskazało 36% badanych firm. Wród innych przyczyn (4%) znalazło si stwierdzenie, e brak takich zamiarów wynika z niepewnoci dalszego istnienia. 1

13 6% 36% 4% finanse brak potrzeb inne Rys. 13 Przyczyny braku planów zakupu komputerów 11

14 3.1 Sposoby korzystania z Internetu 3. Internet Wszystkie badane firmy posiadaj dostp do Internetu, korzystaj jednak z niego w róny sposób. Najczciej jest on uywany do takich czynnoci, jak: prowadzenie korespondencji za pomoc poczty elektronicznej (95%), wyszukiwanie informacji zwizanych z działalnoci firmy (85%) lub o innych firmach (81%), promowanie firmy (8%) i e-bankowo (78%) Firmy niezbyt czsto korzystaj z Internetu do prowadzenia sprzeday i wiadczenia usług (odpowiednio 32% i 25%). Czstsze uywanie Internetu do składania zamówie (55%) i dokonywania zakupów (45%) wiadczy o tym, e wikszo firm uczestniczy w e-biznesie biernie - tylko w roli klienta. Stosunkowo rzadko realizowana te jest inna idea zwizana ze społeczestwem informacyjnym zdalna praca (28%). Niektóre firmy (5%), wybierajc opcj Inne, wskazały na takie zastosowania Internetu, jak: prowadzenie zdalnych rejestrów, dostp do czasopism w wersji elektronicznej, usługi hostingowe. 25 Liczba obs % 85% 8% 81% 78% 55% 54% 45% 44% 32% 25% 28% poczta informacje zwiazane z działalnocia szukanie informacji o innych firmach e-bankowo szukanie partnerów sprzeda zakupy zamówienia promocja, reklama ogłoszenia wiad. usług e-praca inne 5% tak Rys. 14 Sposoby korzystania z Internetu Przeprowadzona analiza zalenoci midzy firmowymi atrybutami i wykorzystywaniem posiadanego dostpu do Internetu pokazała, e uywanie poczty elektronicznej, składanie zamówie i zamieszczanie ogłosze jest od tych atrybutów niezalene. Ujawniła ona nastpujce (statystycznie) istotne zwizki: 1. wielkoci firm - dokonywanie via Internet sprzeday i zakupów, wiadczenie usług, 2. dziedzina działalnoci - wyszukiwanie informacji o innych firmach, bankowo elektroniczna, szukanie partnerów przez Internet, promocja, 12

15 3. status prawny firm - e-bankowo, szukanie partnerów, sprzeda oraz dokonywanie zakupów, 4. kondycja finansowa firm - wyszukiwanie informacji zwizanych z działalnoci, szukanie partnerów, praca na odległo, 5. status miejscowoci, w której firmy funkcjonuj - e-bankowo, 6. wielko miejscowoci - e-bankowo, prowadzenie sprzeday. Wida, e rónice w korzystaniu z Internetu czsto maj zwizek jednoczenie z kilkoma charakterystykami firmowymi. Podobne zjawisko zaobserwowano take w przypadku korzystania z komputerów, jednak wystpuje ono tam w mniejszym zakresie i zalenoci s słabsze. Wyszczególnione wyej zwizki s w rónym stopniu istotne, o czym wiadcz wartoci współczynników Pearsona dla poszczególnych relacji. Najistotniejsze korelacje midzy danym sposobem korzystania z Internetu i firmow charakterystyk s nastpujce: 1. szukanie informacji zwizanych z działalnoci i kondycja finansowa firm (wsp. Pearsona: -,17), 2. wyszukiwanie informacji o innych firmach i dziedzina działalnoci firm (wsp. Pearsona: -,16), 3. e-bankowo i status miejscowoci działania firm (wsp. Pearsona: -,15), 4. szukanie partnerów i status prawny firm (wsp. Pearsona: -,26), 5. dokonywanie sprzeday przez Internet i wielko firm (wsp. Pearsona: -,28), 6. dokonywanie zakupów przez Internet i status prawny firm (wsp. Pearsona: -,26), 7. promocja, reklama i dziedzina działalnoci firm (wsp. Pearsona: -,13), 8. wiadczenie usług i wielko firm (wsp. Pearsona: -,15), 9. praca na odległo i kondycja finansowa firm (wsp. Pearsona: -,15). Wykorzystywanie Internetu do wyszukiwania informacji zwizanych z działalnoci jest, ogólnie rzecz ujmujc, do popularne. Biorc jednak pod uwag kondycj finansow firm zauwaa si pewne zrónicowanie w takim uywaniu posiadanego dostpu do Internetu. Stosunkowo najczciej takie działania podejmuj firmy o bardzo dobrej kondycji finansowej, za najrzadziej te, które znajduj si w złej sytuacji ekonomicznej. Rónica wynosi 18 punktów procentowych 13

16 czto (%) potwierdze bardzo dobra dobra rednia słaba Rys. 15 Szukanie informacji zwizanych z działalnoci wg kondycji finansowej firm Korzystanie z dostpu do Internetu w celu szukania informacji o innych firmach, biorc pod uwag rodzaj działalnoci gospodarczej firm, najczciej ma miejsce w firmach transportowych, zwizanych z prawem oraz w tych, które zajmuj si telekomunikacj (i łcznoci). Wszystkie badane firmy prowadzce działalno w wyej wymienionych obszarach potwierdziły, e w ten sposób uywaj Internetu. Czsto takie działania maj miejsce w budownictwie (93%) oraz w działalnoci informatycznej (93%). Stosunkowo najrzadziej (5%) takie zastosowanie firmowego Internetu potwierdzały badane firmy zajmujce si rachunkowoci (i doradztwem), za zwizane z ochron zdrowia, finansami i słuby ratownicze wykazały całkowity brak uywania Internetu w ten sposób. kultura ochrona rachunkowo telekomunikacja prawo transport finanse adm.pub zdrowie nauka budownictwo turystyka media informatyka usługi handel produkcja tak nie % 2% 4% 6% 8% 1% Rys. 16 Wyszukiwanie informacji o innych firmach wg dziedziny działalnoci firm 14

17 Firmy, które posiadaj swoje siedziby na obszarach wiejskich wyranie rzadziej korzystaj z Internetu do realizowania rozlicze finansowych ni te, które funkcjonuj w rodowisku miejskim. Stosunkowo najczciej elektronicznej bankowoci uywaj firmy działajce w stolicy województwa Łodzi (84%). W grupie badanych firm umiejscowionych w innych miastach 74% potwierdziło, e z takiej moliwoci korzysta. Natomiast tylko 62% respondentów z miejscowoci o statusie wsi wykazało taki sposób korzystania z Internetu. wie inne miasto Łód czsto (%) potwierdze Rys. 17 e-bankowo wg statusu miejscowoci Szukanie partnerów przez Internet stosunkowo najczciej wystpuje w firmach zarejestrowanych jako osoba fizyczna potwierdziło to 66% takich respondentów. Wród pozostałych respondentów z sektora prywatnego takie korzystanie z firmowego Internetu do czsto potwierdzały spółki z o.o. (64%). Najrzadziej z opcji szukania partnerów via Internet korzystano w przedsibiorstwach pastwowych (31%). 7 czto (%) potwierdze osoba fizyczna p.pastwowe sp.cywilna sp.z.o.o. s.akcyjna s.jawna spółdzielnia fundacja Rys. 18 Szukanie partnerów wg statusu prawnego firm 15

18 Dokonywanie sprzeday przez Internet, ogólnie rzecz biorc, czciej wystpuje w firmach mniejszych. Najczciej korzystanie z tej moliwoci potwierdzali respondenci, którzy zatrudniaj do 5 osób (45%), za najrzadziej ci, którzy zatrudniaj od 11 do 25 pracowników (5%). Najwiksze badane firmy, z zatrudnieniem przekraczajcym 25 osób, prowadz tak działalno nieco czciej ni firmy posiadajce do 1 pracowników czto(%) potwirdze do 5 osób do 2 osób do 5 osób do 1 osób zatrudnienie do 25 osób wicej osób Rys. 19 Sprzeda przez Internet wg wielkoci firm Dokonywanie zakupów przez Internet stosunkowo najczciej wystpuje wród firm, które prawnie funkcjonuj jako osoby fizyczne (61%). Najrzadziej taki sposób wykorzystywania moliwoci Internetu potwierdzały firmy pastwowe (19%). 7 6 czsto (%) potwierdze osoba fizyczna p.pastwowe sp.cywilna sp.z.o.o. s.akcyjna s.jawna spółdzielnia fundacja Rys. 2 Zakupy przez Internet wg statusu prawnego firm 16

19 Korzystanie z Internetu do reklamowania swoich produktów bd działalnoci wykazały wszystkie badane firmy turystyczne, zajmujce si mediami (w tym wydawnictwa), zwizane z doradztwem (i finansami) oraz słuby ochronne (ratownictwo). Take do czsto zdarza si to w firmach produkcyjnych (88%) i wiadczcych usługi (84%). Stosunkowo najrzadziej takie uywanie Internetu wystpuje w administracji publicznej (38%). kultura ochrona rachunkowo łczno prawo transport finanse adm.pub zdrowie nauka budownictwo turystyka media informatyka usługi handel produkcja tak nie % 2% 4% 6% 8% 1% Rys. 21 Internetowa reklama wg statusu miejscowoci wiadczenie usług przez Internet, biorc pod uwag wielko firm, stosunkowo najczciej wykazywali respondenci, którzy zatrudniaj do 5 osób (32%); firmy wiksze takie uywanie Internetu potwierdzały rzadziej. Najwiksza rónica w wiadczeniu usług elektronicznych wystpiła midzy firmami, których wielko okrelaj poziomy zatrudnienia: od 21 do 5 oraz od 51 do 1 pracowników czto(%) potwirdze do 5 osób do 2 osób do 5 osób do 1 osób zatrudnienie do 25 osób wicej osób Rys. 22 wiadczenie usług przez Internet wg wielkoci firm 17

20 Wykorzystywanie Internetu do pracy na odległo czciej ma miejsce w firmach osigajcych lepsze wyniki ekonomiczne. Wida, e dobra kondycja finansowa organizacji sprzyja wprowadzeniu takiej formy zatrudnienia. Stosunkowo najczciej potwierdzały to firmy, bdce w bardzo dobrej kondycji finansowej (33%), a najrzadziej - w słabej (15%). słaba rednia dobra b. dobra Dostp zatrudnionych do Internetu czsto (%) potwierdze Rys. 23 Zdalna praca wg kondycji finansowej firm Wikszo badanych firm (61%) gwarantuje dostp do Internetu ponad połowie zatrudnionych. Jednak indywidualne korzystanie w firmach z Internetu jest mniejsze ni indywidualne korzystanie z komputerów (73% badanych firm gwarantuje ponad połowie zatrudnionych dostp do komputera). Prawdopodobnie nie zawsze wszystkie firmowe komputery s podłczone do sieci lub te istniej inne przyczyny, wynikajce z polityk firm % 12 Liczba obserwacji % 11% 13% do 1% 11-25% 26-5% 51-1% Rys. 24 Odsetek zatrudnionych z dostpem do Internetu 18

21 Indywidualny dostp pracowników do Internetu w (statystycznie) istotny sposób skorelowany jest z dziedzin działalnoci gospodarczej firm (wsp. Pearsona:,14). Istniej sfery działalnoci, w których wystpuje wyłcznie duy dostp zatrudnionych do Internetu. Stosunkowo najwikszy słubowy dostp do sieci maj pracownicy firm działajcych w sferze informatyki, ochrony zdrowia, finansów, transportu, prawa i telekomunikacji (w tym łcznoci) wszyscy respondenci działajcych w tych sektorach potwierdzali, e w ich firmach ma zapewniony indywidualny dostp do Internetu ponad połowa załogi. Kolejne miejsca zajmuj: firmy handlowe, usługowe, zwizane z mediami, prowadzce działalno naukow (i edukacyjn), zajmujce si rachunkowoci (w tym doradztwo) oraz z obszarów kultury wikszo z nich zapewnia ponad połowie zatrudnionych indywidualne korzystanie z Internetu. adna z badanych firm zwizanych z ochron (ratownictwo) nie powiadczyła takiego udostpniania Internetu, a firmy produkcyjne czyniły to stosunkowo rzadko. rednie moliwoci indywidualnego korzystania z Internetu od 26 do 5% zatrudnionych potwierdzali respondenci, którzy zajmuj si produkcj, handlem, usługami, mediami, budownictwem, nauk (i edukacj) oraz zaliczaj si do administracji publicznej. Stosunkowo najczciej ma to miejsce w administracji publicznej (31%), za najrzadziej w budownictwie (8%). Bardzo mały dostp zatrudnionych do Internetu (do 1% składu osobowego) znaczco czsto ma miejsce w firmach ochroniarskich potwierdziło to 1% takich respondentów. 1% 8% 6% 4% 2% % do 1% zatrudnionych 11-15% zatrudnionych 26-5% zatrudnionych powyej 5% zatrudnionych produkcja handel usługi informatyka media turystyka budownictwo nauka zdrowie adm.pub finanse transport prawo telekomunikacja rachunkowo ochrona kultura Rys. 25 Odsetek zatrudnionych z dostpem do Internetu wg dziedziny działalnoci firm Na dostpno firmowego Internetu (statystycznie) istotny wpływ ma take wielko firm (wsp. Pearsona:,22). Najwikszy dostp - od 51 do 1% zatrudnionych korzystajcych z Internetu - najczciej wystpuje w firmach małych, z zatrudnieniem do 5 osób. Wytłumaczy mona to tym, e w takich firmach łatwiej osign wysok dostpno pracowników do Internetu, liczon w procentach liczby zatrudnionych. Dodatkowo, w firmach duych, z rozbudowan struktur okrelony odsetek załogi nie korzysta z Internetu z 19

22 powodu braku potrzeb (np. portierzy, sprztaczki). Dlatego te w firmach wikszych czciej ni w tych małych zdarza si, e indywidualnie z sieci korzysta mniej ni połowa załogi. do 1% zatrudnionych 11-25% zatrudnionych 26-5% zatrudnionych powyej 5% zatrudnionych 1% 8% 6% 4% 2% % do 5 osób 6-2 osób 21-5 osób 51-1 osób osób zatrudnienie pow. 25 osób Rys. 26 Odsetek zatrudnionych z dostpem do Internetu wg wielkoci firm Zrónicowanie w indywidualnym korzystaniu z firmowego Internetu w sposób istotny zwizane jest ze statusem miejscowoci funkcjonowania firm (wsp. Pearsona:,19). Firmy działajce w Łodzi (ogólnie) w wikszym stopniu ni inne udostpniaj zatrudnionym dostp do Internetu. To, e tylko niecałe 1% pracowników ma dostp do Internetu stosunkowo najczciej zachodzi w rodowisku wiejskim. do 1% zatrudnionych 11-25% zatrudnionych 26-5% zatrudnionych powyej 5% zatrudnionych 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Łód inne miasto wie Rys. 27 Odsetek zatrudnionych z dostpem do Internetu wg wielkoci firm 2

23 3.3 Skutki wprowadzenia Internetu do firmy Najczciej Internet stał si niezbdny do funkcjonowania firm (51%) lub znacznie usprawnił ich działanie (36%). Opinie, e wprowadzenie Internetu tylko w małym stopniu poprawiło działanie firmy lub nie spowodowało adnych zmian pojawiały si stosunkowo rzadko (6% i 4%). Cz firm stwierdziła, e Internetu uywano od pocztku. Dla pewnej grupy respondentów (2%) widocznym skutkiem wprowadzenia Internetu stało si: nawizanie kontaktów biznesowych, w tym midzynarodowych, podniesienie prestiu firmy % 36% 1 - stał si niezbdny 2 - znacznie usprawnił funkcjonowanie firmy 3 - nieznacznie usprawnił funkcjonowanie firmy 4 - nie wniósł adnych zmian 5 - trudno powiedzie 6 - inne Liczba obserwacji % 4% 2% 1% Rys. 28 Wpływ wprowadzenia Internetu na funkcjonowanie firmy Wida, ze firmy w zdecydowanej wikszoci postrzegaj pozytywny wpływ Internetu na swoje funkcjonowanie; podobne zjawisko odnotowano take w odniesieniu do oceny skutków wprowadzenia komputerów. Porównujc jednak rozkłady opinii na ten temat dla obu przypadków wida, e na zmian funkcjonowania firm wprowadzenie Internetu ma mniejszy wpływ ni fakt ich komputeryzacji. Ocena skutków wprowadzenia Internetu lub inaczej roli Internetu w firmie w (statystycznie) istotny sposób skorelowana jest z kondycj finansow firm (wsp. Pearsona:,2) i wielkoci firm (wsp. Pearsona:,15). Stosunkowo najczciej Internet jest niezbdny w firmach, które osigaj bardzo dobre wyniki finansowe potwierdziło to 69% takich firm. Firmy te take czciej ni pozostałe stwierdzały, e niczego nie zmienił (9%), co w duym stopniu wynika (na podstawie komentarzy do ankiety) z tego, e od pocztku swego działania korzystały z tego medium. Firmy słabe finansowo najrzadziej stwierdzały (39%)), e wprowadzenie Internetu spowodowało takie zmiany w organizacji pracy, e stał si on niezbdny do ich funkcjonowania. Najczciej znaczny wpływ Internetu na zmian funkcjonowania ma miejsce w firmach charakteryzujcymi si dobrymi wynikami ekonomicznymi (45%), za nieznaczny - w firmach o redniej kondycji finansowej (1%). 21

24 Wida, e dla firm osigajcych lepsze wyniki ekonomiczne wpływ posiadania dostpu do Internetu na sposób prowadzenia działalnoci jest wikszy ni w przypadku firm słabych. Przyczyn tego by moe jest to, e firmy w lepszej sytuacji ekonomicznej po czci swój sukces zawdziczaj umiejtnoci takiej organizacji pracy, by wspomagało to osiganie zamierzonych korzyci i potrafi w tym celu wykorzysta wszystkie moliwoci, w tym i Internet. b. dobra dobra rednia słaba % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% stał si niezbdny nieznacznie usprawnił funkcjonowanie trudno powiedzie znacznie usprawnił funkcjonowanie adnych zmian nie spowodował inne Rys. 29 Ocena skutków wprowadzenia Internetu wg kondycji finansowej firm Biorc pod uwag wielko badanych firm, to stosunkowo najczciej Internet stał si niezbdny w tych przedsibiorstwach, które zatrudniaj do 5 osób (62%). To, e Internet w znacznym stopniu usprawnił działanie najczciej zachodzi w firmach posiadajcych powyej 25 pracowników (67%). Jednoczenie wród takich firm stosunkowo czciej ni w pozostałych zdarza si, by wprowadzenie Internetu miało tylko nieznaczny wpływ na funkcjonowanie (13%). Opini, e jego wprowadzenie nie przyniosło adnych zmian wyraały najczciej rednie firmy (do 5 i do 1 pracowników po 6%). zatrudnienie pow. 25 osób do 25 osób do 1 osób do 5 osób do 2 osób do 5 osób % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% stał si niezbdny znacznie usprawnił funkcjonowanie nieznacznie usprawnił funkcjonowanie adnych zmian nie spowodował trudno powiedzie inne Rys. 3 Ocena skutków wprowadzenia Internetu wg wielkoci firm 22

25 3.4 Firmowe strony WWW Posiadanie strony WWW Wszystkie badane firmy maj dostp do Internetu, lecz nie oznacza to (automatycznie) posiadania strony WWW. Uzyskane statystyki ujawniaj, w jakim stopniu firmy z takiej moliwoci korzystaj, a jeli nie, to czy planuj w przyszłoci to zmieni. Okazuje si, e utrzymywanie stron internetowych jest wród firm popularne. Posiadanie firmowej strony WWW potwierdziła zdecydowana wikszo respondentów (89%) % Liczba obserwacji tak 11% nie Rys. 31 Utrzymywanie przez firmy stron WWW Firmy, które nie utrzymuj strony internetowej w wikszoci planuj je utworzy (62%). Stwierdze odrzucajcych moliwo załoenia firmowej strony odnotowano (12%). Dua grupa takich firm nie ma jeszcze na ten temat wyrobionego zdania (3%). trud.pow. tak nie Rys. 32 Istnienie planów utworzenia strony WWW 23

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo