FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM"

Transkrypt

1 Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL Warszawa T: [+48 22] F: [+48 22] FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Raport z bada przeprowadzonych w 25 r. Gdask, listopad 26 r.

2 ii

3 1. Wstp W 25 roku Instytut Łcznoci przeprowadził ogólnopolsk ankietyzacj firmowych uytkowników Internetu. Było to ju z kolei trzecie badanie, podporzdkowane zagadnieniom społeczestwa informacyjnego (23 rok: Korzystanie z nowych technologii w Trójmiecie, 24 rok: Firmowi uytkownicy Internetu działajcy w miastach wojewódzkich). Jego celem było poznanie, w jakim stopniu polskie firmy, posiadajce ju dostp do Internetu, korzystaj z nowych technologii. Sonda przeprowadzono drog internetow, a obszarem badania objte zostały miejscowoci o rónym statusie. Problematyka bada koncentrowała si wokół czterech zasadniczych tematów, w ramach których poddano analizie nastpujce zagadnienia: 1. Komputery w firmie: Sposoby korzystania z komputerów, Dostp zatrudnionych do komputerów oraz Wpływ komputeryzacji firm na ich funkcjonowanie. 2. Internet w firmie: Sposoby korzystania z Internetu, Dostp zatrudnionych do Internetu, Wpływ wprowadzenia Internetu do firm na ich funkcjonowanie, Firmowe strony internetowe oraz Indywidualny dostp zatrudnionych do poczty internetowej. 3. Korzystanie w firmach z telefonii komórkowej i sposoby komunikacji z klientami. 4. Publiczne usługi dla firm wiadczone drog elektroniczn: Zapotrzebowanie na publiczne usługi dla firm wiadczone elektronicznie, Korzystanie z tych usług oraz Ocena jakoci ich wiadczenia. Ogółem zrealizowano 4563 ankiety, z czego w województwie łódzkim Niniejszy raport prezentuje statystyki dla tego regionu. W badanej próbie dla województwa łódzkiego najwicej znalazło si firm z zatrudnieniem do 5 i od 6 do 2 osób (27% i 38%). Drug du grup tworz firmy rednie, z zatrudnieniem od 21 do 5 osób (14%). Firm wikszych, z zatrudnieniem od 51 do 1 osób i od 11 do 25 osób oraz wikszym jest mniej (7%, 7%, 6%). Reprezentowane s wszystkie obszary działalnoci gospodarczej (według klasyfikacji Rocznika Statystycznego); najwicej jest firm zajmujcych si produkcj (2%), usługami (19%) i handlem (18%). Wikszo to firmy prywatne; firm pastwowych jest 6%. Analiza porównawcza struktury podmiotów gospodarczych w rejestrze KRUPGN-REGON wg sektorów (www.stat.gov.pl/urzedy) dla populacji i próby pozwala stwierdzi, e próba objta badaniem zbliona jest do rzeczywistoci, w której wyran przewag w województwie maj firmy prywatne, zatrudniajce niewiele osób. 1

4 Wród respondentów dominuj firmy cieszce si dobr i redni kondycj finansow (37% i 27%). Firm o bardzo dobrej kondycji finansowej jest nieznacznie mniej ni tych, które osigaj słabe wyniki ekonomiczne (14%, 16%). Badane firmy działaj w Łodzi (56%), w innych miastach (31%) lub na wsi (11%). Zalenoci zwymiarowane zostały współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona (z przedziałem ufnoci <,5). 2

5 2. Komputery w firmie 2.1 Sposoby korzystania z komputerów Firmowe komputery najczciej wykorzystywane s do prac biurowych oraz jako narzdzie dostpu do Internetu (po 96%). Czsto równie uywa si ich do prowadzenia ksigowoci (75%) i utrzymywania baz danych klientów (63%). Znacznie rzadziej korzysta si z komputerów do przeprowadzania szkole pracowników lub tworzenia oprogramowania. Wybierajc opcj Inne, cz firm (18%) wyszczególniła takie zastosowania, jak: 1. projektowanie, 2. podstawowe narzdzie pracy, 3. gospodarka magazynowa, 4. przetwarzanie danych, 5. prace graficzne, przygotowywanie materiałów wydawniczych, 6. planowanie produkcji i sterowanie produkcj, 7. logistyka. Oznacza to, e w pewnych firmach wystpuje potrzeba komputerowego wspomagania - z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania - rónego rodzaju prac zwizanych z ich podstawow działalnoci % 96% 2 75% Liczba obserwacji % 24% 17% 18% prace biurowe ksigowo Internet tworzenie oprogramowania szkolenie pracowników utrzymywanie bazy o klientach inne Rys. 1 Sposoby korzystania z firmowych komputerów Midzy pewnymi sposobami uywania firmowych komputerów a okrelonymi firmowymi atrybutami istniej pewne (statystycznie) istotne zalenoci. 3

6 Najsilniejsze zwizki wystpuj midzy wykorzystywaniem słubowych komputerów do takich czynnoci, jak tworzenie oprogramowania oraz prowadzenia szkole a wielkoci firmy, wymiarowan liczb zatrudnionych (wsp. Pearsona:,24 i,21). Obie te korelacje obrazuje rysunek 2. Tworzenia oprogramowania jest do specyficznym zajciem i czciej wystpuje w firmach wikszych. Najwiksz czsto takiego sposobu korzystania z komputerów zaobserwowano w firmach, które zatrudniaj powyej 25 osób. Korzystanie z komputerów do prowadzenia szkole, ogólnie rzecz ujmujc, nie jest zbyt popularne. Najczciej ma to miejsce w firmach duych, zatrudniajcych powyej 25 osób. Z mniejszych wyróniaj si te, które posiadaj od 21 do 5 oraz od 11 do 25 pracowników. 6 5 czstosci potwierdze (%) do 5 osób do 2 osób do 5 osób do 1 osób do 25 osób wicej osób programowanie szkolenia Rys. 2 Korzystanie z komputerów do tworzenia oprogramowania i szkole wg wielkoci firm Wielko firmy ma take istotny wpływ na wspomaganie komputerem prac biurowych (wsp. Pearsona:,17). Rozkład potwierdze uywania komputerów do tego celu, uwzgldniajcy wielko zatrudnienia w firmach, pokazuje, e stosunkowo najrzadziej ma to miejsce w firmach małych, zatrudniajcych do 5 osób. Zaznaczy naley jednak, e mimo tego taki sposób wykorzystywania komputerów jest w tych firmach popularny; bowiem 9% takich respondentów to potwierdziło. Wszystkie firmy biorce udział w badaniach i posiadajce ponad 2 pracowników uywaj w ten sposób swoich komputerów. 4

7 1% 8% 6% 4% 2% % do 5 osób do 2 osób do 5 osób do 1 osób do 25 osób powyej 25 osób tak nie Rys. 3 Wspomaganie prac biurowych komputerem wg wielkoci firm Utrzymywanie baz danych w (statystycznie) istotny sposób skorelowane jest z kondycj finansow firm (wsp. Pearsona: -,14). Stosunkowo najczciej takie korzystanie z komputerów wystpuje w firmach cieszcych si bardzo dobr kondycj finansow, za najrzadziej komputerowe bazy utrzymuj podmioty gospodarcze osigajce słabe wyniki ekonomiczne. Zauwaa si, e wraz ze wzrostem kondycji finansowej firm ronie potrzeba zakładania komputerowych baz danych, usprawniajcych działanie i/lub obsług klienta. 1% 8% 6% 4% nie tak 2% % słaba rednia dobra b. dobra Rys. 4 Utrzymywanie baz danych wg kondycji finansowej firm Firmy osigajce lepsze wyniki finansowe take wyranie czciej korzystaj z komputerów do prowadzenia ksigowoci i jest to zaleno statystycznie istotna (wsp. Pearsona: -,14). Jednak w tym przypadku midzy firmami o dobrej i bardzo dobrej kondycji finansowej nie ma zasadniczej rónicy. 5

8 1% 8% 6% 4% nie tak 2% % słaba rednia dobra b. dobra Rys. 5 Ksigowo komputerowa wg kondycji finansowej firm Dodatkowo, na prowadzenie ksigowoci komputerowej istotny wpływ ma wielko firm (wsp. Pearsona:,14). Brak zainteresowania tak moliwoci stosunkowo najczciej zdarza si w firmach małych, zatrudniajcych nie wicej ni 2 pracowników. Firmy wiksze czciej wspomagaj komputerem prowadzenie ksigowoci. 2.2 Dostp zatrudnionych do komputerów W wikszoci badanych firm z komputerów korzysta ponad połowa pracowników (73%). wiadczy to o stosunkowo wysokim poziomie informatyzacji firm, zwymiarowanym odsetkiem zatrudnionych majcych dostp do komputera % Liczba obserwacji % 7% 1% do 1% 11-25% 26-5% 51-1% Rys. 6 Odsetek pracowników korzystajcych z komputerów 6

9 Indywidualne uywanie komputerów przez pracowników, w zalenoci od statusu oraz wielkoci miejscowoci działania firm, nieco róni si i korelacje te s (statystycznie) istotne (wsp. Pearsona: -,16 i,14). Firmy działajce w Łodzi o wiele czciej ni te, które funkcjonuj w innych miejscowociach województwa, zapewniaj ponad połowie zatrudnionych indywidualne korzystanie z komputerów. W takich firmach, w porównaniu z firmami z innych miast i obszarów wiejskich, mały pracowniczy dostp do komputerów wystpuje znacznie rzadziej. To, e tylko do 1% lub od 11% do 25% zatrudnionych korzysta z komputerów stosunkowo najczciej potwierdzali respondenci działajcy w rodowisku wiejskim. Sytuacja taka, e indywidualne korzystanie z komputerów ma zapewnione od 26% do 5% pracowników stosunkowo najczciej wystpuje w firmach umiejscowionych w miastach innych ni Łód. Jednoczenie w takim rodowisku firmy nieznacznie rzadziej ni firmy wiejskie przydzielaj komputery, do indywidualnego uytkowania, ponad połowie zatrudnionych. wie inne miasto Łód % 2% 4% 6% 8% 1% do 1% 11-25% 26-5% 51-1% Rys. 7 Odsetek pracowników korzystajcych z komputerów wg statusu miejscowoci Ogólnie, firmy prowadzce działalno w wikszych miejscowociach stosunkowo czciej umoliwiaj ponad połowie zatrudnionych korzystanie z komputerów. Rónice w udostpnianiu przez firmy pracownikom komputerów, w zalenoci od wielkoci miejscowoci, szczególnie uwidoczniaj si w miastach innych ni Łód. 2.3 Skutki komputeryzacji firmy Firmy zdecydowanie pozytywnie oceniaj wpływ wprowadzenia komputerów na sprawno swojego działania. Wikszo respondentów stwierdziła, e komputery stały si niezbdne do funkcjonowania firmy (66%). Drug w kolejnoci grup stanowi te firmy, które oceniły, e komputeryzacja znacznie usprawniła ich funkcjonowanie (24,7%). Opinie, e komputery nie wniosły adnych zmian pojawiały si stosunkowo rzadko (2,7%). 7

10 2 liczba potwierdze , % 1 stały si to niezbdne do funkcjonowania firmy 2 znacznie usprawniły funkcjonowanie firmy 3 nieznacznie usprawniły funkcjonowanie firmy 4 nie wniosły adnych zmian 5 inne 24,7 % ,5 % 2,7 % 3,1 % Rys. 8 Skutki komputeryzacji firm Postrzeganie przez firmy skutków ich komputeryzacji w (statystycznie) istotny sposób skorelowane jest z ich kondycj finansow (wsp. Pearsona:,21) oraz statusem prawnym (wsp. Pearsona: -,13). Analiza uzyskanych ocen wpływu komputeryzacji firmy na jej funkcjonowanie w zestawieniu z kondycj finansow odpowiadajcych ujawnia, e: 1. Firmy w słabszej kondycji finansowej, rzadziej ni firmy o lepszej kondycji finansowej oceniaj, e komputery stały niezbdne do ich funkcjonowania im lepsza kondycja finansowa tym wiksze przekonanie o takiej włanie roli komputerów w firmie. 2. W firmach o słabszej kondycji finansowej czciej ni w firmach o lepszej kondycji zdarza si, e wprowadzenie komputerów znacznie usprawniło ich funkcjonowanie wraz z popraw osiganych wyników ekonomicznych takie przekonanie maleje na korzy opinii, e komputery stały si do działania niezbdne. Spostrzeenia te prowadz do uogólnionego wniosku, e firmy, które najbardziej doceniaj pozytywn rol komputerów i potrafi wykorzysta je do zmiany organizacji swojego działania to firmy sukcesu. Dodatkowo, pewna cz firm, które znajduj si w niezłej kondycji finansowej i wskazała, i komputeryzacja nie miała wpływu na zmian ich funkcjonowania, stwierdziła, e od pocztku działania korzystała z komputerów. 8

11 b. dobra dobra rednia słaba % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Niezbdne do funkcjonowania Nieznacznie usprawniły funkcjonowanie Znacznie.usprawniły funkcjonowanie Nie wniosły zmian Rys. 9 Skutki komputeryzacji firm wg kondycji finansowej firm To, e komputery stały si niezbdne do funkcjonowania stosunkowo najrzadziej wyraały przedsibiorstwa pastwowe. W firmach takich wprowadzenie komputerów, w porównaniu do firm sektora prywatnego, czciej spowodowało znaczne usprawnienie działalnoci. Najwikszy wpływ komputeryzacji na zmian funkcjonowania zaobserwowano w fundacjach (i stowarzyszeniach) oraz spółkach jawnych adna z badanych firm tego typu nie stwierdziła, e komputery tylko nieznacznie zmieniły ich funkcjonowanie, bd ich wprowadzenie nie spowodowało adnych zmian. 1% 8% 6% 4% 2% % os.fiz. p.pa. sp.cywil. sp.z.o.o. s.akcyjna s.jawna spółdzielnia fundacja niezbdne do działania nieznacznie usprawniły działanie znacznie usprawniły działanie nie wniosły adnych zmian Rys. 1 Skutki komputeryzacji firm wg kondycji finansowej firm 9

12 2.4 Plany zakupu komputerów Wikszo badanych w województwie firm myli o zakupie nowych komputerów (76%). Nie potwierdziło istnienia takich zamiarów 1% respondentów, za 14% nie miało na ten temat wyrobionego zdania. 76% istnieje plan zakupu komputerów nie przewiduje si kupna komputerów trudno powiedzie 14% 1% Rys. 11 Plany zakupu komputerów Istnienie planów kupna komputerów w (statystycznie) istotny sposób skorelowane jest z kondycj finansow firm (wsp. Pearsona:,19). Firmy o lepszej kondycji finansowej stosunkowo czciej myl o takich zakupach oraz wykazuj mniejsze niezdecydowanie ni te, które osigaj słabsze wyniki ekonomiczne. b. dobra dobra rednia słaba % 2% 4% 6% 8% 1% TAK NIE TRUDNO POWIEDZIE Rys. 12 Plany zakupu komputerów wg kondycji finansowej firm Respondenci, którzy nie planuj zakupu komputerów w najbliszej przyszłoci najczciej uzasadniali to brakiem moliwoci finansowych (6%). Na brak potrzeb wskazało 36% badanych firm. Wród innych przyczyn (4%) znalazło si stwierdzenie, e brak takich zamiarów wynika z niepewnoci dalszego istnienia. 1

13 6% 36% 4% finanse brak potrzeb inne Rys. 13 Przyczyny braku planów zakupu komputerów 11

14 3.1 Sposoby korzystania z Internetu 3. Internet Wszystkie badane firmy posiadaj dostp do Internetu, korzystaj jednak z niego w róny sposób. Najczciej jest on uywany do takich czynnoci, jak: prowadzenie korespondencji za pomoc poczty elektronicznej (95%), wyszukiwanie informacji zwizanych z działalnoci firmy (85%) lub o innych firmach (81%), promowanie firmy (8%) i e-bankowo (78%) Firmy niezbyt czsto korzystaj z Internetu do prowadzenia sprzeday i wiadczenia usług (odpowiednio 32% i 25%). Czstsze uywanie Internetu do składania zamówie (55%) i dokonywania zakupów (45%) wiadczy o tym, e wikszo firm uczestniczy w e-biznesie biernie - tylko w roli klienta. Stosunkowo rzadko realizowana te jest inna idea zwizana ze społeczestwem informacyjnym zdalna praca (28%). Niektóre firmy (5%), wybierajc opcj Inne, wskazały na takie zastosowania Internetu, jak: prowadzenie zdalnych rejestrów, dostp do czasopism w wersji elektronicznej, usługi hostingowe. 25 Liczba obs % 85% 8% 81% 78% 55% 54% 45% 44% 32% 25% 28% poczta informacje zwiazane z działalnocia szukanie informacji o innych firmach e-bankowo szukanie partnerów sprzeda zakupy zamówienia promocja, reklama ogłoszenia wiad. usług e-praca inne 5% tak Rys. 14 Sposoby korzystania z Internetu Przeprowadzona analiza zalenoci midzy firmowymi atrybutami i wykorzystywaniem posiadanego dostpu do Internetu pokazała, e uywanie poczty elektronicznej, składanie zamówie i zamieszczanie ogłosze jest od tych atrybutów niezalene. Ujawniła ona nastpujce (statystycznie) istotne zwizki: 1. wielkoci firm - dokonywanie via Internet sprzeday i zakupów, wiadczenie usług, 2. dziedzina działalnoci - wyszukiwanie informacji o innych firmach, bankowo elektroniczna, szukanie partnerów przez Internet, promocja, 12

15 3. status prawny firm - e-bankowo, szukanie partnerów, sprzeda oraz dokonywanie zakupów, 4. kondycja finansowa firm - wyszukiwanie informacji zwizanych z działalnoci, szukanie partnerów, praca na odległo, 5. status miejscowoci, w której firmy funkcjonuj - e-bankowo, 6. wielko miejscowoci - e-bankowo, prowadzenie sprzeday. Wida, e rónice w korzystaniu z Internetu czsto maj zwizek jednoczenie z kilkoma charakterystykami firmowymi. Podobne zjawisko zaobserwowano take w przypadku korzystania z komputerów, jednak wystpuje ono tam w mniejszym zakresie i zalenoci s słabsze. Wyszczególnione wyej zwizki s w rónym stopniu istotne, o czym wiadcz wartoci współczynników Pearsona dla poszczególnych relacji. Najistotniejsze korelacje midzy danym sposobem korzystania z Internetu i firmow charakterystyk s nastpujce: 1. szukanie informacji zwizanych z działalnoci i kondycja finansowa firm (wsp. Pearsona: -,17), 2. wyszukiwanie informacji o innych firmach i dziedzina działalnoci firm (wsp. Pearsona: -,16), 3. e-bankowo i status miejscowoci działania firm (wsp. Pearsona: -,15), 4. szukanie partnerów i status prawny firm (wsp. Pearsona: -,26), 5. dokonywanie sprzeday przez Internet i wielko firm (wsp. Pearsona: -,28), 6. dokonywanie zakupów przez Internet i status prawny firm (wsp. Pearsona: -,26), 7. promocja, reklama i dziedzina działalnoci firm (wsp. Pearsona: -,13), 8. wiadczenie usług i wielko firm (wsp. Pearsona: -,15), 9. praca na odległo i kondycja finansowa firm (wsp. Pearsona: -,15). Wykorzystywanie Internetu do wyszukiwania informacji zwizanych z działalnoci jest, ogólnie rzecz ujmujc, do popularne. Biorc jednak pod uwag kondycj finansow firm zauwaa si pewne zrónicowanie w takim uywaniu posiadanego dostpu do Internetu. Stosunkowo najczciej takie działania podejmuj firmy o bardzo dobrej kondycji finansowej, za najrzadziej te, które znajduj si w złej sytuacji ekonomicznej. Rónica wynosi 18 punktów procentowych 13

16 czto (%) potwierdze bardzo dobra dobra rednia słaba Rys. 15 Szukanie informacji zwizanych z działalnoci wg kondycji finansowej firm Korzystanie z dostpu do Internetu w celu szukania informacji o innych firmach, biorc pod uwag rodzaj działalnoci gospodarczej firm, najczciej ma miejsce w firmach transportowych, zwizanych z prawem oraz w tych, które zajmuj si telekomunikacj (i łcznoci). Wszystkie badane firmy prowadzce działalno w wyej wymienionych obszarach potwierdziły, e w ten sposób uywaj Internetu. Czsto takie działania maj miejsce w budownictwie (93%) oraz w działalnoci informatycznej (93%). Stosunkowo najrzadziej (5%) takie zastosowanie firmowego Internetu potwierdzały badane firmy zajmujce si rachunkowoci (i doradztwem), za zwizane z ochron zdrowia, finansami i słuby ratownicze wykazały całkowity brak uywania Internetu w ten sposób. kultura ochrona rachunkowo telekomunikacja prawo transport finanse adm.pub zdrowie nauka budownictwo turystyka media informatyka usługi handel produkcja tak nie % 2% 4% 6% 8% 1% Rys. 16 Wyszukiwanie informacji o innych firmach wg dziedziny działalnoci firm 14

17 Firmy, które posiadaj swoje siedziby na obszarach wiejskich wyranie rzadziej korzystaj z Internetu do realizowania rozlicze finansowych ni te, które funkcjonuj w rodowisku miejskim. Stosunkowo najczciej elektronicznej bankowoci uywaj firmy działajce w stolicy województwa Łodzi (84%). W grupie badanych firm umiejscowionych w innych miastach 74% potwierdziło, e z takiej moliwoci korzysta. Natomiast tylko 62% respondentów z miejscowoci o statusie wsi wykazało taki sposób korzystania z Internetu. wie inne miasto Łód czsto (%) potwierdze Rys. 17 e-bankowo wg statusu miejscowoci Szukanie partnerów przez Internet stosunkowo najczciej wystpuje w firmach zarejestrowanych jako osoba fizyczna potwierdziło to 66% takich respondentów. Wród pozostałych respondentów z sektora prywatnego takie korzystanie z firmowego Internetu do czsto potwierdzały spółki z o.o. (64%). Najrzadziej z opcji szukania partnerów via Internet korzystano w przedsibiorstwach pastwowych (31%). 7 czto (%) potwierdze osoba fizyczna p.pastwowe sp.cywilna sp.z.o.o. s.akcyjna s.jawna spółdzielnia fundacja Rys. 18 Szukanie partnerów wg statusu prawnego firm 15

18 Dokonywanie sprzeday przez Internet, ogólnie rzecz biorc, czciej wystpuje w firmach mniejszych. Najczciej korzystanie z tej moliwoci potwierdzali respondenci, którzy zatrudniaj do 5 osób (45%), za najrzadziej ci, którzy zatrudniaj od 11 do 25 pracowników (5%). Najwiksze badane firmy, z zatrudnieniem przekraczajcym 25 osób, prowadz tak działalno nieco czciej ni firmy posiadajce do 1 pracowników czto(%) potwirdze do 5 osób do 2 osób do 5 osób do 1 osób zatrudnienie do 25 osób wicej osób Rys. 19 Sprzeda przez Internet wg wielkoci firm Dokonywanie zakupów przez Internet stosunkowo najczciej wystpuje wród firm, które prawnie funkcjonuj jako osoby fizyczne (61%). Najrzadziej taki sposób wykorzystywania moliwoci Internetu potwierdzały firmy pastwowe (19%). 7 6 czsto (%) potwierdze osoba fizyczna p.pastwowe sp.cywilna sp.z.o.o. s.akcyjna s.jawna spółdzielnia fundacja Rys. 2 Zakupy przez Internet wg statusu prawnego firm 16

19 Korzystanie z Internetu do reklamowania swoich produktów bd działalnoci wykazały wszystkie badane firmy turystyczne, zajmujce si mediami (w tym wydawnictwa), zwizane z doradztwem (i finansami) oraz słuby ochronne (ratownictwo). Take do czsto zdarza si to w firmach produkcyjnych (88%) i wiadczcych usługi (84%). Stosunkowo najrzadziej takie uywanie Internetu wystpuje w administracji publicznej (38%). kultura ochrona rachunkowo łczno prawo transport finanse adm.pub zdrowie nauka budownictwo turystyka media informatyka usługi handel produkcja tak nie % 2% 4% 6% 8% 1% Rys. 21 Internetowa reklama wg statusu miejscowoci wiadczenie usług przez Internet, biorc pod uwag wielko firm, stosunkowo najczciej wykazywali respondenci, którzy zatrudniaj do 5 osób (32%); firmy wiksze takie uywanie Internetu potwierdzały rzadziej. Najwiksza rónica w wiadczeniu usług elektronicznych wystpiła midzy firmami, których wielko okrelaj poziomy zatrudnienia: od 21 do 5 oraz od 51 do 1 pracowników czto(%) potwirdze do 5 osób do 2 osób do 5 osób do 1 osób zatrudnienie do 25 osób wicej osób Rys. 22 wiadczenie usług przez Internet wg wielkoci firm 17

20 Wykorzystywanie Internetu do pracy na odległo czciej ma miejsce w firmach osigajcych lepsze wyniki ekonomiczne. Wida, e dobra kondycja finansowa organizacji sprzyja wprowadzeniu takiej formy zatrudnienia. Stosunkowo najczciej potwierdzały to firmy, bdce w bardzo dobrej kondycji finansowej (33%), a najrzadziej - w słabej (15%). słaba rednia dobra b. dobra Dostp zatrudnionych do Internetu czsto (%) potwierdze Rys. 23 Zdalna praca wg kondycji finansowej firm Wikszo badanych firm (61%) gwarantuje dostp do Internetu ponad połowie zatrudnionych. Jednak indywidualne korzystanie w firmach z Internetu jest mniejsze ni indywidualne korzystanie z komputerów (73% badanych firm gwarantuje ponad połowie zatrudnionych dostp do komputera). Prawdopodobnie nie zawsze wszystkie firmowe komputery s podłczone do sieci lub te istniej inne przyczyny, wynikajce z polityk firm % 12 Liczba obserwacji % 11% 13% do 1% 11-25% 26-5% 51-1% Rys. 24 Odsetek zatrudnionych z dostpem do Internetu 18

21 Indywidualny dostp pracowników do Internetu w (statystycznie) istotny sposób skorelowany jest z dziedzin działalnoci gospodarczej firm (wsp. Pearsona:,14). Istniej sfery działalnoci, w których wystpuje wyłcznie duy dostp zatrudnionych do Internetu. Stosunkowo najwikszy słubowy dostp do sieci maj pracownicy firm działajcych w sferze informatyki, ochrony zdrowia, finansów, transportu, prawa i telekomunikacji (w tym łcznoci) wszyscy respondenci działajcych w tych sektorach potwierdzali, e w ich firmach ma zapewniony indywidualny dostp do Internetu ponad połowa załogi. Kolejne miejsca zajmuj: firmy handlowe, usługowe, zwizane z mediami, prowadzce działalno naukow (i edukacyjn), zajmujce si rachunkowoci (w tym doradztwo) oraz z obszarów kultury wikszo z nich zapewnia ponad połowie zatrudnionych indywidualne korzystanie z Internetu. adna z badanych firm zwizanych z ochron (ratownictwo) nie powiadczyła takiego udostpniania Internetu, a firmy produkcyjne czyniły to stosunkowo rzadko. rednie moliwoci indywidualnego korzystania z Internetu od 26 do 5% zatrudnionych potwierdzali respondenci, którzy zajmuj si produkcj, handlem, usługami, mediami, budownictwem, nauk (i edukacj) oraz zaliczaj si do administracji publicznej. Stosunkowo najczciej ma to miejsce w administracji publicznej (31%), za najrzadziej w budownictwie (8%). Bardzo mały dostp zatrudnionych do Internetu (do 1% składu osobowego) znaczco czsto ma miejsce w firmach ochroniarskich potwierdziło to 1% takich respondentów. 1% 8% 6% 4% 2% % do 1% zatrudnionych 11-15% zatrudnionych 26-5% zatrudnionych powyej 5% zatrudnionych produkcja handel usługi informatyka media turystyka budownictwo nauka zdrowie adm.pub finanse transport prawo telekomunikacja rachunkowo ochrona kultura Rys. 25 Odsetek zatrudnionych z dostpem do Internetu wg dziedziny działalnoci firm Na dostpno firmowego Internetu (statystycznie) istotny wpływ ma take wielko firm (wsp. Pearsona:,22). Najwikszy dostp - od 51 do 1% zatrudnionych korzystajcych z Internetu - najczciej wystpuje w firmach małych, z zatrudnieniem do 5 osób. Wytłumaczy mona to tym, e w takich firmach łatwiej osign wysok dostpno pracowników do Internetu, liczon w procentach liczby zatrudnionych. Dodatkowo, w firmach duych, z rozbudowan struktur okrelony odsetek załogi nie korzysta z Internetu z 19

22 powodu braku potrzeb (np. portierzy, sprztaczki). Dlatego te w firmach wikszych czciej ni w tych małych zdarza si, e indywidualnie z sieci korzysta mniej ni połowa załogi. do 1% zatrudnionych 11-25% zatrudnionych 26-5% zatrudnionych powyej 5% zatrudnionych 1% 8% 6% 4% 2% % do 5 osób 6-2 osób 21-5 osób 51-1 osób osób zatrudnienie pow. 25 osób Rys. 26 Odsetek zatrudnionych z dostpem do Internetu wg wielkoci firm Zrónicowanie w indywidualnym korzystaniu z firmowego Internetu w sposób istotny zwizane jest ze statusem miejscowoci funkcjonowania firm (wsp. Pearsona:,19). Firmy działajce w Łodzi (ogólnie) w wikszym stopniu ni inne udostpniaj zatrudnionym dostp do Internetu. To, e tylko niecałe 1% pracowników ma dostp do Internetu stosunkowo najczciej zachodzi w rodowisku wiejskim. do 1% zatrudnionych 11-25% zatrudnionych 26-5% zatrudnionych powyej 5% zatrudnionych 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Łód inne miasto wie Rys. 27 Odsetek zatrudnionych z dostpem do Internetu wg wielkoci firm 2

23 3.3 Skutki wprowadzenia Internetu do firmy Najczciej Internet stał si niezbdny do funkcjonowania firm (51%) lub znacznie usprawnił ich działanie (36%). Opinie, e wprowadzenie Internetu tylko w małym stopniu poprawiło działanie firmy lub nie spowodowało adnych zmian pojawiały si stosunkowo rzadko (6% i 4%). Cz firm stwierdziła, e Internetu uywano od pocztku. Dla pewnej grupy respondentów (2%) widocznym skutkiem wprowadzenia Internetu stało si: nawizanie kontaktów biznesowych, w tym midzynarodowych, podniesienie prestiu firmy % 36% 1 - stał si niezbdny 2 - znacznie usprawnił funkcjonowanie firmy 3 - nieznacznie usprawnił funkcjonowanie firmy 4 - nie wniósł adnych zmian 5 - trudno powiedzie 6 - inne Liczba obserwacji % 4% 2% 1% Rys. 28 Wpływ wprowadzenia Internetu na funkcjonowanie firmy Wida, ze firmy w zdecydowanej wikszoci postrzegaj pozytywny wpływ Internetu na swoje funkcjonowanie; podobne zjawisko odnotowano take w odniesieniu do oceny skutków wprowadzenia komputerów. Porównujc jednak rozkłady opinii na ten temat dla obu przypadków wida, e na zmian funkcjonowania firm wprowadzenie Internetu ma mniejszy wpływ ni fakt ich komputeryzacji. Ocena skutków wprowadzenia Internetu lub inaczej roli Internetu w firmie w (statystycznie) istotny sposób skorelowana jest z kondycj finansow firm (wsp. Pearsona:,2) i wielkoci firm (wsp. Pearsona:,15). Stosunkowo najczciej Internet jest niezbdny w firmach, które osigaj bardzo dobre wyniki finansowe potwierdziło to 69% takich firm. Firmy te take czciej ni pozostałe stwierdzały, e niczego nie zmienił (9%), co w duym stopniu wynika (na podstawie komentarzy do ankiety) z tego, e od pocztku swego działania korzystały z tego medium. Firmy słabe finansowo najrzadziej stwierdzały (39%)), e wprowadzenie Internetu spowodowało takie zmiany w organizacji pracy, e stał si on niezbdny do ich funkcjonowania. Najczciej znaczny wpływ Internetu na zmian funkcjonowania ma miejsce w firmach charakteryzujcymi si dobrymi wynikami ekonomicznymi (45%), za nieznaczny - w firmach o redniej kondycji finansowej (1%). 21

24 Wida, e dla firm osigajcych lepsze wyniki ekonomiczne wpływ posiadania dostpu do Internetu na sposób prowadzenia działalnoci jest wikszy ni w przypadku firm słabych. Przyczyn tego by moe jest to, e firmy w lepszej sytuacji ekonomicznej po czci swój sukces zawdziczaj umiejtnoci takiej organizacji pracy, by wspomagało to osiganie zamierzonych korzyci i potrafi w tym celu wykorzysta wszystkie moliwoci, w tym i Internet. b. dobra dobra rednia słaba % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% stał si niezbdny nieznacznie usprawnił funkcjonowanie trudno powiedzie znacznie usprawnił funkcjonowanie adnych zmian nie spowodował inne Rys. 29 Ocena skutków wprowadzenia Internetu wg kondycji finansowej firm Biorc pod uwag wielko badanych firm, to stosunkowo najczciej Internet stał si niezbdny w tych przedsibiorstwach, które zatrudniaj do 5 osób (62%). To, e Internet w znacznym stopniu usprawnił działanie najczciej zachodzi w firmach posiadajcych powyej 25 pracowników (67%). Jednoczenie wród takich firm stosunkowo czciej ni w pozostałych zdarza si, by wprowadzenie Internetu miało tylko nieznaczny wpływ na funkcjonowanie (13%). Opini, e jego wprowadzenie nie przyniosło adnych zmian wyraały najczciej rednie firmy (do 5 i do 1 pracowników po 6%). zatrudnienie pow. 25 osób do 25 osób do 1 osób do 5 osób do 2 osób do 5 osób % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% stał si niezbdny znacznie usprawnił funkcjonowanie nieznacznie usprawnił funkcjonowanie adnych zmian nie spowodował trudno powiedzie inne Rys. 3 Ocena skutków wprowadzenia Internetu wg wielkoci firm 22

25 3.4 Firmowe strony WWW Posiadanie strony WWW Wszystkie badane firmy maj dostp do Internetu, lecz nie oznacza to (automatycznie) posiadania strony WWW. Uzyskane statystyki ujawniaj, w jakim stopniu firmy z takiej moliwoci korzystaj, a jeli nie, to czy planuj w przyszłoci to zmieni. Okazuje si, e utrzymywanie stron internetowych jest wród firm popularne. Posiadanie firmowej strony WWW potwierdziła zdecydowana wikszo respondentów (89%) % Liczba obserwacji tak 11% nie Rys. 31 Utrzymywanie przez firmy stron WWW Firmy, które nie utrzymuj strony internetowej w wikszoci planuj je utworzy (62%). Stwierdze odrzucajcych moliwo załoenia firmowej strony odnotowano (12%). Dua grupa takich firm nie ma jeszcze na ten temat wyrobionego zdania (3%). trud.pow. tak nie Rys. 32 Istnienie planów utworzenia strony WWW 23

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W POLSCE

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W POLSCE FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W POLSCE raport z badań przeprowadzonych w miastach wojewódzkich w 2004 roku Gdańsk, maj 2005 r. WSTĘP W 2004 roku Instytut Łączności przeprowadził badanie firmowych użytkowników

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W POLSCE

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W POLSCE Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Nr projektu: Z/2.2/II/2.6/5/5 Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu podlaskiego FIRMOWI UŻYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Raport z badań Styczeń

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI Warszawa, wrzesie 2004 SPIS TRECI 1. NAJWANIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA...3 2. OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Od pocztku lat dziewidziesitych XX wieku zaczło si spełnia marzenie geodetów dotyczce tworzenia systemów informacji o terenie, potocznie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

OCENA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE - TELEFONIA KOMÓRKOWA

OCENA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE - TELEFONIA KOMÓRKOWA Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 04-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 00 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

OCENA USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE

OCENA USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 04-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 00 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

OCENA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE - TELEFONIA STACJONARNA

OCENA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE - TELEFONIA STACJONARNA Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 04-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 00 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego oraz naczelnika urzdu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Systemy komórkowe Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Rozwizanie klasyczne Rozwizanie klasyczne - nadajnik o duej mocy pokrywajcy swym zasigiem znaczny obszar Dua emitowana moc Due terminale kocowe Powane

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy przygotowania do pracy osób z uszkodzonym wzrokiem

Aktualne problemy przygotowania do pracy osób z uszkodzonym wzrokiem Dr Tadeusz Majewski Aktualne problemy przygotowania do pracy osób z uszkodzonym wzrokiem W lipcu 2003 r. odbyła si w Paryu midzynarodowa konferencja na temat: Jak mog organizacje niewidomych i instytucje

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Urzd przyjazny obywatelom Kodeks Etyki Pracy w Urzdzie zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Warszawa 2006 1. Wprowadzenie Potrzeba opracowania i wdroenia w Urzdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Badanie użytkowników nowych technologii telekomunikacyjnych

Badanie użytkowników nowych technologii telekomunikacyjnych Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Badanie użytkowników nowych technologii telekomunikacyjnych Praca nr 11.3.5.5 Warszawa, grudzień 25 Badanie użytkowników nowych technologii telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Podstawowe informacje o badaniu Centrum Wolontariatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej

Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej Ing. Jan Macha Katastrální úad pro Moravskoslezský kraj, Opawa Czechy Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej Struktura i organizacja resortu: Poziom krajowy Czeski Urzd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Acta Sci. Pol., Technica Agraria 6(2) 2007, 15-21 OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Akademia

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 173 Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym Budgeting in the productive enterprise Karol CIEWIERA * Streszczenie: Budetowanie w działalnoci jednostek

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo