Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-"

Transkrypt

1 II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 16 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

2 ! 27 2

3 !# $ % & ' ()**+,)**# ' - /// )** ! 6 5# $ 6 / /

4 ' % $$ $ & % % % : ;* < )= =*4 > 1 < 5'> () ' )! ' )# $ '> : *! )**0 ;* )**? 1 < > $ A $ B 3 4

5 ! B B 8 9 < > : 3: ' 3: 9 3 -! A C C 8 9 B B 3 3 <9 > D 9-3! 3 5

6 / $ 1! ) 5! 6 2 ; % 8 : 9 3 B : - - 3: 6

7 3 ' 3: B 9 < > 9 : - < > #$ F < >

8 9 9 1! ) 9 2 ; B - 9 3, < >, : ) '* - )! '* - )#$ '+ & G F!HHH, -, 8

9 F 9 9 / 3 I E : J 9 - ' 3: 3 E,!-!!* <! 8 5-6!* 5-6> 3? - E 9 C 3 Czy jest Pani zadowolona z moliwoci uczestniczenia w tym kursie? trudno pow iedzie 3% zdecydowanie si zgadzam 52% raczej tak 45% 9

10 / - ) 4 : 9 1 -! $ $ $-%%+ - /+0$$% %+ - 1$$$$ - $$ + I I : 3 - E : ; 3! D : : 3: E < > 3 10

11 3 < > : : ' 3: <?)?K> 3 3 3: : )#$ ' : 1 Czy w przyszloci, jeli byłaby taka moliwo chciałaby Pani podj prac zgodn z kierunkiem odbywanego szkolenia zawodowego? Wiza, makija, stylizacja 40,0% 20,0% 10,0% 30,0% Profesjonalny sprzedawca 55,6% 33,3% 11,1% Opiekunka domowa z jz angielskim 40,0% 60,0% Ogółem 44,8% 37,9% 6,9% 10,3% Zdecydowanie tak Raczej tak 0% 20% 40% 60% 80% 100% Raczej nie Trudno powiedzie ' 3: 3 ) <!? > 3: # 3: 3 3 ;* 11

12 8 Czy planowana ilo godzin w ramach szkolenia jest Pani zdaniem? Wiza, makija, stylizacja 40,0% 60,0% Profesjonalny sprzedaw ca 77,8% 22,2% Opiekunka domowa z jz angielskim 70,0% 10,0% 20,0% Ogółem 62,1% 13,8% 24,1% Odpowiednia 0% Za dua 20% 40% 60% 80% 100% Za mała ' 3 / 1 / 5 6 < 1 ;!H > # 1! 4 <? >2 ) <!# >2 ; <!# >2 // 5! 6 < 1 ; )= > 4!* - $# 1! G <+ >2 ) L : M ' C 5 6 <? >2 ; /9 3: 3 <0 >2 12

13 + G 97 <0 >2 = $ F G <? >2 # $ % <? >2 0 C I <0 >2? C 4 $ FI <0 >2 H ' C <0 >2!*% 9 <0 > /// 5#$ 6 < 1!* ;* > 4!H - %# 1! <+ > ) L <H* >2 ; A 4 : G&G$ 4 3: DO <!* >2 + ', G 9 <0 >2 = <0 >2 # & 9 - <0 >2 0 3 B <0 >2? <0 >2 H <!+ >2!*B - $ <0 > 13

14 E - - / 3 0H# 0+# 5#$ 6 8 < 0?? =H> < > 3 F $ $+ 3%+ 1$ %$ : : Czy w przyszłoci, jeli bdzie taka moliwo, chciałaby Pani podj prac zgodn z kierunkiem odbytego szkolenia zawodowego? Wiza, makija, stylizacja 40,0% 30,0% 30,0% Profesjonalny sprzedaw ca 62,5% 25,0% 12,5% Opiekunka domowa z jz angielskim 10,0% 70,0% 10,0% 10,0% Ogółem 37,5% 42,9% 17,9%3,6% Zdecydowanie tak Raczej 0% tak 20% 40% 60% 80% 100% Raczej nie Trudno powiedzie ' 3 14

15 &3 : 3: 56 3: : ) E 5! ' B : $ L : 9 J 5 15

16 Czy zgadza si Pani z twierdzeniem szkolenie było dobrze zorganizowane? Wiza, makija, stylizacja 20,0% 60,0% 10,0% 10,0% Profesjonalny sprzedawca 50,0% 50,0% Opiekunka domowa z jz angielskim 22,2% 66,7% 11,1% Ogółem 22,2% 44,4% 25,9% 7,4% Zdecydow anie si zgadzam Raczej si zgadzam Raczej si nie zgadzam Zdecydow anie si nie zgadzam 0% 20% 40% 60% 80% 100% ' )# $ ' : 9 = : E :

17 9 D: : 9 E : <3: > B 3 - : ; P% P PB P9 P P & B +;* ++* =!; '($ F - : +)* ++* +;? ' =#* =!* =)= (' $ =+* +0? =!; (' % : < :> )#$ '+ : J I : 9 9 : 9 $ ; &! #! # 3 17

18 9 <+);K> : L - - L 4 E 8 5D M ;;;K K !?=K ;0K ' < 9 - > ' - 3 : ; 562-5! 6 4 ) 5 6? 562-5#$ 6 4 H 5 6! 56 B !

19 - 5#$ B : : J : : 3 3 E <!; > <!; > B F L 19

20 9 3 - B 7 : < > 9 / - 7 B 9 7 # B : % I : ) 6 < 9 > 3 B 9 7 : B 3 20

21 ## & B 3 L 3 B3 - )! ' L <9 > $ 3 5$ C 6 $ - 3: 4 : 3: E < > : 21

22 3-3 E 3: - : - 9 $9 9 3 GQ$ $% &'( 3: C - 3 5! A - B - : # B 3 3 5# $

23 & 9 : I : / B B 3: : 3: 9 9 B G Q $ $ ; : : 6 + B 9 % < 9 > 9 3: 93: 3: 23

24 I 3 C = 9 B + L 9 : 9 9 I : $ 3 8 3: 9 3 : 24

25 % ' 9 < - > 3 3 L : 8 9!# $% &'( $

26 )* 9 - )! '* : : - 2 : 3: 3 9 : : 3: 32 % C ( : 3 : 2 : 3: : 26

27 Aneks narzdzia badawcze WSTPNA ANKIETA DOTYCZCA SZKOLENIA Szanowne Panie, W imieniu własnym, jak i zespołu zarzdzajcego projektem Kobiety kształtujmy własn przyszło, zwracam si z serdeczn prob o wypełnienie poniszej ankiety, której celem jest poznanie oczekiwa uczestniczek szkolenia (NAZWA) Poznanie Pa opinii umoliwi podjcie działa majcych na celu moliwie jak najlepsze dopasowanie szkolenia do oczekiwa jego uczestniczek Jednoczenie pragn poinformowa, e ankieta ma charakter anonimowy i wszystkie odpowiedzi zostan przedstawione w formie uniemoliwiajcej identyfikacj autora danej wypowiedzi, dlatego prosz nie wpisywa nigdzie swojego imienia i nazwiska Wszystkie opinie s niezwykle cenne, zarówno dla mnie, jak i całego personelu zarzdzajcego projektem, dlatego bd wdziczny za szczere odpowiedzi Jakub Lobert Ewaluator projektu 1 Prosz krótko napisa dlaczego zdecydowała si Pani akurat na ten kierunek szkolenia? 2 Jak Pani ocenia wybór kierunku szkolenia zawodowego? (Prosz wskaza liczb od 1 do 10, gdzie 1 oznacza był to bardzo zły wybór, a 10 oznacza był to bardzo dobry wybór Pozostałe liczby słu do wyraenia opinii porednich) był to bardzo zły wybór był to bardzo dobry wybór 3 Jak Pani ocenia ryzyko wystpienia poniszych problemów w trakcie Pani uczestnictwa w szkoleniu zawodowym: (Prosz zastosowa skal ocen szkolnych od 1 do 6, gdzie 1 oznacza ocen najnisz, 6 ocen najwysz, a pozostałe liczby słu do wyraenia ocen porednich) problemy z dojazdem na miejsce szkolenia ocena najnisza ocena najwysza problemy z pogodzeniem uczestnictwa w szkoleniu z obowizkami rodzinnymi ocena najnisza ocena najwysza trudnoci w przyswojeniu przekazywanej wiedzy ocena najnisza ocena najwysza Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 16 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

28 4 Czy planowana ilo godzin zaj w ramach szkolenia jest Pani zdaniem (prosz zaznaczy wybran odpowied) za dua za mała odpowiednia 5 Czy jest Pani zadowolona z moliwoci uczestnictwa w tym kursie zawodowym? (prosz zaznaczy wybran odpowied) zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzie 6 Czy w przyszłoci, jeli bdzie taka moliwo, chciałaby Pani podj prac zgodn z kierunkiem odbywanego szkolenia zawodowego? (prosz zaznaczy wybran odpowied) zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzie Informacje o uczestnikach ponisze dane posłu jedynie do przygotowania zbiorczych zestawie odpowiedzi w formie tabeli uniemoliwiajcych identyfikacje osób udzielajcych odpowiedzi Miejsce zamieszkania: miasto wie Wykształcenie: podstawowe i niepełne podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe rednie policealne/pomaturalne wysze Posiadane dowiadczenie zawodowe - prosz doda do siebie wszystkie lata przepracowane w yciu: do roku 1-2 lata 2-5 lat powyej 5 lat nigdy nie pracowałam Serdecznie prosz o przejrzenie całej ankiety i sprawdzenie, czy udzieliła Pani odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej pytania Jeli ma Pani jakie dodatkowe uwagi dotyczce kwestii zwizanych nie tylko z samym szkoleniem, ale równie innych spraw dotyczcych Pani uczestnictwa w projekcie, prosz wymieni je poniej SERDECZNIE DZIKUJ ZA POWICONY CZAS I WYPEŁNIENIE ANKIETY 28

29 ANKIETA OCENY SZKOLENIA PRZEZ UCZESTNICZKI Szanowne Panie, W imieniu własnym, jak i zespołu zarzdzajcego projektem Kobiety kształtujmy własn przyszło, zwracam si z serdeczn prob o wypełnienie poniszej ankiety, której celem jest poznanie opinii uczestniczek na temat odbytego szkolenia (NAZWA) Poznanie opinii umoliwi podjcie działa majcych na celu moliwie jak najlepsze dopasowanie kolejnych tego typu szkole do oczekiwa jego uczestników Jednoczenie pragn poinformowa, e ankieta ma charakter anonimowy i wszystkie odpowiedzi zostan przedstawione w formie uniemoliwiajcej identyfikacj autora danej wypowiedzi, dlatego prosz nie wpisywa nigdzie swojego imienia i nazwiska Wszystkie opinie s niezwykle cenne, zarówno dla mnie, jak i całego personelu zarzdzajcego projektem, dlatego bd wdziczny za szczere odpowiedzi Jakub Lobert ewaluator projektu 1 Jak, ogólnie biorc, ocenia Pani szkolenie, w którym Pani uczestniczyła? (prosz postawi krzyyk w odpowiedniej kratce) zdecydowanie dobrze raczej dobrze raczej le zdecydowanie le 2 Jak Pani ocenia wybór kierunku szkolenia zawodowego? (Prosz wskaza liczb od 1 do 10, gdzie 1 oznacza był to bardzo dobry zły, 10 oznacza był to bardzo dobry wybór Pozostałe liczby słu do wyraenia opinii porednich) był to bardzo zły wybór był to bardzo dobry wybór Prosz krótko uzasadni swoj odpowied: 3 Czy w trakcie kursu wystpiły ponisze problemy? (prosz zaznaczy wszystkie odpowiedzi, które Pani dotycz) problemy z dojazdem na miejsce szkolenia problemy z pogodzeniem uczestnictwa w szkoleniu z obowizkami rodzinnymi inne - prosz poda jakie: nie wystpiły adne przeszkody Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 16 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

30 4 Prosz oceni szkolenie pod wzgldem: (Prosz zastosowa skal ocen szkolnych od 1 do 6, gdzie 1 oznacza ocen najnisz, 6 ocen najwysz, a pozostałe liczby słu do wyraenia ocen porednich) warunków lokalowych oraz wykorzystywanego wyposaenia technicznego ocena najnisza ocena najwysza godzin rozpoczcia i zako czenia zaj ocena najnisza ocena najwysza poziomu wiedzy prowadzcych ocena najnisza ocena najwysza sposobu przekazywania wiedzy przez wykładowców ocena najnisza ocena najwysza 5 Czy planowana ilo godzin w ramach szkolenia była Pani zdaniem (prosz zaznaczy wybran odpowied) za dua za mała odpowiednia 6 Na ile zgadza si Pani, lub nie zgadza, z poniszymi stwierdzeniami na temat odbytego szkolenia? (prosz postawi znak X przy wybranej odpowiedzi) Szkolenie było ciekawe Dziki szkoleniu zdobyłam wiedz i umiejtnoci przydatne w pracy Szkolenie było dobrze zorganizowane Jestem zadowolona z moliwoci uczestnictwa w tym szkoleniu Poleciłabym to szkolenie znajomym Zdecydowanie si zgadzam Raczej si zgadzam Raczej si nie zgadzam Zdecydowanie si nie zgadzam 7 Które z poniszych okrele najlepiej opisuje atmosfer panujc w Pani grupie szkoleniowej? (prosz zaznaczy wybran odpowied) przyjazne nastawienie wszystkich członów grupy do siebie wzajemne pomaganie sobie w sytuacjach problemowych chłodny stosunek członków grupy do siebie atmosfera wrogoci atmosfera rywalizacj Nie mam zdania 30

31 8 Czy organizatorzy słuyli Pani pomoc w razie potrzeby? prosz zaznaczy wybran odpowied) tak nie nie było takiej potrzeby 9 Czy Pani zdaniem mona było usprawni sposób realizacji szkolenia? (prosz zaznaczy wybran odpowied) tak nie prosz przej do pytania W jaki sposób mona usprawni sposób realizacji szkolenia? 11 Czy w przyszłoci, jeli bdzie taka moliwo, chciałaby Pani podj prac zgodn z kierunkiem odbytego szkolenia zawodowego? (prosz zaznaczy wybran odpowied) zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzie Informacje o uczestnikach ponisze dane posłu jedynie do przygotowania zbiorczych zestawie odpowiedzi w formie tabeli uniemoliwiajcych identyfikacje osób udzielajcych odpowiedzi Miejsce zamieszkania: miasto Wykształcenie: wie podstawowe i niepełne podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe rednie policealne/pomaturalne wysze Posiadane dowiadczenie zawodowe - prosz doda do siebie wszystkie lata przepracowane w yciu: do roku 1-2 lata 2-5 lat powyej 5 lat nigdy nie pracowałam Serdecznie prosz o przejrzenie całej ankiety i sprawdzenie, czy udzieliła Pani odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej pytania Jeli ma Pani jakie dodatkowe uwagi dotyczce kwestii zwizanych nie tylko z samym szkoleniem, ale równie innych spraw dotyczcych Pani uczestnictwa w projekcie, prosz wymieni je poniej SERDECZNIE DZIKUJ ZA POWICONY CZAS I WYPEŁNIENIE ANKIETY 31

32 Szanowni Pa stwo, ANKIETA OCENY SZKOLENIA PRZEZ TRENERA W imieniu własnym, jak i zespołu zarzdzajcego projektem Kobiety kształtujmy własn przyszło, zwracam si do Pa stwa z serdeczn prob o wypełnienie poniszej ankiety, której celem jest ocena szkolenia Profesjonalny sprzedawca, w ramach którego prowadził(-a) Pani/Pan zajcia Zawarte w niej pytania dotycz przede wszystkim oceny sposobu organizacji szkolenia, jak i Pani/Pana opinii na temat pracy z grup Poznanie Pa stwa opinii umoliwi podniesienie jakoci działa instytucji zajmujcych si aktywizacj zawodow bezrobotnych mieszka ców powiatu malborskiego Jednoczenie pragn poinformowa, e ankieta ma charakter anonimowy i wszystkie odpowiedzi zostan przedstawione w formie uniemoliwiajcej identyfikacj autora danej wypowiedzi, dlatego prosz nie wpisywa nigdzie swojego imienia i nazwiska Pa stwa opinie s niezwykle cenne, zarówno dla mnie, jak i całego personelu zarzdzajcego projektem, dlatego bd wdziczny za szczere odpowiedzi Jakub Lobert Ewaluator projektu 1 Jak, ogólnie biorc, ocenia Pani/Pan przeprowadzone w ramach szkolenia zajcia? (prosz postawi krzyyk w odpowiedniej kratce) zdecydowanie dobrze raczej dobrze raczej le zdecydowanie le 2 Prosz oceni szkolenie pod wzgldem: (Prosz zastosowa skal ocen szkolnych od 1 do 6, gdzie 1 oznacza ocen najnisz, 6 ocen najwysz, a pozostałe liczby słu do wyraenia ocen porednich) warunków lokalowych oraz udostpnionego wyposaenia technicznego ocena najnisza ocena najwysza godzin rozpoczcia i zako czenia zaj ocena najnisza ocena najwysza liczebnoci grupy ocena najnisza ocena najwysza sposobu organizacji szkolenia ocena najnisza ocena najwysza Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 16 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

33 3 Prosz oceni grup szkoleniow pod wzgldem: (Prosz zastosowa skal ocen szkolnych od 1 do 6, gdzie 1 oznacza ocen najnisz, 6 ocen najwysz, a pozostałe liczby słu do wyraenia ocen porednich) aktywnoci uczestników ocena najnisza ocena najwysza stopnia przyswojenia przekazywanej w trakcie zaj wiedzy ocena najnisza ocena najwysza zainteresowania omawian na zajciach tematyk ocena najnisza ocena najwysza atmosfery panujcej w grupie ocena najnisza ocena najwysza 4 Czy w trakcie prowadzenia przez Pani/Pana zaj pojawiły si jakie trudnoci? (prosz postawi krzyyk w odpowiedniej kratce) nie tak, prosz krótko je opisa: 5 Prosz oceni poziom swojego zadowolenia z przebiegu szkolenia? (prosz postawi krzyyk w odpowiedniej kratce) jestem bardzo zadowolona (-y) jestem raczej zadowolona (-y) jestem raczej niezadowolona (-y) jestem zdecydowanie niezadowolona (-y) Prowadzone przez Pani/Pana zajcia miały przede wszystkim charakter: (prosz postawi krzyyk w odpowiedniej kratce) praktyczny teoretyczny Serdecznie prosz o przejrzenie całej ankiety i sprawdzenie, czy udzielił(-a) Pani/Pan odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej pytania Jeli ma Pani/Pan jakie dodatkowe uwagi dotyczce kwestii zwizanych z realizacj nie tylko tego szkolenia, ale równie innych szkole zawodowych dla osób bezrobotnych, prosz wymieni je poniej Bd wdziczny za wszelkie uwagi, które zostan wykorzystane w opracowywaniu wyników tej ankiety SERDECZNIE DZIKUJ ZA POWICONY CZAS I WYPEŁNIENIE ANKIETY 33

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani, W imieniu Zespołu Badawczego, dr hab. Roman Dolata. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Szanowna Pani, W imieniu Zespołu Badawczego, dr hab. Roman Dolata. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Szanowna Pani, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona częścią badania naukowego, którego celem jest lepsze zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników nauczania polskich

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Mierzenie jakości pracy OSK: ORZEŁ Kraków

R A P O R T Mierzenie jakości pracy OSK: ORZEŁ Kraków INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego R A P O R T Mierzenie jakości pracy OSK: ORZEŁ Kraków Warszawa, maj 2005r. 1. ZAKRES BADANIA OŚRODKA 1.1. Mierzenie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo