DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04"

Transkrypt

1 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych ww. Zespołowi Lecznictwa Ambulatoryjnego). Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 DECYZJA Na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 2 i art. 18 ust. 1 pkt 1 i 5 w zw. z art. 7 pkt 4 oraz art. 23 ust. 1 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w zw. z art. 3, i art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 93 z pón. zm.) oraz 6 i 8 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z pón. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.) oraz 12 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Fundacji i 14 ust. 6 pkt 3, ust. 8 i ust. 9 Statutu Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, po przeprowadzeniu postpowania administracyjnego w sprawie skargi Komisji Zakładowej Zwizku Zawodowego (działajcego w Fundacji) na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników ww. Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji przez Fundacj, nakazuj Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji zawartych w ich aktach osobowych i płacowych oraz przekazanie tych danych ww. Zespołowi Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji.

2 Uzasadnienie Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynła skarga Przewodniczcej Komisji Zakładowej Zwizku Zawodowego (działajcego w Fundacji) na przetwarzanie przez Fundacj danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji. Ze skargi wynikało, e Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego jest zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Fundacj i pracodawc dla pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, natomiast w grudniu 2003 r. zarzd Fundacji zobowizał dyrektora Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji do przekazania akt osobowych i płacowych pracowników tego zakładu do Wydziału Spraw Pracowniczych Fundacji. W skardze podniesiono, e Fundacja nie miała prawa da przekazania jej ww. akt osobowych i płacowych, bowiem nie jest pracodawc dla pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, a w konsekwencji nie moe dokonywa adnych czynnoci na zawartych w tych aktach danych osobowych. Wskazano przy tym, e pomidzy Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji a Fundacj nie została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak te pracownicy tego zakładu nie wyraali zgody na przechowywanie ich danych przez Fundacj. W wietle powyszego, Przewodniczca Komisji Zakładowej Zwizku Zawodowego (działajcego w Fundacji) wniosła o podjcie przez GIODO działa zmierzajcych do uniemoliwienia Fundacji dalszego naruszania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz usunicia naszych danych osobowych z bazy danych Fundacji. Okolicznoci przedstawione w skardze zostały potwierdzone w toku postpowania wyjaniajcego, jakie w tej sprawie wszczł Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej Generalnym Inspektorem). W toku tego postpowania odebrano od Fundacji pisemne wyjanienia oraz stosowne dokumenty, w tym Statut Fundacji z dnia 6 czerwca 2002 r., Regulamin organizacyjny Fundacji z dnia 1 wrzenia 2003 r. oraz Statut Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji z dnia 22 grudnia 2003 r. Na tej podstawie ustalono, e: 1) Fundacja jest osob prawn działajc na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pón. zm.), prowadzc działalno dotyczc zabezpieczenia opieki medycznej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy ( 2 Statutu Fundacji); 2) dla realizacji celów statutowych Fundacja powołała wydzielone jednostki organizacyjne zakłady opieki zdrowotnej, w tym Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, który jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej działajcym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm. ( 1 Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji); 2

3 3) pracodawc w rozumieniu Kodeksu pracy dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Fundacj, w tym Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, s te zakłady ( 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Fundacji); Fundacja jest pracodawc dla członków swojego zarzdu oraz pracowników jej wewntrznych jednostek organizacyjnych pionów ( 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Fundacji); 4) osobami dokonujcymi czynnoci z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wobec pracowników zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Fundacj, w tym pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, s jej dyrektorzy ( 12 ust. 2 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Fundacji); 5) dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji upowaniony jest do samodzielnego kierowania działalnoci tego zakładu i reprezentowania go w zakresie dokonywania czynnoci z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, jak te samodzielnie prowadzi polityk zatrudnienia ( 14 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji); 6) w dniu 13 maja 2003 r., w zwizku z trudn sytuacj finansow Fundacji, zarzd Fundacji podjł uchwał o przyjciu Programu Antykryzysowego dla Fundacji, w nastpstwie którego podjto szereg decyzji dotyczcych zmian w organizacji i funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej Fundacji, w tym Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji; m.in. postanowiono o skonsolidowaniu administracji poszczególnych zakładów, a w szczególnoci w dniu 1 wrzenia 2003 r. uchwalony został nowy Regulamin organizacyjny Fundacji, o którym mowa w ww. punktach 3 i 4 niniejszej decyzji, przewidujcy, e dokumentacja dotyczca stosunków pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej Fundacji prowadzona bdzie przez wewntrzn jednostk organizacyjn Fundacji Wydział ds. Zasobów Pracowniczych (załcznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Fundacji Regulamin Pionu Organizacyjnego i Zasobów Pracowniczych); 7) w grudniu 2003 r. dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji zobowizany został do przekazania m.in. akt osobowych i płacowych pracowników tego zakładu do Wydziału ds. Zasobów Pracowniczych Fundacji (uchwała zarzdu Fundacji z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji) i akta te zostały przekazane; 8) Fundacja opracowała dokument o nazwie Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych kadrowo płacowych, z dnia 5 kwietnia 2004 r., stronami którego uczyniła Fundacj oraz dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji; porozumienie to dotyczyło powierzenia przetwarzania Fundacji przez dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, okrelonego jako administrator danych, zbioru danych osób zatrudnionych w tym 3

4 zakładzie, na który składaj si elektroniczna baza danych oraz akta osobowe osób zatrudnionych ; w szczególnoci w porozumieniu tym postanowiono, i przyjmujcy do przetwarzania bdzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji obowizków spoczywajcych na pracodawcy okrelonych w przepisach prawa (...) ; dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji nie podpisał tego porozumienia; 9) Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji w systemie elektronicznym osobie prowadzcej Zakład Usług Informatycznych; 10) W wyjanieniach złoonych w tej sprawie Fundacja podniosła, e dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji prowadzi zakład opieki zdrowotnej jedynie jako jej pełnomocnik i wskazała na pełnomocnictwo z dnia 19 stycznia 2004 r. Z treci tego pełnomocnictwa wynika, e Fundacja upowaniła dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji do m.in. podejmowania czynnoci z zakresu prawa pracy, w tym składania owiadcze woli zwizanych ze wiadczeniem pracy, dotyczcych pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji. Wyjaniajc podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji osobowej i placowej pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, Fundacja wskazała, e ponosi odpowiedzialno za zobowizania zacigane przez utworzone przez ni zakłady opieki zdrowotnej i w zwizku z trudn sytuacj finansow wprowadziła Program Antykryzysowy, skutkujcy m.in. utworzeniem skonsolidowanej administracji kadrowej, wspólnej dla wszystkich utworzonych przez ni zakładów opieki zdrowotnej. W toku zapoznawania si ze zgromadzonym w toku postpowania materiałem dowodowym, pełnomocnicy Komisji Zakładowej Zwizku Zawodowego działajcego w Fundacji złoyli do akt sprawy kopi wystpienia inspektora pracy Pastwowej Inspekcji Pracy Okrgowego Inspektoratu Pracy do Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, z dnia 13 kwietnia 2004 r. Z treci tego wystpienia wynika, e inspektor pracy wniósł o prowadzenie i przechowywanie akt osobowych i dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy pracowników w siedzibie pracodawcy. W uzasadnieniu inspektor pracy, wskazujc na przepisy z zakresu prawa pracy oraz 12 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Fundacji stwierdził, e na Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego, jako pracodawcy spoczywa obowizek prowadzenia dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Fundacja, odnoszc si do powyszego wystpienia, podniosła natomiast, e przepisy z zakresu prawa pracy nie precyzuj, gdzie powinny by przechowywane akta pracownicze. Wskazała przy tym, i jeeli wynika to z organizacji struktury zatrudnienia oraz wzgldów ekonomicznych to pracodawca ma pełne prawo do przechowywania akt osobowych pracowników w wyznaczonym przez siebie miejscu (...). Ponadto, Fundacja 4

5 wskazała, e wystpienie Inspektora Pracy jest (...) istotne z tego powodu, i uznał on Pastwow Inspekcj Pracy za właciw w niniejszej sprawie. W pierwszej kolejnoci Generalny Inspektor powinien zatem rozstrzygn czy jest organem właciwym do władczego wyznaczania (w drodze decyzji administracyjnej) miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej (czy szerzej danych pracowników), przy czym pozytywna odpowied moe prowadzi do pozytywnego sporu kompetencyjnego pomidzy nim a Inspektorem Pracy. W takim stanie faktycznym i prawnym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwaył, co nastpuje: W wietle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pón. zm.), zwanej dalej ustaw, dla uznania, e podmiot przetwarzajcy dane osobowe działa zgodnie z prawem niezbdne jest spełnienie przez niego jednej z okrelonych w ustawie materialnych przesłanek dopuszczalnoci przetwarzania danych. Przy czym, ilekro w ustawie jest mowa o przetwarzaniu danych, rozumie si przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostpnianie i usuwanie (art. 7 pkt 2 ustawy). Majc na uwadze, e przedmiotem rozpatrywanej sprawy jest przetwarzanie danych osobowych zawartych m.in. w aktach osobowych, które co wynika z przepisów rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z pón. zm.), zawieraj w szczególnoci dane o stanie zdrowia pracowników, dokumenty zwizane z wymierzeniem kary porzdkowej oraz mogce ujawnia przynaleno zwizkow - wskaza naley zarówno na przesłanki wymienione w art. 23 ust. 1, jak i art. 27 ust. 2 ustawy. Zgodnie natomiast z 6 ust. 1 ww. rozporzdzenia, pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla kadego pracownika akta osobowe. Akta osobowe pracownika składaj si z 3 czci i obejmuj w czci A dokumenty zgromadzone w zwizku z ubieganiem si o zatrudnienie, okrelone w przepisach 1 ust. 1 i 2 rozporzdzenia ( 6 ust. 2 pkt 1 rozporzdzenia). Przepis 1 ust. 1 pkt 5 rozporzdzenia wskazuje natomiast na orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskaza do pracy na okrelonym stanowisku. Ponadto, akta osobowe pracownika obejmuj w czci B dokumenty dotyczce nawizania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika ( 6 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia), w tym dokumenty zwizane z wymierzeniem kary porzdkowej (lit. g), orzeczenia lekarskie wydane w zwizku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi (lit. i) oraz korespondencj z reprezentujc pracownika zakładow 5

6 organizacj zwizkow we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagajcych współdziałania pracodawcy z t organizacj lub innymi podmiotami konsultujcymi sprawy ze stosunku pracy (lit. k). Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne w szczególnoci, gdy jest to niezbdne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowizku wynikajcego z przepisu prawa (pkt 2) oraz gdy jest to niezbdne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolnoci osoby, której dane dotycz (pkt 5). Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 uwaa si w szczególnoci marketing bezporedni własnych produktów lub usług administratora danych (pkt 2), dochodzenie roszcze z tytułu prowadzonej działalnoci gospodarczej (pkt 2) art. 23 ust. 4 ustawy. Podkreli natomiast naley, e w wietle art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych ujawniajcych stan zdrowia, orzeczenia o ukaraniu oraz przynaleno zwizkow jest w ogóle zabronione, natomiast wyjtki w tym wzgldzie w sposób wyczerpujcy wymienia ww. ust. 2 tego przepisu. Z art. 27 ust. 2 ustawy wynika, e przetwarzanie danych jest dopuszczalne, w szczególnoci gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotycz, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony (pkt 2) oraz gdy przetwarzanie danych jest niezbdne do wykonania zada administratora danych odnoszcych si do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest okrelony w ustawie (pkt 6). Odnoszc powołane przepisy ustawy do okolicznoci rozpatrywanej sprawy, stwierdzi naley, e Fundacja pozyskała i przetwarza dane osobowe zawarte w aktach osobowych i płacowych pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji bez spełnienia choby jednego z warunków dopuszczalnoci przetwarzania danych, okrelonych w art. 27 ust. 2, jak te art. 23 ust. 1 ustawy. W szczególnoci, działanie Fundacji nie znajduje uzasadnienia w adnym z przepisów szczególnych (art. 27 ust. 2 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy), bowiem z przepisów prawa wynika, i dokumentacj w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy prowadzi pracodawca. Z ustale faktycznych niniejszej sprawy wynika natomiast, i Fundacja posiada ten status jedynie wobec dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, natomiast nie jest pracodawc dla pracowników tego zakładu opieki zdrowotnej. Wniosek powyszy opiera si na przepisach Kodeksu pracy oraz Regulaminu organizacyjnego Fundacji, jej Statutu oraz Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji. Zgodnie bowiem z art. 3 Kodeksu pracy, pracodawc jest jednostka organizacyjna, choby nie posiadała osobowoci prawnej, a take osoba fizyczna, jeeli zatrudniaj one pracowników. Za 6

7 pracodawc bdcego jednostk organizacyjn czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarzdzajcy t jednostk albo inna wyznaczona do tego osoba (art. 3 ¹ 1 Kodeksu pracy). Z powołanych przepisów wynika zatem, e aby dana jednostka organizacyjna mogła by uznana za pracodawc, powinna posiada zdolno do zatrudniania pracowników we własnym imieniu. Zdolno ta moe w szczególnoci wynika z aktu powołujcego dan jednostk do ycia, statutu lub regulaminu organizacyjnego (tak te np. K. Rczka, Prawo pracy, Tom I, Warszawa Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Odnoszc powysze uwagi do niniejszej sprawy, wskaza naley na postanowienia Regulaminu organizacyjnego Fundacji oraz Statutu nadanego Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji. Z treci 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu organizacyjnego Fundacji wynika natomiast wprost, e pracodawc w rozumieniu Kodeksu pracy dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Fundacj, w tym Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, s te zakłady, natomiast Fundacja jest pracodawc jedynie dla członków swojego zarzdu oraz pracowników jej wewntrznych jednostek organizacyjnych. Ponadto, w myl 12 ust. 2 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Fundacji, osobami dokonujcymi czynnoci z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wobec pracowników zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Fundacj s jej dyrektorzy. Z 14 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji wynika natomiast, e dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego upowaniony został do samodzielnego kierowania działalnoci tego zakładu i reprezentowania go w zakresie dokonywania czynnoci z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, jak te samodzielnego prowadzenia polityki zatrudnienia. Ze Statutu Fundacji wynika natomiast, i Fundacja jest jedynie organem załoycielskim Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, za porednictwem którego realizuje swoje statutowe zadania i jest odrbnym wobec tego zakładu podmiotem prawa. W konsekwencji, pracodawc w rozumieniu Kodeksu pracy dla osób zatrudnionych w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji jest sam zakład opieki zdrowotnej, reprezentowany przez jego dyrektora. Natomiast Fundacja jest jedynie organem załoycielskim Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, jednake nie posiada uprawnie do dokonywania czynnoci dotyczcych stosunków pracy pracowników. Jednoczenie, tre 1 Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji wskazuje, i Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej działajcym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.). Przepis art. 1 ust. 1 powołanej ustawy wskazuje natomiast na zdolno zakładu opieki zdrowotnej do samodzielnego zatrudniania pracowników. Stanowi on bowiem, e zakład opieki zdrowotnej jest 7

8 wyodrbnionym organizacyjnie zespołem osób i rodków majtkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania wiadcze zdrowotnych i promocji zdrowia. Fundacja podniosła w toku postpowania, e dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji prowadzi zakład opieki zdrowotnej jedynie jako jej pełnomocnik, upowaniony m.in. do podejmowania czynnoci z zakresu prawa pracy dotyczcych pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji. Naley wobec tego zauway, e o statusie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, jako pracodawcy przesdzaj ww. postanowienia 12 Regulaminu organizacyjnego Fundacji oraz 14 Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, w zw. z art. 3 Kodeksu pracy oraz art. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, natomiast pełnomocnictwo, na jakie powołuje si Fundacja w aden sposób tych aktów wewntrznych nie zmienia. Fundacja nie wskazała take, aby ww. postanowienia statutowe zostały w inny sposób uchylone lub zmienione. Przepisy Kodeksu pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie nakładaj natomiast na pracodawc obowizek prowadzenia dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowizek ten wyraony został expressis verbis w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy, a konkretyzuj go postanowienia 6 ust. 1, 7 i 8 powołanego ju wyej rozporzdzenia w sprawie z zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Przepis art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy stanowi natomiast, e pracodawca jest obowizany w szczególnoci prowadzi dokumentacj w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Zgodnie ze wskazanym 6 ust. 1 rozporzdzenia, pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla kadego pracownika akta osobowe. Stosownie natomiast do 8 ww. rozporzdzenia, pracodawca zakłada i prowadzi odrbnie dla kadego pracownika m.in. imienn kart (list) wypłacanego wynagrodzenia za prac i innych wiadcze zwizanych z prac (pkt 2). Z powołanych przepisów prawa pracy wynika, e Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, bdc pracodawc jest take administratorem danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, przysługuje mu bowiem prawo do decydowania o celach i rodkach ich przetwarzania. W wietle przepisów ustawy, administratorem danych jest natomiast organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ustawy, decydujce o celach i rodkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt 4 ustawy). Art. 3 ustawy wskazuje m.in. na osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie bdce osobami prawnymi, jeli przetwarzaj dane osobowe w zwizku z działalnoci zarobkow, zawodow, lub dla realizacji celów statutowych. 8

9 Prawo do przetwarzania danych osobowych zawartych we wskazanej dokumentacji osobowej i płacowej przysługuje zatem wyłcznie Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, jako pracodawcy pracowników, których dane te dotycz i ich administratorowi. Naley przy tym zauway, i racj ma Fundacja, podnoszc argument, i przepisy prawa nie okrelaj wprost, gdzie pracodawca powinien przechowywa dokumentacj prowadzon w sprawach zwizanych ze stosunkami pracy, w szczególnoci, i nie musi by to jego siedziba. W wietle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczalne jest bowiem powierzenie przez administratora danych przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi. Przepis art. 31 ustawy przewiduje bowiem, i administrator danych moe powierzy innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na pimie, przetwarzanie danych (ust. 1), natomiast podmiot ten moe przetwarza dane wyłcznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie (ust.2). Jednoczenie w przepisach regulujcych prowadzenie dokumentacji pracowniczej brak jest postanowie, które wykluczałyby moliwo zawarcia przez pracodawc takiej umowy. Z ustalonych okolicznoci sprawy wynika jednak, e dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji nie zawarł z Fundacj umowy powierzenia przetwarzania wskazanych danych. Fundacja podkreliła w wyjanieniach złoonych w toku niniejszego postpowania, e przygotowała projekt takiej umowy, jednake dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji odmówił jej podpisania. Naley zatem zauway, e z okolicznoci sprawy wynika, i projekt takiej umowy Fundacja przygotowała dopiero po dniu, w którym pozyskała ju dane pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji. Ponadto, z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych wynika, e zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych naley do sfery autonomii woli administratora danych, której granice wyznaczaj powszechnie obowizujce przepisy prawa, bowiem to on w sposób wyłczny decyduje o celach i rodkach przetwarzania danych. W konsekwencji, Fundacja mogłaby legalnie pozyska dokumentacj zawierajc dane osobowe pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji wyłcznie o ile dyrektor tego zakładu zawarłby z ni umow powierzenia przetwarzania danych, która spełniałaby warunki okrelone w art. 31 ustawy. W wietle powyszego, pozyskanie i dalsze przetwarzanie przez Fundacj danych osobowych pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji zawartych w ich aktach osobowych i płacowych nie znajduje podstaw ani w przepisach prawa (art. 27 ust. 2 pkt 2 i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy), ani te wobec tego, i Fundacja nie jest pracodawc tych osób, nie jest niezbdne do wykonania zada administratora danych odnoszcych si do zatrudnienia (art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy). Naley przy tym zauway, e powoływana przez Fundacj okoliczno majca usprawiedliwia jej działanie, wskazujca, i powodem pozyskania dokumentacji pracowniczej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji była restrukturyzacja spowodowana koniecznoci wprowadzenia oszczdnoci w kosztach działania Fundacji, nie moe by uznana za podstaw 9

10 przetwarzania danych, o jakiej stanowi art. 27 ust. 2 i art. 23 ust. 1 ustawy. adna ze wskazanych w tym przepisach przesłanek nie odnosi si bowiem do takiej sytuacji. Podkreli naley, e działanie Fundacji nie jest take zgodne z powołanym wyej art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy. Warunkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie tego przepisu jest bowiem istnienie prawnie usprawiedliwionego celu po stronie administratora danych, natomiast jak wskazano, z przepisów prawa wynika, i akta osobowe i płacowe pracowników zakłada i prowadzi pracodawca. Pracodawca jest zatem wyłcznym administratorem zawartych w tych aktach danych osobowych. Tym samym, Fundacja, nie posiadajc tego statusu wobec pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, nie ma prawa do przechowywania tych danych i podejmowania na nich jakichkolwiek operacji. Niezasadny jest take argument Fundacji wskazujcy na niedopuszczalno władczego wyznaczania (w drodze decyzji administracyjnej) miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej (czy szerzej danych pracowników). Generalny Inspektor jak wynika z uzasadnienia niniejszej decyzji nie wskazuje bowiem, gdzie powinny by przechowywane akta osobowe i płacowe pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji. Jak wyej wskazano, w szczególnoci nie jest wykluczona sytuacja, w której Fundacja mogłaby przetwarza dane osobowe zawarte w tej dokumentacji, o ile pozyskałaby je na podstawie umowy powierzenia, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, warunku tego jednak nie spełniła. W konsekwencji, niezbdne jest nakazanie Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji, zawartych w aktach osobowych i dokumentacji prowadzonej w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy i niezwłoczne zwrócenie ich administratorowi tych danych, tzn. Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji. Z okolicznoci sprawy wynika, e Fundacja powierzyła przetwarzanie tych danych w systemie informatycznym osobie prowadzcej Zakład Usług Informatycznych. Niezbdne jest zatem take podjcie przez Fundacj stosownych działa w celu niezwłocznego zaprzestania przetwarzania danych osobowych pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji równie przez ten podmiot. Zauway take naley, e Fundacja nie miała prawa powierzy przetwarzania tych danych innemu podmiotowi, poniewa nie jest ich administratorem. Status ten przysługuje wyłcznie pracodawcy pracowników Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji samemu zakładowi opieki zdrowotnej. W tym stanie faktycznym i prawnym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnł, jak w sentencji. 10

11 Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art w zw. z art Kodeksu postpowania administracyjnego strona niezadowolona z niniejszej decyzji moe zwróci si do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Warszawa, ul. Stawki 2) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty dorczenia niniejszej decyzji. 11

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 lutego 2006 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku w sprawie wniosku o nakazanie Prezydentowi Miasta udostpnienia danych osób, które podpisały

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie:

D E C Y Z J A. Uzasadnienie: Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca nakazania Stray Miejskiej udostpnienie Bankowi danych osobowych Skarcego w zakresie jego adresu zamieszkania. Warszawa, dnia 19 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca udostpnienia przez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego danych o stanie zdrowia Skarcej - Spółdzielni Pracy. Warszawa, dnia 31

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 16 maja 2005 r. GI-DEC-DS-101/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 16 maja 2005 r. GI-DEC-DS-101/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank i Biuro Informacji Kredytowej S.A., które pomimo spłaty zadłuenia

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 1 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o usunicie z akt postpowania sdowego danych osobowych dotyczcych stanu zdrowia. GI-DEC-DS-

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z dnia 23 listopada 2005 r., nr GI-DEC-DS-390/05, w sprawie wniosku o usunicie danych osobowych Skarcej ze zbioru przedsibiorcy (podmiotu prowadzcego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia grudnia 2007 r. GI-DEC-DOLiS- 269 /07 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.) po rozpoznaniu zaalenia z dnia 12.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost POROZUMIENIE w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost zawarte w dniu padziernika 2004 r. w Warszawie pomidzy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH Załcznik nr 2 do zarzdzenia wewntrznego Nr 16/05 Prezesa Zarzdu WFOiGW w Kielcach z dnia 21 grudnia 2005r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER Nr 22/2013/Legal 1 WRĘCZANIE WYPOWIEDZEŃ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

NEWSLETTER Nr 22/2013/Legal 1 WRĘCZANIE WYPOWIEDZEŃ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wrocław, 31.07.2013 r. NEWSLETTER Nr 22/2013/Legal 1 WRĘCZANIE WYPOWIEDZEŃ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę podlega ocenie z punktu widzenia zgodności z przepisami Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku w sprawie skargi RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na Rozporzdzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne łcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr /2011 Rektora SWPS z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2005 r., w składzie siedmiu sdziów, uchylajcy decyzj Generalnego Inspektora oraz Wyrok Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego dotyczcy cesji wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

... imi i nazwisko osoby wnioskujcej miejscowo, data. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

... imi i nazwisko osoby wnioskujcej miejscowo, data. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ...... imi i nazwisko osoby wnioskujcej miejscowo, data Bukowno... ulica, nr domu, mieszkania... tel. kontaktowy Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Prosz o przyznanie na okres...

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. DOLiS/DEC-458/12/31753, 31754 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Załcznik do Uchwały XI/68/2003 z dnia 28.05.2003r. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Dział I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Przepisy definiujce 1. Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bliszego

Bardziej szczegółowo