1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE"

Transkrypt

1 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej i pomoc biur rachunkowych w tym zakresie Rozwój sektora MP w Polsce po II wojnie wiatowej przebiegał w sposób bardzo nierównomierny. W okresie gospodarki centralnie planowanej ograniczano znaczco swobod prywatnej przedsibiorczoci. Jej przejawy wystpowały jedynie w indywidualnym rolnictwie oraz w sferze prywatnego rzemiosła. Rzeczywisty i dynamiczny rozwój przedsibiorczoci dokonał si dopiero w wyniku zapocztkowanych po 1989 roku przemian strukturalnych i systemowych polskiej gospodarki. Transformacja ustrojowa i gospodarcza zapocztkowała wówczas burzliwy rozwój sektora małych i rednich przedsibiorstw, szczególnie w latach , kiedy to nastpiła prawdziwa eksplozja przedsibiorczoci. Uwaa si, e rozwój sektora MP jest jednym z najwaniejszych procesów zachodzcych w gospodarce polskiej po 1989 roku. Mona powiedzie, e drobna przedsibiorczo stała si swego rodzaju znakiem firmowym polskiego kapitalizmu [5, s. 53]. Ocen tak w znacznym stopniu uzasadnia skala rozwoju dotyczy on bezporednio wikszoci pracujcych, a jeli wzi po uwag ich rodziny dotyczy on wikszoci populacji Polski oraz innych krajów. Małe i rednie przedsibiorstwa stanowi bowiem ponad 99% wszystkich przedsibiorstw w wikszoci rozwinitych krajów wiata [6, s. 9]. W Polsce kategoria małych i rednich przedsibiorców została wyranie wyodrbniona w definicji opartej na właciwociach ilociowych, która znajduje si w ustawie o swobodzie działalnoci gospodarczej. Naley zaznaczy, e definicja ta spełnia wymogi prawa wspólnotowego i opiera si na przyjtym Wspieranie rozwju MP na Jednolitym Rynku Europejskim 45

2 SZANSE ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA MP NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM w nim rozumowaniu [1, s. 17]. Wyróniono tu trzy kategorie podmiotów, zaliczanych do sektora MP: mikro, małych oraz rednich przedsibiorców. Analizujc funkcjonowanie małych i rednich przedsibiorstw zwraca si uwag na pozytywne funkcje realizowane przez te podmioty, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak równie społecznym. Rola małych i rednich przedsibiorstw jest szczególnie dua w okresie transformacji gospodarczej i ustrojowej. Podstawowym zadaniem dynamicznie rozwijajcej si wtedy przedsibiorczoci jest wspomaganie i przyspieszanie towarzyszcych tym procesom przemianom, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak równie społecznym. Powstanie i rozwój sektora MP jest równie niezbdny do tego, aby upodobni struktur rynków i przemysłu do struktury gospodarczej krajów o rozwinitej gospodarce rynkowej [7, s. 240]. Obecnie sektor małych i rednich przedsibiorstw uczestniczy w kolejnej fazie swojego rozwoju, jak jest integracja gospodarcza i polityczna z Uni Europejsk. Sytuacja ta implikuje wiele konsekwencji dla funkcjonowania tej kategorii przedsibiorstw, a szanse jakie pojawiaj si w wyniku integracji powinny by wykorzystane dla rozwoju oraz wzmocnienia konkurencyjnoci i innowacyjnoci tych podmiotów. Do potencjalnych szans wynikajcych z integracji z Uni Europejsk mona zaliczy [3, s. 180]: - wzrost obrotów, - wzrost eksportu, - zwikszenie zatrudnienia, - rosncy napływ kapitału zagranicznego, - popraw infrastruktury technicznej, - restrukturyzacj regionów rolniczych i peryferyjnych, - wzmocnienie samorzdów lokalnych. Moliwoci moe tu by midzy innymi rozpoczcie lub zwikszenie działania na jednolitym rynku europejskim, czy pozyskanie rodków z funduszy pomocowych. Naley pamita, i Unia Europejska dysponuje szerokim wachlarzem działa na rzecz rozwoju małych i rednich przedsibiorstw. Problemem moe by natomiast zbyt mały zakres informacji o szansach i moliwociach wynikajcych z integracji oraz ograniczony dostp do fachowej wiedzy specjalistów. O skali znaczenia sektora MP dla gospodarki narodowej oraz procesów społecznych moe wiadczy włanie fakt opracowywania i wdraania rónorodnych strategii i programów wspierajcych rozwój tego sektora gospodarki. Programy takie przygotowywane s na rónych poziomach, zarówno midzynarodowym, np. w ramach polityki Unii Europejskiej wobec małych i rednich przedsibiorstw, na poziomie centralnym - krajowym, jako jeden z czstkowych celów polityki makroekonomicznej pastwa oraz na szczeblu samorzdowym, jako cel działa i programów jednostek samorzdu terytorialnego. Ich wykonanie zapewniaj instytucje pomocowe, które wdraaj programy i ponosz odpo- 46 Tom II

3 Rozdział 1. Fundusze strukturalne i ich rola w procesie wsparcia sektora MP wiedzialno za ich realizacj. Działaj one na poziomie midzynarodowym, krajowym, regionalnym (wojewódzkim) a take na szczeblu lokalnym, jako instytucje bezporednio współpracujce z małymi i rednimi przedsibiorstwami. Znaczna cz organizacji działajcych na rzecz przedsibiorczoci działa na zasadach niekomercyjnych. Wród tych instytucji mona wyróni takie jednostki wiadczce usługi na rzecz małych i rednich przedsibiorstw, jak organizacje pozarzdowe, organizacje przedsibiorców, a take instytuty badawcze, czy placówki akademickie [4, s. 45]. Małe i rednie firmy powinny zatem współpracowa z instytucjami z otoczenia biznesu w celu wykorzystania szans wynikajcych z procesów integracji. Wyniki bada wskazuj jednak, e czsto poziom tej współpracy nie jest wystarczajcy [zob. np. 3, s. 198]. Pewnym kierunkiem działania moe by nawizanie współpracy w tym zakresie z instytucjami, które stale współpracuj z firmami sektora MP. Przykładem mog by biura rachunkowe, realizujce zadania z zakresu outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego. Wyniki bada Instytutu Gallupa prowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci wskazuj, e firmy sektora MP do powszechnie korzystaj z usług biur rachunkowych. Usługi z zakresu rachunkowoci i doradztwa podatkowego, wiadczone przez firmy zewntrzne s najbardziej popularne w przypadku małych przedsibiorstw zatrudniajcych do 49 pracowników. Natomiast skala tego zjawiska w odniesieniu do firm redniej wielkoci gwałtownie maleje [2, s. 203]. Celem artykułu jest prezentacja i ocena roli biur rachunkowych w zakresie pomocy dla firm sektora MP w sferze pozyskiwania funduszy pomocowych i działalnoci na rynkach Unii Europejskiej. Biura rachunkowe realizuj przede wszystkim zadania bezporednio zwizane z funkcj rachunkowoci, takie jak [9, s ]: - sporzdzanie wszelkiego rodzaju ewidencji rachunkowych i podatkowych dotyczcych podatku dochodowego, a take VAT, - przetwarzanie dostarczonych danych ksigowych wejciowych do danych wyjciowych, potrzebnych do stworzenia wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych, - prowadzenie całociowe lub czstkowe spraw pracowniczych małych firm, - przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do stworzenia deklaracji ZUS, - przetwarzanie danych potrzebnych do kontaktów z instytucjami finansowymi (takimi, jak banki, firmy leasingowe, fundusze pomocowe) - oraz funkcj doradztwa podatkowego, obejmujc midzy innymi takie zadania jak [8, art. 2 ust. 1]: - udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjanie z zakresu ich obowizków podatkowych, Wspieranie rozwoju MP na Jednolitym Rynku Europejskim 47

4 SZANSE ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA MP NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM - prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksig podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, - sporzdzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zezna i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Wydaje si jednak, e szeroki zakres zainteresowa oraz wiedza włacicieli i pracowników tych podmiotów pozwala na prowadzenie działalnoci równie w innych obszarach. Mona wymieni wród nich midzy innymi: - przekazywanie informacji na temat prawnych i organizacyjnych aspektów działalnoci na terenie Unii Europejskiej, - pomoc w wypełnianiu wniosków o pomoc finansow dla potrzeb finansowania europejskiego, - przygotowywanie biznes planów i studiów wykonalnoci, niezbdnych w procesie pozyskiwania rodków z funduszy europejskich. Zadania takie mog w znacznym stopniu ułatwi funkcjonowanie małych i rednich przedsibiorstw na jednolitym rynku europejskim. Wydaje si, e midzy innymi z pomoc biur rachunkowych firmy sektora MP mog uzyska istotne korzyci rozwojowe oraz zwikszy zakres i moliwoci swojego działania w warunkach integracji europejskiej. Metodyka bada empirycznych i charakterystyka respondentów Uwzgldniajc przedstawione powyej uwarunkowania podjto w 2005 roku w Instytucie Zarzdzania Politechniki Łódzkiej badania ankietowe na temat roli outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego w rozwoju małych i rednich przedsibiorstw. Badania prowadzone były wród podmiotów zaanga- owanych w proces outsourcingu rachunkowoci i doradztwa podatkowego zarówno wród biur rachunkowych, jak równie wród małych i rednich przedsibiorstw korzystajcych z ich usług. Podstawowym celem bada była analiza i ocena roli outsourcingu w zakresie rachunkowoci i doradztwa podatkowego w rozwoju małych i rednich przedsibiorstw oraz okrelenie załoe i wskazówek dla zapewnienia właciwej współpracy pomidzy podmiotami realizujcymi ten proces. Wród celów szczegółowych wyznaczono midzy innymi: - identyfikacj czynników i kierunków rozwoju MP, które mog by stymulowane dziki outsourcingowi rachunkowoci i doradztwa podatkowego, - okrelenie korzyci prorozwojowych, moliwych do osignicia dziki współpracy z biurami rachunkowymi. Jako obszar przestrzenny bada wyznaczono mikroregion łódzki, okrelony na podstawie kryterium administracyjnego jako miasto Łód wraz z ssiednimi powiatami: łódzkim-wschodnim, brzeziskim, pabianickim oraz zgierskim. 48 Tom II

5 Rozdział 1. Fundusze strukturalne i ich rola w procesie wsparcia sektora MP W procesie badawczym wykorzystano obszerne kwestionariusze ankietowe. Pierwszy z nich został skierowany do wspólników i włacicieli biur rachunkowych. Przyjto, e prowadzone badania bd miały charakter ankiety bezpo- redniej. Łcznie nawizano kontakt ze 100 biurami rachunkowymi, z czego w 65 przypadkach właciciele lub wspólnicy tych podmiotów zgodzili si na udział w badaniu. Przekazano łcznie 66 kwestionariuszy ankiet (w jednym biurze działajcym jako spółka cywilna przekazano dwa kwestionariusze, po jednym dla kadego ze wspólników), z czego - po wielu probach i telefonach - otrzymano zwrot 37 ankiet, co daje wynik zwrotnoci wynoszcy 56%. Po weryfikacji otrzymanych materiałów wszystkie kwestionariusze zakwalifikowano do ostatecznej analizy. Kolejn czci procesu badawczego było przeprowadzenie bada wród włacicieli i kadry menederskiej małych i rednich przedsibiorców, bdcych klientami biur rachunkowych analizowanych w poprzednim etapie. W tym celu przygotowano drugi kwestionariusz ankiety. W tym etapie wykorzystano warstwowy dobór próby, a ankiety dla przedsibiorców były przekazywane za porednictwem biura rachunkowego. Kademu z biur, które zgodziły si na wzicie udziału w badaniach przekazano od 2 do 30 ankiet dla klientów, w zalenoci od deklaracji właciciela biura rachunkowego odnonie zaangaowania swoich klientów w proces badawczy. Łcznie przekazano biurom rachunkowym 321 kwestionariuszy ankiet dla małych i rednich przedsibiorców, z czego otrzymano zwrot 113 ankiet, co daje wynik zwrotnoci wynoszcy 35%. Po weryfikacji otrzymanych materiałów 3 kwestionariusze zostały odrzucone z powodu racych braków w udzielanych odpowiedziach i w rezultacie do ostatecznej analizy zakwalifikowano 110 kwestionariuszy ankiet od małych i rednich przedsibiorców. W badaniach wziło udział 37 włacicieli biur rachunkowych oferujcych stał obsług zewntrzn dla małych i rednich przedsibiorstw w zakresie rachunkowoci lub doradztwa podatkowego. Włacicielkami biur były w wikszo- ci kobiety (54% respondentów), wikszo badanych osób była w wieku powy- ej 40 lat (70%). Właciciele biur rachunkowych w zdecydowanej wikszoci legitymuj si wykształceniem wyszym (76% respondentów), przede wszystkim w kierunkach ekonomicznych. Zdecydowana wikszo analizowanych biur rachunkowych to najmniejsze podmioty gospodarcze, mikro firmy zatrudniajce w 2005 roku od 1 do 9 pracowników. Stanowiły one 86% próby badawczej. W tej grupie zdecydowanie najwicej było jednak podmiotów zatrudniajcych od 1 do 5 pracowników, które stanowi 78% próby. Wród ankietowanych biur jedynie 2 podmioty stanowiły firmy małe, zatrudniajce do 49 osób. Wszystkie podmioty spełniaj przy tym definicj mikro, małych i rednich przedsibiorstw z ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej, równie z uwzgldnieniem kryterium przychodowego, Wspieranie rozwoju MP na Jednolitym Rynku Europejskim 49

6 SZANSE ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA MP NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM bilansowego i niezalenoci własnociowej podmiotu. Badane biura rachunkowe najczciej deklaruj lokalny (32%) i regionalny (46%) zasig działania rynkowego. 46% biur rachunkowych biorcych udział w badaniach legitymuje si uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksig rachunkowych (certyfikat ksigowy), 41% podmiotów posiada uprawnienia doradcy podatkowego, natomiast 13% - oba rodzaje uprawnie. Zdecydowana wikszo dostawców outsourcingowych posiada równie obowizkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zwizku z prowadzon działalnoci gospodarcz. Charakterystyka badanych biur rachunkowych została przedstawiona w tabeli 1. Biura rachunkowe, które wziły udział w badaniach maj podpisane umowy o prowadzenie spraw ksigoworachunkowych łcznie z 1660 małymi i rednimi przedsibiorstwami. Tabela 1. Charakterystyka biur rachunkowych biorcych udział w badaniu Rok załoenia firmy Procent Forma organizacyjna Procent do ,0% osoba fizyczna 84% ,5% spółka cywilna 5% ,5% sp. z o.o. 11% ,0% Wielko biura Procent Obszar działania Procent bez pracowników 8% lokalny 32% mikro 86% regionalny 46% mała 6% krajowy 22% Posiadane uprawnienia Procent Ubezpieczenie OC biura Procent doradca podatkowy 41% posiada 92% certyfikat ksigowy 46% nie posiada 8% oba rodzaje 13% W trakcie prowadzonych prac badawczych przeprowadzono równie ankiety w 110 małych i rednich przedsibiorstwach, które powierzyły prowadzenie swoich spraw ksigowo-podatkowych na rzecz powyej scharakteryzowanych biur rachunkowych. Wikszo badanych przedsibiorców to osoby fizyczne prowadzce działalno gospodarcz (68% respondentów). Wród innych form organizacyjno prawnych analizowanych przedsibiorstw wystpowały spółki cywilne (20%), załoone najczciej przez 2 wspólników, spółki z ograniczon odpowiedzialnoci (9%), w tym przypadku najczciej 2 lub 3 osobowe, spółka jawna, spółka akcyjna oraz stowarzyszenie (po 1%). Respondentami byli tu właciciele lub menederowie zarzdzajcy przedsibiorstwem w imieniu i na rzecz włacicieli. W badaniach wziło udział 103 wła- cicieli przedsibiorstw i 3 menederów najemnych. (4 respondentów nie okre- liło swojej relacji do zarzdzanych zasobów). Bezporednie reprezentowanie 50 Tom II

7 Rozdział 1. Fundusze strukturalne i ich rola w procesie wsparcia sektora MP firm przez włacicieli jest charakterystyczne dla sektora MP, w którym z reguły istnieje jedno własnoci i zarzdzania w przedsibiorstwie oraz nacechowanie społecznej struktury przedsibiorstwa przez osob właciciela. W badaniach wzili udział przede wszystkim mczyni (63%), osoby w wieku lat (43%), z wykształceniem rednim (47%). Zdecydowana wikszo badanych przedsibiorstw to mikro przedsibiorstwa, spełniajce kryteria z ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej, uwzgldniajc równie kryterium przychodowe i bilansowe oraz niezalenoci włacicielskiej podmiotu. Stanowi one 86% analizowanych podmiotów, z tym, e w tej grupie dla potrzeb analiz wyodrbniono przedsibiorstwa prowadzce działalno bez zatrudniania pracowników (14%). W dalszych analizach, z powodu małej liczby rednich przedsibiorstw, dokonano połczenia firm małych i rednich w jedn grup małych/rednich podmiotów. Badane podmioty działaj przede wszystkim w sektorze usług (35%) oraz handlu i produkcji (po 27%). S to w dominujcej czci firmy o niewielkim zasigu działania, aktywne na rynku lokalnym (38%). Badane podmioty w wikszoci prowadz ewidencj ksigow w formie podatkowej ksigi przychodów i rozchodów (71%) oraz ksig handlowych (19%). Zdecydowana wikszo przedsibiorstw jest take podatnikami podatku od towarów i usług (95%). Charakterystyk badanych przedsibiorstw przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Charakterystyka małych i rednich przedsibiorstw biorcych udział w badaniu Rok załoenia firmy Procent Forma organizacyjna Procent do % osoba fizyczna 68% % spółka cywilna 20% % spółka jawna 1% % sp. z o.o. 9% spółka akcyjna 1% stowarzyszenie 1% Wielko firmy: Procent Sektor działania: Procent bez pracowników 14% handel 27% mikro 72% usługi 35% mała 12% produkcja 27% rednia 2% budownictwo 11% Obszar działania rynkowego: ewidencja ksigowa: Opodatkowanie/ Procent Procent lokalny 38% karta podatkowa 1% regionalny 24% ryczałt 9% krajowy 26% PIT KPiR 71% midzynarodowy 11% PIT ksigi handlowe 9% zagraniczny 1% CIT ksigi handlowe 10% Wspieranie rozwoju MP na Jednolitym Rynku Europejskim 51

8 SZANSE ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA MP NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM Charakterystyka badanego rodowiska biur rachunkowych oraz kooperujcych z nimi małych i rednich przedsibiorców wskazuje, i współpraca ta dotyczy przede wszystkim najmniejszych podmiotów gospodarczych, firm mikro wielkoci. Wyniki bada empirycznych W badaniach poddano analizie ofert obsługi zewntrznej ze strony biur rachunkowych z uwzgldnieniem usług pozwalajcych wykorzysta efekty wynikajce z procesu integracji. W ofercie wszystkich badanych dostawców outsourcingowych znajduj si przede wszystkim usługi bezporednio zwizane z funkcj rachunkowoci i doradztwa podatkowego, takie jak prowadzenie ksigi przychodów i rozchodów, sporzdzanie deklaracji podatkowych, czy prowadzenie rejestrów sprzeday i nabycia dla potrzeb VAT. W znacznym stopniu w ofercie wystpuj jednak równie usługi nie zwizane bezporednio z tym obszarem. 70% badanych biur rachunkowych oferuje wsparcie przy wypełnianiu wniosków o pomoc finansow, midzy innymi z funduszy Unii Europejskiej. Naley zwróci uwag, i dalsze 24% podmiotów zamierza rozszerzy swoj ofert w okresie najbliszych 2-3 lat o takie usługi. Znacznie mniej dostawców oferuje obecnie pomoc przy sporzdzaniu biznes planów lub studiów wykonalnoci, jednak a 38% podmiotów zamierza rozwin swoje moliwoci w tym kierunku. Zakres oferty badanych biur rachunkowych oraz kierunki jej rozszerzania w okresie najbliszych 2-3 lat przedstawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Zakres obecnej oferty badanych biur rachunkowych i perspektywy jej rozszerzenia Prowadzenie ksigi przychodów i rozchodów Prowadzenie rejestrów sprzeday i nabycia VAT Sporzdzanie sprawozda i deklaracji podatkowych Prowadzenie rozlicze pracowniczych 100% 100% 100% 100% Prowadzenie rozlicze z ZUS 100% Wypełnianie wniosków o pomoc finansow m.in. ze rodków Unii Europejskiej 70% 24% Opracowywanie biznes planów i studiów wykonalnoci 38% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% obecnie w ofercie biura planowane rozszerzenie oferty 52 Tom II

9 Rozdział 1. Fundusze strukturalne i ich rola w procesie wsparcia sektora MP Wypełnianie wniosków o pomoc finansow oraz opracowywanie biznes planów staje si czsto podstawowym narzdziem umoliwiajcym pozyskanie rodków niezbdnych w procesie rozwoju małych i rednich przedsibiorstw. Jest to funkcja szczególnie wana w aspekcie pozyskiwania pomocy z funduszy Unii Europejskiej. Chocia elementy te nie wystpuj powszechnie w obecnej ofercie badanych biur rachunkowych, korzystnym wydaj si liczne deklaracje biur rachunkowych odnonie rozszerzenia oferty w tym kierunku. Moe to w znaczcy sposób wzmocni rol biur rachunkowych w procesie rozwoju małych i rednich przedsibiorstw w perspektywie najbliszych kilku lat. W badaniu zapytano respondentów z grupy małych i rednich firm o przyszłe plany rozwojowe ich przedsibiorstw w perspektywie 3-5 lat. Okrelali oni ponadto wano planowanych kierunków rozwoju w skali od 1 (bardzo niska wano kierunku rozwoju) do 4 (bardzo wany plan rozwojowy) oraz wskazywali, czy oczekuj pomocy ze strony biura rachunkowego w realizacji tych planów. Zdecydowanie najwicej respondentów z grupy małych i rednich przedsibiorstw planuje w okresie najbliszych 3-5 lat zwikszy swój udział w rynku poprzez zwikszanie sprzeday (na ten kierunek rozwoju wskazało 94% przedsibiorców). Jest to jednoczenie najwaniejszy kierunek rozwojowy ze wszystkich zaproponowanych w ankiecie wariantów. Korzystnym, wanym kierunkiem rozwoju s równie plany wprowadzania na rynek nowych produktów oraz zwikszenie zatrudnienia w przedsibiorstwie. Rysunek 2. Wybrane plany rozwojowe badanych małych i rednich przedsibiorstw Wzrost udziału w rynku (zwikszenie sprzeday) Rozwój i wprowadzanie na rynek nowych wyrobów 77% 94% 2,9 3,1 Zwikszenie zatrudnienia w przedsibiorstwie 64% 2,2 Pozyskanie rodków finansowych z funduszy pomocowych UE 45% 2,9 Utworzenie nowych filii lub oddziałów przedsibiorstwa Rozpoczcie lub zwikszenie zakresu działania na rynkach UE Wdroenie systemów zarzdzania jakoci 32% 31% 25% 2,6 2,7 2,6 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 powszechno planów wano planów Wspieranie rozwoju MP na Jednolitym Rynku Europejskim 53

10 SZANSE ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA MP NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM Wanym zamiarem rozwojowym badanych przedsibiorstw, cho nie tak powszechnym jak poprzednie kierunki, jest równie pozyskanie rodków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pozwalajcych midzy innymi na dokonanie kosztownych inwestycji infrastrukturalnych i zwikszenie konkurencyjno- ci podmiotów. Stosunkowo niewielka liczba badanych przedsibiorców planuje takie przedsiwzicia, jak rozwój organizacyjny w postaci utworzenia nowych oddziałów, wejcie na rynki Unii Europejskiej, czy wdroenie systemów zarzdzania jakoci. Wybrane, przyszłe plany rozwojowe badanych firm z sektora MP przedstawiono na rysunku 2. Analiza wybranych planów rozwojowych zwizanych z efektami integracji z Uni Europejsk z punktu widzenia wielkoci firmy wskazuje, i wiksze przedsibiorstwa czciej planuj zarówno pozyskanie finansowania z funduszy pomocowych UE, jak równie rozpoczcie lub zwikszenie zakresu działania na jednolitym rynku europejskim. Wybrane przyszłe plany rozwojowe badanych przedsibiorstw zwizane z moliwociami wynikajcymi z procesu integracji, z punktu widzenia ich wielkoci przedstawiono na rysunku 3. Rysunek 3. Wybrane plany rozwojowe badanych firm sektor MP z punktu widzenia ich wielkoci Pozyskanie rodków finansowych z funduszy pomocowych UE 21% 46% 64% Rozpoczcie lub zwikszenie zakresu działania na rynkach UE 23% 33% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100 % bez pracowników mikro małe/rednie W ankiecie dla firm sektora MP zapytano równie, czy przedsibiorcy oczekuj od dostawców outsourcingowych w zakresie rachunkowoci i doradztwa podatkowego pomocy w realizacji wyej okrelonych kierunków rozwoju. Mali i redni przedsibiorcy biorcy udział w badaniach oczekuj od biur rachunkowych pomocy przede wszystkim w zakresie pozyskiwania finansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (na pomoc ze strony biura wskazało tu 69% respondentów planujcych to przedsiwzicie), tworzenia nowych filii 54 Tom II

11 Rozdział 1. Fundusze strukturalne i ich rola w procesie wsparcia sektora MP bd oddziałów przedsibiorstwa, a take rozpoczcia lub zwikszenia intensywnoci działa rynkowych na rynku europejskim. Najwaniejsze kierunki pomocy ze strony biur rachunkowych miałyby zatem wspiera przedsiwzicia rozwojowe mniej powszechne wród przedsibiorców, jednak o stosunkowo duym znaczeniu dla respondentów z sektora MP. Niewielka liczba przedsibiorców oczekuje natomiast pomocy w najbardziej powszechnych i najwaniejszych planach rozwoju, dotyczcych takich dziedzin, jak zwikszanie sprzeday, wprowadzanie nowych wyrobów i usług oraz zwikszenie zatrudnienia w przedsibiorstwie. Zakres oczekiwa włacicieli i menederów małych i rednich przedsibiorstw planujcych okrelone działania rozwojowe w zakresie pomocy ze strony biur rachunkowych przedstawiono na rysunku 4. Rysunek 4. Zakres oczekiwa małych i rednich firm planujcych okrelone działania rozwojowe w zakresie pomocy ze strony biur rachunkowych w ich realizacji Wzrost udziału w rynku (zwikszenie sprzeday) Rozwój i wprowadzanie na rynek nowych wyrobów Zwikszenie zatrudnienia w przedsibiorstwie 15% 22% 22% Pozyskanie rodków finansowych z funduszy pomocowych UE 69% Utworzenie nowych filii lub oddziałów przedsibiorstwa Rozpoczcie lub zwikszenie zakresu działania na rynkach UE 41% 38% Wdroenie systemów zarzdzania jakoci 19% 0% 20% 40% 60% 80% Z drugiej strony w badaniach poddano analizie gotowo biur rachunkowych do pomocy swoim klientom w realizacji powyszych planów rozwojowych. W ankiecie skierowanej do włacicieli tych podmiotów respondenci oceniali, czy ich biuro byłoby w stanie (obecnie lub w przyszłoci) pomóc małych i rednim przedsibiorcom w realizacji wyej okrelonych zamierze. Okazuje si, i badane biura rachunkowe deklaruj szeroki zakres pomocy w tych kierunkach rozwoju swoich klientów, w których mali i redni przedsi- Wspieranie rozwoju MP na Jednolitym Rynku Europejskim 55

12 SZANSE ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA MP NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM biorcy w najwikszym stopniu oczekuj wsparcia od swoich outsourcingowych partnerów. Dotyczy to przede wszystkim takich działa, jak: - pozyskiwania rodków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, - tworzenia nowych filii bd oddziałów przedsibiorstwa, - rozpoczcia lub zwikszenia zakresu działania na rynkach UE. Oprócz biecej gotowoci do pomocy w tych działaniach, biura przewiduj zwikszenie tu swojej aktywnoci i zdolnoci pomocowych, zwłaszcza w zakresie wsparcia obejmujcego działalno proeuropejsk, szczególnie wan w aspekcie zwikszania konkurencyjnoci, siły rynkowej i innowacyjnoci polskiego sektora MP. Deklarowane moliwoci pomocy ze strony biur rachunkowych w realizacji planów rozwoju swoich klientów przedstawiono na rysunku 5. Rysunek 5. Obecne i przewidywane moliwoci pomocy ze strony biur rachunkowych w przykładowych kierunkach rozwoju swoich klientów Wzrost udziału w rynku (zw ikszenie sprzeday) Rozw ój i w prow adzanie na rynek now ych w yrobów Zw ikszenie zatrudnienia w przedsibiorstw ie 27% 5% 24% 38% 19% 11% Pozyskanie rodków finansow ych z funduszy pomocow ych UE 41% 38% Utw orzenie now ych filii lub oddziałów przedsibiorstw a Rozpoczcie lub zw ikszenie zakresu działania na rynkach UE 32% 27% 14% 43% Wdroenie systemów zarzdzania jakoci 3% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Biuro obecnie jest w stanie pomóc Biuro planuje rozszerzy sw oj ofert w tym kierunku Badajc aktywno dostawców outsourcingowych w procesie wsparcia dla realizacji planów rozwojowych swoich klientów poddano równie analizie 56 Tom II

13 Rozdział 1. Fundusze strukturalne i ich rola w procesie wsparcia sektora MP oczekiwania przedsibiorców i moliwoci biur rachunkowych w zakresie stosowania konkretnych działa pomocowych w realizacji kierunków rozwoju. Respondenci z sektora MP wskazali, e w zakresie pomocy ze strony biur rachunkowych w realizacji wyej wymienionych kierunków rozwojowych oczekuj przede wszystkim doradztwa podatkowego w realizacji planu (na te działania wskazało 78% respondentów z sektora MP) oraz wypełniania wniosków pomocowych Unii Europejskiej (oczekiwane przez 44% przedsibiorców), a take informowania o rodkach pomocowych z funduszy europejskich. Wród innych działa, których realizacji mog w znacznym stopniu oczekiwa klienci mona wymieni: - doradztwo prawne w innych dziedzinach prawa (np. prawa gospodarczego, cywilnego), - przygotowywanie zestawie i analiz ekonomiczno-finansowych, np. dla potrzeb planów działalnoci gospodarczej lub rachunkowoci zarzdczej, - pomoc w wyborze i pozyskiwaniu zewntrznych ródeł finansowania, np. z banków, funduszy poyczkowych, lub rodków pomocowych UE. Zakres oczekiwa badanych przedsibiorców odnonie działa pomocowych w planach rozwoju oraz poziom gotowoci biur rachunkowych do ich realizacji przedstawiono na rysunku 6. Rysunek 6. Zakres oczekiwa badanych przedsibiorców odnonie działa pomocowych w planach rozwoju oraz poziom gotowoci biur rachunkowych do ich realizacji.: Wypełnianie wniosków pomocowych UE 44% 81% Informowanie o rodkach pomocowych z UE 38% 43% Doradztwo prawne w innych dziedzinach prawa 35% 35% Przygotowywanie zestawie i analiz ekonomiczno-finansowych 33% 65% Pomoc w wyborze i pozyskiwaniu rodków finansowych z UE 32% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% oferowana pomoc ze stroby biur rachunkowych oczekiwania MSP w zakresie pomocy Wspieranie rozwoju MP na Jednolitym Rynku Europejskim 57

14 SZANSE ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA MP NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM Biura rachunkowe powinny by zatem przygotowane aby pomaga swoim klientom w realizacji działa prorozwojowych, wynikajcych z efektów integracji z Uni Europejsk. Dotyczy to przede wszystkim procesu pozyskiwania rodków finansowych z funduszy pomocowych oraz prowadzenia działalnoci rynkowej na jednolitym rynku europejskim. Podsumowanie Przedstawione powyej wyniki bada ankietowych wiadcz o istotnej roli biur rachunkowych w zakresie wykorzystania moliwoci wynikajcych z integracji europejskiej dla małych i rednich przedsibiorstw. Prowadzone analizy upowaniaj do sformułowania wniosków szczegółowych zaprezentowanych poniej: 1. W ofercie biur rachunkowych dominuj usługi zwizane bezporednio z realizacj funkcji rachunkowoci i doradztwa podatkowego. Badane podmioty planuj rozszerzanie oferty swoich usług. Szczególnie korzystny jest tu fakt, e planuj rozwin ofert w stron takich usług jak przygotowywanie planów działalnoci gospodarczej oraz wniosków o pomoc finansow z UE, co moe zapewni istotne korzyci i umoliwi rozwój firm sektora MP wynikajcy z efektów integracji europejskiej. 2. Niemal połowa badanych przedsibiorców planuje pozyska rodki finansowe z funduszy pomocowych UE. Celem 31% ankietowanych jest równie rozpoczcie lub zwikszenie zakresu działania rynkowego na terenie UE. Wielu małych i rednich przedsibiorców oczekuje przy tym pomocy ze strony swojego biura rachunkowego w realizacji powyszych kierunków rozwoju, szczególnie w zakresie pozyskiwania finansowych rodków pomocowych. 3. Badane biura rachunkowe deklaruj pomoc swoim klientom w realizacji powyszych kierunków rozwoju. Cho obecnie mniej ni połowa dostawców jest w stanie zaoferowa działania wspierajce, to jednak w najbliszym czasie zdecydowana wikszo biur rachunkowych zamierza posiada w swojej ofercie usługi wspierajce działania wynikajce z efektów integracji europejskiej. 4. Ponad 80% biur rachunkowych biorcych udział w badaniach oferuje konkretn pomoc przy wypełnianiu wniosków o pomoc europejsk,. W mniejszym stopniu s one w stanie informowa o rodkach pomocowych z UE oraz pomóc w wyborze i pozyskaniu europejskich rodków finansowych. W tym przypadku jednak mniej ni połowa przedsibiorców planujcych wykorzysta szanse wynikajce z integracji zamierza zwróci si do biur rachunkowych z prob o pomoc. W celu zwikszenia atrakcyjnoci swojej oferty biura rachunkowe powinny zatem informowa swoich klientów o moliwociach skorzystania z pomocy 58 Tom II

15 Rozdział 1. Fundusze strukturalne i ich rola w procesie wsparcia sektora MP w zakresie pozyskiwania rodków pomocowych z UE oraz zwikszania zakresu działa na jednolitym rynku europejskim. Wydaje si, i w przypadku niewystarczajcych moliwoci lub zakresu oferty biura rachunkowe mog próbowa nawiza kontakty z innymi podmiotami realizujcymi pomoc dla sektora MP w celu zabezpieczenia wyej zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych małych i rednich przedsibiorstw. Literatura [1] Bieniek-Koronkiewicz E., Sieczyło-Chlabicz J.: Działalno gospodarcza i przedsibiorca na gruncie ustawy prawo działalnoci gospodarczej, Przegld Prawa Handlowego, nr 04/2000, str. 17. [2] Dzieranowski W., Stachowiak M.: Raport o stanie sektora małych i rednich przedsibiorstw w Polsce w latach , Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, Warszawa [3] Janiuk I.: Strategiczne dostosowanie polskich małych i rednich przedsibiorstw do konkurencji europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa [4] Jankiewicz S.: Instytucje wspomagajce rozwój małych i rednich przedsibiorstw, a oczekiwania przedsibiorców (na przykładzie aglomeracji poznaskiej), Polityka Gospodarcza, nr 4/2000, str. 45. [5] Lachiewicz S., Załczny A.: Analiza sektora małych i rednich przedsibiorstw według kryterium formy własnoci i liczebnoci zatrudnienia (na przykładzie województwa łódzkiego), Organizacja i Zarzdzanie Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 30/1998, Politechnika Łódzka 1998, str. 53. [6] Odorzyska E.: Kategoria małych i rednich przedsibiorstwa w krajach Europy, Ekonomika i Organizacja Przedsibiorstwa, nr 3/2000, str. 9. [7] Piasecki B. (red.): Polityka rozwoju małych i rednich przedsibiorstw w pastwach Centralnej i Wschodniej Europy, Komitet Organizacyjny XIX ISBC, Warszawa [8] Ustawa z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym, Dz. U Nr 102, poz. 465 z pón. zmianami. [9] Zieliski J.: Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowoci: trafna decyzja, Forum Doradców Podatkowych, Kraków Wspieranie rozwoju MP na Jednolitym Rynku Europejskim 59

16 Źródło: Matejun M., Pomoc ze strony biur rachunkowych dla firm sektora MŚP w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych i działalności na rynkach UE, [w:] Otto J., Stanisławski R. (red.), Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s

ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP

ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH BARIER ROZWOJU FIRM SEKTORA MP Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1018 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 43 2007 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej ANALIZA ZEWNTRZNYCH, PRAWNO- PODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM

CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM 15 CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Problematyka rozwoju małych i rednich

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 958 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 41 2005 MAREK MATEJUN Zakład Organizacji Przedsibiorstw Instytut Zarzdzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Podstawowym warunkiem rozwoju współczesnych przedsibiorstw

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP Marek Matejun Politechnika Łódzka ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] Wprowadzenie Jednym

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Miasto Bukowno, 2002r 1. Analiza stanu aktualnego: Stan bezrobocia na dzie 30 kwietnia 2002r: W miecie Bukowno zarejestrowanych jest 795 bezrobotnych z czego 450 osób

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW Z REGIONU ŁÓDZKIEGO

KIERUNKI ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW Z REGIONU ŁÓDZKIEGO Marek Matejun Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka KIERUNKI ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW Z REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Planowanie kierunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski 25 Kwietnia 2003 1 Szczególnym segmentem rynku pracy s zagadnienia zwizane z zatrudnieniem i bezrobociem młodziey. Gdyby szalony

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP

ZAKRES WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP dr inż. Marek Matejun Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka ZAKRES WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl

Bardziej szczegółowo

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Grzegorz Gołbiowski Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Wprowadzenie Istniej dwie teorie dotyczce działania małych i rednich przedsibiorstw (MSP) na rynku w obliczu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Projekt z 16 lutego Ustawa z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Karta nr BOK/2 Nazwa usługi ZMIANA WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r.

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Załcznik do uchwały Nr 32/05 Rady Nadzorczej WFOIGW w Kielcach z dnia 26 padziernika 2005r. zm. uchwał

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2004r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie Technik Hotelarstwa symbol zawodu 422402 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo