1. Definicja i cel audytu zewntrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Definicja i cel audytu zewntrznego"

Transkrypt

1 Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4) Projekty realizowane przez Instytucj Zarzdzajc ZPORR, Instytucje Poredniczce oraz Instytucje Wdraajce w ramach priorytetu 4 ZPORR, a take projekty własne ww. instytucji podlegaj zwolnieniu z obowizku przeprowadzenia audytu zewntrznego. 1. Definicja i cel audytu zewntrznego Audyt zewntrzny oznacza, co do zasady, audyt wykonywany przez podmiot zewntrzny niezaleny od jednostki audytowanej. Na potrzeby niniejszego dokumentu audytem zewntrznym okrela si zakres prac, których celem jest uzyskanie dowodów pozwalajcych na jednoznaczn ocen przez podmiot przeprowadzajcy audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umow i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Efektem audytu ma by uzyskanie racjonalnego zapewnienia, e wydatki poniesione w ramach projektu s kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umow i wnioskiem o dofinansowanie. W tym celu sprawdza si, czy działania, których dotycz poniesione wydatki rzeczywicie zostały zrealizowane, czy wnioski o płatno s zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz czy s poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Sprawdzenie to odbywa si poprzez badanie w szczególnoci, czy ksigi rachunkowe (w czci dotyczcej ewidencji zdarze gospodarczych zwizanych z realizacj projektów) wraz z dowodami ksigowymi, stanowicymi podstaw dokonania w nich zapisów oraz wnioski o płatno sporzdzone na podstawie dokumentów potwierdzajcych poniesienie wydatków (faktury i/lub inne dokumenty o równowanej wartoci dowodowej) i sprawozdania z realizacji projektu odpowiadaj we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiaj sytuacj finansow i majtkow projektu według stanu na dzie sporzdzenia ww. dokumentów. Audyt zewntrzny ma prowadzi do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodnoci danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach zwizanych z realizowanym projektem. Stwierdzenie wiarygodnoci danych moe mie charakter bezporedni lub poredni, przy czym bezporednie sprawdzenie obejmuje badanie ksig rachunkowych, a sprawdzenie porednie badanie działajcego u beneficjenta systemu kontroli wewntrznej. Celem przeprowadzenia audytu zewntrznego jest zwikszenie pewnoci beneficjenta oraz instytucji wypłacajcej rodki, e projekt jest realizowany prawidłowo.

2 2. Sposób realizacji audytu zewntrznego projektów w ramach ZPORR Audyt powinien obejmowa przede wszystkim analiz dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewntrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych rodków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadnoci i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawania realizacji projektu ze szczególnym uwzgldnieniem realizacji przyjtych celów projektu i realizacji postanowie umowy o dofinansowanie projektu. Audyt powinien obejmowa przede wszystkim nastpujcy minimalny zakres: - sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umow o dofinansowanie i obowizujcymi przepisami prawa, - sprawdzenie, czy beneficjent posiada ciek audytu w zakresie finansowo-ksigowym, - sprawdzenie prawidłowoci przeprowadzenia procedury przetargowej (jeli dotyczy), - audyt poprawnoci ksigowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalnoci kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrbnej ewidencji ksigowej; - analiz terminowoci uzyskiwania rodków na realizacj projektu ; - sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatno z ksigami rachunkowymi beneficjenta w czci dotyczcej projektu; - sprawdzenie wiarygodnoci sprawozda z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta; - weryfikacja sposobu monitorowania projektu (osigania celu projektu), - sprawdzenie, czy beneficjent wdroył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunł nieprawidłowoci, jeli takie zostały wykryte, - sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji z realizowanym projektem. W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umow o dofinansowanie projektu, a wydatki s kwalifikowalne, w szczególnoci sprawdza si: 1. Dokumentacj dotyczc projektu, 2. Czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywicie podjte. 3. Sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala przeledzi ciek wydatku od przedłoenia wniosku o płatno do poszczególnych faktur. 4. Czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywicie poniesione. 5. Kwalifikowalno poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania, zgodno kwot wynikajcych z wniosków o płatno z zapisami ksigowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne. 6. Wiarygodno sprawozda z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta, poprzez weryfikacj i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu. 7. Zasady dotyczce promocji i reklamy projektu. 8. Sposób monitorowania projektu (osigania celu projektu), raportowania o postpach wdraania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zada i podzada projektu. 9. Poprawno stosowanych procedur przetargowych, w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców.

3 Minimalne wymogi co do zakresu i sposobu przeprowadzenia audytu powinny by okrelone w SIWZ przygotowywanym przez beneficjenta w celu wyłonienia audytora zewntrznego. Podczas realizacji audytu powinna zosta zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalajca wyda audytorowi wic opini i sporzdzi sprawozdanie w tym zakresie. Opinia i/lub sprawozdanie powinny wskazywa próg istotnoci i poziom ufnoci zgodny z midzynarodowymi standardami. Audyt powinien zosta przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, polskimi oraz midzynarodowymi standardami audytu. 3. Obowizek przeprowadzenia audytu Obowizek przeprowadzenia audytu zewntrznego nakłada si na beneficjentów ZPORR w zakresie realizacji projektów na nastpujcych zasadach: - w Priorytecie 1 gdy całkowita warto projektu przekracza PLN 1. - w Priorytecie 2 gdy całkowita warto projektu wynosi co najmniej PLN lub gdy całkowita warto kilku projektów realizowanych przez Beneficjenta Priorytetu wynosi co najmniej PLN 2. w ramach - w Priorytecie 3 (z wyłczeniem działania 3.4 Mikroprzedsibiorstwa) gdy całkowita warto projektu lub kilku projektów realizowanych przez Beneficjenta w ramach Priorytetu wynosi co najmniej PLN 3. W przypadku realizacji kilku projektów w ramach Priorytetu 2 ZPORR przez tego samego beneficjenta o łcznej wartoci równej lub przekraczajcej PLN naley przeprowadzi audyt zewntrzny dla tego projektu, którego warto po zsumowaniu z łczn wartoci poprzednich projektów - powoduje osignicie lub przekroczenie kwoty 1 W przypadku umów o dofinansowanie projektu podpisanych na podstawie rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Beneficjent jest zobowizany do przeprowadzenia audytu zewntrznego projektu w przypadku, gdy całkowita warto projektu przekracza równowarto w złotych euro. 2 W przypadku umów o dofinansowanie projektu podpisanych na podstawie rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Beneficjent jest zobowizany do przeprowadzenia audytu zewntrznego projektu w przypadku, gdy: 1) całkowita warto projektu wynosi co najmniej równowarto w złotych euro, 2) całkowita warto kilku projektów aktualnie realizowanych przez Beneficjenta w ramach Priorytetu wynosi co najmniej równowarto w złotych euro 3 W przypadku umów o dofinansowanie projektu podpisanych na podstawie rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Beneficjent jest zobowizany do przeprowadzenia audytu zewntrznego projektu w przypadku, gdy całkowita warto projektu lub kilku projektów realizowanych aktualnie przez Beneficjena w ramach Priorytetu wynosi co najmniej równowarto w złotych euro.

4 PLN. Kady nastpny projekt składany przez tego samego beneficjenta bdzie musiał podlega audytowi. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest składany przez partnerstwo cało wartoci wniosku jest naliczana na konto kadego z podmiotów wchodzcych w skład partnerstwa. W zwizku z powyszym podmiot wystpujcy w kilku projektach jako członek partnerstwa sumuje cało wartoci kadego z projektów. W sytuacji, gdy suma projektów, w których uczestniczy dany podmiot jako członek partnerstwa, jest równa lub przekracza kwot okrelon w umowie o dofinansowanie projektu, wymagany jest audyt dla tego projektu, którego warto po zsumowaniu z łczn wartoci poprzednich projektów, powoduje osignicie lub przekroczenie kwoty okrelonej w przedmiotowej umowie. 4. Termin przeprowadzenia audytu Zaleca si przeprowadzenie audytu zewntrznego po poniesieniu przez Beneficjenta wydatków przekraczajcych 50% dofinansowania, z zastrzeeniem złoenia sprawozdania z przeprowadzenia audytu przed zakoczeniem realizacji projektu (tj. złoeniem sprawozdania kocowego z realizacji projektu oraz wniosku o płatno kocow) oraz udostpnienia sprawozdania z przeprowadzenia audytu podczas kontroli na zakoczenie realizacji projektu. Potwierdzenie wydane przez audytora bdzie dotyczy kwot i informacji zawartych do momentu przeprowadzenia audytu. 5. Wybór audytora Wybór audytora zewntrznego/ podmiotu zatrudniajcego audytorów zewntrznych naley do beneficjenta. Audytora wyłania si zgodnie z ustaw z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). O trybie udzielenia zamówienia publicznego decyduje Beneficjent. Beneficjent powinien zapewni odpowiedni jako audytu poprzez zlecenia przedmiotowej usługi jednostkom/podmiotom zatrudniajcym osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje w zakresie przeprowadzania audytu i wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych (przynajmniej jedna osoba posiadajca ponisze uprawnienia zatrudniona na umow o prac). Przez podmioty/osoby posiadajce odpowiednie umiejtnoci w ww. zakresie rozumie si: - podmioty uprawnione do badania sprawozda finansowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorzdzie (j.t. Dz. U z 2001, Nr 31, poz. 359, z pón. zm.), - osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizacj, która jest członkiem International Federation of Accountants, - osoby posiadajce zawiadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewntrznego, o którym mowa w art. 35ł ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z pón. zm.), - osoby posiadajce midzynarodowe uprawnienia audytora wewntrznego (np. CIA).

5 Ponadto w procesie wyłaniania audytora zewntrznego naley wzi pod uwag m.in. takie kryteria jak: - dotychczasowe dowiadczenie w zakresie badania projektów finansowanych ze rodków pomocowych, - dowiadczenie zwizane z badaniem prawidłowoci wykorzystania dotacji ze rodków budetu pastwa, - dowiadczenie w przeprowadzaniu audytu. Złoenie dokumentów potwierdzajcych posiadanie odpowiednich umiejtnoci i dowiadczenia przez podmiot ubiegajcy si o uzyskanie zlecenia powinno stanowi wymóg w stosunku do oferentów ubiegajcych si o przeprowadzenie audytu projektu. Informacje na temat posiadanego dowiadczenia powinny dotyczy zarówno dowiadczenia osób, które bd bezporednio zaangaowane w realizacj zlecenia jak i podmiotu ubiegajcego si o uzyskanie zlecenia. Warunkiem przystpienia do zamówienia publicznego powinno by wykazanie przez oferenta obrotów w roku obrotowym poprzedzajcym rok, w którym realizowany jest audyt zewntrzny w wysokoci co najmniej trzykrotnoci ceny oferowanej za usług przeprowadzenia audytu projektu. W skład zespołu przeprowadzajcego audyt powinna wchodzi co najmniej jedna osoba posiadajca uprawnienia biegłego rewidenta. Audyt zewntrzny nie moe by przeprowadzony przez audytora wewntrznego jednostki/podmiotu realizujcego projekt. Osoby uczestniczce w przeprowadzaniu audytu powinny spełnia wymóg bezstronnoci i niezalenoci od badanego beneficjenta. Bezstronno i niezaleno nie jest zachowana, jeeli osoba lub podmiot przeprowadzajcy audyt: - posiada udziały, akcje lub inne tytuły własnoci w jednostce pełnicej rol beneficjenta lub w jednostce z ni stowarzyszonej, dominujcej lub współzalenej, - jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bd zarzdzajcych lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominujcej, zalenej lub współzalenej, - w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporzdzaniu dokumentów stanowicych przedmiot audytu, - osignł chociaby w jednym roku w cigu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu wiadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominujcej lub jednostek z ni stowarzyszonych, jednostek od niej zalenych lub współzalenych. Nie dotyczy to pierwszego roku działalnoci podmiotu przeprowadzajcego audyt, - jest małonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest zwizany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osob zarzdzajc lub bdca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby, - jest lub był zaangaowany w planowanie, realizacj, zarzdzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronnoci i niezalenoci. - ponadto osoby uczestniczce w przeprowadzaniu audytu powinny spełnia wymóg bezstronnoci i niezalenoci od Instytucji Wdraajcej, Instytucji Poredniczcej oraz Instytucji Zarzdzajcej ZPORR. - poprzez spełnienie warunku bezstronnoci i niezalenoci rozumie si przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyej wymienionymi instytucjami oraz wykonujcych audyt.

6 Owiadczenie odnonie bezstronnoci audytora powinno stanowi integraln cz oferty składanej w ramach zamówienia publicznego. 6. Wymagania do treci umowy/siwz z podmiotem majcym przeprowadzi audyt Beneficjent powinien w umowie zawieranej z wykonawc audytu/siwz zamieci nastpujce wymogi: - dane osób, które bd wykonywa audyt, - termin przeprowadzenia audytu, - sposób i zakres przeprowadzanego audytu, - zobowizanie o przestrzeganiu standardów przeprowadzanego audytu, - okrelenie przez podmiot wykonujcy audyt zewntrzny minimalnego poziomu ufnoci dla badania audytowego oraz metodologii, na podstawie której dany poziom został okrelony, - zakres sprawozdania sporzdzanego przez wykonawc audytu, - informacje o posiadanych umiejtnociach i dowiadczeniu (np. uprawnienia do badania sprawozda finansowych, dowiadczenie w zakresie badania projektów realizowanych w ramach programów strukturalnych przez wykonawc audytu). Ponadto SIWZ powinna zawiera ogóln charakterystyk projektu, rodzaje form realizowanego wsparcia oraz liczb i typ beneficjentów ostatecznych. 7. Rezultaty przeprowadzonego audytu Po przeprowadzeniu audytu, audytor zobowizany jest do przygotowania opinii i sprawozdania z audytu. Jednostka poddana audytowi ma prawo do odniesienia si do opinii i sprawozdania z audytu. Opinia wraz ze sprawozdaniem, a take stanowisko jednostki audytowanej s przekazywane do instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli na zakoczenie audytowanego projektu. Instytucja właciwa do przeprowadzenia kontroli na zakoczenie realizacji projektu, w planowaniu czynnoci kontrolnych i rozliczaniu projektów, bierze pod uwag rezultaty przeprowadzonego audytu.

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo