ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)"

Transkrypt

1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664) Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z pón. zm. 2) ) zarzdza si, co nastpuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzdzenie okrela wysoko opłat za: 1) udzielenie licencji, zmian licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnie wynikajcych z licencji, wyraenie zgody na wykonywanie uprawnie wynikajcych z licencji; 2) wydanie zezwolenia, zmian zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego; 3) wydanie formularza jazdy; 4) wydanie zezwolenia na przewóz kabotaowy; 5) wydanie zezwolenia na wykonywanie midzynarodowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewonika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie wicej ni 9 osób łcznie z kierowc; 6) wydanie zezwolenia zagranicznego; 7) wydanie wiadectwa kierowcy, zmian wiadectwa kierowcy oraz wydanie wtórnika wiadectwa kierowcy; 8) wydanie zawiadczenia, zmian zawiadczenia, wydanie wypisu z zawiadczenia potwierdzajcego zgłoszenie przez przedsibiorc prowadzenia przewozów drogowych jako działalnoci pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalnoci gospodarczej, zwanego dalej "zawiadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne"; 9) wydanie certyfikatów potwierdzajcych spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczestwa lub warunków dopuszczenia do ruchu; 10) egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przedsibiorców wykonujcych działalno gospodarcz w zakresie transportu drogowego. Rozdział 2

2 Opłaty za licencje Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera si nastpujce opłaty: 1) za licencj na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówk: Rodzaj pojazdu samochodowego od kadego pojazdu obszar gminy okres wanoci licencji w latach obszar gmin ssiadujcych obszar miasta stołecznego Warszawy od 2 do do do 50 od 2 do do do 50 od 2 do do do 50 taksówka ) za licencj na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebdcym taksówk: okres wanoci licencji w latach od 2 do do do 50 pojazd samochodowy Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera si nastpujce opłaty: okres wanoci licencji w latach od 2 do do do 50 pojazd samochodowy Za udzielenie licencji na wykonywanie midzynarodowego transportu drogowego osób pobiera si nastpujce opłaty: 1) za licencj na wykonywanie midzynarodowego transportu drogowego samochodem osobowym: Rodzaj pojazdu samochodowego okres wanoci licencji w latach od 2 do 5 5 do do do 50 samochód osobowy ) za licencj na wykonywanie midzynarodowego transportu drogowego autokarem i autobusem na okres 5 lat zł. 2. Za udzielenie licencji na wykonywanie midzynarodowego transportu drogowego rzeczy na okres 5 lat pobiera si opłat w wysokoci zł. 4. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub wicej ni jednego pojazdu samochodowego, niebdcego taksówk,

3 pobiera si jedn opłat, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w 3, odpowiedni dla okresu wanoci licencji, powikszon o 10 % tej opłaty za kady pojazd Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na kady pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera si opłat w wysokoci 1 % opłaty, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w 3, stanowicej podstaw dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 2. Za wydanie wypisu z licencji na kady pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera si opłat w wysokoci 11 % opłaty, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w 3, stanowicej podstaw dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 3. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera si opłat w wysokoci 5 % opłaty, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w 3, stanowicej podstaw dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 4. Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach ni okrelone w ust. 1-3 pobiera si opłat w wysokoci 1 % opłaty, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w 3, stanowicej podstaw dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 5. W przypadku utraty wypisu z licencji przedsibiorca składa owiadczenie, e odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał. 6. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1-4, przyjmuje si okres wanoci odpowiadajcy okresowi wanoci posiadanej licencji. 6. Za zmian licencji pobiera si opłat w wysokoci 10 % opłaty, o której mowa w 2 i 3, stanowicej podstaw dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 7. Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczcych adresu lub siedziby przedsibiorcy, a take zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego taksówk, powodujcych zmian właciwoci organu - organ właciwy pobiera opłat jak za zmian licencji. Przepis 5 ust. 3 stosuje si odpowiednio Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okolicznoci niezalenych od przedsibiorcy, pobiera si opłat w wysokoci 10 % opłaty, o której mowa w 2 i 3, stanowicej podstaw dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 2. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera si opłat w wysokoci 25 % opłaty, o której mowa w 2 i 3, stanowicej podstaw dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsibiorca składa owiadczenie, e odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił. 9. Za przeniesienie uprawnie wynikajcych z licencji w razie: 1) mierci osoby fizycznej posiadajcej licencj i wstpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym równie osoby fizycznej bdcej wspólnikiem, w szczególnoci spółki jawnej lub komandytowej, 2) połczenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrbnymi przepisami, przedsibiorcy posiadajcego licencj

4 - pobiera si opłat w wysokoci 5 % opłaty, o której mowa w 2 i 3, stanowicej podstaw dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 10. W przypadku wyraenia zgody przez organ, który udzielił licencji na wykonywanie uprawnie wynikajcych z licencji przez osob, która złoyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsibiorcy posiadajcym licencj - pobiera si opłat w wysokoci 10 % opłaty, o której mowa w 2 i 3, stanowicej podstaw dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 11. W przypadku wyraenia zgody przez ministra właciwego do spraw transportu na wykonywanie uprawnie wynikajcych z licencji przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczon odpowiedzialnoci, w których spółka posiadajca licencje posiada akcje lub udziały, jeeli zawarły one umow leasingu lub dzierawy na uywanie pojazdu samochodowego zgłoszonego do prowadzenia działalnoci objtej licencj - pobiera si opłat w wysokoci 500 zł od kadego pojazdu samochodowego. Rozdział 3 Opłaty za zezwolenia, formularz jazdy oraz wiadectwo kierowcy 12. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera si, z zastrzeeniem 29 ust. 1, nastpujce opłaty: 1) dla przewozu regularnego: Okres wanoci zezwolenia obszar gminy obszar powiatu obszar wykraczajcy poza granice co najmniej jednego powiatu, jednake niewykraczajcy poza obszar województwa obszar wykraczajcy poza granice co najmniej jednego województwa do 1 roku pojazd do 2 lat samochodowy do 3 lat do 4 lat do 5 lat ) dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w midzynarodowym transporcie drogowym pobiera si nastpujce opłaty: 1) dla przewozu regularnego: Okres wanoci zezwolenia obszar jednego kraju lub obszar wicej ni jednego kraju do 6 miesicy 400 Pojazd do 1 roku 800 samochodowy do 2 lat do 3 lat do 4 lat do 5 lat 3.700

5 2) dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1; 3) dla przewozu wahadłowego: Okres wanoci zezwolenia Pojazd samochodowy do 6 miesicy 100 do 1 roku 200 4) dla przewozu okazjonalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 20 zł za kady przejazd. 14. Za zmian zezwolenia, o którym mowa w 12 i 13, pobiera si opłat w wysokoci 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w 12 i 13, dla kadego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera si opłat w wysokoci 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. 2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w 12 i 13, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera si opłat w wysokoci 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. 3. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w 12 i 13, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera si, z zastrzeeniem 29 ust. 3, opłat w wysokoci 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przedsibiorca składa owiadczenie, e odnaleziony wypis z zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał. 5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1-3, przyjmuje si okres wanoci i obszar odpowiadajcy okresowi wanoci i obszarowi posiadanego zezwolenia. 16. Za wydanie wypisu z zezwolenia na kady pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera si, z zastrzeeniem 29 ust. 2, opłat w wysokoci 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. 17. Za wydanie formularza jazdy pobiera si opłat w wysokoci 10 zł. 18. Za wydanie zezwolenia przedsibiorcy zagranicznemu na przewóz kabotaowy pobiera si opłat w wysokoci zł. 19. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie midzynarodowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewonika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie wicej ni 9 osób łcznie z kierowc pobiera si opłat w wysokoci 400 zł Za wydanie zezwolenia zagranicznego pobiera si nastpujce opłaty: 1) dla przewozu jednokrotnego: a) osób - 20 zł, obszar jednego kraju lub obszar wicej ni jednego kraju b) rzeczy - 50 zł;

6 2) dla przewozu wielokrotnego z okrelon liczb przejazdów - opłat stanowic iloczyn liczby przejazdów i opłaty okrelonej w pkt 1; 3) dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów zł. 2. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wydanego przez Europejsk Konferencj Ministrów Transportu obowizujcego na obszarze tych pastw pobiera si opłat w wysokoci zł za okres jednego roku. 3. Wysoko opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, ustala si proporcjonalnie do liczby miesicy, w których zezwolenie moe by wykorzystane, przyjmujc rozpoczty miesic za pełny Za wydanie wiadectwa kierowcy pobiera si opłat w wysokoci: 1) 10 zł - na okres do 1 roku; 2) 15 zł - na okres do 2 lat; 3) 20 zł - na okres do 3 lat; 4) 30 zł - na okres do 4 lat; 5) 40 zł - na okres do 5 lat. 2. Za zmian wiadectwa kierowcy pobiera si opłat w wysokoci 10 zł. 3. Za wydanie wtórnika wiadectwa kierowcy pobiera si opłat w wysokoci 10 zł. 22. Opłaty, o których mowa w 2-21, wnoszone s przed odbiorem odpowiednich decyzji i dokumentów. Rozdział 4 Opłaty za zawiadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne Za wydanie zawiadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy oraz na midzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne rzeczy pobiera si opłat w wysokoci: 1) 100 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 1 roku; 2) 200 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 2 lat; 3) 300 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 3 lat; 4) 400 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 4 lat; 5) 500 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 5 lat. 2. Za zmian zawiadczenia, o którym mowa w ust. 1, polegajc na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalnoci i terminu wanoci zawiadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3, pobiera si opłat w wysokoci 25 zł.

7 3. Za wydanie wypisu z zawiadczenia, o którym mowa w ust. 1, dla kadego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zawiadczenia, pobiera si w opłat w wysokoci: 1) 20 zł - gdy wypis z zawiadczenia wydawany jest na okres do 1 roku; 2) 40 zł - gdy wypis z zawiadczenia wydawany jest na okres do 2 lat; 3) 60 zł - gdy wypis z zawiadczenia wydawany jest na okres do 3 lat; 4) 80 zł - gdy wypis z zawiadczenia wydawany jest na okres do 4 lat; 5) 100 zł - gdy wypis z zawiadczenia wydawany jest na okres do 5 lat. 4. Za wydanie wypisu z zawiadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany tego zawiadczenia, pobiera si, z zastrzeeniem ust. 5, opłat w wysokoci 10 zł. 5. Za wydanie wypisu z zawiadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsibiorc kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zawiadczenia, pobiera si opłat, o której mowa w ust. 3, w wysokoci odpowiedniej do upływu okresu wanoci posiadanego zawiadczenia Za wydanie zawiadczenia na midzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób pobiera si opłat w wysokoci: 1) 80 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 1 roku; 2) 100 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 2 lat; 3) 120 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 3 lat; 4) 150 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 4 lat; 5) 170 zł - gdy zawiadczenie wydawane jest na okres do 5 lat. 2. Za zmian zawiadczenia, o którym mowa w ust. 1, polegajc na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie dotyczy pojazdu samochodowego i terminu wanoci zawiadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowego dokumentu, pobiera si opłat w wysokoci 20 zł. 25. Opłaty, o których mowa w 23 i 24, wnoszone s przed odbiorem odpowiednich dokumentów. Rozdział 5 Opłaty za egzaminowanie oraz za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych i certyfikatu potwierdzajcego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczestwa lub warunków dopuszczenia do ruchu Za sprawdzenie posiadanej wiedzy niezbdnej do wykonywania działalnoci gospodarczej w zakresie transportu drogowego pobiera si, od osoby, nastpujce opłaty: 1) 400 zł - za egzamin w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy; 2) 500 zł - za egzamin w zakresie midzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy;

8 3) 300 zł- za egzamin w postaci testu z wiedzy potwierdzajcego kompetencje zawodowe osób legitymujcych si co najmniej 5-letni praktyk przedsibiorcy w zakresie transportu drogowego. 2. Za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych pobiera si nastpujce opłaty: 1) w krajowym transporcie drogowym: a) osób zł, b) rzeczy zł; 2) w midzynarodowym transporcie drogowym: a) osób zł, b) rzeczy zł Za wydanie certyfikatu potwierdzajcego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczestwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera si nastpujce opłaty: 1) 250 zł - dla pojazdu samochodowego nieposiadajcego certyfikatu; 2) 100 zł - dla przyczepy lub naczepy nieposiadajcej certyfikatu. 2. Za wznowienie certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, pobiera si nastpujce opłaty: 1) 150 zł - dla pojazdu samochodowego; 2) 65 zł - dla przyczepy lub naczepy. 3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnoszone s przed odbiorem dokumentów. Rozdział 6 Przepisy przejciowe i kocowe 28. Za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, w przypadku zmiany obszaru przewozów okrelonych w posiadanej licencji wydanej przed dniem 27 grudnia 2003 r., pobiera si opłat jak za zmian licencji Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku zmiany w zakresie wykazu pojazdów samochodowych, objtych posiadanym zezwoleniem wydanym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeeli zmiana ta nie powoduje koniecznoci zmiany w załczonym do tego zezwolenia rozkładzie jazdy - pobiera si opłat w wysokoci 50 % opłaty, o której mowa w 12 pkt Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, pobiera si opłat w wysokoci 1 % opłaty, o której mowa w 12 pkt 1. Przy obliczaniu opłaty przyjmuje si okres wanoci i obszar odpowiadajcy okresowi wanoci i obszarowi wydawanego zezwolenia. 3. Za wydanie zezwolenia oraz wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku utraty zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2002 r., pobiera si odpowiednio opłat, o której mowa w ust. 1 i Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)

9 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzdowej - transport, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz i Nr 211, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz ) Niniejsze rozporzdzenie było poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 82, poz. 759), które zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwizku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit Polsk członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959) traci moc z dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

OPŁATY LICENCJE. Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

OPŁATY LICENCJE. Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób OPŁATY LICENCJE Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Od 2 do 15 Powyżej 15 do 30 Powyżej 30 do 50 700,00 zł 800,00 zł 900,00 zł Opłaty za udzielenie licencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2004.204.2088 (U) Transport drogowy.

Dz.U.2004.204.2088 (U) Transport drogowy. Strona 1 z 40 zmiany: 2005-01-01 Dz.U.2004.273.2703 art. 50 2005-08-13 Dz.U.2005.141.1184 art. 2 2005-09-01 Dz.U.2005.155.1297 Dz.U.2005.163.1362 art. 2 art. 36 2005-09-24 Dz.U.2005.172.1440 art. 3 2005-10-05

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. Projekt z dnia 11.12.2003 r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z 6 wrzenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Bank Spółdzielczy w Kłobucku WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2003 r.) Na podstawie art. 19 ust. 6,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. Dz.U.06.190.1406 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe PROJEKT USTAWA z dnia...2005 o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 UDZIELENIE I ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PPRZEWOZU OSÓB POJAZEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU 7 I NIE

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o osobach kierujcych pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa z dnia... o osobach kierujcych pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne P r o j e k t wersja z dnia 10 marca 2006 r. Ustawa z dnia... o osobach kierujcych pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2002.199.1671 (U) Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2002.199.1671 (U) Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Strona 1 z 16 zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 82 2004-05-16 Dz.U.2004.97.962 art. 53 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 54 2005-08-13 Dz.U.2005.141.1184 art. 1 2005-08-24 Dz.U.2005.90.757 art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 padziernika 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 padziernika 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.112.1198 2004.01.01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 82 2004.11.23 zm. Dz.U.2004.240.2407 art. 9 2005.07.21 zm. Dz.U.2005.64.565 art. 44 2005.08.19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 15 USTAWA z dnia 6 wrzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA..

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. W sprawie: Zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod dla gminy Łaziska Górne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 maja 2005 r.

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 maja 2005 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96, poz. 817) Rozdział 1 Przepisy ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO ZARZDZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na stanowisku kierowcy

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ Kod procedury: UUKT-15.KT.17 Wydział Komunikacji i Transportu KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 Interpretacje ekspertów, praktyczne porady Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2004 r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 29 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 29 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 145 11577 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/15/2002 RADY GMINY RZGÓW z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2003.

UCHWAŁA Nr III/15/2002 RADY GMINY RZGÓW z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2003. UCHWAŁA Nr III/15/2002 RADY GMINY RZGÓW w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2003. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r. Dz.U.03.168.1640 2005.10.25 zm. Dz.U.05.197.1638 1 2007.02.22 zm. Dz.U.07.18.111 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw v. 2012 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPENOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU Ustalony na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U.06.83.578 ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800 Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie naruszeń 1 2 3 Wysokość kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd osób kolejką turystyczną.odt (16.5 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd osób kolejką turystyczną.odt (16.5 KB) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Naczelnik: Ilona Sawicka NUMER KONTA OPŁAT KOMUNIKACYJNYCH BS PUCK 08834800030000000003320002 ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck fax. (58) 673 42 11 Rejestracja pojazdów, tel. (58) 673 42 15,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym - wydanie 1. Co powinienem wiedzieć? 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo