Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego"

Transkrypt

1 (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko i im i ucznia N azwisko i im i ojca N azwisko i im i m atki D ata i m iejsce urodzenia ucznia Adres stałego zam eldowania ucznia Adres zam ieszkania ucznia *1 m iejscow o ulica/nr kod pocztowy m iejscow o ulica/nr kod pocztowy W której klasie ucze pobiera nauk 3. Dane o szkole. N azwa szkoły (jeeli szkoła jest w zespole równie nazwa zespołu) T yp szkoły m iejscowo Adres szkoły ulica kod pocztowy 1

2 4. Dane uzasadniajce przyznanie stypendium szkolnego. a) Miesiczna wysoko dochodu na osob w rodzinie: w tym: L.p. Nazwisko i imi Stopie pokrewiestwa Miesiczna wysoko dochodu w złotych ze stosunku pracy (potwierdzona zawiadczeniem) z pozarolniczej działalnoci gospodarczej z innych tytułów (np.darowizny, zasiłki, emerytury, renty, umowy zlecenia, umowy najmu itp.) Łczny miesiczny dochód w rodzinie Ilo osób w rodzinie Łczny miesiczny dochód w rodzinie na 1 osob b) Inne przesłanki uzasadniajce przyznanie stypendium: P rz e s ła n k i in n e n i k ryte riu m d o c h o d o w e u z a s a d n ia j c e p rz yz n a n ie s typ e n d iu m s z k o ln e g o C z y w ro d z in ie w ys t p u je (T a k / - ) K ró tk a c h a ra k te rys tyk a B e z ro b o c ie N ie p e łn o s p ra w n o C ika lu b d łu g o trw a ła c h o ro b a W ie lo d z ie tn o B ra k u m ie j tn o c i w yp e łn ia n ia fu n k c ji o p ie k uczo -w yc h o w a w c z yc h A lk o h o liz m N a rk o m a n ia R o d z in a je s t n ie p e łn a Z d a rz e n ie lo s o w e 2

3 c) Czy ucze otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze rodków publicznych. Jeli tak to w jakiej wysokoci? 5. Podana forma stypendium szkolnego w okresie IX-XII 2006 r. L.p. Podana forma stypendium szkolnego X - naley zaznaczy właciw pozycj Proponowana kwota stypendium szkolnego Proponowany okres przyznania stypendium Proponowane terminy realizacji stypendium (jednorazowo, miesicznie, w innych okresach-jakich?) 1 Całkowite lub czciowe pokrycie kosztów udziału w zajciach edukacyjnych, wykraczajcych poza zajcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a take w zajciach edukacyjnych realizowanych poza szkoł 2 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym: a zakup podrczników, lektur, encyklopedii i innych ksiek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego b zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych c zakup wyposaenia osobistego bezporednio zwizanego z realizacj procesu dydaktycznego w tym zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów d zakup stroju sportowego na zajcia wychowania fizycznego e zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowicych pomocy dydaktycznych, ale majcych wpływ na realizacj procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowizku szkolnego przez ucznia f pokrycie kosztów transportu rodkami komunikacji zbiorowej do i z szkoły, w której ucze pobiera nauk 3 Całkowite lub czciowe pokrycie uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jzyków obcych i kolegium pracowników słub społecznych kosztów zwizanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 4 wiadczenie pienine, jeeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3 nie jest moliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe Szczegółowy opis podanej formy stypendium szkolnego (zgodnie z powysz tabel): 3

4 6. Podana forma stypendium szkolnego w okresie I - VI 2007 r. L.p. Podana forma stypendium szkolnego X - naley zaznaczy właciw pozycj Proponowana kwota stypendium szkolnego Proponowany okres przyznania stypendium Proponowane terminy realizacji stypendium (jednorazowo, miesicznie, w innych okresach-jakich?) 1 Całkowite lub czciowe pokrycie kosztów udziału w zajciach edukacyjnych, wykraczajcych poza zajcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a take w zajciach edukacyjnych realizowanych poza szkoł 2 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym: a zakup podrczników, lektur, encyklopedii i innych ksiek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego b zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych c zakup wyposaenia osobistego bezporednio zwizanego z realizacj procesu dydaktycznego w tym zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów d zakup stroju sportowego na zajcia wychowania fizycznego e zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowicych pomocy dydaktycznych, ale majcych wpływ na realizacj procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowizku szkolnego przez ucznia f pokrycie kosztów transportu rodkami komunikacji zbiorowej do i z szkoły, w której ucze pobiera nauk 3 Całkowite lub czciowe pokrycie uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jzyków obcych i kolegium pracowników słub społecznych kosztów zwizanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 4 wiadczenie pienine, jeeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3 nie jest moliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe Szczegółowy opis podanej formy stypendium szkolnego (zgodnie z powysz tabel): 4

5 7. Uzasadnienie wniosku w formie opisowej. Owiadczam, e powyszy wniosek został wypełniony zgodnie z prawd i jestem wiadoma/y odpowiedzialnoci karnej wynikajcej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z pón. zm) w zwizku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy. Ponadto, wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyszego wniosku (miejscowo, data) (podpis wnioskodawcy) W załczeniu: 5

6 Opinia dyrektora szkoły / kolegium / orodka (miejscowo, data) (podpis dyrektora) 6

7 Instrukcja dotyczca wypełnia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego - Miejsce zamieszkania: W przypadku rozbienoci dotyczcych adresu zameldowania i adresu zamieszkania naley załczy wyjanienie oraz dokumenty potwierdzajce miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania zawart przez rodziców). - Kryteria dochodowe: 1. Miesiczna wysoko dochodu na osob w rodzinie ucznia uprawniajca do ubiegania si o stypendium szkolne nie moe by wiksza ni kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz i Nr 273, poz. 2703) tj. 316 zł. 2. Wysoko dochodu oblicza si w nastpujcy sposób: Za dochód uwaa si sum miesicznych przychodów z miesica poprzedzajcego złoenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesica, w którym wniosek został złoony, bez wzgldu na tytuł i ródło ich uzyskania, jeeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszon o: 1) miesiczne obcienie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne okrelone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne okrelone w odrbnych przepisach, 3) kwot alimentów wiadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu ustalonego nie wlicza si jednorazowego pieninego wiadczenia socjalnego, wartoci wiadcze w naturze oraz wiadczenia przysługujcego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie uytecznych. W stosunku do osób prowadzcych pozarolnicz działalno gospodarcz: 1) opodatkowan podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okrelonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje si przychód z tej działalnoci pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obcienie podatkiem nalenym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne okrelonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwizane z prowadzeniem tej działalnoci oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, okrelonymi w odrbnych przepisach, z tym e: a) rónic przychodów i kosztów ich uzyskania ustala si za miesic poprzedzajcy miesic złoenia wniosku w oparciu o wielkoci wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od pocztku roku do koca miesica poprzedzajcego miesic złoenia wniosku oraz od pocztku roku do koca miesica poprzedzajcego ten miesic; wysoko miesicznego obcienia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje si z miesica poprzedzajcego miesic złoenia wniosku, b) jeeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a take jeeli nie złoył deklaracji, jego dochód ustala si, dzielc kwot dochodu z działalnoci gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczb miesicy, w których podatnik prowadził działalno, a jeeli nie prowadził działalnoci, dochód ustala si w oparciu o owiadczenie tej osoby, 2) opodatkowan na zasadach okrelonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne - za 7

8 dochód przyjmuje si zadeklarowan podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeeli z tytułu prowadzenia tej działalnoci nie istnieje obowizek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje si kwot najniszej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W sytuacji gdy podatnik łczy przychody z działalnoci gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza si wspólnie z małonkiem, przez podatek naleny rozumie si podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalnoci gospodarczej wynikajcy z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. Wysoko dochodu z pozarolniczej działalnoci gospodarczej w przypadku prowadzenia działalnoci opodatkowanej na zasadach okrelonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala si na podstawie zawiadczenia wydanego przez naczelnika właciwego urzdu skarbowego za okresy, o których mowa w ww. pkt 1, zawierajcego informacj o wysokoci: 1) przychodu, 2) kosztów uzyskania przychodu, 3) rónicy pomidzy przychodem a kosztami jego uzyskania, 4) dochodów z innych ni działalno gospodarcza ródeł - w przypadkach, gdy podatnik łczy dochody z działalnoci gospodarczej z innymi przychodami, 5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, 6) nalenych zaliczek na podatek dochodowy lub nalenego podatku, 7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zwizanych z prowadzeniem pozarolniczej działalnoci gospodarczej. Wysoko dochodu z pozarolniczej działalnoci gospodarczej w przypadku prowadzenia działalnoci na zasadach okrelonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne ustala si na podstawie zawiadczenia wydanego przez naczelnika właciwego urzdu skarbowego zawierajcego informacj o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpiecze Społecznych. Przyjmuje si, e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si dochód miesiczny w wysokoci 194 zł. Dochody z pozarolniczej działalnoci gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych ródeł sumuje si. W przypadku uzyskania w cigu 12 miesicy poprzedzajcych miesic złoenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczajcego piciokrotnie kwot 316 zł. - kwot tego dochodu rozlicza si w równych czciach na 12 kolejnych miesicy, poczynajc od miesica, w którym dochód został wypłacony. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu nalenego za dany okres, kwot tego dochodu uwzgldnia si w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysoko tego dochodu ustala si według redniego kursu Narodowego Banku Polskiego. Wysoko dochodu osób nie prowadzcych pozarolniczej działalnoci gospodarczej potwierdzona powinna zosta zawiadczeniem z zakładu pracy o wysokoci zarobków oraz owiadczeniem wnioskodawcy o wysokoci uzyskanych dochodów z innych ródeł takich jak np. darowizny, dochody z najmu mieszka i lokali oraz umów zlece lub umów o dzieło (lub ewentualnie owiadczeniem o braku takich dochodów). Osoby bezrobotne przedłoy powinny zawiadczenie z urzdu pracy o statusie bezrobotnego. W przypadku ubiegania si o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze wiadcze pieninych z pomocy społecznej, zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodów przedkłada si zawiadczenie o korzystaniu ze wiadcze pieninych z pomocy społecznej. 8

9 - Wysoko i realizacja stypendium Stypendium szkolne moe by przyznawane na okres nie dłuszy ni od wrzenia do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jzyków obcych i kolegiów pracowników słub społecznych - na okres nie dłuszy ni od padziernika do czerwca w danym roku szkolnym. Jeeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne moe by realizowane w okresach innych ni miesiczne lub jednorazowo. Miesiczna wysoko stypendium moe wynosi maksymalnie: a) jeeli dochód na osob w rodzinie wynosi od 252,80 zł. do 316 zł. wysoko stypendium nie powinna przekroczy miesicznie kwoty 84 zł., (jeeli w rodzinie wystpuj inne okolicznoci, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie owiaty tj. bezrobocia, niepełnosprawnoci, cikiej lub długotrwałej choroby, wielodzietnoci, braku umiejtnoci wypełniania funkcji opiekuczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, take gdy rodzina jest niepełna lub wystpiło zdarzenie losowe stypendium moe wynosi powyej 84 zł., ale nie wicej ni 112 zł.), b) jeeli dochód na osob w rodzinie wynosi mniej ni 252,80 zł. wysoko stypendium nie moe przekroczy miesicznie kwoty 112 zł. Miesiczna wysoko stypendium nie moe by nisza ni 44,80 zł. Warto stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie moe przekroczy łcznie dwudziestokrotnoci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (tj zł.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jzyków obcych i kolegiów pracowników słub społecznych - osiemnastokrotnoci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (tj zł.). Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze rodków publicznych, z zastrzeeniem, e ucze, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze rodków publicznych, moe otrzyma stypendium szkolne w wysokoci, która łcznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze rodków publicznych nie przekracza dwudziestokrotnoci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, (tj zł.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jzyków obcych i kolegiów pracowników słub społecznych - osiemnastokrotnoci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (tj zł.). wiadczenie w formie pieninej moe by udzielone tylko w przypadku jeeli udzielenie stypendium w innych formach nie jest moliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe. W szczegółowym opisie do wniosku naley poda na jaki cel wiadczenie pienine wnioskodawca chce przeznaczy i dlaczego nie moe by zrealizowane w formie pomocy rzeczowej. - Opinia dyrektora szkoły / kolegium / orodka Wniosek powinien zosta zweryfikowany i sprawdzony przez dyrektora szkoły równie pod wzgldem spełniania kryteriów formalnych wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty oraz uchwały Rady m. st. Warszawy. W przypadku, gdy wnioskodawc jest dyrektor szkoły nie naley wypełnia tej czci. 9

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny /

WNIOSEK DO BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny / Data Numer sprawy..., dnia WNIOSEK DO BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny / I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia/opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016 Jedlnia-Letnisko, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia/opiekunów prawnych dyrektora szkoły pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu...

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu... dnia.. DYREKTOR...... (nazwa szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka Szkolna (dotyczy uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej - ze względu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły)

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły) Zarejestrowano:... miejscowość, dnia W Ó J T Gminy Zaklików ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików (formularz wypełnić drukowanymi literami) Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... Adres zameldowania:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE Data wpływu (wypełnia SZKOŁA) DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) Nazwisko i Imię wnioskodawcy A. 1. Dane osobowe ucznia / słuchacza Nazwisko Imię PESEL

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały Nr LXVII/1249/06 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo