Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej"

Transkrypt

1 Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S _0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok: IV Semestr: VII Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin: Studia stacjonarne Wykład 5 wiczenia - Laboratorium - Projekt 30 Liczba punktów ECTS: C C C3 C4 Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z procesem podejmowania i organizowania własnej Zapoznanie studentów ze sposobami organizowania i. Umoliwienie studentom nabycia umiejtnoci w zakresie doboru prawem rozwiza w prowadzeniu Umoliwienie studentom nabycia podstawowych umiejtnoci w zakresie podejmowania i prowadzenia Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i innych kompetencji Wiedza z zakresu podstaw prawa Wiedza z zakresu finansów publicznych 3 Wiedza i umiejtnoci w zakresie podmiotu gospodarczego, w tym podstawowa wiedza o systemie zarzdzania 4 Umiejtno posługiwania si aktami prawnymi 5 Umiejtnoci przygotowywania projektów Efekty kształcenia W zakresie wiedzy: definiuje i charakteryzuje niezbdne działania do rozpoczcia i jej póniejszego EK prowadzenia zna kryteria oceny rozwiza prawno-ekonomicznych oraz zasady EK osoby fizycznej EK3 zna obowizki W zakresie umiejtnoci: potrafi dokonywa wyboru w zakresie EK4 EK5 potrafi zaprojektowa organizacj potrafi posługiwa si dokumentacj wybranych EK6 obszarów W zakresie kompetencji społecznych: rozumie i posiada potrzeb samokształcenia w zakresie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do EK7 prowadzenia dostrzega konieczno przestrzegania prawa w prowadzeniu i EK8 działania w sposób przedsibiorczy wykazuje przedsibiorczo, inicjatyw i samodzielno w podejmowaniu decyzji i działaniach EK9 profesjonalnych

2 Treci programowe przedmiotu Forma zaj wykłady Treci programowe Liczba godzin W Rejestracja osoby fizycznej etapy i dokumenty. W Charakterystyka i wybór formy opodatkowania dochodu kryteria i narzdzia analizy. W3 Przedsibiorca jako podatnik VAT charakterystyka obowizków, wybór opodatkowania lub zwolnienia. W4 Ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne zasady i warunki podlegania ubezpieczeniom przez przedsibiorc i pracowników. W5 Pracownik w firmie zasady zatrudniania pracowników w firmie. Dokumentacja pracownicza. Obowizki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego. W6 Organizacja przedsibiorstwa struktura organizacyjna, zakresy obowizków i odpowiedzialnoci. Zasady. 3 W7 Wykorzystanie outsourcing przy. W8 Zawieszenie i likwidacja obowizki ewidencyjne, dokumentacyjne i podatkowe. W9 Zaliczenie Suma godzin: 5 Forma zaj projekt P P P3 P4 P5 P6 P7 Treci programowe Okrelenie rodzaju i charakteru projektowanej. Charakterystyka podstawowych parametrów projektu. Omówienie czci składowych i kryteriów oceny. Rejestracja osoby fizycznej wypełnianie zgłoszenia do ewidencji EDG-. Charakterystyka karty podatkowej. Wypełnianie wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej (PIT 6). Wypełnienie informacji rocznej PIT 6A. Charakterystyka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obliczanie zobowizania z tytułu zryczałtowanego podatku od przychodów. Charakterystyka zasad ogólnych opodatkowania dochodu (skala podatkowa i stawka liniowa). Wypełnianie podatkowej ksigi przychodów i rozchodów. Obliczanie dochodu i zaliczki na podatek. Wskazanie i omówienie kryteriów wyboru formy opodatkowania dochodu. Ostateczny wybór sposobu opodatkowania dochodu dla projektowanej. Kryteria wyboru bycia podatnikiem VAT analiza przypadku. Wypełnianie zgłoszenia VAT-R. Prowadzenie dokumentacji na potrzeby podatku VAT. Liczba godzin P8 Dokumenty zgłoszeniowe ZUS charakterystyka i wypełnianie. P9 Charakterystyka pozostałych ewidencji, prowadzonych przez przedsibiorc i warunków ich stosowania. P0 Umowa o prac, umowa zlecenia i umowa o dzieło oraz wiadectwo pracy charakterystyka i zasady wypełniania. Przygotowanie dokumentów dla potencjalnych pracowników w projektowanej. P Wynagrodzenia pracownicze procedura obliczania wynagrodzenia ze stosunku pracy i umowy zlecenia. Dokumentacja wewntrzna i podatkowa. P Tworzenie struktury organizacyjnej mikroprzedsibiorstwa stanowiska i komórki organizacyjne. Zakresy obowizków dla pracowników w projektowanej. 4 P3 Organizacja zasady, dokumenty. P4 Zasady i moliwoci outsourcingu w mikroprzedsibiorstwie. Kryteria wyboru firm. Umowa o prowadzenie dokumentacji rachunkowo podatkowej oraz kadrowej. P5 Dokumenty i procedury zwizane z zawieszaniem i likwidacj. Przykłady wypełniania dla projektowanej. P6 Omówienie i ocena przygotowany projektów Suma godzin: 30

3 Narzdzia dydaktyczne Wykład z prezentacj multimedialn Wykład konwersatoryjny 3 Projekt 4 Analizy przypadków 5 Rozwizywanie wicze Sposoby oceny Ocena formujca F Wspólne omówienie poprawnoci odpowiedzi na pytania podczas wykładu F Samoocena studenta po omówieniu właciwego rozwizania przypadku F3 Rozwizywanie wicze ze wspólnym omówieniem wyników Ocena podsumowujca P Test zaliczeniowy z zakresu wykładów (50% oceny kocowej) P Ocena samodzielnie wykonanego projektu (50% oceny kocowej) Forma aktywnoci Godziny kontaktowe z wykładowc, realizowane w formie zaj dydaktycznych łczna liczba godzin w semestrze Przygotowanie si do zaj i zaliczenia łczna liczba godzin w semestrze Obcienie prac studenta rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Suma 50 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Literatura podstawowa i uzupełniajca Młodzikowska D., Lunden B., Jednoosobowa firma. Jak załoy i samodzielnie prowadzi jednoosobow działalno gospodarcz, BL INFO POLSKA, Gdask 0. Aktualne akty prawne 3 Portale internetowe dla przedsibiorców 4 Sojak S. (red.), Załoy firm i nie zbankrutowa aspekty zarzdcze, Difin, Warszawa Sojak S. (red.), Załoy firm i nie zbankrutowa aspekty prawne, Difin, Warszawa 009. Polaska-Sollarz J., Własna firma jak załoy i poprowadzi?, Wydawnictwo Wszechnica 6 Podatkowa, Kraków Efekt kształcenia EK EK EK3 EK4 Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) ZIPA_W07++ ZIPA_W3+++ ZIPA_W4++ ZIPA_W6+ ZIPA_W3+++ ZIPA_W4++ ZIPA_W5+++ ZIPA_W6+ ZIPA_W3+++ ZIPA_W4+++ ZIPA_W6+ ZIPA_W8+ ZIPA_U8+++ ZIPA_U0++ ZIPA_U++ Macierz efektów kształcenia Cele przedmiotu C, C C, C C C3 Treci programowe W, W, W3, W4, W6, P, P6, P7, P8 W, W3, W4, W5, W7, P6, P7, P4 W, W, W3, W4, W5, W8, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P, P5 P5, P6, P7, P8, P0, P4 Narzdzia dydaktyczne Sposób oceny, F, P, F, P, F, P 3, 4, 5 F, F3, P

4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 ZIPA_U++ ZIPA_U7+++ ZIPA_U8+++ ZIPA_U0++ ZIPA_U++ ZIPA_U++ ZIPA_U7+++ ZIPA_U8+++ ZIPA_U0++ ZIPA_U++ ZIPA_U++ ZIPA_U7+++ ZIPA_K03++ ZIPA_K04++ ZIPA_K07+++ ZIPA_K09++ ZIPA_K+++ ZIPA_K05+++ ZIPA_K08+++ C4 P, P3, P4 3, 4, 5 C4 C, C C, C C3, C4 P, P, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P0, P, P, P3, P5 W, W, W3, W4, W5, W8, P6, P7, P8, P, P5 W, W, W3, W4, W5, W8, P, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P0, P, P4, P5 P, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P0, P, P, P3, P4, P5, P6 3, 4, 5,, 3, 4, 5,, 3, 4, 5 3, 4, 5 F, F3, P F, F3, P F, F, F3, P F, F, F3, P F, F, F3, P EK EK EK3 Formy oceny szczegóły Na ocen (ndst) Na ocen 3 (dst) Na ocen 4 (db) Na ocen 5 (bdb) Nie potrafi wymieni Potrafi wymieni Potrafi ogólnie działa, które musi wszystkie działania, zdefiniowa Potrafi wyczerpujco zrealizowa osoba które musi wszystkie działania, zdefiniowa wszystkie fizyczna, aby zrealizowa osoba które musi działania, które musi rozpocz i fizyczna, aby zrealizowa osoba zrealizowa osoba prowadzi rozpocz i fizyczna, aby fizyczna, aby działalno prowadzi działalno rozpocz i rozpocz i prowadzi gospodarcz, ani gospodarcz, a take prowadzi działalno ogólnie zdefiniowa zdefiniowa ogólnie działalno gospodarcz czci z nich cz z nich gospodarcz Nie potrafi wymieni rozwiza, pozostawionych do decyzji indywidualnego, nie zna kryteriów oceny korzystnoci ich zastosowania, a take zasad osoby fizycznej Nie potrafi wymieni ani obowizków Potrafi wymieni cz rozwiza, pozostawionych do decyzji indywidualnego (bez charakterystyki), oraz zna cz kryteriów oceny korzystnoci ich zastosowania i niektóre zasady Potrafi wymieni obowizki bez charakterystyki oraz wskazania warunków i zasad ich wypełniania Zna rozwizania, pozostawionych do decyzji indywidualnego, potrafi je ogólnie oraz kryteriów oceny korzystnoci ich zastosowania i zasady Potrafi wymieni obowizki oraz ogólnie, a take wskaza warunki i zasady ich wypełniania Zna rozwizania prawno-ekonomiczne, pozostawione do decyzji indywidualnego, potrafi je wyczerpujco oraz zna kryteria oceny korzystnoci ich zastosowania oraz zasady Zna obowizki, potrafi je wymieni oraz wyczerpujco i przypisa do poszczególnych obszarów działania, a

5 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 Nie potrafi dokona wyboru Nie potrafi wskaza zasad, cech oraz zaprojektowa Nie potrafi posługiwa si dokumentacj Nie widzi potrzeby cigłego powikszania wiedzy i umiejtnoci przy prowadzeniu Nie widzi potrzeby przestrzegania prawa i działania w sposób przedsibiorczy Nie wykazuje przedsibiorczoci, inicjatywy i samodzielnoci w podejmowaniu decyzji i wykonywanych działaniach Potrafi dokonywa wyboru wikszoci, bez przeprowadzenia analizy ich korzystnoci Potrafi wskaza ogólne cechy prawidłowej Zna dokumentacj, potrafi posługiwa si ni w ograniczonym zakresie Dostrzega konieczno uzupełniania wiedzy w niektórych obszarach działania firmy Widzi potrzeb przestrzegania prawa i działania w sposób przedsibiorczy, ale ocenia j negatywnie z punktu widzenia W niewielkim stopniu wykazuje si przedsibiorczoci i inicjatyw, nie jest samodzielny w podejmowaniu decyzji i wykonywanych działaniach Potrafi przeprowadzi ogóln analiz i dokona wyboru w zakresie wikszoci, w oparciu o znane kryteria Potrafi ogólnie zaprojektowa organizacj Potrafi ogólnie posługiwa si dokumentacj, zna zasady jej stosowania i wypełnienia Dostrzega i rozumie potrzeb samokształcenia przy prowadzeniu, posiada w tym zakresie podstawowe umiejtnoci Widzi i rozumie konieczno przestrzegania prawa oraz działania w sposób przedsibiorczy Wykazuje si przedsibiorczoci i inicjatyw, jest samodzielny w podejmowaniu prostych decyzji i wykonywaniu działa take warunki i zasady ich wypełniania Potrafi przeprowadzi wyczerpujc analiz i dokona wyboru w zakresie wszystkich, w oparciu o znane kryteria Potrafi prawidłowo (w wyczerpujcy sposób) zaprojektowa organizacj Potrafi prawidłowo posługiwa si dokumentacj, zna zasady jej stosowania i wypełnienia oraz potrafi je zastosowa Dostrzega i rozumie potrzeb samokształcenia przy prowadzeniu, posiada w tym zakresie umiejtnoci na rozwinitym poziomie Widzi i rozumie konieczno przestrzegania prawa, zna i rozumie skutki nieprzestrzegania prawa, działa w sposób przedsibiorczy Wykazuje si przedsibiorczoci, inicjatyw i samodzielnoci w podejmowaniu decyzji i wykonywanych działaniach

6 Autor programu: Adres Jednostka organizacyjna: Osoba, osoby prowadzce: Dr Anna Arent Katedra Zarzdzania, Wydział Zarzdzania PL Dr Anna Arent

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia ci WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: IV Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Organizacja WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Organizacja Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP S 0 0-0_0 Jzyk wykładowy: polski Rok: Semestr:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium Projekt 15

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium Projekt 15 Zintegrowane systemy zarzdzania WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy zarzdzania Status przedmiotu: obowizkowy Kod przedmiotu ZIP S 0 03-0_0

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład 15 wiczenia 30 Laboratorium Projekt

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład 15 wiczenia 30 Laboratorium Projekt Podstawy optymalizacja w ach wytwarzania WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Optymalizacja w ach wytwarzania Status przedmiotu: obowizkowy Kod: ZIP S 0

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A. Wykład 15 wiczenia 15 Laboratorium Projekt

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A. Wykład 15 wiczenia 15 Laboratorium Projekt Analiza w transporcie WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Analiza w transporcie Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S 57-4_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P. Semestr: II

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P. Semestr: II Przedsibiorstwo w e-gospodarce WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Przedsibiorstwo w e-gospodarce Kod przedmiotu ZIP S 0 43-4_0 Status przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZIP 2 S _0 Jzyk wykładowy: polski

ZIP 2 S _0 Jzyk wykładowy: polski Seminarium magisterskie WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Seminarium magisterskie Status przedmiotu: obowizkowy Kod przedmiotu ZIP

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIERALNY A Technologia i organizacja produkcji

MODUŁ OBIERALNY A Technologia i organizacja produkcji MODUŁ OBIERALNY A Technologia i organizacja produkcji Maszyny i narzdzia do obróbki WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Maszyny i narzdzia do obróbki

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P Systemy transportowe WM Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia stopnia o profilu: A P Przedmiot: Systemy transportowe Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S 3 3-_0 Jzyk wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z wytrzymałoci materiałów

Wybrane zagadnienia z wytrzymałoci materiałów Wybrane zagadnienia z materiałów WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A X P Przedmiot: Wybrane zagadnienia z materiałów Kod przedmiotu ZIP

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie łacuchem dostaw WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie łacuchem dostaw Kod przedmiotu ZIP 2 N 2 36-4_0 Status przedmiotu: Przedmiot obieralny

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Kod

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Jzyk obcy IV Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski ZIP 1 S 1 5 51-0_0 Status przedmiotu: obieralny Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Specjalno techniczna 2. Inynieria produkcji w przemyle maszynowym. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Specjalno techniczna 2. Inynieria produkcji w przemyle maszynowym. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno techniczna. Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski ZIP 1 S 0 17-0_0 Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

Poznanie i przyswojenie przez studentów podstawowych poj z zakresu organizacji i zarzdzania C2

Poznanie i przyswojenie przez studentów podstawowych poj z zakresu organizacji i zarzdzania C2 Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Status : Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin: Studia

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A x P. Wykład 30 wiczenia Laboratorium Projekt

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A x P. Wykład 30 wiczenia Laboratorium Projekt Nowoczesne materiały konstrukcyjne WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Nowoczesne materiały konstrukcyjne Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP S 0

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Socjologia Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci:

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w przedsibiorstwie

Transport wewntrzny w przedsibiorstwie Transport wewntrzny w przedsibiorstwie Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w przedsibiorstwie Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Niezawodno maszyn i urzdze WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu ZIP S 05 5-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 S 01 01-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 15 Projekt

Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 15 Projekt Zaawansowane mechaniczne i erozyjne Zarzdzanie i inynieria produkcji WM Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim P A Przedmiot: Zaawansowane mechaniczne i erozyjne Kod przedmiotu Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski Status przedmiotu: Kod przedmiotu Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

Metody ilociowe w zarzdzaniu

Metody ilociowe w zarzdzaniu Metody ilociowe w zarzdzaniu WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P P1rzedmiot: Metody ilociowe w zarzdzaniu Kod przedmiotu ZIP 1 S 07 64-0 -0 Status przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zarzdzanie zasobami ludzkimi Zarzdzanie zasobami ludzkimi WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie zasobami ludzkimi Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 15 Projekt

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 15 Projekt Diagnostyka rodków transportu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia stopnia o profilu: A P Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S 3 3 54-_0 Jzyk

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy II WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski II Status przedmiotu: Kod przedmiotu ZIP N 0 3 0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Menederskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej

Menederskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej Menederskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Menederskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej Kod przedmiotu ZIP

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Niezawodno maszyn i urzdze WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zarzdzanie zasobami ludzkimi Zarzdzanie zasobami ludzkimi WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu ZIP 1 S 0 19-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 N 0-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu Diagnostyka rodków transportu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP 2 N 2 3 54-_0

Bardziej szczegółowo

Podstawy obróbki ubytkowej

Podstawy obróbki ubytkowej Podstawy Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Podstawy Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP 1

Bardziej szczegółowo

Maszyny i narzdzia do przetwórstwa tworzyw

Maszyny i narzdzia do przetwórstwa tworzyw Maszyny i narzdzia do przetwórstwa tworzyw Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia stopnia pierwszego o profilu: A P Przedmiot: Maszyny i urzdzenia do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Wizyjne systemy pomiarowe WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wizyjne systemy pomiarowe Kod przedmiotu ZIP S 0 6-_0 Status przedmiotu: obieralny Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Systemy zapewnienia jakoci WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Systemy Zapewniania Jakoci Kod przedmiotu: Status przedmiotu: obowizkowy ZIP S 05 43 0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia trwałoci i zuycia materiałów

Zagadnienia trwałoci i zuycia materiałów Zagadnienia trwałoci i zuycia Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zagadnienia trwałoci i zuycia Kod przedmiotu Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Ergonomia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ergonomia Kod przedmiotu ZIP S 04 4-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Status przedmiotu: obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia I stopnia o profilu: A P Prawo gospodarcze WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Prawo gospodarcze Kod przedmiotu ZIP 1 S 05 2-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Makroekonomia WZ Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Makroekonomia Kod przedmiotu ZIP 1 S 01 03-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Status przedmiotu: obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii maszyn

Podstawy technologii maszyn Podstawy maszyn Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia stopnia pierwszego o profilu ogólnoakademickim Przedmiot: Podstawy maszyn Status przedmiotu: obowizkowy Kod ZIP 1 N

Bardziej szczegółowo

[Zarzdzanie i inynieria produkcji] Studia II stopnia o profilu: A x P

[Zarzdzanie i inynieria produkcji] Studia II stopnia o profilu: A x P Automatyzacja produkcji WM Przedmiot: Automatyzacja produkcji Status przedmiotu: obowizkowy Jzyk wykładowy: polski Rok: Nazwa specjalnoci: [Zarzdzanie i inynieria produkcji] Studia II stopnia o profilu:

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu: ZIP 1 N _0

Badania marketingowe. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu: ZIP 1 N _0 Badania marketingowe WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Badania Marketingowe Kod przedmiotu: ZIP 1 N 06 69-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obieralny Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii maszyn

Podstawy technologii maszyn Podstawy maszyn Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia stopnia pierwszego o profilu ogólnoakademickim Przedmiot: Podstawy maszyn Kod Status przedmiotu: obowizkowy ZIP 1 S

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ekonomii, podstawowe pojcia, narzdzia analizy ekonomicznej.

Wprowadzenie do ekonomii, podstawowe pojcia, narzdzia analizy ekonomicznej. Mikroekonomia WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Mikroekonomia Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin: Studia

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P Eksploatacja WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P Przedmiot: Eksploatacja Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP 2 N 2 2 24-_0 Jzyk wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Obieralny HES Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Technologie materiałowe

Przedmiot Obieralny HES Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Technologie materiałowe Przedmiot: Przedmiot Obieralny HES Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Technologie materiałowe Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny Kod przedmiotu: IM 2 S

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyzacji

Podstawy automatyzacji Podstawy automatyzacji WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy automatyzacji Kod przedmiotu ZIP S 04 4-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Poznanie metod pomiaru i oceny niepewnoci pomiaru w praktycznych zastosowaniach inynierskich i pracach badawczych. C3

Poznanie metod pomiaru i oceny niepewnoci pomiaru w praktycznych zastosowaniach inynierskich i pracach badawczych. C3 Podstawy metrologii Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Podstawy metrologii Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP N 0

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 30 Projekt

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 30 Projekt Eksploatacja WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P Przedmiot: Eksploatacja Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S -_0 Jzyk wykładowy: polski Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

[Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia drugiego stopnia o profilu: A P. wiczenia. Projekt

[Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia drugiego stopnia o profilu: A P. wiczenia. Projekt Specjalno techniczna. Zarzdzanie w transporcie Elektronika z elementami telematyki WM [Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektronika z elementami telematyki

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Badania operacyjne WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Badania operacyjne Kod przedmiotu ZIP S 0-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Mikroekonomia WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Mikroekonomia Kod przedmiotu ZIP 1 S 0 1-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski

Bardziej szczegółowo

Badania operacyjne. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu ZIP 1 N _0. Przedmiot: Badania operacyjne

Badania operacyjne. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu ZIP 1 N _0. Przedmiot: Badania operacyjne Badania operacyjne WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Badania operacyjne Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: II Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIERALNY B Techniczno-ekonomiczne zarzdzanie rodkami produkcji

MODUŁ OBIERALNY B Techniczno-ekonomiczne zarzdzanie rodkami produkcji MODUŁ OBIERALNY B Techniczno-ekonomiczne zarzdzanie rodkami produkcji Monitorowanie procesów wytwarzania WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Monitorowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Specjalno techniczna 1. Komputerowa integracja wytwarzania Statystyczne sterowanie procesami

Specjalno techniczna 1. Komputerowa integracja wytwarzania Statystyczne sterowanie procesami Specjalno techniczna 1. Komputerowa integracja wytwarzania Statystyczne sterowanie procesami WM Zarzdzenie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Statystyczne sterowanie procesami

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie maszyn technologicznych

Napd i sterowanie maszyn technologicznych Napd i sterowanie maszyn technologicznych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I-go stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Napd i sterowanie maszyn technologicznych Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesów polimerowych

Podstawy procesów polimerowych Podstawy procesów polimerowych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy Procesów Polimerowych ZIP N 0 3 9-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Inżynieria ekologiczna Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 4-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WM Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademicki A P Przedmiot: Wytrzymałość Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 6 6-_0 Język

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu

Treści programowe przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów I Status

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia o profilu: A P WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Status przedmiotu: ogólnouczelniany IP N 0 05-0_ Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Socjologia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E11/1_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny X Rok: pierwszy Semestr: drugi Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk rosyjski I Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP N 0 2 7-0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Matematyka II Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Instytut Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ. LOGISTYKA inżynierskie. niestacjonarne. I stopnia. Patrycja Kokot-Stępień. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ. LOGISTYKA inżynierskie. niestacjonarne. I stopnia. Patrycja Kokot-Stępień. ogólnoakademicki. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA inżynierskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: BHP i ergonomia Work-safety and hygiene, ergonomics Rok: I Semestr: 1 MK_10 Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA 1.1.1 Rachunkowość podatkowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. stacjonarne. I stopnia III. Dr inż. Ewa Kempa. ogólnoakademicki. specjalnościowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. stacjonarne. I stopnia III. Dr inż. Ewa Kempa. ogólnoakademicki. specjalnościowy Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: I Socjologia Sociology Semestr: I Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podatki i system podatkowy 2. KIERUNEK: Finanse i rachunkowość 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Pneumatyka z hydrauliką Kod przedmiotu Status przedmiotu: MBM N 0 6 54-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Prawo i administracja wodna Law and water administration Rok: III Semestr: 5 MK_63 Rodzaje zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Organizacja produkcji budowlanej 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Zakład Budownictwa KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 3 Kod modułu 4 Grupa treści kształcenia kierunkowych 6 Poziom

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Diagnostyka Status przedmiotu: Język wykładowy: polski Rok: III Nazwa specjalności: Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowy wymiar wizerunku państwa Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Wprowadzenie do biznesu. Filologia. stacjonarne. I stopnia. Katedra Języka Biznesu. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Wprowadzenie do biznesu. Filologia. stacjonarne. I stopnia. Katedra Języka Biznesu. ogólnoakademicki. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Wprowadzenie do biznesu Filologia stacjonarne I stopnia Rok 3 Semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Inżynieria baz danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko. Syllabus przedmiotowy 2017/ /22 r.

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko. Syllabus przedmiotowy 2017/ /22 r. Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko Syllabus przedmiotowy 207/8 202/22 r. Wydział Fizjoterapii Kierunek studiów Fizjoterapia Specjalność ----------- Forma studiów Stacjonarne Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Podstawy Fundamentals of business Rok: I Semestr: 2 MK_4 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo