Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw Streszczenie...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie..."

Transkrypt

1 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy Inflacja Finanse publiczne Sytuacja finansowa przedsi)biorstw Inwestycje Wynagrodzenia Rynek pracy Handel zagraniczny Przekszta"cenia w"asno*ciowe Polska na tle krajów Europy (rodkowowschodniej Stan sektora MSP w 1998 roku. Trendy rozwojowe w latach Udzia" ma"ych i *rednich przedsi)biorstw w wytwarzaniu PKB i warto*ci dodanej brutto Udzia" MSP w tworzeniu PKB Udzia" MSP w tworzeniu warto*ci dodanej brutto Liczba przedsi)biorstw Przedsi)biorstwa zarejestrowane Przedsi)biorstwa aktywne Zmiana liczby przedsi)biorstw aktywnych Pracuj+cy w sektorze MSP Liczba pracuj+cych w MSP na koniec '998 roku Struktura pracuj+cych w sektorze MSP Zmiany liczby pracuj+cych w '998 roku Pracuj+cy w szarej strefie gospodarki Sytuacja finansowa MSP Przychody przedsi)biorstw ró%nej wielko*ci Dochody przedsi)biorstw najmniejszych Sytuacja finansowa w przedsi)biorstwach prowadz+cych ksi)gi rachunkowe ,ród"a finansowania ma"ych i *rednich przedsi)biorstw prowadz+cych pe"n+ ksi)gowo* Por)czenia kredytowe dla MSP Papiery warto*ciowe w obrocie publicznym... 45

2 2.5. Inwestycje MSP Tempo wzrostu nak"adów inwestycyjnych w MSP i ich udzia" w nak"adach ogó"em Nak"ady inwestycyjne na jednego pracuj+cego w prywatnych MSP Rola MSP w handlu zagranicznym Dynamika eksportu i importu w bran%ach gospodarki MSP w uk"adzie regionalnym (wojewódzkim) Przestrzenna koncentracja MSP Zmiany w przestrzennym uk"adzie MSP MSP a rynek pracy w regionach Przychody ze sprzeda%y produktów, towarów i materia"ów Przestrzenne zró%nicowanie nak"adów inwestycyjnych w przedsi)biorstwach Regionalne zró%nicowanie handlu zagranicznego MSP Podsumowanie MSP jako pracodawca Zmiany zatrudnienia w firmach sektora MSP Przewidywane zapotrzebowanie na pracowników Bariery w tworzeniu nowych miejsc pracy Percepcja problemu bezrobocia Preferencje pracodawców wobec zatrudnianych pracowników Preferowane cechy spo"eczno-demograficzne Osoby niepe"nosprawne Preferencje pracowników dotycz+ce miejsca pracy Gotowo*- do rozpocz)cia samodzielnej dzia"alno*ci gospodarczej G"ówne przeszkody w rozpocz)ciu samodzielnej dzia"alno*ci gospodarczej Rekrutacja nowych pracowników Trudno*ci z pozyskaniem pracowników Sposoby rekrutacji stosowane w przedsi)biorstwach sektora MSP Sposób znalezienia obecnego miejsca pracy przez pracowników Wykszta"cenie i kwalifikacje pracodawców i pracowników sektora MSP Wykszta"cenie i kwalifikacje pracowników Wykszta"cenie i sta% g"ównych mened%erów Warunki pracy w MSP Czas pracy Forma zatrudnienia Wynagrodzenia Pozafinansowe powody podejmowania pracy w MSP... 97

3 Jako*- miejsca pracy w ocenie pracodawców wyposa%enie, bezpiecze!stwo, technologie Podsumowanie Polityka wobec MSP Polityka pa!stwa dokumenty programowe Strategie spo"eczno-ekonomiczne Narodowy Plan Rozwoju do 2006 roku. Dzia"ania integracyjne Strategie przemys"owe Polityka wobec MSP Polityka wobec obszarów wiejskich Polityka rynku pracy Polityka regionalna MSP w programach partii politycznych i zwi+zków zawodowych Realizacja polityki pa!stwa wobec MSP w '999 roku Dzia"ania parlamentarne Polityka przemys"owa i polityka wobec MSP Polityka finansowa Programy zwi+zane z polityk+ rynku pracy Programy rozwoju obszarów wiejskich Polityka regionalna Dzia"ania parlamentarne partii politycznych wobec MSP Podsumowanie %rodowisko prawne funkcjonowania MSP w )999 roku Wykaz aktów prawnych, uchwalonych w '999 roku, maj+cych wp"yw na dzia"alno*- MSP Prawo pracy w wybranych krajach Ogólne za"o%enia systemów prawa pracy Czas pracy i elastyczno*- zatrudnienia Uprawnienia zwi+zków zawodowych Zró%nicowanie sytuacji prawnej przedsi)biorstw ze wzgl)du na poziom zatrudnienia Prawo pracy w Unii Europejskiej Prawo pracy w Polsce. Zmiany w latach Najwa%niejsze zmiany i tendencje w prawodawstwie w 1999 roku Swoboda prowadzenia dzia"alno*ci gospodarczej Zmiany w prawie finansowym Inne Akty prawne istotne dla MSP w trakcie procesu legislacyjnego Najistotniejsze problemy zwi+zane z funkcjonowaniem prawa Ilo*- wydanych aktów prawnych

4 Stan s+downictwa Spory z zakresu prawa pracy Orzecznictwo Trybuna"u Konstytucyjnego Wdro%enie reform Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej Podsumowanie Otoczenie biznesu Instytucje wspieraj+ce przedsi)biorczo* Instytucje wspieraj+ce ma"e i *rednie przedsi)biorstwa analiza na podstawie bazy danych Polskiej Fundacji MSP Jednostki wspierania biznesu Krajowy System Us"ug dla Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw Reprezentacja przedsi)biorców Podstawy prawne dzia"ania organizacji zrzeszaj+cych przedsi)biorców Organizacje przedsi)biorców w '999 roku Wsparcie dla MSP ze *rodków pomocowych V Program Ramowy Bada! (VPR), Post)pu Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej ( ) Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw Informacje podstawowe Wspieranie rz+du i *rodowisk kszta"tuj+cych polityk) pa!stwa wobec MSP Upowszechnianie wiedzy, promocja przedsi)biorczo*ci oraz tworzenie korzystnego klimatu w *rodowiskach opiniotwórczych i w*ród szerokiej opinii publicznej Program Wspierania Przedsi)biorczo*ci w Polsce STEP Program Rozwoju Przedsi)biorczo*ci w Polsce Rozwój instytucjonalnych struktur wspierania przedsi)biorczo*ci STEP IFE Program Promocji Eksportu Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw Phare '996 EXPROM II Program Unii Europejskiej Phare 1995 TOURIN III Program Unii Europejskiej ODBUDOWA ( ) Program "agodzenia spo"ecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa w)gla kamiennego i hutnictwa %elaza i stali Phare '998 INICJATYWA Dost)p MSP do informacji III Wieloletni Program Unii Europejskiej dla Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw Nowy kszta"t programów pomocowych MSP w strategiach województw Podsumowanie Bariery rozwoju przedsi#biorstw '. Bariery rynkowe i spo"ecz ne

5 7.2. Bariery finansowe Bariery wynikaj+ce z dost)pu do kapita"u Bariery wynikaj+ce z polityki gospodarczej '. Polityka Rz+du wobec MSP Bariery wynikaj+ce z polityki rynku pracy oraz rozwi+za! w dziedzinie ubezpiecze! spo"ecznych Bariery wynikaj+ce z polityki fiskalnej Brak reprezentacji przedsi)biorców w procesie podejmowania wa%nych decyzji politycznych dotycz+cych prowadzenia dzia"alno*ci gospodarczej Bariery prawne '. Bariery zwi+zane ze stanowieniem prawa Bariery wynikaj+ce z wykonywania prawa Bariery wynikaj+ce z braku dost)pu do informacji Bariery zwi+zane ze stanem infrastruktury Podsumowanie Rekomendacje Zmiany w Kodeksie pracy Najwa%niejsze zmiany w innych aktach z zakresu prawa pracy Aneksy Aneks 1. Tabele statystyczne obrazuj+ce stan sektora MSP w Polsce w '998 roku Aneks 2. Finansowanie ma"ych i *rednich przedsi)biorstw prowadz+cych pe"n+ ksi)gowo* Aneks 3. Najwa%niejsze dla sektora MSP akty prawne, które powinny zosta- znowelizowane lub przyj)te w celu harmonizacji polskiego prawa z ustawodawstwem UE Aneks 4. Okresy przej*ciowe, o które wyst)puje Polska w negocjacjach o przyst+pienie do Unii Europejskiej Aneks 5. Wyniki g"osowa! nad ustawami gospodarczymi wg partii politycznych Aneks 6. Lista instytucji reprezentowanych w Radzie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw Bibliografia Spis u(ywanych skrótów

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Magdalena Kochmańska* BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM STRESZCZENIE W artykule przedstawiono bariery ograniczające przedsiębiorczość małych i średnich firm w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich

Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Jacek Klich Analiza i ocena ofert instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Jacek Klich Jacek Klich Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 12 grudnia 2003 Rzetelno, uczciwo oraz poszanowanie zasad fair play

INFORMACJA PRASOWA 12 grudnia 2003 Rzetelno, uczciwo oraz poszanowanie zasad fair play Rzetelno, uczciwo oraz poszanowanie zasad fair play to idee, które dziki programowi promocji kultury przedsibiorczoci Przedsibiorstwo Fair Play coraz szerzej rozpowszechniaj" si w wiecie biznesu i znaczco

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo